CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE"

Transkrypt

1 SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJETYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WOD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSLOWYMI RS/PL/SEM.2/INF.4 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) PRZEWODNIK W ZAKRESIE REAGOWANIA NA AWARIE ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE SYNTEZA RIVER SHIELD 5D189 INTERREG III B CADSES

2 SPIS TREŚCI Str. 1. PRZEDMOWA TYMCZASOWE MAGAZYNOWANIE ODPADÓW GOSPODAROWANIE ODPADAMI POAWARYJNYMI SZKOLENIA W ZAKRESIE REAGOWANIA ZAGADNIENIA OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZENSTWA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE PRZEDMOWA Niniejsza synteza Przewodnika w zakresie reagowania na awarie zagrażające środowisku została opracowana zgodnie z harmonogramem projektu RIVER SHIELD, który jest współfinansowany w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B Program CADSES, na podstawie umowy nr 5D189. Celem projektu RIVER SHIELD ochrona rzek przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez awarie przemysłowe. Projekt jest realizowany w wyniku współpracy instytucji związanych z ochroną środowiska z Grecji, Węgier, Polski, Czech, Słowenii i Bułgarii. Podstawowym zadaniem jednostki RIVER SHIELD jest wymiana doświadczeń, transfer know-how, a także działalność informacyjno-popularyzatorska. W ramach projektu zaplanowano opracowanie przewodników dobrej praktyki i raportów końcowych. Główne zadania projektu i dokumenty sprawozdawcze upowszechniane są na stronie Internetowej 1. Przygotowano trzy przewodniki 2 w zakresie reagowania na awarie w kontekście ochrony płynących wód powierzchniowych. Pierwszy z nich odnosi się do zagadnień gotowości i reagowania, drugi dotyczy technik kontroli zanieczyszczeń, a trzeci wsparcia operacyjnego. Wspomniane wyżej trzy przewodniki zawierają ogólne wytyczne dla służb publicznych i jednostek bezpieczeństwa włączonych w proces reagowania na awarie zagrażające 1 Dokumentacja głównie części polskiej projektu dostępna jest także na portalu Internetowym Instytutu Ochrony Środowiska (http://www.ios.edu.pl/pol/river). 2 Dostępne jedynie w języku greckim.

3 środowisku. Zostały one opracowane przez partnerów greckich, dlatego też odnoszą się przede wszystkim do greckich uwarunkowań reagowania na wypadek awarii. Jednakże warunki w innych państwach członkowskich UE nie różnią się w sposób znaczący od warunków greckich, stąd przedstawione w przewodniku uwagi i rekomendacje znajdują zastosowanie także w tych krajach. Wszystko, co zaprezentowano w przewodnikach i we wszelkich dokumentach sprawozdawczych projektu odzwierciedla opinie partnerów projektu RIVER SHIELD. W żadnym wypadku nie są to opinie Komisji Europejskiej, która tylko współfinansuje projekt w ramach inicjatywy INTERREG IIIB CADSES. 2. TYMCZASOWE MAGAZYNOWANIE ODPADÓW Awaria przemysłowa może prowadzić do wycieku niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska. Z tego powodu konieczne jest tymczasowe magazynowanie odpadów poawaryjnych i zanieczyszczeń środowiska. Wybór lokalizacji obszaru do tymczasowego magazynowania zależy od ukształtowania terenu, od możliwości dostępu środków transportu, a także od statusu obszaru ze względu na wymagania ochrony środowiska. Sposób tymczasowego magazynowania odpadów zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczenia, czasu tymczasowego magazynowania i obecności innych zanieczyszczonych materiałów. Tymczasowe osadniki gnilne, duże plastikowe worki, beczki lub samochody ciężarowe mogą być wykorzystane do potrzeb tymczasowego magazynowania odpadów poawaryjnych. W przypadku, gdy wyciek substancji ropopochodnych zanieczyszcza odbiornik wodny lub gdy zbierany materiał musi być transportowany drogami wodnymi, zaleca się użycie jednostek pływających. Typowe jednostki pływające wykorzystywane do tymczasowego magazynowania to małe łodzie (np. typu John Boats), o pojemności równej 2 m 3. Wyposażone są one w plastikowe pokrywy. 3. GOSPODAROWANIE ODPADAMI POAWARYJNYMI W celu ograniczenia ilości odpadów powstających w trakcie reagowania na awarię przemysłową, należy wziąć pod uwagę co następuje: użycie środków reagowania powinno być wyważone i ostrożne, sprzęt i środki zwalczania wycieków powinny być odpowiednio dostosowane do rodzaju zdarzenia z możliwością ich wielokrotnego użycia, zastosowanie nieodzyskiwalnych materiałów i detergentów powinno być uzasadnione, zaleca się unieszkodliwianie odpadów in-situ. W przypadku odpadów stałych zaleca się przestrzeganie następujących zasad: nie mieszać odpadów olejowych z innymi, obszar, na którym są unieszkodliwiane lub są przechowywane odpady ropopochodnych musi być chroniony przez zastosowanie plastikowych pokryć, 3

4 w przypadku, gdy gromadzona jest zanieczyszczona gleba, to zbierane w tym samym czasie ilości substancji zanieczyszczającej powinny być tak małe, jak to możliwe, konieczne jest zidentyfikowanie źródła odpadów, przed ich ostatecznym unieszkodliwieniem. W przypadku odpadów ciekłych zaleca się: unieszkodliwienie całkowitej ilość substancji chemicznej zmagazynowanej na jednostkach pływających, zabezpieczenie całej jednostki pływającej w celu uniknięcia akumulacji wody deszczowej, preferowanie biodegradowalnych detergentów chemicznych, racjonalne korzystanie z wody do mycia zanieczyszczonych materiałów, trzymanie bliżej nieokreślonych odpadów oddzielnie, aż do momentu ich zidentyfikowania. Procedury operacyjne Gromadzenie Separację odpadów przeprowadza się u źródła. Stałe odpady ropopochodnych są gromadzone w przezroczystych plastikowych workach w celu możliwości sprawdzenia ich zawartości. Nieropopochodne odpady stałe gromadzone są w nieprzezroczystych, kolorowych workach. Średnich rozmiarów odpady stałe są kierowane do zbiorników na odpady, podczas gdy takiego rozmiaru odpady ciekłe gromadzone są w zbiornikach i beczkach. Odpady niebezpieczne i toksyczne nie powinny być mieszane z odpadami innymi niż niebezpieczne. Odpady niewiadomego pochodzenia powinny być traktowane jak odpady niebezpieczne. Wykrywanie i oznaczanie Informacja o rodzaju odpadów, sposobie i drodze ich transportu, a także o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska powinna być umieszczona na opakowaniu odpadów. Tymczasowe magazynowanie Transport Podczas transportu odpadów środowisko musi być chronione. Należy unikać jednoczesnego transportu odpadów olejowych i nieolejowych. Ostateczne unieszkodliwienie Ropopochodne odpady ciekłe są kierowane do odpowiednich instalacji w celu odseparowania zanieczyszczenia (np. ropy naftowej) od innych materiałów. Odpady stałe mogą być transportowane jedynie do instalacji, które posiadają zgodnie z prawem pozwolenie na ich unieszkodliwianie 4. SZKOLENIA W ZAKRESIE REAGOWANIA W celu podjęcia szybkich i skutecznych działań ratowniczych w przypadku poważnych awarii przemysłowych konieczne jest prowadzenie systematycznych szkoleń. Podstawowe zagadnienia programu edukacyjnego są następujące: 4

5 techniki natychmiastowego reagowania i techniki ratownicze, zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego. Techniki natychmiastowego reagowania i techniki ratownicze Podstawowy program obejmuje: wstępne reagowanie i mobilizację struktury reagowania, schemat organizacji na wypadek zagrożenia i odpowiedzialność każdej z jednostek, zapewnienie łączności między jednostkami biorącymi udział w działaniach ratowniczych, systemy pracy, środki i metody komunikowania/łączności,. dane o substancjach niebezpiecznych i techniki ratownicze, wizję lokalną i ocenę awarii, podstawowe techniki ograniczania i izolacji wycieku. Zdrowie i bezpieczeństwo Zespół bezpośredniego reagowania: jego edukacja powinna obejmować następujące zagadnienia: wiedza na temat właściwości fizykochemicznych zanieczyszczeń oraz zagrożeń z nimi związanych, ocena in-situ sytuacji niebezpiecznych, która uwzględnia geomorfologię terenu i warunki pogodowe, zapewnienie bezpieczeństwa na zanieczyszczonym obszarze, stosowanie środków ochrony indywidualnej, bezpieczne użytkowanie sprzętu i środków chemicznych, przewidywanie możliwości rozprzestrzeniania się wycieku, determinującego zagrożenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz skupisk ludzkich, ocena potrzeby użycia dodatkowych środków reagowania, kontrola zanieczyszczonego obszaru, uwzględnianie niebezpieczeństw związanych z technikami ograniczania skutków i przywracania środowiska do stanu poprzedniego, właściwe stosowanie środków łączności, oczyszczanie i dekontaminacja personelu i sprzętu, zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Szkolenie zespołu ratowniczego powinno obejmować następujące zagadnienia: wiedza na temat zagrożeń wynikających ze stosowania technik ratowniczych, planowanie i podejmowanie odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo z uwzględnieniem dostępnych środków i istniejących warunków, identyfikacja i pomiary substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, toksycznych) na miejscu awarii z użyciem odpowiednich przyrządów, ocena postępu prac i potwierdzenie adekwatności działań zapewniających bezpieczeństwo, 5

6 możliwości oszacowania zakresu skutków awarii i ponowne dopasowanie działań zapewniających bezpieczeństwo w zależności od uwarunkowań, działania specjalne, np. w sytuacjach takich jak: pojawienie się ognia, wiedza na temat potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem sprzętu ochrony osobistej (respiratory itp.), oczyszczanie i dekontaminacja personelu i sprzętu, bezpieczne magazynowanie, transport i unieszkodliwianie zanieczyszczonych odpadów, wiedza na temat podstawowych danych o substancjach niebezpiecznych i stosowanych technikach reagowania, środki pierwszej pomocy. Obsługa sprzętu Instrukcja obsługi jest podstawą prawidłowego użytkowania, działania i serwisowania sprzętu, o czym powinien wiedzieć obsługujący sprzęt. W szczególnych przypadkach, obsługujący powinien posiadać uprawnienia do obsługi stosowanego sprzętu. 5. ZAGADNIENIA OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZENSTWA Zagrożenia można pogrupować na dwie główne kategorie: zagrożenia fizyczne i chemiczne. Zagrożenia fizyczne zależą od właściwości niebezpiecznego materiału i warunków istniejących w strefie awarii, podczas gdy zagrożenia chemiczne dzielone są na te, które związane są bezpośrednio ze składnikami niebezpiecznego materiału (pierwotne) i te, które występują w konkretnych warunkach (wtórne). W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii wtórnych, należy określić trzy strefy zagrożenia: strefa zakazu przebywania, strefa ograniczonego przebywania i strefa wspomagania działań. Wymienione strefy wyznaczają obszary, gdzie może być obecny personel i sprzęt, a także punkty rozlokowania pracowników i środków technicznych zabezpieczających zagrożony teren przed wstępem osób postronnych. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa: każdy, kto jest zaangażowany w działania ratownicze, musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony osobistej, procesów oczyszczania (dekontaminacji), systemów łączności i udzielania pierwszej pomocy, nieuzasadnione przebywanie lub przemieszczanie w obszarze awarii powinno być zakazane, sprzęt używany w działaniach ratowniczych powinien być atestowany i używany zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, wszystkie przyrządy muszą być oczyszczone i zdekontaminowane po użyciu, zgodnie z instrukcją obsługi. Należy je sprawdzić, konserwować i ochraniać, tak aby zawsze były gotowe do dalszego użytkowania, 6

7 w punkcie pierwszej pomocy muszą znajdować się potrzebne środki medyczne, środki oczyszczające skórę i oczy, nosze z kocami, butelka z czystą wodą, jednorazowe okulary i gaśnica, operatorzy wózków suwnicowych i innych ciężkich maszyn muszą posiadać uprawnienia do ich obsługi, należy zapewnić odpowiednie oświetlenie obszaru działania, dostęp do miejsca wystąpienia wycieku substancji chemicznej powinien zawsze być zorganizowany od tej strony, z której wieje wiatr, przed wkroczeniem na obszar, na którym miał miejsce wyciek należy sprawdzić obecność gazów palnych, przed rozpoczęciem działań ratowniczych należy uruchomić monitoring jakości powietrza (stężenie tlenu, węglowodorów i gazów toksycznych), prowadzenie działań na obszarze zamkniętym wymaga wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa.- stężenie tlenu w powietrzu musi być sprawdzane regularnie i uznawane za akceptowalne jedynie w zakresie 19,5-23%, sprawdzanie obecności gazów toksycznych, w tym szczególnie H 2 S, benzenu i CO, jest bardzo ważne, zabezpieczenie przeciw porażeniom elektrycznym może być osiągnięte, jeśli zespoły reagowania są wyposażone w mapy, na których zaznaczono układ infrastruktury podziemnej, działania prowadzone w pobliżu generatorów lub innych maszyn elektrycznych muszą być realizowane jedynie przez dobrze/właściwie przeszkolony personel, substancje łatwopalne i odpady nie mogą być przechowywane w pobliżu sprzętu elektrycznego. Etykiety ostrzegawcze muszą być umieszczane na obudowie maszyn, pracujących pod napięciem zmiennym 750 V lub stałym 300 V, narzędzia przenośne z częściami metalowymi muszą być uziemione, jeśli nie posiadają podwójnej izolacji lub jeśli nie działają pod napięciem poniżej 50 V. Pozostałe maszyny (np. świdry), wykorzystywane do zwalczania awarii, muszą znajdować się w odległości co najmniej 6 metrów od napowietrznych linii elektrycznych. Jako środki ochrony osobistej powszechnie używane są: rękawice, kaski, okulary (przeważnie z PCV), odzież ochronna, buty z mocnymi osłonami, przyrządy chroniące uszy i respiratory. Wszystkie środki ochrony osobistej muszą posiadać oznakowanie certyfikacji Wspólnoty Europejskiej, CE. W celu ochrony ludzi na większym obszarze, sugeruje się ewakuowanie ich z tych obszarów, zgodnie ze strefami zagrożenia, aby uniknąć wstępu na obszar sąsiadujący z miejscem wycieku, uniemożliwić lub ograniczyć użycie wody i poinformować mieszkańców o potencjalnym zagrożeniach. Efektywna ochrona społeczeństwa wymaga współpracy pomiędzy władzami publicznymi a zaangażowanymi służbami. 6. WSPARCIE ADMINISTRACYJNE Wsparcie administracyjne działań ratowniczych obejmuje instalowanie potrzebnej infrastruktury technicznej, zaopatrzenie w niezbędne środki reagowania, transportu i łączności, a także ochronę zdrowia, zapewnienie żywności i zakwaterowania personelu. 7

8 Instalacja infrastruktury Infrastrukturę w tej dziedzinie tworzy: centrum operacyjne na miejscu awarii, stanowiska dekontaminacji ludzi i sprzętu, punkt pierwszej pomocy, miejsca do spożywania posiłków i odpoczynku, środki zaopatrzenia oraz czasowe magazyny odpadów. On-site centrum operacyjne musi być zlokalizowane w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w pobliżu miejsca awarii, z możliwością nawiązania łączności oraz zaopatrzone w wodę i światło. Specjalne miejsca do udzielania pierwszej pomocy, spożywania posiłków i odpoczynku personelu muszą być zlokalizowane z dala od zanieczyszczonych materiałów. Zaopatrzenie w niezbędne środki zwalczania rozlewów Odpowiednie środki powinny być do dyspozycji w czasie krótszym niż 8 godzin dla awarii pierwszej kategorii, w 24 godziny dla awarii 2 kategorii i w 72 godziny dla awarii 3 kategorii. Transport i łączność Transport jest realizowany głównie drogami i obejmuje: transport personelu, sprzętu, wymaganego zaopatrzenia, a także odpadów stałych i ciekłych. Planowanie transportu obejmuje: środki transportu, materiały do transportu, tymczasowe bazy środków transportu, transportery, z których można skorzystać i mapy. Lotnicze środki transportu mogą być użyte w wypadku konieczności obserwacji prowadzonych działań z powietrza lub gdy konieczny jest natychmiastowy transport rannych. Podstawowe środki łączności stosowane podczas działań ratowniczych to telekomunikacja i/lub fale radiowe bardzo wysokiej częstotliwości. Ochrona zdrowia, zaopatrzenie w żywność i zakwaterowanie personelu Podczas działań ratowniczych konieczne jest ciągłe zaopatrzenie w żywność i wodę dla personelu ratowniczego. Z tego powodu, zarządzający zaopatrzeniem powinien działać odpowiednio do okoliczności i podejmować łącznie następujące działania: - ustanowienie obsługi kateringowej, odpowiedzialnej za zaopatrzenie w żywność, - wyznaczenie terenu na magazyny zaopatrzeniowe, - zorganizowanie transportu żywności, - wynajęcie pokoi w pobliskich hotelach, - zaopatrzenie i transport butelek z wodą, - użycie wody z istniejących lub nowych źródeł lub odwiertów po sprawdzeniu jej jakości lub po jej uzdatnieniu. 8

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn Wydanie drugie czerwiec 2010 r. Wstęp do wydania drugiego Dyrektywa 2006/42/WE jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo