Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych"

Transkrypt

1 Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników 1. Założenia Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i manewrowej ustalono na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) i projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Przedmiotem kalkulacji kosztów jest ustalenie kosztów stanowiących podstawę do wyznaczenia stawek jednostkowych opłat pobieranych za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej. Kalkulacja obejmuje proces ustalenia planowanych kosztów, które powstaną w następstwie zrealizowanych przejazdów pociągami i manewrów, w tym kosztów: 1) utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej; 2) prowadzenia ruchu kolejowego; 3) amortyzacji, jeżeli jest dokonywana na podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej wynikającego z ruchu kolejowego. Do kalkulacji kosztów stanowiących podstawę do wyznaczenia stawek opłaty podstawowej i opłaty manewrowej przyjmowana jest planowana wysokość kosztów do poniesienia przez PLK, uznanych za bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami i manewrów. Podstawą do ustalenia planowanej wysokości kosztów minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej jest wykonanie ostatniego zakończonego roku obrotowego z uwzględnieniem: 1) planowanych wskaźników inflacji na dwa kolejne lata po roku, który się zakończył; 2) współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej, ustalonego jako iloraz liczby dni w rocznym rozkładzie jazdy pociągów, na który ustala się stawki i liczby dni w ostatnim zakończonym roku. Koszt bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami i manewrów ma odniesienie do natężenia ruchu kolejowego. Dla potrzeb ustalenia kosztów bezpośrednich dla poszczególnych grup kosztowych jednorodnie zależnych od natężenia, ustalane są koszty stałe, które muszą być poniesione niezależnie od prowadzonego ruchu kolejowego, natomiast kosztem bezpośrednim ponoszonym jako rezultat wykonywania przewozów pociągami jest nadwyżka całkowitych kosztów ponad poziom kosztów koniecznych do poniesienia bez względu na wielkość prowadzonego ruchu kolejowego. A zatem koszty bezpośrednie na całej sieci oznaczają koszty obliczone jako różnica między kosztami zapewnienia usług wykonywanych w ramach minimalnego dostępu z jednej strony, a z drugiej strony kosztami niekwalifikowanymi. Kalkulacja bazy kosztów to proces, który realizowany jest w 3 kolejnych etapach przy użyciu modelu kalkulacji kosztów. W ramach poszczególnych etapów dokonywane są kolejne przeszacowania w celu pozyskania informacji o planowanej wysokości kosztów bezpośrednich. Na

2 podstawie dedykowanej specyfikacji został utworzony raport w SAP Business Objects. Kalkulacja kosztów sporządzona została po finansowym i kontrolingowym zamknięciu ksiąg rachunkowych 12. okresu roku obrotowego 2016 r. i przeniesieniu danych do hurtowni danych. Poprzez uruchomienie raportu w SAP Business Objects realizowany jest: Etap 1 w którym z kosztów działalności operacyjnej Spółki wyłączeniu podlegają koszty, które ze względu na brak bezpośredniego związku z wykonywaniem przewozów pociągami nie mogą zostać zakwalifikowane do bazy kosztów stanowiących podstawę do kalkulacji stawek dostępu. Do tej grupy kwalifikowane są następujące koszty m.in.: 1) obiektów infrastruktury usługowej; 2) funkcjonowania Straży Ochrony Kolei; 3) amortyzacji w zakresie, w jakim nie jest dokonywana na podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury wynikającego z ruchu kolejowego; 4) pionu inwestycyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, którzy zajmują się działalnością inwestycyjną; 5) administracyjne; 6) nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in. koszty PFRON; 7) grupy 45 pozostałe koszty rodzajowe, 46 podatki i opłaty, 47 rozliczenia wewnętrzne; 8) linii wyłączonych z eksploatacji; 9) wytworzenia produktów na własne potrzeby, w tym m. in. koszty linii niewykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz pozostałych nieczynnych mocy wytwórczych; 10) świadczenia usług udostępniania linii kolejowych, dla których nie jest opracowywany rozkład jazdy pociągów; 11) sprzedaży innych usług na zewnątrz, w tym usług dodatkowych; 12) narzutu kosztów administracyjnych i zarządu na pozostałe działalności; 13) usuwania skutków wypadków kolejowych; 14) zabezpieczeń przed kradzieżami oraz usuwania skutków kradzieży i dewastacji; 15) wynagrodzeń i pochodnych związanych z porozumieniem w sprawie wdrożenia programu dobrowolnych odejść; 16) remontów, napraw głównych i awaryjnych, będących następstwem dynamicznych zdarzeń atmosferycznych typu powodzie i podtopienia, wyładowania atmosferyczne, huragany i wichury, pożary, inne zdarzenia losowe. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat wykonywania przejazdu pociągu stanowi, że do kosztów bezpośrednich nie włącza się amortyzacji, która nie jest określana na podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury w wyniku przejazdu pociągu. W 2016 r. opracowana została koncepcja szacowania wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są określone na podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury w wyniku przejazdu pociągu oraz dedykowane narzędzie informatyczne. Ze względu na wysokość kosztów amortyzacji bezpośrednio wynikającej z prowadzenia ruchu kolejowego mającą znaczenie dla wysokości kosztów kwalifikowanych do kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej PLK podjęła decyzję o nieujmowaniu ww. kosztów amortyzacji do momentu uwzględnienia kosztów bezpośrednich amortyzacji w metodzie obliczania kosztów, jaka zgodnie z przepisami Rozporządzenia KE 2015/909 zostanie przedłożona Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż do dnia 3 lipca 2017 r. tj. od cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Ze względu na brak wyodrębnionej ewidencji w roku 2016 zużycia energii elektrycznej w podziale na poszczególne elementy infrastruktury kolejowej koszty te zostały wyłączone z procesu kalkulacji w etapie 1. Jednocześnie na podstawie projektu rozporządzenia, kosztów dla 2016 r., kosztów niekwalifikowanych dla cennika na rjp 2016/2017 przeszacowania wskaźnikami inflacji, ustalony został plan kosztów energii dla cennika na rjp 2017/2018. Strona 2 z 16

3 W wyniku wyłączeń pozostaje baza kosztów uwzględniająca następujące koszty: a) zużycia materiałów, b) usług obcych, c) wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w zakresie usług przejazdów pociągów i manewrów wykonywanych w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej. Dla potrzeb określenia wysokości kosztów bezpośrednich koniecznym jest pogrupowanie bazy powstałej po Etapie 1 w jednorodne kategorie kosztów (HCC). Do każdej kategorii HCC przypisany został współczynnik U [%]. Zastosowanie jego ma na celu ustalenie kosztów bezpośrednio ponoszonych jako rezultat wykonywania przewozów pociągami i manewrów. Etap 2 pogrupowana w HCC baza kosztów z Etapu 1 podlega przeszacowaniu o: a) planowane wskaźniki inflacji na dwa kolejne lata po roku, który się zakończył na podstawie obowiązujących Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez ministra właściwego ds. finansów, b) współczynnik U, na podstawie, którego wyłączane są koszty pośrednie usługi przejazdów pociągów i manewrów wykonywanych w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej nie mające bezpośredniego związku z przejazdem pociągu, c) współczynnik Z, na podstawie, którego wyłączana jest część kosztów z kalkulacji kosztów do stawek za dostęp. Ponadto w Etapie 2 wyłączeniu z kalkulacji podlegają koszty linii: a) na których realizowany jest tranzyt uprzywilejowany, b) o szerokości toru 1520 mm. Etap 3 wynikiem kalkulacji kosztów jest planowana wysokość kosztów bezpośrednich: 1) związanych z przejazdem pociągu w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym: a) utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, b) prowadzenia ruchu kolejowego; 2) związanych ze zrealizowanymi manewrami. Do wyników pozyskanych z raportu BO dodawany jest plan kosztów energii ustalony w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w projekcie rozporządzenia. W procesie kalkulacji kosztów uwzględniono fakt, że przepisy ustawy obowiązującej do dnia wejścia nowelizacji stanowiły, że w ramach opłaty podstawowej zarządca pobiera opłatę za świadczenie usług minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej i dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów. Natomiast znowelizowane przepisy stanowią, że opłaty za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej związane są ze zrealizowanym przejazdem pociągu czyli opłatą podstawową i ze zrealizowanymi manewrami czyli opłatą manewrową. Część kosztów stanowiących dotychczas koszty dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów nie jest związana z realizacją manewrów. Są to koszty będące następstwem realizacji następujących kategorii usług: 1) dostęp i korzystanie z peronów; 2) dostęp i korzystanie ze stacji pasażerskiej Gdynia Postojowa; 3) dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych; 4) korzystanie z torów postojowych; 5) korzystanie z torów do czynności ładunkowych Strona 3 z 16

4 Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych wg podziału: 1) dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo; 2) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich; 3) dostęp do terminali towarowych; 4) dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów. Do kalkulacji kosztów realizacji usługi manewrowej doliczone zostały koszty torów i urządzeń wykorzystywanych do manewrów stacji, które w systemie SAP CO w 2016 r. oznaczone były jako stacje rozrządowe, a od rjp 2017/2018 na stacjach tych realizowane będą wyłącznie manewry bez wykorzystania górek rozrządowych. Poniżej wymieniono stacje, których koszty dodatkowo wliczono w koszty minimalnego dostępu: 1) Gdańsk Port Północny; 2) Gdynia Port; 3) Szczecin Port Centralny SPB; 4) Świnoujście SIA; 5) Jaworzyna Śląska. Mając na względzie konieczność spełnienia warunku zapisanego w projekcie rozporządzenia, aby: planowane przychody z opłaty podstawowej i manewrowej, z wyłączeniem przychodów związanych z rodzajem trakcji oraz rodzajem wykonywanych przewozów, były równe planowanej wysokości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów udostępniania urządzeń dostarczających energię trakcyjną przyjęto, że do wyznaczenia stawek jednostkowych za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej zostanie przeprowadzona kalkulacja dla planowanych kosztów bezpośrednich świadczenia usług w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej (przejazdy pociągów i manewry) oraz sumarycznej liczby kilometrów obejmującej przejazdy pociągów i manewry. 2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 2.1. Planowana baza kosztów Baza kosztów stanowiąca podstawę kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej obejmuje koszty utrzymania i remontów oraz koszty prowadzenia ruchu kolejowego w tych częściach, w których są one bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami i wykonywania manewrów (koszty bezpośrednie). Wielkości kosztów bezpośrednich planowanych na okresy obowiązywania rozkładów jazdy pociągów (rjp) 2016/17 i 2017/18 przedstawiono w poniższej tablicy: Strona 4 z 16

5 Planowane koszty ,1 tys. zł Wyszczególnienie Plan 2016/17 dot. przejazdów pociągów [tys. zł] Plan 2017/18 [tys. zł] Zmiana [%] Plan 2017/18 / Plan 2016/17 Koszty bezpośrednie, w tym: , ,1 a) koszty utrzymania , ,9-2,1% b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego , ,5 3,0% c) koszty infrastruktury kolejowej (nie będącej elementem obiektu infrastruktury usługowej) do wykonywania manewrów ,7 Poszczególne pozycje kosztów, dla których ustalono wspólny współczynnik udziału kosztów bezpośrednich pogrupowano w kategorie. Lp. A.1 Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia USŁUGA PODSTAWOWA, GRUPA UTRZYMANIE I REMONTY KOSZTY KWALIFIKOWANE Plan kosztów bezpośrednich [tys. PLN] ,9 1 Koszty energii ,6 2 Koszty akcji zima 4 061,5 3 Przejazdy wraz z urządzeniami zabezpieczenia ruchu 4 Tory główne i rozjazdy w torach głównych 5 Przejazdy wraz z urządzeniami zabezpieczenia ruchu remonty główne 7 817,5 eksploatacja, konserwacja, diagnostyka, remonty bieżące i awaryjne , ,0 6 Mosty i wiadukty ,6 7 Tory główne i rozjazdy w torach głównych remonty główne ,9 8 Urządzenia liniowe i stacyjne eksploatacja, konserwacja, diagnostyka 9 144,7 9 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat 468,5 10 Sieć trakcyjna 6 782,1 11 Sieć trakcyjna eksploatacja, konserwacja, diagnostyka ,9 12 Sieć trakcyjna remonty główne 3 292,4 A.2 1 USŁUGA PODSTAWOWA, GRUPA UTRZYMANIE I REMONTY KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Pojazdy transportu drogowego, maszyny, środki transportu kolejowego i urządzenia do robót torowych 2 Badania pomiarowe Strona 5 z 16

6 Lp. 3 Budynki i budowle 4 Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Eksploatacja i utrzymanie urządzeń technicznych, telekomunikacji, informatycznych i systemów sekcji zakładów linii kolejowych 5 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów Plan kosztów bezpośrednich [tys. PLN] 6 Kładki dla pieszych i przejścia 7 Estetyzacja pozostałej infrastruktury pasażerskiej (typu kładki dla pieszych, przejścia pod torami, ogrodzenia, oświetlenie) 8 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat, remonty główne 9 Mosty i wiadukty remonty główne 10 Nadzór liniowy 11 Oświetlenie zewnętrzne 12 Personel i wydatki pracowników ekspozytur Centrum Diagnostyki w Warszawie i sekcji zakładów linii kolejowych 13 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne 14 Sekcje Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie 15 Składowanie i spedycja materiałów 16 Urządzenia liniowe i stacyjne, remonty główne 17 Usuwanie zbędnej roślinności 18 Utrzymanie i naprawa urządzeń informatycznych 19 Urządzenia ochrony zwierząt (UOZ) 20 System łączności cyfrowej GSM-R 21 Pozostałe koszty, w tym m.in. tunele kolejowe, przekopy kryte, przepusty Strona 6 z 16

7 Lp. B.1 Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia USŁUGA PODSTAWOWA, GRUPA PROWADZENIE RUCHU KOLEJO- WEGO KOSZTY KWALIFIKOWANE Plan kosztów bezpośrednich [tys. PLN] ,5 1 Dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy koszty zatrudnieniowe ,4 2 Dróżnicy przejazdowi koszty zatrudnieniowe ,7 3 Koszty konstruktorów rozkładu jazdy 4 264,3 B.2 USŁUGA PODSTAWOWA, GRUPA PROWADZENIE RUCHU KOLEJO- WEGO- KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1 Dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy materiały, usługi obce 2 Koszty postoju lokomotyw na potrzeby zachowania płynności ruchu kolejowego 3 Dróżnicy przejazdowi materiały, usługi obce 4 Personel i wydatki Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz Centrum Rozkładów Jazdy C USŁUGA PODSTAWOWA, GRUPA AMORTYZACJA RAZEM KOSZTY REALIZACJI USŁUGI PODSTAWOWEJ ,4 Lp. Pozycja kosztów Klasyfikacja wg celu poniesienia Plan kosztów bezpośrednich [tys. PLN] A.1 USŁUGA MANEWROWA KOSZTY KWALIFIKOWANE ,7 1 Koszty energii 840,4 2 Koszty akcji zima 50,4 3 Tory i rozjazdy eksploatacja, konserwacja Urządzenia na stacjach manewrowych i ich i diagnostyka, remonty bieżące i 4 sterowanie awaryjne 5 Tory i rozjazdy 6 Urządzenia na stacjach manewrowych i ich sterowanie remonty główne , ,6 416,6 A.2 USŁUGA MANEWROWA KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 29,2 1 Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych eksploatacja, konserwacja, 2 Hamulce torowe i ich sterowanie Strona 7 z 16

8 W celu określenia wartości kosztów bezpośrednich każda kategoria kosztów podlega przeszacowaniu współczynnikiem U. Planowane wskaźniki inflacji na rok 2017 i 2018 przedstawiono w poniższej tablicy: Wyszczególnienie Wskaźniki zmiany 1) Zmiana 2018/ 2016 CPI dynamika średnioroczna 101,3% 101,8% 103,1% 1) Źródło: "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Październik, Minister Finansów i Rozwoju. Dane do obliczenia współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej przedstawiono w poniższej tablicy. Lp. Okres Okres od: Okres do: Razem liczba dni 1 Rjp 2017/ grudnia 2017 r. 8 grudnia 2018 r rok 1 stycznia 2016 r. 31 grudnia 2016 r Wartość współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej Z (poz.1/ poz. 2) 0, Planowana praca eksploatacyjna Planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażoną liczbą pociągokilometrów ustalono na podstawie wielkości pracy eksploatacyjnej w ostatnim zakończonym rozkładzie jazdy pociągów z uwzględnieniem współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej, ustalonego jako iloraz liczby dni w rocznym rozkładzie jazdy, na który ustala się stawki, i liczby dni w ostatnim zakończonym rocznym rozkładzie jazdy. Przy ustalaniu planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej: uwzględniono pracę eksploatacyjną zarejestrowaną w systemie SEPE (System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) zrealizowaną na podstawie przydzielonych tras pociągów poza przejazdami utrzymaniowo-naprawczymi, uwzględniono wielkość pracy manewrowej wyrażonej liczbą kilometrów w ramach usług związanych z obsługą pociągów oraz założonej wielkości pracy manewrowej związanej z formowaniem pociągów, nie uwzględniono pracy eksploatacyjnej wykonanej w ramach tranzytu uprzywilejowanego i na liniach kolejowych o szerokości toru 1520 mm. Strona 8 z 16

9 Planowana praca eksploatacyjna 223,2 mln pockm + 2,1 mln km w ramach manewrów Wyszczególnienie Plan do cennika 2016/17 Plan do cennika 2017/18 = Wykonanie 2015/2016 [tys. pockm] Zmiana % Plan 2017/18 / Plan 2016/17 Pociągi pasażerskie [tys. pockm] ,2 1,2% Pociągi towarowe [tys. pockm] ,3-2,8% Manewry [km] 2 079,0 Razem [km] , Sposób kalkulacji Do kalkulacji stawek przyjęto następujące założenia: 1) przedziały mas brutto wynoszące 100 ton, dla których ustala się jednolity współczynnik różnicujący średnią stawkę w zależności od masy pociągu; 2) kategorie odcinków linii kolejowych ustalane są według przedstawionych poniżej zasad: Kategoria odcinka linii kolejowej określana jest na podstawie dopuszczalnej prędkości uwzględniającej ograniczenia stałe. Jako dopuszczalną prędkość linii kolejowej, charakteryzującą standard techniczny udostępnianej części linii kolejowej przyjmuje się średnią prędkość maksymalną dla pasażerskich składów wagonowych z uwzględnieniem ograniczeń stałych, obliczoną dla odcinka linii kolejowej. Średnie wartości dopuszczalnej prędkości dla odcinka z uwzględnieniem ograniczeń stałych oddzielnie dla kierunku nieparzystego i parzystego obliczane są na podstawie danych zawartych w bazie POS (Prowadzenie Opisu Sieci) i danych o ograniczeniach stałych na następny rozkład jazdy pociągów. Przyjęty algorytm uwzględnia charakter ograniczenia stałe czy punktowe oraz wpływ ograniczenia na dopuszczalną prędkość techniczną. Do określenia kategorii odcinka wybierana jest niższa z obliczonych wartości średniej dopuszczalnej prędkości technicznej tzn. w przypadku linii jednotorowej mniejsza z 2 obliczonych wielkości dla kierunku nieparzystego i parzystego, a w przypadku linii dwutorowej mniejsza z 2 obliczonych wielkości przy uwzględnieniu prędkości dla toru 1 i 2 dla kierunku nieparzystego i parzystego. Po wyznaczeniu średniej dopuszczalnej prędkości technicznej sprawdzany jest warunek, czy co najmniej na połowie długości torów wybranego kierunku, dla którego przyjęto prędkość do ustalenia kategorii, obowiązuje prędkość stanowiąca dolną granicę ustalonego przedziału. Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek, to kategoria wynikająca z prędkości obniżana jest o 1 kategorię (np. z 3 na 4), po czym ponownie sprawdzany jest ten warunek. Kategoria linii kolejowej ustalana jest na podstawie przedziałów wartości dopuszczalnych prędkości przedstawionych w poniższej tablicy: Parametr wpływający na kategorię linii kolejowej Średnia dopuszczalna prędkość techniczna dla pasażerskich składów wagonowych Wartości parametrów dla kategorii: Vmax> <Vmax <Vmax <Vmax 80 0<Vmax 40 Strona 9 z 16

10 3) masy pociągów do kalkulacji stawek oraz do ustalenia opłaty podstawowej przyjmowane są na podstawie wielkości planowanych; 4) część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów wynosi 0 zł/pockm; 5) do ustalenia stawek jednostkowych opłaty manewrowej przyjmowane są współczynniki dla określonych średnich wielkości manewrujących składów oraz współczynnik dla 5 kategorii linii kolejowej ( najniższej ). Kalkulacja stawek jednostkowych za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PLK obejmuje następujące etapy: 1) ustalenie średnich wielkości: a) stawki zależnej od masy pociągu i kategorii linii kolejowych, b) masy brutto pociągu, c) kategorii linii kolejowych; 2) ustalenie dla poszczególnych przedziałów mas brutto średniej wielkości masy brutto, przy czym w przypadku braku danych dla przedziału, wartość jego średniej masy brutto stanowi środek przedziału; 3) przypisanie planowanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach i kilometrach dla pracy manewrowej do poszczególnych przedziałów mas brutto i kategorii linii kolejowych określonych na dzień wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów z dokładnością do części dziesiętnej; 4) wyznaczenie dla poszczególnych przedziałów mas brutto o szerokości 100 ton i średnich kategorii określonych z dokładnością do części dziesiętnej współczynników różnicujących stawki ze względu na masę brutto i średnią kategorię pociągu na podstawie przyjętych wzorów. Wartości współczynników różnicujących są określane w taki sposób, aby planowane przychody z opłaty podstawowej i manewrowej, z wyłączeniem przychodów związanych z rodzajem trakcji oraz rodzajem wykonywanych przewozów, były równe planowanej wysokości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów udostępniania urządzeń dostarczających energię trakcyjną. Poniżej przedstawiono pozostałe wielkości (oprócz planowanych wielkości kosztów i pracy eksploatacyjnej) służące do kalkulacji stawek jednostkowych za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2017/ ) planowana praca eksploatacyjna wyrażona w pociągokilometrach (pockm): Przedział brutto [t] Planowana średnia kategoria cennikowa Ruch pasażerski Ruch towarowy M<100 1, M<200 1, M<300 1, M<4800 5,0 0 0 Strona 10 z 16

11 Przedział brutto [t] Planowana średnia kategoria cennikowa Ruch pasażerski Ruch towarowy 4800 M<4900 5, M<5000 5,0 0 0 Razem od 1,0 do 5, ) planowana praca w manewrach wyrażona w kilometrach (km): Rodzaj pojazdu Przedział brutto [t] Planowana średnia kategoria cennikowa Ruch pasażerski Ruch towarowy Lokomotywa luzem M<100 5, Skład pasażerski 300 M<400 5, Skład towarowy 1300 M<1400 5, Razem ) planowana liczba pockm z trakcją elektryczną: ; 4) średnia planowana masa brutto pociągów: 630 t; 5) średnia planowana kategoria pociągów: 2,7. 6) średnie masy brutto w poszczególnych przedziałach: Przedział brutto Średnia masa brutto w przedziale [t] M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< Strona 11 z 16

12 Przedział brutto Średnia masa brutto w przedziale [t] 1600 M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< M< Kategorie odcinków linii kolejowych na dzień wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów zawarte są w Wykazie linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm zarządzanych przez PKP Strona 12 z 16

13 Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. publikowanym na stronie internetowej PLK Stawki jednostkowe W wyniku obliczeń przeprowadzonych na podstawie metodyki opisanej w pkt. 2.3 uzyskano następujące wielkości stawek cząstkowych i współczynników: 1. Sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej 1.1. Stawki cząstkowe Część stawki zależna od kosztów bezpośrednich Część stawki zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowych Część stawki zależną od masy pociągu i kategorii linii kolejowych ustala się jako iloczyn średniej stawki zależnej od masy pociągu i kategorii linii kolejowych oraz: 1) współczynnika W M różnicującego średnią stawkę w zależności od całkowitej planowanej masy brutto pociągu; 2) współczynnika W K różnicującego średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowych. Średnia stawka zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowych: S MK = 8,16 zł/pockm Współczynniki korygujące Współczynniki korygujące W M zależne od całkowitej planowanej masy brutto pociągu Masa brutto [t] Współczynnik W M Masa brutto [t] Współczynnik W M M<100 0, M<2600 2, M<200 0, M<2700 2, M<300 0, M<2800 2, M<400 0, M<2900 2, M<500 0, M<3000 2, M<600 0, M<3100 2, M<700 1, M<3200 3, M<800 1, M<3300 3, M<900 1, M<3400 3, M<1000 1, M<3500 3, M<1100 1, M<3600 3, M<1200 1, M<3700 3, M<1300 1, M<3800 3, M<1400 1, M<3900 3, M<1500 1, M<4000 3, M<1600 1, M<4100 3, M<1700 1, M<4200 3,8576 Strona 13 z 16

14 Masa brutto [t] Współczynnik W M Masa brutto [t] Współczynnik W M 1700 M<1800 1, M<4300 3, M<1900 2, M<4400 4, M<2000 2, M<4500 4, M<2100 2, M<4600 4, M<2200 2, M<4700 4, M<2300 2, M<4800 4, M<2400 2, M<4900 4, M<2500 2, M<5000 4, Współczynniki korygujące W K zależne od kategorii linii kolejowych Kategorię linii kolejowych dla danej trasy pociągu, ustala się jako średnią kategorię linii kolejowej ważoną długością odcinków, określoną z dokładnością do części dziesiętnej. Kategorie odcinków linii kolejowych określa Wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. publikowany w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018. Średnia kategoria Współczynnik W K Średnia kategoria Współczynnik W K 1,0 1,5603 3,1 0,8931 1,1 1,5274 3,2 0,8684 1,2 1,4936 3,3 0,8445 1,3 1,4592 3,4 0,8213 1,4 1,4244 3,5 0,7989 1,5 1,3894 3,6 0,7773 1,6 1,3544 3,7 0,7563 1,7 1,3196 3,8 0,7361 1,8 1,2850 3,9 0,7165 1,9 1,2509 4,0 0,6976 2,0 1,2172 4,1 0,6793 2,1 1,1840 4,2 0,6616 2,2 1,1515 4,3 0,6446 2,3 1,1197 4,4 0,6281 2,4 1,0886 4,5 0,6122 2,5 1,0583 4,6 0,5968 2,6 1,0288 4,7 0,5819 2,7 1,0000 4,8 0,5675 2,8 0,9721 4,9 0,5536 Strona 14 z 16

15 Średnia kategoria Współczynnik W K Średnia kategoria Współczynnik W K 2,9 0,9450 5,0 0,5402 3,0 0, Część stawki zależna od trakcji pociągu Część stawki zależna od trakcji dla pociągów prowadzonych trakcją elektryczną: 0,69 zł/pockm Część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów Część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów: 0 zł/pockm Sposób ustalania opłaty podstawowej Opłata podstawowa jest sumą następujących składników: 1) sumą iloczynów przebiegów pociągu z daną masą brutto pociągu i części stawki zależnej od masy brutto pociągu ustalonej dla części trasy z niezmienioną masą brutto i średniej kategorii odcinków linii kolejowych ustalonej dla całej trasy pociągu określonej według pkt ; 2) iloczynu przebiegu pociągu prowadzonego trakcją elektryczną i części stawki zależnej od trakcji dla pociągów prowadzonych trakcją elektryczną określonej w pkt ; 3) iloczynu przebiegu pociągu i części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów określonej w pkt Sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej Opłata manewrowa jest iloczynem stawki jednostkowej opłaty manewrowej według poniższej tabeli i odległości przejazdu według: 1) Wykazu odległości do terminali kolejowych, punktów zaopatrzenia w paliwo, torów postojowych i punktów utrzymania pojazdów kolejowych; 2) Wykazu stacji i innych obiektów eksploatacyjnych z przyporządkowaniem im średnich odległości przejazdu przyjmowanych do obliczenia opłaty manewrowej obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. publikowanych w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018. Lp. Wyszczególnienie Stawka jednostkowa opłaty manewrowej [zł/km przejazdu] 1 Jazda lokomotywy luzem i szynobusu 2, Jazda pozostałych pojazdów kolejowych z napędem i składów manewrowych pasażerskich Jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi 3,39 7,10 Strona 15 z 16

16 W poniższej tabeli zestawiono średnie stawki jednostkowe za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej według cennika 2016/2017 i projektu cennika 2017/2018: Wyszczególnienie Razem przewoźnicy osób i rzeczy bez uwzględnienia manewrów, w tym: Średnia stawka jednostkowa [zł/km] wg cennika: 2016/17 Projekt 2017/18 Zmiana % w stosunku do cennika 2016/17 8,68 8,75 0,8% Przewoźnicy osób 6,43 6,60 2,6% Przewoźnicy rzeczy 13,47 13,51 0,3% Razem przewoźnicy osób i rzeczy z uwzględnieniem na rjp 2017/2018 minimalnego dostępu Razem przewoźnicy osób i rzeczy bez uwzględnienia manewrów i kosztów urządzeń dostarczających energię trakcyjną 8,68 8,71 0,3% 8,12 8,16 0,5% Strona 16 z 16

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej związanych z obsługą pociągów obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. 1. Założenia 1.1. Podstawy prawne Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalono

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

1.1. Planowana baza kosztów

1.1. Planowana baza kosztów Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 14 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Warszawa, 22 września 2011

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 37/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 października 2014 r.

Załącznik do zarządzenia nr 37/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 października 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 37/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 października 2014 r. Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 r. Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2013/20 20 /2014. CTL

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 12.06.2011 Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Zgodnie z wymogami ustawy

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Warszawa, 22 marca 2013 r. Główne wyzwania kształtowania systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych Zmiany w

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej

Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej Mariola Pyciarz Dyrektor Biura Sprzedaży www.plk-sa.pl Warszawa, 27 listopad 2013 r. W wyniku zastąpienia Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4 Projekt instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Grudzień 2011 Spis treści Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH 2012-2016, listopad 2016 Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził analizę poziomu opłat za

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Janusz Piechociński Kwiecień 2012. Kolejowe Stawki Dostępu

Janusz Piechociński Kwiecień 2012. Kolejowe Stawki Dostępu Janusz Piechociński Kwiecień 2012 Kolejowe Stawki Dostępu Udział poszczególnych gałęzi transportu w rynku przewozów pasażerskich w krajach UE w roku 2009 (wg pracy przewozowej) Transport autobusow y 8,04%

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 2 Zadania logistyki przewozowej Zadania logistyki przewozowej 1. Wsparcie służb handlowych

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do zarządzenia Nr 44/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 września 2015 r. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Warszawa, 21 listopada 2011 r. Ramy prawne -przypomnienie Hierarchia aktów normatywnych regulujących sposób obliczania

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc TransRussia2006 Moscow, 21.03.2006 Podstawy ustalania opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11 Warszawa,17 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11 Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr... /UM/DIF/2015 WZÓR Rozkład jazdy pociągów w okresie od.. do.. - zadanie

Załącznik nr 1 do umowy nr... /UM/DIF/2015 WZÓR Rozkład jazdy pociągów w okresie od.. do.. - zadanie Załącznik nr 1 do umowy nr... /UM/DIF/2015 WZÓR Rozkład jazdy pociągów w okresie od.. do.. - zadanie Lp. Liczba dni kursowania Relacja Terminy kursowania Masa brutto pociągu [t] 2015 2016 od stacji Odj.

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-05/11

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-05/11 Warszawa, 30 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński D E C Y Z J A Nr TRM-9110-05/11 Na podstawie art. 33 ust. 8 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja ProKolej ul. Wspólna 50A/ Warszawa Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa.

Fundacja ProKolej ul. Wspólna 50A/ Warszawa Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa. Załącznik nr 1 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. UWAGI GENERALNE 1. Nieprawidłowa implementacja zasady kosztu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE Załącznik do Uchwały Nr V/22/l 1 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA)

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) I. Wynagrodzenie a rekompensata za świadczone usługi przewozowe 1. Zamawiający zapłaci podmiotowi wewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017 OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ Prezentacja dla przewoźników kolejowych Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Agenda: Art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej Załącznik 7 Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej 1. Organizatorem aukcji jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK, które powołuje zespół do przeprowadzenia aukcji

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 5 ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, BEZ UŻYCIA KOREKTORA, EWENTUALNE SKREŚLENIA ZAPARAFOWAĆ I WPISAĆ DATĘ DOKONANEJ ZMIANY. BIZNES PLAN

Bardziej szczegółowo

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 12 grudnia 2012 r. W latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty.

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty. Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lp. obowiązująca nowa 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat Wielkości cen i stawek opłat ,05 2,15 104,88 - stawka opłaty abonamentowej

Lp. obowiązująca nowa 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat Wielkości cen i stawek opłat ,05 2,15 104,88 - stawka opłaty abonamentowej Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Taryfa Taryfa Zmiana % obowiązująca nowa 4/3

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych.

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. www.plk-sa.pl Kostrzyn nad Odrą 23 Kwiecień 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Udostępnianie linii kolejowych

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Tadeusz Syryjczyk ZGT TOR, RBF Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Konferencja Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Rynek stali w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Sosnowiec, 20 października 2010 Wzajemna

Bardziej szczegółowo

1.1. Planowana baza kosztów

1.1. Planowana baza kosztów Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 14 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A. 20 KM LINII KOLEJOWEJ 8 NOWYCH PRZYSTANKÓW 41 OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH: - 17 WIADUKTÓW KOLEJOWYCH - 5 WIADUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia DRUK NR Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX/54/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2 TABELA 1 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Bardziej szczegółowo

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich:

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich: PLAN NAPRAWCZY : cele krótkoterminowe Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich: PLAN NAPRAWCZY MARZEC 2013 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu w postaci

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat za wodę

Taryfa opłat za wodę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, sierpień 2007 Informacja o projekcie Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo