Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: , fax: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren."

Transkrypt

1 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: , fax: ,

2 VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska Sp. z o.o. to przede wszystkim technologia. Wykorzystujemy do produkcji wysoce specjalistyczn¹ technologiê spawania opart¹ na robotach. Gwarantujemy bardzo wysok¹ jakoœæ i zadowolenie. lat doœwiadczenia w bran y rehabilitacyjnej naszej macierzystej firmy VERMEIREN z Belgii umo liwia zaoferowanie sprzêtu nawet najbardziej wymagaj¹cych pacjentów. PROJEKTOWANIE Dysponujemy zaawansowanym systemem informatycznym stworzonym wy³¹cznie do projektowania,oraz tworzenia modeli 3D. Modu³ jest zintegrowany z system informatycznym stworzony przez IBM do zarz¹dzania ca³oœci¹ przedsiêbiorstwa. SPAWANIE Wykorzystujemy osiem wysoce zaawansowanych technologicznie robotów spawalniczych firmy PANASONIC do spawania stali oraz aluminium. Wszystko po to aby zagwarantowaæ najwy sz¹ jakoœæ. OBRÓBKA MECHANICZNA Fabryka nasza, aby zapewniæ wysok¹ jakoœæ na ka dym poziomie produkcyjnym, do obróbki metalu stosuje równie wysoko zaawansowane technologicznie urz¹dzenia sterowane cyfrowo: pi³y, giêtarki, prasy oraz lasery do ciêcia rur i p³aszczyzn. LAKIEROWANIE W pe³ni zautomatyzowana lakiernia, która umo liwia nieograniczone mo liwoœci wp³ywu na parametry pow³oki lakierniczej. MONTA Wreszcie produkt finalny schodzi z linii monta owej gdzie jest poddany gruntownej kontroli.

3 standardowe lekkie z ko³ami na szybkoz³¹cza 8D Wózki standardowe wykonane ze stali precyzyjnej przeznaczone dla osób z dysfunkcj¹ narz¹dów ruchu. Bogata gama kolorystyczna zapewnia komfort psychiczny osobie poruszaj¹cej siê na wózku. Wózek posiada konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ, aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. Jazz Wózek zrobiony jest z aluminium i chromo-molibdenu. JAZZ wa y ~14 kg, jest to 8 kg mniej ni wózek standardowy, ale konstrukcja zosta³a zaprojektowana tak aby gwarantowa³a maksymaln¹ wytrzyma³oœæ. Jazz jest konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. C29 C32 P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa sztucznego. 6 punktów mocowania p³yty do ramy pod³okietnika gwarantuje, e nie ulega ona wyginaniu i pêkaniu. C27 Estetyka, niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ to idea, która przyœwieca naszej fabryce przy projektowaniu. Elementy wózka takie jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bior¹c pod uwagê równie bogat¹ gamê opcji dodatkowych w jakie mo e byæ wózek wyposa ony to z czystym sumieniem gwarantujemy, e wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod u ytkownika. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów europejskich. C29 C27 C26 Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym. Estetyka, niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ Wszystkie elementy wózka jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a, mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bior¹c pod uwagê równie bogat¹ gamê opcji dodatkowych w jakie mo e byæ wózek wyposa ony mo emy z czystym sumieniem zagwarantowaæ, e wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod wymagania pacjenta. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów Europejskich. P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa Nowy zamek do pod³okietnika wykorzystywany wczeœniej tylko w wózkach wy szej klasy. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e nie ma mowy o jakichkolwiek luzach. Pod³okietniki nie lataj¹ na boki s¹ stabilnie zapiête. Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym. na zewn¹trz i do wewn¹trz Wspaniale funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym. Nie wa ne czy masz du o si³y w rêkach czy ma³o, zablokowanie i odblokowanie hamulca nie sprawia ju trudnoœci. Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ œciany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w ma³ych pomieszczeniach. Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Œwiate³ka odblaskowe sprawiaj¹, e zawsze jesteœcie widoczni nawet w nocy. Wide³ki plastikowe wykonane z bardzo wytrzyma³ego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego zmniejszaj¹ wagê wózka. z regulacj¹ g³êbokoœci Nowy zamek do pod³okietnika. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e mo na podnosiæ wózek chwytaj¹c za pod³okietniki. Ko³a tylne na szybkoz³¹czce 8S Wózek standardowy z obni onym o 5 cm siedziskiem,co pozwala niektórym pacjentom odpychanie siê nogami. Wózek wyposa ony jest w ko³a o mniejszej œrednicy od standardowych. Ko³a tylne szprychowe. Ko³a przednie 6. 8A Wózek standardowy z przesuniêtym œrodkiem ciê koœci przeznaczony dla osób z amputowanymi koñczynami obiema lub jedn¹. Dla osób z protezami mo e byæ wyposa ony w podnó ki 8HEM1 Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które maj¹ sprawn¹ tylko jedn¹ rêkê. DŸwignia napêdowa jest zamontowana tylko na jednej stronie. Przy osi ko³a jest mechanizm do prze³¹czania jazdy do ty³u lub przodu. Aby skrêcaæ wystarczy tylko ruszaæ nadgarstkiem. Hamulce s¹ ze sob¹ sprzê one co pozwala zahamowaæ dwa ko³a u ywaj¹c tylko jednej rêki. 8HEM2 Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które maj¹ sprawn¹ tylko jedn¹ rêkê. Obrêcze napêdowe s¹ zamontowane na jednym kole, w zale noœci od tego, któr¹ obrêcz¹ siê krêci wózek skrêca w lewo b¹dÿ w prawo. Hamulce s¹ ze sob¹ sprzê one i równie mo na zahamowaæ dwa ko³a u ywaj¹c tylko jednej rêki. Wide³ki plastikowe zmniejszaj¹ wagê wózka Wózek mo e wystêpowaæ w wersjach dla osób po amputacji, dla sparali owanych jednostronnie oraz w wersji transportowej. Amp Hem 2 T Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 5

4 lekkie z ko³ami na szybkoz³¹cza lekkie z ko³ami na szybkoz³¹cza eclips+ + X4 ECLIPS+ jest lekkim wózkiem wykonanym z aluminium wa y 14,8 kg. Daje du e mo liwoœci adaptacyjne dla u ytkownika i bardzo dobr¹ mobilnoœæ. Jak wszystkie nasze wózki ECLIPS+ posiada konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. eclipsx4 Eclips X4 nowej generacji wózek z ogromnymi mo liwoœciami wykonany z aluminium. Jak wszystkie nasze wózki EclipsX4 posiada konstrukcjê modu³ow¹ to znaczy, e mo na go tak zmodyfikowaæ, aby spe³nia³ jak najlepiej oczekiwania u ytkownika. EclipsX4 daje wiêksze mo liwoœci adaptacyjne od Eclipsa+. W tym modelu mo na dodatkowo zmieniaæ g³êbokoœæ siedzenia oraz poprzez zastosowanie specjalnego adaptera ustawiaæ œrodek ciê koœci. C20 C25 C29 Estetyka niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ to idea, która przyœwieca naszej fabryce przy projektowaniu. Elementy wózka takie jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bior¹c pod uwagê równie bogat¹ gamê opcji dodatkowych w jakie mo e byæ wózek wyposa ony to z czystym sumieniem gwarantujemy, e wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod u ytkownika. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów europejskich. C20 C25 C Estetyka niezawodnoœæ i funkcjonalnoœæ Elementy wózka takie jak podnó ki, pod³okietniki, ko³a mog¹ byæ w ka dym momencie wymienione na innego typu. Bogata gama opcji dodatkowych pozwala skonfigurowaæ wózek w optymalny sposób pod wymagania u ytkownika. Najwy sza jakoœæ potwierdzona przez certyfikowane instytuty w wiêkszoœci krajów europejskich. Ergonomiczne wyprofilowane uchwyty Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym Nowy zamek do pod³okietnika wykorzystywany wczeœniej tylko w wózkach wy szej klasy. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e nie ma mowy o jakichkolwiek luzach. Pod³okietniki nie lataj¹ na boki i s¹ stabilnie zapiête P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa Nowy wygl¹d i kszta³t pod³okietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a mo liwoœæ odchylania za oparcie i wyci¹ganie bardziej funkcjonalnym Mo liwoœæ zmiany g³êbokoœci siedzenia, szczególnie wa ne dla osób wysokich Mo liwoœæ zmiany wysokoœci oparcia Nowy zamek do pod³okietnika. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, e mo na podnosiæ wózek chwytaj¹c za pod³okietniki P³yty boczne pod³okietnika wykonane z wytrzyma³ego tworzywa Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Tapicerka siedziska wsuwana w profil aluminiowy, wzmacnia mocowanie na ca³ej d³ugoœci krzy aka Na zewn¹trz i do wewn¹trz na zewn¹trz i do wewn¹trz Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska z regulacj¹ g³êbokoœci z regulacj¹ g³êbokoœci R¹czki do pchania z regulacj¹ wysokoœci Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Wide³ki aluminiowe zmniejszaj¹ wagê wózka. Mo liwoœæ zmiany wysokoœci mocowania - dziêki temu mo na zmieniaæ wysokoœæ siedziska od pod³o a Wide³ki plastikowe zmniejszaj¹ wagê wózka. Mo liwoœæ zmiany wysokoœci mocowania - dziêki temu mo na zmieniaæ wysokoœæ siedziska od pod³o a Mo liwoœæ zmiany napiêcia oparcia oraz wysokoœci oparcia P³yty boczne wykonane w formie ochrony z aluminium eclipsx5 Wózek mo e wystêpowaæ w wersjach dla osób po amputacji, dla sparali owanych jednostronnie oraz w wersji transportowej Eclips+A Eclips+Hem2 Eclips+T EclipsXXL dla osób z amputowanymi koñczynami dla osób sparali owanych jednostronnie wersja transportowa dla osób bardzo ciê kich. Wytrzyma³oœæ do 200 kg Ko³a tylne typu spider na szybkoz³¹czce zamocowane w adapterze umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie i poziomie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t siedzenia i œrodek ciê koœci Amp Hem 2 T ,5 14,5 14,5 14,5 1 6 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 7

5 escape escape C20 C wózki do aktywnej rehabilitacji wózki do aktywnej rehabilitacji C25 Znakomity wózek dla osób prowadz¹cych aktywny tryb ycia. Wykonany z aluminium na podwójnym krzy aku wzmacnia ca³¹ konstrukcjê i jednoczeœnie gwarantuje bardzo du ¹ wytrzyma³oœæ. System zmiany œrodka ciê koœci pozwala dopasowaæ mo liwoœci jezdne do indywidualnych potrzeb u ytkownika. W zale noœci od wymagañ oferujemy trzy rodzaje ram. Dla osób o zaciêciu sportowym dwa rozwi¹zania ze sta³ymi zintegrowanymi z ram¹ podnó kami oraz dla tych, którzy komfort stawiaj¹ wy ej ani eli sportowy wygl¹d z podnó kami œci¹ganymi. Osoba poruszaj¹ca siê na wózku mo e sobie skomponowaæ wózek tak aby jak najpe³niej spe³nia³ jej oczekiwania. Mo na sobie dobraæ wysokoœæ oparcia, g³êbokoœæ siedzenia, rodzaj pod³okietnika oraz zmieniaæ k¹t siedzenia. escape escape OPCJE DODATKOWE ko³a typ spider ko³a z hamulcem w piaœcie Poduszka przeciwodle ynowa-b87 Kó³ka przeciwwywrotne-b78 Pasy piersiowe -B Pod³okietniki z regulacj¹ wysokoœci B05 gumowane obrêcze aluminiowe kó³ko przednie 5 escapel escapeav Kó³ka transportowe Plecak -B Podnó ki zagiête do œrodka - w escape AV escapelpro Oparcie ze specjalnymi taœmami do regulacji napiêcia Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy Aluminiowy adapter do zmiany œrodka ciê koœci ko³a tylne szprychowe wysokociœnieniowe (24x1 1/8) Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹cza Praktyczna kieszeñ na portfel, dokumenty itp ,5-,5-,5-,5-,5-,5-,5-,5-,5- Z r¹czkami do pchania Bez r¹czek do pchania,, 40 escape L escapelpro escape AV escape L escapelpro escape AV ,5 12,5 12,5 12,5 12, Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 9

6 wózki do aktywnej rehabilitacji wózki do aktywnej rehabilitacji sagitta Lekki i kompaktowy wózek wykonany z aluminium. Ca³kowita waga, razem z ko³ami tylnymi wynosi 9,5 kg. To konstrukcja, która bêdzie towarzyszyæ Ci w ka dym momencie Twojego aktywnego ycia. Sagitta powsta³a przy zaanga owanej wspó³pracy u ytkowników, co gwarantuje, e wózek spe³nia oczekiwania co do mobilnoœci i wygody. sagitta long Jeœli jesteœ osob¹, która siê uczy, pracuje, korzysta z mo liwoœci jakie daje ycie, nie siedzi w domu, ale yje w sposób dynamiczny i stosuje wysokie wymagania do sprzêtu jaki u ywa to my mamy dla Ciebie rozwi¹zanie: sagitta. C20 C C C52 Tapicerka wykonana z CORDURY specjalnego rodzaju nylonu, który charakteryzuje siê bardzo wysok¹ odpornoœci¹ na œcieranie. Materia³ wykorzystywany do produkcji odzie y dla sportów ekstremalnych i w wojsku. Wyprofilowanie oparcie gwarantuje ergonomiê i stabilizacjê, a specjalny kana³ poprawia wentylacjê pleców C54 Balans Idealnie wywa ony œrodek ciê koœci pozwala na doskona³¹, precyzyjn¹ manewrowalnoœæ. atwa w monta u os³ona szprych tylnego ko³a Wspaniale funkcjonuj¹ce, Ko³o z obrêcz¹ powlekan¹ gum¹ Konstrukcja z³oty podzia³ Maksymalnie uproszczona konstrukcja, optymalna proporcja elementów, które s¹ ruchome w stosunku do sta³ych elementów ramy, daje niewyobra aln¹ trwa³oœæ i wytrzyma³oœæ oraz piêkno samo w sobie. Idealny ³ad, jak w kosmosie, w gwiazdozbiorze sagitta. Pod³okietnik prosty Unikalny system do regulacji k¹ta nachylenia oparcia. Siedz¹c na wózku mo na w sposób p³ynny ustawiæ sobie k¹t oparcia Istnieje mo liwoœæ monta u kó³ przeciwwywrotnych R¹czki do pchania regulowane-wyci¹gane Ko³a typu OCTOPUS - dostêpne w opcji Pod³okietnik wygiety Wózek wyposa ony jest w specjalny system zmiany napiêcia siedziska System zmiany œrodka ciê koœci wózka. Zmiana k¹ta nachylenia kó³ tylnych 0, 2, 4, 6, 8 Ko³a tylne na szybkoz³¹cze (prezentowany na zdjêciu wózek ma ko³a typu OCTOPUS, które s¹ dostêpne w opcji dodatkowej) Regulacja œrodka ciê koœci Pokrêt³o do regulacji oparcia System zmiany napiêcia siedziska i oparcia Tapicerka wykonana z CORDURY Ooparcie sk³adane razem z pod³okietnikami - dotyczy pod³okietników prostych co2cm 36- co2cm +7%/-7% 3' ' zakres 38 5' regulacji , Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 11

7 7 eclips+ MODEL 7 z odchylanym oparciem do o Wózek ma odchylane oparcie w sposób p³ynny do stopni. Wyposa ony standardowo w zag³ówek w formie wyd³u onego oparcia oraz specjaln¹ barierkê ³¹cz¹c¹ r¹czki do pchania co usztywnia ca³¹ konstrukcjê oraz umo liwia równe odchylanie oparcia. W standardowej wersji wyposa ony jest w podnó ki z regulacj¹ k¹ta nachylenia do poziomu, z podparciami podudzia. Konstrukcja modu³owa pozwalaj¹ca w trakcie u ywania rozbudowê wózka i polepszanie komfortu u ytkowania. Wózek Inwalidzki ultralekki eclips+ Eclips+ z odchylanym oparciem do stopni. Wykonany z aluminium. Wspania³y wózek dla osób potrzebuj¹cych ci¹g³ej zmiany nachylenia pleców. ¹czy solidnoœæ, lekkoœæ i funkcjonalnoœæ. Mo liwoœæ doposa enia w dodatkowe opcje. Wózek wyposa ony w ko³a na szybkoz³¹czki. C29 C16 C17 Œci¹gane przed³u enie oparcia C20 C25 C P³ynna regulacja k¹ta nachylenia oparcia Wspania³e funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym T Opcjonalnie wózek mo e byæ dostarczony na ma³ych ko³ach transportowych. Podnó ki regulowane do poziomu z podparciem na ³ydki P³ynna regulacja oparcia przy pomocy sprê yn hydraulicznych Przed³u enie oparcia Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ce przed obijaniem œcian Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania 7 Soft Pod³okietniki odchylane za oparcie i wyci¹gane ca³kowicie Zag³ówek ortopedyczny oparcia P³ynna regulacja k¹ta nachylenia o parcia LE AKOWY MODEL 7 SOFT z odchylanym oparciem do o o Wózek ma odchylane oparcie w sposób p³ynny do. Wyposa ony standardowo w ortopedyczn¹ tapicerkê typu SOFT (DARTEX) zrobion¹ ze specjalnej g¹bki, która dopasowuje siê idealnie do cia³a chroni¹c w ten sposób po czêœci przed tworzeniem siê odle yn oraz ze specjalnego materia³u obiciowego bardzo delikatnego dla cia³a, ale wytrzyma³ego, w zag³ówek ortopedyczny z mo liwoœci¹ dopasowania do obwodu g³owy z regulacj¹ k¹ta nachylenia oraz wysokoœci. Konstrukcja modu³owa pozwalaj¹ca w trakcie u ywania rozbudowê wózka i polepszanie komfortu u ytkowania. Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy - dodatkowo wzmocnionoa tapicerkê w miejscu gdzie czêsto ulega ona uszkodzeniu w wyniku obci¹ enia na zewn¹trz i do wewn¹trz Zabezpieczenia stabilizuj¹ce na kolana C29 C16 C17 Wspania³e funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym Podnó ki regulowane do poziomu z podparciem na ³ydki regulacj¹ g³ebokoœci Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ce przed obijaniem œcian. T Opcjonalnie wózek mo e byæ dostarczony na ma³ych ko³ach transportowych Dane w tabeli dotycz¹ modelu Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 13

8 eclips x4 90 jazz o MODEL eclipsx490 to ultralekki wózek z odchylanym oparciem do 90 Model jazz z odchylanym oparciem do Wykonany z aluminium. Przede wszystkim komfort i wygoda. Wózek w standardzie wyposa ony jest w tapicerkê ortopedyczn¹ typu soft (wersja tapicerki standardowa niemo liwa). Zag³ówek o zmiennej objêtoœci doskonale stabilizuje g³owê. Wytrzyma³oœæ 1 kg. Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹czki. Nale y pamiêtaæ, e wraz ze wzrostem komfortu wózka roœnie waga, ale do transportu wózek jest ca³kowicie demontowalny i w ten sposób wagê redukuje siê do ~14 kg. Wózek zrobiony jest z aluminium i chromo-molibdenu. Jak wiêkszoœæ naszych wózków jest konstrukcjê modu³ow¹, przez co pacjent mo e w trakcie u ywania wózka adaptowaæ wiele opcji i w ten sposób dopasowaæ wózek do swoich indywidualnych potrzeb. JAZZ wa y kg, jest to 9 kg mniej ni standardowy wózek tego typu. Konstrukcja zosta³a zaprojektowana tak aby gwarantowa³a maksymaln¹ wytrzyma³oœæ. C C25 C20 Zag³ówek typ ortopedyczny demontowalny w pe³ni regulowane: k¹t, objêtoœæ, wysokoœæ C29 C26 Wózek posiada ko³a tylne wypinane na szybkoz³¹czki, œci¹gane podnó ki, i wyci¹gane, odchylane za oparcie pod³okietniki. A wszystko po to, aby po z³o eniu zajmowa³ jak najmniej miejsca i mo na go by³o przewoziæ na tylnym siedzeniu auta. Tapicerka wykonana z nylonu dodatkowo wzmacnia ca³y wózek. Waga wózka po z³o eniu redukuje siê do ~13 kg. Tapicerka ortopedyczna typu soft Œci¹gane przed³u enie oparcia Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania Specjalne miêkkie ochrony na kolana Specjalne zabezpieczenia stabilizuj¹ce na kolana Regulacja k¹ta nachylenia oparcia. P³ynna regulacja oparcia za pomoc¹ sprê yn hydraulicznych na zewn¹trz i do wewn¹trz z regulacj¹ k¹ta nachylenia z podparciami na ³ydki na zewn¹trz i do wewn¹trz z regulacj¹ k¹ta nachylenia z podparciem na ³ydki Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹czach z regulacj¹ g³êbokoœci Mo liwoœæ zmiany wysokoœci siedziska od pod³o a Wersja wózka do transportu Wózek mo e wystêpowaæ w wersjach dla osób sparali owanych jednostronnie Hem2 oraz w wersji transportowej T. Hem2 T Oko³o kg Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska

9 jazz boreal jazz JAZZ Boreal z odchylanym oparciem do o Jazz Boreal jest odmian¹ wózka JAZZ. To wózek z odchylanym oparciem do co najwa niejsze wykonany z aluminium oraz wyposa ony w super komfortow¹ tapicerk¹ typu soft. To KOMFORT I WYGODA. Wraz podnoszeniem komfortu wózka niestety roœnie jego waga, ale do transportu w samochodzie wózek mo na ca³kowicie roz³o yæ i zredukowaæ wagê do ~12 kg. serenys serenys C37 C29 C20 Ortopedyczny zag³ówek, który mo na dopasowaæ do g³owy tak, aby w optymalny sposób stabilizowa³ j¹ Wygoda Wyposa ony standardowo w ortopedyczn¹ tapicerkê typu SOFT zrobion¹ ze specjalnego materia³u obiciowego bardzo delikatnego dla cia³a, ale wytrzyma³ego oraz ze specjalnej g¹bki, która dopasowuj¹c siê idealnie do cia³a powoduje, e si³y rozk³adaj¹ siê równomierniej, chroni¹c w ten sposób po czêœci cia³o przed powstawaniem odle yn. C29 Pod³okietniki z regulacj¹ wysokoœci, wyœcie³ane od wewn¹trz doskonale stabilizuj¹ osobê siedz¹c¹ oraz gwarantuj¹ du ¹ Wygodê Ortopedyczna tapicerka typu SOFT super komfort dla osoby siedz¹cej W pe³ni regulowany zag³ówek ortopedyczny Miêkkie zabezpieczenie kolan Pod³okietniki regulowane na wysokoœæ oraz w poziomie Zmiana po³o enia podparcia pod ³ydki: - wysokoœæ - g³ebokoœæ Siedzisko z mo liwoœci¹ zmiany k¹ta nachylenia Regulowane na wysokoœæ r¹czki do pchania, tak aby osoba towarzysz¹ca, nawet wysoka, nie musia³a schylaæ siê Wózek model serenys pozwala na ci¹g³e utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno oparcie jak i siedzisko mo e byæ ³atwo regulowane niezale nie. Pozosta³e parametry wózka równie mo na dopasowaæ do indywidualnych wymagañ pacjenta. Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania Zabezpieczenie stabilizuj¹ce kolana. P³ynnie regulowany k¹t nachylenia oparcia przy pomocy hydrauliki Podnó ki z regulacj¹ k¹ta nachylenia, z podparciami na ³ydki. Ko³a wyci¹gane na szybkoz³¹czach regulowana na g³êbokoœæ oraz obracana Ko³a na szybkoz³¹czkach regulowana: - wysokoœæ - g³êbokoœæ - k¹t nachylenia Mo liwoœæ regulacji k¹ta nachylenia siedziska oraz g³êbokoœci siedzenia Mo liwoœæ zamontowania d³u szego oparcia (opcja) Peloty poprawnie stabilizuj¹ce plecy (opcja) Poduszka siedziska œci¹gana, umo liwia zak³adanie w³asnych poduszek (standard) Wersja wózka dla osób sparali owanych jednostronnie (opcja) Wersja wózka transportowa (opcja) Oko³o kg Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , Opcjonalnie kó³ka przeciwwywrotne ,5 Regulacja wysokoœci siedziska od pod³o a Opcjonalnie wózek mo e byæ wyposa ony w dodatkowe peloty stabilizuj¹ce 52-45(przód) 38-53(ty³) Opcjonalnie wózek mo e byæ dostarczony na ma³ych ko³ach transportowych -2º /+º -5º /+º Wózek jest sk³adany ~ 120 VERMEIREN Polska 17

10 inovys Wózek multipozycyjny stabilizuj¹cy g³owê i plecy Wózek model INOVYS pozwala na ci¹g³e utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno k¹t oparcia jak i siedziska mo e byæ ³atwo regulowany niezale nie. Pozosta³e parametry wózka równie mo na dopasowaæ do indywidualnych wymagañ pacjenta. coquille coquille bardzo wygodny wózek do d³ugotrwa³ej opieki nad osob¹ niepe³nosprawn¹, wyposa ony w komfortow¹ tapicerkê typu soft Wyposa ony w podnó ki z regulacj¹ k¹ta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami. Dodatkowym atutem jest mo liwoœæ regulacji k¹ta nachylenia oparcia i siedziska. Wózek przeznaczony jest g³ównie dla osób przebywaj¹cych w domach opieki, hospicjach, ZOL-ach, w prywatnych mieszkaniach, którzy nie musz¹ ca³y czas przebywaæ w ³ó ku. Wózek gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo osoby oraz umo liwia wyjœcie np. do ogrodu, na taras, balkon. Zapewnia równie bezpieczny i wygodny wypoczynek. INOX W pe³ni regulowany zag³ówek ortopedyczny P³ynnie regulowany k¹t nachylenia oparcia przy pomocy hydrauliki Zag³ówek Bardzo ciekawy jest zag³ówek, którego pozycjonowanie jest nieograniczone. Mo na go równie obracaæ i przesuwaæ w pozycji horyzontalnej. Równie g³êbokoœæ siedziska jest regulowana w sposób p³ynny. Dla osób, które u ywaj¹ wózka w zimie na zewn¹trz i jest potrzeba grubiej siê ubraæ, wózek ma w standardzie mo liwoœæ poszerzania siedziska. Specjalnie wyprofilowana tapicerka typu soft. Oparcie z boczn¹ stabilizacj¹ i siedzisko wykonane z g¹bki z pamiêci¹ (VISCO) Pod³okietniki z regulacj¹ wysokoœci mo liwoœæ zmiany szerokoœci siedziska Mo liwoœæ p³ynnej zmiany g³êbokoœci siedzenia, Regulacja wysokoœci siedziska od pod³o a Bezpieczeñstwo i wygoda Wyposa ony w pasy bezpieczeñstwa oraz zag³ówek. Wszystkich regulacji dokonuje siê w sposób p³ynny za pomoc¹ si³owników hydraulicznych. Dla osób wysokich wózek ma mo liwoœæ zmiany po³o enia i siedzenia od pod³o a tak aby utrzymaæ jak najwiêkszy komfort osób o ró nym wzroœcie. P³yty podnó ka odchylane na mechanizmie sprê ynowym pozwalaj¹ swobodnie schodziæ z wózka Wózek mo e byæ wyposa ony w uchwyt na kroplówkê Regulowana wysokoœæ r¹czek do pchania Zabezpieczenie kolan Zmiana po³o enia podparcia pod ³ydki: - wysokoœæ - g³êbokoœæ Ko³a na szybkoz³¹czkach Kó³ka antywywrotne regulowana: - wysokoœæ - g³êbokoœæ - k¹t nachylenia Pi¹te kó³ko po zablokowaniu pozwala po pchniêciu wózka do przodu na jazdê w linii prostej coraile Poniewa Coquille jest skonstruowany na podwoziu wyposa onym w piêæ ma³ych kó³ek nie nadaje siê do poruszania siê na zewn¹trz. Coraile jest wersj¹ z podwoziem na kó³kach przednich 6 a tylnych 12. Takie rozwi¹zanie u³atwia poruszanie siê w terenie. Mo liwoœæ zmiany szerokoœci siedziska oraz wysokoœci od pod³o a Fotel dostêpny jest w ró nych wersjach kolorystycznych tapicerki. Istnieje mo liwoœæ wyboru gruboœci poduszek, co gwarantuje wiêkszy komfort siedzenia. W standardzie tapicerka (siedzisko) typu VISCO, wykonana ze specjalnej g¹bki z pamiêci¹ Rewelacyjny zag³ówek który mo na przesuwaæ, obracaæ, regulowaæ na g³êbokoœæ, regulowaæ wysokoœæ,oraz zmieniaæ objêtoœæ. dartex ³ososiowy 10 cm dartex zielony 8cm skaj niebieski 6cm /+ 19 / ,5,5 24, , / Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , VERMEIREN Polska 19

11 dla dzieci z pora eniem mózgowym gemini gemini Kolor ramy dla dzieci Gemini to nowej generacji wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja stwarza ogromne mo liwoœci ró nych regulacji. W standardowej wersji: pasy na ramiona, klin, zag³ówek Nowoczesny design nie pozostawia adnych z³udzeñ, jest to wózek, który rodzice potrzebuj¹ nie tylko ze wzglêdu na jego znakomit¹ funkcjonalnoœæ, ale tak e z powodu jego wygl¹du. I to co najwa niejsze waga wózka nie przekracza 13,5 kg. Wózek Gemini I umo liwia zmiany po³o enia fotela twarz¹ do kierunku jazdy lub do osoby pchaj¹cej wózek, a tak e p³ynnej zmiany nachylenia siedziska i oparcia jednoczeœnie i niezale nie. Posiada regulacjê k¹ta nachylenia podnó ków, regulacjê wysokoœci oparcia, regulacjê wysokoœci p³yty podnó ka oraz g³êbokoœci siedziska. Ko³a tylne wyci¹gane s¹ na szybkoz³¹cza. C29 8 i 925 dzieci Wózki inwalidzkie dla dzieci Modele 8 i 925 zaprojektowane zosta³y specjalnie z myœl¹ o najm³odszych. Zastosowane w nich rozwi¹zania dostosowane s¹ do mniejszych rozmiarów i wagi dzieci a ich modu³owa konstrukcja umo liwia adaptacjê wielu opcji dodatkowych. C9 C4 model 8 Standardowy wózek dla dzieci. Rama wykonana jak w wózkach dla doros³ych ze stali precyzyjnej. Konstrukcja modu³owa daje mo liwoœci adaptacji ro nych opcji dodatkowych (patrz opcje dodatkowe). Wspania³e funkcjonuj¹ce, oparte na systemie sprê ynowym gemini I U67 U64 Kó³ka odbojowe zabezpieczaj¹ œciany przed rysowaniem i niszczeniem. Œwiate³ka odblaskowe sprawiaj¹, e zawsze jesteœcie widoczni nawet w nocy. 6 U68 U61 U model 925 C9 C8 Wózek ultralekki dzieciêcy zrobiony z chromo-molibdenu. Wyposa ony w aluminiowe ochraniacze, zabezpieczaj¹ce przed wci¹gniêciem ubrania przez ko³a tylne. Wysokoœæ, g³êbokoœæ oraz k¹t nachylenia (10 ) s¹ regulowane, podobnie jak p³yta podnó ka. Wózek wa y tylko 13 kg z ko³ami co u³atwia bardzo jego sk³adanie i wk³adanie do samochodu. Aluminiowe ochraniacze Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ gemini II ko³a tylne: Nie posiada mo liwoœci przek³adania fotela i zmiany kierunku jazdy. Gemini II jest wykonany ze stali i dlatego jest ciê szy od Gemini I ' pneumatyczne ko³a przednie: 6' pe³ne 6' pneumatyczne Kolory tapicerki z regulacj¹ g³êbokoœci Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska Gemini I reg.p³ynnie reg.skokowo reg.p³ynnie 77 13,5 Gemini II reg.p³ynnie reg.skokowo Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , ,5 13,, regulowana 10- cm VERMEIREN Polska

12 dla dzieci opcje dodatkowe eclipsx4kids eclips Kolor ramy Wózek lekki aluminiowy z ko³ami na szybkoz³¹cza Eclips X4Kids nowej generacji wózek z ogromnymi mo liwoœciami wykonany z aluminium. Wysokoœæ i g³êbokoœæ siedzenia mo e byæ ustawiana w trzech ró nych pozycjach. Regulowana jest równie wysokoœæ oparcia. Gwarantowany maksymalny komfort. opcje dodatkowe Eclips X4Kids standardowo wyposa ony w pod³okietniki typu aluminiowe ochraniacze, które umo liwiaj¹ podjechanie do sto³u. Podnó ki odchylaj¹ na zewn¹trz oraz do wewn¹trz. Poprzez regulacjê po³o enia kó³ tylnych zmienia siê œrodek ciê koœci. C34 C C36 C37 B05 B02 B03 B06 BA6 B07 Mo liwoœæ zmiany wysokoœci oparcia Bk7 Mo liwoœæ zmiany g³êbokoœci siedzenia, szczególnie wa ne dla osób wysokich Bk6 B09 B10 B19 B20 B12 B14 P³yty boczne pod³okietnika wykonane z aluminium Wspania³e funkcjonuj¹ce, z karbowan¹ powierzchni¹ dociskow¹ Ko³a tylne na szybkoz³¹czce zamocowane w bloku aluminiowym umo liwiaj¹cym zmianê po³o enia osi w pionie - dziêki temu mo na zmieniaæ k¹t nachylenia siedziska na zewn¹trz i do wewn¹trz Wide³ki aluminiowe zmniejszaj¹ wagê wózka. Mo liwoœæ zmiany wysokoœci mocowania - dziêki temu mo na zmieniaæ wysokoœæ siedziska od pod³o a B17 B18 B23 B26 B28 B B B40 B B B B52 B59 B73 B74 Na zdjêciu wózek jest wyposa ony w opcjê dodatkow¹ - ochrona szprych B85 L min. 12 kg Bez kó³ B78 L24 B79 L25 B B83 B91 L55 L14 soft B L14 L soft L02 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: , B87 VISCO VERMEIREN Polska 23

13 poduszki Vicar poduszki Vicar Academy Poduszki Vicair Academy s¹ testowane klinicznie od 1993 roku z wielkim sukcesem. Z up³ywem czasu wiod¹ce instytucje zarówno w Holandii jak i na ca³ym Œwiecie dowodz¹ o znakomitym dzia³aniu profilaktycznym w zapobieganiu tworzenia siê odle yn oraz polepszonym dzia³aniu stabilizacyjnym co daje pacjentom olbrzymi komfort i wiêksz¹ wolnoœæ w dzia³aniu. Nie ma koniecznoœci codziennego sprawdzania, czy poduszka jest w³aœciwie napompowana czy nie, spadek ciœnienia powietrza jest nie mo liwy. Du ym atutem poduszki Vicair jest jej ma³a waga co sprawia, e osoby na wózkach aktywnych nie musz¹ obawiaæ siê, e podniesie ona wagê wózka. W poduszkach Vicair poziom gêstoœci komory jest samoregulowalny co sprawia ich dostosowanie siê do ró nych sytuacji, szczególnie wa ne przy powa nych asymetriach cia³a. Size in cm Size in inches Twin6&10 Positioner Plus 6& A large number of special sizes are available (upcharges apply). Adjuster6&10 Podstawowe zalety poduszek Academy: doskona³y rozk³ad ciœnienia doskona³a stabilizacja bardzo lekka oko³o 7 g dopasowuj¹ca siê do cia³a ca³kowicie bezpieczna i niezawodna klinicznie testowana dwa rodzaje pokrowców nieprzemakalny oraz typu komfort wykonany z materia³u oddychaj¹cego i wydalaj¹cego wilgoæ. Vicair Twin 6&10 Wspania³a podstawowa poduszka Twin 6&10 do wszechstronnego u ytku.gdy podstawa, na której le y poduszka jest twarda oraz wystêpujê znaczna asymetria cia³a zaleca siê u ywanie Twin 10. Dla standardowej tapicerki siedziska wystarczy Twin 6. Dostêpna w piêciu standardowych rozmiarach w zale noœci od rozmiaru wózka. Vicair Pisitioner plus 6&10 Konstrukcja poduszki Positioner plus 6&10 zapewnia extra boczn¹ stabilizacjê dziêki dodatkowym bocznym komorom. To oznacza, e rozmiar poduszki musi byæ dobrany do rozmiaru cia³a. Positioner plus jest zalecana do tapicerek standardowych elastycznych, w przypadkach lekkiej asymetrii cia³a oraz dla osób aktywnych. Dostêpna w dziesiêciu standardowych rozmiarach. Szczególnie zalecana jako wyposa enie wózka sagitta. Vicair Adjuster 6&10 Poduszka Adjuster 6&10 pozwala na indywidualne rozwi¹zania dla osób z powa nymi dysfunkcjami oraz deformacjami cia³a. Przód poduszki sk³ada siê z dwóch komór, które w przypadku odpychania siê nogami zmieniaj¹ swoj¹ gêstoœæ. Zalecana jest poduszka Adjuster 6 jako wspania³e rozwi¹zanie dla hemiplegików. Dostêpna w dziesiêciu standardowych rozmiarach. Liberty PPS Liberty PPS sk³ada siê z poduszki PT oraz stabilizatora miednicy PS. Ta unikalna kombinacja zapewnia optymalne u³o enie cia³a przy œrednim i wysokim zagro eniu odle ynami. Pokrowiec zawiera wewnêtrzne dwa elastyczny paski utrzymuj¹ce stabilizator we w³aœciwej pozycji. Liberty PPS jest ³atwa i niezawodna w u yciu. Poduszka wyposa ona jest w zawór, który reguluje poziom wolnego powietrza pomiêdzy komórkami. Przy pierwszym u yciu zawór jest otwarty przez chwilê, wówczas reguluje siê ciœnienie i automatycznie dopasowuje siê do wagi i kszta³tu cia³a. Po tej procedurze inicjacyjnej poduszka jest gotowa do u ywania przez d³ugi czas bez problemów. Liberty PPS to poduszka, która jest dostarczana ze stabilizatorem miednicy. Jego pó³kolisty kszta³t zabezpiecza przed przechylaniem siê miednicy do ty³u ale równie zabezpiecza przed wysuwaniem siê z wózka. Size in cm Size in inches Liberty PPS Special sizes are not available. Pelvic Stabilizer 40 40/45 cm (for and 40) cm 45 45/40 cm (for and 45) Special sizes are not available. Podstawowe zalety poduszek Liberty PPS: sk³ada siê z dwóch komór stabilizator miednicy piêæ rozmiarów dwa rodzaje pokrowców (komfort, wodoodporny) pokrowce wykonane z materia³ów rozci¹gliwych w dwóch wymiarach gwarantuj¹cych odpowiednie znu enie siê cia³a. pokrowiec typu komfort wykonany z materia³u oddychaj¹cego i wydalaj¹cego wilgoæ. 24 Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, Trzebnica, tel.: fax: ,

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo