Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI."

Transkrypt

1 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: granice naturalne i sztuczne, ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja, państwo prawne, określić położenie naszego kraju, omówić przebieg granic Polski, wymienić państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą Polską, wytłumaczyć, na czym polega ustrój republiki demokratycznej, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Słowianie, Polanie, Wiślanie, zjazd gnieźnieński, wojna podjazdowa, relikwie, pomazaniec, wyjaśnić daty: 966, 972, 1000, , 1025, powiedzieć, kim byli: Mieszko I, Bolesław Chrobry, św. Wojciech, Dobrawa, wskazać na mapie Cedynie, wymienić najważniejsze plemiona zamieszkujące ziemie polskie, wskazać na mapie państwo polskie za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, omówić początki naszego państwa, wyjaśnić, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, opowiedzieć o sukcesach politycznych Bolesława Chrobrego, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: dynastia Piastów, rozbicie dzielnicowe, Krzyżacy, Mongołowie (Tatarzy), lenno, Akademia Krakowska, jałmużna, wyjaśnić daty: 1138, 1230, 1308, 1320, 1364, 1370, 1241, 1300, 1331, powiedzieć, kim byli: Bolesław Krzywousty, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Konrad Mazowiecki, Wacław II, wskazać na mapie Legnice i Płowce, omówić stosunki polsko-krzyżackie za panowania Piastów, wytłumaczyć, dlaczego króla Kazimierza nazwano Wielkim, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dynastia Jagiellonów, unia personalna, pierwszy pokój toruński, inkorporacja, drugi pokój toruński, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wyjaśnić daty: 1370, 1384, 1385, 1386, 1410, 1411, , powiedzieć, kim byli: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Warneńczyk, wskazać na mapie Krewo i Grunwald, omówić przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej oraz jej warunki, wymienić postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego, opowiedzieć o konflikcie polsko-krzyżackim w latach i jego skutkach, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: złoty wiek, hołd pruski, unia realna, sejm walny, demokracja szlachecka, wolna elekcja, Prusy Książęce, wyjaśnić daty: 1525, 1569, 1572, 1506, 1576, powiedzieć, kim byli: Zygmunt Stary, Zygmunt August, Henryk Walezy, Stefan Batory, Bona, wymienić przyczyny i skutki hołdu pruskiego,

2 wyjaśnić, dlaczego czasy zygmuntowskie nazwano złotym wiekiem, zlokalizować na mapie Prusy Królewskie i Prusy Książęce, omówić przyczyny i skutki zawarcia unii realnej przez Polskę i Litwę, wskazać różnice miedzy unia realna a personalna, wyjaśnić, na czym polegała demokracja szlachecka, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dynastia Wazów, Kozacy, potop, wyjaśnić daty: 1605, 1648, 1654, 1655, 1657, 1660, 1683, powiedzieć, kim byli: Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Bohdan Chmielnicki, Stefan Czarniecki, wskazać na mapie: Kircholm, Beresteczko, Częstochowę, Oliwę, Chocim, Wiedeń, omówić przyczyny, przebieg i skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolita w XVII w., poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: magnat, złota wolność, liberum veto, dynastia Sasów, I, II i III rozbiór Polski, Komisja Edukacji Narodowej, Sejm Wielki (Sejm Czteroletni), Konstytucja 3 maja, insurekcja kosciuszkowska, czasy stanisławowskie, konfederacja, wyjaśnić daty: 1772, , 3 V 1791, 1793, 1794, 1795, 1792, powiedzieć, kim byli: August II Mocny, August III, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Hugo Kołłątaj, wskazać na mapie Targowice i Racławice, pokazać na mapie zmiany terytorialne, będące wynikiem rozbiorów, wyjaśnić, na czym polegała złota wolność szlachecka, wymienić postanowienia Konstytucji 3 maja, omówić okoliczności zawarcia konfederacji targowickiej i jej cele, przedstawić okoliczności, w jakich doszło do insurekcji kościuszkowskiej, opisać przebieg powstania kościuszkowskiego, omówić okoliczności, w jakich doszło do rozbiorów Polski, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, powstanie listopadowe, noc listopadowa, powstanie styczniowe, rusyfikacja, praca organiczna, germanizacja, Galicja, branka, wyjaśnić daty: 1797, 1807, 1815, 1830, 1863, powiedzieć, kim byli: Jan Henryk Dąbrowski, Piotr Wysocki, Józef Wybicki, opowiedzieć o utworzeniu Legionów Polskich, opowiedzieć o walkach Polaków u boku Napoleona Bonapartego, podać okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, wymienić przyczyny wybuchu powstania listopadowego oraz styczniowego, wyjaśnić, na czym polegała rusyfikacja i germanizacja, wymienić sposoby walki Polaków o zachowanie polskości, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: I wojna światowa, państwa centralne, ententa, Legiony Polskie, ustrój komunistyczny, traktat wersalski, Wolne Miasto Gdańsk, powstanie wielkopolskie, plebiscyt, powstania śląskie, Zaolzie, Komitet Narodowy Polski, Śląsk Cieszyński, wyjaśnić daty: 1914, 11 XI 1918, 1919, 1920, 1921, powiedzieć, kim byli Roman Dmowski i Józef Piłsudski, wymienić najważniejsze państwa biorące udział w I wojnie światowej, scharakteryzować polskie orientacje polityczne, które istniały podczas I wojny światowej, opowiedzieć o wydarzeniach, które kształtowały niepodległe państwo polskie, wskazać na mapie granice państwa polskiego po I wojnie światowej. 2

3 poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: druga Rzeczpospolita, przewrót majowy, sanacja, Centralny Okręg Przemysłowy (COP), rasizm, Generalne Gubernatorstwo, holokaust (szoah), Armia Krajowa (AK), konspiracja, rząd londyński, Polskie Panstwo Podziemne, mały sabotaż, wyjaśnić daty: 1926, 1 IX 1939, 17 IX 1939, opisać, jakie trudności musiała pokonać odrodzona Polska, pokazać na mapie miejsca ważniejszych bitew kampanii wrześniowej, wskazać na mapie granice okupacji niemieckiej i radzieckiej do VI 1941 r., omówić politykę okupantów wobec Polaków i Żydów, opowiedzieć, w jaki sposób Polacy walczyli z niemiecka okupacja, posługiwać się nowo poznanym słownictwem: akcja Burza, powstanie warszawskie, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), stalinizm, Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), gospodarka centralnie planowana, Solidarność, stan wojenny, rozmowy okrągłego stołu, trzecia Rzeczpospolita, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, Urząd Bezpieczeństwa (UB), wyjaśnić daty: 1 VIII 1944, 8 V 1945, 1956, 1970, VIII 1980, 13 XII 1981, 1989, powiedzieć, kim byli Lech Wałęsa i Wojciech Jaruzelski, omówić przyczyny i przebieg powstania warszawskiego, wytłumaczyć, w jaki sposób komuniści zdobyli władze w Polsce, wymienić przyczyny wybuchu strajków i demonstracji robotniczych w PRL, omówić wydarzenia, które doprowadziły do powstania trzeciej Rzeczypospolitej, wymienić najważniejsze wydarzenia z historii narodu i państwa polskiego, przyporządkować postaciom historycznym wydarzenia i określenia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: państwo, faraon, Ra (Re), monarchia despotyczna, piramidy, wezyr, Ozyrys, hieroglify, biurokracja, wymienić uprawnienia faraona, wyjaśnić, dlaczego budowano piramidy, nazwać ustrój, który panował w Egipcie, przedstawić hierarchie społeczeństwa egipskiego, omówić zadania poszczególnych grup społecznych, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: polis, arystokracja, demokracja, Zgromadzenie Ludowe, tyrania, ostracyzm, system przedstawicielski, demokracja pośrednia, demokracja bezposrednia, Rada Pięciuset, powiedzieć, kim był Perykles, wskazać na mapie ateńska polis, wytłumaczyć, w jaki sposób powstała demokracja, opowiedzieć, jak działało Zgromadzenie Ludowe, wyjaśnić, czym był ostracyzm, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: monarchia feudalna, lenno, wasal, senior, poddany, anarchia feudalna, rozdrobnienie feudalne, monarchia stanowa, drabina feudalna, wyjaśnić daty: 476, 1492, omówić cechy monarchii feudalnej, wyjaśnić, jak powstała i działała monarchia stanowa, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: absolutyzm (monarchia absolutna), władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sadownicza, monarchia konstytucyjna, żołd, umowa społeczna, 3

4 powiedzieć, kim byli Ludwik XIV i Monteskiusz, wytłumaczyć, dlaczego upadła monarchia stanowa we Francji, wyjaśnić, na czym, według Monteskiusza, polegał trójpodział władzy, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: republika, ustrój socjalistyczny, sejm, senat, prezydent, rząd, czynne prawo wyborcze, bierne prawo wyborcze, partia polityczna, referendum, program polityczny, omówić systemy ustrojowe, które istniały w Polsce, wyjaśnić, w jakich okolicznościach Polska po 1989 r. ponownie stała się republiką demokratyczną, wymienić podstawowe organy władzy w trzeciej Rzeczypospolitej i ich uprawnienia, wskazać różnice miedzy biernym a czynnym prawem wyborczym, wyjaśnić, na czym polega referendum, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Rada Europy, integracja, Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Wspólnota Europejska, Traktat o Unii Europejskiej, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, wyjaśnić daty: 1949, 1993, 1994, 1958, podać przyczyny jednoczenia się Europy Zachodniej, omówić etapy integracji europejskiej, wskazać na mapie państwa członkowskie i kandydujące do Unii Europejskiej, scharakteryzować instytucje Unii Europejskiej, opowiedzieć o formach sprawowania władzy na przestrzeni dziejów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: społeczeństwo, patrycjusz, plebejusze (plebs), wyzwoleniec, proletariusz, patron, klient, powiedzieć, kto sprawował rządy w starożytnym Rzymie, omówić położenie niewolników, scharakteryzować grupy społeczne w Rzymie, wyjaśnić związek miedzy patronem a klientem, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dziesięcina, rada miejska, patrycjat, pospólstwo, plebs, pańszczyzna, czynsz, przypisanie do ziemi, celibat, opowiedzieć o życiu stanów średniowiecznej Europy, wskazać różnice w położeniu poszczególnych stanów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, stary ład, związki zawodowe, strajki, migrować, klasy społeczne, cenzus majątkowy, ubezpieczenia społeczne, legalizować, wymienić hasła społeczne, które głosiła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, wyjaśnić, na czym polegał stary ład, opowiedzieć o warunkach życia i pracy robotników w XVIII XIX w., omówić sposoby walki robotników o poprawę warunków pracy, scharakteryzować podział społeczeństwa po rewolucji przemysłowej, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: mniejszość narodowa, przyrost naturalny, imigranci, charytatywny, etniczny, wskazać na mapie Polskę, Niemcy i Etiopie oraz określić ich położenie geograficzne, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: terroryzm, rasizm, azyl polityczny, narkotyk, narkomania, zachowanie aspołeczne, zachowanie prospołeczne, określić przyczyny i skutki terroryzmu, imigracji, narkomanii i zachowań aspołecznych, a także podać sposoby rozwiązania tych problemów, opowiedzieć, jak dzieliły sie społeczeństwa w ciągu dziejów, 4

5 omówić prawa, obowiązki i warunki życia poznanych grup społecznych, wymienić główne problemy dzisiejszych społeczeństw oraz podać sposoby ich rozwiązania, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: kultura, okres klasyczny, okres hellenistyczny, Akropol, Partenon, filozofia, logika, idealizm, etyka, powiedzieć, kim byli: Fidiasz, Myron, Homer, Ajschylos, Sofokles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Euklides, Archimedes, określić ramy czasowe okresu klasycznego i hellenistycznego w kulturze greckiej, wskazać dziedziny sztuki, z których do dziś słyną starożytni Grecy, wymienić antycznych artystów, pisarzy i filozofów oraz ich osiągnięcia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: kopuła, łuk architektoniczny, Panteon, łuk triumfalny, Koloseum, termy Karakalli, fresk, łacina, języki romańskie, mozaika, realistyczny, satyra, poemat, powiedzieć, kim byli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Juliusz Cezar, wymienić najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: styl romański, styl gotycki, teologia, scholastyka, trubadurzy, misteria, chorał gregoriański, ostrołuki, łuki przyporowe, uniwersalizm, określić ramy czasowe średniowiecza, podać cechy stylu romańskiego i gotyckiego, wymienić szkoły, jakie istniały w średniowieczu, wskazać miasta, w których powstały pierwsze uniwersytety, omówić rodzaje średniowiecznych utworów literackich, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: odrodzenie (renesans), humanista, humanizm, powiedzieć, kim byli: Filippo Brunelleschi, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Jan Gutenberg, Jan Zamoyski, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik, określić ramy czasowe renesansu, wymienić twórców włoskiego renesansu i ich dzieła, wskazać twórców polskiego odrodzenia i ich osiągnięcia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: barok, Sarmata, sarmatyzm, oświecenie, Wielka Encyklopedia Francuska, publicysta, encyklopedyści, obiady czwartkowe, powiedzieć, kim byli: Ignacy Krasicki, Jan Jakub Rousseau, Julian Ursyn Niemcewicz, określić ramy czasowe baroku i oświecenia, podać charakterystyczne cechy sztuki i literatury barokowej, wyjaśnić, czym był sarmatyzm, i wymienić jego główne cechy, przedstawić poglądy myślicieli oświecenia, wymienić przedstawicieli polskiego oświecenia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: romantyzm, Wielka Emigracja, polski mesjanizm, wieszcz narodowy, pozytywizm, Trylogia, wynarodowienie, styl neogotycki, powiedzieć, kim byli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko, wymienić twórców romantyzmu i pozytywizmu, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Internet, poczta elektroniczna ( ), kultura masowa, kultura elitarna, globalna wioska, rzeczywistość wirtualna, wskazać wynalazki z XIX i XX w., które wpłynęły na rozwój kultury, 5

6 przedstawić wady i zalety korzystania z Internetu, wymienić znane dzieła kultury elitarnej i masowej, przedstawić osiągnięcia kulturalne w ciągu wieków, wymienić największych twórców i ich dzieła, posługiwać się nowo poznanym słownictwem: religia, Olimp, politeizm (wielobóstwo, religia politeistyczna), mit, heros, Hades, Chaos, wymienić najważniejszych bogów greckich i dziedziny, którymi sie opiekowali, wyjaśnić, jak starożytni Grecy wyobrażali sobie swoich bogów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Jahwe, monoteizm (jedynobóstwo, religia monoteistyczna), judaizm, Ziemia Obiecana, dekalog, naród wybrany, prorok, mesjasz, Biblia, Tora, Talmud, szabat, świątynia jerozolimska, faryzeusz, koszerny, powiedzieć, kim byli: Abraham, Mojżesz, Salomon, wskazać na mapie współczesny Izrael i główne miejsca, w których»yja wyznawcy judaizmu, opowiedzieć o działalności i zasługach Abrahama, Mojżesza i Salomona, wymienić zasady obowiązujące wyznawców judaizmu, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: chrześcijaństwo, katolicyzm, Stary i Nowy Testament, Ewangelia, schizma wschodnia, prawosławie, reformacja, Kościoły protestanckie, Kościół luterański, sobór, powiedzieć, kim byli: Jezus Chrystus, św. Paweł, Marcin Luter, wyjaśnić daty: 313, 381, 1054, 1517, omówić początki chrześcijaństwa, opowiedzieć o działalności Jezusa Chrystusa, św. Pawła, Marcina Lutra, przedstawić główne zasady religii katolickiej, podać przyczyny i skutki schizmy wschodniej, scharakteryzować przyczyny i skutki rozłamu w Kościele katolickim w XVI w., omówić zasady Kościoła luterańskiego, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Allach, islam, muzułmanin, Koran, państwo teokratyczne, fundamentalizm, hidżra, wyjaśnić datę 622, powiedzieć, kim był Mahomet, wskazać na mapie Mekkę i Medynę, wymienić podstawowe obowiązki muzułmanina, omówić główne założenia islamu, przedstawić najważniejsze problemy dzisiejszego islamu. opowiedzieć o wierzeniach ludzi w ciągu dziejów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: ekonomia, Mezopotamia (Międzyrzecze), nadwyżka pożywienia, Sumerowie, podział pracy, handel wymienny, płacidło, wskazać na mapie Bliski Wschód i Mezopotamie, opowiedzieć, w jaki sposób dokonał sie podział pracy w starożytnej Mezopotamii, wyjaśnić skutki podziału pracy, przedstawić zjawiska, które towarzyszyły rozwojowi handlu wymiennego, określić, kiedy zaczęto używać pieniędzy, wymienić czynniki sprzyjające rozwojowi handlu w Imperium Rzymskim. poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: wędrówka ludów, gospodarka naturalna, bank, odpływ kruszców, inflacja, kapitał, system nakładczy, kapitalizm, obrót bezgotówkowy, weksel, lombard, 6

7 wskazać na mapie: Wenecje, Genue, Florencje, podać przyczyny upadku gospodarczego starożytnego Rzymu, opowiedzieć, dlaczego w Europie Zachodniej od V do X w. przeważała gospodarka naturalna, i na czym ona polegała, omówić czynniki, które doprowadziły do rozwoju miast i handlu w XI XIII w., wymienić przyczyny odkryć geograficznych, opowiedzieć, jak powstał i działał system nakładczy, wyjaśnić, dlaczego od XVI w. rozwój gospodarczy Europy przebiegał dwiema drogami, szanować odmienne poglądy, planować i organizować prace w grupie, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: manufaktura, poda», popyt, rynek zbytu, kolonie, kolonializm, nadprodukcja, kryzys, chałupnik, wyjaśnić, dlaczego produkcja w manufakturach była tańsza niż wytwórczość w systemie nakładczym, przedstawić skutki gospodarcze rewolucji przemysłowej, omówić przyczyny tworzenia i utrzymywania kolonii, wymienić największe potęgi kolonialne XVI XIX w., podać przyczyny kryzysów w kapitalizmie, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dekolonizacja, wolny rynek, giełda, akcje, karta płatnicza, makler, opowiedzieć, jakie zasady rządzą wolnym rynkiem, wyjaśnić, jak działa giełda, wymienić zalety posiadania konta bankowego, omówić procesy i zjawiska ekonomiczne od starożytności do czasów współczesnych, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: środowisko naturalne, starsza epoka kamienna, osiadły tryb życia, młodsza epoka kamienna, środowisko sztuczne, wyjałowić, wyjaśnić, na czym polegała zależność pierwszych myśliwych od przyrody, wytłumaczyć, w jaki sposób ogień uniezależnił człowieka od przyrody, opowiedzieć na przykładzie starożytnej Grecji i Rzymu, w jaki sposób człowiek wykorzystywał przyrodę do własnych celów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: degradacja środowiska naturalnego, rezerwat przyrody, opowiedzieć o wpływie człowieka na środowisko naturalne na przestrzeni dziejów, wymienić przykłady niszczycielskiej działalności człowieka, opowiedzieć o zmianach w rolnictwie XI XIII w., wyjaśnić wpływ rewolucji przemysłowej na środowisko naturalne, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, promieniowanie ultrafioletowe, dziura ozonowa, recykling, reaktor, materiały radioaktywne, podać przykłady katastrof ekologicznych i omówić ich skutki, omówić działania podejmowane przez człowieka w celu ochrony przyrody, zrozumieć konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, opowiedzieć o związkach miedzy warunkami klimatycznymi a życiem ludzi na przestrzeni dziejów, skutecznie sie komunikować. 7

8 8 Poziom rozszerzony (ocena dobra i bardzo dobra): Uczeń dodatkowo potrafi: wyjaśnić, dlaczego Polska jest państwem prawnym. ocenić znaczenie przyjęcia chrztu dla państwa polskiego, podać przyczyny rozbicia dzielnicowego, wyjaśnić, dlaczego mieszkańcy ziem polskich chcieli zjednoczenia. omówić politykę zagraniczna Stefana Batorego, przygotować sie do publicznych wystąpień. wyjaśnić okoliczności powstania hymnu polskiego, porównać powstanie listopadowe ze styczniowym, wytłumaczyć, dlaczego Polska poniosła klęskę w kampanii wrześniowej. wskazać przyczyny klęski powstania warszawskiego, planować i organizować prace w grupie, podejmować indywidualne decyzje, oceniać własna naukę. wskazać przyczyny utworzenia państwa przez mieszkańców Egiptu. omówić funkcje Rady Pięciuset, ocenić demokracje ateńska, porównać demokracje ateńska z dzisiejsza, efektywnie pracować w grupie, opowiedzieć, jak funkcjonował ustrój feudalny, porównać monarchie feudalna z monarchia stanowa, porównać monarchie absolutna z konstytucyjna, przygotować sie do publicznych wystąpień. wymienić argumenty za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przeciwko niemu, porównać systemy ustrojowe, efektywnie pracować w grupie, porównać warunki społeczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Etiopii, wytłumaczyć przyczyny niskiego bądź wysokiego poziomu życia ludności tych państw, rozwiązywać problemy w twórczy sposób.

9 porównać warunki społeczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Etiopii, rozróżnić porządki architektoniczne kolumn greckich, uzasadnić, że jesteśmy spadkobiercami kultury starożytnych Greków. omówić znane zasady rzymskiego prawa, które obowiązują do dziś, porównać osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków z dorobkiem Rzymian, dostrzec ciągłość rozwoju cywilizacyjnego. wyjaśnić, na czym polegał uniwersalizm średniowiecznej kultury, omówić znaczenie wynalazku druku, porównać kulturę średniowieczną z kultura odrodzenia, omówić najważniejsze cele polskich zwolenników oświecenia, dostrzec ciągłość przemian cywilizacyjnych, porównać poglądy romantyków z poglądami pozytywistów, wyjaśnić, czym różni sie kultura masowa od elitarnej, uzasadnić swoje przewidywania dotyczące rozwoju kultury w następnych kilkudziesięciu latach, podejmować indywidualne decyzje, przedstawić historie najważniejszych bogów i herosów greckich, omówić sposoby czczenia bogów przez Greków, przedstawić wyobrażenia Greków o życiu po śmierci, omówić rodzaje ksiąg, z których składa sie Biblia, wyjaśnić przyczyny rozproszenia narodu żydowskiego, wskazać różnice miedzy politeizmem a monoteizmem, wyjaśnić przyczyny prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie, omówić, kiedy i w jaki sposób zakończyły sie represje chrześcijan, wskazać obszary, na których w XVI w. dominowały poszczególne religie chrześcijańskie: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm, wskazać różnice miedzy wyznaniami, efektywnie pracować w grupie. wyjaśnić, w jakim celu powstały pierwsze banki i w jaki sposób działały, powiedzieć, kim był Adam Smith, scharakteryzować poglądy ekonomiczne Adama Smitha, wyjaśnić, w jaki sposób można przezwyciężyć kryzys w kapitalizmie. omówić, w jaki sposób dokonuje sie zakupów przez Internet, porównać wędrowny i osiadły tryb życia człowieka, zrozumieć skutki dokonywanych przez ludzi zmian środowiska naturalnego, wyjaśnić, dlaczego człowiek jest największym zagrożeniem dla świata przyrody, omówić stopień zależności od przyrody mieszkańców Europy Zachodniej we wczesnym średniowieczu, opowiedzieć, jak powstają kwaśne deszcze i jakie sa ich następstwa, wyjaśnić, na czym polega globalne ocieplenie, i jakie stanowi ono zagrożenie dla środowiska naturalnego, wymienić czynniki, które powodują powstanie dziury ozonowej i niebezpieczeństwa z tym związane, dostrzegać przejawy świadomej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, planować i organizować prace w grupie. 9

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo.

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. OCENA Dopuszczająca UCZEŃ ROZUMIE POJĘCIA I ZJAWISKA: granice (naturalne i sztuczne), ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych, tj.: 1. Uczeń zna i rozumie różnice między

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: wojna partyzancka, granice (naturalne i sztuczne),

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo:

Historia i społeczeństwo: 1) klasa 4: Historia i społeczeństwo: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl CZĘŚĆ TEMAT TREŚCI PROGRAMOWE CELE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE 1. Polska dziś Położenie państwa polskiego. Granice naturalne i sztuczne Polski. Powierzchnia i ludność. Państwa sąsiadujące z Polską. Ustrój państwa

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika, część druga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Klasa I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczennica, która: zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - analizuje proste teksty źródłowe, - pisze relacje z jednego dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zapisami WSO. 2. Formy sprawdzania wiedzy: Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa I

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa I Wymagania edukacyjne z historii w klasach I, II i III Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach Klasa I Ocena celujący bardzo dobry dobry Wymagania szczegółowe na konkretne oceny - wykazanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Wymagania konieczne (I.) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka;

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka; Gimnazjum w Lyskach HISTORIA KL. I Poziom wymagań: konieczny. Ocena dopuszczająca. Zna pojęcia: "źródło historyczne", "era"; wskaże na osi czasu najważniejsze wydarzenia; Wymienia najważniejsze, przełomowe

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PODSTAWA PRAWNA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004r. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania. 3. podstawa programowa dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 1.Prace pisemne : A. Sprawdzian obejmujący zrealizowany dział programu może mieć zarówno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - porównuje poglądy humanistów i myślicieli średniowiecza, - przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WIESłAWA SURDYK-FERTSCH, BOGUMIłA OLSZEWSKA MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej. Opracowany w oparciu o program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV, V i VI wynikające z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Nr lekcji Temat 1. Jak mierzymy czas w historii? 2. Epoki w dziejach ludzkości. STAROŻYTNOŚĆ

Bardziej szczegółowo