SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy Wisz¹ce Jednoczêœciowe 19 BECATUS SWJ... Ramy Monta owe... Akcesoria i Wyposa enie Szaf Mini Szafy Prze³¹cznice œwiat³owodowe19... Naœcienne Szafki Rozdzielcze FO

2 Szafy Ramowe Stoj¹ce BECATUS SRS Å Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura) Å Drzwi z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewo stronnie wyposa one w zamek 1-punktowy, Å Zabezpieczenie IP 20, Å Dwie p³aszczyzny monta owe 19`` (z mo liwoœci¹ zabudowy kolejnych). Å Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona Å Szafy transportowane na drewnianej palecie, zabezpieczone na czas transportu. szafy G³. Wys. 44,1 15 U , ,9 18 U 22 U 27 U 32 U ,2 55,9 64,9 53,6 61,8 71,5 60,3 69,3 79,8 73,2 87,4 101,9 107, Zamówienia U ,8 104,3 110,6 103,3 121,4 128,1 137, U ,4 109,6 127,3 143, Szafa standardowa zawiera: Iloœæ Opis 1 Rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych lub montowana na cokole. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego. Rama zawiera cztery otwory wprowadzaj¹ce do kabli (250 x 70mm). (1 x dach, 2 x p³aszczyzna tylna, 1 x podstawa) 4 Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania zestwu kó³ek nr kat ) 2 P³yty zaœlepiaj¹ce otwory pod wentylator w dachu i podstawie (mo liwoœæ zastosowania p³yt perforowanych nr kat ) 1 Drzwi przednie z wklejana przedni¹ szyb¹ hartowan¹ i zamkiem 1-punktowym wyposa onym w dÿwigniê obrotow¹ zamontowane na zawiasach umo liwiajacych otwarcie drzwi o 180 stopni 1 Œciana tylna z blachy stalowej, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych 2 Œciany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych 4 Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem, s³u ¹ce do mocowania pionowych profili monta owych 19 4 Cztery pionowe profile monta owe 19 z blachy ocynkowanej, minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 95 mm 4 Drzwi, œciany boczne oraz œciana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6 mm 2 i d³ugoœci 300 mm Zestaw monta owy: 3 p³yta przepustu kabli 1 listwa szczotkowa 12 blachowkrêt M2,9 x 9,5 16 œruba monta owa M6 2 klucz do œcian bocznych i tylnej 2 klucz do drzwi przednich Szafy w wersji innej ni standard na zapytanie Mo liwoœæ monta u szafy na cokole o wysokoœci 100 lub 200mm. W szafach o szerokoœci mm profile pionowe 19 s¹ zamocowane dodatkowo na sztywnym k¹towniku dla zapewnienia wymaganej noœnoœci szafy 6

3 Szafy 7

4 Szafy Serwerowe 19 Å Standardowy kolor RAL 7021 ( grafit - struktura) Å Drzwi z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewo stronnie wyposa one w zamek 3-punktowy, Å Zabezpieczenie IP 20, Å Dwie p³aszczyzny monta owe 19`` (z mo liwoœci¹ zabudowy kolejnych). Å Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona Å Szafa przymocowana na drewnianej palecie i zabezpieczona na czas transportu Szafa standardowa zawiera: iloœæ opis 1 Rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych lub montowana na cokole. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego. Rama zawiera cztery otwory wprowadzaj¹ce do kabli (250x70 mm) (1 x dach, 2 x p³aszczyzna tylna, 1 x podstawa) 4 Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœc zastosowania zestawu kó³ek nr kat ) 2 P³yty zaœlepiaj¹ce otwory pod wentylator w dachu i podstawie (mo liwoœc zastosowania p³yt perforowanych nr kat ) 1 Drzwi przednie z zamkiem 3-punktowym wyposa onym w dÿwigniê obrotow¹ zamontowane na zawiasach umo liwiajacych otwarcie drzwi o 180 stopni. W drzwiach umieszczono trzy wype³nienia z blachy perforowanej malowanej proszkowo w kolorze srebrnym RAL Œciana tylna z blachy stalowej z wyciêt¹ perforacj¹ zapewniaj¹c¹ nale yt¹ wentylacjê zamontowanym urz¹dzeniom, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych 2 Œciany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem 25 mm s³u ¹ce do mocowania pionowych profili monta owych 19 Cztery pionowe profile monta owe19 z blachy ocnkowanej, minimalna odleg³oœc od drzwi przednich 95 mm. Poprzez przymocowanie ich na sta³e do podstawy zapewnia siê zwiêkszon¹ noœnoœæ szafy 2 Drzwi, œciany boczne oraz œciana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6mm i d³ugoœci 300 mm Zestaw monta owy. 3 p³yta przepustu kabli 1 listwa szczotkowa 12 blachowkrêt M2,9 x 9,5 16 œruba monta owa M6 2 klucz do œcian bocznych i tylnej 2 klucz do drzwi przednich typ szafy G³. Wys. Zamówienia 42 U , U , Opcjonalnie mo liwoœæ monta u szafy na cokole serwerowym z przeciwwag¹ (zdj.) lub standardowym Trzy pary trawersów poziomych zwiêkszaj¹cych noœnoœæ szafy do kg Du e, wygodne otwory do wprowadzania kabli Perforacja os³ony tylnej zwiêkszaj¹ca wentylacjê grawitacyjn¹ wnêtrza szafy. W szafach serwerowych profile pionowe 19 s¹ zamocowane dodatkowo na sztywnym k¹towniku dla zapewnienia wymaganej noœnoœci szafy 7

5 Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ Å Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura) Å Drzwi z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewo stronnie wyposa one w zamek 1-punktowy, Å Zabezpieczenie IP 20 Å Jedna p³aszczyzna monta owa 19``(z mo liwoœci¹ zabudowy kolejnych). Å Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona Å Szafy transportowane na drewnianej palecie, zabezpieczone na czas transportu. Szafa standardowa zawiera: iloœæ opis 1 Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej ze zintegrowanym coko³em, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych. W dachu i podstawie przygotowane otwory pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego Piêæ otworów kablowych (250x70mm) (1 x dach, 2 x p³aszczyzna tylna, 1 x podstawa, 1 x cokó³) 4 Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania zestawu kó³ek nr kat ) Drzwi przednie z wklejon¹ szyb¹ hartowan¹ i zamkiem 1- punktowym, zamontowane na zawiasach umo liwiajacych otwarcie drzwi o 180 stopni. Œciana tylna z blachy stalowej z blachy stalowej, zdejmowana, mocowana przy pomocy szeœciu sztuk wkrêtów M5 Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem 25 mm s³u ¹ce do mocowania pionowych profili monta owych 19 2 Profile monta owe19 z blachy ocnkowanej, minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 48 mm 2 Drzwi, oraz œciana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6mm 2 i d³ugoœci 300 mm Zestaw monta owy: 3 p³yta przepustu kabli 1 listwa szczotkowa 12 blachowkrêt M2,9 x 9,5 16 œruba monta owya M6 2 klucz do drzwi przednich Odkrêcana os³ona tylna Du e wygodne otwory do wprowadzania kabli szafy G³. Wys. 24U ,0 150, U ,1 150, U ,8 150,

6 Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe BECATUS SWD Å Standardowy kolor RAL ( jasno szary - struktura) Å Zabezpieczenie IP 20 Å Jedna p³aszczyzna monta owa 19`` Å Drzwi otwierane prawo lub lewostronnie- funkcja uzyskiwana przez mo liwoœæ dowolnego zawieszenia ( góra - dó³) szafy na œcianie Å Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona Å Szafy pakowane w karton. Szafa standardowa zawiera: Iloœæ Opis 1 Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej 1 Drzwi przednie z wklejon¹ szyb¹ hartowan¹ i zamkiem 1 punktowym, zamontowane na 1 zawiasach umo liwiaj¹cych otwieranie drzwi o 180 stopni Œciana tylna z blachy stalowej z blachy stalowej,mocowana przy pomocy zawiasów umo liwiaj¹cych otwieranie szafy o 180 stopni. Obudowa posiada cztery otwory wprowadzaj¹ce do kabli (250x70 mm) (1 x czêœæ górna, 2 x czêœæ tylna, 1 x czêœæ dolna) 2 Pionowe profile monta owe19 z blachy ocnkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 65 mm 2 2 Linki o przekroju 6mm i d³ugoœci 300mm (do uziemienia drzwi i œciany tylnej) Zestaw monta owy: 3 p³yta przepustu kabli 1 listwa szczotkowa 12 blachowkrêt M2,9 x 9,5 3 œruba monta owa M6 2 klucz do drzwi przednich szafy G³. Wys. 4 U ,7 30, U , U ,1 40, U , U , U ,5 50, U ,

7 Szafy Wisz¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SWJ Å Standardowy kolor RAL ( jasno szary - struktura) Å Zabezpieczenie IP 20 Å Jedna p³aszczyzna monta owa 19`` Å Drzwi otwierane prawo lub lewostronnie- funkcja uzyskiwana przez mo liwoœæ dowolnego zawieszenia ( góra - dó³) szafy na œcianie Å Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona Å Szafy pakowane w karton. Szafa standardowa zawiera: Iloœæ Opis 1 Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Obudowa posiada cztery otwory wyprowadzaj¹ce do kabli (250 x 70 mm) (1 x czêœæ górna, 2 x czêœæ tylna, 1 x czêœæ dolna) 1 Drzwi przednie z wklejon¹ szyb¹ hartowan¹ i zamkiem 1 punktowym z kodem, zamontowane na zawiasach umo liwiaj¹cych otwieranie drzwi o 180 stopni 2 Pionowe profile monta owe19 z blachy ocnkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odleg³oœc od drzwi przednich 65 mm 2 2 Linki o przekroju 6mm i d³ugoœci 300mm (do uziemienia drzwi przednich) Zestaw monta owy 3 p³yta przepustu kabli 1 listwa szczotkowa. 12 blachowkrêt M2,9 x 9,5 16 œruba monta owa M6 2 klucz do drzwi przednich szafy G³. Wys. WAGA Zamówienia 4 U , U , U , U ,4 50, U , U , U ,

8 Ramy monta owe 19 Å Przeznaczone do instalowania sprzêtu sieciowego w standardzie 19 w pomieszczeniach rozdzielni, odpowiednio klimatyzowanych lub wentylowanych, w których pracuj¹ urz¹dzenia nie wymagaj¹ stosowania dodatkowych os³on ochronnych. Å Rama mo e posiadaæ jedn¹ p³aszczyznê monta ow¹ 19 (Simplex) lub dwie p³aszczyzny monta owe 19 (Duplex). Rama standardowa zawiera: Iloœæ Opis 1 Podstawa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo RAL struktura, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych. Dwa otwory wprowadzajace do kabli (250x70 mm) Profil boczny wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo (standardowo) 2/4 RAL struktura simplex / duplex Poprzeczka górna wykonana z blachy stalowej, malowany proszkowo RAL 7021-struktura 1/2 simplex / duplex 4 Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœc zastosowania zestawu kó³ek nr kat ) Zestaw monta owy: 1 p³yta przepustu kabli 1 listwa szczotkowa. 4 blachowkrêt M2,9 x 9,5 4/8 œruba imbusowa M8x25 (simplex / duplex) 8/16 wkrêt samogwintuj¹cy M6x12 (simplex / duplex) 32 U 32 U ramy G³. Wys. Zamówienia Simplex ,0 29, Duplex ,0 43, U 42 U Simplex ,5 32, Duplex ,5 50,

9 Akcesoria, wyposa enie szaf 19 Panel Wentylacyjny 19" -Przeznaczony do monta u na 19" profilach w szafach wisz¹cych i stoj¹cych. -Wyposa one standardowo w zabezpieczenie anty-przepiêciowe, podœwietlony wy³¹cznik oraz termostat z mo liwoœci¹ regulacji temperatury w zakresie 0-60 C. -Wentylator (zasilany 220/240 V, poziom ha³asu 45/50 dba) -Obudowa - wykonana z blachy stalowej, malowana RAL struktura. -Zestaw monta owy ( kpl. œrub, uchwyt mocowania termostatu ) G³. Wydajnoœæ (m3/h) Wys. 2- wentylatorowy ,5 1U 3, Panel Wentylacyjny Pod³ogowo - Dachowy -Przeznaczony do monta u w podstawach i dachach szaf stoj¹cych 19". -Wyposa ony standardowo w zabezpieczenie anty-przepiêciowe oraz termostat z mo liwoœci¹ regulacji temperatury w zakresie 0-60 C. -Uniwersalna budowa pozwala na monta paneli jako wlotowych lub wylotowych, poprzez odpowiednie przykrêcenie obudowy do ramki mocuj¹cej. -Istnieje mo liwoœæ zamontowania w podstawie szafy panela wentylacyjnego wraz z panelem filtracyjnym ( ) zapewniaj¹cym filtracjê zasysanego do szafy powietrza -Obudowa - wykonana z blachy stalowej, malowana RAL struktura. -Zestaw monta owy ( kpl. œrub, uchwyt mocowania termostatu ) G³. Wydajnoœæ (m3/h) Wys. 2 - wentylatorowy , wentylatorowy , wentylatorowy , Panel Filtruj¹cy -Przeznaczony do monta u wraz z panelem wentylacyjnym pod³ogowodachowym w podstawach szaf stoj¹cych 19". Stosowany dla zapewnienia filtracji zasysanego do szafy powietrza. -Istnieje mo liwoœæ samodzielnego monta u panelu filtracyjnego [koniecznoœæ zastosowania zaœlepki perforowanej ( ) w celu zabezpieczenia przed wypadniêciem filtru z w³ókniny]. -Obudowa - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej - 1 szt.. -Wymienny filtr z w³ókniny - 1szt. ( ) G³. Wys , Perforowana P³yta Zaœlepiaj¹ca - Element wyposa enia dodatkowego szaf stoj¹cych 19", wykonany z blachy stalowej. - Malowany farb¹ proszkow¹ RAL struktura Przeznaczenie: - zwiêkszenie powierzchni wentylacyjnej szaf - zabezpieczenie przed wypadniêciem filtra z w³ókniny w panelu filtracyjnym ( ).. Kolor RAL ,

10 Pó³ka sta³a 19`` - Mocowana z przodu - Wykonana z blachy stalowej - Malowana standardowo RAL7035 Wysokoœæ G³. (mm) 1U U Pó³ka sta³a 2U/19``z przesuwnym rastrem - Wykonana z blachy stalowej - Malowana standardowo RAL Uchwyty 2U mocowane do pó³ki z przesuwnym rastrem o skoku 25 mm Wysokoœæ G³. (mm) 2U Pó³ka sta³a 1U/19``- mocowana w 4-punktach - Mocowana z przodu i z ty³u - Wykonana z blachy stalowej - Malowana standardowo RAL Tylne uchwyty z mo liwoœci¹ bezstopniowego przesuwu w podanym poni ej zakresie monta u Wysokoœæ G³. (mm) Zakres monta u (mm) 1U U U Pó³ka wysuwalna 1U/19`` - Mocowana z przodu i z ty³u - Wykonana z blachy stalowej - Malowana standardowo RAL Tylne uchwyty z mo liwoœci¹ bezstopniowego przsuwu w podanym poni ej zakresie monta u - Estetyczny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego umo liwia wygodne wyci¹gniêcie ruchomej czêœci pó³ki Wysokoœæ G³. (mm) Zakres monta u (mm) Wysuw (mm) 1U U U Pó³ka o zmiennej d³ugoœci 1U/19`` - Mocowana z przodu i z ty³u - Wykonana z blachy stalowej - Malowana standardowo RAL Regulacja g³êbokoœci pó³ki skokowo co 25mm Wysokoœæ Zakres G³. (mm) 1U U

11 Akcesoria, Wyposa enie Szaf 19 Pó³ka pod klawiaturê 2U/19`` - Wykonana z blachy stalowej - Malowana standardowo RAL 7035 (jasno szary) - Zamykana na klucz (dwa klucze w komplecie) - Czêœæ wyci¹galna mocowana na prowadnicach kulkowych - Szerokoœæ przestrzeni roboczej 412mm Wysokoœæ G³. (mm) Wysuw (mm) 2U K¹towniki mocuj¹ce - Wykonane z blachy stalowej - Malowane standardowo RAL Przeznaczone do monta u w szafach ciê kich urz¹dzeñ - Mocowane bezpoœrednio do profili k¹towych - Komplet sk³ada siê z dwóch sztuk Wykonanie D³. (mm) kpl 340 1, , , , Zewnêtrzny uchwyt kablowy 19" - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19", wykonany z blachy stalowej. - Malowany standardowo farb¹ proszkow¹ RAL Umo liwia uporz¹dkowane i przejrzyste u³o enie kabli Iloœæ uchwytów Materia³ uchwytu 1U 4 0,45 Stal U 5 0,32 Tworzywo sztuczne Przepust kablowy 19" - Elementy wyposa enia dodatkowego szaf 19", wykonane z blachy stalowej. - Malowane standardowo farb¹ proszkow¹ RAL U z otworem 0, U ze szczotk¹ 0, Przepust szczotkowy - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19". D³. (mm) 250 0, Komplet kó³ jezdnych - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19". - Dwa ko³a zwyk³e + dwa ko³a z hamulcem. - Ko³a wyposa one w trzpieñ z gwintem M10. kpl. 1,

12 Wieszak kablowy - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19". - Wieszak kablowy do prowadzenia kabli cynkowany galwanicznie. - Mocowany za pomoc¹ dwóch œrub ( w kpl. ) Wielkoœæ Ucha 40x x x P³yta wype³niaj¹ca 19" - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19", wykonany z blachy stalowej. - Malowany standardowo farb¹ proszkow¹ RAL 7035 (jasno szary). 1U 0, U 0, U 0, U 0, Panel oœwietleniowy 19" - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19", wykonany z blachy stalowej. - Malowany standardowo farb¹ proszkow¹ RAL Wyposa ony w dwie lampy halogenowe 20 W, oraz zabezpieczenie anty-przepiêciowe. Kolor RAL , Uchwyty kablowe - Elementy wyposa enia dodatkowego szaf 19", wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. - Umo liwiaj¹ uporz¹dkowane i przejrzyste wyprowadzenie kabli z boku lub ty³u szaf 19". G³. Wys. Tylny U 0, Boczny Boczny , Boczny , Boczny , Zestaw do ³¹czenia szaf - Umo liwia sztywne po³¹czenie szaf ramowych stoj¹cych niezabudowanymi bokami - Zestaw zawiera 8 nakrêtek M6 oraz 4 trzpienie stalowe cynkowane galwanicznie.. kpl. 0,

13 Akcesoria, Wyposa enie Szaf 19 Coko³y serwerowy - Przeznaczony do monta u z szafami serwerowymi 19, wykonany z blachy stalowej. - Malowany standardowo farb¹ proszkow¹ RAL struktura - Wyposa ony w wysuwaln¹ przeciwwagê zabezpieczaj¹c¹ przed ewentualnym przechyleniem szafy (np. w momencie wysuwania serwera). - Maskownica tylna oraz modu³y boczne wyposa one w obszerne otwory (250x70mm) umo liwiaj¹ce komfortowe wprowadzenie wi¹zek kablowych. - Mo liwoœæ ustawienia na nó kach poziomuj¹cych M10 (dostarczanych wraz z szaf¹) - Dostarczany w stanie rozmontowanym, zapakowany w karton (w kpl. 2 x zaœlepka, 1 x szczotka, œruby, wkrêty, instrukcja monta owa). Wys. (mm) / , / Cokó³ szafy ramowej stoj¹cej 19" - Przeznaczony do monta u z ramowymi szafami stoj¹cymi 19", wykonany z blachy stalowej. - Malowany standardowo farb¹ proszkow¹ RAL jasno szary - struktura - Maskownica tylna oraz modu³y boczne wyposa one w obszerne otwory (250x70mm) umo liwiaj¹ce ³atwe wprowadzenie wi¹zek kablowych. Maskownica przednia perforowana. - Mo liwoœæ ustawienia na nó kach poziomuj¹cych M10 (dostarczanych wraz z szaf¹) lub kó³kach ( ). - Dostarczany w stanie rozmontowanym, zapakowany w karton (w kpl. 2 x zaœlepka, 1 x szczotka, œruby, wkrêty, instrukcja monta owa) - Istnieje mo liwoœæ ³¹czenia coko³ów do podwójnej wysokoœci 200mm Wys. (mm) / 100 4, / 100 5, / , / 100 5, / 100 6, / , / , Naœcienna szafka zapasu kabla - Obudowa wykonana z blachy stalowej malowana standardowo farb¹ proszkow¹ RAL jasno szary - struktura - Stela wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. - Pojemnoœæ max. 120 mb kabla o œrednicy do 10 mm. Nazwa G³. Wys. Obudowa , Stela , Listwa uziemiaj¹ca - Element wyposa enia dodatkowego szaf 19" - Listwa wykonana z blachy miedziowanej kpl. 0, Listwa uziemiaj¹ca standardowo zawiera: - 11 x podk³adka 5,3 miedziowana - 9 x wkrêt M5x8 miedziowany - 2 x nakrêtka M5 miedziowana 16

14 Mini Szafy 10 Mini Szafy 10`` "OFFICE" - Drzwi wyposa one w zamek 1-punktowy - Zabezpieczenie IP 20 - Jedna p³aszczyzna monta owa 10`` - Szafy pakowane w karton Szafy Szafa standardowa zawiera: Iloœæ. G³. Wys. Zamówienia 4U , U , U , Opis 1 Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo (standardowo) RAL struktura. W czêœci górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory (120x35mm) umo liwiaj¹ce wprowadzenie wi¹zek kablowych 1 Drzwi przednie malowane proszkowo (standardowo) RAL struktura, z wklejon¹ szyb¹ z PLEXI gr 3mm i zamkiem 1 punktowym zamontowane na zawiasach umo liwiajacych otwieranie drzwi o 180 stopni 2 Profil k¹towy 10 z blachy ocynkowanej i mocowany do œcian bocznych szafki z mo liwoœci¹ przesuwu o 20 mm, minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 52 mm 2 1 Drzwi uziemione przy pomocy linki o przekroju 6mm i d³ugoœci 300 mm Zestaw monta owy: 2 zaœlepka przepustu 4 blachowkrêt M2,9x 9,5 2 klucz do drzwi przednich Mini Szafy 10`` "INTERN" - Drzwi wyposa one w dwa zamki 1-punktowe - Zabezpieczenie IP 20 - Jedna p³aszczyzna monta owa 10`` - Szafy pakowane w karton Szafy G³. Wys. Zamówienia 6U Iloœæ Opis Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo (standardowo) RAL struktura. W czêœci górnej i dolnej po trzy otwory pod PG13,5, umo liwiajace szczelne wprowadzenie wi¹zek kablowych Drzwi przednie pe³ne malowane proszkowo (standardowo) RAL struktura,z dwoma zamkami 1-punktowymi zamontowanymi na zawiasach umo liwiaj¹cych otwieranie drzwi o 180 stopni Profile k¹towe 10 z blachy ocynkowanej mocowane do œcian bocznych szafki z mo liwoœci¹ przesuwu o 22mm, minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 60mm Klucz do drzwi przednich Pozosta³y asortyment 10`` Nazwa Parametry Uwagi Patch-panel 10 Wyskoœæ 1U Do mocowania modu³ów xRJ45 RAL 7035 typu Key Stone Patch-panel 10 Wyskoœæ 1U Do mocowania gniazd xSC Duplex RAL 7035 typu SC-Duplex Patch-panel 10 Wyskoœæ 1U Do mocowania gniazd xST RAL 7035 typu ST Patch-panel 10 Wyskoœæ 1U xRJ45 Wykonany z blachy FTP stalowej nierdzewnej Pó³ka 10 Wyskoœæ 1U RAL 7035 G³êbokoœæ 110mm P³yta wype³niaj¹ca Wyskoœæ 1U RAL

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Szafy i stela e rozdzielcze

Szafy i stela e rozdzielcze Szafa rozdzielcza wolnostoj¹ca 19 Szafa przeznaczona jest do zabudowy 19'' elementami pasywnymi i sprzêtem aktywnym. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelnoœci IP20 pokryta jest farb¹ w kolorze jasno-szarym.

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż produktów magazynowych

Wyprzedaż produktów magazynowych Wyprzedaż produktów magazynowych Osoba kontaktowa w ZPAS : specjalne ceny - ograniczone ilości Oferta obowiązuje od 12 czerwca 2009 r. do wyczerpania zapasów. Szafy teleinformatyczne i energetyczne Lp.

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria VEMCO Sp. z o.o. - Cennik szaf teleinformatycznych TECNOSTEEL 2 Szafy wolnostojące 19" TECNO 600-800 - Szafy stojące z czterema 19" belkami nośnymi z możliwością regulacji głębokości, drzwi z uchwytem

Bardziej szczegółowo

OFERTA: Akcesoria do szaf teleinformatycznych 10 i 19

OFERTA: Akcesoria do szaf teleinformatycznych 10 i 19 PEKRA s.c. 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 5 OFERTA: Akcesoria do szaf teleinformatycznych 10 i 19 WWW.PEKRA.PL 1. COKÓŁ konstrukcja skręcana możliwość doprowadzenia kabli możliwość zamocowania kółek 2. COKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1-2. Szafy teleinformatyczne SRS. Szafy skręcane Quick Rack. Szafy jednoczęściowe SSJ 5-6. Szafy serwerowe SRS 7-8. Szafy serwerowe BKT 4DC 9-11

1-2. Szafy teleinformatyczne SRS. Szafy skręcane Quick Rack. Szafy jednoczęściowe SSJ 5-6. Szafy serwerowe SRS 7-8. Szafy serwerowe BKT 4DC 9-11 Jedną z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK są metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne oraz dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te służą do zabudowy pasywnego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfiguracji: - różne wykonania drzwi, osłon

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS Dane techniczne Rama spawana z blachy stalowej o grubości 2 mm, malowana proszkowo Dostępne wysokości: 42 i 45U Szerokości: 600 i 800 mm Głębokości: 800 i 1000

Bardziej szczegółowo

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC SZBk SJB SJB Silent ZPAS 041 SZB 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

SZAFA SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna SZAFY STOJĄCE. Obudowy teleinformatyczne. Zakres dostawy.

SZAFA SZB 19 Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna SZAFY STOJĄCE. Obudowy teleinformatyczne. Zakres dostawy. SZAFA SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

Katalog szaf teleinformatycznych 19 typu BETA SYSTEM

Katalog szaf teleinformatycznych 19 typu BETA SYSTEM BETA-SYSTEM 19 www.sabaj.pl Katalog szaf teleinformatycznych 19 typu BETA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r BETA-SYSTEM 19 Spis treści: Szafy stojące BETA-SYSTEM 19... 6 Elementy

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10 SZAFKI WISZĄCE Szafka wisząca ecovari 10 Szafka wisząca ecovari 10 Szafki wiszące typu ecovari 10 przeznaczone są dla małych instalacji sieciowych. Urządzenia wewnątrz szafki można mocować do 10 profili,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Szafa SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA: Teleinformatyczne SZAFY WISZĄCE 10 i , 6, 9, 12, 15, 18, 21 U

OFERTA: Teleinformatyczne SZAFY WISZĄCE 10 i , 6, 9, 12, 15, 18, 21 U PEKRA s.c. 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 5 OFERTA: Teleinformatyczne SZAFY WISZĄCE 10 i 19 4.5, 6, 9, 12, 15, 18, 21 U WWW.PEKRA.PL Szafka BECATUS 19 Szafka wisząca BECATUS 19 Szafka wisząca BECATUS 19 6U

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE

SZB IT 19 SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE SZB IT 9" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE solutions for connections SZB IT 9" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu ZAKRES DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE SZB SE 19" SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 2 wykonaniach gabarytowych, w tym wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

1040 x 1000 x 435. 1040 x 1200 x 435. 1990 x 800 x 435 54. 1990 x 1200 x 435. 1990 x 1200 x 435 71

1040 x 1000 x 435. 1040 x 1200 x 435. 1990 x 800 x 435 54. 1990 x 1200 x 435. 1990 x 1200 x 435 71 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. Sbm 101 M lx Sbm 102 M lx Sbm 103 M lx Sbm 107 M lx 01022203 02022303 03022303 04022303 WAGA w kg CENA netto 1040 x 600 x 435 24 Szafa wykonana z blachy

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA

SZB IT 19 SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA solutions for connections PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 34 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA typu RW

NOWOŚĆ! OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA typu RW NOWOŚĆ! OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA typu RW www.ergom.com IX 2010 2 Przeznaczenie montażu urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w celu ochrony przed dotykiem. zastosowań w warunkach wnętrzowych.

Bardziej szczegółowo

Patch Panel 1U, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R

Patch Panel 1U, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 KATALOG

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE

Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE Szafy stojące NCE Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE Stabilna ramowa konstrukcja Możliwość łącznia szeregowego Konstrukcja symetryczna z trzech stron Kompatybilne z systemem rozdzielnic elektroinstalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szafki naścienne 19" Basic Line NWE

Szafki naścienne 19 Basic Line NWE Szafki naścienne 19" Szafki naścienne 19" Basic Line NWE Łatwy dostęp do tyłu szafki 2-sekcyjnej dzięki wychylnej tylnej części Pasywna wentylacja poprzez szczeliny wentylacyjne w dolnej i górnej części

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI Materiał: - szkielet szafy, drzwi, ścianka tylna i boczne, dach, podstawa, cokół blacha aluminiowa, - płyta montażowa, rama uchylna, wsporniki i belki montażowe blacha stalowa

Bardziej szczegółowo

SZAFA KOMPAKTOWA CS. wykorzystuje te same śruby oczkowe, co szafy ATB8. opcjonalnie dostępne zawiasy 180 stopni

SZAFA KOMPAKTOWA CS. wykorzystuje te same śruby oczkowe, co szafy ATB8. opcjonalnie dostępne zawiasy 180 stopni wykorzystuje te same śruby oczkowe, co szafy ATB8 opcjonalnie dostępne zawiasy 180 stopni obudowa może być przytwierdzona do ściany przy użyciu standardowych wsporników montażowych SDWC-010, wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM - system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. - elementy systemu

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 SZAFA SERWEROWA SZB SE 19" Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 28 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Korzyści - seria szaf Dynamic Basic Wejścia kablowe wstępnie wycięte umieszczone w dolnej części szafy Modułowa konstrukcja ramy aluminiowej Drzwi

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA

SZB IT 19 SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA SZB IT 9" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA solutions for connections SZB IT 9" PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 34 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2 121 - Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewnętrznych. - Konstrukcja szafy pozwala na proste łączenie szaf w zestawy szeregowe. - Produkowane w 19 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo

Nowość! Obudowy metalowe o stopniu ochrony IP66 Typ GT

Nowość! Obudowy metalowe o stopniu ochrony IP66 Typ GT Obudowy metalowe o stopniu ochrony IP66 Typ GT GT Nowość! ETI Polam Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 18 06-100 Pułtusk Tel. + 48 23 691 93 00 Faks + 48 23 691 93 60 Infolinia techniczna 801 501 571 etipolam@etipolam.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZAFY SERWEROWE TELEINFORMATYCZNE. www.kart-map.pl

SZAFY SERWEROWE TELEINFORMATYCZNE. www.kart-map.pl Szafy serwerowe i teleinformatyczne, to linia szaf, obudów przeznaczonych do tworzenia i modernizacji sieci informatycznych i teleinformatycznych w centrach bazodanowych i serwerowniach. Szafy te stanowią

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

PULPITY STEROWNICZE PULPITY

PULPITY STEROWNICZE PULPITY PULPITY PULPITY STEROWNICZE Trzy rodzaje rozwiązań: - szafa z pulpitem sterowniczym na bazie szafy Areta, z drzwiami lub panelem tylnym i półką przednią - pulpit modułowy, głębokość lub mm - pulpit monoblok

Bardziej szczegółowo

SZAFY KOMPUTEROWE D-1

SZAFY KOMPUTEROWE D-1 D-1 SZAFY KOMPUTEROWE komputerowa - wersja HSC 01 konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi, zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP 32) możliwość umieszczenia

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego www.moeller.pl System okablowania strukturalnego katalog - 2007 Xclever home firmy Moeller oferuje pełny zakres aparatury instalacyjnej dla przyszłościowych rozwiązań w budownictwie. Wszystkie produkty

Bardziej szczegółowo

SZAFY WISZĄCE 19. Informacje ogólne:

SZAFY WISZĄCE 19. Informacje ogólne: SZAFY WISZĄCE 19 Informacje ogólne: Konstrukcja spawana z blachy stalowej o gr. 1,25mm, malowana proszkowo kolor standardowy (jasno-szary), Przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, spełnia wymogi zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZAFY SIECIOWE. www.sabaj.pl

SZAFY SIECIOWE. www.sabaj.pl SZAFY SIECIOWE www.sabaj.pl Sabaj-S ys tem SZAFY TELEINFORMATYCZNE 19 CYBER 19 SWKu BETA-SYSTEM SWK2 SZAFY TELEINFORMATYCZNE 10 SZW 10 SZWp 10 Str. 2 Zamówienie wyślij na: marketing@sabaj.pl Firma SABAJ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Tecnosteel SRL All rights reserved pol 2015

Copyright 2015 Tecnosteel SRL All rights reserved pol 2015 Copyright 2015 Tecnosteel SRL All rights reserved pol 2015 Drzwi otwierane na 180 Nowy dwukolorowy wzór Nowa klamka z przyciskiem Kompatybilność z wszystkimi akcesoriami Tecnosteel 19 Belki z numeracją

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435.

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435. MEBLE BIUROWE Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA OPIS wys. x szer. x gł. w kg netto Sbm 101 M lx SBM 01022203 1040 x 600 x 435 24 430,- Szafa wykonana z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

MALROD BIS 26-600 Radom ul. Metalowa 11 Tel. / Fax. (0-48) 385-87-97 660 355 721 e-mail: malrod@malrod.pl www.malrod.pl. Szanowni Pañstwo!

MALROD BIS 26-600 Radom ul. Metalowa 11 Tel. / Fax. (0-48) 385-87-97 660 355 721 e-mail: malrod@malrod.pl www.malrod.pl. Szanowni Pañstwo! Szanowni Pañstwo! Nasza firma istnieje od 1993 r. od pocz¹tku produkuje wyroby dla telekomunikacji i telewizji kablowych. G³ówn¹ ga³êzi¹ produkcji P.W. MALROD Bis s¹ obudowy zakoñczeñ kablowych oraz inny

Bardziej szczegółowo

2 www.agmar.com.pl HB2 SZAFY ZEWNĘTRZNE WYSPA ZIMNA SZAFY SERWEROWE AG OBUDOWY ROZDZIELNIC

2 www.agmar.com.pl HB2 SZAFY ZEWNĘTRZNE WYSPA ZIMNA SZAFY SERWEROWE AG OBUDOWY ROZDZIELNIC KATALOG HB2 SZAFY ZEWNĘTRZNE HB2 to konstrukcja ramowa z montowanymi ściankami panelowymi, wykonana z blachy aluminiowej. Szafa HB2 jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie obudów stacyjnych i telekomunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Obudowy przemysłowe wolnostojące AS do zabudowy szeregowej

Obudowy przemysłowe wolnostojące AS do zabudowy szeregowej 22 ASXXXXX0-5 ASXXXXX0-5 ASXXXXX2-5 ASXXXXX2-5 w SCHRACK INFO Materiał ramy: stal o grubości 1,5 / 1,75 mm. Drzwi: pojedyncze 1,75 mm / podwójne 2,0 mm. Panel tylny, dach i ściany boczne: 1,35mm. Płyta

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl

ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl Szafy naścienne IP 43 Szafy naścienne klasa izolacyjności I K oraz II M, stopień ochrony IP 43 dla montażu natynkowego,

Bardziej szczegółowo

Szafy energetyczne SZE3. solutions for connections

Szafy energetyczne SZE3. solutions for connections Szafy energetyczne SZE3 solutions for connections SZE3 Szafy Energetyczne uniwersalne Uniwersalna obudowa skręcana, do zastosowań wewnętrznych zarówno w automatyce, jak i energetyce pod zabudowę różnorodnej

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE. Szafy biurowe TG-SDB

MEBLE BIUROWE. Szafy biurowe TG-SDB Szafy jednodrzwiowe TG-1SDB/1 1 1980 x 500 x 400 43 654 zł TG-2SDB/1 1 1980 x 700 x 400 52 677 zł TG-1SDB 2 1980 x 800 x 400 59 759 zł TG-2SDB 2 1980 x 900 x 400 63 776 zł TG-3SDB 2 1980 x 1000 x 400 68

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Szafki warsztatowe Profesjonalne szafki warsztatowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów Wyjątkowo solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie Szafki wykonane są z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

HB2 SZAFY ZEWNĘTRZNE WYSPA ZIMNA SZAFY SERWEROWE AG OBUDOWY ROZDZIELNIC

HB2 SZAFY ZEWNĘTRZNE WYSPA ZIMNA SZAFY SERWEROWE AG OBUDOWY ROZDZIELNIC KATALOG HB2 SZAFY ZEWNĘTRZNE HB2 to konstrukcja ramowa z montowanymi ściankami panelowymi, wykonana z blachy aluminiowej. Szafa HB2 jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie obudów stacyjnych i telekomunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Obudowy naścienne ze stali

Obudowy naścienne ze stali Obudowy naścienne ze stali IP 66, z podwójnymi drzwiami IP 55 Obudowy naścienne serii Ensto Cubo E produkowane są z blach stalowych malowanych farbą proszkową w standardowym szarym kolorze (RAL 7032).

Bardziej szczegółowo

Triango. WYMIAR szer. g³êb. wys. NAZWA RYSUNEK SYMBOL TRG 21 TRG 22 TRG 23 TRG 31 (L/R) TRG 32 (L/R) 100 0,8 30 TRG 54 TRG 31 E (L/R) TRG 32 E (L/R)

Triango. WYMIAR szer. g³êb. wys. NAZWA RYSUNEK SYMBOL TRG 21 TRG 22 TRG 23 TRG 31 (L/R) TRG 32 (L/R) 100 0,8 30 TRG 54 TRG 31 E (L/R) TRG 32 E (L/R) SYMBO TRG 21 1 TRG 22 Biurko gabinetowe- stela biurka wykonany z profili aluminiowych o przekroju trójk¹ta równobocznego malowany proszkowo.blat z p³yty melaminowanej gr.25mm, pomiêdzy blatem a stela em

Bardziej szczegółowo

www.rolstal.pl ROLSTAL Paw³owski Paw³owski Janusz 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Ró añska 45 tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70 POLAND

www.rolstal.pl ROLSTAL Paw³owski Paw³owski Janusz 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Ró añska 45 tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70 POLAND KATALOG OGRODZEÑ www.rolstal.pl www.rolstal.pl System ogrodzeniowy STANDARD str.1 23 System ogrodzeniowy PROFILES str.24 36 System ogrodzeniowy ROYAL str.37 44 System ogrodzeniowy CNC str.45 47 OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y S E R I A H O G A R P L U S K O S Z E D O G A R D E R O B Y K O S Z E N A P R A N I E...

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y S E R I A H O G A R P L U S K O S Z E D O G A R D E R O B Y K O S Z E N A P R A N I E... S E R I A H O G A R P L U S................................................................................ 5 6 K O S Z E D O G A R D E R O B Y..........................................................................

Bardziej szczegółowo

Szafa stojàca OptiRACK 19

Szafa stojàca OptiRACK 19 SZAFY STOJÑCE Szafa stojàca OptiRACK 19 Szafa stojàca OptiRACK 19 OptiRACK jest idealnym rozwiàzaniem szafy LAN oferujàcym najnowsze rozwiàzania technologiczne w bardzo przyst pnej cenie. Konstrukcja szafy

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 10"/19" ORAZ AKCESORIA

SZAFY RACK 10/19 ORAZ AKCESORIA SZAFY RACK 10"/19" ORAZ AKCESORIA WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 10"/19" WISZĄCE Wymiary opakowania szafy złożonej Wymiary opakowania szafy rozłożonej Model Rozmiar [U] Wymiary Szer/Gł/Wys [mm] Szer/Gł/Wys

Bardziej szczegółowo

Systemy zabudowy wewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE. Rysunek stelaży do RR. 108 Pomoc techniczna tel. (48)

Systemy zabudowy wewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE. Rysunek stelaży do RR. 108 Pomoc techniczna tel. (48) Rysunek stelaży do RR 108 Pomoc techniczna tel. (48) 58 765 98 30 CBPR Ceownik boczny poprzeczny do RR Stosuje się w celu powiększenia możliwości zabudowy wewnętrznej w Rozdzielnicach Ramowych. Montuje

Bardziej szczegółowo

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013 Katalog obudów 2013 Obudowa TPL-1800-250-250 Obudowa podtynkowa o wymiarach 250x1800x250 o stopniu ochrony IP 43, wyposażona w dwie tablice licznikowo-rozdzielcze z zabezpieczeniami na wyłączniki nadprądowe.

Bardziej szczegółowo

ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl WING

ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl WING WING H=mm Blat=32mm 24 8 HPL - laminat MFC profil usztywniaj¹cy kana³ kablowy (opcja) reling ozdobny chromowany MATERIA / KONSTRUKCJA Blaty 32 mm gruboœci: - blat górny - 0,8 mm HPL postforming (z zaokr¹glonymi

Bardziej szczegółowo

ATB8 SZAFA MONOBLOK. listwa wykończeniowa. stelaż, dach i ściany boczne stanowią jednolitą konstrukcję. odkręcana ściana tylna

ATB8 SZAFA MONOBLOK. listwa wykończeniowa. stelaż, dach i ściany boczne stanowią jednolitą konstrukcję. odkręcana ściana tylna ATB8 SZAFA MONOBLOK listwa wykończeniowa stelaż, dach i ściany boczne stanowią jednolitą konstrukcję odkręcana ściana tylna płyta montażowa w komplecie zamek prętowy: 3-punktowy dla wysokości 1mm 4-punktowy

Bardziej szczegółowo

Szafki kartotekowe Szk

Szafki kartotekowe Szk Szafki kartotekowe Szk OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł. WERSJA LUX Szk 101 lx SZK 01010101 715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x Szk 201 lx

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

Obudowy teleinformatyczne G-Rack. Suplement do katalogu

Obudowy teleinformatyczne G-Rack. Suplement do katalogu Obudowy eleinformayczne G-Rack Suplemen do kaalogu SYSTEMY OKABLOWANIA BUDYNKÓW/Obudowy eleinformayczne G-Rack Szafy sojàce G-Rack Plus Szafy eleinformayczne sojące ypu G-Rack sanowią podsawowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 22 Elementy korpusu stołu

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne

Szafy teleinformatyczne Szafy teleinformatyczne W Spis treści Szafy teleinformatyczne 19" wolnostojące Szafy teleinformatyczne 19" wolnostojące, IP30, seria DS... 266 Szafy teleinformatyczne 19" wolnostojące, szkieletowe, IP30,

Bardziej szczegółowo

2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW

2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW 2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW 2005 640 501 37 OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU RW Strona Obudowy w wykonaniu podstawowym 39 Wyposażenie dodatkowe 42 38 Przeznaczenie Do montażu

Bardziej szczegółowo

Lista komponentów DEA ZDJĘCIE PN OPIS ILOŚĆ

Lista komponentów DEA ZDJĘCIE PN OPIS ILOŚĆ MEBLE WARSZTATOWE Lista komponentów DEA CZĘŚĆ DOLNA 08.0 Szafa z wewnętrzną półką, z drzwiami montowanymi na szynach, które wsuwają się do środka. Umozliwia to otwarcie drzwi bez przeszkód dla powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Szafki warsztatowe, podwójne Profesjonalne szafki warsztatowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów Wyjątkowo solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie Szafki wykonane są z blachy

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku zakupowego pt. Zakup stołów do testowania sprzętu

Załącznik nr 1 do wniosku zakupowego pt. Zakup stołów do testowania sprzętu Załącznik nr 1 do wniosku zakupowego pt. Zakup stołów do testowania sprzętu energetycznego i elektrycznego 1. Dane techniczne elementów stołów Nazwa Opis techniczny Stanowisko montażowe Profile pionowe

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Szafki narzędziowe Profesjonalne szafki narzędziowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów Zapewniają uporządkowane i bezpieczne przechowywanie narzędzi Solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie

Bardziej szczegółowo

AE więcej korzyści. Dostępne natychmiast, wprost z magazynu!

AE więcej korzyści. Dostępne natychmiast, wprost z magazynu! AE więcej korzyści. Dostępne natychmiast, wprost z magazynu! Podstawa Cokół, kompletny, blacha stalowa Base Wysokość 100 200 Do szaf Szerokość Głębokość 600 300 2816.200 800 300 2818.200 1000 300 2801.200

Bardziej szczegółowo

Stela e typu RACK 19"

Stela e typu RACK 19 Stela e typu RACK 19" Firma ETA oferuje liczne rozwi¹zania stela y typy RACK do wiêkszoœci aplikacji, w tym: - ramy wahad³owe 19" - ramy sztywne 19" - szyny 19" - zawieszane skrzynki na podwójnych zawiasach

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Stoły warsztatowe 1500mm Profesjonalne stoły przeznaczone do warsztatów oraz wydziałów produkcyjnych i remontowych Konstrukcja modułowa, z blatem opartym na przykręcanych nogach lub szafkach (stół można

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Wolnostojące szafy LINKEO* Kompletne rozwiązania dla sektora komercyjnego Nowe szafy 19 LINKEO z dedykowanymi akcesoriami tworzą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

SZAFKI STEROWNICZE ST

SZAFKI STEROWNICZE ST SZAFKI STROWNICZ SZAFKI STROWNICZ ST - oferta: 40 modeli z drzwiami pełnymi, 9 modeli z drzwiami przezroczystymi, szafki z drzwiami pojedynczymi, podwójnymi z zamkiem prętowym - płyta montażowa w komplecie

Bardziej szczegółowo

Nowe szafy Linkeo 19"

Nowe szafy Linkeo 19 Legrand Polska sp. z o.o. ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie Nowe szafy Linkeo 19" SPIS TREŚCI Strona 1. Charakterystyka ogólna 1 2. Przegląd 2 3. Charakterystyka techniczna 3 4. Wymiary 4 5.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Stoły warsztatowe 2100mm Profesjonalne stoły przeznaczone do warsztatów oraz wydziałów produkcyjnych i remontowych Konstrukcja modułowa, z blatem opartym na przykręcanych nogach lub szafkach (stół można

Bardziej szczegółowo

DELTA. Szafa sterownicza. specyfikacja RAL Dostępne kolory: Charakterystyka: Wykonanie: cokół dostępny jako opcja

DELTA. Szafa sterownicza. specyfikacja RAL Dostępne kolory: Charakterystyka: Wykonanie: cokół dostępny jako opcja specyfikacja cokół dostępny jako opcja Dostępne kolory: RAL 7035 IP 55 IP 65 Wewnętrzna wersja dwudrzwiowa wersja jednodrzwiowa Charakterystyka: Delta to ramowe szafy stosowane w systemach dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA 3.1 - ZK-ZN, ZK-AL-IP-44

ENERGETYKA 3.1 - ZK-ZN, ZK-AL-IP-44 ENERGETYKA - ZK-ZN, ZK-AL-IP-44 - OBUDOWY Z CZ KABLOWYCH OCYNKOWANE I ALUMINIOWE - TR - IP-44 - OBUDOWY Z CZ KABLOWYCH TERMOUTWARDZALNE - Z, Z, ZDA - IP-4 - SZAFY KABLOWE ALUMINIOWE - TPP - IP-44 - TABLICE

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. 1040 x 800 x 435.

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. 1040 x 800 x 435. MEBLE BIUROWE Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. WAGA w kg Sbm 101 M lx SBM 01022203 1040 x 600 x 435 24 Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi

Bardziej szczegółowo

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2. Katalog FTTX 2014 Mufy i przełącznice MSPX. Zakres stosowania. Przykład zamówienia

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2. Katalog FTTX 2014 Mufy i przełącznice MSPX. Zakres stosowania. Przykład zamówienia MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX Mufy i przełącznice światłowodowe FTTX są kompletowane na bazie uniwersalnych obudów Fibox serii MNX oraz SOLID z poliwęglanu (PC). Obudowy są wytrzymałe mechanicznie

Bardziej szczegółowo