2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A."

Transkrypt

1 Zmiana nr 5 z dnia 17 września 2013 r. w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 zmianę nr 5 o następującej treści: 1. W Spisie załączników: 1) Załącznik 3 otrzymuje tytuł: Wykaz krajowych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących pracowników przewoźnika wykonujących czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego ; 2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A. 2. W 3 ust. 4 trzeci akapit otrzymuje brzmienie: Zmiany załączników 1, 2 mogą być dokonywane najpóźniej jeden miesiąc przed terminem składania wniosków o aktualizację RRJ obowiązującą od 15 czerwca 2014 r.. 3. W 3 ust. 4 czwarty akapit otrzymuje brzmienie: Zmian w załączniku 5 dokonuje się do 28 grudnia 2013 r., przy czym obowiązują one od aktualizacji RRJ w dniu 15 czerwca 2014 r.. 4. W 10 Przepisy wewnętrzne ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. O zmianach przepisów wewnętrznych, o których mowa w załączniku 3 i 3A oraz porozumień, regulaminów lub instrukcji obowiązujących w ruchu granicznym, o których mowa w ust. 1, PLK powiadamia przewoźników, w terminie umożliwiającym przygotowanie się do wprowadzenia zmian, jednak nie później niż 15 dni przed wejściem zmian w życie.. 5. W 12 Tabor, urządzenia zamontowane na taborze współpracujące z urządzeniami przytorowymi, urządzenia radiotelefoniczne pierwszy akapit ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Wagony towarowe, których: 1) rozstaw osi wewnętrznych jest większy niż 13,8 m; 2) szerokość obręczy lub wieńca koła monoblokowego jest różna od 135 ± 2 mm powinny mieć oznaczenia zgodne z Instrukcją o technice wykonywania manewrów Ir-9, o której mowa w załączniku 3, informujące, że wagon nie może przejeżdżać przez hamulce torowe oraz inne urządzenia hamujące lub rozrządowe w trakcie ich działania.. 6. W 12 Tabor, urządzenia zamontowane na taborze współpracujące z urządzeniami przytorowymi, urządzenia radiotelefoniczne ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Pojazdy kolejowe oraz pracownicy przewoźnika muszą być wyposażeni w urządzenia radiotelefoniczne pracujące w sieci radiołączności PLK zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych Ie-14 (E-36), o której mowa w załączniku 3A.. Strona 1 z 10

2 7. W 13 Zakres usług ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. PLK zapewnia realizację przejazdów pociągów przewoźnika zgodnie z zawartą UMOWĄ, z zastosowaniem zasad i warunków określonych w Regulaminie oraz przepisami wewnętrznymi według załącznika 3 i 3A Zmiany w rocznym rozkładzie jazdy pociągów otrzymuje brzmienie: 1. PLK, w okresie obowiązywania RRJ, przeprowadza jego aktualizację na odrębne wnioski wnioskodawców składane w aplikacji ISZTP. Aktualizacja polega na wprowadzeniu zmian do RRJ zgłoszonych przez wnioskodawcę na odrębnym wniosku za wyjątkiem rezygnacji z trasy pociągu, której można dokonać jedynie w trybie W ramach aktualizacji, PLK na wniosek przewoźnika dokonuje w miarę możliwości, następujących zmian w RRJ: 1) skrócenie trasy pociągu pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej pierwotnej trasy oraz niezłożenia rezygnacji od dnia aktualizacji; 2) wydłużenie trasy pociągu pod warunkiem niezłożenia rezygnacji od dnia aktualizacji; 3) rozszerzenie terminu kursowania; 4) zmiana miejsca i czasu zatrzymań; 5) zmiana długości i masy brutto pociągu; 6) zmiana serii pojazdu trakcyjnego; 7) zmiany deklarowanego procentu masy hamującej; 8) zmiany prędkości pociągu; 9) zmiany godzin odjazdu lub przyjazdu; 10) przejazd częściowo inną drogą pod warunkiem pozostawienia 30% niezmienionej pierwotnej trasy; 11) przyjęcie nowych wniosków na pociągi w ramach RRJ. Za opracowanie zmian wymienionych w punktach 1-11, PLK pobiera opłatę w wysokości określonej jako iloczyn stawki wg cennika, o którym mowa w 25 ust. 1 i długości całej trasy (z zaokrągleniem do pełnego kilometra). Opłata nie jest pobierana w przypadku określonym w pkt 1, pod warunkiem, że skrócenie trasy następuje na stacji, na której założony jest postój pociągu. 3. W przypadku zgłoszenia zmian w ramach aktualizacji RRJ, generujących zmiany rozkładu jazdy pociągów innych przewoźników, aktualizacja RRJ odbywa się po wyrażeniu zgody przez zainteresowanych przewoźników na wniosek przewoźnika zgłaszającego zmianę. Wnioskodawcę obciąża się opłatą za zmianę tras innych przewoźników w wysokości określonej jako iloczyn stawki wg cennika, o którym mowa w 25 ust. 1 i długości całej trasy (z zaokrągleniem do pełnego kilometra). 4. W ramach aktualizacji, w związku z powstaniem ograniczeń przepustowości wynikających z prowadzenia remontów i modernizacji linii kolejowych, po konsultacjach z przewoźnikiem PLK może wycofać przydzielone trasy pociągów. W takim przypadku nie jest pobierana opłata rezerwacyjna. 5. PLK wprowadza aktualizację RRJ obowiązującą od 15 czerwca 2014 r., według następującego harmonogramu: Termin składania wniosków o aktualizację Konstrukcja tras na podstawie złożonych wniosków Akceptacja tras przez przewoźników Termin zarządzenia aktualizacji r r r r. Strona 2 z 10

3 W wyżej wymienionym terminie aktualizacji, PLK przeprowadza również aktualizację RRJ spowodowaną zmianami stanu technicznego infrastruktury kolejowej uwzględnionymi w bazie POS (Prowadzenie Opisu Sieci). Wykaz pociągów objętych korektą parametrów linii dostępny jest w ISZTP. 6. PLK wprowadza dodatkowe aktualizacje RRJ dla pociągów towarowych, według następującego harmonogramu: Termin składania wniosków o aktualizację dla pociągów towarowych w RRJ Konstrukcja tras na podstawie złożonych wniosków Akceptacja tras przez przewoźników Termin kursowania pociągów w ruchu towarowym w RRJ Termin zarządzenia aktualizacji r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. Pociągi, o których mowa wyżej będą trasowane w ramach pozostałej wolnej zdolności przepustowej. 7. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, należy składać za pomocą ISZTP Zamawiaj i Jedź na stronie internetowej PLK ( Zasady wprowadzania wniosków są dostępne na stronie internetowej w aplikacji ISZTP w części Pomoc do systemu. Warunkiem przyjęcia wniosku o przydzielenie trasy pociągu z przesyłką nadzwyczajną jest zaznaczenie rodzaju ograniczenia i wpisanie numeru otrzymanej od PLK zgody PNZ lub PNK w zakładce Ograniczenia aplikacji ISZTP. W przypadku stwierdzenia braku pojazdu trakcyjnego w aplikacji ISZTP, wnioskodawca składa wniosek o zarejestrowanie pojazdu trakcyjnego w aplikacji SKRJ według zasad określonych w 16 ust. 16. W przypadku niezłożenia wniosku o zarejestrowanie pojazdu trakcyjnego, przewoźnik nie ma możliwości złożenia wniosku o przydzielenie trasy pociągu. 8. Poza ustalonymi terminami, o których mowa w ust. 5 i 6, PLK nie wprowadza zmian w RRJ. 9. PLK umożliwia zainteresowanym przewoźnikom pobranie opracowanego rozkładu jazdy w formie elektronicznej z aplikacji ISZTP Zamawiaj i Jedź na stronie internetowej PLK ( na 70 dni przed wprowadzeniem zmiany w RRJ. Brak akceptacji trasy w wyznaczonym terminie o którym mowa w ust. 5 i 6 powoduje odrzucenie wniosku. PLK w sytuacjach awaryjnych, spowodowanych czynnikami niezależnymi, które mają wpływ na zmianę warunków technicznych infrastruktury kolejowej, może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany do wydawnictw WRJ. 9. W 26 Sposób ustalania opłat ust. 2a otrzymuje brzmienie: 2a. Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej na okres obowiązywania RRJ ustalono na podstawie obowiązujących przepisów USTAWY, ROZPORZĄDZENIA i decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Stawki jednostkowe zostały ustalone na podstawie kosztów, które są bezpośrednio ponoszone w wyniku prowadzenia przewozów pociągami, określonych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie o sygnaturze C 512/10, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Strona 3 z 10

4 W szczególności koszty te obejmują koszty utrzymania i napraw, koszty prowadzenia ruchu kolejowego oraz koszty amortyzacji w tych częściach, w których są one bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. Z bazy kosztowej zostały wyłączone koszty pośrednie oraz koszty finansowe. W ramach ustalonej w ten sposób bazy kosztowej wyodrębniono rodzaje kosztów, którym przypisano nośniki alokacji na poszczególne kategorie linii kolejowych. Zastosowano zróżnicowane nośniki alokacji w zależności od rodzajów kosztów, które są: 1) zależne od dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe i całkowitej masy brutto pociągu; 2) zależne od dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe; 3) zależne od całkowitej masy brutto pociągu; 4) niezależne od dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe i całkowitej masy brutto pociągu. Przy kalkulacji stawek nie przewidziano dofinansowania kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego w celu zmniejszania wysokości opłat za korzystanie z niej. Kategoria linii kolejowej ustalana jest dla każdego odcinka linii kolejowej wyróżnionego w załączniku do Instrukcji Id-12 (D-29) Wykaz linii. Kategoria linii kolejowej określona została na podstawie dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe i średniodobowego natężenia ruchu pociągów. Jako dopuszczalną prędkość techniczną linii kolejowej, charakteryzującą standard techniczny udostępnianego fragmentu linii kolejowej przyjęto średnią ważoną prędkość maksymalną (oddzielnie dla pociągów pasażerskich i towarowych) z uwzględnieniem ograniczeń stałych, obliczoną dla odcinka linii kolejowej. Średnie wartości dopuszczalnej technicznej prędkości dla odcinka z uwzględnieniem ograniczeń stałych oddzielnie dla kierunku nieparzystego i parzystego obliczane są na podstawie danych zawartych w bazie POS (Prowadzenie Opisu Sieci) na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 i przyjętego algorytmu uwzględniającego charakter ograniczenia stałe czy punktowe oraz założonej średniej długości pociągu pasażerskiego i towarowego. Do określenia kategorii odcinka wybierana jest niższa z obliczonych wartości średniej dopuszczalnej prędkości technicznej tzn. w przypadku linii jednotorowej mniejsza z 2 obliczonych wielkości dla kierunku nieparzystego i parzystego, a w przypadku linii dwutorowej mniejsza z 2 obliczonych wielkości przy uwzględnieniu prędkości dla toru 1 i 2 dla kierunku nieparzystego i parzystego. Po wyznaczeniu średniej dopuszczalnej prędkości technicznej sprawdzany jest warunek, czy co najmniej na połowie długości torów wybranego kierunku, dla którego przyjęto prędkość do ustalenia kategorii, obowiązuje prędkość stanowiąca dolną granicę ustalonego przedziału. Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek, to kategoria wynikająca z prędkości obniżana jest o 1 kategorię, po czym ponownie sprawdzany jest ten warunek. Średniodobowe natężenie ruchu pociągów ustalane jest z uwzględnieniem średniodobowego obciążenia odcinków linii kolejowych w 2012 r. Kategoria linii kolejowej ustalona została odrębnie dla pociągów pasażerskich i towarowych jako zaokrąglona do całkowitej części liczby (tzn. w dół ) z przedziału <1, 5> średnia ważona z: 1) kategorii wynikającej z dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe dla pociągów pasażerskich lub towarowych waga 60%; 2) kategorii wynikającej ze średniodobowego natężenia ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na 1 km toru waga 40%. Strona 4 z 10

5 Przyjęto następujące przedziały wartości dla poszczególnych kategorii: Pociągi pasażerskie Parametr wpływający na kategorię linii kolejowej Średnia dopuszczalna prędkość techniczna dla pociągów pasażerskich Średniodobowe natężenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na 1 km toru Wartości parametrów: <V max 40 40< V max 80 80< V max < V max 120 V max >120 0<N 6 6<N 10 10<N 20 20<N 40 N>40 Pociągi towarowe Parametr wpływający na kategorię linii kolejowej Średnia dopuszczalna prędkość techniczna dla pociągów towarowych Średniodobowe natężenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na 1 km toru Wartości parametrów: < V max 40 40< V max 60 60< V max 80 80< V max 100 V max >100 0<N 6 6<N 10 10<N 20 20<N 40 N>40 Do kalkulacji stawek przyjęto dla poszczególnych kategorii linii kolejowych parametry referencyjne reprezentujące ww. przedziały dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe dla pociągów pasażerskich i towarowych. Tablice cennikowe zostały opracowane dla całkowitych mas brutto wszystkich pociągów pasażerskich i towarowych mniejszych od 900 ton co 60 ton, a dla pociągów towarowych o całkowitej masie brutto od 900 ton co 100 ton. Pociągi pasażerskie Całkowita masa brutto pociągu M [t] Kategoria linii kolejowej M<60 60 M< M< M< M Pociągi towarowe Strona 5 z 10

6 Całkowita masa brutto pociągu M [t] Kategoria linii kolejowej M<60 60 M< M< M< M< M< M 10. W 26 Sposób ustalania opłat ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Opłata podstawowa za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla przejazdu pociągu według przydzielonej trasy, obliczana jest jako suma iloczynów stawek jednostkowych właściwych dla całkowitej masy brutto pociągu oraz kategorii odcinków linii kolejowych ujętych w Wykazie linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obowiązujących od 15 grudnia 2013 r. i długości tych odcinków W 26 Sposób ustalania opłat dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. Opłata podstawowa, o której mowa w 25 ust. 3, w przypadku realizacji przejazdu drogą okrężną z przyczyn leżących po stronie PLK, wyznaczana jest według trasy zaplanowanej w rozkładzie jazdy pociągów W 32 Obowiązki i uprawnienia stron w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) prowadzi przejazdy pociągów, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy przewoźnika, według zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz ze zm.) oraz w przepisach wewnętrznych określonych w załączniku 3 i 3A, z zastosowaniem dodatkowych warunków zawartych w UMOWIE;. 13. W 32 Obowiązki i uprawnienia stron w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie 13) powiadamia przewoźnika o zmianach przepisów wewnętrznych, o których mowa w załączniku 3 i 3A oraz porozumień, regulaminów lub instrukcji obowiązujących w ruchu granicznym, o których mowa w 10 ust. 1, w terminie określonym w 10 ust. 2;. 14. W 32 Obowiązki i uprawnienia stron w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie 3) przestrzega zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków Strona 6 z 10

7 prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, 1444 ze zm.) oraz przepisach wewnętrznych określonych w załączniku 3 i 3A;. 15. W 33 Zezwolenia dla pracowników przewoźnika ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. PLK, na wniosek przewoźnika, wydaje pracownikom przewoźnika, na podstawie Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21, o których mowa w załączniku 3A, w celu wykonywania czynności związanych z realizacją UMOWY, imienne zezwolenia do przebywania na obszarze kolejowym PLK W 36 Postępowanie w razie zdarzeń oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń (poważnego wypadku, wypadku, incydentu) lub trudności eksploatacyjnych na linii kolejowej PLK, uczestnicy procesu przejazdu są zobowiązani do postępowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 89, poz. 593) oraz przepisami wewnętrznymi wymienionymi w załączniku 3A W 37 Postępowanie w przypadkach wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych, sytuacji nadzwyczajnej i kryzysowej ust. 11 otrzymuje brzmienie: 11. W przypadku zakłóceń eksploatacyjnych spowodowanych wykryciem przez urządzenia dsat niesprawności zestawów kołowych w taborze, przewoźnik obowiązany jest do respektowania ich wskazań i przestrzegania procedur postępowania po ich wykryciu określonych w Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3, o których mowa w załączniku 3A W 40 Korzystanie z linii/odcinków kolejowych, dla których nie jest przygotowywany rozkład jazdy pociągów ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Po rozpatrzeniu aspektów technicznych, organizacyjnych, eksploatacyjnych i ekonomicznych w uzgodnieniu z przewoźnikiem warunków technicznych i eksploatacyjnych oraz zasad pokrycia wydatków z tym związanych PLK, tj. właściwy zakład linii kolejowych, sporządza regulamin prowadzenia ruchu na linii/odcinku, dla której/go nie jest przygotowywany rozkład jazdy pociągów, uwzględniając w nim przede wszystkim zasady i warunki prowadzenia ruchu na liniach kolejowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz ze zm.) oraz przepisach wewnętrznych PLK według wykazu stanowiącego załącznik 3 i 3A Załącznik 3 otrzymuje brzmienie: Załącznik 3 Wykaz krajowych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących pracowników przewoźnika wykonujących czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego Lp. Nazwa instrukcji Symbol literowy Informacje nt. terminu obowiązywania, wprowadzenia i zmian 1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 r. Wprowadzono Uchwałą Nr 176 Zarządu PLK z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) oraz zmiany uchwały Zarządu PLK w sprawie przyjęcia zarządzenia wprowadzającego Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1). Biuletyn PLK B Nr 03, poz. 14 z dnia 30 maja 2008 r. Strona 7 z 10

8 Lp. Nazwa instrukcji Symbol literowy Informacje nt. terminu obowiązywania, wprowadzenia i zmian Zarządzenie Nr 3 Zarządu PLK z dnia 24 stycznia 2011 r. Biuletyn PLK Nr 1, poz. 1 z dnia 10 lutego 2011 r. 2 Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1 Ir-1a Obowiązuje od dnia 18 lipca 2011 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 23/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Tymczasowej instrukcji prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1 Ir-1a. Biuletyn PLK Nr 3, poz. 11 z dnia 1 września 2011 r. 3 Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) Obowiązuje od dnia 1 marca 2005 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 17 Zarządu PLK z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12). Biuletyn PLK B Nr 1, poz. 3 z dnia 5 maja 2005 r. 4 Instrukcja o technice wykonywania manewrów Ir-9 Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2012 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 6/2012 Zarządu PLK z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o technice wykonywania manewrów Ir-9. Biuletyn PLK B Nr 3, poz. 8 z dnia 1 czerwca 2012 r. 5 Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2004 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 11 Zarządu PLK z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o przewozie przesyłek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57). Biuletyn PKP S.A. B Nr 12, poz. 32 z dnia 17 października 2004 r. Zarządzenie Nr 7 Zarządu PLK z dnia 4 maja 2009 r. Biuletyn PLK Nr 02, poz. 8 z dnia 18 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 41 Zarządu PLK z dnia 13 grudnia 2011 r. Biuletyn PLK Nr 05, poz. 17 z dnia 15 grudnia 2011 r. 6 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Obowiązuje od dnia 13 grudnia 2009 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 27 Zarządu PLK z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16. Biuletyn PLK Nr 05, poz. 24 z dnia 1 grudnia 2009 r. 7 Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) Obowiązuje od dnia 24 października 2007 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 16 Zarządu PLK z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1). Biuletyn PLK B Nr 03, poz. 16 z dnia 10 października 2007 r. Zarządzenie Nr 28 Zarządu PLK z dnia 19 listopada 2012 r. Biuletyn PLK Nr 07, poz. 18 z dnia 22 listopada 2012 r. 20. Załącznik 3A otrzymuje brzmienie: Załącznik 3A Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących przewoźnika korzystającego z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Lp. Nazwa instrukcji Symbol literowy Informacje nt. terminu obowiązywania, wprowadzenia i zmian 1 Instrukcja Ir-8 Obowiązuje od dnia 1 października 2006 r. Wprowadzono Strona 8 z 10

9 Lp. Nazwa instrukcji Symbol literowy Informacje nt. terminu obowiązywania, wprowadzenia i zmian o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Zarządzeniem Nr 11 Zarządu PLK z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych Ir-8 (R-3). Biuletyn PLK B Nr 06, poz. 43 z 1 czerwca 2006 r. Zarządzenie Nr 27 Zarządu PLK z dnia 7 listopada 2007 r. Biuletyn PLK B Nr 05, poz. 19 z dnia 28 października 2008 r. Zarządzenie Nr 18 Zarządu PLK z dnia 4 czerwca 2012 r. Biuletyn PLK Nr 04, poz.13 z dnia 2 lipca 2012 r. 2 Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-14 Obowiązuje od dnia 1 września 2006 r. Wprowadzono Zarządzeniem nr 10/2006 Zarządu PLK z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-14 (R-53, R-55). Biuletyn PLK B Nr 06, poz. 42 z dnia 1 czerwca 2006 r. Zarządzenie Nr 45 Zarządu PLK z dnia 20 grudnia 2011 r. Biuletyn PLK Nr 01, poz. 05 z dnia 1 stycznia 2012 r. 3 Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 (D-21) Obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 12 Zarządu PLK z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 (D-21). Biuletyn PLK B Nr 02, poz. 12 z dnia 4 lipca 2007 r. 4 Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-17 Obowiązuje od dnia 6 października 2010 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 23/2010 Zarządu PLK z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-17 (Id-11). Biuletyn PLK Nr 04, poz. 14 z dnia 6 października 2010 r. Zarządzenie Nr 32 Zarządu PLK z dnia 17 października 2011 r. Biuletyn PLK Nr 04, poz. 16 z dnia 25 października 2011 r. Zarządzenie Nr 19 Zarządu PLK z dnia 3 lipca 2012 r. Biuletyn PLK Nr 05, poz. 14 z dnia 4 lipca 2012 r. Tekst jednolity ustalony został Decyzją Nr 23/2012 Członka Zarządu dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 lipca 2012 r. 5 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19 Obowiązuje od dnia 22 maja 2012 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 17/2012 Zarządu PLK z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19. Biuletyn PLK Nr 03, poz. 12 z dnia 1 czerwca 2012 r. 6 Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Obowiązuje od dnia 17 stycznia 2012 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 5/2012 Zarządu PLK z dnia 17 styczna 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir Wytyczne technicznoeksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3 Obowiązuje od dnia 25 czerwca 2005 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 16 Zarządu PLK z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3. Biuletyn PLK B Nr 02, poz. 17 z dnia 10 czerwca 2005 r. 8 Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci Ie-14 (E-36) Obowiązuje od dnia 28 czerwca 2005 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 22 Zarządu PLK z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i użytkowaniu sieci Strona 9 z 10

10 Lp. Nazwa instrukcji Symbol literowy Informacje nt. terminu obowiązywania, wprowadzenia i zmian radiotelefonicznych radiotelefonicznych Ie-14 (E-36). Biuletyn PKP S.A. B Nr 5, poz.16 z dnia 13 czerwca 2005 r. 9 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspólne EBH-1 EBH-1a (PKP Et- 4) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Wprowadzono Uchwałą Nr 366 Zarządu PLK z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Instrukcji serii EBH, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. 10 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21 Obowiązuje od dnia 10 grudnia 2010 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 27 Zarządu PLK z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuletyn PLK Nr 5, poz. 17 z dnia 10 grudnia 2010 r. 11 Zasady organizacji systemu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2013 r. Wprowadzono Uchwałą Nr 152/2013 Zarządu PLK z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia do stosowania: 1) Zasad organizacji systemu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy. ; 2) Zasad monitorowania bieżącej pracy eksploatacyjnoprzewozowej i postępowania w czasie zaistnienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych wydarzeń na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy.. 12 Zasady monitorowania bieżącej pracy eksploatacyjnoprzewozowej i postępowania w czasie zaistnienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych wydarzeń na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2013 r. Wprowadzono Uchwałą Nr 152/2013 Zarządu PLK z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia do stosowania: 1) Zasad organizacji systemu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy. ; 2) Zasad monitorowania bieżącej pracy eksploatacyjnoprzewozowej i postępowania w czasie zaistnienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych wydarzeń na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy Aktualizuje się załączniki 2.4B, 2.8, Strona 10 z 10

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, Zmiana nr 9 z dnia 3 sierpnia 2017 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

r r r r r r r.

r r r r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r.

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 795/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lipca 2017 r. CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A. Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska - Rybnik CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.. Wstęp.... Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 7 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych

Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. w części dotyczącej sposobu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa, 15 września 2015 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres

Bardziej szczegółowo

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. NA RRJP 2017/2018 Wstęp: Niniejszy cennik opłat zawiera

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do zarządzenia Nr 44/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 września 2015 r. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa, 15 września 2015 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres

Bardziej szczegółowo

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa, 27 października 2011 Kto powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 150 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 5 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warszawa, Strona 1

REGULAMIN. Warszawa, Strona 1 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY 2012/2013 Warszawa, 2012 Strona 1 i korzystania

Bardziej szczegółowo

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2013/20 20 /2014. CTL

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej Załącznik 7 Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej 1. Organizatorem aukcji jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK, które powołuje zespół do przeprowadzenia aukcji

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH 2012-2016, listopad 2016 Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził analizę poziomu opłat za

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych 1. Założenia Stawki jednostkowe ustalono na podstawie Instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Projekt Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu Projekt Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 Gdańsk 2017 Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Kategorie linii M<60 60 M<120

Kategorie linii M<60 60 M<120 Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 14 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 POSTĘPOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY Obowiązki i uprawnienia stron Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy...

ROZDZIAŁ 7 POSTĘPOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY Obowiązki i uprawnienia stron Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy... Gdańsk 2016 Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 1. Definicje i używane skróty... 5 2. Status PKM... 6 3. Relacje pomiędzy przewoźnikami a PKM... 7 4. Regulamin... 7 ROZDZIAŁ II. UDOSTĘPNIANA

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej związanych z obsługą pociągów obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. 1. Założenia 1.1. Podstawy prawne Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalono

Bardziej szczegółowo

2. 2 Relacje przewoźnik PLK, w którym dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2. 2 Relacje przewoźnik PLK, w którym dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Zmiana nr 6 z dnia 7 października 2014 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

1.1. Planowana baza kosztów

1.1. Planowana baza kosztów Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 14 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Nr 8 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 str. - Uchwała Nr 1174/2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Warszawa, 22 marca 2013 r. Główne wyzwania kształtowania systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2016/20 20 /2017. CTL

Bardziej szczegółowo

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc TransRussia2006 Moscow, 21.03.2006 Podstawy ustalania opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

A. PRZYGOTOWANIA I PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKŁADU JAZDY 2010/2011 B. KONFERENCJE I NARADY

A. PRZYGOTOWANIA I PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKŁADU JAZDY 2010/2011 B. KONFERENCJE I NARADY Wyszczególnienie czynności I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Administrowanie aplikacjami tworzenia r.j. i bazą danych r.j. Administrowanie aplikacją POS, bazą danych POS Nadzór techniczny i nadzór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ Grudzień 2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin dostępu przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 6 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę. Obowiązuje od dnia: Lp. Zmiana wynika z:

Wykaz zmian. Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę. Obowiązuje od dnia: Lp. Zmiana wynika z: Wykaz zmian Lp. Zmiana wynika z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Uchwała Nr 118/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr 445/2011

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2013/2014 Warszawa, 2013 Wykaz zmian Lp.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017 OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ Prezentacja dla przewoźników kolejowych Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Agenda: Art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Informacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. Załączniki 2.1, 2.2, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.4B, 2.

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. Załączniki 2.1, 2.2, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.4B, 2. REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2014/2015 Warszawa, 2014 Wykaz zmian Lp.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej

Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej Zmiany w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej Mariola Pyciarz Dyrektor Biura Sprzedaży www.plk-sa.pl Warszawa, 27 listopad 2013 r. W wyniku zastąpienia Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na rozkład jazdy pociągów 2017/18

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23)

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23) Załącznik do zarządzenia Nr 5/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 lutego 2015 r. Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23) Warszawa, 2015 Właściciel:

Bardziej szczegółowo

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Warszawa, 22 września 2011

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej 2) Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI-BÓR S.A Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN

CTL MACZKI-BÓR S.A Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 145mm na rozkład jazdy 2014/2015 Warszawa 2015 1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ... 6

SPIS TREŚCI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ... 6 SKMDI1 020.6.15 Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na rozkład jazdy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017-2018 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych SKMDI1 020.6.15 Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na rozkład jazdy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy Regulamin wraz z Cennikiem przedstawiamy poniżej.

Przedmiotowy Regulamin wraz z Cennikiem przedstawiamy poniżej. Na podstawie wymogów zawartych w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Dz. Ust. z dnia 29 listopada 2016r. pozycja 1923 niniejszym uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2014/2015 Warszawa, 2014 Wykaz zmian Lp.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa TT-01

Taryfa Towarowa TT-01 Strona 1 z 9 Taryfa Towarowa TT-01 Taryfa Towarowa przyjęta do stosowania przez przewoźników Tekst Jednolity ze zmianami z dnia 11- Niniejszy dokument jest własnością CTL Logistics. Zabrania się dokonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy

Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy Załącznik do Uchwały Nr 1113 /2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 listopada 2016 r. Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy Ir-23 Tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCES PRZYGOTOWANIA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW

PROCES PRZYGOTOWANIA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW Mieczysław KORNASZEWSKI, Mariusz SIEROCIŃSKI PROCES PRZYGOTOWANIA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW W artykule scharakteryzowano proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10.

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2015

Warszawa, grudzień 2015 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2016/2017 Warszawa, grudzień 2015 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

na rozkład jazdy pociągów 2015/16 Gdynia 2014 r.

na rozkład jazdy pociągów 2015/16 Gdynia 2014 r. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na rozkład jazdy pociągów 2015/16

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI 2017/2018

REGULAMIN SIECI 2017/2018 REGULAMIN SIECI 2017/2018 Warszawa, grudzień 2016 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia 1 Zmiana nr 1 z dnia 10 stycznia 2017 r. Spis załączników, Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 2 Zadania logistyki przewozowej Zadania logistyki przewozowej 1. Wsparcie służb handlowych

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

Fundacja ProKolej ul. Wspólna 50A/ Warszawa Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa.

Fundacja ProKolej ul. Wspólna 50A/ Warszawa Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa. Załącznik nr 1 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. UWAGI GENERALNE 1. Nieprawidłowa implementacja zasady kosztu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM. Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 20 do Umowy UM. 2 z 8 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Relacje aplikant/przewoźnik zarządca infrastruktury kolejowej/operator obiektu infrastruktury usługowej dr Klaudia Przybyłowicz mgr inż. Maciej Gładyga Warszawa 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1016 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017 Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017 Regulamin zawiera 7 stron Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza w Regulaminie przydzielania tras pocigów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza w Regulaminie przydzielania tras pocigów Zmiana z 29 marca 2010 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pocigów i korzystania z przydzielonych tras pocigów przez licencjonowanych przewoników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI... 1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ

Spis treści SPIS TREŚCI... 1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ Spis treści SPIS TREŚCI... 1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ 1... 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 1 Definicje i używane skróty... 5 2 PLK jako zarządca infrastruktury kolejowej... 7 3 Relacje przewoźnik

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo