URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ REGIONÓW REGIONÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ REGIONÓW REGIONÓW"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych ROLA ROLA URZĘDÓW URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH STATYSTYCZNYCH W W PROCESIE PROCESIE MONITORINGU MONITORINGU SYTUACJI SYTUACJI SPOŁECZNO SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ GOSPODARCZEJ REGIONÓW REGIONÓW Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Urząd Statystyczny we Wrocławiu

2 Plan prezentacji 2. Kooperacja dla kraju dobre praktyki współpracy GUS 3. Kooperacja dla regionu dobre praktyki współpracy US we Wrocławiu 3.1 Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych cele, zadania i efekty 3.2 Bank Danych Lokalnych narzędzie do analiz regionalnych BDL a Portal Geostatystyczny 3.3 Współpraca transgraniczna 5. Wnioski Urząd Statystyczny we Wrocławiu 1. Ogólnie o statystyce publicznej

3 Ogólnie o statystyce publicznej - cel, wybrane zadania i atrybuty ZADANIA Aktywnie i systematycznie bada potrzeby informacyjne różnych grup użytkowników w zakresie zapotrzebowania na informacje sta-tystyczne Prowadzi badania statystyczne zjawisk i procesów w społeczeństwie i gospodarce oraz opracowuje metody ich identyfikacji i pomiaru Opracowuje standardy informacyjne dla systemów informacji społecznej i gospodarczej regionu oraz wspomaga ich wdrażanie Udostępnia i rozpowszechnia wynikowe informacje statystyczne Rzetelność Obiektywność Równość Powtarzalność Równoczesność Adekwatność Porównywalność Profesjonalizm Urząd Statystyczny we Wrocławiu CEL Zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego

4 Statystyka publiczna najważniejsze możliwości Upoważnienie do zbierania danych ze wszystkich dostępnych źródeł (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, administracyjne systemy informacyjne) Zastosowanie jednolitej bazy metodycznej i standardów informacyjnych zapewnia porównywalność danych w ujęciu przestrzennym i czasowym oraz umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych Badania przede wszystkim są finansowane z budżetu państwa, a ich wyniki stanowią dobro publiczne i podlegają określonym rygorom udostępniania Wyniki badań statystycznych uznawane są jako oficjalne dane statystyczne Urząd Statystyczny we Wrocławiu Uczestnictwo obowiązkowe w badaniach statystycznych

5 Urząd Statystyczny we Wrocławiu KOOPERACJA DLA KRAJU DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY GUS

6 Współpraca z MRR i PAN wybrane projekty Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności PO Pomoc Techniczna , Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna, Działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO Z PAN Wsparcie badań i analiz oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie badań regionalnych i lokalnych, problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz terytorialnego wymiaru zjawisk społeczno-gospodarczych Urząd Statystyczny we Wrocławiu Z MRR System Monitorowania Polityki Rozwoju PO Kapitał Ludzki ; projekt Zarządzanie strategiczne rozwojem poprawa jakości rządzenia w Polsce

7 Współpraca z MRR- Projekt System Monitorowania Polityki Rozwoju Termin realizacji systemu 30 września 2013 r. Bieżąca aktualizacja, utrzymanie i doskonalenie systemu do 2020 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu Główne zadania: 1. Opracowanie systemu wskaźników kluczowych do programowania i monitorowania zjawisk i trendów rozwojowych oraz efektów prowadzonych polityk publicznych ujętych w dokumentach i programach rozwoju: Europa 2020 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Zintegrowane Strategie Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Polityka Spójności Kluczowe wskaźniki monitorowania rozwoju 2. Udostępnienie nowoczesnych narzędzi analizy i prezentacji wizualnej danych

8 Współpraca z MRR Wsparcie Systemu Monitorowania Polityki Spójności Działania innowacyjne, prowadzenie badań oraz opracowywanie ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji zorientowanych na wsparcie procesu przygotowania, zarządzenia i wdrożenia operacji funduszy strukturalnych Zakup i eksploatacja sprzętu informatycznego oraz rozwój systemu istotnego z punktu widzenia monitorowania realizacji polityki spójności Termin realizacji: styczeń 2013 r. - czerwiec 2015 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu Główne zadania:

9 Urząd Statystyczny we Wrocławiu KOOPERACJA DLA REGIONU DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY US WE WROCŁAWIU

10 Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych - cele * Od stycznia 2010 r. w strukturach urzędów statystycznych funkcjonują Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych Urząd Statystyczny we Wrocławiu Celem powołania Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych było utworzenie zintegrowanego systemu ukierunkowanego na specjalistyczną obsługę informacyjną i analityczną administracji samorządowej, administracji rządowej szczebla terenowego oraz innych grup użytkowników na poziomie regionalnym Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych stanowią centra wiedzy o regionie

11 Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych - zadania Prowadzenie regionalnych badań i analiz statystycznych przykłady Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego (roczny) Wspomaganie informacyjne odbiorców danych statystycznych zbieranie i analiza zapotrzebowania na informacje statystyczne oraz projektowanie metod i form ich zaspokajania konsultacje PBSSP i ankiety potrzeb informacyjnych udostępnianie wynikowych informacji statystycznych publikacje, opracowania, konferencje prasowe prowadzenie działalności edukacyjnej konferencje, seminaria, warsztaty, studia podyplomowe prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki, w tym współpraca ze środkami masowego przekazu w regionie Urząd Statystyczny we Wrocławiu Rozwój statystycznych metod obserwacji i analizy zasobów oraz procesów w regionie: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego (miesięczny) Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego (kwartalny)

12 Wybrane opracowania analityczne Wybrane aspekty poziomu życia Identyfikacja i województwie delimitacja obszarów wzrostu Konkurencyjność powiatów ludzki Bezrobocie wkapitał dolnośląskim oraz mieszkańców obszarów problemowych województwa w województwie dolnośląskim w w województwie dolnośląskim w latach dolnośląskiego w 2008 r. województwie dolnośląskim latach wwlatach Wieloaspektowa analiza statystyczna Opracowanie powstało w ramach porozumienia podpisanego między Urzędem Statystycznym we Wrocławiu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego W części analitycznej publikacji przedstawiona jest metodologia stosowanych wskaźników przygotowana przez pracowników DOBR. Dla czytelnej i prostej analizy wybrane zjawiska i relacje przedstawione są na wykresach i mapach. Opracowywane publikacje mogą być przydatnym źródłem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej dla władz decyzyjnych w regionie

13 Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych - zadania Prowadzenie regionalnych badań i analiz statystycznych przykłady Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego (roczny) Wspomaganie informacyjne odbiorców danych statystycznych zbieranie i analiza zapotrzebowania na informacje statystyczne oraz projektowanie metod i form ich zaspokajania konsultacje PBSSP i ankiety potrzeb informacyjnych udostępnianie wynikowych informacji statystycznych publikacje, opracowania, konferencje prasowe prowadzenie działalności edukacyjnej konferencje, seminaria, warsztaty, studia podyplomowe prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki, w tym współpraca ze środkami masowego przekazu w regionie Urząd Statystyczny we Wrocławiu Rozwój statystycznych metod obserwacji i analizy zasobów oraz procesów w regionie: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego (miesięczny) Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego (kwartalny)

14 Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych wybrane efekty współpracy Opracowanie raportu Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwie dolnośląskim Z Wojewódzkim Urzędem Pracy Opracowywanie rocznych raportów Bezrobocie na pograniczu polskoczesko-niemieckim Z Euroregionem Nysa Udział w pracach grupy roboczej EUREX-Statystyka CBFD i publikacje Z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu Opracowanie na bazie wyników PSR 2010 publikacji Przemiany w rolnictwie województwa dolnośląskiego w latach Z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu Opracowanie na bazie wyników NSP 2011 publikacji Sytuacja demograficzno-społeczna a aktywność ekonomiczna ludności na Dolnym Śląsku w świetle NSP 2011 Urząd Statystyczny we Wrocławiu Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

15 Urząd Statystyczny we Wrocławiu BANK DANYCH LOKALNYCH NARZĘDZIE DO ANALIZ REGIONALNYCH

16 Bank danych lokalnych Zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych, Umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych Urząd Statystyczny we Wrocławiu Największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony, podregiony i miejscowości statystyczne stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych

17 Urząd Statystyczny we Wrocławiu

18 Ankieta 773 respondentów (10 XII 2012) Proszę określić grupę użytkowników, którą Pan/Pani reprezentuje (%) Na jakim poziomie terytorialnym potrzebuje Pan/Pani informacji (%)

19 Wykorzystanie Banku Danych Lokalnych Odbiorcy zewnętrzni Źródło informacji: Diagnozowanie sytuacji, wskazania kierunków oraz opracowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego Prowadzenie badań zróżnicowania zjawisk społecznych oraz gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym Realizacja zadań statutowych jednostek samorządowych Opracowanie dokumentacji przy ubieganiu się o środki unijne Promocja i działania marketingowe Odbiorcy wewnętrzni GUS, Urzędy Statystyczne Źródło informacji dla gotowych produktów informacyjnych: Statystyczne Vademecum Samorządowca (edycje: ), publikacje oraz analizy statystyczne

20 BDL realizacja prac rozwojowych Dostosowanie systemu udostępniania danych do potrzeb odbiorców Rozszerzenie zawartości informacyjnej Budowa modułów funkcjonalnych (moduł WZR, dane w układzie miasto/wieś wg kryterium Eurostatu i OECD, Hermin); moduł analityczny Budowa zestawień predefiniowanych (Portret Terytorium, wszystkie dane dla miejscowości, Statystyczne Vademecum Samorządowca - miejscowości)

21 BDL wybrane efekty prac rozwojowych Rozszerzenie zawartości informacyjnej Moduł danych krótkookresowych miesięcznych i kwartalnych Moduł danych w układzie miejscowości statystycznych Wskaźniki monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Kraju SPISY POWSZECHNE (NSP/PSR) (1988/1996/2002/2010/2011) Dane z administracyjnych systemów informacyjnych PESEL/SIMIK/SIO/PKW Inne na bieżąco po rozpoznaniu potrzeb (np.. ZMP, MRR) Moduły funkcjonalne i zestawienia predefiniowane Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju (WZR) Typologia podregionów (przeważająco miejskie, pośrednie, przeważająco wiejskie) OECD / Eurostat Portret Terytorium uzupełnienie do zawartości SVS Moduł SVS dane źródłowe dla profili JST Moduł analityczny w ramach SWAiD; narzędzie BI założenia projektowe

22 Urząd Statystyczny we Wrocławiu BANK DANYCH LOKALNYCH A PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GUS

23 Portal Geostatystyczny Główne cele: Przestrzenna, dynamiczna prezentacja danych gromadzonych w Analitycznej Bazie Mikrodanych, w szczególności: PSR 2010 dane spisowe pozyskane zostały z odniesieniem przestrzennym położenia gospodarstwa, położenia siedziby użytkownika NSP 2011 dane spisowe pozyskane zostały z odniesieniem przestrzennym położenia mieszkania Przestrzenna prezentacja wyników analiz geostatystycznych Wypełnianie zadań wiążących się z implementacją wytycznych Dyrektywy INSPIRE Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

24 Portal Geostatystyczny Portal będzie umożliwiał prezentację tych danych w przestrzeni w dowolnej formie: podział administracyjny podział statystyczny dowolny poligon Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

25 Kartogram i kartodiagram Kartogram Metoda pozwalająca na prezentację danych względnych (wskaźników) w określonych jednostkach przestrzennych (np. administracyjnych lub statystycznych) Kartodiagram Mapa tematyczna, na której dane bezwzględne (ilościowe) przedstawione są za pomocą diagramów. Diagramy to figury geometryczne, których wysokość, powierzchnia lub objętość jest proporcjonalna do prezentowanej wartości statystycznej Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

26 Wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za pomocą kartogramu jego rozkładu przestrzennego Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

27 Możliwość ustawienia własnych parametrów dla zjawiska tematycznego Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

28 Możliwość wybrania jednostki prezentacji Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

29 Możliwość wybrania skali barw Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

30 Możliwość wybrania liczby przedziałów Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

31 Identyfikacja obiektów Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

32 Wyszukiwanie zjawisk tematycznych Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

33 Prezentacja statystyk i wykresu dla wybranego zjawiska tematycznego Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

34 Selekcja obiektów geometrycznych na mapie Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

35 Analizy liniowe Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

36 Dodawanie serwisów WMS Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

37 Podsystem usług INSPIRE Edytor Metadanych zgodny z: ISO19115/ISO19119 Core i INSPIRE Źródło: Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS

38 Urząd Statystyczny we Wrocławiu WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

39 Grupa robocza Euroregionu Nysa Eurex Statystyka W okresie od 1991 r. do 2012 r. odbyło się ponad 95 spotkań roboczych statystyków polskich, czeskich i niemieckich w ramach struktur roboczych Euroregionu Nysa Efektami wieloletniej współpracy są przede wszystkim: Wspólne opracowania i publikacje statystyczne Transgraniczna baza danych Monitoring bezrobocia na pograniczu polsko-czesko-niemieckim

40 Euroregion-nysa.pl! - STATYSTYKA

41 Publikacje o tematyce transgranicznej 1. Opracowania metodyczne Metodyczne i praktyczne problemy statystyki euroregionów (1994 r.) 2. Opracowania kompleksowe Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Euroregion Neisse-Nisa-Nysa podstawowe informacje (1994 r.) Współpraca transgraniczna w Polsce efekty i możliwości współpracy strony polskiej na przykładzie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (1996 r.) Rocznik Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1998 podstawowe dane Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2000 folder (2000 r.) Rocznik statystyczny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2003 (2004 r.); 2011 (2012 r.) Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2008 folder (2009 r.) Pogranicze polsko-czeskie w liczbach 2009 (2010 r.) 3.Cykl wydawniczy o miastach i powiatach w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa Görlitz-Jelenia Góra-Liberec (1995 r.) Bogatynia-Zittau-Hradek nad Nysą (1997 r.) Zgorzelec-Bautzen-Jablonec nad Nysą (1998 r.) Löbau-Varnsdorf (1999 r.) Miasta w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa (1999 r.) Powiaty w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa (2000 r.; przekrojowa publikacja elektroniczna od roku 2000, 11 edycji) Powiaty Euroregionu Nysa (2009 r. wersja czeska, folder opracowany na zlecenie czeskiego sekretariatu Euroregionu) 4. Cykl wydawniczy Euroregiony na granicach Polski Panorama euroregionów (1997 r.); Panorama euroregionów wydanie drugie zmodyfikowane (1998 r.) Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski (1999 r.) Euroregiony na granicach Polski 2001, 2003, Dziedzinowe/tematyczne Stan i ochrona środowiska na pograniczu polsko-czesko-niemieckim (1999 r.) Turystyka w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa (2001r.) Ceny i dochody w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Integracja Polski i Czech z Unia Europejską (2003 r.) Ceny w Euroregionie Nysa cyklicznie 2003, 2004,.., 2012 Szkolnictwo w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa 2002 (2004 r.) Ludność i warunki mieszkaniowe na pograniczu polsko-czeskim w świetle wyników narodowych spisów powszechnych (2005 r.) Dzieci w Euroregionie Nysa (2007 r.) Kobiety i mężczyźni w Euroregionie Nysa (2009 r.)

42 Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych Cross-border frendship database (CBFD) Projekt realizowany jest wspólnie z Czeskim Urzędem Statystycznym w Pradze i Krajowym Urzędem Statystycznym Saksonii w Kamenz od 2003 r. Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych; projekt polega na stworzeniu i systematycznym rozszerzaniu oraz corocznym aktualizowaniu transgranicznej bazy danych o jednostkach terytorialnych Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec. Bank funkcjonuje w oparciu o dane ze statystyk krajowych, jest ogólnie dostępny poprzez Internet pod adresem: Zasoby banku około 350 cech wskaźników statystycznych, pogrupowanych w 10 działach tematycznych, które udostępniane są w ponad 70 tablicach

43

44 US we Wrocławiu partnerem we współpracy 8 x TAK Wypracowanie metodologii badań i analiz uwzględniającej potrzeby regionalne Wykorzystanie na potrzeby badań regionalnych potencjału kadrowego US, w tym sieci ankieterów statystycznych oraz portali sprawozdawczych GUS/US Wykorzystanie danych pochodzących z różnych źródeł, w tym administracyjnych do analiz regionalnych Współpraca w zakresie programowania badań statystycznych w celu optymalnego uwzględnienia potrzeb użytkowników w regionach i zapewnienia powtarzalności badań Rozwój CBFD i BDL pod kątem potrzeb informacyjnych JST Edukacja statystyczna przedstawicieli JST z zakresu analiz statystycznych, korzystania i interpretowania zasobów statystyki publicznej Opracowywanie dedykowanych opracowań informacyjnych dla grup użytkowników według zdefiniowanych potrzeb Urząd Statystyczny we Wrocławiu Opracowywanie i udostępnianie informacji statystycznych z rzetelnie zidentyfikowanych źródeł w formie publikacji i analiz statystycznych, konferencji prasowych

45 Warunki dla skutecznej i efektywnej kooperacji Mądry lider Wspólna praca Wzajemne zaufanie Energia do działania Dobre relacje!

46 Dziękuję za uwagę! Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Oławska 31, tel , fax

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov.

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov. ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny 1 Wiesława Domańska w.domanska@stat.gov.pl Warszawa, 2 października 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. Znaczenie środowiska

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH LOKALNYCH

BANK DANYCH LOKALNYCH BANK DANYCH LOKALNYCH Podstawowe informacje dotyczące Banku Danych Lokalnych Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznogospodarczej, demograficznej, oraz stanie środowiska,

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Warszawie instytucja wspierająca proces zarządzania regionem

Urząd Statystyczny w Warszawie instytucja wspierająca proces zarządzania regionem instytucja wspierająca proces zarządzania regionem Augustów, 4 września 2015 r., Agnieszka Ajdyn Podstawy działania Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GEO.STAT.GOV.PL DANE UDOSTĘPNIONE

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GEO.STAT.GOV.PL DANE UDOSTĘPNIONE 1 PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GEO.STAT.GOV.PL PSR 2010 NSP 2011 BDL DANE UDOSTĘPNIONE DANE W OPRACOWANIU DANE UDOSTĘPNIONE 2 PORTAL GEOSTATYSTYCZNY dostępny pod adresem publicznym klient usług mapowych 3 Możliwość

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin System informacyjny statystyki publicznej Elżbieta Łoś Główny Specjalista w Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

224 lata polskiej statystyki publicznej. 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego

224 lata polskiej statystyki publicznej. 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego 1 224 lata polskiej statystyki publicznej 9 marca 1789 r. Sejm Czteroletni zdecydował o przeprowadzeniu pierwszego w Europie spisu ludności i dymów (budynków). 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego 13

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS Statystyka publiczna od zawsze lokalizowała

Bardziej szczegółowo

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Krajow e Obserw atorium Terytorialne Wrocław, 25 września 2015 r. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Portal informacyjny GUS/US

Portal informacyjny GUS/US URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Portal informacyjny GUS/US Zasoby informacyjne statystyki publicznej Portal Informacyjny GUS umożliwia dotarcie do: aktów prawnych, danych statystycznych, publikacji i opracowań,

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

Bardziej szczegółowo

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Żary, 2 marca 2011 r. Podstawy prawne opracowania

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej Dominika Rogalińska Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS Konferencja Statystyka Wiedza Rozwój Łódź, 17-18 października

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. IV. dr Kazimierz Kruszka k.kruszka@stat.gov.pl k.kruszka@neostrada.pl. www.stat.gov.pl

STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. IV. dr Kazimierz Kruszka k.kruszka@stat.gov.pl k.kruszka@neostrada.pl. www.stat.gov.pl STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. IV dr Kazimierz Kruszka k.kruszka@stat.gov.pl k.kruszka@neostrada.pl www.stat.gov.pl IV. Jak utworzyć statystyczny portret otoczenia przedsiębiorstwa? Otoczenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY System Monitorowania Rozwoju STRATEG Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Statystyka wczoraj i dziś

Statystyka wczoraj i dziś GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka wczoraj i dziś Janusz Witkowski Ogólnopolska Konferencja z okazji Światowego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządu terytorialnego Statystyka publiczna partnerem samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. III

STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. III STATYSTYKA PUBLICZNA Warsztaty, cz. III www.stat.gov.pl dr Kazimierz Kruszka k.kruszka@stat.gov.pl k.kruszka@neostrada.pl III. Jak powstają raporty i publikacje statystyczne? Wynikowe informacje statystyczne

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Szkolenia Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej W dniach 23 i 25 lutego br., w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

przestrzenna, wielowymiarowa prezentacja danych gromadzonych w Analitycznej Bazie Mikrodanych,

przestrzenna, wielowymiarowa prezentacja danych gromadzonych w Analitycznej Bazie Mikrodanych, przestrzenna, wielowymiarowa prezentacja danych gromadzonych w Analitycznej Bazie Mikrodanych, WWW.GEO.STAT.GOV.PL wybór zjawiska tematycznego z listy i prezentacja za pomocą kartodiagramu lub kartogramu

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE Piotr Otawski Ministerstwo Środowiska Warszawa, 9 marca 2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Statystyka nie kłamie

Statystyka nie kłamie URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Statystyka nie kłamie Statystyka nie kłamie 2 Statystyka nie kłamie 3 Statystyka nie kłamie 4 Statystyka nie kłamie 5 Statystyka nie kłamie 6 Statystyka nie kłamie Statystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Samorządowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Urząd Statystyczny w Poznaniu e-mail: uspoz@stat.gov.pl ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 http://www.stat.gov.pl/poznan tel. +48 61 27 98 200 fax +48 61 27 98 100 Oddział w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS. Artur Łączyński Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS

Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS. Artur Łączyński Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS Artur Łączyński Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS Plan prezentacji Organizacja i realizacja badań statystycznych Sprawozdawczość dotycząca

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim Magdalena Balak-Hryńkiewicz Wydział ds. Rozwoju Regionu - LROT Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej. Warszawa, 21 maja 2012

Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej. Warszawa, 21 maja 2012 Konferencja Rola Miast w Polityce Rozwoju: Prezentacja Projektu ZałoŜeń Krajowej Polityki Miejskiej Warszawa, 21 maja 2012 1 ZałoŜenia Krajowej Polityki Miejskiej Piotr śuber Dyrektor Departamentu Koordynacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim Marcin Kęsy Koordynator projektu LROT Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Zielona Góra, 28 maja 2014 r. PROJEKT DOFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM (GUS)

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM (GUS) PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM (GUS) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Założenia projektu 1 Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Portal Informacyjny Eurostatu podstawowe informacje

Portal Informacyjny Eurostatu podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Portal Informacyjny Eurostatu podstawowe informacje Podstawowe informacje nt. Eurostatu Eurostat Europejski Urząd Statystyczny urząd Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

baz wiedzy o Mazowszu - (Projekt BW) Adam Struzik

baz wiedzy o Mazowszu - (Projekt BW) Adam Struzik Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -

Bardziej szczegółowo

Dni otwarte dla projektodawców PO KL Pomocna Dłoń Kraków, 13-15.12.2010 r.

Dni otwarte dla projektodawców PO KL Pomocna Dłoń Kraków, 13-15.12.2010 r. Przygotowanie projektu gdzie znaleźć informacje o rynku pracy i edukacji? Dni otwarte dla projektodawców PO KL Pomocna Dłoń Kraków, 13-15.12.2010 r. Plan prezentacji 1. Przygotowanie projektu 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

System informacji o brd

System informacji o brd System informacji o brd - doświadczenia warmińsko - mazurskie Joanna Żukowska Politechnika Gdańska Krzysztof Piskorz WORD Olsztyn System bezpieczeństwa transportu obszary zarządzania (Źródło: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PRAKTYK UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W 2015 ROKU

ROCZNY PROGRAM PRAKTYK UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W 2015 ROKU ROCZNY PROGRAM PRAKTYK UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W 2015 ROKU Lp. Komórka organizacyjna GUS Zakres zadań praktykanta Preferowany kierunek studiów/specjalizacji w szkole

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Strategicznych. jako koordynator działań Regionalnego. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Strategicznych. jako koordynator działań Regionalnego. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalne Centrum Analiz Strategicznych jako koordynator działań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 26 kwietnia 2013 r. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Anna Jaeschke STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI 17-18 października

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Wybrane projekty uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne. Krzysztof Kurkowski Miedzeszyn, 27 września 2012r. Plan wystąpienia Dane czy informacja? Rola statystyki Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo