Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI."

Transkrypt

1 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: granice naturalne i sztuczne, ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja, państwo prawne, określić położenie naszego kraju, omówić przebieg granic Polski, wymienić państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą Polską, wytłumaczyć, na czym polega ustrój republiki demokratycznej, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Słowianie, Polanie, Wiślanie, zjazd gnieźnieński, wojna podjazdowa, relikwie, pomazaniec, wyjaśnić daty: 966, 972, 1000, , 1025, powiedzieć, kim byli: Mieszko I, Bolesław Chrobry, św. Wojciech, Dobrawa, wskazać na mapie Cedynie, wymienić najważniejsze plemiona zamieszkujące ziemie polskie, wskazać na mapie państwo polskie za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, omówić początki naszego państwa, wyjaśnić, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, opowiedzieć o sukcesach politycznych Bolesława Chrobrego, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: dynastia Piastów, rozbicie dzielnicowe, Krzyżacy, Mongołowie (Tatarzy), lenno, Akademia Krakowska, jałmużna, wyjaśnić daty: 1138, 1230, 1308, 1320, 1364, 1370, 1241, 1300, 1331, powiedzieć, kim byli: Bolesław Krzywousty, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Konrad Mazowiecki, Wacław II, wskazać na mapie Legnice i Płowce, omówić stosunki polsko-krzyżackie za panowania Piastów, wytłumaczyć, dlaczego króla Kazimierza nazwano Wielkim, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dynastia Jagiellonów, unia personalna, pierwszy pokój toruński, inkorporacja, drugi pokój toruński, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wyjaśnić daty: 1370, 1384, 1385, 1386, 1410, 1411, , powiedzieć, kim byli: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Warneńczyk, wskazać na mapie Krewo i Grunwald, omówić przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej oraz jej warunki, wymienić postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego, opowiedzieć o konflikcie polsko-krzyżackim w latach i jego skutkach, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: złoty wiek, hołd pruski, unia realna, sejm walny, demokracja szlachecka, wolna elekcja, Prusy Książęce, wyjaśnić daty: 1525, 1569, 1572, 1506, 1576, powiedzieć, kim byli: Zygmunt Stary, Zygmunt August, Henryk Walezy, Stefan Batory, Bona, wymienić przyczyny i skutki hołdu pruskiego,

2 wyjaśnić, dlaczego czasy zygmuntowskie nazwano złotym wiekiem, zlokalizować na mapie Prusy Królewskie i Prusy Książęce, omówić przyczyny i skutki zawarcia unii realnej przez Polskę i Litwę, wskazać różnice miedzy unia realna a personalna, wyjaśnić, na czym polegała demokracja szlachecka, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dynastia Wazów, Kozacy, potop, wyjaśnić daty: 1605, 1648, 1654, 1655, 1657, 1660, 1683, powiedzieć, kim byli: Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Bohdan Chmielnicki, Stefan Czarniecki, wskazać na mapie: Kircholm, Beresteczko, Częstochowę, Oliwę, Chocim, Wiedeń, omówić przyczyny, przebieg i skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolita w XVII w., poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: magnat, złota wolność, liberum veto, dynastia Sasów, I, II i III rozbiór Polski, Komisja Edukacji Narodowej, Sejm Wielki (Sejm Czteroletni), Konstytucja 3 maja, insurekcja kosciuszkowska, czasy stanisławowskie, konfederacja, wyjaśnić daty: 1772, , 3 V 1791, 1793, 1794, 1795, 1792, powiedzieć, kim byli: August II Mocny, August III, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Hugo Kołłątaj, wskazać na mapie Targowice i Racławice, pokazać na mapie zmiany terytorialne, będące wynikiem rozbiorów, wyjaśnić, na czym polegała złota wolność szlachecka, wymienić postanowienia Konstytucji 3 maja, omówić okoliczności zawarcia konfederacji targowickiej i jej cele, przedstawić okoliczności, w jakich doszło do insurekcji kościuszkowskiej, opisać przebieg powstania kościuszkowskiego, omówić okoliczności, w jakich doszło do rozbiorów Polski, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, powstanie listopadowe, noc listopadowa, powstanie styczniowe, rusyfikacja, praca organiczna, germanizacja, Galicja, branka, wyjaśnić daty: 1797, 1807, 1815, 1830, 1863, powiedzieć, kim byli: Jan Henryk Dąbrowski, Piotr Wysocki, Józef Wybicki, opowiedzieć o utworzeniu Legionów Polskich, opowiedzieć o walkach Polaków u boku Napoleona Bonapartego, podać okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, wymienić przyczyny wybuchu powstania listopadowego oraz styczniowego, wyjaśnić, na czym polegała rusyfikacja i germanizacja, wymienić sposoby walki Polaków o zachowanie polskości, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: I wojna światowa, państwa centralne, ententa, Legiony Polskie, ustrój komunistyczny, traktat wersalski, Wolne Miasto Gdańsk, powstanie wielkopolskie, plebiscyt, powstania śląskie, Zaolzie, Komitet Narodowy Polski, Śląsk Cieszyński, wyjaśnić daty: 1914, 11 XI 1918, 1919, 1920, 1921, powiedzieć, kim byli Roman Dmowski i Józef Piłsudski, wymienić najważniejsze państwa biorące udział w I wojnie światowej, scharakteryzować polskie orientacje polityczne, które istniały podczas I wojny światowej, opowiedzieć o wydarzeniach, które kształtowały niepodległe państwo polskie, wskazać na mapie granice państwa polskiego po I wojnie światowej. 2

3 poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: druga Rzeczpospolita, przewrót majowy, sanacja, Centralny Okręg Przemysłowy (COP), rasizm, Generalne Gubernatorstwo, holokaust (szoah), Armia Krajowa (AK), konspiracja, rząd londyński, Polskie Panstwo Podziemne, mały sabotaż, wyjaśnić daty: 1926, 1 IX 1939, 17 IX 1939, opisać, jakie trudności musiała pokonać odrodzona Polska, pokazać na mapie miejsca ważniejszych bitew kampanii wrześniowej, wskazać na mapie granice okupacji niemieckiej i radzieckiej do VI 1941 r., omówić politykę okupantów wobec Polaków i Żydów, opowiedzieć, w jaki sposób Polacy walczyli z niemiecka okupacja, posługiwać się nowo poznanym słownictwem: akcja Burza, powstanie warszawskie, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), stalinizm, Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), gospodarka centralnie planowana, Solidarność, stan wojenny, rozmowy okrągłego stołu, trzecia Rzeczpospolita, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, Urząd Bezpieczeństwa (UB), wyjaśnić daty: 1 VIII 1944, 8 V 1945, 1956, 1970, VIII 1980, 13 XII 1981, 1989, powiedzieć, kim byli Lech Wałęsa i Wojciech Jaruzelski, omówić przyczyny i przebieg powstania warszawskiego, wytłumaczyć, w jaki sposób komuniści zdobyli władze w Polsce, wymienić przyczyny wybuchu strajków i demonstracji robotniczych w PRL, omówić wydarzenia, które doprowadziły do powstania trzeciej Rzeczypospolitej, wymienić najważniejsze wydarzenia z historii narodu i państwa polskiego, przyporządkować postaciom historycznym wydarzenia i określenia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: państwo, faraon, Ra (Re), monarchia despotyczna, piramidy, wezyr, Ozyrys, hieroglify, biurokracja, wymienić uprawnienia faraona, wyjaśnić, dlaczego budowano piramidy, nazwać ustrój, który panował w Egipcie, przedstawić hierarchie społeczeństwa egipskiego, omówić zadania poszczególnych grup społecznych, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: polis, arystokracja, demokracja, Zgromadzenie Ludowe, tyrania, ostracyzm, system przedstawicielski, demokracja pośrednia, demokracja bezposrednia, Rada Pięciuset, powiedzieć, kim był Perykles, wskazać na mapie ateńska polis, wytłumaczyć, w jaki sposób powstała demokracja, opowiedzieć, jak działało Zgromadzenie Ludowe, wyjaśnić, czym był ostracyzm, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: monarchia feudalna, lenno, wasal, senior, poddany, anarchia feudalna, rozdrobnienie feudalne, monarchia stanowa, drabina feudalna, wyjaśnić daty: 476, 1492, omówić cechy monarchii feudalnej, wyjaśnić, jak powstała i działała monarchia stanowa, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: absolutyzm (monarchia absolutna), władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sadownicza, monarchia konstytucyjna, żołd, umowa społeczna, 3

4 powiedzieć, kim byli Ludwik XIV i Monteskiusz, wytłumaczyć, dlaczego upadła monarchia stanowa we Francji, wyjaśnić, na czym, według Monteskiusza, polegał trójpodział władzy, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: republika, ustrój socjalistyczny, sejm, senat, prezydent, rząd, czynne prawo wyborcze, bierne prawo wyborcze, partia polityczna, referendum, program polityczny, omówić systemy ustrojowe, które istniały w Polsce, wyjaśnić, w jakich okolicznościach Polska po 1989 r. ponownie stała się republiką demokratyczną, wymienić podstawowe organy władzy w trzeciej Rzeczypospolitej i ich uprawnienia, wskazać różnice miedzy biernym a czynnym prawem wyborczym, wyjaśnić, na czym polega referendum, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Rada Europy, integracja, Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Wspólnota Europejska, Traktat o Unii Europejskiej, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, wyjaśnić daty: 1949, 1993, 1994, 1958, podać przyczyny jednoczenia się Europy Zachodniej, omówić etapy integracji europejskiej, wskazać na mapie państwa członkowskie i kandydujące do Unii Europejskiej, scharakteryzować instytucje Unii Europejskiej, opowiedzieć o formach sprawowania władzy na przestrzeni dziejów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: społeczeństwo, patrycjusz, plebejusze (plebs), wyzwoleniec, proletariusz, patron, klient, powiedzieć, kto sprawował rządy w starożytnym Rzymie, omówić położenie niewolników, scharakteryzować grupy społeczne w Rzymie, wyjaśnić związek miedzy patronem a klientem, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dziesięcina, rada miejska, patrycjat, pospólstwo, plebs, pańszczyzna, czynsz, przypisanie do ziemi, celibat, opowiedzieć o życiu stanów średniowiecznej Europy, wskazać różnice w położeniu poszczególnych stanów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, stary ład, związki zawodowe, strajki, migrować, klasy społeczne, cenzus majątkowy, ubezpieczenia społeczne, legalizować, wymienić hasła społeczne, które głosiła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, wyjaśnić, na czym polegał stary ład, opowiedzieć o warunkach życia i pracy robotników w XVIII XIX w., omówić sposoby walki robotników o poprawę warunków pracy, scharakteryzować podział społeczeństwa po rewolucji przemysłowej, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: mniejszość narodowa, przyrost naturalny, imigranci, charytatywny, etniczny, wskazać na mapie Polskę, Niemcy i Etiopie oraz określić ich położenie geograficzne, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: terroryzm, rasizm, azyl polityczny, narkotyk, narkomania, zachowanie aspołeczne, zachowanie prospołeczne, określić przyczyny i skutki terroryzmu, imigracji, narkomanii i zachowań aspołecznych, a także podać sposoby rozwiązania tych problemów, opowiedzieć, jak dzieliły sie społeczeństwa w ciągu dziejów, 4

5 omówić prawa, obowiązki i warunki życia poznanych grup społecznych, wymienić główne problemy dzisiejszych społeczeństw oraz podać sposoby ich rozwiązania, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: kultura, okres klasyczny, okres hellenistyczny, Akropol, Partenon, filozofia, logika, idealizm, etyka, powiedzieć, kim byli: Fidiasz, Myron, Homer, Ajschylos, Sofokles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Euklides, Archimedes, określić ramy czasowe okresu klasycznego i hellenistycznego w kulturze greckiej, wskazać dziedziny sztuki, z których do dziś słyną starożytni Grecy, wymienić antycznych artystów, pisarzy i filozofów oraz ich osiągnięcia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: kopuła, łuk architektoniczny, Panteon, łuk triumfalny, Koloseum, termy Karakalli, fresk, łacina, języki romańskie, mozaika, realistyczny, satyra, poemat, powiedzieć, kim byli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Juliusz Cezar, wymienić najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: styl romański, styl gotycki, teologia, scholastyka, trubadurzy, misteria, chorał gregoriański, ostrołuki, łuki przyporowe, uniwersalizm, określić ramy czasowe średniowiecza, podać cechy stylu romańskiego i gotyckiego, wymienić szkoły, jakie istniały w średniowieczu, wskazać miasta, w których powstały pierwsze uniwersytety, omówić rodzaje średniowiecznych utworów literackich, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: odrodzenie (renesans), humanista, humanizm, powiedzieć, kim byli: Filippo Brunelleschi, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Jan Gutenberg, Jan Zamoyski, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik, określić ramy czasowe renesansu, wymienić twórców włoskiego renesansu i ich dzieła, wskazać twórców polskiego odrodzenia i ich osiągnięcia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: barok, Sarmata, sarmatyzm, oświecenie, Wielka Encyklopedia Francuska, publicysta, encyklopedyści, obiady czwartkowe, powiedzieć, kim byli: Ignacy Krasicki, Jan Jakub Rousseau, Julian Ursyn Niemcewicz, określić ramy czasowe baroku i oświecenia, podać charakterystyczne cechy sztuki i literatury barokowej, wyjaśnić, czym był sarmatyzm, i wymienić jego główne cechy, przedstawić poglądy myślicieli oświecenia, wymienić przedstawicieli polskiego oświecenia, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: romantyzm, Wielka Emigracja, polski mesjanizm, wieszcz narodowy, pozytywizm, Trylogia, wynarodowienie, styl neogotycki, powiedzieć, kim byli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko, wymienić twórców romantyzmu i pozytywizmu, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Internet, poczta elektroniczna ( ), kultura masowa, kultura elitarna, globalna wioska, rzeczywistość wirtualna, wskazać wynalazki z XIX i XX w., które wpłynęły na rozwój kultury, 5

6 przedstawić wady i zalety korzystania z Internetu, wymienić znane dzieła kultury elitarnej i masowej, przedstawić osiągnięcia kulturalne w ciągu wieków, wymienić największych twórców i ich dzieła, posługiwać się nowo poznanym słownictwem: religia, Olimp, politeizm (wielobóstwo, religia politeistyczna), mit, heros, Hades, Chaos, wymienić najważniejszych bogów greckich i dziedziny, którymi sie opiekowali, wyjaśnić, jak starożytni Grecy wyobrażali sobie swoich bogów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Jahwe, monoteizm (jedynobóstwo, religia monoteistyczna), judaizm, Ziemia Obiecana, dekalog, naród wybrany, prorok, mesjasz, Biblia, Tora, Talmud, szabat, świątynia jerozolimska, faryzeusz, koszerny, powiedzieć, kim byli: Abraham, Mojżesz, Salomon, wskazać na mapie współczesny Izrael i główne miejsca, w których»yja wyznawcy judaizmu, opowiedzieć o działalności i zasługach Abrahama, Mojżesza i Salomona, wymienić zasady obowiązujące wyznawców judaizmu, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: chrześcijaństwo, katolicyzm, Stary i Nowy Testament, Ewangelia, schizma wschodnia, prawosławie, reformacja, Kościoły protestanckie, Kościół luterański, sobór, powiedzieć, kim byli: Jezus Chrystus, św. Paweł, Marcin Luter, wyjaśnić daty: 313, 381, 1054, 1517, omówić początki chrześcijaństwa, opowiedzieć o działalności Jezusa Chrystusa, św. Pawła, Marcina Lutra, przedstawić główne zasady religii katolickiej, podać przyczyny i skutki schizmy wschodniej, scharakteryzować przyczyny i skutki rozłamu w Kościele katolickim w XVI w., omówić zasady Kościoła luterańskiego, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: Allach, islam, muzułmanin, Koran, państwo teokratyczne, fundamentalizm, hidżra, wyjaśnić datę 622, powiedzieć, kim był Mahomet, wskazać na mapie Mekkę i Medynę, wymienić podstawowe obowiązki muzułmanina, omówić główne założenia islamu, przedstawić najważniejsze problemy dzisiejszego islamu. opowiedzieć o wierzeniach ludzi w ciągu dziejów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: ekonomia, Mezopotamia (Międzyrzecze), nadwyżka pożywienia, Sumerowie, podział pracy, handel wymienny, płacidło, wskazać na mapie Bliski Wschód i Mezopotamie, opowiedzieć, w jaki sposób dokonał sie podział pracy w starożytnej Mezopotamii, wyjaśnić skutki podziału pracy, przedstawić zjawiska, które towarzyszyły rozwojowi handlu wymiennego, określić, kiedy zaczęto używać pieniędzy, wymienić czynniki sprzyjające rozwojowi handlu w Imperium Rzymskim. poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: wędrówka ludów, gospodarka naturalna, bank, odpływ kruszców, inflacja, kapitał, system nakładczy, kapitalizm, obrót bezgotówkowy, weksel, lombard, 6

7 wskazać na mapie: Wenecje, Genue, Florencje, podać przyczyny upadku gospodarczego starożytnego Rzymu, opowiedzieć, dlaczego w Europie Zachodniej od V do X w. przeważała gospodarka naturalna, i na czym ona polegała, omówić czynniki, które doprowadziły do rozwoju miast i handlu w XI XIII w., wymienić przyczyny odkryć geograficznych, opowiedzieć, jak powstał i działał system nakładczy, wyjaśnić, dlaczego od XVI w. rozwój gospodarczy Europy przebiegał dwiema drogami, szanować odmienne poglądy, planować i organizować prace w grupie, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: manufaktura, poda», popyt, rynek zbytu, kolonie, kolonializm, nadprodukcja, kryzys, chałupnik, wyjaśnić, dlaczego produkcja w manufakturach była tańsza niż wytwórczość w systemie nakładczym, przedstawić skutki gospodarcze rewolucji przemysłowej, omówić przyczyny tworzenia i utrzymywania kolonii, wymienić największe potęgi kolonialne XVI XIX w., podać przyczyny kryzysów w kapitalizmie, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: dekolonizacja, wolny rynek, giełda, akcje, karta płatnicza, makler, opowiedzieć, jakie zasady rządzą wolnym rynkiem, wyjaśnić, jak działa giełda, wymienić zalety posiadania konta bankowego, omówić procesy i zjawiska ekonomiczne od starożytności do czasów współczesnych, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: środowisko naturalne, starsza epoka kamienna, osiadły tryb życia, młodsza epoka kamienna, środowisko sztuczne, wyjałowić, wyjaśnić, na czym polegała zależność pierwszych myśliwych od przyrody, wytłumaczyć, w jaki sposób ogień uniezależnił człowieka od przyrody, opowiedzieć na przykładzie starożytnej Grecji i Rzymu, w jaki sposób człowiek wykorzystywał przyrodę do własnych celów, poprawnie posługiwać się nowo poznanym słownictwem: degradacja środowiska naturalnego, rezerwat przyrody, opowiedzieć o wpływie człowieka na środowisko naturalne na przestrzeni dziejów, wymienić przykłady niszczycielskiej działalności człowieka, opowiedzieć o zmianach w rolnictwie XI XIII w., wyjaśnić wpływ rewolucji przemysłowej na środowisko naturalne, poprawnie posługiwać sie nowo poznanym słownictwem: kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, promieniowanie ultrafioletowe, dziura ozonowa, recykling, reaktor, materiały radioaktywne, podać przykłady katastrof ekologicznych i omówić ich skutki, omówić działania podejmowane przez człowieka w celu ochrony przyrody, zrozumieć konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, opowiedzieć o związkach miedzy warunkami klimatycznymi a życiem ludzi na przestrzeni dziejów, skutecznie sie komunikować. 7

8 8 Poziom rozszerzony (ocena dobra i bardzo dobra): Uczeń dodatkowo potrafi: wyjaśnić, dlaczego Polska jest państwem prawnym. ocenić znaczenie przyjęcia chrztu dla państwa polskiego, podać przyczyny rozbicia dzielnicowego, wyjaśnić, dlaczego mieszkańcy ziem polskich chcieli zjednoczenia. omówić politykę zagraniczna Stefana Batorego, przygotować sie do publicznych wystąpień. wyjaśnić okoliczności powstania hymnu polskiego, porównać powstanie listopadowe ze styczniowym, wytłumaczyć, dlaczego Polska poniosła klęskę w kampanii wrześniowej. wskazać przyczyny klęski powstania warszawskiego, planować i organizować prace w grupie, podejmować indywidualne decyzje, oceniać własna naukę. wskazać przyczyny utworzenia państwa przez mieszkańców Egiptu. omówić funkcje Rady Pięciuset, ocenić demokracje ateńska, porównać demokracje ateńska z dzisiejsza, efektywnie pracować w grupie, opowiedzieć, jak funkcjonował ustrój feudalny, porównać monarchie feudalna z monarchia stanowa, porównać monarchie absolutna z konstytucyjna, przygotować sie do publicznych wystąpień. wymienić argumenty za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przeciwko niemu, porównać systemy ustrojowe, efektywnie pracować w grupie, porównać warunki społeczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Etiopii, wytłumaczyć przyczyny niskiego bądź wysokiego poziomu życia ludności tych państw, rozwiązywać problemy w twórczy sposób.

9 porównać warunki społeczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Etiopii, rozróżnić porządki architektoniczne kolumn greckich, uzasadnić, że jesteśmy spadkobiercami kultury starożytnych Greków. omówić znane zasady rzymskiego prawa, które obowiązują do dziś, porównać osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków z dorobkiem Rzymian, dostrzec ciągłość rozwoju cywilizacyjnego. wyjaśnić, na czym polegał uniwersalizm średniowiecznej kultury, omówić znaczenie wynalazku druku, porównać kulturę średniowieczną z kultura odrodzenia, omówić najważniejsze cele polskich zwolenników oświecenia, dostrzec ciągłość przemian cywilizacyjnych, porównać poglądy romantyków z poglądami pozytywistów, wyjaśnić, czym różni sie kultura masowa od elitarnej, uzasadnić swoje przewidywania dotyczące rozwoju kultury w następnych kilkudziesięciu latach, podejmować indywidualne decyzje, przedstawić historie najważniejszych bogów i herosów greckich, omówić sposoby czczenia bogów przez Greków, przedstawić wyobrażenia Greków o życiu po śmierci, omówić rodzaje ksiąg, z których składa sie Biblia, wyjaśnić przyczyny rozproszenia narodu żydowskiego, wskazać różnice miedzy politeizmem a monoteizmem, wyjaśnić przyczyny prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie, omówić, kiedy i w jaki sposób zakończyły sie represje chrześcijan, wskazać obszary, na których w XVI w. dominowały poszczególne religie chrześcijańskie: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm, wskazać różnice miedzy wyznaniami, efektywnie pracować w grupie. wyjaśnić, w jakim celu powstały pierwsze banki i w jaki sposób działały, powiedzieć, kim był Adam Smith, scharakteryzować poglądy ekonomiczne Adama Smitha, wyjaśnić, w jaki sposób można przezwyciężyć kryzys w kapitalizmie. omówić, w jaki sposób dokonuje sie zakupów przez Internet, porównać wędrowny i osiadły tryb życia człowieka, zrozumieć skutki dokonywanych przez ludzi zmian środowiska naturalnego, wyjaśnić, dlaczego człowiek jest największym zagrożeniem dla świata przyrody, omówić stopień zależności od przyrody mieszkańców Europy Zachodniej we wczesnym średniowieczu, opowiedzieć, jak powstają kwaśne deszcze i jakie sa ich następstwa, wyjaśnić, na czym polega globalne ocieplenie, i jakie stanowi ono zagrożenie dla środowiska naturalnego, wymienić czynniki, które powodują powstanie dziury ozonowej i niebezpieczeństwa z tym związane, dostrzegać przejawy świadomej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, planować i organizować prace w grupie. 9

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo.

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. OCENA Dopuszczająca UCZEŃ ROZUMIE POJĘCIA I ZJAWISKA: granice (naturalne i sztuczne), ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych, tj.: 1. Uczeń zna i rozumie różnice między

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: wojna partyzancka, granice (naturalne i sztuczne),

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52 Religie świata Rozdajemy grupom plansze do gry w bingo. Czytamy losowo wybrane definicje haseł, a następnie odkładamy je na bok, by po skończonej rozgrywce móc sprawdzić, które z nich wystąpiły w grze.

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dział programowy Średniowiecze. Polska Piastów Temat/Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin. Europa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W TRZECIEJ KLSIE GIMNZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORI I WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ: GH-H8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego Wschodu.

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV 1. Co to jest historia? 2. Czym zajmuje się historyk? 3. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią? 4. Do podanych dat naszej ery i przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Klasa VI U PROGU CZASÓW NOWOŻTNYCH Uczeń otrzymuje ocenę niedostatecz ną gdy: - nie opanował materiału w stopniu dopuszczającym - braki w wiedzy są na tyle duże, że uniemożliwiają zdobycie kolejnych wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I-III. Klasa I

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I-III. Klasa I Wymagania edukacyjne z historii w klasach I-III Ustalone w oparciu o podstawę programową i Programu nauczania historii w gimnazjum. Adam Kowal Program opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca CZASY NOWOŻYTNE Uczeń: - nie opanował materiału w stopniu dopuszczającym - braki w wiedzy są na

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą. Niedostateczny Nie wie, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE Numer identyfikacyjny Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV historia

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV historia Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV historia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) - wymienia źródła historyczne, podaje przykłady - przy pomocy nauczyciela przedstawia na osi czasu wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej. Klasa IV Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV 1. Co to jest historia? 2. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią? 3. Wymieo epoki historyczne. 4. Jak dzielimy źródła historyczne, podaj

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot historia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. I TREŚCI NAUCZANIA Dlaczego uczymy się historii? Najdawniejsze dzieje człowieka Cywilizacje Bliskiego Wschodu (Babilonia, Egipt) Starożytny Izrael DOPUSZCZAJĄCA wiek,

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: POLSKA I POLACY OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: seminarium Liczba miejsc: Rok: I 2012/2013 Język: polski Semestr: zimowy Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

KAT. TAKSONOM. STANDARDY CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM POZIOM PONADPODSTAWOWY V.1 C C A III.1 III.1 III.1 III.7

KAT. TAKSONOM. STANDARDY CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM POZIOM PONADPODSTAWOWY V.1 C C A III.1 III.1 III.1 III.7 ZĘŚĆ TEMT TREŚI PROGRMOWE LIZ GOZ.* ELE KSZTŁENI W UJĘIU OPERYJNYM POZIOM POSTWOWY KT. TKSONOM. STNRY ELE KSZTŁENI W UJĘIU OPERYJNYM POZIOM PONPOSTWOWY KT. TKSONOM. STNRY ŚIEŻKI EUKYJNE I. MOJ OJZYZN POLSK.

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA 1. Rozwój idei demokratycznych w czasach starożytnych 2. Historyczno-doktrynalne źródła europejskich procesów integracyjnych 3. Platońska koncepcja państwa idealnego jako

Bardziej szczegółowo