PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,00 Sesję zakończono o godz.13,10 Na ogólną liczbę W sesji udział wzięło - 15 radnych - 13 radnych Radni obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokółu. Sołtysi obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. Ponadto w sesji udział wzięli: W. Mika - Wójt Gminy Z. Mikusek - Sekretarz Gminy K.Szerszeń - Skarbnik Gminy oraz zaproszeni goście w osobach: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mysłowie, Kierownik GOPS. Ad.1,2 Przewodniczący RG Tadeusz Talarek otworzył XXXVIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, po czym przywitał panie i panów radnych, panie i panów sołtysów Pana Wójta Gminy, Panią Sekretarz Gminy,Panią Skarbnik Gminy, dyrektorów Szkół,Panią Kierownik GOPS. Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Uchwalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG. 5. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 6. Omówienie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011r. - podjęcie uchwał. 7. Przedłożenie wniosku o przedłużenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę podjęcie uchwały. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej Poczta Polska w Lublinie, na okres 3 lat. b/ zmian w budżecie gminy na 2010r. c/ trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. 9. Przedłożenie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 11. Zakończenie Sesji. Zaproponowany porządek obrad poddano głosowaniu. za- 13 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad.3 Przewodniczący RG zapytał czy istnieje potrzeba odczytywania protokółu z ostatniej Sesji RG, jeśli nie ma potrzeby odczytywania, Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Ad.4 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od ostatniej Sesji RG. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. Ad.5 W trakcie obrad Sesji przybył przedstawiciel Firmy LEVEL Pan Piotr Terlikowski, który poinformował zebranych o możliwości sprawdzania przez mieszkańców gminy aktualnych zapisów w ewidencji gruntów, ponieważ w miesiącach letnich nasza Firma pracowała nad aktualizacją ewidencji gruntów w terenie. Pan Wójt nadmienił, że mieszkańcy nie byli poinformowani, że geodeci będą pracować nad aktualizacją zapisów w ewidencji gruntów. Sołtys W.Skwarek zapytał czy można jeszcze zgłosić jakieś zmiany. Pan Piotr Terlikowski poinformował, że geodeci starali się ażeby wszystkie zmiany wykonać ale być może coś przeoczyliśmy dlatego trzeba sprawdzić i ewentualnie zgłosić uwagi. Przewodniczący RG zwrócił się do obecnych na sali o składanie interpelacji i zapytań. Pan sołtys W. Skwarek zgłosił potrzebę wykonania naprawy przepustu na drodze w Osinach prowadzącej do pól. Pan sołtys R.Gula zwrócił się z wnioskiem dot. wykopania rowu przy drodze powiatowej Jarczew- Stoczek Łukowski w miejscowości Dwornia na odcinku od posesji Pana Ryszarda Koniecznego w kierunku Woli Mysłowskiej. Nadmienił, że brak rowu powoduje nagminne zalewanie pól i niszczenie drogi. Radny K.Koślacz zgłosił potrzebę usunięcia 5szt. drzew przy drodze powiatowej Jarczew Stoczek Łukowski w miejscowości Wola Mysłowska przy sklepie. Radny J.Kołnierzak zwrócił się z zapytaniem o możliwość przekazania świetlicy w Starej Hucie na rzecz gminy. Radna G.Łysoń zgłosiła potrzebę wykonania remontu wjazdu na drogę gminną koło Pana Zbigniewa Majka w Jarczewie. Ad.6 Następnie Pani Sekretarz Gminy omówiła stawki podatków i opłat lokalnych na 2011r. zaproponowane przez Radę Gminy na wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy, a mianowicie: podatek rolny 34,10zł za 1q jest to stawka obowiązująca w bieżącym roku. Stawka maksymalna ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 37,64zł. Następnie pani Sekretarz poinformowała, że stawka podatku leśnego zaproponowana na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy wynosi 34,02 zł za 1 ha i jest to stawka maksymalna ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pani Sekretarz Gminy zaznaczyła, że jeśli są przyjmowane ustawowe stawki podatków i opłat lokalnych wówczas nie ma obowiązku podejmowania uchwał wystarczy tylko zapis w protokóle. W naszym przypadku dotyczy to podatku leśnego, 2

3 ponieważ na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy radni zaproponowali ażeby na 2011r. przyjąć stawkę ustawową i tak stawka podatku leśnego 34,02 zł za 1 ha. Przewodniczący RG zapytał czy są uwagi do zaproponowanej stawki podatku leśnego na 2011r. Radni nie mieli uwag w powyższej sprawie i postanowili ażeby na 2011r. przyjąć ustawową stawkę podatku leśnego. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011r. Uchwała Nr XXXVIII/241/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. Następnie Pani Sekretarz Gminy omówiła stawki podatku od nieruchomości na 2011r. zaproponowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a mianowicie: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1 m² powierzchni b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41zł od 1m² powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,30zł od 1m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,00zł od 1m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł od 1m² powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27zł od 1m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,70zł od 1m² powierzchni użytkowej, 3) od budowli 2% ich wartości. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Mysłowska na rok Uchwała Nr XXXVIII/242/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta 3

4 jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokółu. Pani Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011r., poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy radni zadecydowali ażeby pozostawić stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Uchwała Nr XXXIII/243/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. Ad.7 Pani Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z wnioskiem z dnia r. Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego MEL-KAN Kazimierz Jakubiak o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat za wodę w wysokości 1,42 za m³ netto oraz opłatę stałą za wodomierz w wysokości 1,00zł netto miesięcznie do czasu zakończenia umowy tj. do dnia r. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia taryf opłat zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wola Mysłowska. Uchwała Nr XXXVIII/244/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. Ad.8 Następnie Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej Poczta Polska w Lublinie na okres 3 lat, poinformowała że Poczta Polska płaci czynsz za wynajem lokalu w wysokości 800,-zł miesięcznie. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej Poczta Polska w Lublinie na okres 3 lat. Uchwała Nr XXXVIII/245/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r., poinformowała, że zmiany w szczególności dotyczą: PO STRONIE DOCHODÓW ZWIĘKSZA SIĘ: 4

5 - Dz. 852 rozdz o kwotę 4 000,00 środki pochodzą z ustawy budżetowej rok 2010, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Decyzja LUW Nr 112 z dnia 30 września 2010 r. - Dz. 801 rozdz o kwotę 4 001,68 środki płatność końcowa projektu Młodzież w działaniu realizowanego zadania przez ZO Mysłów. - Dz. 854 rozdz o kwotę ,00 - Dotacja LUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Decyzja LUW Nr 119 z dnia 12 października 2010 roku. - Dz. 010 rozdz o kwotę ,00 - Dotacja LUW na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja LUW Nr 133 z dnia 27 października 2010 roku. - Dz. 852 rozdz o kwotę ,00 - Dotacja LUW na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Decyzja LUW Nr 129 z dnia 25 października 2010 roku. - Dz. 751 rozdz o kwotę ,00 - Dotacja KBW na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Decyzja Kierownika KBW Nr DBP+790-3/10 z dnia 27 października 2010 roku. - Dz. 750 rozdz o kwot ,00 zł. Zwiększono plan otrzymywanych odsetek od lokat bankowych, bowiem wykonanie na dzień r. wynosiło blisko korektorowej kwoty. Do końca roku budżetowego zaplanowana kwota zostanie uzyskana. OGÓŁEM ,68 zł PO STRONIE DOCHODÓW ZMNIEJSZA SIĘ: - Dz. 852 rozdz o kwotę ,00 Decyzja LUW Nr 95 z dnia 31 sierpnia 2010 r. - Dz. 852 rozdz o kwotę 5 000,00 - Decyzja LUW Nr 129 z dnia 25 października 2010 roku. OGÓŁEM ,00 zł PO STRONIE WYDATKÓW ZMNIEJSZA SIĘ: - Dz. 750 rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na rozdział ( 20 % udział Gminy wynikający z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240) dofinansowanie wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. - Dz. 801rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na rozdział ( 20 % udział Gminy wynikający z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240) dofinansowanie wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. - Dz. 852 rozdz i 4170 o kwotę ,00 - Dz. 852 rozdz o kwotę 5 000,00 zł Decyzja LUW Nr 129 z dn r. - Dz. 926 rozdz o kwot ,00 z przeznaczeniem na dział , czyli dokończenie modernizacji kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Ciechominie. - Dz. 921 rozdz o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na 6050, czyli modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie. RAZEM ,00 zł. 5

6 PO STRONE WYDATKÓW ZWIĘKSZA SIĘ: - Dz. 010 rozdz o kwotę ,00 zł. Decyzja LUW Nr 133, na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. - Dz. 700 rozdz o kwotę ,00 zł dokończenie modernizacji kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Ciechominie - Dz. 751 rozdz o kwotę ,00 zł Środki z KBW na przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Decyzja Kierownika KBW Nr DBP+790-3/10 z dnia 27 października 2010 roku. - Dz. 801 rozdz o kwotę 4 001,68 zł. Rozliczenie projektu realizowanego przez ZO Mysłów. - Dz. 854 rozdz ,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym. - Dz. 852 rozdz o kwotę ,00 zł. Decyzja LUW Nr 129 i Dz. 921 rozdz o kwotę 1 000,00 modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie. - Dz. 921 rozdz o kwotę ,00 modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczyskach. RAZEM ,68 zł. Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie było W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych za 13 przeciw - 0 Uchwała Nr XXXVIII/246/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. Następnie Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nadmieniła że powyższy projekt uchwały jest podejmowany po raz pierwszy a zapisy w projekcie uchwały wynikają z ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie było W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych za 13 przeciw - 0 Uchwała Nr XXXVIII/247/10 z dnia 8 listopada 2010r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. Ad.9 Pani Sekretarz Gminy zapoznała z pismem Urzędu Skarbowego w Łukowie dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych. Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. Pani Sekretarz Gminy przedstawiła również pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 6

7 Wydział Ochrony Informacji Niejawnych dot. analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokółu. Ad.10 Następnie Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania, a mianowicie: odnośnie remontu przepustu w Osinach Pan Wójt poinformował, że przepust jest własnością Spółek Wodnych, a zlecenie na remont zostało podpisane w dniu dzisiejszym. Odnośnie remontu wjazdu na drogę gminną do Pana Z. Majka Pan Wójt powiedział, że remont wykonana Firma, która go uszkodziła. Odnośnie wycięcia drzew przy sklepie w Woli Mysłowskiej Pan Wójt powiedział, że w przyszłym roku zostanie zagospodarowany plac w centrum w Woli Mysłowskiej łącznie z wycinką drzew. Odnośnie przekazania świetlicy w Starej Hucie na rzecz gminy Pan Wójt powiedział, że niestety w tym temacie nic nie możemy zrobić to straż jest właścicielem budynku i to straż otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego a co za tym idzie przez 7 lat straż musi ten budynek wykorzystywać. Dla straży jest to sytuacja bardzo trudna bo w grę wchodzi poważna kwota. Pan Wójt powiedział, że będziemy z panem radcą prawnym szukać jakiegoś rozwiązania. W związku z upływem V kadencji Rady Gminy Przewodniczący RG podziękował radnym, panu Wójtowi, pracownikom UG oraz sołtysów za dotychczasową współpracę. Wiceprzewodniczący RG radny J.Kołnierzak również złożył podziękowania na ręce Przewodniczącego RG za współpracę. Ad. 11 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RG zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska ostatnią w V kadencji Rady Gminy. Protokółowała Przewodniczący Agata Lada Rady Gminy Tadeusz Talarek 7

PROTOKÓŁ Nr III/2015 z odbytej w dniu 27 lutego 2015r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,00 Sesję zakończono o godz14,05

PROTOKÓŁ Nr III/2015 z odbytej w dniu 27 lutego 2015r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,00 Sesję zakończono o godz14,05 PROTOKÓŁ Nr III/2015 z odbytej w dniu 27 lutego 2015r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,00 Sesję zakończono o godz14,05 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/11 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.12,30 Sesję zakończono o godz.

PROTOKÓŁ Nr VI/11 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.12,30 Sesję zakończono o godz. PROTOKÓŁ Nr VI/11 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.12,30 Sesję zakończono o godz.14,55 Na ogólną liczbę W sesji udział wzięło - 15 radnych -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2014 z odbytej w dniu 24 lutego 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2014 z odbytej w dniu 24 lutego 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2014 z odbytej w dniu 24 lutego 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,30 Sesję zakończono o godz. 13,10 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 22 października 2013

Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 22 października 2013 Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 22 października 2013 Dnia 22 października 2013 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godz.11,30 Sesję zakończono o godz. 13,50

Sesję rozpoczęto o godz.11,30 Sesję zakończono o godz. 13,50 PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 z odbytej w dniu 16 października 2015r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,30 Sesję zakończono o godz. 13,50 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z odbytej w dniu 28 grudnia 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z odbytej w dniu 28 grudnia 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z odbytej w dniu 28 grudnia 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.13,15 Sesję zakończono o godz. 16,20 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 listopada 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1.

RO Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 listopada 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. RO.0002.6.2016 Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 listopada 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/11 z odbytej w dniu 1 luty 2011r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.10,00 Sesję zakończono o godz.

PROTOKÓŁ Nr IV/11 z odbytej w dniu 1 luty 2011r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.10,00 Sesję zakończono o godz. PROTOKÓŁ Nr IV/11 z odbytej w dniu 1 luty 2011r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.10,00 Sesję zakończono o godz.13,10 Na ogólną liczbę W sesji udział wzięło - 15 radnych - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2013 z odbytej w dniu 25 lutego 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XX/2013 z odbytej w dniu 25 lutego 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XX/2013 z odbytej w dniu 25 lutego 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.10,00 Sesję zakończono o godz. 13,40 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? nie było

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? nie było Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 30 października 2014 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLII/2010

Protokół Nr XLII/2010 Protokół Nr XLII/2010 z obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 9 listopada 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pana Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 11/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2018 roku. Protokół Nr 11/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady II sesji Rady Gminy Rudka otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1100

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr IX/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady Gminy Siemiatycze odbyła się 28 listopada 2007 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Sesja Rady Gminy Siemiatycze odbyła się 28 listopada 2007 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. P r o t o k ó ł Nr VIII/07 z posiedzenia Sesji Rady Gminy Siemiatycze Sesja Rady Gminy Siemiatycze odbyła się 28 listopada 2007 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W posiedzeniu na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.05.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 maja 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2014 z odbytej w dniu 22 sierpnia 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2014 z odbytej w dniu 22 sierpnia 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXXII/2014 z odbytej w dniu 22 sierpnia 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.12,00 Sesję zakończono o godz. 13,45 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz. 15.00. Skład

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II /2018 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół Nr II /2018 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu 5 grudnia 2018r. Protokół Nr II /2018 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu 5 grudnia 2018r. Ad.1 Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 Otwarcia II Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r.

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. IV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali Centrum Społeczno Kulturalnym w Potoczku. Sesje rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2013 z odbytej w dniu 25 marca 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2013 z odbytej w dniu 25 marca 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXI/2013 z odbytej w dniu 25 marca 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.10,00 Sesję zakończono o godz. 13,10 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

nieruchomości na 2010 rok oraz podjęcie uchwały. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 roku oraz

nieruchomości na 2010 rok oraz podjęcie uchwały. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 roku oraz PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/09 z obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 17 listopada 2009 roku w sali narad byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 z odbytej w dniu 23 sierpnia 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 z odbytej w dniu 23 sierpnia 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 z odbytej w dniu 23 sierpnia 2013r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.12,00 Sesję zakończono o godz. 14,55 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XII/15 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 listopada 2015 r.

RO Protokół nr XII/15 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 listopada 2015 r. RO.0002.12.2015 Protokół nr XII/15 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 listopada 2015 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 07 grudnia 2018 r.

Protokół nr III/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 07 grudnia 2018 r. Protokół nr III/ z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 0 grudnia 0 r. Ad. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz..00 w sali nr Urzędu Gminy. Prowadził je Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz

Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 października 2014 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. XLIV/629/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz

Bardziej szczegółowo

Przew. Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu z Xł sesji Rady Gminy.

Przew. Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu z Xł sesji Rady Gminy. naattst^ A Protokół nr XII.2015 GMINY PRAZMOW z xii sesji Rady Gminy Prażmów woj. mazowieckie ^ dniu 08 października 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Robert Dulewski powitał zebranych i otworzył XII sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Protokół nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz. 14 00-16 05 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie

Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie OI-RG 0002.11.2015 Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie Godzina rozpoczęcia sesji: 15 00 Godzina zakończenia sesji: 15 45 Sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Nasz znak : BR.IX MK Brzesko, dnia r.

Nasz znak : BR.IX MK Brzesko, dnia r. BURMISTRZ BRZESKA GRZEGORZ WAWRYKA Nasz znak : BR.IX.0014.1. 10.2011.MK Brzesko, dnia 17.11. 2011 r. Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 24.11.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2014

Protokół Nr XXXVI/2014 Protokół Nr XXXVI/2014 z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pani Ewy Janik Przewodniczącej Rady Gminy.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/2014 z drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 3 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr II/2014 z drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 3 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr II/2014 z drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 3 grudnia 2014 r. Sesja odbyła się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim o godz. 15:00. W sesji udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 29.12.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 26 kwietnia 2018 roku UCHWAŁA NR XXXVIII.232.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.233.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.234.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.235.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r. Protokół nr V/19 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 18 czerwca 2018 roku UCHWAŁA NR XL.240.2018 UCHWAŁA NR XL.241.2018 UCHWAŁA NR XL.242.2018 UCHWAŁA NR XL.243.2018 UCHWAŁA NR XL.244.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014 z odbytej w dniu 9 czerwca 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014 z odbytej w dniu 9 czerwca 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014 z odbytej w dniu 9 czerwca 2014r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.10,00 Sesję zakończono o godz. 13,00 Na ogólną liczbę - 15 radnych W sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r.

RO Protokół nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r. RO.0002.14.2016 Protokół nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Planowania Finansów i Rolnictwa RG. w dniu 12 grudnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Planowania Finansów i Rolnictwa RG. w dniu 12 grudnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Planowania Finansów i Rolnictwa RG w dniu 12 grudnia 2014 roku Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca komisji Pani Mirosława Jaśkiewicz. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/08. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 4 listopada 2008 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXI/08. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 4 listopada 2008 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXI/08 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 4 listopada 2008 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY RADGOSZCZ. z dnia 30 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY RADGOSZCZ. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 6796 UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr XXXIX / 2018 XXXIX Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 14 maja 2018 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr XXXIX / 2018 XXXIX Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 14 maja 2018 roku. Or. 0002. 5. 2018 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr XXXIX / 2018 XXXIX Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 14 maja 2018 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr XXXIX/193/2018

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Pani Józefa Rekieć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr: II/2018

Protokół Nr: II/2018 Protokół Nr: II/2018 Nazwa sesji: II zwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy Data sesji: 30.11.2018 Miejsce w którym odbyła się sesja: Sala Narad Godzina rozpoczęcia: 08:32 Godzina zakończenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo