Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren."

Transkrypt

1 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: , fax: ,

2 VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska Sp. z o.o. to przede wszystkim technologia. Wykorzystujemy do produkcji wysoce specjalistyczn¹ technologiê spawania opart¹ na robotach. Gwarantujemy bardzo wysok¹ jakoœæ i zadowolenie. lat doœwiadczenia w bran y rehabilitacyjnej naszej macierzystej firmy VERMEIREN z Belgii umo liwia zaoferowanie sprzêtu nawet najbardziej wymagaj¹cych pacjentów. PROJEKTOWANIE Dysponujemy zaawansowanym systemem informatycznym stworzonym wy³¹cznie do projektowania,oraz tworzenia modeli 3D. Modu³ jest zintegrowany z system informatycznym stworzony przez IBM do zarz¹dzania ca³oœci¹ przedsiêbiorstwa. SPAWANIE Wykorzystujemy osiem wysoce zaawansowanych technologicznie robotów spawalniczych firmy PANASONIC do spawania stali oraz aluminium. Wszystko po to aby zagwarantowaæ najwy sz¹ jakoœæ. OBRÓBKA MECHANICZNA Fabryka nasza, aby zapewniæ wysok¹ jakoœæ na ka dym poziomie produkcyjnym, do obróbki metalu stosuje równie wysoko zaawansowane technologicznie urz¹dzenia sterowane cyfrowo: pi³y, giêtarki, prasy oraz lasery do ciêcia rur i p³aszczyzn. LAKIEROWANIE W pe³ni zautomatyzowana lakiernia, która umo liwia nieograniczone mo liwoœci wp³ywu na parametry pow³oki lakierniczej. MONTA Wreszcie produkt finalny schodzi z linii monta owej gdzie jest poddany gruntownej kontroli.

3 standardowe lekkie z ko³ami na szybkoz³¹cza 8D Wózki standardowe wykonane ze stali precyzyjnej przeznaczone dla osób z dysfunkcj¹ narz¹dów ruchu. Bogata gama kolorystyczna zapewnia komfort psychiczny osobie poruszaj¹cej siê na wózku. Wózek posiada konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ, aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. Jazz Wózek zrobiony jest z aluminium i chromo-molibdenu. JAZZ wa y ~14 kg, jest to 8 kg mniej ni wózek standardowy, ale konstrukcja zosta³a zaprojektowana tak aby gwarantowa³a maksymaln¹ wytrzyma³oœæ. Jazz jest konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. C29 C32 P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa sztucznego. 6 punktów mocowania p³yty do ramy pod³okietnika gwarantuje, e nie ulega ona wyginaniu i pêkaniu. C27 Estetyka, niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ to idea, która przyœwieca naszej fabryce przy projektowaniu. Elementy wózka takie jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bior¹c pod uwagê równie bogat¹ gamê opcji dodatkowych w jakie mo e byæ wózek wyposa ony to z czystym sumieniem gwarantujemy, e wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod u ytkownika. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów europejskich. C29 C27 C26 Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym. Estetyka, niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ Wszystkie elementy wózka jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a, mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bior¹c pod uwagê równie bogat¹ gamê opcji dodatkowych w jakie mo e byæ wózek wyposa ony mo emy z czystym sumieniem zagwarantowaæ, e wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod wymagania pacjenta. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów Europejskich. P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa Nowy zamek do pod³okietnika wykorzystywany wczeœniej tylko w wózkach wy szej klasy. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e nie ma mowy o jakichkolwiek luzach. Pod³okietniki nie lataj¹ na boki s¹ stabilnie zapiête. Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym. na zewn¹trz i do wewn¹trz Wspaniale funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym. Nie wa ne czy masz du o si³y w rêkach czy ma³o, zablokowanie i odblokowanie hamulca nie sprawia ju trudnoœci. Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ œciany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w ma³ych pomieszczeniach. Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Œwiate³ka odblaskowe sprawiaj¹, e zawsze jesteœcie widoczni nawet w nocy. Wide³ki plastikowe wykonane z bardzo wytrzyma³ego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego zmniejszaj¹ wagê wózka. z regulacj¹ g³êbokoœci Nowy zamek do pod³okietnika. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e mo na podnosiæ wózek chwytaj¹c za pod³okietniki. Ko³a tylne na szybkoz³¹czce 8S Wózek standardowy z obni onym o 5 cm siedziskiem,co pozwala niektórym pacjentom odpychanie siê nogami. Wózek wyposa ony jest w ko³a o mniejszej œrednicy od standardowych. Ko³a tylne szprychowe. Ko³a przednie 6. 8A Wózek standardowy z przesuniêtym œrodkiem ciê koœci przeznaczony dla osób z amputowanymi koñczynami obiema lub jedn¹. Dla osób z protezami mo e byæ wyposa ony w podnó ki 8HEM1 Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które maj¹ sprawn¹ tylko jedn¹ rêkê. DŸwignia napêdowa jest zamontowana tylko na jednej stronie. Przy osi ko³a jest mechanizm do prze³¹czania jazdy do ty³u lub przodu. Aby skrêcaæ wystarczy tylko ruszaæ nadgarstkiem. Hamulce s¹ ze sob¹ sprzê one co pozwala zahamowaæ dwa ko³a u ywaj¹c tylko jednej rêki. 8HEM2 Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które maj¹ sprawn¹ tylko jedn¹ rêkê. Obrêcze napêdowe s¹ zamontowane na jednym kole, w zale noœci od tego, któr¹ obrêcz¹ siê krêci wózek skrêca w lewo b¹dÿ w prawo. Hamulce s¹ ze sob¹ sprzê one i równie mo na zahamowaæ dwa ko³a u ywaj¹c tylko jednej rêki. Wide³ki plastikowe zmniejszaj¹ wagê wózka Wózek mo e wystêpowaæ w wersjach dla osób po amputacji, dla sparali owanych jednostronnie oraz w wersji transportowej. Amp Hem 2 T Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 5

4 lekkie z ko³ami na szybkoz³¹cza lekkie z ko³ami na szybkoz³¹cza eclips+ + X4 ECLIPS+ jest lekkim wózkiem wykonanym z aluminium wa y 14,8 kg. Daje du e mo liwoœci adaptacyjne dla u ytkownika i bardzo dobr¹ mobilnoœæ. Jak wszystkie nasze wózki ECLIPS+ posiada konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. eclipsx4 Eclips X4 nowej generacji wózek z ogromnymi mo liwoœciami wykonany z aluminium. Jak wszystkie nasze wózki EclipsX4 posiada konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ, aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. EclipsX4 daje wiêksze mo liwoœci adaptacyjne od Eclipsa+. W tym modelu mo na dodatkowo zmieniaæ g³êbokoœæ siedzenia oraz poprzez zastosowanie specjalnego adaptera ustawiaæ œrodek ciê koœci. C20 C25 C29 Estetyka niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ to idea, która przyœwieca naszej fabryce przy projektowaniu. Elementy wózka takie jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bior¹c pod uwagê równie bogat¹ gamê opcji dodatkowych w jakie mo e byæ wózek wyposa ony to z czystym sumieniem gwarantujemy, e wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod u ytkownika. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów europejskich. C20 C25 C Estetyka niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ Elementy wózka takie jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bogata gama opcji dodatkowych pozwala skonfigurowaæ wózek w optymalny sposób pod wymagania u ytkownika. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów europejskich. Ergonomiczne wyprofilowane uchwyty Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym Nowy zamek do pod³okietnika wykorzystywany wczeœniej tylko w wózkach wy szej klasy. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e nie ma mowy o jakichkolwiek luzach. Pod³okietniki nie lataj¹ na boki i s¹ stabilnie zapiête P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym Mo liwoœæ zmiany g³êbokoœci siedzenia, szczególnie wa ne dla osób wysokich Mo liwoœæ zmiany wysokoœci oparcia Nowy zamek do pod³okietnika. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e mo na podnosiæ wózek chwytaj¹c za pod³okietniki P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Tapicerka siedziska wsuwana w profil aluminiowy, wzmacnia mocowanie na ca³ej d³ugoœci krzy aka Na zewn¹trz i do wewn¹trz na zewn¹trz i do wewn¹trz Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska z regulacj¹ g³êbokoœci z regulacj¹ g³êbokoœci R¹czki do pchania z regulacj¹ wysokoœci Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Wide³ki aluminiowe zmniejszaj¹ wagê wózka. Mo liwoœæ zmiany wysokoœci mocowania - dziêki temu mo na zmieniaæ wysokoœæ siedziska od pod³o a Wide³ki plastikowe zmniejszaj¹ wagê wózka. Mo liwoœæ zmiany wysokoœci mocowania - dziêki temu mo na zmieniaæ wysokoœæ siedziska od pod³o a Mo liwoœæ zmiany napiêcia oparcia oraz wysokoœci oparcia P³yty boczne wykonane w formie ochrony z aluminium eclipsx5 Wózek mo e wystêpowaæ w wersjach dla osób po amputacji, dla sparali owanych jednostronnie oraz w wersji transportowej Eclips+A Eclips+Hem2 Eclips+T EclipsXXL dla osób z amputowanymi koñczynami dla osób sparali owanych jednostronnie wersja transportowa dla osób bardzo ciê kich. Wytrzyma³oœæ do 200 kg Ko³a tylne typu spider na szybkoz³¹czce zamocowane w adapterze umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie i poziomie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t siedzenia i œrodek ciê koœci Amp Hem 2 T ,5 14,5 14,5 14,5 1 6 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 7

5 escape escape C20 C wózki do aktywnej rehabilitacji wózki do aktywnej rehabilitacji C25 Znakomity wózek dla osób prowadz¹cych aktywny tryb ycia. Wykonany z aluminium na podwójnym krzy aku wzmacnia ca³¹ konstrukcjê i jednoczeœnie gwarantuje bardzo du ¹ wytrzyma³oœæ. System zmiany œrodka ciê koœci pozwala dopasowaæ mo liwoœci jezdne do indywidualnych potrzeb u ytkownika. W zale noœci od wymagañ oferujemy trzy rodzaje ram. Dla osób o zaciêciu sportowym dwa rozwi¹zania ze sta³ymi zintegrowanymi z ram¹ podnó kami oraz dla tych, którzy komfort stawiaj¹ wy ej ani eli sportowy wygl¹d z podnó kami œci¹ganymi. Osoba poruszaj¹ca siê na wózku mo e sobie skomponowaæ wózek tak aby jak najpe³niej spe³nia³ jej oczekiwania. Mo na sobie dobraæ wysokoœæ oparcia, g³êbokoœæ siedzenia, rodzaj pod³okietnika oraz zmieniaæ k¹t siedzenia. escape escape OPCJE DODATKOWE ko³a typ spider ko³a z hamulcem w piaœcie Poduszka przeciwodle ynowa-b87 Kó³ka przeciwwywrotne-b78 Pasy piersiowe -B Pod³okietniki z regulacj¹ wysokoœci B05 gumowane obrêcze aluminiowe kó³ko przednie 5 escapel escapeav Kó³ka transportowe Plecak -B Podnó ki zagiête do œrodka - w escape AV escapelpro Oparcie ze specjalnymi taœmami do regulacji napiêcia Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy Aluminiowy adapter do zmiany œrodka ciê koœci ko³a tylne szprychowe wysokociœnieniowe (24x1 1/8) Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹cza Praktyczna kieszeñ na portfel, dokumenty itp ,5-,5-,5-,5-,5-,5-,5-,5-,5- Z r¹czkami do pchania Bez r¹czek do pchania,, 40 escape L escapelpro escape AV escape L escapelpro escape AV ,5 12,5 12,5 12,5 12, Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 9

6 wózki do aktywnej rehabilitacji wózki do aktywnej rehabilitacji sagitta Lekki i kompaktowy wózek wykonany z aluminium. Ca³kowita waga, razem z ko³ami tylnymi wynosi 9,5 kg. To konstrukcja, która bêdzie towarzyszyæ Ci w ka dym momencie Twojego aktywnego ycia. Sagitta powsta³a przy zaanga owanej wspó³pracy u ytkowników, co gwarantuje, e wózek spe³nia oczekiwania co do mobilnoœci i wygody. sagitta long Jeœli jesteœ osob¹, która siê uczy, pracuje, korzysta z mo liwoœci jakie daje ycie, nie siedzi w domu, ale yje w sposób dynamiczny i stosuje wysokie wymagania do sprzêtu jaki u ywa to my mamy dla Ciebie rozwi¹zanie: sagitta. C20 C C C52 Tapicerka wykonana z CORDURY specjalnego rodzaju nylonu, który charakteryzuje siê bardzo wysok¹ odpornoœci¹ na œcieranie. Materia³ wykorzystywany do produkcji odzie y dla sportów ekstremalnych i w wojsku. Wyprofilowanie oparcie gwarantuje ergonomiê i stabilizacjê, a specjalny kana³ poprawia wentylacjê pleców C54 Balans Idealnie wywa ony œrodek ciê koœci pozwala na doskona³¹, precyzyjn¹ manewrowalnoœæ. atwa w monta u os³ona szprych tylnego ko³a Wspaniale funkcjonuj¹ce, Ko³o z obrêcz¹ powlekan¹ gum¹ Konstrukcja z³oty podzia³ Maksymalnie uproszczona konstrukcja, optymalna proporcja elementów, które s¹ ruchome w stosunku do sta³ych elementów ramy, daje niewyobra aln¹ trwa³oœæ i wytrzyma³oœæ oraz piêkno samo w sobie. Idealny ³ad, jak w kosmosie, w gwiazdozbiorze sagitta. Pod³okietnik prosty Unikalny system do regulacji k¹ta nachylenia oparcia. Siedz¹c na wózku mo na w sposób p³ynny ustawiæ sobie k¹t oparcia Istnieje mo liwoœæ monta u kó³ przeciwwywrotnych R¹czki do pchania regulowane-wyci¹gane Ko³a typu OCTOPUS - dostêpne w opcji Pod³okietnik wygiety Wózek wyposa ony jest w specjalny system zmiany napiêcia siedziska System zmiany œrodka ciê koœci wózka. Zmiana k¹ta nachylenia kó³ tylnych 0, 2, 4, 6, 8 Ko³a tylne na szybkoz³¹cze (prezentowany na zdjêciu wózek ma ko³a typu OCTOPUS, które s¹ dostêpne w opcji dodatkowej) Regulacja œrodka ciê koœci Pokrêt³o do regulacji oparcia System zmiany napiêcia siedziska i oparcia Tapicerka wykonana z CORDURY Ooparcie sk³adane razem z pod³okietnikami - dotyczy pod³okietników prostych co2cm 36- co2cm +7%/-7% 3' ' zakres 38 5' regulacji , Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 11

7 7 eclips+ MODEL 7 z odchylanym oparciem do o Wózek ma odchylane oparcie w sposób p³ynny do stopni. Wyposa ony standardowo w zag³ówek w formie wyd³u onego oparcia oraz specjaln¹ barierkê ³¹cz¹c¹ r¹czki do pchania co usztywnia ca³¹ konstrukcjê oraz umo liwia równe odchylanie oparcia. W standardowej wersji wyposa ony jest w podnó ki z regulacj¹ k¹ta nachylenia do poziomu, z podparciami podudzia. Konstrukcja modu³owa pozwalaj¹ca w trakcie u ywania rozbudowê wózka i polepszanie komfortu u ytkowania. Wózek Inwalidzki ultralekki eclips+ Eclips+ z odchylanym oparciem do stopni. Wykonany z aluminium. Wspania³y wózek dla osób potrzebuj¹cych ci¹g³ej zmiany nachylenia pleców. ¹czy solidnoœæ, lekkoœæ i funkcjonalnoœæ. Mo liwoœæ doposa enia w dodatkowe opcje. Wózek wyposa ony w ko³a na szybkoz³¹czki. C29 C16 C17 Œci¹gane przed³u enie oparcia C20 C25 C P³ynna regulacja k¹ta nachylenia oparcia Wspania³e funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym T Opcjonalnie wózek mo e byæ dostarczony na ma³ych ko³ach transportowych. Podnó ki regulowane do poziomu z podparciem na ³ydki P³ynna regulacja oparcia przy pomocy sprê yn hydraulicznych Przed³u enie oparcia Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ce przed obijaniem œcian Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania 7 Soft Pod³okietniki odchylane za oparcie i wyci¹gane ca³kowicie Zag³ówek ortopedyczny oparcia P³ynna regulacja k¹ta nachylenia o parcia LE AKOWY MODEL 7 SOFT z odchylanym oparciem do o o Wózek ma odchylane oparcie w sposób p³ynny do. Wyposa ony standardowo w ortopedyczn¹ tapicerkê typu SOFT (DARTEX) zrobion¹ ze specjalnej g¹bki, która dopasowuje siê idealnie do cia³a chroni¹c w ten sposób po czêœci przed tworzeniem siê odle yn oraz ze specjalnego materia³u obiciowego bardzo delikatnego dla cia³a, ale wytrzyma³ego, w zag³ówek ortopedyczny z mo liwoœci¹ dopasowania do obwodu g³owy z regulacj¹ k¹ta nachylenia oraz wysokoœci. Konstrukcja modu³owa pozwalaj¹ca w trakcie u ywania rozbudowê wózka i polepszanie komfortu u ytkowania. Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy - dodatkowo wzmocnionoa tapicerkê w miejscu gdzie czêsto ulega ona uszkodzeniu w wyniku obci¹ enia na zewn¹trz i do wewn¹trz Zabezpieczenia stabilizuj¹ce na kolana C29 C16 C17 Wspania³e funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym Podnó ki regulowane do poziomu z podparciem na ³ydki regulacj¹ g³ebokoœci Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ce przed obijaniem œcian. T Opcjonalnie wózek mo e byæ dostarczony na ma³ych ko³ach transportowych Dane w tabeli dotycz¹ modelu Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 13

8 eclips x4 90 jazz o MODEL eclipsx490 to ultralekki wózek z odchylanym oparciem do 90 Model jazz z odchylanym oparciem do Wykonany z aluminium. Przede wszystkim komfort i wygoda. Wózek w standardzie wyposa ony jest w tapicerkê ortopedyczn¹ typu soft (wersja tapicerki standardowa niemo liwa). Zag³ówek o zmiennej objêtoœci doskonale stabilizuje g³owê. Wytrzyma³oœæ 1 kg. Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹czki. Nale y pamiêtaæ, e wraz ze wzrostem komfortu wózka roœnie waga, ale do transportu wózek jest ca³kowicie demontowalny i w ten sposób wagê redukuje siê do ~14 kg. Wózek zrobiony jest z aluminium i chromo-molibdenu. Jak wiêkszoœæ naszych wózków jest konstrukcjê modu³ow¹, przez co pacjent mo e w trakcie u ywania wózka adaptowaæ wiele opcji i w ten sposób dopasowaæ wózek do swoich indywidualnych potrzeb. JAZZ wa y kg, jest to 9 kg mniej ni standardowy wózek tego typu. Konstrukcja zosta³a zaprojektowana tak aby gwarantowa³a maksymaln¹ wytrzyma³oœæ. C C25 C20 Zag³ówek typ ortopedyczny demontowalny w pe³ni regulowane: k¹t, objêtoœæ, wysokoœæ C29 C26 Wózek posiada ko³a tylne wypinane na szybkoz³¹czki, œci¹gane podnó ki, i wyci¹gane, odchylane za oparcie pod³okietniki. A wszystko po to, aby po z³o eniu zajmowa³ jak najmniej miejsca i mo na go by³o przewoziæ na tylnym siedzeniu auta. Tapicerka wykonana z nylonu dodatkowo wzmacnia ca³y wózek. Waga wózka po z³o eniu redukuje siê do ~13 kg. Tapicerka ortopedyczna typu soft Œci¹gane przed³u enie oparcia Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania Specjalne miêkkie ochrony na kolana Specjalne zabezpieczenia stabilizuj¹ce na kolana Regulacja k¹ta nachylenia oparcia. P³ynna regulacja oparcia za pomoc¹ sprê yn hydraulicznych na zewn¹trz i do wewn¹trz z regulacj¹ k¹ta nachylenia z podparciami na ³ydki na zewn¹trz i do wewn¹trz z regulacj¹ k¹ta nachylenia z podparciem na ³ydki Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹czach z regulacj¹ g³êbokoœci Mo liwoœæ zmiany wysokoœci siedziska od pod³o a Wersja wózka do transportu Wózek mo e wystêpowaæ w wersjach dla osób sparali owanych jednostronnie Hem2 oraz w wersji transportowej T. Hem2 T Oko³o kg Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska

9 jazz boreal jazz JAZZ Boreal z odchylanym oparciem do o Jazz Boreal jest odmian¹ wózka JAZZ. To wózek z odchylanym oparciem do co najwa niejsze wykonany z aluminium oraz wyposa ony w super komfortow¹ tapicerk¹ typu soft. To KOMFORT I WYGODA. Wraz podnoszeniem komfortu wózka niestety roœnie jego waga, ale do transportu w samochodzie wózek mo na ca³kowicie roz³o yæ i zredukowaæ wagê do ~12 kg. serenys serenys C37 C29 C20 Ortopedyczny zag³ówek, który mo na dopasowaæ do g³owy tak, aby w optymalny sposób stabilizowa³ j¹ Wygoda Wyposa ony standardowo w ortopedyczn¹ tapicerkê typu SOFT zrobion¹ ze specjalnego materia³u obiciowego bardzo delikatnego dla cia³a, ale wytrzyma³ego oraz ze specjalnej g¹bki, która dopasowuj¹c siê idealnie do cia³a powoduje, e si³y rozk³adaj¹ siê równomierniej, chroni¹c w ten sposób po czêœci cia³o przed powstawaniem odle yn. C29 Pod³okietniki z regulacj¹ wysokoœci, wyœcie³ane od wewn¹trz doskonale stabilizuj¹ osobê siedz¹c¹ oraz gwarantuj¹ du ¹ Wygodê Ortopedyczna tapicerka typu SOFT super komfort dla osoby siedz¹cej W pe³ni regulowany zag³ówek ortopedyczny Miêkkie zabezpieczenie kolan Pod³okietniki regulowane na wysokoœæ oraz w poziomie Zmiana po³o enia podparcia pod ³ydki: - wysokoœæ - g³ebokoœæ Siedzisko z mo liwoœci¹ zmiany k¹ta nachylenia Regulowane na wysokoœæ r¹czki do pchania, tak aby osoba towarzysz¹ca, nawet wysoka, nie musia³a schylaæ siê Wózek model serenys pozwala na ci¹g³e utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno oparcie jak i siedzisko mo e byæ ³atwo regulowane niezale nie. Pozosta³e parametry wózka równie mo na dopasowaæ do indywidualnych wymagañ pacjenta. Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania Zabezpieczenie stabilizuj¹ce kolana. P³ynnie regulowany k¹t nachylenia oparcia przy pomocy hydrauliki Podnó ki z regulacj¹ k¹ta nachylenia, z podparciami na ³ydki. Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹czach regulowana na g³êbokoœæ oraz obracana Ko³a na szybkoz³¹czkach regulowana: - wysokoœæ - g³êbokoœæ - k¹t nachylenia Mo liwoœæ regulacji k¹ta nachylenia siedziska oraz g³êbokoœci siedzenia Mo liwoœæ zamontowania d³u szego oparcia (opcja) Peloty poprawnie stabilizuj¹ce plecy (opcja) Poduszka siedziska œci¹gana, umo liwia zak³adanie w³asnych poduszek (standard) Wersja wózka dla osób sparali owanych jednostronnie (opcja) Wersja wózka transportowa (opcja) Oko³o kg Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , Opcjonalnie kó³ka przeciwwywrotne ,5 Regulacja wysokoœci siedziska od pod³o a Opcjonalnie wózek mo e byæ wyposa ony w dodatkowe peloty stabilizuj¹ce 52-45(przód) 38-53(ty³) Opcjonalnie wózek mo e byæ dostarczony na ma³ych ko³ach transportowych -2º /+º -5º /+º Wózek jest sk³adany ~ 120 VERMEIREN Polska 17

10 inovys Wózek multipozycyjny stabilizuj¹cy g³owê i plecy Wózek model INOVYS pozwala na ci¹g³e utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno k¹t oparcia jak i siedziska mo e byæ ³atwo regulowany niezale nie. Pozosta³e parametry wózka równie mo na dopasowaæ do indywidualnych wymagañ pacjenta. coquille coquille bardzo wygodny wózek do d³ugotrwa³ej opieki nad osob¹ niepe³nosprawn¹, wyposa ony w komfortow¹ tapicerkê typu soft Wyposa ony w podnó ki z regulacj¹ k¹ta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami. Dodatkowym atutem jest mo liwoœæ regulacji k¹ta nachylenia oparcia i siedziska. Wózek przeznaczony jest g³ównie dla osób przebywaj¹cych w domach opieki, hospicjach, ZOL-ach, w prywatnych mieszkaniach, którzy nie musz¹ ca³y czas przebywaæ w ³ó ku. Wózek gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo osoby oraz umo liwia wyjœcie np. do ogrodu, na taras, balkon. Zapewnia równie bezpieczny i wygodny wypoczynek. INOX W pe³ni regulowany zag³ówek ortopedyczny P³ynnie regulowany k¹t nachylenia oparcia przy pomocy hydrauliki Zag³ówek Bardzo ciekawy jest zag³ówek, którego pozycjonowanie jest nieograniczone. Mo na go równie obracaæ i przesuwaæ w pozycji horyzontalnej. Równie g³êbokoœæ siedziska jest regulowana w sposób p³ynny. Dla osób, które u ywaj¹ wózka w zimie na zewn¹trz i jest potrzeba grubiej siê ubraæ, wózek ma w standardzie mo liwoœæ poszerzania siedziska. Specjalnie wyprofilowana tapicerka typu soft. Oparcie z boczn¹ stabilizacj¹ i siedzisko wykonane z g¹bki z pamiêci¹ (VISCO) Pod³okietniki z regulacj¹ wysokoœci mo liwoœæ zmiany szerokoœci siedziska Mo liwoœæ p³ynnej zmiany g³êbokoœci siedzenia, Regulacja wysokoœci siedziska od pod³o a Bezpieczeñstwo i wygoda Wyposa ony w pasy bezpieczeñstwa oraz zag³ówek. Wszystkich regulacji dokonuje siê w sposób p³ynny za pomoc¹ si³owników hydraulicznych. Dla osób wysokich wózek ma mo liwoœæ zmiany po³o enia i siedzenia od pod³o a tak aby utrzymaæ jak najwiêkszy komfort osób o ró nym wzroœcie. P³yty podnó ka odchylane na mechanizmie sprê ynowym pozwalaj¹ swobodnie schodziæ z wózka Wózek mo e byæ wyposa ony w uchwyt na kroplówkê Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania Zabezpieczenie kolan Zmiana po³o enia podparcia pod ³ydki: - wysokoœæ - g³êbokoœæ Ko³a na szybkoz³¹czkach Kó³ka antywywrotne regulowana: - wysokoœæ - g³êbokoœæ - k¹t nachylenia Pi¹te kó³ko po zablokowaniu pozwala po pchniêciu wózka do przodu na jazdê w linii prostej coraile Poniewa Coquille jest skonstruowany na podwoziu wyposa onym w piêæ ma³ych kó³ek nie nadaje siê do poruszania siê na zewn¹trz. Coraile jest wersj¹ z podwoziem na kó³kach przednich 6 a tylnych 12. Takie rozwi¹zanie u³atwia poruszanie siê w terenie. Mo liwoœæ zmiany szerokoœci siedziska oraz wysokoœci od pod³o a Fotel dostêpny jest w ró nych wersjach kolorystycznych tapicerki. Istnieje mo liwoœæ wyboru gruboœci poduszek, co gwarantuje wiêkszy komfort siedzenia. W standardzie tapicerka (siedzisko) typu VISCO, wykonana ze specjalnej g¹bki z pamiêci¹ Rewelacyjny zag³ówek który mo na przesuwaæ, obracaæ, regulowaæ na g³êbokoœæ, regulowaæ wysokoœæ,oraz zmieniaæ objêtoœæ. dartex ³ososiowy 10 cm dartex zielony 8cm skaj niebieski 6cm /+ 19 / ,5,5 24, , / Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 19

11 dla dzieci z pora eniem mózgowym gemini gemini Kolor ramy dla dzieci Gemini to nowej generacji wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja stwarza ogromne mo liwoœci ró nych regulacji. W standardowej wersji: pasy na ramiona, klin, zag³ówek Nowoczesny design nie pozostawia adnych z³udzeñ, jest to wózek, który rodzice potrzebuj¹ nie tylko ze wzglêdu na jego znakomit¹ funkcjonalnoœæ, ale tak e z powodu jego wygl¹du. I to co najwa niejsze waga wózka nie przekracza 13,5 kg. Wózek Gemini I umo liwia zmiany po³o enia fotela twarz¹ do kierunku jazdy lub do osoby pchaj¹cej wózek, a tak e p³ynnej zmiany nachylenia siedziska i oparcia jednoczeœnie i niezale nie. Posiada regulacjê k¹ta nachylenia podnó ków, regulacjê wysokoœci oparcia, regulacjê wysokoœci p³yty podnó ka oraz g³êbokoœci siedziska. Ko³a tylne wyci¹gane s¹ na szybkoz³¹cza. C29 8 i 925 dzieci Wózki inwalidzkie dla dzieci Modele 8 i 925 zaprojektowane zosta³y specjalnie z myœl¹ o najm³odszych. Zastosowane w nich rozwi¹zania dostosowane s¹ do mniejszych rozmiarów i wagi dzieci a ich modu³owa konstrukcja umo liwia adaptacjê wielu opcji dodatkowych. C9 C4 model 8 Standardowy wózek dla dzieci. Rama wykonana jak w wózkach dla doros³ych ze stali precyzyjnej. Konstrukcja modu³owa daje mo liwoœci adaptacji ro nych opcji dodatkowych (patrz opcje dodatkowe). Wspania³e funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym gemini I U67 U64 Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ œciany przed rysowaniem i niszczeniem. Œwiate³ka odblaskowe sprawiaj¹, e zawsze jesteœcie widoczni nawet w nocy. 6 U68 U61 U model 925 C9 C8 Wózek ultralekki dzieciêcy zrobiony z chromo-molibdenu. Wyposa ony w aluminiowe ochraniacze, zabezpieczaj¹ce przed wci¹gniêciem ubrania przez ko³a tylne. Wysokoœæ, g³êbokoœæ oraz k¹t nachylenia (10 ) s¹ regulowane, podobnie jak p³yta podnó ka. Wózek wa y tylko 13 kg z ko³ami co u³atwia bardzo jego sk³adanie i wk³adanie do samochodu. Aluminiowe ochraniacze Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ gemini II ko³a tylne: Nie posiada mo liwoœci przek³adania fotela i zmiany kierunku jazdy. Gemini II jest wykonany ze stali i dlatego jest ciê szy od Gemini I ' pneumatyczne ko³a przednie: 6' pe³ne 6' pneumatyczne Kolory tapicerki z regulacj¹ g³êbokoœci Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska Gemini I reg.p³ynnie reg.skokowo reg.p³ynnie 77 13,5 Gemini II reg.p³ynnie reg.skokowo Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , ,5 13,, regulowana 10- cm VERMEIREN Polska

12 dla dzieci opcje dodatkowe eclipsx4kids eclips Kolor ramy Wózek lekki aluminiowy z ko³ami na szybkoz³¹cza Eclips X4Kids nowej generacji wózek z ogromnymi mo liwoœciami wykonany z aluminium. Wysokoœæ i g³êbokoœæ siedzenia mo e byæ ustawiana w trzech ró nych pozycjach. Regulowana jest równie wysokoœæ oparcia. Gwarantowany maksymalny komfort. opcje dodatkowe Eclips X4Kids standardowo wyposa ony w pod³okietniki typu aluminiowe ochraniacze, które umo liwiaj¹ podjechanie do sto³u. Podnó ki odchylaj¹ na zewn¹trz oraz do wewn¹trz. Poprzez regulacjê po³o enia kó³ tylnych zmienia siê œrodek ciê koœci. C34 C C36 C37 B05 B02 B03 B06 BA6 B07 Mo liwoœæ zmiany wysokoœci oparcia Bk7 Mo liwoœæ zmiany g³êbokoœci siedzenia, szczególnie wa ne dla osób wysokich Bk6 B09 B10 B19 B20 B12 B14 P³yty boczne pod³okietnika wykonane z aluminium Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska na zewn¹trz i do wewn¹trz Wide³ki aluminiowe zmniejszaj¹ wagê wózka. Mo liwoœæ zmiany wysokoœci mocowania - dziêki temu mo na zmieniaæ wysokoœæ siedziska od pod³o a B17 B18 B23 B26 B28 B B B40 B B B B52 B59 B73 B74 Na zdjêciu wózek jest wyposa ony w opcjê dodatkow¹ - ochrona szprych B85 L min. 12 kg Bez kó³ B78 L24 B79 L25 B B83 B91 L55 L14 soft B L14 L soft L02 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , B87 VISCO VERMEIREN Polska 23

13 poduszki Vicar poduszki Vicar Academy Poduszki Vicair Academy s¹ testowane klinicznie od 1993 roku z wielkim sukcesem. Z up³ywem czasu wiod¹ce instytucje zarówno w Holandii jak i na ca³ym Œwiecie dowodz¹ o znakomitym dzia³aniu profilaktycznym w zapobieganiu tworzenia siê odle yn oraz polepszonym dzia³aniu stabilizacyjnym co daje pacjentom olbrzymi komfort i wiêksz¹ wolnoœæ w dzia³aniu. Nie ma koniecznoœci codziennego sprawdzania, czy poduszka jest w³aœciwie napompowana czy nie, spadek ciœnienia powietrza jest nie mo liwy. Du ym atutem poduszki Vicair jest jej ma³a waga co sprawia, e osoby na wózkach aktywnych nie musz¹ obawiaæ siê, e podniesie ona wagê wózka. W poduszkach Vicair poziom gêstoœci komory jest samoregulowalny co sprawia ich dostosowanie siê do ró nych sytuacji, szczególnie wa ne przy powa nych asymetriach cia³a. Size in cm Size in inches Twin6&10 Positioner Plus 6& A large number of special sizes are available (upcharges apply). Adjuster6&10 Podstawowe zalety poduszek Academy: doskona³y rozk³ad ciœnienia doskona³a stabilizacja bardzo lekka oko³o 7 g dopasowuj¹ca siê do cia³a ca³kowicie bezpieczna i niezawodna klinicznie testowana dwa rodzaje pokrowców nieprzemakalny oraz typu komfort wykonany z materia³u oddychaj¹cego i wydalaj¹cego wilgoæ. Vicair Twin 6&10 Wspania³a podstawowa poduszka Twin 6&10 do wszechstronnego u ytku.gdy podstawa, na której le y poduszka jest twarda oraz wystêpujê znaczna asymetria cia³a zaleca siê u ywanie Twin 10. Dla standardowej tapicerki siedziska wystarczy Twin 6. Dostêpna w piêciu standardowych rozmiarach w zale noœci od rozmiaru wózka. Vicair Pisitioner plus 6&10 Konstrukcja poduszki Positioner plus 6&10 zapewnia extra boczn¹ stabilizacjê dziêki dodatkowym bocznym komorom. To oznacza, e rozmiar poduszki musi byæ dobrany do rozmiaru cia³a. Positioner plus jest zalecana do tapicerek standardowych elastycznych, w przypadkach lekkiej asymetrii cia³a oraz dla osób aktywnych. Dostêpna w dziesiêciu standardowych rozmiarach. Szczególnie zalecana jako wyposa enie wózka sagitta. Vicair Adjuster 6&10 Poduszka Adjuster 6&10 pozwala na indywidualne rozwi¹zania dla osób z powa nymi dysfunkcjami oraz deformacjami cia³a. Przód poduszki sk³ada siê z dwóch komór, które w przypadku odpychania siê nogami zmieniaj¹ swoj¹ gêstoœæ. Zalecana jest poduszka Adjuster 6 jako wspania³e rozwi¹zanie dla hemiplegików. Dostêpna w dziesiêciu standardowych rozmiarach. Liberty PPS Liberty PPS sk³ada siê z poduszki PT oraz stabilizatora miednicy PS. Ta unikalna kombinacja zapewnia optymalne u³o enie cia³a przy œrednim i wysokim zagro eniu odle ynami. Pokrowiec zawiera wewnêtrzne dwa elastyczny paski utrzymuj¹ce stabilizator we w³aœciwej pozycji. Liberty PPS jest ³atwa i niezawodna w u yciu. Poduszka wyposa ona jest w zawór, który reguluje poziom wolnego powietrza pomiêdzy komórkami. Przy pierwszym u yciu zawór jest otwarty przez chwilê, wówczas reguluje siê ciœnienie i automatycznie dopasowuje siê do wagi i kszta³tu cia³a. Po tej procedurze inicjacyjnej poduszka jest gotowa do u ywania przez d³ugi czas bez problemów. Liberty PPS to poduszka, która jest dostarczana ze stabilizatorem miednicy. Jego pó³kolisty kszta³t zabezpiecza przed przechylaniem siê miednicy do ty³u ale równie zabezpiecza przed wysuwaniem siê z wózka. Size in cm Size in inches Liberty PPS Special sizes are not available. Pelvic Stabilizer 40 40/45 cm (for and 40) cm 45 45/40 cm (for and 45) Special sizes are not available. Podstawowe zalety poduszek Liberty PPS: sk³ada siê z dwóch komór stabilizator miednicy piêæ rozmiarów dwa rodzaje pokrowców (komfort, wodoodporny) pokrowce wykonane z materia³ów rozci¹gliwych w dwóch wymiarach gwarantuj¹cych odpowiednie znu enie siê cia³a. pokrowiec typu komfort wykonany z materia³u oddychaj¹cego i wydalaj¹cego wilgoæ. 24 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: ,

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

Podłokietnik długi - B02. Podnóżek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkęb07-wersja długa, B08- wersja krótsza.

Podłokietnik długi - B02. Podnóżek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkęb07-wersja długa, B08- wersja krótsza. Model wózka dla osób po amputacji kończyn -A. Wersja transportowa wózka na tylnych małych kołach 12'- T30. Wersja wózka z napędem na jedną rękę dla osób z niedowładami jednej strony-hem2. Podłokietnik

Bardziej szczegółowo

Podłokietnik długi -B02. Podnóżek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkęb07-wersja długa, B08- wersja krótsza.

Podłokietnik długi -B02. Podnóżek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkęb07-wersja długa, B08- wersja krótsza. Model wózka dla osób po amputacji kończyn - A. Wersja transportowa wózka na tylnych małych kołach 12'-T30. Wersja wózka z napędem na jedną rękę dla osób z niedowładami jednej strony-hem2. Podłokietnik

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności......

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności...... Stempel zakładu opieki zdrowotnej /praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb programu Aktywny Samorząd ( prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim ) Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rączki do pchania z płynną regulacją wysokości-rh. Podnóżek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkę BZ8- wersja krótsza.

Rączki do pchania z płynną regulacją wysokości-rh. Podnóżek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkę BZ8- wersja krótsza. Wersja transportowa wózka na tylnych małych kołach 12'- T30. Adapter do zmiany połozenia koła tylnego w pionie i poziomie (tylko w modelu eclipsx4)-b113. Rączki do pchania z płynną regulacją wysokości-rh

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru wózka z napêdem elektrycznym

Algorytm doboru wózka z napêdem elektrycznym REHA-POL-A grupa Algorytm doboru wózka z napêdem elektrycznym Wybór modelu Wózek terenowy Str.2 Wózek pokojowo terenowy str.3 Wózki terenowe : wady: -konstrukcja nie sk³adana na sztywnej ramie(mo na z³o

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/72/2015 Rzeszów, 17.07.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

ZP/UR/72/2015 Rzeszów, 17.07.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ZP/UR/72/2015 Rzeszów, 17.07.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 Dotyczy postępowania: ZP/UR/72/2015 Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 Kraków, 16.06.2017 r. DZP.271-214/2017 Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej

DANE TECHNICZNE. Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej DANE TECHNICZNE Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej Maks. waga użytkownika: 125 kg // 140 kg Nachylenie oparcia: -31 do + 15 ê Koła Proton lub adapter osi roweru z napędem ręcznym: 100 kg Środek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. Stawka VAT [%] ZP-P-I.271.1.4.2016. Cena jedn. Netto [PLN] Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN]

Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. Stawka VAT [%] ZP-P-I.271.1.4.2016. Cena jedn. Netto [PLN] Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN] Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy L. p. Przedmiot zamówienia wymagania Zamawiającego J. m. Ilość 1. 2. Krzesło konferencyjne lub do poczekalni, kubełkowe, ramowe rys. poglądowy nr 1. Siedzisko

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

Life T i Life RT PASUJE DO AKTYWNEGO ŻYCIA NASTOLATKÓW

Life T i Life RT PASUJE DO AKTYWNEGO ŻYCIA NASTOLATKÓW DANE TECHNICZNE LIFE T LIFE RT Max. waga użytkownika: 100 kg 100 kg Szerokość siedziska: 28 50 cm 28 48 cm Głębokość siedziska: 32 46 cm 32 46 cm Wysokość przednia siedziska: 40 53 cm 36 50 cm Wysokość

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Pozycje siedzące w codziennym życiu

Pozycje siedzące w codziennym życiu Pozycje siedzące w codziennym życiu ? Człowiek nie został stworzony by siedzieć! Najbardziej obciążającą ludzki kręgosłup jest pozycja siedząca! Cele siedzenia: Komfort & Ochrona skury Co to jest komfort:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych podnóŝka i siedziska z oparciem.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych podnóŝka i siedziska z oparciem. c.d. do załącznika 1.4. do umowy/ Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych podnóŝka i siedziska z oparciem. Uwaga: W kaŝdym osobnym opisie technicznym /poz.1,

Bardziej szczegółowo

Ręczny wózek z funkcją pionizacji elektrycznej

Ręczny wózek z funkcją pionizacji elektrycznej Ręczny wózek z funkcją pionizacji elektrycznej To jest LEVO: Dotknięcie przycisku podnosi Cię do bezpiecznej, komfortowej pozycji stojącej, by móc aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu. W pracy, w szkole

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest w³aœciwe zakotwiczenie sprzêtu.

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Breezy 250. Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna...

Breezy 250. Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna... Breezy 250 Breezy 250 Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna... Breezy 250 pokazany z niestandardowymi opcjami Mocny i wytrzymały Nowa konstrukcja

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Fotel obrotowy ENT - 2061-2 z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie, mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg

Fotel obrotowy ENT - 2061-2 z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie, mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg Fotel obrotowy ENT - 2061-2 z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie, mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg Regulacja wysokości: Długość po rozłoŝeniu: Szerokość: Podstawa: Siedzisko:

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Realizator programu: Powiat Kielecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia SRC Przeznaczenie Przepustnica SRC-Z Przepustnice wielop³aszczyznowe SRC z ³opatkami przeciwbie nymi stosuje siê do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Praca na materacu. podczas pracy na materacu nale y zmieniaç p aszczyzn podparcia, zadania, punkty podparcia.

Praca na materacu. podczas pracy na materacu nale y zmieniaç p aszczyzn podparcia, zadania, punkty podparcia. Praca na materacu Terapia w pozycjach niskich w okresie terapii zaawansowanej, tj. gdy pacjent osiàgnie ju etap samodzielnego siedzenia, mo e zwi kszyç mo liwo- Êci pacjenta. Daje szans nauczenia pacjenta

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

REDCORD. Czynne i bierne æwiczenia w podwieszeniu

REDCORD. Czynne i bierne æwiczenia w podwieszeniu REDCORD Czynne i bierne æwiczenia w podwieszeniu trening si³owy trening stabilizacyjny poprawa kontroli miêœniowej terapia integracji sensorycznej przeznaczony do: oœrodków rehabilitacji szpitali domów

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 1. MODEL (podać) PRODUCENT (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 1. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) POZYCJA NR 1 Krzesło konferencyjne- 9 sztuk Krzesło o wymiarach: wysokość siedziska 45cm (+/-0,5) głębokość siedziska 45cm (+/-0,5) szerokość siedziska 48cm (+/-0,5) ogólna wysokość 83cm (+/-0,5) ogólna

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Cena bazowa: ,-PLN

Cena bazowa: ,-PLN Data Kod Klienta Adres zamawiającego Osoba do kontaktu Informacja Inny adres dostawy Adres zamawiającego = adres dostawy Oferta Zamówienie Cena bazowa: 15 000,-PLN Szerokość siedziska D20035 D20038 D20040

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo