Garant ostatecznie uzdrowiony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Garant ostatecznie uzdrowiony"

Transkrypt

1

2 CO NOWEGO? Garant Schuh + Mode AG Garant Schuh + Mode AG wiodàce europejskie zrzeszenie niezale nych kupców detalicznych w bran y obuwniczej, sportowej i skórzanej od 1 stycznia 2008 roku nie znajduje si ju w stanie upad oêci. Po trzech latach Zarzàd Garanta otrzyma z powrotem prawo dysponowania majàtkiem spó ki. Tym samym Zarzàdca upad oêciowy adwokat Friedrich W. Metzeler zakoƒczy najwi ksze post powanie uk adowe od czasu wejêcia w ycie Ustawy o prawie upad oêciowym w 1999 roku. Garant Schuh + Mode AG jest obecny na wielu imprezeach targowych. Düsseldorf tagi GDS jesieƒ 2007 rok Zakoƒczy o si najwi ksze post powanie uk adowe od czasu wejêcia w ycie niemieckiej Ustawy o prawie upad oêciowym Garant ostatecznie uzdrowiony MINERVA-POL Maszyny i cz Êci zamienne ódê ul. gen. J. Dàbrowskiego 238 tel./faks: Oferujemy: oryginalne cz Êci zamienne do maszyn: szwalniczych DÜRKOPP ADLER-MINERVA [prz. 1130, 1180, 4180, 4280, 4182] M TYPE 888 obuwniczych SVIT SAZAVAN Zapraszamy do wspó pracy! G rupa Garanta zosta a w trakcie post powania uk adowego trwale uzdrowiona oraz skoncentrowa a si na swojej dzia alnoêci podstawowej. To zaê doprowadzi o do tego, e ze zdecydowanà wi kszoêcià g osów wierzyciele upad ej spó ki wyrazili zgod na uk ad, a akcjonariusze na zmiany kapita owe. Sukces ten by mo liwy z jednej strony dzi ki dobrej wspó pracy Zarzàdcy upad oêciowego Friedricha W. Metzelera z Zarzàdem, a z drugiej strony dzi ki zaufaniu kupców detalicznych, dostawców i banków w stosunku do Garanta i Zarzàdcy upad oêciowego. Wprzysz oêci finansowanie ró nych obszarów dzia alnoêci Garanta jest zapewnione zarówno poprzez promes kredytowà udzielonà przez banki, jak i poprzez kontynuacj finansowania w drodze transakcji ABS (Asset-Backed Securities). Garant wspó pracuje obecnie z oko o 3500 kupców detalicznych, prowadzàcych ponad 5200 sklepów w ca ej Europie oraz z ponad 2100 dostawcami kontraktowymi. Plany na nowy rok Garant planuje na rok 2008 pi cioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W szczególnoêci pozytywny rozwój na europejskim rynku zagranicznym stwarza dobre perspektywy na nadchodzàcy rok. Ponadto przedsi biorstwo liczy na odzyskanie tych dostawców kontraktowych, którzy zerwali kontakty handlowe w trakcie post powania upad oêciowego, oraz na do àczenie nowych firm do systemu Garanta. Rober Natter, Rzecznik Zarzàdu Garanta, oêwiadczy : Cieszymy si, e po trudnym post powaniu upad oêciowym mo emy teraz ca kowicie skoncentrowaç si na naszych klientach i rynkach. Wraz ze zniesieniem stanu upad oêci koƒczy si rola Zarzàdcy upad oêciowego. Adwokat Friedrich Wilhelm Metzeler, który od 7 wrzeênia 2004 roku uczestniczy w post powaniu w sprawie Garanta, w przysz oêci b dzie nadzorowa wykonanie uk adu oraz zadba o to, aby akcje posiadane przez spó k powierniczà Erste Amplifikator GmbH na skutek podwy szenia kapita u, zosta y zbyte inwestorowi bàdê kilku inwestorom strategicznym. 6

3 BIZNES INFORMACJE Ilezarabia.pl J aki odsetek osób z Twojej bran y zarabia wi cej, pracujàc na takim samym stanowisku? Dla tych, którzy chcà zobaczyç, jak wyglàdajà ich zarobki w skali krajowej i porównaç je z pensjami pracowników swojej bran y, powsta nowy serwis Jest to pierwsza w Polsce porównywarka wynagrodzeƒ. Zawiera prosty formularz, w którym podaje si swojà bran, stanowisko, wynagrodzenie brutto, czas pracy, miejscowoêç, wykszta cenie, p eç i wiek. Po wype nieniu formularza otrzymuje si raport o zarobkach, dopasowany do swojego profilu i podzielony na zestawienie ogólne, bran owe oraz terytorialne. D.K. Fundusze unijne wykorzystane Wed ug danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do beneficjentów pomocy unijnej trafi o ju ponad 21,8 mld z. Oznacza to, e Polska wykorzysta a prawie 70% z puli 31 mld z, jakie Bruksela przyzna a jej na lata Pozosta e 9,3 mld z musimy zagospodarowaç do koƒca tego roku.. Kara dla pracownika za obmawianie Atmosfera w miejscu pracy ma istotne znaczenie, gdy jest to czynnik w du ej mierze oddzia ywujàcy na prac. Nieporozumienia (tzw. ró nice zdaƒ mi dzy pracownikami) w miejscu pracy w wielu zak adach pracy nie nale à do rzadkoêci. K ótnie sà nieprzyjemne, nu àce i denerwujà nie tylko tych, którzy biorà w nich udzia, ale równie majà wp yw na innych wspó pracowników (agresja rodzi agresj ). Zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy pracownik m.in. ma obowiàzek przestrzegaç w zak adzie pracy zasad wspó ycia spo ecznego. Bezpodstawne pomawianie lub wyra anie negatywnych opinii o innych wspó pracownikach obliguje pracodawc do wymierzenia kary lub rozwiàzania stosunku pracy. D.K. Zatrudnianie osób niepe nosprawnych w 2008 r. W tym roku pracodawcy zatrudniajàcy osoby niepe nosprawne mogà liczyç na znacznà pomoc finansowà. Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych cz Êciowo sfinansuje sk adki na ubezpieczenia spo eczne pracowników. Pracodawcy mogà równie liczyç na cz Êciowe dofinansowanie wynagrodzeƒ osób niepe nosprawnych. Kontrola i: czy musi byç zgoda? Pracodawca obowiàzany jest szanowaç godnoêç i inne dobra osobiste pracownika. Zalicza si do nich m.in. korespondencj czy rozmowy telefoniczne. Niestety, oko o 67% pracodawców w Polsce kontroluje korespondencj elektronicznà swoich pracowników. Co prawda, nie mamy sprecyzowanych przepisów dotyczàcych monitorowania, lecz pracodawcy powinni zawiadamiaç pracowników o rewizji ich korespondencji elektronicznej. Sta a sk adka do ZUS Pos owie pracujà nad zmianà zasad op acania sk adek przez ma ych przedsi biorców. Dzi ki wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2009 roku osoby prowadzàce firmy op acajàce sk adki od minimalnej podstawy w wysokoêci 60% Êredniej p acy nie b dà musia y pi ç razy w roku sprawdzaç kwot, jakie majà wp aciç do ZUS. Stawki te zostanà bowiem ustalone na ca y rok. Tak samo ma te byç ustalana wysokoêç sk adek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiàzki pracodawców w zakresie rozliczenia podatku pracowników Do koƒca lutego p atnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszà wywiàzaç si z obowiàzku wype nienia i z o enia deklaracji podatkowych. Pracodawcy dokonujàcy rozliczenia podatku w imieniu swoich pracowników muszà wype niç formularz PIT-40. JeÊli natomiast pracownicy b dà rozliczaç si sami, pracodawcy zobowiàzani sà do dostarczenia im wype nionej informacji PIT

4 CO NOWEGO? Firma Gasek & Porada, importer obuwia z Gorzowa Wielkopolskiego, od sezonu wiosna 2008 nowym dystrybutorem marki Unisa w Polsce Poszerzajà ofert Unisa zawsze z klasà Producent obuwia firma Unisa zosta a utworzona w 1974 roku. Rozpocz a produkcj obuwia w Hiszpanii, a sprzeda w USA. W roku 1992 firma rozszerzy a dystrybucj obuwia o rynek europejski. Obecnie UNISA EUROPA sprzedaje oko o 1 miliona par rocznie, g ównie w Niemczech, Hiszpanii, we Francji, w Holandii, we W oszech, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Posiada tak e 14 w asnych sklepów w domach towarowych Printemps we Francji. Zdaniem Dariusza Porady, dystrybutora marki, jakoêç obuwia Unisa idzie w parze z korzystnà cenà. Obuwie to jest w 100% wykonane ze skór naturalnych. Cechuje si du ym komfortem u ytkowania, przy jednoczeênie modnym wzornictwie. Dodatkowym u atwieniem dla nas jako dystrybutora jest fakt, e Unisa wspiera sprzeda, oferujàc sklepom przy ka dym zamówieniu pakiet materia ów reklamowych, standy, plakaty itp. Po àczenie tych elementów na starcie zaowocowa o zebraniem zaskakujàco du ej liczby zamówieƒ ju na pierwszy sezon dystrybucji wiosn 2008 stwierdza Porada. Marka Unisa dla firmy jest doskona ym uzupe nieniem dla wprowadzonej ju na tynek Polski ekskluzywnej kolekcji Matu Romero, bardzo charakterystycznej, gdzie modele wykonane sà z oryginalnych skór na przyk ad pytona lub strusia. Osoby, które majà pieniàdze, chcà kupowaç buty odmienne od tego, co ju majà. U nas znajdà modele z kolekcji Matu Romero. Klienci o skromnych dochodach kupujà buty znacznie taƒsze, bardziej uniwersalne, lecz te modne. I tu w naszej ofercie stawiamy na mark Unisa podsumowuje Tomasz Gasek. 28

5 WARTO WIEDZIEå Buty, jak si okazuje, mogà bardzo mocno zapaêç w pami ç ich u ytkowników. ZapytaliÊmy ludzi z pierwszych stron gazet o to, jakie majà wspomnienia zwiàzane z obuwiem Cz Êç druga Gwiazdy o butach Eva Minge uwa a, e buty podkreêlajà osobowoêç EVA MINGE projektantka kolekcji, odzie y damskiej i butów, w aêcicielka studia mody Do butów mam ogromnà s aboêç Moje wspomnienie zwiàzane z butami z okresu dzieciƒstwa bli sze jest krainie horroru ni bajki. Marzy am o tym, aby mieç takie buty, jakie nosi y wtedy wszystkie zwyczajne dzieci. Niestety, jako dziecko nie czu am si szcz Êliwa z niektórymi pomys ami wychowawczymi, jakie realizowa a wówczas wobec mnie mama. Pami tam, e pewnego dnia spotka yêmy si z kuzynkà w sklepie z bucikami. Buty, jakie wówczas ona wybra a, moja mama oceni a jako straszne. Wyglàda y jak replika bardzo modnych wówczas m skich sanda ów. Ja natomiast otrzyma am ó te pantofelki rodzaj lakierek z dwoma szerokimi paskami na obcasie à la klocek. Wed ug mojej mamy prezentowa am si w nich pi knie. Moim zdaniem by y naprawd ohydne, a ja wyglàda am w nich obrzydliwie i czu am si rzeczywiêcie dramatycznie... Zrobi am wi c wszystko, co by o w mojej mocy, aby te buty zniszczy y si w jak najszybszym tempie. Dosta am za to powa nà reprymend, ale postawi am na swoim. Wkrótce mia am ju owe najpi kniejsze na Êwiecie sanda y typu jezuski, czy chrystuski. W tamtych czasach kupowa- o si buty z ówczesnej NRD. Stamtàd te przywioz a mi mama pantofle marki Salamander i tym razem bardziej uda o jej si trafiç w mój styl i upodobania. Naprawd pi kne buty dosta am jednak od swojej babci jako pi tnastolatka. By y to kupione za ogromne pieniàdze ró owe ci emki z mi ciutkiej, welurowej skórki. Gdy wchodzi am w nich do szko y, nic innego nie by o widaç tylko te moje pi kne ci my! Do dziê je pami tam i wspominam. Buty sà dla mnie bardzo wa nym elementem stroju tak e i teraz. Mam do nich ogromnà s aboêç. Jestem przeciwniczkà unifikacji stroju. Uwa am, e ka dy cz owiek powinien podkreêlaç swojà w asnà osobowoêç w aênie poprzez odpowiednio dobrany strój. Projektujàc buty, zwracam uwag na to, by nadaç im odr bny, indywidualny, oryginalny charakter. DoroÊli rzadko kiedy mogà pozwoliç sobie na takà swobod w ubiorze jak m odzie i dzieci. Im oczywiêcie wypada si bawiç strojem, nak adaç wr cz kolorowe zabawki na nogi. To jest przyj te i uznawane za trendy w tej grupie wiekowej. Jestem zwolenniczkà pewnego rodzaju zabawy w mod. Stwarzam dziecku mo liwoêç wspó komponowania i wspó tworzenia poszczególnych modeli butów na przyk ad poprzez zmian sznurowade, doszycie lub odpi cie guziczka. Przede wszystkim jednak mam na wzgl dzie wygod. Jako matka dwóch ch opców, którzy wychowali si na znakomitych bucikach firmy Bartek (i to nie jest chwyt reklamowy, tak rzeczywiêcie by o) zwracam uwag na wzgl dy technologiczne i u ytkowe. Stwarzana przeze mnie wizja plastyczna, jest na bie àco konfrontowana z opinià technologa. Dà do tego, aby buty noszàce logo Eva Minge by y kojarzone ze mnà, jako ich projektantkà. MyÊl, e ta marka jest ju na tyle rozpoznawalna, e si gaç po nià b dà nie tylko nastoletnie dziewczynki, ale tak e ich mamy. Te, które chcà zarazem bawiç si modà, jak i podkre- Êlaç swojà indywidualnoêç. To wspó komponowanie, wspó tworzenie w zakresie obuwia mo e rozszerzyç si tak e na ca y strój. Mo e stanowiç prób Êwiadomego kreowania w asnego wizerunku dopasowanego stylistycznie do charakteru butów. Zdarza mi si te, e projektujàc obuwie, eksperymentuj. Wtedy testuj na sobie okreêlone wzory, zw aszcza te o charakterze bardziej sportowym. W yciu prywatnym niemal wszystkie ubrania jakie nosz, sà w asnej marki. Niektóre dodatki i buty jednak kupuj. Mog powiedzieç o sobie, e jestem prawdziwà butoholiczkà typowà kobietà. Mam ich ca e mnóstwo. Podobajà mi si zw aszcza te najdro sze i najbardziej oryginalne pary. Przywo je g ównie z zagranicy, gdzie wyje d am ze wzgl dów zawodowych. Najcz Êciej z Rzymu, tam jest najwi cej takich butów, jakich szukam. A wi c ciekawych, innych ni przeci tne. MAREK KAMI SKI podró nik, biznesmen, zdobywca m.in. bieguna pó nocnego i samotnie bieguna po udniowego Zdoby biegun pó nocny w p kni tym bucie Przeglàda em ostatnio fotografie z dzieciƒstwa. Jest wêród nich czarno-bia e zdj cie przedstawiajàce mnie zimà, na sankach i w zwyk ych gumowcach. Mojej rodziny nie by o wówczas staç na lepsze buty dla mnie. Nikt z nas wtedy nie przypuszcza, e ten ma y cz owieczek na zdj ciu dwadzieêcia lat póêniej dojdzie sam na biegun po udniowy... W dzieciƒstwie uprawia em du o ró nych sportów takich, które wymaga y odpowiedniego obuwia. Najcz Êciej u ywa em wtedy adidasów, czy te butów typu 40

6 WARTO WIEDZIEå trampki. Mo na powiedzieç, e by o to moje ulubione obuwie w tamtym czasie. Póêniej, podczas wypraw stosowa em buty bardzo specjalistyczne norweskiej firmy Alfa. By o to obuwie wzorowane na koncepcji Amundsena, czyli nie by y skórzane, pot ne, lecz tylko z wibramowà podeszwà i do tego materia. Do Êrodka zak ada o si coê w rodzaju walonek, rodzaj filcowych butów, cienkà skarpet i foliowy worek eby zatrzymaç wilgoç. Podczas wyprawy na biegun pó nocny jeden z moich butów p k. Nie mia em adnej zapasowej pary, wi c gdyby pop ka ca kowicie, by aby to tragedia. Mimo e uszkodzony, wytrzyma jednak do koƒca w drówki. W p kni tym bucie przemierzy em prawie po ow tej trasy. W moim ekwipunku znajduje si zazwyczaj tylko jedna para butów jest to wi c pewnego rodzaju ryzyko. Mo e si z nimi coê staç i dalsza droga nie b dzie mo liwa. Gdybym chcia mieç rezerwowy ekwipunek musia bym ciàgnàç ze sobà mo e 500 kg, a mog wziàç tylko 210 to i tak jest du o. Gdy studiowa em, przekona em si, e cz owieka, który nie ma du o pieni dzy, nie staç na tanie rzeczy. JeÊli chodzi o buty, najwa niejsza jest ich jakoêç, a nie cena. Kiedy, b dàc jeszcze studentem, za o y em w asnà firm, pozna em Piotra i Anit Janukowicz. Marek Kamiƒski (od prawej) z kolegami z dzieci cych lat Prowadzili firm Apia w Gdaƒsku. To oni przekonali mnie do dobrych, firmowych butów. Oni te, od tamtej pory, doradzajà mi, jeêli chodzi o dobór obuwia. Dzisiaj Apia to du e przedsi biorstwo producent i sieç sklepów obuwniczych. W ciàgu tych lat ich firma si rozwin a i ja si rozwinà em. Pierwsze buty, jakie kupiliêmy z onà dla naszej córki i dla syna, by y w aênie tej marki. Bardzo mi si podoba filozofia dzia ania firmy Piotra i Anity. Nasza przyjaêƒ ciàgle trwa i mo na powiedzieç wyros a ponad Êwiat butów, przekroczy a go. Dzisiaj, na co dzieƒ i na wyprawy, czyli w warunkach normalnych oraz ekstremalnych, korzystam z obuwia firm Apia i Ecco. Buty tej ostatniej firmy szczególnie dobrze sprawdzajà si w ka dych warunkach, równie pustynnych. W yciu prywatnym i na co dzieƒ przy wyborze obuwia kieruj si na ogó sugestiami ony, która ma lepsze poczucie smaku ni ja. Oczywi- Êcie, wa ne jest poczucie estetyki, tzw. dobry gust. MyÊl jednak, e naprawd najwa niejszy jest cz owiek, to, co jest w nim, co sobà reprezentuje, a reszta to dodatki.

7 STATYSTYKA Produkcja, eksport, import w pierwszym pó roczu 2007 roku Pierwsze pó rocze podliczone GUS oraz Centrum Analityczne Administracji Celnej poda o do wiadomoêci publicznej dane statystyczne obejmujàce wysokoêç produkcji, eksportu i importu obuwia w pierwszych szeêciu miesiàcach 2007 roku. Wykres 1. Eksport obuwia z podzia em na rodzaje wierzchów w I/2006 oraz I/2007 w mln par Spadek produkcji obuwia w pierwszym pó roczu 2007 o 39,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg ego to dla bran y przemys u obuwniczego du y problem. Wraz ze spadkiem produkcji odnotowaliêmy równie znaczàcy spadek zatrudnienia w przemyêle obuwniczym, a wi kszoêç wskaêników pokazuje niekorzystnà sytuacj dla polskich przedsi biorstw sektora skórzanego. Na powy sze wyniki wp yw na pewno mia- a niestabilna sytuacja polityczna kraju w przeddzieƒ wyborów oraz du e wahania obcej waluty i znaczàcy spadek dolara. Ograniczenie produkcji to równie rezultat olbrzymiego importu obuwia, który znaczàco nasyca polski rynek obuwniczy, nie pozostawiajàc miejsca dla polskich producentów. Pierwsze pó rocze 2007 roku to wzrost eksportu obuwia o oko o 8% w stosunku do pó rocza roku Jest to bardzo pozytywne zjawisko pomimo niedu ego jeszcze wzrostu, ale pozwalajàce oceniç, i firmy w znaczàcy sposób ukierunkowujà swojà produkcj i sprzeda równie na rynki zagraniczne. Rozwój firm po àczony z dywersyfikacjà sprzeda y obuwia pozwala na planowanie strategii zdobywania coraz to nowych rynków eksportowych. Najwi kszy wzrost eksportu nastàpi w obuwiu tekstylnym a 35,07%, obuwiu gumowym 66% oraz obuwiu tworzywowym 21,5%. Niepokojàcy jest natomiast spadek eksportu w obuwiu skórzanym wynoszàcy 4,22%, choç nale y pami taç, i pierwsze pó rocze 2007 roku obrazuje kolekcje obuwia wiosenno-letnià, która w wi kszoêci wykonana jest z materia ów tekstylno-tworzywowych. Zadawalajàcy jest równie fakt, i firmy polskie poszukujà coraz to nowych kierunków eksportowych, o czym Êwiadczà najcz stsze i najwi ksze kierunki eksportu polskiego obuwia. Niezmiennie od wielu lat najwi kszà liczb obuwia wyeksportowaliêmy do Niemiec 3,08 mln par na àcznà wartoêç 22,19 mln EUR, jest to co prawda 0,9% mniej w stosunku do pierwszego pó rocza 2006, lecz wartoêciowo wi cej z 20,52 mln EUR do 22,19 mln EUR rok 2007 rok gumowe tworzywowe skórzane tekstylne pozosta e Struktura eksportu w I pó roczu 2007 w mln par ze wzgl du na kraje przeznaczenia wybrane najwi ksze kierunki eksportowe Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 1. San Marino 3,19 10,16 2. Niemcy 3,08 22,19 3. Ukraina 1,88 20,97 4. Dania 1,00 11,67 5. Rosja 0,97 15,31 6. W ochy 0,96 8,96 7. Republika Czeska 0,63 5,59 Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 8. Francja 0,32 1,56 9. Niderlandy 0,26 3, Litwa 0,19 2, W gry 0,17 0, Szwajcaria 0,18 1, Grecja 0,16 0, otwa 0,16 1,31 Struktura importu w I pó roczu 2007 w mln par ze wzgl du na kraje pochodzenia wybrane najwi ksze kierunki importowe Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 1. Chiny 48,37 98,57 2. Turcja 4,22 2,28 3. Wietnam 2,56 27,10 4. W ochy 2,23 29,70 5. Niemcy 0,86 6,08 6. Hongkong 0,52 2,71 7. Dania 0,40 0,42 Lp. Kraj Liczba par WartoÊç w milionach w mln EUR 8. Indonezja 0,41 6,29 9. Indie 0,39 4, Brazylia 0,31 2, Tajlandia 0,31 5, Rumunia 0,26 4, Austria 0,22 1, Hiszpania 0,16 3,42 48

8 STATYSTYKA Wykres 2. Najwi ksze kierunki eksportowe obuwia w I pó roczu 2007 w mln par San Marino Niemcy Ukraina Dania Rosja W ochy Republika Czeska Wyjàtek w pierwszym pó roczu 2007 roku stanowi San Marino 3,19 mln par, które klasyfikuje si na pierwszym miejscu pod wzgl dem iloêci eksportowanego obuwia. W czo ówce paƒstw do, których eksportowane jest obuwie, sà Ukraina 1,88 mln par, Dania 1,00 mln par oraz Rosja 0,97 mln par. Ciekawymi i atrakcyjnymi kierunkami eksportowymi mogà byç w nied ugim czasie takie kraje jak: Irlandia, Wielka Brytania oraz kraje Dalekiego Wschodu jak np. Arabia Saudyjska. Francja Niderlandy Litwa W gry Szwajcaria Grecja otwa Polska Izba Przemys u Skórzanego jako przedstawiciel sektora skórzanego organizuje w lutym 2008 roku Wysp Obuwia Polskiego na targach Futura w Dublinie w Irlandii. Du e zainteresowanie ze strony firm potwierdza atrakcyjnoêç rynku irlandzkiego dla polskich producentów. Izba, jako g ówny koordynator wyjazdu na targi, przygotowuje równie szereg dzia aƒ promocyjno-marketingowych, które pozwolà polskim firmom zaistnieç oraz nawiàzaç owocnà wspó prac z firmami irlandzkimi. Opracowana ulotka promujàca polskich producentów podkreêla walory zdrowotne oraz jakoêciowe polskiego obuwia oraz promuje znak i has o: W Polskich Butach Doko a Âwiata. Nast pnym dzia aniem i krokiem w celu zwi kszenia polskiego eksportu b dzie organizacja polskiego wystawiennictwa na targach w Birmingham w Wielkiej Brytanii, o ich szczegó ach, poinformujemy niebawem. Bardzo niepokojàcym zjawiskiem w pierwszym pó roczu 2007 roku jest nadal rosnàcy import obuwia, którego 79,52% stanowi im-

9 STATYSTYKA Wykres 3. Import obuwia z podzia em na rodzaje wierzchów w I/2006 oraz I/2007 w mln par rok 2007 rok gumowe tworzywowe skórzane tekstylne pozosta e Wykres 4. Najwi ksze kierunki importowe obuwia w I pó roczu 2007 w mln par Chiny Turcja Wietnam W ochy Niemcy Honkong Dania Indonezja Indie Brazylia Tajlandia Rumunia Austria Hiszpania port obuwia z Chin. W stosunku do pó rocza roku ubieg ego wzrost jest niewielki, lecz, globalnie analizujàc, jest on niewspó miernie du y do pozosta ych kierunków importowych. Zadawalajàcy jest natomiast fakt, i przy tak du ym imporcie Êrednia cena obuwia wprowadzanego na polski obszar celny z Chin wzrasta, co mo e sugerowaç sprowadzanie obuwia dro szego lepszej jakoêci. Nale y zaznaczyç, i obowiàzujàce c a na o one w roku 2006 i trwajàce do koƒca 5 paêdziernika 2008 roku zabezpieczajà oraz zmniejszajà nap yw obuwia tylko z wierzchami skórzanymi z Chin i Wietnamu, a najwi kszy import obejmuje przede wszystkim obuwie z wierzchami tworzywowymi. Najwi kszy import obserwujemy w aênie w obuwiu tworzywowym, który w pierwszym pó roczu 2007 wyniós 37,98 mln par i wzrós o 4,34% w analogicznym okresie roku Przypomnijmy, i na o one c a to 16,5% na obuwie pochodzenia chiƒskiego oraz 10% na obuwie pochodzenia wietnamskiego. Pozosta ymi najwi kszymi kierunkami importowanego obuwia w pierwszym pó roczu 2007 do Polski sà: Turcja 4,22 mln par, Wietnam 2,56 mln par oraz W ochy 2,23 mln par. Z powy szych krajów import równie znaczàco wzrós w stosunku do roku ubieg ego: z Turcji o 14%, z Wietnamu o 86%, z W och o 114%. Polska Izba Przemys u Skórzanego na bie àco monitoruje prace Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzanych zmian systemowych, uczestniczy równie z g osem doradczym w pracach Zarzàdu CEC Europejskiej Konfederacji Przemys u Obuwniczego z siedzibà w Brukselii majàcych wp yw na ochron rodzimego przemys u przed niekontrolowanym i nieuczciwym importem obuwia wprowadzanego na polski obszar celny. Polska Izba Przemys u Skórzanego poprzez organizacj Ogólnopolskich Kampanii Zdrowa Stopa Waszego Dziecka podkreêlajàcej walory zdrowotne i jakoêciowe polskiego obuwia oraz promujàcej polskich producentów oraz kampanii medialnej umo liwiajàcej polskim klientom poznanie dobrych polskich marek obuwia ma nadziej wp ynàç na decyzj klientów w wyborze obuwia polskich producentów. Oprac. Polska Izba Przemys u Skórzanego z siedzibà w odzi PPHU LASER Zak ad Produkcji Obuwia Producent obuwia m skiego i m odzie owego we wszystkich systemach, z najwy szej jakoêci skór naturalnych Myszków, ul. Partyzantów 21; tel. kom ; tel , , ;

10 TEMAT MIESIÑCA Wolford E&P Rozmiary: CAPRICE Rozmiary: 3,5 8 Buty zaopatrzone w europejski patent OnAir oraz system Anti-Shokk E&P Rozmiary: JMS-BUT-S Rozmiary: MARCO Rozmiary:

11 NOWOÂCI Mustang EVERLAND Cholewka: PU Podszewka: materia Kolory: bia o-ró owy, bia o-b kitny, bia o-zielony Rozmiary: EVERLAND Cholewka: PU Podszewka: materia Kolory: bia o-b kitny, be owo-bràzowy Rozmiary: INBLU Rozmiary: WISHOT Rozmiary: WISHOT Podszewka: materia tekstylny Kolor: bia y Rozmiary: 37 41,

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault W województwie kujawsko-pomorskim kobiety najczęściej jeżdżą samochodami marek Renault, Volkswagen i Opel wynika z przygotowanego na Dzień

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail...

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail... ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko (os. fizyczna)...................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Baśniowy świat

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Baśniowy świat .,dnia.. Nr kolejny wniosku. Data wpływu. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Baśniowy świat Przedszkole/punkt przedszkolny w 1. Dane osobowe dziecka Imię/ imiona i nazwisko PESEL.. Data i miejsce urodzenia..

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo