Garant ostatecznie uzdrowiony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Garant ostatecznie uzdrowiony"

Transkrypt

1

2 CO NOWEGO? Garant Schuh + Mode AG Garant Schuh + Mode AG wiodàce europejskie zrzeszenie niezale nych kupców detalicznych w bran y obuwniczej, sportowej i skórzanej od 1 stycznia 2008 roku nie znajduje si ju w stanie upad oêci. Po trzech latach Zarzàd Garanta otrzyma z powrotem prawo dysponowania majàtkiem spó ki. Tym samym Zarzàdca upad oêciowy adwokat Friedrich W. Metzeler zakoƒczy najwi ksze post powanie uk adowe od czasu wejêcia w ycie Ustawy o prawie upad oêciowym w 1999 roku. Garant Schuh + Mode AG jest obecny na wielu imprezeach targowych. Düsseldorf tagi GDS jesieƒ 2007 rok Zakoƒczy o si najwi ksze post powanie uk adowe od czasu wejêcia w ycie niemieckiej Ustawy o prawie upad oêciowym Garant ostatecznie uzdrowiony MINERVA-POL Maszyny i cz Êci zamienne ódê ul. gen. J. Dàbrowskiego 238 tel./faks: Oferujemy: oryginalne cz Êci zamienne do maszyn: szwalniczych DÜRKOPP ADLER-MINERVA [prz. 1130, 1180, 4180, 4280, 4182] M TYPE 888 obuwniczych SVIT SAZAVAN Zapraszamy do wspó pracy! G rupa Garanta zosta a w trakcie post powania uk adowego trwale uzdrowiona oraz skoncentrowa a si na swojej dzia alnoêci podstawowej. To zaê doprowadzi o do tego, e ze zdecydowanà wi kszoêcià g osów wierzyciele upad ej spó ki wyrazili zgod na uk ad, a akcjonariusze na zmiany kapita owe. Sukces ten by mo liwy z jednej strony dzi ki dobrej wspó pracy Zarzàdcy upad oêciowego Friedricha W. Metzelera z Zarzàdem, a z drugiej strony dzi ki zaufaniu kupców detalicznych, dostawców i banków w stosunku do Garanta i Zarzàdcy upad oêciowego. Wprzysz oêci finansowanie ró nych obszarów dzia alnoêci Garanta jest zapewnione zarówno poprzez promes kredytowà udzielonà przez banki, jak i poprzez kontynuacj finansowania w drodze transakcji ABS (Asset-Backed Securities). Garant wspó pracuje obecnie z oko o 3500 kupców detalicznych, prowadzàcych ponad 5200 sklepów w ca ej Europie oraz z ponad 2100 dostawcami kontraktowymi. Plany na nowy rok Garant planuje na rok 2008 pi cioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W szczególnoêci pozytywny rozwój na europejskim rynku zagranicznym stwarza dobre perspektywy na nadchodzàcy rok. Ponadto przedsi biorstwo liczy na odzyskanie tych dostawców kontraktowych, którzy zerwali kontakty handlowe w trakcie post powania upad oêciowego, oraz na do àczenie nowych firm do systemu Garanta. Rober Natter, Rzecznik Zarzàdu Garanta, oêwiadczy : Cieszymy si, e po trudnym post powaniu upad oêciowym mo emy teraz ca kowicie skoncentrowaç si na naszych klientach i rynkach. Wraz ze zniesieniem stanu upad oêci koƒczy si rola Zarzàdcy upad oêciowego. Adwokat Friedrich Wilhelm Metzeler, który od 7 wrzeênia 2004 roku uczestniczy w post powaniu w sprawie Garanta, w przysz oêci b dzie nadzorowa wykonanie uk adu oraz zadba o to, aby akcje posiadane przez spó k powierniczà Erste Amplifikator GmbH na skutek podwy szenia kapita u, zosta y zbyte inwestorowi bàdê kilku inwestorom strategicznym. 6

3 BIZNES INFORMACJE Ilezarabia.pl J aki odsetek osób z Twojej bran y zarabia wi cej, pracujàc na takim samym stanowisku? Dla tych, którzy chcà zobaczyç, jak wyglàdajà ich zarobki w skali krajowej i porównaç je z pensjami pracowników swojej bran y, powsta nowy serwis Jest to pierwsza w Polsce porównywarka wynagrodzeƒ. Zawiera prosty formularz, w którym podaje si swojà bran, stanowisko, wynagrodzenie brutto, czas pracy, miejscowoêç, wykszta cenie, p eç i wiek. Po wype nieniu formularza otrzymuje si raport o zarobkach, dopasowany do swojego profilu i podzielony na zestawienie ogólne, bran owe oraz terytorialne. D.K. Fundusze unijne wykorzystane Wed ug danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do beneficjentów pomocy unijnej trafi o ju ponad 21,8 mld z. Oznacza to, e Polska wykorzysta a prawie 70% z puli 31 mld z, jakie Bruksela przyzna a jej na lata Pozosta e 9,3 mld z musimy zagospodarowaç do koƒca tego roku.. Kara dla pracownika za obmawianie Atmosfera w miejscu pracy ma istotne znaczenie, gdy jest to czynnik w du ej mierze oddzia ywujàcy na prac. Nieporozumienia (tzw. ró nice zdaƒ mi dzy pracownikami) w miejscu pracy w wielu zak adach pracy nie nale à do rzadkoêci. K ótnie sà nieprzyjemne, nu àce i denerwujà nie tylko tych, którzy biorà w nich udzia, ale równie majà wp yw na innych wspó pracowników (agresja rodzi agresj ). Zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy pracownik m.in. ma obowiàzek przestrzegaç w zak adzie pracy zasad wspó ycia spo ecznego. Bezpodstawne pomawianie lub wyra anie negatywnych opinii o innych wspó pracownikach obliguje pracodawc do wymierzenia kary lub rozwiàzania stosunku pracy. D.K. Zatrudnianie osób niepe nosprawnych w 2008 r. W tym roku pracodawcy zatrudniajàcy osoby niepe nosprawne mogà liczyç na znacznà pomoc finansowà. Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych cz Êciowo sfinansuje sk adki na ubezpieczenia spo eczne pracowników. Pracodawcy mogà równie liczyç na cz Êciowe dofinansowanie wynagrodzeƒ osób niepe nosprawnych. Kontrola i: czy musi byç zgoda? Pracodawca obowiàzany jest szanowaç godnoêç i inne dobra osobiste pracownika. Zalicza si do nich m.in. korespondencj czy rozmowy telefoniczne. Niestety, oko o 67% pracodawców w Polsce kontroluje korespondencj elektronicznà swoich pracowników. Co prawda, nie mamy sprecyzowanych przepisów dotyczàcych monitorowania, lecz pracodawcy powinni zawiadamiaç pracowników o rewizji ich korespondencji elektronicznej. Sta a sk adka do ZUS Pos owie pracujà nad zmianà zasad op acania sk adek przez ma ych przedsi biorców. Dzi ki wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2009 roku osoby prowadzàce firmy op acajàce sk adki od minimalnej podstawy w wysokoêci 60% Êredniej p acy nie b dà musia y pi ç razy w roku sprawdzaç kwot, jakie majà wp aciç do ZUS. Stawki te zostanà bowiem ustalone na ca y rok. Tak samo ma te byç ustalana wysokoêç sk adek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiàzki pracodawców w zakresie rozliczenia podatku pracowników Do koƒca lutego p atnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszà wywiàzaç si z obowiàzku wype nienia i z o enia deklaracji podatkowych. Pracodawcy dokonujàcy rozliczenia podatku w imieniu swoich pracowników muszà wype niç formularz PIT-40. JeÊli natomiast pracownicy b dà rozliczaç si sami, pracodawcy zobowiàzani sà do dostarczenia im wype nionej informacji PIT

4 CO NOWEGO? Firma Gasek & Porada, importer obuwia z Gorzowa Wielkopolskiego, od sezonu wiosna 2008 nowym dystrybutorem marki Unisa w Polsce Poszerzajà ofert Unisa zawsze z klasà Producent obuwia firma Unisa zosta a utworzona w 1974 roku. Rozpocz a produkcj obuwia w Hiszpanii, a sprzeda w USA. W roku 1992 firma rozszerzy a dystrybucj obuwia o rynek europejski. Obecnie UNISA EUROPA sprzedaje oko o 1 miliona par rocznie, g ównie w Niemczech, Hiszpanii, we Francji, w Holandii, we W oszech, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Posiada tak e 14 w asnych sklepów w domach towarowych Printemps we Francji. Zdaniem Dariusza Porady, dystrybutora marki, jakoêç obuwia Unisa idzie w parze z korzystnà cenà. Obuwie to jest w 100% wykonane ze skór naturalnych. Cechuje si du ym komfortem u ytkowania, przy jednoczeênie modnym wzornictwie. Dodatkowym u atwieniem dla nas jako dystrybutora jest fakt, e Unisa wspiera sprzeda, oferujàc sklepom przy ka dym zamówieniu pakiet materia ów reklamowych, standy, plakaty itp. Po àczenie tych elementów na starcie zaowocowa o zebraniem zaskakujàco du ej liczby zamówieƒ ju na pierwszy sezon dystrybucji wiosn 2008 stwierdza Porada. Marka Unisa dla firmy jest doskona ym uzupe nieniem dla wprowadzonej ju na tynek Polski ekskluzywnej kolekcji Matu Romero, bardzo charakterystycznej, gdzie modele wykonane sà z oryginalnych skór na przyk ad pytona lub strusia. Osoby, które majà pieniàdze, chcà kupowaç buty odmienne od tego, co ju majà. U nas znajdà modele z kolekcji Matu Romero. Klienci o skromnych dochodach kupujà buty znacznie taƒsze, bardziej uniwersalne, lecz te modne. I tu w naszej ofercie stawiamy na mark Unisa podsumowuje Tomasz Gasek. 28

5 WARTO WIEDZIEå Buty, jak si okazuje, mogà bardzo mocno zapaêç w pami ç ich u ytkowników. ZapytaliÊmy ludzi z pierwszych stron gazet o to, jakie majà wspomnienia zwiàzane z obuwiem Cz Êç druga Gwiazdy o butach Eva Minge uwa a, e buty podkreêlajà osobowoêç EVA MINGE projektantka kolekcji, odzie y damskiej i butów, w aêcicielka studia mody Do butów mam ogromnà s aboêç Moje wspomnienie zwiàzane z butami z okresu dzieciƒstwa bli sze jest krainie horroru ni bajki. Marzy am o tym, aby mieç takie buty, jakie nosi y wtedy wszystkie zwyczajne dzieci. Niestety, jako dziecko nie czu am si szcz Êliwa z niektórymi pomys ami wychowawczymi, jakie realizowa a wówczas wobec mnie mama. Pami tam, e pewnego dnia spotka yêmy si z kuzynkà w sklepie z bucikami. Buty, jakie wówczas ona wybra a, moja mama oceni a jako straszne. Wyglàda y jak replika bardzo modnych wówczas m skich sanda ów. Ja natomiast otrzyma am ó te pantofelki rodzaj lakierek z dwoma szerokimi paskami na obcasie à la klocek. Wed ug mojej mamy prezentowa am si w nich pi knie. Moim zdaniem by y naprawd ohydne, a ja wyglàda am w nich obrzydliwie i czu am si rzeczywiêcie dramatycznie... Zrobi am wi c wszystko, co by o w mojej mocy, aby te buty zniszczy y si w jak najszybszym tempie. Dosta am za to powa nà reprymend, ale postawi am na swoim. Wkrótce mia am ju owe najpi kniejsze na Êwiecie sanda y typu jezuski, czy chrystuski. W tamtych czasach kupowa- o si buty z ówczesnej NRD. Stamtàd te przywioz a mi mama pantofle marki Salamander i tym razem bardziej uda o jej si trafiç w mój styl i upodobania. Naprawd pi kne buty dosta am jednak od swojej babci jako pi tnastolatka. By y to kupione za ogromne pieniàdze ró owe ci emki z mi ciutkiej, welurowej skórki. Gdy wchodzi am w nich do szko y, nic innego nie by o widaç tylko te moje pi kne ci my! Do dziê je pami tam i wspominam. Buty sà dla mnie bardzo wa nym elementem stroju tak e i teraz. Mam do nich ogromnà s aboêç. Jestem przeciwniczkà unifikacji stroju. Uwa am, e ka dy cz owiek powinien podkreêlaç swojà w asnà osobowoêç w aênie poprzez odpowiednio dobrany strój. Projektujàc buty, zwracam uwag na to, by nadaç im odr bny, indywidualny, oryginalny charakter. DoroÊli rzadko kiedy mogà pozwoliç sobie na takà swobod w ubiorze jak m odzie i dzieci. Im oczywiêcie wypada si bawiç strojem, nak adaç wr cz kolorowe zabawki na nogi. To jest przyj te i uznawane za trendy w tej grupie wiekowej. Jestem zwolenniczkà pewnego rodzaju zabawy w mod. Stwarzam dziecku mo liwoêç wspó komponowania i wspó tworzenia poszczególnych modeli butów na przyk ad poprzez zmian sznurowade, doszycie lub odpi cie guziczka. Przede wszystkim jednak mam na wzgl dzie wygod. Jako matka dwóch ch opców, którzy wychowali si na znakomitych bucikach firmy Bartek (i to nie jest chwyt reklamowy, tak rzeczywiêcie by o) zwracam uwag na wzgl dy technologiczne i u ytkowe. Stwarzana przeze mnie wizja plastyczna, jest na bie àco konfrontowana z opinià technologa. Dà do tego, aby buty noszàce logo Eva Minge by y kojarzone ze mnà, jako ich projektantkà. MyÊl, e ta marka jest ju na tyle rozpoznawalna, e si gaç po nià b dà nie tylko nastoletnie dziewczynki, ale tak e ich mamy. Te, które chcà zarazem bawiç si modà, jak i podkre- Êlaç swojà indywidualnoêç. To wspó komponowanie, wspó tworzenie w zakresie obuwia mo e rozszerzyç si tak e na ca y strój. Mo e stanowiç prób Êwiadomego kreowania w asnego wizerunku dopasowanego stylistycznie do charakteru butów. Zdarza mi si te, e projektujàc obuwie, eksperymentuj. Wtedy testuj na sobie okreêlone wzory, zw aszcza te o charakterze bardziej sportowym. W yciu prywatnym niemal wszystkie ubrania jakie nosz, sà w asnej marki. Niektóre dodatki i buty jednak kupuj. Mog powiedzieç o sobie, e jestem prawdziwà butoholiczkà typowà kobietà. Mam ich ca e mnóstwo. Podobajà mi si zw aszcza te najdro sze i najbardziej oryginalne pary. Przywo je g ównie z zagranicy, gdzie wyje d am ze wzgl dów zawodowych. Najcz Êciej z Rzymu, tam jest najwi cej takich butów, jakich szukam. A wi c ciekawych, innych ni przeci tne. MAREK KAMI SKI podró nik, biznesmen, zdobywca m.in. bieguna pó nocnego i samotnie bieguna po udniowego Zdoby biegun pó nocny w p kni tym bucie Przeglàda em ostatnio fotografie z dzieciƒstwa. Jest wêród nich czarno-bia e zdj cie przedstawiajàce mnie zimà, na sankach i w zwyk ych gumowcach. Mojej rodziny nie by o wówczas staç na lepsze buty dla mnie. Nikt z nas wtedy nie przypuszcza, e ten ma y cz owieczek na zdj ciu dwadzieêcia lat póêniej dojdzie sam na biegun po udniowy... W dzieciƒstwie uprawia em du o ró nych sportów takich, które wymaga y odpowiedniego obuwia. Najcz Êciej u ywa em wtedy adidasów, czy te butów typu 40

6 WARTO WIEDZIEå trampki. Mo na powiedzieç, e by o to moje ulubione obuwie w tamtym czasie. Póêniej, podczas wypraw stosowa em buty bardzo specjalistyczne norweskiej firmy Alfa. By o to obuwie wzorowane na koncepcji Amundsena, czyli nie by y skórzane, pot ne, lecz tylko z wibramowà podeszwà i do tego materia. Do Êrodka zak ada o si coê w rodzaju walonek, rodzaj filcowych butów, cienkà skarpet i foliowy worek eby zatrzymaç wilgoç. Podczas wyprawy na biegun pó nocny jeden z moich butów p k. Nie mia em adnej zapasowej pary, wi c gdyby pop ka ca kowicie, by aby to tragedia. Mimo e uszkodzony, wytrzyma jednak do koƒca w drówki. W p kni tym bucie przemierzy em prawie po ow tej trasy. W moim ekwipunku znajduje si zazwyczaj tylko jedna para butów jest to wi c pewnego rodzaju ryzyko. Mo e si z nimi coê staç i dalsza droga nie b dzie mo liwa. Gdybym chcia mieç rezerwowy ekwipunek musia bym ciàgnàç ze sobà mo e 500 kg, a mog wziàç tylko 210 to i tak jest du o. Gdy studiowa em, przekona em si, e cz owieka, który nie ma du o pieni dzy, nie staç na tanie rzeczy. JeÊli chodzi o buty, najwa niejsza jest ich jakoêç, a nie cena. Kiedy, b dàc jeszcze studentem, za o y em w asnà firm, pozna em Piotra i Anit Janukowicz. Marek Kamiƒski (od prawej) z kolegami z dzieci cych lat Prowadzili firm Apia w Gdaƒsku. To oni przekonali mnie do dobrych, firmowych butów. Oni te, od tamtej pory, doradzajà mi, jeêli chodzi o dobór obuwia. Dzisiaj Apia to du e przedsi biorstwo producent i sieç sklepów obuwniczych. W ciàgu tych lat ich firma si rozwin a i ja si rozwinà em. Pierwsze buty, jakie kupiliêmy z onà dla naszej córki i dla syna, by y w aênie tej marki. Bardzo mi si podoba filozofia dzia ania firmy Piotra i Anity. Nasza przyjaêƒ ciàgle trwa i mo na powiedzieç wyros a ponad Êwiat butów, przekroczy a go. Dzisiaj, na co dzieƒ i na wyprawy, czyli w warunkach normalnych oraz ekstremalnych, korzystam z obuwia firm Apia i Ecco. Buty tej ostatniej firmy szczególnie dobrze sprawdzajà si w ka dych warunkach, równie pustynnych. W yciu prywatnym i na co dzieƒ przy wyborze obuwia kieruj si na ogó sugestiami ony, która ma lepsze poczucie smaku ni ja. Oczywi- Êcie, wa ne jest poczucie estetyki, tzw. dobry gust. MyÊl jednak, e naprawd najwa niejszy jest cz owiek, to, co jest w nim, co sobà reprezentuje, a reszta to dodatki.

7 STATYSTYKA Produkcja, eksport, import w pierwszym pó roczu 2007 roku Pierwsze pó rocze podliczone GUS oraz Centrum Analityczne Administracji Celnej poda o do wiadomoêci publicznej dane statystyczne obejmujàce wysokoêç produkcji, eksportu i importu obuwia w pierwszych szeêciu miesiàcach 2007 roku. Wykres 1. Eksport obuwia z podzia em na rodzaje wierzchów w I/2006 oraz I/2007 w mln par Spadek produkcji obuwia w pierwszym pó roczu 2007 o 39,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg ego to dla bran y przemys u obuwniczego du y problem. Wraz ze spadkiem produkcji odnotowaliêmy równie znaczàcy spadek zatrudnienia w przemyêle obuwniczym, a wi kszoêç wskaêników pokazuje niekorzystnà sytuacj dla polskich przedsi biorstw sektora skórzanego. Na powy sze wyniki wp yw na pewno mia- a niestabilna sytuacja polityczna kraju w przeddzieƒ wyborów oraz du e wahania obcej waluty i znaczàcy spadek dolara. Ograniczenie produkcji to równie rezultat olbrzymiego importu obuwia, który znaczàco nasyca polski rynek obuwniczy, nie pozostawiajàc miejsca dla polskich producentów. Pierwsze pó rocze 2007 roku to wzrost eksportu obuwia o oko o 8% w stosunku do pó rocza roku Jest to bardzo pozytywne zjawisko pomimo niedu ego jeszcze wzrostu, ale pozwalajàce oceniç, i firmy w znaczàcy sposób ukierunkowujà swojà produkcj i sprzeda równie na rynki zagraniczne. Rozwój firm po àczony z dywersyfikacjà sprzeda y obuwia pozwala na planowanie strategii zdobywania coraz to nowych rynków eksportowych. Najwi kszy wzrost eksportu nastàpi w obuwiu tekstylnym a 35,07%, obuwiu gumowym 66% oraz obuwiu tworzywowym 21,5%. Niepokojàcy jest natomiast spadek eksportu w obuwiu skórzanym wynoszàcy 4,22%, choç nale y pami taç, i pierwsze pó rocze 2007 roku obrazuje kolekcje obuwia wiosenno-letnià, która w wi kszoêci wykonana jest z materia ów tekstylno-tworzywowych. Zadawalajàcy jest równie fakt, i firmy polskie poszukujà coraz to nowych kierunków eksportowych, o czym Êwiadczà najcz stsze i najwi ksze kierunki eksportu polskiego obuwia. Niezmiennie od wielu lat najwi kszà liczb obuwia wyeksportowaliêmy do Niemiec 3,08 mln par na àcznà wartoêç 22,19 mln EUR, jest to co prawda 0,9% mniej w stosunku do pierwszego pó rocza 2006, lecz wartoêciowo wi cej z 20,52 mln EUR do 22,19 mln EUR rok 2007 rok gumowe tworzywowe skórzane tekstylne pozosta e Struktura eksportu w I pó roczu 2007 w mln par ze wzgl du na kraje przeznaczenia wybrane najwi ksze kierunki eksportowe Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 1. San Marino 3,19 10,16 2. Niemcy 3,08 22,19 3. Ukraina 1,88 20,97 4. Dania 1,00 11,67 5. Rosja 0,97 15,31 6. W ochy 0,96 8,96 7. Republika Czeska 0,63 5,59 Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 8. Francja 0,32 1,56 9. Niderlandy 0,26 3, Litwa 0,19 2, W gry 0,17 0, Szwajcaria 0,18 1, Grecja 0,16 0, otwa 0,16 1,31 Struktura importu w I pó roczu 2007 w mln par ze wzgl du na kraje pochodzenia wybrane najwi ksze kierunki importowe Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 1. Chiny 48,37 98,57 2. Turcja 4,22 2,28 3. Wietnam 2,56 27,10 4. W ochy 2,23 29,70 5. Niemcy 0,86 6,08 6. Hongkong 0,52 2,71 7. Dania 0,40 0,42 Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 8. Indonezja 0,41 6,29 9. Indie 0,39 4, Brazylia 0,31 2, Tajlandia 0,31 5, Rumunia 0,26 4, Austria 0,22 1, Hiszpania 0,16 3,42 48

8 STATYSTYKA Wykres 2. Najwi ksze kierunki eksportowe obuwia w I pó roczu 2007 w mln par San Marino Niemcy Ukraina Dania Rosja W ochy Republika Czeska Wyjàtek w pierwszym pó roczu 2007 roku stanowi San Marino 3,19 mln par, które klasyfikuje si na pierwszym miejscu pod wzgl dem iloêci eksportowanego obuwia. W czo ówce paƒstw do, których eksportowane jest obuwie, sà Ukraina 1,88 mln par, Dania 1,00 mln par oraz Rosja 0,97 mln par. Ciekawymi i atrakcyjnymi kierunkami eksportowymi mogà byç w nied ugim czasie takie kraje jak: Irlandia, Wielka Brytania oraz kraje Dalekiego Wschodu jak np. Arabia Saudyjska. Francja Niderlandy Litwa W gry Szwajcaria Grecja otwa Polska Izba Przemys u Skórzanego jako przedstawiciel sektora skórzanego organizuje w lutym 2008 roku Wysp Obuwia Polskiego na targach Futura w Dublinie w Irlandii. Du e zainteresowanie ze strony firm potwierdza atrakcyjnoêç rynku irlandzkiego dla polskich producentów. Izba, jako g ówny koordynator wyjazdu na targi, przygotowuje równie szereg dzia aƒ promocyjno-marketingowych, które pozwolà polskim firmom zaistnieç oraz nawiàzaç owocnà wspó prac z firmami irlandzkimi. Opracowana ulotka promujàca polskich producentów podkreêla walory zdrowotne oraz jakoêciowe polskiego obuwia oraz promuje znak i has o: W Polskich Butach Doko a Âwiata. Nast pnym dzia aniem i krokiem w celu zwi kszenia polskiego eksportu b dzie organizacja polskiego wystawiennictwa na targach w Birmingham w Wielkiej Brytanii, o ich szczegó ach, poinformujemy niebawem. Bardzo niepokojàcym zjawiskiem w pierwszym pó roczu 2007 roku jest nadal rosnàcy import obuwia, którego 79,52% stanowi im-

9 STATYSTYKA Wykres 3. Import obuwia z podzia em na rodzaje wierzchów w I/2006 oraz I/2007 w mln par rok 2007 rok gumowe tworzywowe skórzane tekstylne pozosta e Wykres 4. Najwi ksze kierunki importowe obuwia w I pó roczu 2007 w mln par Chiny Turcja Wietnam W ochy Niemcy Honkong Dania Indonezja Indie Brazylia Tajlandia Rumunia Austria Hiszpania port obuwia z Chin. W stosunku do pó rocza roku ubieg ego wzrost jest niewielki, lecz, globalnie analizujàc, jest on niewspó miernie du y do pozosta ych kierunków importowych. Zadawalajàcy jest natomiast fakt, i przy tak du ym imporcie Êrednia cena obuwia wprowadzanego na polski obszar celny z Chin wzrasta, co mo e sugerowaç sprowadzanie obuwia dro szego lepszej jakoêci. Nale y zaznaczyç, i obowiàzujàce c a na o one w roku 2006 i trwajàce do koƒca 5 paêdziernika 2008 roku zabezpieczajà oraz zmniejszajà nap yw obuwia tylko z wierzchami skórzanymi z Chin i Wietnamu, a najwi kszy import obejmuje przede wszystkim obuwie z wierzchami tworzywowymi. Najwi kszy import obserwujemy w aênie w obuwiu tworzywowym, który w pierwszym pó roczu 2007 wyniós 37,98 mln par i wzrós o 4,34% w analogicznym okresie roku Przypomnijmy, i na o one c a to 16,5% na obuwie pochodzenia chiƒskiego oraz 10% na obuwie pochodzenia wietnamskiego. Pozosta ymi najwi kszymi kierunkami importowanego obuwia w pierwszym pó roczu 2007 do Polski sà: Turcja 4,22 mln par, Wietnam 2,56 mln par oraz W ochy 2,23 mln par. Z powy szych krajów import równie znaczàco wzrós w stosunku do roku ubieg ego: z Turcji o 14%, z Wietnamu o 86%, z W och o 114%. Polska Izba Przemys u Skórzanego na bie àco monitoruje prace Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzanych zmian systemowych, uczestniczy równie z g osem doradczym w pracach Zarzàdu CEC Europejskiej Konfederacji Przemys u Obuwniczego z siedzibà w Brukselii majàcych wp yw na ochron rodzimego przemys u przed niekontrolowanym i nieuczciwym importem obuwia wprowadzanego na polski obszar celny. Polska Izba Przemys u Skórzanego poprzez organizacj Ogólnopolskich Kampanii Zdrowa Stopa Waszego Dziecka podkreêlajàcej walory zdrowotne i jakoêciowe polskiego obuwia oraz promujàcej polskich producentów oraz kampanii medialnej umo liwiajàcej polskim klientom poznanie dobrych polskich marek obuwia ma nadziej wp ynàç na decyzj klientów w wyborze obuwia polskich producentów. Oprac. Polska Izba Przemys u Skórzanego z siedzibà w odzi PPHU LASER Zak ad Produkcji Obuwia Producent obuwia m skiego i m odzie owego we wszystkich systemach, z najwy szej jakoêci skór naturalnych Myszków, ul. Partyzantów 21; tel. kom ; tel , , ; 50

10 TEMAT MIESIÑCA Wolford E&P Rozmiary: CAPRICE Rozmiary: 3,5 8 Buty zaopatrzone w europejski patent OnAir oraz system Anti-Shokk E&P Rozmiary: JMS-BUT-S Rozmiary: MARCO Rozmiary:

11 NOWOÂCI Mustang EVERLAND Cholewka: PU Podszewka: materia Kolory: bia o-ró owy, bia o-b kitny, bia o-zielony Rozmiary: EVERLAND Cholewka: PU Podszewka: materia Kolory: bia o-b kitny, be owo-bràzowy Rozmiary: INBLU Rozmiary: WISHOT Rozmiary: WISHOT Podszewka: materia tekstylny Kolor: bia y Rozmiary: 37 41,

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo