Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18"

Transkrypt

1 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności merytorycznej Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze Książki...15 Skrypty wydane za granicą Skrypty wydane w kraju Tezy...17 Rozdziały w książkach wydanych za granicą Rozdziały w książkach wydanych w kraju Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych Edytor czasopism zagranicznych...18 Edytor czasopism krajowych...19 Edytor materiałów konferencyjnych Publikacje w czasopismach...21 Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej...21 Inne czasopisma zagraniczne...25 Czasopisma Polskiej Akademii Nauk...27 Czasopisma krajowe...28 Referaty na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych Referaty na konferencjach krajowych Wybrane referaty zaproszone Patenty...82 Wykaz projektów naukowo-badawczych...83 Prace prowadzone w ramach grantów NATO Prace prowadzone w ramach Programu ESPRIT Prace prowadzone w ramach współpracy z LAAS-CNRS...83 Prace prowadzone w ramach Programu COPERNICUS...83 Prace prowadzone w ramach programu EUROCHIP i EUROPRACTICE Prace prowadzone w ramach V Programu Ramowego Information Society Technologies (IST) Programme Prace prowadzone w ramach VI Programu Ramowego Information Society Technologies (IST) Programme Prace prowadzone w ramach VII Programu Ramowego Information Society Technologies (IST) Programme

2 Projekt PlanetLab Europe...89 Projekt British Council...89 Projekt XFEL...89 Projekt niewspółfinansowany TESLA-XFEL...89 Prace prowadzone w ramach The Polish-Swiss Research Programme Współpraca 7. Programu Ramowego w Priorytecie Technologie informacyjne i komunikacyjne Współpraca z DESY...89 Współpraca z ITER...89 Współpraca z Ontario Hydro (Ontario Power Generation Inc., Ontario Power Technologies), Toronto, Canada Współpraca z Kinectrics Inc., Toronto, Canada Współpraca z Motorolą Współpraca z CFDRC Współpraca z TRITEM Technologies Współpraca z Instytutem Technologii Elektronowej (ITE)...91 Współpraca z firmą COMARCH...91 Prace prowadzone w ramach grantów KBN...91 a) Prace zakończone: b) Prace w trakcie realizacji: Wykaz projektów dydaktycznych Prace prowadzone w ramach programów TEMPUS Prace prowadzone w ramach programu ERASMUS MUNDUS...96 Program SOCRATES...96 Program Campus Europe...96 Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej Promotorstwo zakończonych prac doktorskich Promotorstwo doktoratów Honoris Causa Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych a) Prace doktorskie zagraniczne b) Prace doktorskie polskie c) Prace post doktorskie: d) Prace habilitacyjne zagraniczne (recenzja i udział w Jury): e) Prace habilitacyjne polskie - recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej: f) Prace habilitacyjne - recenzje wydawnicze: Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora a) Profesora zwyczajnego: b) Profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony: c) Profesora nadzwyczajnego na czas określony: Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora Honoris Causa

3 Wykaz osiągnięć w zakresie dydaktyki Opiekun inżynierskich prac dyplomowych Opiekun magisterskich prac dyplomowych Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies): Lista opracowanych wykładów i laboratoriów Kierownik studiów podyplomowych Lista wybranych seminariów i wykładów zaproszonych o charakterze dydaktycznym Recenzje wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów Działalność w zakresie organizacji dydaktyki, badań naukowych i życia Uczelni Wykaz osiągnięć o charakterze organizacyjnym Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych Członkostwo w komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych Członkostwo w radach programowych czasopism Recenzent czasopism Kierownictwo projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE Uzyskan e odznaczenia, nagrody i wyróżnienia Doktoraty Honoris Causa Polskie odznaczenia państwowe Zagraniczne odznaczenia państwowe Nagrody i dyplomy Ministra Nagrody za prace naukowo badawcze Łódzkie Eureka Odznaczenia i nagrody uczelniane Nagrody za opiekę nad pracami dyplomowymi i nad doktorantami Nagrody Prezesa Rady Ministrów Stypendium naukowe dla wybitnych młodych doktorów Nagrody za prace dyplomowe i doktorskie Nagrody SEP i NOT Inne nagrody Nagrody za prezentacje na konferencjach Nagrody na Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich (OWD) Wykaz cytowań

4 4

5 Curriculum vitae Andrzej NAPIERALSKI Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach wykładał w Institut des Télécommunications d'oran w Algierii. Następnie, w latach był profesorem associé w Laboratoire d'automatique et d'analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki a od 1996 roku jest kierownikiem założonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W latach pełnił funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł. Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych do ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanady i USA. Opracował i prowadził wiele wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 39 w Polsce). Opublikowany dorobek prof. A. Napieralskiego obejmuje 938 pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 22 rozdziały w książkach (15 w książkach zagranicznych), 179 artykułów w recenzowanych czasopismach (74 z listy filadelfijskiej), 708 artykułów w materiałach konferencji naukowych (579 międzynarodowych) i 4 patenty. Dodatkowo był edytorem 20 materiałów konferencyjnych (19 międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych (4 zagranicznych). Był promotorem 48 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych oraz dwie nagrodę ABB. Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami. Był też opiekunem 531 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Był promotorem dwóch doktoratów Honoris Causa. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA i EDUMEMS). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym, w 3 jako koordynator i kontraktor) a aktualnie jest partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. W ramach programu SOCRATES współpracuje z uczelniami Danii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. W kraju brał udział w 57 grantach KBN, (w 29 jako kierownik a w 28 jako główny wykonawca). Opracował 29 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł profesora, 36 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 2 zagranicznych), jedną recenzję rozprawy post doktorskiej, 68 recenzji prac doktorskich (w tym 19 zagranicznych), jedną recenzję doktoratu Honoris Causa oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych. Od 19 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES. Jest też członkiem (z wyboru) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja , , i , ), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. Od 2000 do 2009 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter a od 2001 do 2009 roku był Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej organizacji. W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8 (kadencja ). W latach był kierownikiem projektu Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19 września 2008 roku. Aktualnie jest kierownikiem projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej" realizowanego w ramach Działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otwarcie Centrum przewidziane jest we wrześniu 2014 roku. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 5

6 2000 Krzyż Kawalerski a w 2010 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę Za Zasługi dla Wynalazczości. W 2008 roku otrzymał medal Zasłużony pracownik nauki i techniki Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie "Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto otrzymał kilkadziesiąt medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz 43 nagrody i dyplomy Ministra. Otrzymał również 91 nagród za prace naukowo badawcze. W 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę Łódzka Eureka (dwie w 2008 roku), a w 2007 roku Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova Łódź,

7 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl) IMIĘ I NAZWISKO: Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych - Department of Microelectronics and Computer Science DMCS 1. Dane osobowe: ur r. w Łodzi, mgr inż. P.Ł. (1973), doktorat 1977, habilitacje: 1) elektronika, PW, 2) mikroelektronika UPS Tuluza, Francja obie w 1989, tytuł profesora: 1995, prof. zw. 1999r. 2. Działalność naukowo-zawodowa: Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł., asystent 1973, st. asystent , adiunkt , docent , profesor Zast. dyr. Inst. Elektroniki Założyciel i kierownik Katedry DMCS od 1996 r. Prorektor P.Ł. ( ). Coopérant scientifique w Institut des Télécommunications d'oran w Algierii Visiting Professor w LAAS du C.N.R.S. i w INSA w Tuluzie ( ). Kierownik projektu Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych ( ). Kierownik projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej" ( ). 3. Rozwijana tematyka badawcza: elektronika; elementy i układy elektroniczne; modele zredukowane, symulacja elektrotermiczna przyrządów półprzewodnikowych, elementy dużej mocy i układy Smart Power, projektowanie układów ASIC i MEMS, inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe, systemy mikroprocesorowe, procesory wielordzeniowe, układy FPGA, języki wysokiego poziomu opisu sprzętu VHDL i VHDL AMS, metody analizy wibracji i wykrywania awarii w dużych maszynach elektrycznych, układy rekonfigurowalne, budowa prototypowego systemu LLRF sterującego akceleratorem FLASH oraz XFEL w DESY (Hamburg), detekcja i monitorowanie natężenia promieniowania gamma oraz fluencji neutronów, kompensacja odstrojenia wnęk rezonansowych w akceleratorze XFEL. 4. Dorobek naukowy: Grant NATO ; Program ESPRIT BARMINT ; COPERNICUS - THERMINIC ; INCO/COPERNICUS - SYTIC ; Program Eurochip; V PR UE SEWING , REASON , VI PR UE: CARE , PERPLEXUS , VII Program Ramowy UE EuCARD , EduMEMS (główny koordynator); TIARA , Program British Council , udział w projekcie XFEL - X-Ray Free Electron Laser oraz TESLA-XFEL prace w ramach The Polish-Swiss Research Programme TULCOEMPA , umowa dwustronna 1) z DESY o współpracy przy budowie akceleratorów liniowych FLASH i XFEL, 2) z ITER (Francja), 3) z Ontario Hydro i Kinectrics (Kanada), 4) z CFDRC (USA), 5) z TRITEM Technologies (Niemcy), udział w 57 grantach KBN, (w 29 jako kierownik a w 28 jako główny wykonawca). 5. Publikacje: opublikowany dorobek obejmuje 938 pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 22 rozdziały w książkach (15 w książkach zagranicznych), 179 artykułów w recenzowanych czasopismach (74 z listy filadelfijskiej), 708 artykułów w materiałach konferencji naukowych (579 międzynarodowych) i 4 patenty. Dodatkowo edytor 20 materiałów konferencyjnych (19 międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych (4 zagranicznych). Cytowania Scopus 835 (bez autocytowań 674), h-index: 10; Web of Science 627, h-index: 9). 6. Działalność dydaktyczna: wykłady zaproszone w Algierii ( ), Francji ( ), 39 nowych wykładów w Polsce. Cykle wykładowe w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Założyciel lab. CAD układów VLSI w DMCS. Promotor 48 doktorów, z których sześciu uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 7. Działalność inżynierska: prace dla firm Motorola (Francja i USA), Thomson (Francja), SAT (Francja), Alcatel (Francja i Hiszpania), CFDRC (USA), Ontario Hydro (Canada), Kinectrics Inc. (Canada), ATMEL (Niemcy i USA), TRITEM (Niemcy), DESY (Niemcy), ITER (Francja), COMARCH i ITE w Warszawie. 8. Współpraca międzynarodowa: kontakty naukowe i wykłady w kilkudziesięciu uczelniach i instytutach naukowych na całym świecie. Członkostwo w kilkudziesięciu komitetach naukowych konferencji i kongresów. Org. i przewodniczenie sesji na kilkudziesięciu kongresach i konferencjach międzynarodowych. 9. Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych: przew. Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter , redaktor IEEE EDS Newsletter na Skand. i Eur. Centr Vice-przew. IEEE EDS- SRC Reg. 8 ( ). Zał. i przew. Kom. Naukowego i Org. Międzynarodowej Konferencji MIXDES (od 1994 roku). Reprezentant Polski w SEFI Administrative Council (od 2005). Przew. Komisji Elektroniki i Fotoniki URSI od 2012 roku. Członek (z wyboru) KEiT PAN (5 kadencji ), przew. Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), członek IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. 10. Honory i wyróżnienia naukowe: Złoty Krzyż Zasługi (1995), Krzyż Kawalerski (2000), Oficerski (2010), Medal Kom. Ed. Narodowej (2002). Krzyż Komandorski (Mérite d Invention) Królestwa Belgii (2003), Złota Odznaka SPWiR (2005). Złoty Medal WIPO (2004). Kilkadziesiąt medali na Międz. Wyst. 7

8 Wynalazków, 43 nagrody i dyplomy Ministra. 91 nagród za prace naukowo badawcze. Siedem statuetek Łódzka Eureka, Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego (2007), medal Zasłużony pracownik nauki i techniki Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Nowgorodzie (2008). Wyróżnienie "Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (2012). Grand Prix of Innova 2009 na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition. 11. Wnioskodawcy: (Członkowie PAN/Rada Wydziału/Rada Naukowa) : Rada Wydziału EEIiA P.Ł., RW IEiT AGH, RW EMiF PWr., RW Elektrycznego AM w Gdyni oraz 10 członków PAN. 8

9 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof NAPIERALSKI, ur. 29 grudnia 1950 r. w Łodzi. Pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach wykładał w Institut des Télécommunications d'oran w Algierii. Następnie, w latach był profesorem associé w Laboratoire d'automatique et d'analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki a od 1996 roku jest kierownikiem założonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W 2002 roku wybrany został po raz pierwszy a w 2005 po raz drugi na stanowisko prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł. Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych do renomowanych ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Opracował i prowadził wiele wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 39 w Polsce Opublikowany dorobek prof. A. Napieralskiego obejmuje 938 pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 22 rozdziałów w książkach (15 w książkach zagranicznych), 1789 artykułów w recenzowanych czasopismach (74 z listy filadelfijskiej), 708 artykułów w materiałach konferencji naukowych (579 międzynarodowych) i 4 patenty. Dodatkowo był edytorem 20 materiałów konferencyjnych (19 międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych (4 zagranicznych). Był promotorem 48 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych oraz dwie nagrodę ABB. Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami. Był też opiekunem 531 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Był promotorem dwóch doktoratów Honoris Causa. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT 1, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING 2 i REASON 3, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE 4 i PERPLEXUS 5 oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD 6, TIARA 7 i EDUMEMS 8 ). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym, w 3 jako koordynator i kontraktor) a aktualnie jest partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC 9. W ramach programu SOCRATES współpracuje z uczelniami Danii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. W kraju brał udział w 1 programie PBZ i w 57 grantach KBN, (w 29 jako kierownik a w 28 jako główny wykonawca). Opracował 29 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł profesora, 36 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 2 zagranicznych), jedną recenzję rozprawy post doktorskiej, 68 recenzji prac doktorskich (w tym 19 zagranicznych), jedną recenzję doktoratu Honoris Causa oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych. Od 19 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES. Jest też członkiem (z wyboru) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja , , i , ), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. Od 2000 do 2009 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter a od 2001 do 2009 roku był 1 European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration) 2 System for European Water monitoring SEWING 3 Research and Training Action for System on Chip Design - REASON 4 Coordinated Accelerator Research in Europe - CARE 5 Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems - PERPLEXUS 6 European Coordination for Accelerator Research and Development - EUCARD 7 Test Infrastructure and Accelerator Research Area - TIARA 8 Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes - EDUMEMS 9 Latin American students Exchange-to-Europe scheme - LAMENITEC 9

10 Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej organizacji. W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI 10 oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC 11 Region 8 12 (kadencja ). W latach był kierownikiem projektu Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19 września 2008 roku. Aktualnie jest kierownikiem projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej" realizowanego w ramach Działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otwarcie Centrum przewidziane jest we wrześniu 2014 roku. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2000 Krzyż Kawalerski a w 2010 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę Za Zasługi dla Wynalazczości. W 2008 roku otrzymał medal Zasłużony pracownik nauki i techniki Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie "Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto otrzymał kilkadziesiąt medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz 43 nagrody i dyplomy Ministra. Otrzymał również 91 nagród za prace naukowo badawcze. W 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę Łódzka Eureka (dwie w 2008 roku), a w 2007 roku Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova SRC 10 The International Union of Radio Science - Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych - URSI 11 Institute of Electrical and Electronics Engineers Electron Devices Society - Subcommittee for Regions/Chapters IEEE EDS- 12 Region 8 - Europe, Middle East and Africa 10

11 Streszczenie działalności merytorycznej Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Department of Microelectronics and Computer Science DMCS) Moje kompetencje naukowe obejmują następujące tematy: Wspomagane komputerowo modelowanie przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych. Termiczne modele zredukowane oraz symulacja elektrotermiczna przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych. Półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy i układy Smart Power. Projektowanie mikro-elektro-mechanicznych systemów scalonych MEMS. Inżynieria biomedyczna. Analiza i przetwarzanie obrazów. Nieinwazyjne metody detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej. System wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia. Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi. Metody identyfikacji osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka. Sieci neuronowe. Systemy mikroprocesorowe. Układy ASIC. Układy FPGA. Analiza działania czujników piezoelektrycznych w niskich temperaturach (poniżej 2K). Języki wysokiego poziomu opisu sprzętu VHDL i VHDL AMS. Metody analizy wibracji i wykrywania awarii w dużych maszynach elektrycznych. Projektowanie rekonfigurowanych układów i systemów elektronicznych oraz ich wykonanie w technologii VLSI. Projektowanie i budowa prototypowego systemu LLRF w oparciu o zastosowanie nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej ATCA dla systemu sterującego akceleratorem FLASH oraz XFEL. Projektowanie modułu zgodnego ze standardem AMC przeznaczonego do detekcji i monitorowania natężenia promieniowania gamma oraz fluencji neutronów a także modułu przeznaczonego do kompensacji odstrojenia wnęk rezonansowych. Procesory wielordzeniowe. W latach moje prace koncentrowały się na modelowaniu półprzewodnikowych elementów mocy. W 1980 roku opracowałem Program Analizy Układów Tyrystorowych PAUT, który umożliwiał szybką i efektywną symulację tych układów z uwzględnieniem specyficznych zagadnień w nich występujących. W czasie pobytu we Francji w latach 1983 i brałem udział w opracowaniu szeregu programów CAD związanych z modelowaniem elektrotermicznym do obliczeń temperatury w układach półprzewodnikowych dużej mocy - dyskretnych, hybrydowych lub scalonych. Programy zostały uruchomione na komputerze wektorowym IBM-3090 w CNRS-LAAS (Laboratoire d'automatique et d'analyse des Systèmes du C.N.R.S.) w Tuluzie. W ramach kontraktu z Ministère de la Recherche et la Technologie - "Conversion d'energie Electrique" uruchomiłem te programy na małych komputerach (typu IBM PC) oraz wyposażyłem je w interfejs do łatwego wprowadzania danych i wizualizacji graficznej rezultatów w formie kompatybilnej z termografem komputerowym HUGHES TVS-4100 używanym przy doświadczalnych pomiarach temperatury w układach hybrydowych. Program "NAPOM Logiciel pour l'étude thermique des circuits hybrides de puissance" został sprzedany do firmy ALCATEL-Spain a następnie na zlecenie firmy SGS-THOMSON współuczestniczyłem w opracowaniu programu "THTHOM" do symulacji termicznej struktur piramidalnych. Od 1986 roku pracowałem też, jako professeur associé w INSA (Institut National des Sciences Appliquées) w Tuluzie. Pomimo powrotu do Polski w 1991 roku, aż do 2001 roku prowadziłem w INSA cykle wykładów i seminariów, do których opublikowałem 15 skryptów (ostatni w 1999 roku). Po powrocie do Polski rozpocząłem prace w ramach grantów KBN. W ramach prac nad metodami analizy problemów odwrotnych w zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień termicznych otrzymaliśmy 2 11

12 granty KBN [18,40]. Kontynuacja tej tematyki zaowocowała rozprawą habilitacyjną dr inż. Marcina Janickiego. Granty [1,2,9,20] dotyczyły analizy i projektowania elementów i układów mocy i były naturalną kontynuacją tematyki, którą zajmowałem się we Francji. Następnie w ramach programu TEMPUS JEP pt. "Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education", realizowanego w latach rozpocząłem współpracę z Instytutem Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej nad wdrożeniem komputerowego projektowania układów elektronicznych do programów nauczania. Następny TEMPUS JEP pt. "Education of Computer Aided Design of modern VLSI Circuits" realizowany w latach stał się początkiem bardzo owocnej współpracy z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w ramach, której wspólnie z AGH utworzyliśmy Centrum ADEC (Asic Design and Education Center), do którego dołączyło również kilka innych uczelni polskich. Dalsze programy pozwoliły na utworzenie świetnej bazy laboratoryjnej niezbędnej do prac naukowych w mikroelektronice. Podsumowaniem tych prac było otrzymanie projektu REASON (Research and Training Action for System on Chip Design) w ramach V Programu Ramowego UE. Następne granty KBN [3-8] stanowiły kontynuację rozpoczętych prac w ramach programów TEMPUS. W 1994 roku zostałem zaproszony do uczestnictwa w programie ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology - CEC BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)). W ciągu 3 lat pracy udało się nam zaprojektować i wyprodukować termiczną mikropompę krzemową, będącą częścią mikrosystemu scalonego, służącą do wstrzykiwania leku on line do ciała pacjenta oraz wyprodukować pierwszy europejski mikrosilnik krzemowy. Dużym sukcesem był też pierwszy w historii MPW (Multi Project Wafer) w technologii ES2 1.0µm MEMS-CMOS, zawierający projekty kilkunastu mikrosystemów krzemowych nadesłanych przez wiodące ośrodki naukowo-badawcze z Europy i USA. (w tym opracowany przy moim udziale projekt DMCS). Projekt nasz zawierał czujniki promieniowania podczerwonego, przetworniki elektrotermiczne, czujniki przepływu gazu i czujniki przyśpieszenia. Aktualnie w ramach CMP (Circuits Multi Project) czy też Europractice układy mikromaszynowe są już standardem. Projekt BARMINT wykazał ogromną rolę symulacji VHDL-A w projektowaniu mikrosystemów krzemowych. Granty KBN [10,11,15,19,28,33] były bezpośrednią kontynuacją tej tematyki. Następne prace dotyczyły metod projektowania i realizacji analogowych układów VLSI dla zakresu wysokich częstotliwości [12] oraz komputerowej analizy układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy [13] i elektrotermicznej symulacji układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku CADENCE [14]. Naturalnym połączeniem tematyki dotyczącej elementów mocy i układów VLSI było rozpoczęcie prac nad układami Smart Power [23,24] Inny wątek kierowanych przeze mnie prac to projektowanie sieci neuronowych i ich realizacja fizyczna w postaci układów scalonych VLSI [5,22]. Zrealizowany w ramach tych prac systoliczny procesor neuronowy z wbudowanym algorytmem uczenia znalazł zastosowanie do rozwiązania problemu wykrywania wycieków oleju z kabli wysokiego napięcia w ramach prac z firmą Ontario Hydro (grant NATO- Advanced computer tools for thermal analysis of power cables ) a następnie Kinectrics z Toronto (Kanada). Następne prace, których byłem współautorem, dotyczyły opracowania metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony [25,32]. Prace te prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zapoczątkowały cały szereg interdyscyplinarnych prac związanych z medycyną. Wyniki tych prac nagrodzone zostały wieloma medalami na międzynarodowych wystawach wynalazków i zaowocowały otrzymaniem projektu British Council Electronmicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease, zrealizowanego przy współpracy z University of Edinburgh i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Dalsze prace z Uniwersytetem Medycznym dotyczyły opracowania nowej nieinwazyjnej metody detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej, za co zespół otrzymał złoty medal z wyróżnieniem na 55 Światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii - "BRUSSELS Eureka 2005, złoty medal na Seoul International Invention 2006 i nagrodę Łódzkie EUREKA 2007 za najważniejsze osiągnięcia łódzkich naukowców w 2006 roku. Aktualnie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym realizowane są projekty dotyczące budowy systemu wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia [55] oraz stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi 12

13 [57]. Systemy opracowane w wyniku tych prac znajdą szerokie zastosowanie w praktyce lekarskiej i mogą się przyczynić do zmniejszenia prawdopodobieństwa zgonu pacjentów. W chwili obecnej prowadzone są również prace nad metodami identyfikacji osób na podstawie obrazu tęczówki oka [38,42,54]. Za prace te zespół otrzymał wiele nagród a także został zaproszony do University of Houston Downtown z referatem A New Approach to People Identification Based on Iris Patterns. Na podkreślenie zasługuje też zajęcie przez doktoranta DMCS drugiego miejsca na świecie w międzynarodowym konkursie programów realizujących segmentację obrazu oka dla potrzeb identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki. Konkurs został zorganizowany przez: Department of Computer Science, University of Beira Interior, Portugal. Wykorzystując doświadczenia projektu BARMINT, przy współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie rozpoczęliśmy prace nad zintegrowanymi metodami projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowania do opracowania mikrosystemu służącego do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych [26,29,31,34,43,44,47,48,50]. Prace te zostały wyróżnione wieloma medalami na światowych wystawach wynalazków, dwoma nagrodami Ministra, dwoma statuetkami Łódzkie Eureka za rok 2003 i 2005 i nagrodą gospodarczą Wojewody Łódzkiego w 2007 roku. Prototypowy system został zamontowany w elektrowni Dębe i w elektrowni Kozienice. Następne prace dotyczyły opracowania systemu monitorowania wód europejskich. Po realizacji trzech grantów KBN [21,28,29] dotyczących makromodelowania półprzewodnikowych czujników substancji chemicznych w językach opisu wysokiego poziomu oraz symulacji i projektowania scalonych przetworników analogowo-cyfrowych do zastosowań w mikrosystemach krzemowych otrzymaliśmy projekt SEWING ( System for European Water monitoring w ramach V Programu Ramowego UE. Kontynuacją projektu był grant promotorski [33] dotyczący modelowania zjawisk elektrokinetycznych w językach wysokiego poziomu opisu sprzętu. Następne prace, w których współuczestniczyłem, dotyczyły opracowania analogowo-cyfrowego systemu do rozpoznawania mowy dla układów multimedialnych oraz do identyfikacji osób i emocji na podstawie sygnałów mowy [26,27,39]. W ramach współpracy z UPC w Barcelonie nasz zespół rozpoczął prace nad wysokopoziomowym algorytmem partycjonowania dedykowanym układom dynamicznie rekonfigurowalnym z możliwością rekonfiguracji wielokontekstowej [30, 46, 49]. W wyniku tych prac nasza katedra (DMCS) została zaproszona do udziału w VI projekcie ramowym UE PERPLEXUS ( Pervasive Computing Framework for Modeling Complex Virtually-Unbounded Systems Rozproszona platforma obliczeniowa do modelowania złożonych systemów pozornie nieograniczonych ), w którym pracujemy nad zupełnie nową generacją inteligentnych układów scalonych. Prezentacja pierwszych wyników projektu na konferencji AHS (NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems) w Edynburgu ( ) zaowocowała otrzymaniem nagrody w kategorii Future and Emerging Technologies. Aktualnie w tej tematyce prowadzony jest projekt [53]. Od kilku lat Katedra DMCS współpracuje z DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu. W wyniku tej współpracy otrzymaliśmy VI projekt ramowy UE - CARE ( Coordinated Accelerator Research in Europe Europejskie koordynowane badania i rozwój technologii akceleratorów cząstek elementarnych ). W ramach tego projektu otrzymaliśmy 4 granty promotorskie KBN [35,36,37,46] i dwa granty badawcze [41, 51] a także powstało kilka prac doktorskich. Do najważniejszych osiągnięć należy opracowanie przez moich doktorantów metody pomiaru odstrojenia w nadprzewodzących wnękach rezonansowych i zastosowanie elementów piezoelektrycznych oraz magnetostrykcyjnych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego do jego kompensacji oraz opracowanie metod ochrony systemów operacyjnych przed skutkami oddziaływania promieniowania. Prace te zostały wyróżnione wieloma medalami na światowych wystawach wynalazków i dwoma nagrodami Ministra. Aktualnie prowadzony projekt KBN dotyczy odczytu sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego [56] a jego wyniki zostaną bezpośrednio zastosowane przy budowie akceleratora liniowego XFEL w DESY w Hamburgu. Projekt Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logicznotermicznej [52] dotyczy problematyki, w której Katedra DMCS od wielu lat współpracuje z Francją (CNRS- LAAS) i z Belgią (Gent University). W 2010 roku otrzymaliśmy VII projekt ramowy UE EduMEMS ( Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes ), który ma na celu wprowadzenie tematyki MEMS do edukacji w Polsce, Francji, Belgii i na Ukrainie. W projekcie przewidziane jest wykonanie testowych układów w laboratoriach we Wrocławiu i w Tuluzie. W 2011 roku otrzymaliśmy projekt TIARA ("Test Infrastructure and Accelerator 13

14 Research Area"), który ma na celu integrację europejskich ośrodków naukowo-badawczych biorących udział w projektach dotyczących technologii akceleratorów liniowych. Podsumowując do najważniejszych osiągnięć naukowo-inżynierskich zaliczam: 1. Udział w projekcie opracowania termicznej mikropompy krzemowej i mikrosilnika krzemowego w ramach projektu ESPRIT BARMINT. 2. Udział w opracowaniu metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony. 3. Udział w pracach nad zintegrowanymi metodami projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowania do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych 4. Udział w konsorcjach międzynarodowych projektów naukowo badawczych Unii Europejskiej BARMINT, REASON, SEWING, CARE, PERPLEXUS, EuCARD, EduMEMS i TIARA. Bibliografia: Cytowane pozycje dotyczą wykazu grantów KBN 14

15 Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze Książki [1] NAPIERALSKI A.: "Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości termicznych", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, ISSN , 1988, 397 stron. [2] NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: "Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy". W.N.T. Warszawa, ISBN , 1995, 328 stron. [3] ESTEVE D., ALDERMAN J., CANE C., CIURTOIS B., GLESNER M., NAPIERALSKI A., RENCZ M., SAMITIER J., TROCCAZ J., CINQUIN P., DILLMAN J.: Basic research for microsystems integration, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN , 1997, 266 pages. [4] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., MARTINEZ A., De MEY G., CABESTANY J.: "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN , 237 pages. [5] NAPIERALSKI A., JANICKI M: Zjawiska cieplne w układach elektronicznych. Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 2000., (131 stron). [6] NAPIERALSKI A., DANIEL M., SZERMER M., ŚLUSARCZYK K.: Mikromaszyny i czujniki półprzewodnikowe. Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 2001 ss. 110, (ISBN ), 20 cm, (spons. TEMPUS SJEP 12216). [7] NAPIERALSKI A.: 15 lat Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Łódź: DMCS 2011, 177 s.; A4, ISBN Skrypty wydane za granicą [1] NAPIERALSKI A.: "Modèles des composants a semiconducteur", Cours polycopie pour V-ème Année AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1987, (157 pages). Wydanie II, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (242 pages). Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1990), (242 pages). Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1993), (242 pages). Wydanie V, Cinquième édition, (Edition 1995), (242 pages). [2] NAPIERALSKI A.: "Simulation Electrique a l'aide de SPICE". Travaux Pratiques pour IVeme Année AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1987, (22 pages). Wydanie II,, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (73 pages). Wydanie III, Troisième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (80 pages). Ten skrypt został wydany również w Ecole Nationale d'ingenieurs de SFAX w Tunezji, gdzie zostałem zaproszony na wygłoszenie cyklu wykładów z "Komputerowego Projektowania Układów Elektronicznych" w ramach współpracy francusko-tunezyjskiej w kwietniu 1988 roku. Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1989, (80 pages).). Wydanie V, Cinquième édition, (Edition 1993), (70 pages). Wydanie VI, Sixième édition, (Edition 1995), (70 pages). [3] NAPIERALSKI A.: "Analyse des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur " Support de cours pour IVeme Année AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1987, (70 Edition 1987, (70 pages).). Ten skrypt został wydany również w Ecole Nationale d Ingénieurs de SFAX w Tunezji, gdzie zostałem zaproszony na wygłoszenie cyklu wykładów z "Komputerowego Projektowania Układów Elektronicznych" w ramach współpracy francusko-tunezyjskiej w kwietniu 1988 roku. Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1988), (70 pages). Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1991), (70 pages). Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1993), (70 pages). Wydanie V, Cinquième édition, (Edition 1995), (70 pages). [4] NAPIERALSKI A.: "Pratique du SPICE, Le modèle de la diode et du transistor bipolaire implante dans SPICE", Notes de cours pour D.E.A. MICROELECTRONIQUE (UPS, ENSEEIHT, INSA), Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1989, (40 pages). 15

16 Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1990), (Iere partie 40 pages, IIieme partie 15 pages)). [5] NAPIERALSKI A.: "Analyse des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur" Cours polycopie pour la IV Année INSA, Toulouse, France,. (Edition 1989),. (261 pages) Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1991), (261 pages). Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1993), (261 pages). Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1995), (261 pages). [6] NAPIERALSKI A.: "La description condensée de PSPICE" Notes de cours pour IV eme Année AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1990, (15 pages). Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1990), (15 pages). Pour D.E.A. MICROELECTRONIQUE (UPS, ENSEEIHT, INSA) oraz dla Institut National des Sciences Appliquées. [7] NAPIERALSKI A.: "Simulation analogique avec logiciel SPICE", Travaux Pratiques pour IV eme Années II Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1990, (52 pages). Wydanie II, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (67 pages). Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1991), (67 pages). [8] NAPIERALSKI A.: "Simulation Electrique avec les logicielles SPICE et NAP2". Travaux Pratiques pour IVème Année e AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1990, (90 pages). Wydanie II, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1991), (105 pages). Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1993), (105 pages). Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1995), (105 pages). [9] NAPIERALSKI A.: "Pratique de SPICE2, Le modèle de la diode et du transistor bipolaire implantes dans SPICE, La description condensée de PSPICE", Notes de cours pour D.E.A. MICROELECTRONIQUE (UPS, ENSEEIHT, INSA), Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1991, (107 pages). Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1992), (107 pages). [10] NAPIERALSKI A.: "Modélisation de composants électroniques. Simulation de circuits. CAO microélectronique Iere partie", Cours polycopie pour la Formation permanente, LAAS du CNRS r, Toulouse, France, Edition 1991, (92 pages). [11] NAPIERALSKI A.: "Modélisation de composants électroniques. Simulation de circuits. CAO microélectronique. Conception de circuits intégrés ASIC IIeme partie", Cours polycopie pour la Formation permanente, LAAS du CNRS r., Toulouse, France, Edition 1991, (51 pages). [12] NAPIERALSKI A., TUROWSKI M., ZUBERT M. : Modèles des Composants de Puissance, Travaux Pratiques pour V eme Années AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1997, (10 pages). Wydanie I, Premiere édition, (Edition 1997), (9 pages) [13] NAPIERALSKI A., TUROWSKI M., ZUBERT M. : Modèles des Composants de Puissance, Travaux Pratiques pour V eme Années AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1997, (10 pages). Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1998), (9 pages) [14] NAPIERALSKI A., ZUBERT M. : Support de Cours: Macromodèles et applications, Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, Département de Génie Electrique et Informatique, Décembre 1998 [15] NAPIERALSKI A., ZUBERT M. : Macromodèles et applications, Support de Cours pour V eme Années AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1998, (17 pages). Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1999), (17 pages). Skrypty wydane w kraju [1] NAPIERALSKI A.: "Komputerowe projektowanie układów elektronicznych". Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 1990r., (235 stron). [2] NAPIERALSKI A.: "Analiza i projektowanie komputerowe układów elektronicznych przy pomocy programu SPICE". Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 1993r., (128 stron). [3] Andrzej Napieralski, Mariusz Zubert, Małgorzata Napieralska: Skrypt do Wykładu: Teoria i projektowanie przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych, Łódź, luty

17 Tezy [1] PhD Thesis: "Modelowanie półprzewodnikowych struktur czterowarstwowych dla celów analizy numerycznej". Politechnika Łódzka, Łódź, 14 wrzesień 1977, 266 stron. (in Polish). [2] DSc Thesis: "Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości termicznych", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, październik 1988r, ISSN , 397 pages. Rozdziały w książkach wydanych za granicą [1] NAPIERALSKI A.: Microtechnology - Thermal problems in Micromachines, ULSI and Microsensors Design, Book: Future Trends in Microelectronics. Kluwer Academic Publishers, Science and Technology Division, The Netherlands, 1996, pp [2] TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Teaching Design of Integrated Microsystems at the Technical University of Lodz", Book: Microelectronics Education, Word Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. ISBN , 1996, pp [3] ZUBERT M., ORLIKOWSKI M., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A., JANICKI M.: The methodology of multidomain modelling applied to the thermo-pneumatic micropump, Book: Basic research for microsystems integration, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN ,1997, pp [4] CARMONA M., MARCO S., SIEIRO J., SAMITIER J., FURMAŃCZYK M., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: Simulation strategy, model extraction and verification, Book: Basic research for microsystems integration, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN ,1997, pp [5] NAPIERALSKI A., FURMAŃCZYK M., PACHOLIK J., JABŁOŃSKI G., WÓJCIAK W., NAPIERALSKA M., GRECKI M., CIOTA Z., Ali A. Ati, JANICKI M., ORLIKOWSKI M., ZUBERT M.: The TULSOFT approach, Book: Basic research for microsystems integration, CEPADUES- EDITIONS, Toulouse, France, ISBN ,1997, pp [6] TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: Case of Micromotor, Book: Basic research for microsystems integration, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN ,1997, pp [7] JANICKI M., ZUBERT M., WÓJCIAK W., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: Application of Inverse Problems to IC Temperature Estimation", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN , pp ISSN [8] WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A., ORLIKOWSKI M., ZUBERT M.: "Modelling and Synthesis of Electro-Thermal Microdevices", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN , pp ISSN [9] Abdul Wahab A. SALMAN, NAPIERALSKI A., TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G.: "A New Approach for Finding Optimum Design of Electrostatic Micromotors", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN , pp ISSN [10] GRECKI M., JABŁOŃSKI G., TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Teaching Power Electronics with Two-Dimensional Semiconductor Devices Models", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN , pp ISSN [11] CIOTA Z., NAPIERALSKI A., JANKOWSKI M.: Advanced methods of FIR filter realisation, Book: Recent Advances in Circuits and Systems, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998, ISBN , pp [12] JANKOWSKI M., CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: Effective design and measurements of switched current circuits, pp Book: Advances in Multimedia, Video and Signal Processing Systems, Electrical and Computer Engineering Series; a Series of Reference Books and Textbooks; editors: prof. Nikos E. Mastorakis, prof. Vitaliy V. Kluev., 2002, ISBN:

18 [13] NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., STARZAK Ł.: Chapter 5 - Power Devices, Book: Power HVMOS Devices Compact Modeling. ISBN: , e-isbn Editors: W.Grabinski and T. Gneiting. Springer Science+Buisness Media B.V. 2010, pp [14] NAPIERALSKI A., STARZAK Ł., ŚWIERCZ B., ZUBERT M.: Chapter 7 - Web Based Modeling Tools, Book: Power HVMOS Devices Compact Modeling. ISBN: , e-isbn Editors: W.Grabinski and T. Gneiting. Springer Science+Buisness Media B.V. 2010, pp [15] ZUBERT M., JANICKI M., NAPIERALSKA M., JABŁOŃSKI G., STARZAK Ł, NAPIERALSKI A.: "Behavioural Electro-Thermal Modelling of SiC Merged PiN Schottky Diodes", Book: Scientific Computing in Electrical Engineering SCEE 2010, Series: Mathematics in Industry, Vol 16 Subseries: The European Consortium for Mathematics in Industry, Edytorzy: Michielsen, Bastiaan; Poirier, Jean-René (Eds.)1st Edition., 2011, 406 p. 172 illus., 113 in color.hardcover, ISBN Due: September 30, 2011Springer-Verlag 2010 (in printing). Rozdziały w książkach wydanych w kraju [1] NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., GRECKI M.: "Computer Laboratory for CAD of Power Integrated Circuits.", Computer-Aided Design and Computer-Aided engineering in electronic engineering education - Edited by Andrzej Filipkowski, WUT, Warszawa 1996, pp [2] NAPIERALSKI A., WÓJCIAK W.: Introduction to Circuit Simulation with CADENCE, Computer- Aided Design and Computer-Aided engineering in electronic engineering education - Edited by Andrzej Filipkowski, WUT, Warszawa 1996, pp [3] NAPIERALSKI A., WÓJCIAK W.: The Design Rules for CADENCE - Appendix E, Computer-Aided Design and Computer-Aided engineering in electronic engineering education - Edited by Andrzej Filipkowski, WUT, Warszawa 1996, pp [4] NAPIERALSKI A. Badania naukowe w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Jerzy S. Zieliński, 50lat pracy naukowej sesja jubileuszowa, U.Ł., ss , ISBN [5] SZERMER M., SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A. K.: Mikrosystemy rozdział 8. Mechatronika, Edytor: S. J. Wiak (red.), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, str , ISBN [6] SZERMER M., SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A. K.: Modelowanie mikrosystemów rozdział 9, Mechatronika, Edytor: S. J. Wiak (red.), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, str , ISBN [7] GRABIEC P., KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Nanoelektronika w Polsce: Bariery, szanse i kierunki działania. Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki o telekomunikacji, PAN, Wydział Nauk Technicznych, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa 2010, str , ISBN Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych Edytor czasopism zagranicznych [1] KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Special Issue on Selected Papers from MIXDES Journal Analog Integrated Circuits & Signal Processing, Springer Netherlands. Volume 49, Number 2 / November, ISSN (Print) (Online). Wednesday, October 11, Impact Factor: 0.591, 5-Year Impact Factor 0.516, Immediacy Index (2008) [2] KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Special issue on Selected Papers from MIXDES Journal Analog Integrated Circuits & Signal Processing, Springer Netherlands. Impact Factor: 0.591, 5-Year Impact Factor 0.516, Immediacy Index (2008) [3] KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Special issue on Selected Papers from MIXDES 2006: VLSI Design. [4] KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Springer US vol. 55, nr 3, June 2008 (MIXDES 2006), ISSN (Print) (Online), pages

19 Impact Factor: 0.591, 5-Year Impact Factor 0.516, Immediacy Index (2008). Edytor czasopism krajowych [1] NAPIERALSKI A.: Electron Technology Journal, Vol. 32, No. 3, Warszawa 1999, ISSN [2] NAPIERALSKA M., A., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: Mikroelektronika i Informatykaprace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 1, Łódź 2001, 85 pages, ISBN [3] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 2, Łódź 2002, 79 pages, ISBN [4] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J., WRÓBLEWSKI S.: Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 3, Łódź 2003, 69 pages, ISBN [5] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J., WRÓBLEWSKI S.: Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4, Łódź 2004, 256 pages, ISBN [6] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, 251 pages, ISBN [7] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 6, Łódź 2006, 49 pages, ISBN [8] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, 186 pages, ISBN Edytor materiałów konferencyjnych [1] NAPIERALSKI A., TUROWSKI M. (Editors): "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS" - Proceedings of the 1st Advanced Training Course: "Education of Computer Aided Design of Modern VLSI Circuits", Technical University of Łódź, Dębe, Poland, 5-9 April 1994, 214 pages, (ISBN ). [2] NAPIERALSKI A., TUROWSKI M. (Editors): "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS" - Proceedings of the 2nd European Advanced Training Course: "Education of Computer Aided Design of Modern VLSI Circuits", Technical University of Łódź, Kraków, Poland, May 1995, 500 pages, (ISBN ). [3] NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M. (Editors): "Circuit Theory and Electronic Networks", Proceedings of the XVIII National Conference KKTOiUE, Technical University of Łódź, Polana Zgorzelisko, Poland, October 1995, 742 pages, (ISBN ). [4] NAPIERALSKI A., Marek TUROWSKI (Editors): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS - Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: Education of computer aided design of modern ICs and devices, MIXDES 96, Technical University of Łódź, Poland, 30 May - 1 June 1996, 644 pages, (ISBN ). [5] NAPIERALSKI A.: (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS Proceedings of the 4th International Workshop: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 97, Poznań, Poland, June 1997, 784 pages, (ISBN ). [6] NAPIERALSKI A.: (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS - Proceedings of the 5th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 98, Łódź, Poland, June 1998, 562 pages, (ISBN ). [7] NAPIERALSKI A.: (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS - Proceedings of the 6th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 99, Kraków, Poland, June 1999, 548 pages, (ISBN ). 19

20 [8] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2000, Proceedings of 7th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gdynia, Poland, June 2000, (ISBN ), 592 pages, A4 [9] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2001, Proceedings of 8th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Zakopane, Poland, June 2001,,A.C.G.M. Lodart S.A., Łódź, (ISBN ), 546 pages, A4 [10] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2002, Proceedings of 9th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Wrocław, Poland, June 2002, A.C.G.M. Lodart S.A., Łódź, (ISBN , KMiTI PŁ 2002, 716 pages, A4 [11] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2003, Proceedings of 10th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, Poland, June 2003, DMCS., Łódź, (ISBN , KMiTI PŁ 2003, 698 pages, A4 [12] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2004, Proceedings of 11th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Szczecin, Poland, June 2004, DMCS., Łódź, (ISBN , KMiTI PŁ 2004, 684 pages, A4 [13] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2005, Proceedings of 12th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Krakow Poland, June 2005, DMCS., Łódź, (vol. 1 and vol. 2, ISBN ), KMiTI PŁ 2005, 1020 pages, A4 [14] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2006, Proceedings of International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gdynia Poland June 2006, DMCS., Łódź, (ISBN ), KMiTI PŁ 2006, 808 pages, A4 [15] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2007, Proceedings of 14th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Ciechocinek Poland June 2007, DMCS., Łódź, (ISBN ), KMiTI PŁ 2007, 713 pages, A4 [16] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2008, Proceedings of 15th International Conference: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Poznań Poland June 2008, DMCS., Łódź, (ISBN ), IEEE Catalog Number CFP08MIX-PRT, 639 pages, A4. [17] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2009, Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, Łódź, June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book): ISBN (CD): IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, [18] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2010, Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010, June 2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s.53, ISBN , [19] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2011, Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011, June 2011, Gliwice, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s.701, ISBN [20] NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2012, Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2012, May 2012, Warsaw, Poland, Printed by P.P.H. Remigraf, Warszawa, Poland, form. A4. s.578, ISBN IEEE Catalogue Number CFF12MIX-PRT 20

Books. Students Books edited abroad.

Books. Students Books edited abroad. Books [1] NAPIERALSKI A.: "Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości termicznych", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, październik

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2010/2011 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Kierunki działalności

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Mikrosystemy Wprowadzenie Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH. 1999 r.

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH. 1999 r. WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1999 r. A. KSIĄŻKI (monografie, książki, skrypty) oraz ROZDZIAŁY 1. NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2015/2016 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH. 2002 r. A. MONOGRAFIE

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH. 2002 r. A. MONOGRAFIE WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH 2002 r. A. MONOGRAFIE 1. NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2002, Proceeding

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR R - 0000-60/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 126/2013 Senatu UP

Załącznik do uchwały nr 126/2013 Senatu UP Załącznik do uchwały nr 126/2013 Senatu UP ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (za okres od..do ) Imię: NAZWISKO: Rok urodzenia: Jednostka: Wydział: Stanowisko: Studia wyższe Uczelnia: Wydział:

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH r.

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH r. WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH 2000 r. A. MONOGRAFIE 1. NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2000, Proceedings

Bardziej szczegółowo

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:...

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... BEZ TYTUŁU NAUKOWEGO CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... Stanowisko:... Stopień/Tytuł naukowy:... Jednostka organizacyjna:... CZĘŚĆ II A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE A 1. Publikacje Publikacje recenzowane w

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie.

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie. Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z Uchwałą 89/2011 Senatu Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005

Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005 Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005 Zgodnie z Zarządzeniem Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek

LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek Magnificencjo Rektorze, Magnificencje, Dostojny Panie Profesorze Czcigodny Doktorancie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie! Z głębokim i prawdziwym wzruszeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Publications in polish conferences

Publications in polish conferences Publications in polish conferences [1] NAPIERALSKI A.: "Analiza układu tyrystorowego z obciążeniem indukcyjnym i diodą gaszącą. Przeprowadzenie analizy układu i obliczeń przy pomocy maszyny cyfrowej".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

A. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I KSZTAŁCENIA KADRY NAUKOWEJ. Punktacja wg listy MNSW lub wg zasad kompleksowej. jednostek naukowych

A. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I KSZTAŁCENIA KADRY NAUKOWEJ. Punktacja wg listy MNSW lub wg zasad kompleksowej. jednostek naukowych Załącznik nr1 do uchwały nr 231 Senatu UŁ z dnia 18 listopada 2013 r. Uniwersytet Łódzki Kwestionariusz do oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych Nauki humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny pracowników naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

Regulamin oceny pracowników naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Regulamin oceny pracowników naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Zgodnie z art. 96 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dn. 30 kwietnia 2010 r. (D.U. Nr 96 z 2010

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe realizowane w ramach zadania 5 Systemy mobilne i techniki multimedialne

Studia podyplomowe realizowane w ramach zadania 5 Systemy mobilne i techniki multimedialne Studia podyplomowe realizowane w ramach zadania 5 Systemy mobilne i techniki multimedialne Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Augustyniak. Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012

Piotr Augustyniak. Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012 Piotr Augustyniak Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012 Krótko o mnie Specjalność naukowa: Stanowisko: Miejsce pracy: Stan rodzinny: Języki obce: elektronika, inżynieria biomedyczna profesor nadzwyczajny,

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMI. pracowników naukowych.

REGULAMI. pracowników naukowych. Olsztyn, 2003-06-23 REGULAMI oceny pracowników naukowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (projekt) Podstawą Regulaminu jest art. 49.1 ustawy o PA (Dz. U. nr 75, poz. 469,

Bardziej szczegółowo

Department of Microelectronics and Computer Science Technical University of Łódź Poland

Department of Microelectronics and Computer Science Technical University of Łódź Poland Department of Microelectronics and Computer Science Technical University of Łódź Poland General informations Founded in 1996, head: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski professors: 3 lecturers: 29 assistants:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Wydział Stanowisko Instytut / Katedra Lp. Rodzaj działalności Międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 132 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE Wniosek o przyznanie Nagrody za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG Imię i Nazwisko Pion / Wydział Komórka UZASADNIENIE Podstawę wnioskowania o nagrodę dla ww. nauczyciela akademickiego stanowią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Nagród Rektora

R E G U L A M I N Nagród Rektora R E G U L A M I N Nagród Rektora Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa kryteria przyznawania Nagród Rektora z funduszy określonych w art. 155 ust. 3,4 i 8 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej

Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej 2009-2014 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działania

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok...

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok... Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załączniki nr 1 WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ za rok... 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 1) pełna nazwa jednostki;

Bardziej szczegółowo

Marek Krawczyk - Życiorys. Przebieg pracy zawodowej.

Marek Krawczyk - Życiorys. Przebieg pracy zawodowej. 1 Marek Krawczyk - Życiorys Przebieg pracy zawodowej. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał z tą

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Wykaz osiągnięć o charakterze organizacyjnym. Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych.

Wykaz osiągnięć o charakterze organizacyjnym. Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNYM...1 Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych.... 1 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.... 2 Członkostwo w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

UZYSKANE ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

UZYSKANE ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Odznaczenia państwowe [1] Złoty krzyż zasługi. Data wręczenia: 03 październik 1995 rok. Postanowienie z dnia 26 lipca 1995 roku. Numer legitymacji 114-95-14

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Część II SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: 1. Kierownik: 2. Główne kierunki badawcze 3. Stan zatrudnienia na dzień

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Profesor Kandydat na stanowisko Rektora Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Laudacja. Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Laudacja. Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda Laudacja Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Mam ogromny zaszczyt i honor pełnienia roli promotora w uroczystości nadania

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo