CZĘŚĆ I. GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I. GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE"

Transkrypt

1 SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJETYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WOD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSLOWYMI RS/PL/SEM.2/INF.2 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) PRZEWODNIK W ZAKRESIE REAGOWANIA NA AWARIE ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU CZĘŚĆ I. GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE SYNTEZA RIVER SHIELD 5D189 INTERREG III B CADSES

2 SPIS TREŚCI Str. 1. PRZEDMOWA AWARIE ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU STRUKTURA REAGOWANIA WERYFIKACJA INCYDENTU OCENA INCYDENTU WSTĘPNE REAGOWANIE INFORMOWANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...8

3 1. PRZEDMOWA Niniejsza synteza Przewodnika w zakresie reagowania na awarie zagrażające środowisku została opracowana zgodnie z harmonogramem projektu RIVER SHIELD, który jest współfinansowany w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B Program CADSES, na podstawie umowy nr 5D189. Celem projektu RIVER SHIELD jest ochrona rzek przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez awarie przemysłowe. Projekt jest realizowany w wyniku współpracy instytucji związanych z ochroną środowiska z Grecji, Węgier, Polski, Czech, Słowenii i Bułgarii. Podstawowym zadaniem jednostki RIVER SHIELD jest wymiana doświadczeń, transfer know-how, a także działalność informacyjno-popularyzatorska. W ramach projektu zaplanowano opracowanie przewodników dobrej praktyki i raportów końcowych. Główne zadania projektu i dokumenty sprawozdawcze upowszechniane są na stronie Internetowej 1. Przygotowano trzy przewodniki 2 w zakresie reagowania na awarie w kontekście ochrony płynących wód powierzchniowych. Pierwszy z nich odnosi się do zagadnień gotowości i reagowania, drugi dotyczy technik kontroli zanieczyszczeń, a trzeci wsparcia operacyjnego. Wspomniane wyżej trzy przewodniki zawierają ogólne wytyczne dla służb publicznych i jednostek bezpieczeństwa włączonych w proces reagowania na awarie zagrażające środowisku. Zostały one opracowane przez partnerów greckich, dlatego też odnoszą się przede wszystkim do greckich uwarunkowań reagowania na wypadek awarii. Jednakże warunki w innych państwach członkowskich UE nie różnią się w sposób znaczący od warunków greckich, stąd przedstawione w przewodniku uwagi i rekomendacje znajdują zastosowanie także w tych krajach. Wszystko, co zaprezentowano w przewodnikach i we wszelkich dokumentach sprawozdawczych projektu odzwierciedla opinie partnerów projektu RIVER SHIELD. W żadnym wypadku nie są to opinie Komisji Europejskiej, która tylko współfinansuje projekt w ramach inicjatywy INTERREG IIIB CADSES. 2. AWARIE ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU Substancje niebezpieczne mogą występować w formie gazowej, ciekłej i w postaci ciała stałego. Mogą być toksyczne, szkodliwe, radioaktywne lub łatwopalne. Transportowane są rurociągami lub w zbiornikach i beczkach przez pojazdy samochodowe, statki i pociągi. Substancje niebezpieczne są produkowane lub stosowane podczas produkcji innych substancji. Takie zróżnicowanie może prowadzić do powstania różnego rodzaju awarii zagrażających środowisku. Awarie przemysłowe są często skutkiem błędów w projekcie, budowie, funkcjonowaniu lub konserwacji instalacji zawierającej substancje niebezpieczne. W rzadkich 1 Dokumentacja głównie części polskiej projektu dostępna jest także na portalu Internetowym Instytutu Ochrony Środowiska (http://www.ios.edu.pl/pol/river). 2 Dostępne jedynie w języku greckim. 3

4 przypadkach są spowodowane katastrofami naturalnymi, takimi jak: trzęsienia ziemi, sztormy, burze, huragany, powodzie, itp. Awarie nie zawsze są przypadkowe, czasem są skutkiem umyślnych działań. Mogą występować podczas użytkowania niebezpiecznych substancji na terenie przemysłowym lub podczas ich transportu. Awarie przemysłowe mogą powodować skutki umiarkowane lub poważne, prowadzące do śmierci, urazów, katastrof ekologicznych, a także zniszczenia mienia i infrastruktury. Prawie we wszystkich przypadkach awarie wynikają z błędu człowieka. Nawet w przypadku klęsk naturalnych, awarii można uniknąć albo zminimalizować jej skutki. Dziś zarówno wiedza, jak i możliwości techniczne, pozwalają ograniczać zarówno występowanie awarii, jak i ich skutki. Jednak zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego też należy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiegać awariom i ich skutkom. Jednak budowa i funkcjonowanie instalacji z niebezpiecznymi substancjami nie powinny podlegać żadnym ograniczeniom. Wdrożenie zasady zanieczyszczający płaci z polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska może się przyczynić do osiągnięcia ww. celu. 3. STRUKTURA REAGOWANIA Efektywne reagowanie na awarie przemysłowe wymaga zaangażowania i koordynacji różnych służb oraz zastosowania specjalistycznych technik i sprzętu. W sytuacjach zagrożenia należy działać szybko i właściwie. Oczywistym jest, że wszystkie zaangażowane służby i instytucje powinny dokładnie wiedzieć, jak reagować w obliczu zagrożenia. Struktura reagowania na wypadek awarii, zaprezentowana poniżej, została uogólniona. Uproszczono ją, aby lepiej korespondowała z sytuacjami awaryjnymi w greckich regionach uczestniczących w projekcie. Jednakże jest ona zgodna ze światowymi zaleceniami dobrej praktyki i może być łatwo dostosowana do wymogów innych regionów i krajów. SCHEMAT STRUKTURY REAGOWANIA Centrum Dowodzenia Akcją Ratowniczą System Wczesnego Ostrzegania Personel Bezpieczeństwa Instalacji Zespół Reagowania Jednostka Ratownicza Strony trzecie Podstawowe obowiązki jednostek zaangażowanych w reagowanie na awarie przedstawiono poniżej. Centrum dowodzenia akcją ratowniczą tworzą przedstawiciele instytucji bezpośrednio zaangażowanych w reagowanie na wypadek awarii, takich jak: straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, itd. Dowodzeniem kieruje koordynator, który integruje działania ratownicze i ograniczające zanieczyszczenie. Kiedy centrum dowodzenia 4

5 jest informowane o potencjalnej awarii, zawiadamia koordynatora, który wysyła zespół reagowania w celu weryfikacji zagrożenia. Po otrzymaniu informacji od zespołu reagowania, podejmuje on decyzję o poziomie mobilizacji i koordynuje działania ratownicze. Personel bezpieczeństwa instalacji przemysłowej zajmuje się niewielkimi awariami, wykorzystując własne środki. Jednak w przypadku poważnych awarii, które przekraczają granice instalacji, powiadamiane są kompetentne służby publiczne z prośbą o ich wsparcie. Przeszklony personel stara się ograniczyć awarię i chronić zdrowie pracowników i sąsiadującej z zakładem ludności. Udziela także informacji zespołowi reagowania i współpracuje z jednostką ratowniczą. Gdy system wczesnego ostrzegania istnieje i otrzymuje sygnały o zanieczyszczeniu przemysłowym, najpierw sprawdzany jest stan systemu, a później badana jest prawidłowość danych. Jeśli oba wskaźniki wydają się poprawne, powiadamiane jest centrum dowodzenia. Zespół reagowania zostaje wysłany w celu potwierdzenia wystąpienia awarii i składa raport centrum dowodzenia. Zespół reagowania, dysponujący odpowiednim sprzętem oraz przeszkolonym i kompetentnym personelem, jest wysyłany przez centrum dowodzenia na miejsce prawdopodobnej awarii przemysłowej w celu weryfikacji incydentu. Zespół ten zbiera niezbędne informacje i przekazuje raport do centrum dowodzenia. Następnie, postępuje zgodnie z zaleceniami koordynatora oraz współpracuje z jednostką ratowniczą. Jednostka ratownicza złożona jest z wyspecjalizowanego personelu, dysponującego odpowiednimi środkami, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a w pewnych wypadkach, aby je usunąć. W niektórych krajach jest to zadanie straży pożarnej, a w innych istnieją inne wyspecjalizowane służby. Po weryfikacji awarii jednostka otrzymuje stosowne rozkazy i informacje z centrum dowodzenia i udaje się na miejsce awarii. Po przybyciu jest informowana przez zespół reagowania i personel bezpieczeństwa. Wspólnie przygotowują plan reagowania, dostosowany do panujących warunków. W wypadku, gdy potrzebna jest pomoc innych służb, centrum dowodzenia jest o tym powiadamiane. Różne strony trzecie, poza jednostką ratowniczą, mogą być zaangażowane w reagowanie na awarie przemysłowe. Policja odpowiedzialna jest za interwencje drogowe i nadzoruje ewakuację z zagrożonego obszaru. Pogotowie ratunkowe udziela pomocy rannym i przewozi ich, jeśli to konieczne do pobliskich szpitali. Siły zbrojne i straż przybrzeżna oferują swoje środki i personel, kiedy tylko są one potrzebne. Wyspecjalizowane firmy prywatne lub eksperci mogą być proszeni o pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Często udział wolontariuszy okazuje się bardzo pomocny. Wyżej wymienione podmioty mogą mieć udział w reagowaniu na awarie przemysłowe. W każdym wypadku ich działalność jest nadzorowana przez koordynatora akcji ratowniczej. Planowanie działań ratowniczych dokonywane jest przez podmioty bezpośrednio zaangażowane w proces nadzorowany przez koordynatora akcji ratowniczej. Dane ze specjalnych planów reagowania na wypadek poważnych awarii przemysłowych są niezbędne do podjęcia akcji. Priorytety w zakresie planowania reagowania na wypadek awarii są następujące: zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, ochrona środowiska, ograniczenie strat materialnych. 5

6 4. WERYFIKACJA INCYDENTU Centrum dowodzenia może być informowane o prawdopodobnych awariach zagrażających środowisku różnymi kanałami: przez system wczesnego ostrzegania, który wykorzystując zdalnie sterowane czujniki wysyła powiadomienia do centrum dowodzenia, przez członków struktury reagowania, którzy przeprowadzają kontrole zakładów przemysłowych lub dorzeczy, przez zakład lub jednostkę administracyjną, do której należy obszar, gdzie awaria miała miejsce, lub inną stronę trzecią, która znalazła się w zasięgu awarii. Z wyjątkiem drugiego przypadku, kiedy to informacje pochodzą od członków struktury reagowania, incydent musi być zweryfikowany i oceniony przed zmobilizowaniem struktury reagowania. Dzieje się tak w celu wyeliminowania ewentualnych fałszywych alarmów. Kiedy sygnały systemu wczesnego ostrzegania wykazują prawdopodobieństwo awarii zagrażającej środowisku, należy sprawdzić stan systemu, a następnie ocenić prawdziwość i zasadność wartości wskaźników monitoringu. Jeśli system działa niewłaściwie, powinien być naprawiony. W każdym przypadku, gdy wyciągnięcie bezpiecznych i kompletnych wniosków jest utrudnione, zespół reagowania powinien udać się na miejsce potencjalnej awarii i sprawdzić incydent. Gdy informacja pochodzi od osoby spoza Struktury Reagowania, odbiorca ostrzeżenia powinien starać się zgromadzić dane o incydencie lub o firmie, która może być zweryfikowana na podstawie informacji posiadanych przez centrum dowodzenia. Ponadto należy zanotować dane informatora (nazwisko i numer telefonu) i poprosić o pozostanie na miejscu awarii. Gdy podane informacje wydają się być zgodne, należy wysłać zespół reagowania na miejsce zdarzenia, w celu oceny incydentu. Jeśli incydent nie może być zweryfikowany wizualnie, należy użyć specjalistycznego sprzętu. Gdy incydent nie został potwierdzony i uznano go za fałszywy alarm, należy podjąć odpowiednie kroki, aby naprawić system wczesnego ostrzegania i ograniczyć możliwość powtórnego błędu. Odpowiednie działania powinny być odnotowane. Gdy ktoś z premedytacją wprowadza władze w błąd, koordynator akcji ratowniczej podejmuje we współpracy z policją i służbami prawnymi decyzję, jakie kroki należy podjąć. Jeśli fałszywa informacja została podana przez pomyłkę, członkowie zespołu reagowania powinni pouczyć informatora, jak poprawnie identyfikować awarie zagrażające środowisku. Wszystkie podjęte działania należy odnotować w dokumentach centrum dowodzenia. We wszystkich przypadkach, gdy incydent został potwierdzony, zespół reagowania przybywa na miejsce incydentu w celu zebrania wszystkich istotnych informacji o incydencie i notyfikuje je w centrum dowodzenia. Informacje takie dotyczą rodzaju i rozmiaru zanieczyszczenia, dokładnego miejsca awarii, aktualnych warunków pogodowych, stopnia rozprzestrzenienia oraz charakterystyki geograficznej terenu. Centrum dowodzenia, po otrzymaniu i ocenie stosownych informacji, mobilizuje odpowiednio Struktury Reagowania. Zespół reagowania, w skład którego wchodzą kompetentne osoby, jest wysyłany na miejsce incydentu wraz z odpowiednim sprzętem. 6

7 5. OCENA INCYDENTU Racjonalne wykorzystanie zasobów służb ratowniczych wymaga uprzedniego dokonania oceny incydentu. Awarie przemysłowe są zazwyczaj zaliczane do trzech kategorii. Awarie I kategorii: to zdarzenia o małym znaczeniu, mające miejsce na terenie zakładu przemysłowego, z ograniczoną możliwością rozprzestrzeniania. Można im przeciwdziałać - bez pomocy zewnętrznej - personel zakładu, wykorzystując środki wewnętrzne zakładu. Awarie tego typu mogą zdarzyć się podczas normalnej działalności instalacji i obejmują niewielkie wycieki substancji i uwolnienia gazów. Awarie II kategorii: to zdarzenia znaczące, wykraczające poza obszar zakładu, zagrażające środowisku i ludności zamieszkującej w sąsiedztwie. Potencjał rozprzestrzeniania jest znaczący, więc sytuacja nie może być kontrolowana przez personel zakładu, przy wykorzystaniu środków wewnętrznych. Awarie takie zdarzają się w niecodziennych okolicznościach i obejmują awarie aparatury, wycieki gazu lub cieczy oraz niewielkie pożary. Awarie III kategorii: to zdarzenia o poważnym znaczeniu, zagrażające rozległym terenom i dużej populacji, których skutki mogą okazać się bardzo poważne. Potencjał rozprzestrzeniania jest wysoki, a kontrola sytuacji wymaga pełnej mobilizacji Struktury Reagowania. Awarie tego typu obejmują awaryjne uwolnienia dużych ilości substancji niebezpiecznych i rozległy pożar zakładu przemysłowego. Decyzja o zakwalifikowaniu awarii do kategorii I lub II jest zwykle podejmowana przez kierownika instalacji lub działu bezpieczeństwa w zakładzie operującymi niebezpiecznymi substancjami. Gdy tylko awaria zostanie uznana za awarię II kategorii, należy powiadomić o niej Strukturę Reagowania. Pożary instalacji substancji niebezpiecznych powinny być zawsze rozpatrywane jako awarie co najmniej II kategorii,. Decyzja o zakwalifikowaniu awarii do kategorii II lub III jest podejmowana przez lokalnego koordynatora akcji ratowniczej. W takich okolicznościach koordynator wzywa wszystkie podmioty, które uzna za niezbędne, do uczestnictwa w planowaniu działań ratowniczych. Na początku dobierane są techniki ratownicze i odpowiednie środki. Jeśli to konieczne, należy także wystąpić o dodatkowe wsparcie z jednostek z poziomu centralnego. W rzadkich przypadkach występuje się o pomoc do państw sąsiadujących w celu ograniczenia i kontroli awarii. Głównymi parametrami, jakie należy rozpatrzyć podczas oceny awarii są: charakterystyka substancji niebezpiecznej, ilość uwolnionej substancji, stopień rozprzestrzenienia, możliwość lub wystąpienie pożaru, odległość od najbliższych skupisk ludności lub obszarów wrażliwych z punktu widzenia ochrony środowiska, aktualne warunki pogodowe, a także możliwość ograniczenia i kontroli incydentu. Reagowanie rozpoczyna się podjęciem działań odpowiednich dla awarii kategorii I i rozwija się do odpowiednio wyższych poziomów w zależności od przebiegu awarii. W ten sposób osiągana jest rozsądna i efektywna mobilizacja Struktury Reagowania. Zgodnie z europejską dyrektywą SEVESO II, zakłady, które produkują, magazynują lub wykorzystują substancje niebezpieczne w ilości powyżej konkretnych progów, zobligowane są do posiadania i wdrażania specjalnych raportów bezpieczeństwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem i planów reagowania na wypadek awarii. Ponadto dodatkowo powinny one dysponować przeszkolonym personelem i odpowiednimi środkami dla awarii I kategorii. Aby kontrolować awarie II i III kategorii, zakłady powinny współpracować zarówno z służbami publicznymi, tworzącymi Strukturę Reagowania, jak i z zewnętrznymi niepublicznymi organizacjami i firmami. Jedyną drogą do uzyskania efektywnego reagowania na wypadek awarii jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń i wspólnych ćwiczeń ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. 7

8 6. WSTĘPNE REAGOWANIE Wstępne reagowanie na sytuację awaryjną dotyczy czynności, które należy podjąć zaraz po stwierdzeniu wystąpienia awarii. Obejmują one powiadomienie odpowiednich podmiotów i zastosowanie podstawowych środków w celu odizolowania i kontrolowania awarii. Zespół reagowania, udający się w miejsce awarii, zabezpiecza teren. Następnie zbiera dalsze informacje i powiadamia o nich centrum dowodzenia w celu oceny incydentu pod kątem bezpieczeństwa. Przedstawiciele władz lokalnych są informowani o wystąpieniu awarii, a osoby przebywające w obszarze zagrożonym dostają instrukcje odnośnie właściwego postępowania. Koordynator akcji ratowniczej współpracuje ze wszystkimi podmiotami i służbami, które uzna za stosowne włączyć w działania ratowniczej. Desygnuje on na miejsce zdarzenia odpowiedni personel i właściwe środki. Rodzaj substancji niebezpiecznej, aktualne warunki pogodowe, a także rodzaj i wielkość awarii brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy jest bezpiecznie rozpoczynać działania kontrolujące rozwój awarii związane z powstrzymaniem uwalniania zanieczyszczenia. Działania te mają na celu powstrzymanie rozwoju awarii, zaraz po odizolowaniu zanieczyszczeń i ugaszeniu ognia. Najpierw należy opanować awarię, a następnie zminimalizować jej skutki. W następnej kolejności należy podjąć działania remediacyjne. Efektywne reagowanie na wypadek awarii wymaga szybkiego i właściwego działania wszystkich zaangażowanych stron. W związku z tym każda strona powinna dokładnie znać swoje zadania i obowiązki. Zespół reagowania i jednostka ratownicza mają do wykonania w sytuacji awaryjnej odrębne działania. Wszystkie podmioty uczestniczące w akcji ratowniczej postępują zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez koordynatora. Gdy odpowiednia infrastruktura istnieje lub może być utworzona w pobliżu miejsca awarii, centrum dowodzenia jest tam przenoszone. Działania wspomagające prowadzone są przez policję, jednostki służby zdrowia, siły zbrojne i inne podmioty. Schemat podsumowujący działania, jakie należy podjąć w wyniku awarii przemysłowej przedstawiono na rys INFORMOWANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Prawidłowe informowanie w sytuacji kryzysowej może uratować życie ludzi i pozwala unikać dalszych niebezpiecznych okoliczności. Brak informacji prowadzi do strachu, którego następstwem jest panika największe zagrożenie w sytuacji kryzysowej. Czasem instynktowne reakcje są nieprawidłowe. Na przykład, gdy toksyczne gazy są uwalniane do powietrza, lepiej jest pozostać w zamkniętym budynku niż go opuszczać i próbować uciekać z miejsca awarii. W związku z tym członkowie Struktury Reagowania powinni być szkoleni w zakresie właściwego informowania w sytuacji kryzysowej i podejmować związane z tym obowiązki, gdy nastąpi awaria. Osoby te powinny posiadać dobre warunki oratorskie, zdolność do kontrolowania swoich reakcji, inteligencję, elastyczność i umiejętności dyplomatyczne. Jedną z tych osób należy wyznaczyć jako odpowiedzialną za informowanie podczas sytuacji kryzysowej. 8

9 Rys. 1. Fazy reagowania na awarię przemysłową Zakład lub Strona Trzecia Członek Struktury Reagowania System Wczesnego Ostrzegania Powiadomienie Centrum Dowodzenia Informacja do Centrum Dowodzenia Wysłanie Zespołu Reagowania Działania zapobiegające fałszywym alarmom Weryfikacja incydentu NIE TAK Wysłanie Jednostki Ratowniczej Wstępne reagowanie i planowanie reagowania Oczekiwanie na warunki lub środki NIE Właściwe warunki i odpowiednie środki TAK Właściwe reagowanie 9

10 Osoba ta powinna informować lokalne władze, mieszkańców zagrożonych obszarów i media o awarii i rozwoju wydarzeń, w taki sposób, aby uniknąć paniki. Udzielane informacje muszą być sprawdzone i jednoznaczne, dlatego powinny być zatwierdzone przez koordynatora akcji ratowniczej. Przekazywanie informacji jest zawsze konieczne. Gdy potrzebne są dalsze badania, należy to ogłosić. Przekazywanie informacji powinno być zawsze dokonywane w sposób okazujący współczucie, troskę, szczerość, wiedzę, determinację i wysiłek. Celem jest zbudowanie wzajemnego zaufania między zaangażowanymi stronami. Najważniejszym momentem w sytuacji kryzysowej jest chwila zaraz po wystąpieniu awarii. W krótkim czasie należy prawidłowo poinformować wielu ludzi, którzy pracują, mieszkają lub znajdują się w pobliżu miejsca awarii. Następujące czynniki powinny być wzięte pod uwagę w planowaniu informowania na wypadek sytuacji kryzysowej: środki masowego przekazu posiadają wielkie możliwości, jednak większość ludzi nie ma z nimi ciągłego kontaktu, szczególnie gdy są w pracy lub gdy śpią. Dlatego też powinny one być wykorzystywane wraz z innymi środkami; syreny i megafony są najpowszechniejszym sposobem informowania ludzi o sytuacji zagrożenia. W niektórych przypadkach są one niesprawne lub nieprzystosowane do obejmowania swym oddziaływaniem rozległych terenów. Dlatego też w większości przypadków używane są jednocześnie z przekazem radiowym, w celu zapewnienia szybkiej i kompletnej informacji; telefony tradycyjne i komórkowe posiadają wiele zalet, jednak wciąż istnieją pewne problemy wymagające rozwiązania. Do tej pory żadna sieć nie oferuje możliwości jednoczesnych, masowych połączeń. Masowe wysyłanie sms ów jest rozważanym rozwiązaniem, które nie przeszło jeszcze odpowiednich testów. Dlatego użycie telefonów do masowego powiadamiania jest polecane w trudnych okolicznościach, gdy inne środki nie mogą być zastosowane. Ponadto istnieją sytuacje, które sprawiają więcej trudności w informowaniu o sytuacji kryzysowej. Ludzie podróżujący przez zagrożony teren nie są świadomi grożącego im niebezpieczeństwa. Mogą być ostrzegani znakami świetlnymi, wiadomościami radiowymi lub przez policję. Ostrzeganie w nocy, gdy ludzie śpią, może być dokonywane metodą bezpośrednią od drzwi do drzwi przez służby bezpieczeństwa lub przy użyciu syren i megafonów. Osoby niepełnosprawne, starcy, głusi i sparaliżowani, a także ludzie, którzy nie rozumieją języka danego kraju stanowią grupę trudną do poinformowania. Służby publiczne powinny otoczyć ich szczególną opieką, jeśli nie zrobili tego sąsiedzi. Przekazywanie informacji przed wystąpieniem awarii jest bardzo przydatne. W takim wypadku ludzie uczą się jak reagować, gdy wystąpi realne zagrożenie. Odpowiednie programy szkoleniowe mogą wykorzystywać ulotki, przekazy radiowe i telewizyjne. Powinny być one regularnie powtarzane co trzy lub co pięć lat. Odpowiednie szkolenia i ćwiczenia powinny być prowadzone na stałych zasadach w szkołach i instytucjach użyteczności publicznej, a także we wszystkich większych skupiskach ludzi. Na koniec przytoczono niektóre wnioski ze stosownego przewodnika niemieckiego ministra środowiska: nieadekwatna informacja jest niebezpieczna. Lepiej jest dawać więcej niż mniej, jednorazowa informacja jest niewystarczająca. Szkolenie na wypadek zagrożenia powinno być powtarzane. teoria to za mało. Przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych jest konieczne. problemy powinny być przedstawiane takimi, jakie są. Szczerość rodzi zaufanie.

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE

CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJETYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WOD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSLOWYMI RS/PL/SEM.2/INF.4 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) PRZEWODNIK W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

1/ Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

1/ Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice w Goczałkowicach Zdroju ul.

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Dendro Poland Ltd. Spółka z o.o. w Rogoźnie. Podstawa prawna: Art. 261 ust.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel.

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. Podstawa prawna: Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Gotowość i reagowanie na zagrożenia i awarie środowiskowe

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Gotowość i reagowanie na zagrożenia i awarie środowiskowe System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 Cel procedury: identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapobieganie zagrożeniom środowiska i awariom środowiskowym oraz zapewnienie gotowości i odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 1. Cel procedury: identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapobieganie zagrożeniom środowiska i awariom środowiskowym oraz zapewnienie gotowości i odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Na podstawie art. 267 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1232) oraz

Bardziej szczegółowo

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60,

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60, INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU WARTER FUELS S.A. w PŁOCKU w oparciu o art. 261 ustęp. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE/PLACÓWCE W OBLICZU ZDARZEŃ O DRAMATYCZNYM PRZEBIEGU. Katarzyna Grzeskowiak

INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE/PLACÓWCE W OBLICZU ZDARZEŃ O DRAMATYCZNYM PRZEBIEGU. Katarzyna Grzeskowiak INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE/PLACÓWCE W OBLICZU ZDARZEŃ O DRAMATYCZNYM PRZEBIEGU Katarzyna Grzeskowiak SYTUACJA KRYZYSOWA W SZKOLE Przygotowanie do sytuacji kryzysowej: planowanie, trening, działanie

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Gdańsku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Rozlewni Gazu w Kociołkach. Podstawa prawna: Art. 261a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Stanisław Bolek, Specjalista BHP i ochrony przeciwpożarowej Maj 2013 r.

Stanisław Bolek, Specjalista BHP i ochrony przeciwpożarowej Maj 2013 r. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK POWSTANIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Stanisław Bolek, Specjalista BHP i ochrony przeciwpożarowej Maj 2013 r. Podstawowy zakres działalności Głównym i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Na podstawie art. 261 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz.

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego, w zakresie ochrony ich zdrowia,

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Prawa ochrony środowiska

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Prawa ochrony środowiska Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), dalej Prawo ochrony środowiska, a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE PROCEDURY OGÓLNE

PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE PROCEDURY OGÓLNE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE PROCEDURY OGÓLNE Procedury i strategie to narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje wychowawcze. Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Prefere Resins Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzemesznie.

Bardziej szczegółowo

CORNTRADE Krzysztof Niemczyk

CORNTRADE Krzysztof Niemczyk Siedziba firmy: Szarlej 18, 88-150 Kruszwica Tel. +48 052 35 37 911 Fax. +48 052 35 37 911 Magazyn Gazu w Szarleju : Szarlej 18, 88-150 Kruszwica www.corntrade.pl e-mail: biuro@corntrade.pl CORNTRADE Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewakuacji osób z budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Sanok, października 2013 roku

Sanok, października 2013 roku Sanok, 24-25 października 2013 roku WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POLSKICH RATOWNIKÓW WODNYCH dr Jerzy Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W PRZYPADKACH AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W PRZYPADKACH AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD 1 SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI RS/PL/SEM.2/R.6 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Lek.Ignacy Baumberg GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TAKTYCZNE 1/. PRZYBYCIE, ROZPOZNANIE, EW. UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE 2/. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii przemysłowej

Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii przemysłowej Strona 1 z 5 Tytuł: Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej Dotyczy zakładu: Podstawa opracowania:. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej INSTRUKCJA Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych Strona 1 z 11 Opis Prowadzonej Działalności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na:

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na: Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012 r., poz.461), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r. PROCEDURY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP, W TYM MODUŁY

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie www.wios.warszawa.pl ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ Skażenie chemiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie ratownictwa chemicznego

STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie ratownictwa chemicznego UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Kontakt: Szanowni Państwo, problem coraz większej skali zagrożeń cywilizacyjno środowiskowych wymaga rozwijania nowych dziedzin zajmujących się zagadnieniami likwidacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. w SKARŻYSKU

Bardziej szczegółowo

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w pośrednim

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROZENIACH

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROZENIACH POWIATOWE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO tel. 86 2784894, email: email: wydział.zarzadzania.kryzysowego@powiatkolno.pl ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

KONTROLOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WÓD D POWIERZCHNIOWYCH Część. 3. Wsparcie operacyjne RS/PL/SEM.2/R.4. dr Ryszard Grosset

KONTROLOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WÓD D POWIERZCHNIOWYCH Część. 3. Wsparcie operacyjne RS/PL/SEM.2/R.4. dr Ryszard Grosset SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD D PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI OWYMI Gorzów w Wielkopolski, 27 listopada 2007 KONTROLOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WÓD D

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy.

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy. Temat: 7 SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY!

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. jest ekspediowany do potencjalnych odbiorców

1 S t r o n a. jest ekspediowany do potencjalnych odbiorców W myśl artykułu 261 ustęp 5-8 ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu nadanym ustawą w dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 152 poz. 1019), Novatek Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Zwalczania zagrożeń chemicznych i ekologicznych Rozwiązania interdyscyplinarne POLEKO 2013

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Zwalczania zagrożeń chemicznych i ekologicznych Rozwiązania interdyscyplinarne POLEKO 2013 Awaryjny wyciek amoniaku ze składu cystern kolejowych na terenie stacji PKP Poznań Franowo. Doświadczenia i wnioski. st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Doświadczenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ. Sierpień 2011

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ. Sierpień 2011 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ Sierpień 2011 CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PMGZ Brzeźnica objęty jest koncesją na bezzbiornikowe magazynowanie gazu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego KINGSPAN SP. Z O.O. Zakład Adres siedziby 27-300 Lipsko; ul. Przemysłowa 20 Telefon 48 37 83 100 Fax 48 37 81 330 Strona WWW. www.plyty-warstwowe.kingspan.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERMINALU PRZEŁADUNKOWYM

INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERMINALU PRZEŁADUNKOWYM Siedziba firmy: ul. Piotra Bartoszcze 25,88-100 Inowrocław Tel. +48 052 354 01 00 Fax. +48 052 354 01 01 Magazyn Gazu w Piechcinie : ul. Gazowa 14, 88-192 Piechcin www.salinex.com.pl e-mail: biuro@salinex.com.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ Pomoc humanitarna i ochrona ludności w ramach działań Unii Europejskiej Unia Europejska jest czołowym na świecie darczyńcą pomocy humanitarnej. Pomoc ta, w postaci finansowania, dostaw towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Prezes Zarządu. ul. Bunkrowa 5, 72-602 Świnoujście

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Prezes Zarządu. ul. Bunkrowa 5, 72-602 Świnoujście Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Świnoujściu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

INFORMACJA. Na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej INFORMACJA Na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa firmy, adres siedziby firmy: Rozlewnia gazu LPG Gal-Gaz Galewice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo