W celu u atwienia korzystania z katalogu przedstawiamy poni ej jego struktur.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W celu u atwienia korzystania z katalogu przedstawiamy poni ej jego struktur."

Transkrypt

1 Struktura katalogu W celu u atwienia korzystania z katalogu przedstawiamy poni ej jego struktur. Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe AU1275 Rega na TV od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç pó ek Wspornik mocny G CE-W / 4 szt. CE-T / 6 szt. Listwa pràdowa 2x2 L AE-L / 3 szt. G bokoêci pó ek 300, 600 mm Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 2 szt. W nag ówku umieszczona jest Êcie ka dost pu, która umo liwia natychmiastowe ustalenie po o enia ka dej strony katalogu, a w cz Êci zawierajàcej opisy elementów wskazuje dodatkowo do jakiej grupy asortymentowej nale y dany detal. Profil 80x30 H-3000 KPL 126 CE-N / 2 szt. Ty H-200 L-1330 CE-T / 1 szt. Stopa H-100 G-600 KPL 128 CE-N / 2 szt. Pó ka G-600 L-1330 CE-P / 1 szt. CE-25, H-3000mm L-1330mm G-600mm 34 Rega y sklepowe/ CE-25/ Ty y Ty pi ciobelkowy z profili 15x40 mm Wymiary (mm) Kod elementu L-1000 CE-T L-1330 CE-T Inne wymiary dost pne na zamówienie Ty panelowy z otworami podwójnymi do Wymiary (mm) Kod elementu umieszczenia gniazd elektrycznych i czterech gniazdek antenowych L-665 CE-L L-1000 CE-L L-1250 CE-L L-1330 CE-L Inne wymiary dost pne na zamówienie Ty panelowy z otworami do umieszczenia Wymiary (mm) Kod elementu pojedynczych gniazd elektrycznych L-665 H-1500 CE-L Inne wymiary dost pne na zamówienie Cz Êç pierwsza Przeglàd rozwiàzaƒ przedstawia kilkadziesiàt kompletnych zestawów rega owych, które dost pne sà w naszej ofercie. Opisy zawierajà kody elementów i ich iloêci. Liczba w kó ku wskazuje stron, na której odnaleêç mo na wi cej informacji na temat okreêlonej cz Êci, np. typoszereg wymiarowy. Zasada ta obowiàzuje w ca ym katalogu. Pojawienie si kó ka z numerem strony umo liwia dotarcie do dodatkowych informacji. L Pozosta e cz Êci katalogu: Rega y sklepowe, Kosze, Rega y sklepowo-magazynowe, Rega y magazynowe, zawierajà dok adne opisy elementów, typoszeregi wymiarowe, kody detali i istotne powiàzania. Cz Êç koƒcowa przedstawia list firm dystrybuujàcych wyroby MAGO S. A. Wszelkie ilustracje i opisy zawarte w niniejszym katalogu majà jedynie charakter informacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4

2 Spis treêci Przeglàd rozwiàzaƒ... 6 Rega y sklepowe MEGA Nogi Belki wzmacniajàce Ty y Wsporniki Pó ki i kosze Osprz t pó ek i koszy Belki i ramy Os ony i odbojniki Zwieƒczenia CE Nogi Belki wzmacniajàce Ty y... Wsporniki Pó ki Osprz t pó ek i koszy Belki i ramy Os ony i odbojniki Zwieƒczenia Wieszaki Na belkach 15x Na belkach 27x Na ty ach perforowanych Na ty ach panelowych Na kracie Separatory Kosze Rega y sklepowo-magazynowe Nogi Trawersy Belki Elementy zabezpieczajàce Separatory Ekspozytory Inne akcesoria Rega y wysokiego sk adowania Nogi Trawersy Belki Elementy zabezpieczajàce Separatory Inne akcesoria Dystrybutorzy krajowi Dystrybutorzy zagraniczni Notatki

3 Przeglàd rozwiàzaƒ str 10 str 11 str 12 str 13 str 14 str 15 str 16 str 17 str 18 str 19 str 20 str 21 6

4 Przeglàd rozwiàzaƒ str 22 str 23 str 24 str 25 str 26 str 27 str 28 str 29 str 30 str 31 str 32 str 33 7

5 Przeglàd rozwiàzaƒ str 34 str 35 str 36 str 37 str 38 str 39 str 40 str 41 str 42 str 43 str 44 str 45 8

6 Przeglàd rozwiàzaƒ str 46 str 47 str 48 str 49 str 50 str 51 str 52 str 53 9

7 RE1124 Rega standardowy od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek od 270 do 770 mm 76 ME-T / 10 szt. Pó ka G-470 L-1330 ME-P / 3 szt Noga gondoli G-670 H-2300 ME-N / 2 szt. Wspornik G-470 ME-W / 6 szt Pó ka G-570 L-1330 ME-P / 2 szt. 82 Wspornik G-570 ME-W / 4 szt. 76 Ty H-200 L-1330 ME-T / 2 szt. Pó ka G-670 L-1330 ME-P / 2 szt. 88 Os ona dolna H-80 L OS-D / 2 szt. MEGA, H-2300mm L-1330mm G-670mm 10

8 HV1004 Rega ze s upkiem do àczanym od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç G bokoêç od 570 do 800 mm 88 Pó ka G-270 L-1330 ME-P / 2 szt. 82 Wspornik G-270 ME-W / 4 szt. ME-T / 7 szt Noga H-3000 G-770 ME-N / 2 szt. 83 Wspornik H-82 G-570 ME-W / 4 szt. Pó ka G-570 L-1330 ME-P / 2 szt Wspornik do pó ki G-210 ME-W / 4 szt. Pó ka G-210 L-1330 ME-P / 2 szt. 88 S upek do àczany ME-N / 2 szt Ty H-100 L-1330 ME-T / 1 szt. MEGA, H-3000mm L-1330mm G-770mm 11

9 AU1020 Rega z pó kami podêwietlanymi SzerokoÊç G bokoêci pó ek od 400 do 600 mm Uchwyt do Êwietlówki ME-A / 24 szt. Oprawa TL-5 AE-O / 8 szt. Wspornik G CE-W / 10 szt. Pó ka G-300 L-1330 CE-P / 5 szt. 139 Wspornik G-400 CE-W / 6 szt. CE-T / 7 szt. Pó ka G-400 L-1330 CE-P / 3 szt. Ty H-100 L-1330 CE-T / 1 szt. 126 Profil 110x30 H-3000 KPL CE-N / 2 szt. Stopa H-100 G-500 KPL 128 CE-N / 2 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 1 szt. CE-25, H-3000mm L-1330mm G-500mm 12

10 HV1006 Rega z pó kami pó okràg ymi SzerokoÊç G bokoêci pó ek 470; 500; 570 mm Os ona górna pojedyncza 117 OS-G / 1 szt. 76 Ty H-400 L-1000 ME-T / 6 szt. 70 Dostawka 40x27 H-1500 ME-N / 1 szt. Pó ka G-470 L-1000 ME-P / 5 szt. 90 Podest G-470 H-150 L-1000 AA / 1 szt Ty H-300 L-1000 ME-T / 2 szt. MEGA, H-1500mm L-1000mm G-470mm 13

11 CF1045 Rega z pó kami zaokràglonymi od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 470 i 570 mm 58 Noga G-470 H-2300 ME-N / 2 szt. ME-T / 10 szt Pó ka L-1330 G-470 ME-P / 6 szt. 82 Wspornik G-470 ME-W / 10 szt. 76 Ty H-200 L-1330 ME-T / 2 szt. Os ona dolna H-80 L OS-D / 1 szt. MEGA, H-2300mm L-1330mm G-470mm 14

12 AU1016 Rega y szczytowe SzerokoÊci pó ek 600; 1000; 1330 mm G bokoêci pó ek od 300 do 600 mm 137 Wspornik mocny G-500 CE-W / 12 szt. Pó ka G-500 L-600 CE-P / 3 szt. Pó ka L-1000 G-500 CE-P / 3 szt. Pó ka L-1000 G-600 CE-P / 2 szt. Pó ka G-600 L-600 CE-P / 2 szt. 137 Wspornik mocny G-600 CE-W / 8 szt. Ty H-400 L-600 CE-T / 14 szt. Ty H-400 L-1000 CE-T / 14 szt. Dostawka L-1600 H CE-N / 1 szt. Ty H-200 L-600 CE-T / 2 szt. Ty H-200 L-1000 CE-T / 21 szt. Odbojnik paletowy L-600 ME-A / 2 szt. CE-25, H-2500mm L-1600mm G-600mm 15

13 AU1257 Rega tekstylny szczytowy SzerokoÊç pó ek G bokoêç 600 mm 158 Belka mocna 15x40 CE-B / 1 szt. Wieszak rurowy prosty WB-A / 3 szt. 169 CE-T / 10 szt. Etykieta frontowa L-70 WA-E / 3 szt. 169 Rama pó okràg a z rury CE-R / 2 szt. 160 Dostawka L-1330 H CE-N / 1 szt. Ty H-300 L-1330 CE-T / 2 szt. CE-25, H-2400mm L-1330mm G-600mm 16

14 AU1262 Rega na tekstylia SzerokoÊç G bokoêç od 400 do 600 mm Rama V-32 G-300 L CE-R / 2 szt. Profil 80x30 H-2200 KPL 126 CE-N / 2 szt. Etykieta frontowa WA-E / 2 szt. 169 Wieszak rurowy prosty WB-A / 2 szt. 169 Ty belkowy H CE-T / 5 szt. Wype nienie mi dzypó kowe 163 OS-G11330 / 1 szt. Ty H-100 L-1330 CE-T / 2 szt. Stopa dokr cana 128 CE-N / 4 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 2 szt. CE-25, H-2200mm L-1330mm G-500mm 17

15 CF1248 Rega na bielizn SzerokoÊç G bokoêç od 400 do 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B / 5 szt. CE-T / 5 szt. Wieszak rurowy D-20 L WB-A40400 / 25 szt. 126 Profil 80x30 H-2200 KPL CE-N / 2 szt. Ty H-100 L-1330 CE-T / 1 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 1 szt. Stopa H-100 G-500 KPL 128 CE-N / 2 szt. Os ona dolna L-1330 OS-D / 1 szt. 161 CE-25, H-2200mm L-1330mm G-500mm 18

16 RE1138 Rega na tekstylia, szczytowy SzerokoÊç G bokoêç podstawy 470 i 570 mm Belka podwójna ME-B / 2 szt. Wieszak NB. 20x50 WB-A / 4 szt. Profil 20x50 do belki AA / 7 szt. P yta 28mm PP-C / 1 szt. Uchwyt profila 20x50 ME-A / 14 szt. Os ona dolna rega u H OS-D / 1 szt. 63 Noga G-450 H-2200 ME-N / 2 szt. Kàtownik do mocowania ME-A / 2 szt. Os ona boczna stopy lewa ME-A / 1 szt. Listwa Êrodkowa L ME-A / 1 szt. Listwa boczna stopy prawa ME-A / 1 szt. Listwa ozdobna L-450 prawa 119 ME-A / 1 szt. Listwa ozdobna L-450 lewa 119 ME-A / 1 szt. MEGA, H-2200mm L-1000mm G-470mm 19

17 AU1253 Rega na skarpety SzerokoÊç G bokoêç od 400 do 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B / 10 szt. 126 CE-T / 5 szt. Profil 80x30 H-2200 KPL CE-N / 2 szt. Wieszak nb L WB-A / 65 szt. Ty H-100 L-1330 CE-T / 1 szt. Stopa H-100 G-500 KPL 128 CE-N / 2 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 1 szt. CE-25, H-2200mm L-1330mm G-500mm 20

18 AU1217 Rega na buty SzerokoÊç G bokoêç od 400 do 600 mm 126 Profil 80x30 H-2200 KPL CE-N / 2 szt. Pó ka G-300 L-1330 CE-P / 1 szt. 133 Ty belkowy H-400 CE-T / 5 szt. Wype nienie mi dzypó kowe 163 OS-G11330 / 1 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 6 szt. 151 Ty H-100 L-1330 CE-T / 2 szt. 128 Stopa H-100 G-500 KPL CE-N / 4 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 2 szt. CE-25, H-2200mm L-1330mm G-500mm 21

19 HV1009 Rega na warzywa od 500 do 1500 mm SzerokoÊç 1200 mm G bokoêci 1600 mm Stojak warzywny kompletny AA-W / 1 szt. 22

20 HV1003 Rega na warzywa od 2000 do 2500 SzerokoÊç 1330 mm G bokoêci 1200 mm Modu oêwietlenia ME-A / 1 szt. 126 Profil 80x30 H-2000 CE-N / 2 szt. Bok lewy górny CE-A / 1 szt. Bok lewy dolny CE-A / 1 szt. CE-T / 2 szt. Bok prawy górny CE-A / 1 szt. Blacha pod lustro górna ME-A / 1 szt. Bok prawy dolny CE-A / 1 szt. Ty H-100 L-1330 CE-T / 2 szt. Blacha pod lustro dolna ME-A / 1 szt. Stojak warzywny H-900/1080 ME-A / 1 szt. 128 Stopa G-800 H-100 CE-N / 2 szt. CE-25, H-2000mm L-1330mm G-1200mm 23

21 HV1007 Rega na odkurzacze SzerokoÊç G bokoêci 470 i 570 mm 76 ME-T / 4 szt. Uchwyt rury odkurzacza ME-A / 3 szt Belka L x40 ME-B / 3 szt. Pó ka na odkurzacze ME-A / 3 szt. 181 Pó ka G-470 L-1330 ME-P / 1 szt. 88 Noga G-470 H ME-N / 1 szt. Os ona dolna H-80 OS-D / 2 szt. 116 MEGA, H-1700mm L-1330mm G-470mm 24

22 RE1110 Rega na odkurzacze SzerokoÊç G bokoêci 470 i 570 mm 88 Pó ka G-470 L-1330 ME-P / 1 szt. Listwa L-1330 ME-L / 1 szt Wspornik NBS G-470 ME-W / 2 szt. 111 Belka L-1330 (27x40) ME-B / 1 szt. Uchwyt ME-A / 1 szt ME-T / 4 szt. Wieszak G-10 L-400 WB-A / 3 szt. Wieszak H-580 L-325 WB-A / 3 szt. Os ona dolna H-80 OS-D / 1 szt Pó ka G-670 L-1330 ME-P / 2 szt. Noga G-670 H-1700 ME-N / 4 szt. MEGA, H-2500mm L-1330mm G-670mm 25

23 GE1053 Rega na ksià ki SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek od 470 do 600 mm 162 Os ona górna OS-G01330 / 1 szt. CE-T / 3 szt. Pó ka H-160 G-150 L-1330 CE-Q / 3 szt Profil 80x30 H-1600 KPL CE-N / 1 szt. Pó ka na ksià ki CE-P / 1 szt. 148 Ty H-300 L-1330 CE-T / 1 szt. 128 Stopa H-100 G-600 KPL CE-N / 1 szt. Pó ka G-600 L-1330 CE-P / 1 szt. Os ona dolna L-1330 OS-D / 1 szt. 161 CE-25, H-1600mm L-1330mm G-600mm 26

24 AU1290 Rega na ksià ki SzerokoÊç G bokoêci 470 i 570 mm 162 Os ona 80x30 L-1330 OS-G01330 / 1 szt. Ty H-160 L-1330 CE-Q / 5 szt CE-T / 6 szt. Profil 80x30 H-1600 KPL CE-N / 2 szt. Pó ka H-160 G-150 L CE-Q / 1 szt. Ty H-300 L-1330 CE-T / 2 szt. Pó ka H-165 G-150 L CE-Q / 4 szt. Os ona dolna L-1330 OS-D / 2 szt. 161 Stopa H-100 G-500 KPL 128 CE-N / 2 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 1 szt. CE-25, H-1600mm L-1330mm G-500mm 27

25 AU1287 Rega na ksià ki - wyspa MEGA od 1200 do 1700 mm SzerokoÊç 800 mm D ugoêç 1500 mm Belka do nogi D-60 ME-B / 1 szt. Ramka do reklamy AA / 1 szt. Noga G-500 ME-N / 2 szt. Pó ka boczna L-500 MM / 6 szt. Pó ka L-1000 MM / 6 szt. Stela rega u MM / 1 szt. Kó ko z hamulcem AA / 4 szt. MEGA, H-1500mm L-1500mm G-800mm 28

26 RE1122 Rega na CD / DVD MEGA mm SzerokoÊç G bokoêç mm Uchwyt tablicy - górny ME-A / 1 szt. Uchwyt tablicy - dolny ME-A / 1 szt. Wspornik G-100 ME-W / 4 szt. Pó ka na CD/DVD ME-P / 12 szt. Blacha boczna rega u CD ME-A / 4 szt. Wspornik pi ciokrotny ME-W / 4 szt. Belka L-1247 ME-B / 2 szt. 66 Noga H-1700 G-450 ME-N / 2 szt. Stopka MEGA H-45 ME-A / 4 szt. MEGA, H-1700mm L-1247mm G-1000mm 29

27 GE1046 Rega na CD / DVD szczytowy SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 400, 500 mm Zwieƒczenie ozdobne L-1330 ME-A / 1 szt. Os ona boczna prawa CE-A / 1 szt. CE-T / 6 szt. Pó ka G-150 H-165 L CE-Q / 3 szt. Pó ka H-165 G-200 L CE-Q / 4 szt. 126 Profil 80x30 H-1600 KPL CE-N / 2 szt. Os ona boczna lewa CE-A / 1 szt. Bok trójkàtny prawy CE-Q / 1 szt. 141 Ty H-300 L-1330 CE-T / 2 szt. Os ona bocznah-136 G-400 CE-A / 1 szt. 141 Bok trójkàtny lewy CE-Q / 1 szt. Os ona dolna H-100 L-1330 CE-A / 1 szt. 161 os ona boczna CE-A / 1 szt. Pó ka G-400 L-1330 CE-P / 1 szt. 128 Stopa G-400 H100 CE-N / 2 szt. CE-25, H-1600mm L-1330mm G-400mm 30

28 AU1291 Rega na kasety VIDEO SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 400, 500 mm Pó ka G-150 H-290 L CE-Q / 3 szt. CE-T / 5 szt. 126 Profil 80x30 H-2200 KPL CE-N / 1 szt. Pó ka G-150 H-290 L CE-Q / 4 szt. 141 Bok lewy H-1200 G-355 CE-Q / 1 szt. Bok prawy H-1220 G-355 CE-Q / 1 szt. 141 Ty H-100 L-1330 CE-T / 1 szt. 128 Stopa H-100 G-500 KPL CE-N / 4 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 2 szt. CE-25, H-2200mm L-1330mm G-500mm 31

29 GE1050 Rega na CD / DVD SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 400, 500 mm 162 Os ona górna L-1330 OS-G01330 / 1 szt. Spr yna rega u CD/DVD ME-A / 24 szt. CE-T / 3 szt. Separator G-107 H-190 ME-A / 18 szt. 126 Profil 80x30 H-1600 KPL CE-N / 2 szt. Separator G-107 H-120 ME-A / 12 szt. Zaczep pó ki CD L-1330 ME-A / 6 szt. Pó ka L-1330 ME-Q / 5 szt. 149 Bok rega u G-315 H-1465 ME-A / 2 szt. Pó ka dolna L-1330 ME-Q / 1 szt. 149 Ty H-300 L-1330 CE-T / 1 szt. Pó ka G-400 L-1330 CE-P / 2 szt. 128 Stopa H-100 G-400 KPL CE-N / 1 szt. Os ona dolna L-1330 OS-D / 2 szt. 161 CE-25, H-1600mm L-1330mm G-400mm 32

30 GE1049 Rega na CD / DVD SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 400, 500 mm 162 Os ona górna L-1330 OS-G01330 / 1 szt. Spr yna rega u CD/DVD ME-A / 72 szt. CE-T / 6 szt. Zaczep pó ki CD L-1330 ME-A / 9 szt. Separator G-107 H-120 ME-A / 81 szt. 126 Profil 80x30 H-1600 KPL CE-N / 2 szt. Pó ka H-120 G-115 L-1330 ME-Q / 9 szt. Bok G-315 H-1465 ME-A / 2 szt. Os ona dolna L-1330 OS-D / 2 szt. 161 Ty H-300 L-1330 CE-T / 2 szt. 128 Stopa H-100 G-400 KPL CE-N / 4 szt. Pó ka G-400 L-1330 CE-P / 2 szt. CE-25, H-1600mm L-1330mm G-400mm 33

31 AU1275 Rega na TV od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 600 mm 137 Wspornik mocny G-500 CE-W / 4 szt. CE-T / 6 szt. 134 Listwa pràdowa 2x2 L-1330 AE-L / 3 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 2 szt. 126 Profil 80x30 H-3000 KPL CE-N / 2 szt. Ty H-200 L-1330 CE-T / 1 szt. 128 Stopa H-100 G-600 KPL CE-N / 2 szt. Pó ka G-600 L-1330 CE-P / 1 szt. CE-25, H-3000mm L-1330mm G-600mm 34

32 GE1012 Rega na TV od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 400, 500, 600 mm Os ona listwty L-1000 ME-A / 4 szt. 137 Wspornik G-600 CE-W / 8 szt. Os ona Êwietlówki H-2400 ME-A / 2 szt. Listwa L-1000 AE-L / 5 szt. Os ona nogi H-2400 ME-A / 2 szt. Belka wzmacniajàca L-970 ME-B / 2 szt profil H-2400 CE-N / 2 szt. pó ka G-500 L-1000 CE-P / 5 szt. 128 stopa G-600 H-100 KPL CE-N / 2 szt. Os ona nogi L-1000 OS-D / 1 szt. 161 CE-25, H-2400mm L-1000mm G-600mm 35

33 GE1055 Rega papierniczy od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 470 i 570 mm Pó ka G-470 L-1330 ME-P / 1 szt Wspornik ME-W / 2 szt. 111 Belka 15x40 L-1330 ME-B / 8 szt. Wieszak pochylony 171 WB-A / 35 szt. 58 Noga G-470 H-2400 ME-N / 2 szt. 76 ME-T / 5 szt. Wieszak prosty L WB-A / 10 szt. Pó ka G-470 L-1330 ME-P / 1 szt Ty H-300 L-1330 ME-T / 1 szt. MEGA, H-2400 L-1330 G

34 AU1215 Rega na talerze od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek G bokoêci pó ek 300, 400, 500 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B / 4 szt. Wieszak na talerze L WB-A / 16 szt. CE-T / 5 szt. Przegrody H-130 L-100 ME-D / 48 szt Profil 80x30 H-2200 KPL CE-N / 2 szt. 137 Wspornik G-500 CE-W / 8 szt. Pó ka G-500 L-1330 CE-P / 5 szt. 88 Ty H-100 L-1330 CE-T / 1 szt. Stopa H-100 G-500 KPL 128 CE-N / 2 szt. CE-25, H-2200mm L-1330mm G-500mm 37

35 LM1232 Rega z pó kami szklanymi MEGA SzerokoÊç G bokoêci pó ek 270, 370, 470 mm Szk o naro ne G-350 SZ-DR / 1 szt. Os ona górna L-1000 OS-G / 1 szt Wspornik G-270 ME-W / 1 szt. Wspornik G-270 prawy ME-W / 1 szt Wspornik G-370 ME-W / 1 szt. Szk o G-300 L-1024 SZ-D / 2 szt. Szk o naro ne G-450 SZ-DR / 1 szt. Wspornik G-370 prawy ME-W / 1 szt. 83 Szk o G-400 L Wspornik ME-W / 1 szt. SZ-D / 2 szt. Wspornik G-470 prawy ME-W / 1 szt. 83 Szk o naro ne SZ-DR / 1 szt. Ty H-100 L-1330 ME-T / 2 szt Pó ka boczna ME-P / 1 szt. Noga gondoli H-1400 ME-N / 2 szt Stopa G-470 ME-N / 1 szt. Pó ka G-570 L-1000 ME-P / 2 szt. 88 Ponadto: Wspornik obustronny G-270 ME-W / 2 szt.; Wspornik obustronny G-370 ME-W / 2 szt.; Wspornik obustronny G-470 ME-W / 2 szt.; Wspornik G-470 lewy ME-W / 1 szt.; Wspornik G-370 lewy ME-W / 1 szt.; Stopka MEGA ME-A / 10 szt.; Wspornik G-270 lewy ME-W / 1 szt.; Ty H-400 L-1000 ME-T / 6 szt.; Podk adka gumowa EU-R / 60 szt.; Wzmocnienie ME-W / 10 szt.; Szk o kraƒcowe G-500 L-1024 SZ-D / 2 szt. MEGA, H-1400mm L-1000mm G-570mm 38

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe CF1280 Rega na pi ki System MEGA / CE-25 WysokoÊç od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek od 1000 do 1330 mm G bokoêci pó ek 300, 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B00571330

Bardziej szczegółowo

Kosze/ System koszy 800

Kosze/ System koszy 800 Kosze/ System koszy 800 Podstawa kosza 800 Wymiary (mm) Kod elementu H H-325 G-550 L-800 ME-K04540800 H-325 G-550 L-950 ME-K04540950 H-325 G-550 L-1250 ME-K04541250 L G Kosz 800 Wymiary (mm) Kod elementu

Bardziej szczegółowo

Regały sklepowe MEGA MAGO 010

Regały sklepowe MEGA MAGO 010 www.mago.pl Regały sklepowe MEGA MAGO 010 Kosze/ System koszy 500 Podstawa kosza 500 System MEGA Mago 010 Podstawa kosza 500 Katalog 2006 Podstawa kosza 500 Podstawa kosza 500 Ostatnia aktualizacja 23.10.2006

Bardziej szczegółowo

REGAŁY NA OWOCE I WARZYWA

REGAŁY NA OWOCE I WARZYWA REGAŁY NA OWOCE I WARZYWA MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 9/ 05-830 Nadarzyn POLSKA ( +8 79 8 0 +8 79 8 09 www.mago.pl sales@mago.pl 5,05 N 5,333 E 50 MAGO Regał warzywny na kółkach AA-0053065 608 0

Bardziej szczegółowo

Regały magazynowe z integracją

Regały magazynowe z integracją Regały magazynowe z integracją MAGO 055 regały magazynowe z integracją MAGO 055 katalog /pol Spis treści Spis treści 4 Przegląd rozwiązań 5 Elementy 21 Nogi 21 Stężenia do nóg 60 x 50 23 Stężenia do nóg

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE SHOP WA 2010 SHOP WA panele, listwy, wsuwki strona 2 Panel MDF SW600 SW600A SW600B SW600C SW600D SW600E SW600F SUR SZA KO WSN BUK BIA GRU 122 p yta MDF laminowana gr.

Bardziej szczegółowo

Kosze MAGO 102

Kosze MAGO 102 www.mago.pl Kosze MAGO 102 2 Kosze/ System koszy 500 Kosze (Mago 102) Katalog 2009 3 Firma 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 tel. +48 (22) 729

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW SHOP WA 2009 SHOP WA strona 2 panele, listwy, wsuwki Panel MDF z wsuwkami (komplet) art. SW600 art. SW600A art. SW600B art. SW600C art. SW600D art. SW600E art. SW600F SUR SZA KO WSN

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE RONDO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE RONDO WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE RONDO 2010 nogi z profili, nogi rurowe, podstawy nóg strona 2 Noga profil naêcienny RD850 = 0 RD850A = 2 profil x mm, gr. 2,0 mm, 20 mm podwójna perforacja 35 mm 15

Bardziej szczegółowo

BAZOWE SYSTEMY REGAŁOWE

BAZOWE SYSTEMY REGAŁOWE AZOWE SYSTEMY REAŁOWE Info 2 Oficjalne biuro handlowe KIFATO MK w Polsce www.tema.info.pl System regałowy 50 Charakterystyka systemu 4 Nazewnictwo elementów Profile nóg aza i wsporniki Tyły Tyły ażurowe

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE SHOP WA 2011/2012 SHOP WA panele, listwy, wsuwki strona 2 Panel MDF SW600 SW600A SW600B SW600C SW600D SW600E SW600F SW600G SUR SZA KO WSN BUK BIA GRU CZA 122 p yta MDF

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE RONDO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE RONDO WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE RONDO 2011 nogi z profili, nogi rurowe, podstawy nóg strona 2 Noga profil naêcienny RD850 = 0 RD850A = 2 profil x mm, gr. 2,0 mm, 20 mm podwójna perforacja 35 mm 15

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE MARKET

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE MARKET WYPOA ENIE KEPÓW AKCEORIA MEBOWE MARKET 2010 nogi blaszane, podstawy nóg, uchwyty strona 2 Noga blaszana jednostronna (rega przyêcienny) MK10.205 H = 205 = 5 MK10.206 H = 234 = 5 MK10.212 H = 299 = 5 MK10.218

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060 Regały magazynowe HX MAGO 060 regały magazynowe HX MAGO 060 katalog 3 Firma 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 tel. +48 (22) 729 81 01 fax:

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

EKSPOZYTORY KONSTRUKCJE Z METALU

EKSPOZYTORY KONSTRUKCJE Z METALU EKSPOZYTORY KONSTRUKCJE Z DRUTU Z METALU 2013 KATALOG PRODUCENT WYPOSAŻENIE SKLEPÓW Firma RACKSYSTEM jest producentem regałów z metalu, drutu, drewna dla zastosowań sklepowych, magazynowych. W naszym zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosze Mago 101. Katalog 2006

Kosze Mago 101. Katalog 2006 Kosze/ System koszy 500 Kosze Mago 101 Katalog 2006 Ostatnia aktualizacja 28.07.2006 1 Kosze/ Firma System koszy 500 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka

Bardziej szczegółowo

SOFIA D (G/BR) 14 15/16 Sofia D G 80

SOFIA D (G/BR) 14 15/16 Sofia D G 80 1 2 3 4 5 SOFIA D (G/BR) 6 7 8 9/10 11 17 18 12 13 14 15/16 Sofia D G 80 19/20 3 301010068 szyba stała L wymiary 1405 x 260 x 4 5 201010065 profil poziomy górny I 7 301020054 szyba drzwiowa L wymiary 1445

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX 2009 rury, przed u ki, wk adki, naro niki strona 2 Rura kwadratowa art. BX910 25 x 25 mm gr.1,2 mm L = 300 art. BX910A 20 x 20 mm gr.1,2 mm L = 300 Naro nik dwukierunkowy

Bardziej szczegółowo

ZAWIAS PÓ KI NA BUTY

ZAWIAS PÓ KI NA BUTY Akcesoria meblowe Magazyn: 80-314 Gdañsk, Al. Grunwaldzka 303 fax +48 58 550 79 12 ZAWIAS PÓ KI NA BUTY TYP ZAWIASU zawias jednorzêdowy pó³ki lewy zawias jednorzêdowy pó³ki prawy zawias dwurzêdowy pó³ki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZKI SPACE WALL:

ZAWIESZKI SPACE WALL: ZAWIESZKI SPACE WALL: Typ: ZAWIESZKA POJEDYŃCZA L-10 L-1 Fi: 1,60 1cm 2,0 L-20 20cm 2, L-2 2cm 2,7 L-0 0cm,10 Typ: ZAWIESZKA POJEDYŃCZA Fi: L-10 1,00 L-1 1cm 1,20 L-20 20cm 1,20 L-2 2cm 1,0 L-0 0cm 1,0

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE RING

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE RING WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE 2009 nogi rurowe, podstawy nóg strona 2 Noga rurowa art. RG1000 L = 300 art. RG1001 L = 225 art. RG1002 L = 150 art. RG1004 L = 75 rura Ø50 mm, gr. 1,5 mm Przed u

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE UNIVERSAL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE UNIVERSAL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE 2010 nogi z profili, zakoƒczenia nóg strona 2 Noga profil naêcienny UV1 = 2 profil 30 x, gr. 2 mm 50 mm Zakoƒczenie profilu (tworzywo) UV8 1,5 3,5 3,5 istwa dekoracyjna

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

www.mago.pl Regały magazynowe NR MAGO 051

www.mago.pl Regały magazynowe NR MAGO 051 www.mago.pl Regały magazynowe NR MAGO 051 Kosze/ System koszy 500 Podstawa kosza 500 SYSTEM NR Podstawa kosza 500 (MAGO 051) Katalog 2006 Podstawa kosza 500 Podstawa kosza 500 Ostatnia aktualizacja 25.04.2006

Bardziej szczegółowo

elfa cennik 2011 Kompletny system przechowywania

elfa cennik 2011 Kompletny system przechowywania elfa cennik 11 Kompletny system przechowywania classic Szyna pozioma BL10 21 bia y,0, d ugo :10 mm 2180 platinum,0,0 Szyna pozioma BL0 21 bia y,0,1 d ugo : 10 mm 2180 platinum 8,00 7,1 Szyna pionowa H2

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część VII- meble seminaryjne - Instytut Biologii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część VII- meble seminaryjne - Instytut Biologii OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 1.G. Część VII- meble seminaryjne - Instytut Biologii 1. Zestaw mebli do sali wykładowo / seminaryjnej (114)- 1kpl. STÓŁ PROWADZĄCEGO 380x120/100x75 1 szt. Metalowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 1 do oferty Zadanie nr 1 MEBLE BIUROWE Lp. 1. 2. Nazwa Komódka z szufladami - 3 szuflady - zamek centralny - biurko na stelażu - półka pod klawiaturę i myszkę

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE UNIVERSAL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE UNIVERSAL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE UNIVERSA 2011/2012 nogi z profili, zakoƒczenia nóg strona 2 Noga profil naêcienny UV1 = 2 profil 30 x, gr. 2 mm perforacja podwójna skok 50 mm 50 mm Zakoƒczenie profilu

Bardziej szczegółowo

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

MATERIA I KONSTRUKCJA

MATERIA I KONSTRUKCJA G R A F IRI H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹

Bardziej szczegółowo

JUŻ TERAZ PRZYGOTUJ SKLEP NA WIOSNĘ ROZWIĄZANIA WOLNOSTOJĄCE DIY

JUŻ TERAZ PRZYGOTUJ SKLEP NA WIOSNĘ ROZWIĄZANIA WOLNOSTOJĄCE DIY JUŻ TERAZ PRZYGOTUJ SKLEP NA WIOSNĘ ROZWIĄZANIA WOLNOSTOJĄCE DIY www.mago.com Wersja: Listopad 07 WIOSNA...? Pomyśl o niej już dziś. Wiosna to ważny czas dla sklepów z artykułami dla domu i ogrodu. Aby

Bardziej szczegółowo

LA-5555 3565,00 LA-6666 4255,00 LA-7777 3220,00 LA-0011 2180,00 LA-1313 1170,00 LA-1818/5 411,00 LA-5069 1335,00 LA-5072 1320,00 LA-16 1840,00

LA-5555 3565,00 LA-6666 4255,00 LA-7777 3220,00 LA-0011 2180,00 LA-1313 1170,00 LA-1818/5 411,00 LA-5069 1335,00 LA-5072 1320,00 LA-16 1840,00 CENNIK OIRECZKO DLA MEBLI Z DREWNA BRZOZOWEGO www.oireczko.pl 61/6650808 ważny od 18.12.2015 r. SYSTEM LA;LOLA GIOVANNI CENABRUTTO Biurko 1400 x 600 x 750 LA-0412 1830,00 Biurko z półką 1400 x 600 x 750

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO 2009 nogi, naro niki drabinkowe strona 2 Noga drabinkowa podwójna art. AR5002 Naro nik drabinkowy podwójny pionowy art. AR50 220 Naro nik drabinkowy podwójny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U PODSTAWY NA KÓ KACH ORAZ ADAPTERA Z SI OWNIKIEM

INSTRUKCJA MONTA U PODSTAWY NA KÓ KACH ORAZ ADAPTERA Z SI OWNIKIEM INSTRUKCJA MONTA U PODSTAWY NA KÓ KACH ORAZ ADAPTERA Z SI OWNIKIEM Ten dokument poka e w jaki sposób zmontowa podstaw na kó kach, adapter z regulacj wysoko ci, ramie projektora oraz jak zamontowa tablic

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO 2010 gniazda, wieszaki strona 2 Gniazdo mocujàce (aluminium) na p yt (komplet) Ø70 mm monta na p ycie MDF OP01P na p yt MDF gr. 18 mm otwór w p ycie Ø40 mm

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

REGAŁY SKLEPOWE SYSTEM 50 z akcesoriami

REGAŁY SKLEPOWE SYSTEM 50 z akcesoriami REAŁY SKEPOWE SYSTEM 50 z akcesoriami 2 REAŁY SKEPOWE PÓŁKOWE (System 50) Charakterystyka systemu Nazewnictwo elementów Profile nóg Baza i wsporniki Tyły Półki Kosze zawieszane ze wspornikami Przegrody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 Projekt kosza na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom Kosz pojedynczy

Bardziej szczegółowo

6 Narz dzia. Wózki narz dziowe 6/39. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy

6 Narz dzia. Wózki narz dziowe 6/39. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy Wózki narz dziowe Wózek narz dziowy, odporna na zarysowania 4 szuflady wysuwane obustronnie, z prowadzeniem na koszyczkach kulkowych, z blokadà zapobiegajàcà przypadkowemu otwarciu si szuflady zamek centralny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55 SYSTEMY WYSUWNE Wyposa enie do szafek niskich i naro nych NOWOŒI! nowy! ORNER OMFORT: nowe! SZUFDY UNIWERSNE: nowa konstrukcja stela a: umo liwia zagospodarowanie Oca³ej przestrzeni szafki dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

MEBLOMART.COM E OPTIMAL. Meble biurowe przez internet z dostaw¹ pod budynek

MEBLOMART.COM E OPTIMAL. Meble biurowe przez internet z dostaw¹ pod budynek MEBLOMART.COM E OPTIMAL Meble biurowe przez internet z dostaw¹ pod budynek REGA Y 2 Szer. Wymiary: [cm] G³ êb. Wys. Kolor: Grusza eop-1 S G 39 W 1 eop-2 S G 39 W 1 394 PLN eop-3 ALU S G 39 W 1 11 PLN eop-4

Bardziej szczegółowo

Poz. Wymiary OPIS CENA NETTO SZAFY NA PLANY I MAPY 1 A1/10 wymiary zewnętrzne szafy:

Poz. Wymiary OPIS CENA NETTO SZAFY NA PLANY I MAPY 1 A1/10 wymiary zewnętrzne szafy: KATALOG METALOWYCH MEBLI BIUROWYCH VARIA ul. Klimczaka 8 lok. 35, 02-797 Warszawa tel. 22 825-11-73, tel. 22 550-15-50, fax 22 550-15-51 varia@varia.waw.pl www.varia.waw.pl Do podanych cen netto należy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposaŝenia sali gimnastycznej w Zwierznie (dz. nr 40/20 km 2 obręb Zwierzno)

Wykaz wyposaŝenia sali gimnastycznej w Zwierznie (dz. nr 40/20 km 2 obręb Zwierzno) Wykaz wyposaŝenia sali gimnastycznej w Zwierznie (dz. nr 40/20 km 2 obręb Zwierzno) Lp. Element wyposaŝenia parametry uŝytkowe J.m. Ilość Drabinka gimnastyczna: - drabinka gimnastyczna podwójna, przyścienna,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO-001-4401 Data : 29-01-2010

Indeks wyrobu: PRO-001-4401 Data : 29-01-2010 VENTI TYP 44 - Komoda 7s Indeks wyrobu: PRO-00-440 Data : 945mm 450mm 985mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP - Rega³ D - S Indeks wyrobu: PRO-00- Data : 90mm 50mm 590mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 8-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZ CI ZAMIENNYCH PRZYCZEPA ROLNICZA PRONAR T285. ul. Mickiewicza 101A, Narew. PRONAR Sp. z o.o.

KATALOG CZ CI ZAMIENNYCH PRZYCZEPA ROLNICZA PRONAR T285. ul. Mickiewicza 101A, Narew. PRONAR Sp. z o.o. PRONAR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 0A, 7-0 Narew tel./fax: +48 085 68 63 9 +48 085 68 64 9 +48 085 68 63 8 +48 085 68 63 84 fax: +48 085 68 63 83 +48 085 68 7 0 www.pronar.pl KATALOG CZ CI ZAMIENNYCH PRZYCZEPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 2016 SPIS TREŚCI Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 04 12 16 24 26 30 32 42 02 03 15 Wieszak prosty 60 08.110 Wieszak prosty 45 08.111

Bardziej szczegółowo

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH 1. BIURKA blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, grubości 28mm dla 106 - orzech nizinny. łączyna - płyta wiórowa gr.18mm w biurkach PLATE, CEFORM zawsze w kolorze 84 popiel. przeloty

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP 41 - Komoda 2D-s Indeks wyrobu: PRO-001-4101 Data : 94mm 40mm 137mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Opis techniczny wykonania oraz odbioru mebli i wyposażenia 2. Załączniki rysunkowe dotyczące opisu technicznego załączniki nr 1...

Spis treści: 1. Opis techniczny wykonania oraz odbioru mebli i wyposażenia 2. Załączniki rysunkowe dotyczące opisu technicznego załączniki nr 1... Opis przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na przetarg Wyposażenie meblowe Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie do realizowanego projektu przebudowa ze zmiana sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. Stawka VAT [%] ZP-P-I.271.1.4.2016. Cena jedn. Netto [PLN] Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN]

Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. Stawka VAT [%] ZP-P-I.271.1.4.2016. Cena jedn. Netto [PLN] Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN] Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy L. p. Przedmiot zamówienia wymagania Zamawiającego J. m. Ilość 1. 2. Krzesło konferencyjne lub do poczekalni, kubełkowe, ramowe rys. poglądowy nr 1. Siedzisko

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice XL

Rozdzielnice XL Produkty i systemy [ X L 3 ] Rozdzielnice XL 3 0 Rozdzielnice XL 3 0 są szafami do sk adania i spe niają wymogi, które są stawiane rozdzielnicom energii do 0 A. Różnorodność konfiguracji XL 3 0, składane

Bardziej szczegółowo

œruba prosta pod otwór prosty w szkle Ø mm dziêki tolerancji otworu zapewnia ustawienie i regulacjê okucia na tafli

œruba prosta pod otwór prosty w szkle Ø mm dziêki tolerancji otworu zapewnia ustawienie i regulacjê okucia na tafli system mocowania tafli szklanych przesuwnych pozwala na projektowanie i wykonanie - drzwi przesuwnych jedno i wielo taflowych - kurtyn przesuwnych - tafli przesuwnych z parkowaniem bocznym œruba sto kowa

Bardziej szczegółowo

Kronopłyta Janki, ul. Mszczonowska

Kronopłyta Janki, ul. Mszczonowska Kod Produktu Nazwa Opis Jm Cena detaliczna TA01.0016.08.052 Wieszak wysuwny na krawaty i paski metal/tworzywo chrom/czarny szt 59,86 TA01.0016.08.529 Wieszak wysuwny na krawaty i paski metal/tworzywo aluminium

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674

DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674 PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674 41 42 e mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE ZBIORCZE ILOŚCIOWO-ASORTYMENTOWE Nr me Nazwa i opis Lp. bla 0/5 MAGAZYN Beton malowany Metalowa szafa Szerokość: 000 mm, 8 Głębokość: 50 mm, Wysokość: 000 mm. RAL 705 Szafa z drzwiami żaluzjowymi

Bardziej szczegółowo

AURA MODU OWY SYSTEM ARAN ACJI PRZESTRZENI METAL TKANINA P YTA TAPICEROWANE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

AURA MODU OWY SYSTEM ARAN ACJI PRZESTRZENI METAL TKANINA P YTA TAPICEROWANE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Inne kolory p³yty z kolekcji: www.pfleiderer.com Inne kolory metalu wed³ug kolekcji: RAL Pozosta³e tkaniny wg kolekcji: www.camirafabrics.com MODU OWY SYSTEM ARAN ACJI PRZESTRZENI KOLORYSTYKA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych

MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych Załącznik nr 1 do SIWZ MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych L.P. MODUŁ MEBLI BIUROWYCH KOLOR PŁYT WYMIAR SZT. Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto 1 szafa drewnopodobne 2273 x 800 1 2 regał

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data : mm

Indeks wyrobu: PRO Data : mm VENTI TYP 1 - Komoda RTV 3s Indeks wyrobu: PRO-001-1 Data : 46mm 40mm 1380mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl OPASKI NAPRAWCZE /Repair Band/Typ 1 Rys.1 pojedynczo napinana Rys.2 podwójnie napinana Zastosowanie: naprawa uszkodzonych przewodów sieci wodociągowych: Stal, PCV, PE, AC, ŻL, GRP, kamionka, żywiczne Opaska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, 28mm dla 106 - orzech nizinny.

blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, 28mm dla 106 - orzech nizinny. Cennik 2012 1. BIURKA blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, grubości 28mm dla 106 - orzec nizinny. łączyna - płyta wiórowa gr.18mm w biurkac PLATE, CEFORM zawsze w kolorze 84 popiel.

Bardziej szczegółowo

KATALOG FARMACJA MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/ Nadarzyn POLSKA ,052 N 15 24,333 E

KATALOG FARMACJA MAGO S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/ Nadarzyn POLSKA ,052 N 15 24,333 E KATALOG S.A. Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn POLSKA ( +48 22 729 81 01 +48 22 729 81 09 www.mago.pl sales@mago.pl 52 11,052 N 15 24,333 E 2 : REGAŁ STANDARD 1 H-2200 ME-N99108220 ME-N99108220

Bardziej szczegółowo

PULPIT STEROWNICZY MONOBLOK KONSOLA

PULPIT STEROWNICZY MONOBLOK KONSOLA PULPITY PULPIT STEROWNICZY MONOLOK KONSOLA SA W=/ W=1000/ Stelaż wykonany z blachy stalowej 1.5mm. Płyta montażowa wykonana z blachy ocynkowanej 2.5mm. Drzwi frontowe i tylne wykonane z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

system modu owy indi 1.rega REG2S, komoda KOM4S, ó ko LOZ 90, szafka KOM2D2S, bieli niarka, szafka wisz ca, biurko

system modu owy indi 1.rega REG2S, komoda KOM4S, ó ko LOZ 90, szafka KOM2D2S, bieli niarka, szafka wisz ca, biurko 1 system modu owy indi Ma y i prosty w formie system m odzie owy w jasnym wybarwieniu buk tatra. Biurko z wysuwan pó k na klawiatur, charakterystyczne zaokr glenie górnej cz ci korpusu w szafce wisz cej

Bardziej szczegółowo

Katalog Planowania. Kreatywnych Rozwi¹zañ Przechowywania

Katalog Planowania. Kreatywnych Rozwi¹zañ Przechowywania Katalog Planowania Kreatywnych Rozwi¹zañ Przechowywania Kreatywne Rozwi¹zania Przechowywania Broszura ta dostarczy Pañstwu kilku pomys³ów jak w³aściwie zorganizowaæ Wasze potrzeby przechowywania. Jak siê

Bardziej szczegółowo

SZAFY SERWEROWE 19 TYP ACE

SZAFY SERWEROWE 19 TYP ACE SZAFY SERWEROWE 19 TYP AE Numeracja belek umożliwia komfortowy montaż Zastosowanie: Szafy Typu AE są idealnym rozwiązaniem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycznych oraz wszelkich innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012 PRODUCENT.

PLANOVA KATALOG 2012 PRODUCENT. KATALOG 2012 PRODUCENT www.damix.pl GONDOLA NA KWIATY Pokrycie: gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. Dane techniczne: pó³ka metalowa przykrêcana

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE STENDER

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE STENDER WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE STENDER 2010 karuzele, spirale strona 2 Karuzela Ø60 120 200 ST3712 podstawa Ø60 obr cz rura Ø25 mm Karuzela podwójna Ø80; Ø100 120 200 ST3102 Ø80 obr cz rura Ø25

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y 05.12.2008 S u p l e m e n t t e c h n i c z n y ż a l u z j i f a s a d o w y c h 2 0 0 9 SELT SPS ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli ul. Pużaka 43, 45-241 Opole tel.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU

Inwestycja: Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Załącznik nr 1 do SIWZ Inwestycja: DOSTAWA WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH SYSTEM MEBLI BIUROWYCH OPIS TECHNICZNY BIURKA Blaty biurek Pulsar wykonane są z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS (2 mm) w kolorze płyty. Podstawy biurek : 1.

Bardziej szczegółowo