OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania Lubochnia: Realizaja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia, woj. łódzkie, tel , faks Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają okreslone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn: a)wykonali z należytą starannością (tzn. rozpoczęli i zakończyli), w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów oraz Platformy Usług On-Line będących przedmiotem oferty Wykonawcy dla grupy jednostek samorządu terytorialnego obejmującej przynajmniej 5 urzędów gminnych lub miejskich, gdzie łączna liczba użytkowników Systemu Obiegu Dokumentów wynosiła co najmniej 200 lub co najmniej 5 zamówień polegających na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów oraz Platformy Usług On-Line będących przedmiotem oferty Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego gdzie liczba użytkowników Systemu Obiegu Dokumentów wynosiła łącznie co najmniej 200 użytkowników b)wykonali z należytą starannością (tzn. rozpoczęli i zakończyli), w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęcia postępowania, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomienie Portalu WWW. c)dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania projektu informatycznego zgodnie z metodyką PRINCE2. Wiedza w zakresie metodyki PRINCE2 musi być udokumentowana stosownym certyfikatem, przynajmniej na poziomie FOUNDATION. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn: a)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej ,00 zł. b)osiągnęli przychód netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, w wysokości nie mniejszej ,00 zł. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust 1 i 2 ustawy.1. 5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

2 potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełnione i podpisane Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według Załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji. W przypadku składania oferty łącznej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 6.Wykaz wykonanych dostaw i usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (przy uwzględnieniu wymagań zawartych w pkt 8 niniejszej specyfikacji) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy i usługi te zostały wykonane należycie sporządzony na podstawie Załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji. 7.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach złożonej oferty sporządzony na podstawie Załącznika nr 8 do niniejszej specyfikacji oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9.Bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 9 ppkt 2, 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że warunki w zakresie wymaganego doświadczenia oraz potencjału kadrowego Wykonawcy mogą spełniać łącznie.. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizaja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na dostawie, instalacji i wdrożeniu oprogramowania w zakresie: 1. Zakup i wdrożenie oprogramowania administracyjnego (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Platforma Usług on-line, Wzoruy Dokumentów Elektronicznych oraz Ścieżek Workflow, Podpis Elektroniczny), 2. Wdrożenie oraz szkolenia dla użytkowników oraz administratorów, 3. Portal WWW, 4. Lokalne Centrum Certyfikacji, 5. Biuletyn Informacji Publicznej. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załaczniku nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubochni, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, Lubochnia, pokój nr 9. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urządu Gminy w Lubochni, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, Lubochnia. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne. Działanie IV.2 E- Usługi Publiczne..

4 Załączniki SIWZ_-_Zal_8_Wzor_wykazu_osob_i_podmiotow.odt Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.odt SIWZ_-_Zal_7_Wzor_wykazu_dostaw_i_uslug.odt Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.odt SIWZ_-_Zal 2_Wzor_Ramowego_Planu_Projektu.odt Data: :00:00 Rozmiar: 64.88k Format:.odt SIWZ_-_Zal_3_Wz_lr_formularza_oferty.odt Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.odt SIWZ.pdf Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.pdf Comarch_protest.pdf Data: :00:00 Rozmiar: 1.08M Format:.pdf SIWZ-Zal_1_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.pdf SIWZ-Zal_4_-_Oswiadczenei SOD_i_PUOL.odt Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.odt SIWZ_-_Zal 5_Wz_lr_Umowy.pdf Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.pdf SIWZ_-_Zal 6_Oswiadczenie_Wykonawcy.odt Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.odt wyjasnienia_do_siwz_cd.pdf Data: :00:00 Rozmiar: 70.93k Format:.pdf zawiadomienie_o_z o_zeniu_protestu.doc Data: :00:00 Rozmiar: 1.51M Format:.doc zmiana_terminu_sk adania_ofert.doc Data: :00:00 Rozmiar: 1.5M Format:.doc wyjasnienia_do_siwz.pdf Data: :00:00 Rozmiar: 65.34k Format:.pdf wyja nienie_tre ci_specyfikacji.doc Data: :00:00 Rozmiar: 1.55M Format:.doc protest.pdf

5 Data: :00:00 Rozmiar: k Format:.pdf protest_2.doc Data: :00:00 Rozmiar: 1.5M Format:.doc rozstrzygni cie_protestu_comarch.doc Data: :00:00 Rozmiar: 64.5k Format:.doc rozstrzygni cie_protestu_e-studio.doc Data: :00:00 Rozmiar: 61k Format:.doc METRYKA Liczba odwiedzin : 21 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Radosław Bernaciak Marek Krukowski Czas wytworzenia: :24:15 Czas publikacji: :24:15 Data przeniesienia do archiwum : Brak