REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART EDYCJA SPECJALNA, PAŹDZIERNIK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 - EDYCJA SPECJALNA, PAŹDZIERNIK 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART EDYCJA SPECJALNA, PAŹDZIERNIK 2015 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, NIP: , REGON: Barbara biuro ESK 2016 mieszczące się pod adresem: ul. Świdnicka 8c, Wrocław Program Program Współorganizacji Projektów, którego cel opisany został w 1 Regulaminu, funkcjonujący także pod roboczą nazwą mikrogranty ESK 2016 Regulamin niniejszy Regulamin Pozyskiwania Partnerów Programu Współorganizacji Projektów przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 Edycja Specjalna, październik 2015 Wnioskodawca osoby i organizacje wskazane w 2 pkt. 2 Regulaminu Wniosek formalne zgłoszenie w ramach Programu pomysłu na działanie promujące wrocławskich artystów złożone w okresie trwania Naboru w Barbarze na papierowym formularzu dostępnym na stronie oraz w siedzibach ESK 2016 Nabór proces oceny wniosków w ramach danej Edycji Programu obejmujący okres, w którym można składać Wnioski, proces ich oceny przez Komisję, aż do ogłoszenia listy Wniosków skierowanych do realizacji przy udziale ESK 2016 Edycja Programu obejmuje proces konkretnego Naboru, a następnie realizacji i rozliczenia Pomysłów skierowanych do realizacji w wyniku Naboru Edycja Specjalna Naboru obejmuje proces Naboru przeprowadzanego w dniach 1-15 października 2015 poświęconego promocji wrocławskich artystów w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, a następnie realizacji i rozliczenia Pomysłów skierowanych do realizacji w wyniku Naboru Zespół Programu pracownicy i współpracownicy ESK 2016 wyznaczeni do obsługi Programu Współorganizacji Projektów Promocja Wrocławskich Artystów 1

2 1. Cel Programu 1. Program Współorganizacji Projektów powstał, aby umożliwić aktywnym mieszkańcom Wrocławia współtworzenie programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, a jego efektem ma być zrealizowanie, wyłonionych w toku Naboru, pomysłów wpisujących się w ideę ESK Wrocław 2016 Przestrzenie dla Piękna. 2. Program ma formułę konkursu, który przeprowadzany jest na zasadach określonych w Regulaminie. 3. W Specjalnej Edycji Programu do Naboru można zgłaszać pomysły na działania mające na celu promocję wrocławskich artystów w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, wpisujące się w poniższe kategorie, szczegółowo opisane w 3 Regulaminu: a. produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł, b. finał procesu produkcji dzieła, c. powielenie dzieła z zakupionych materiałów, d. wykonanie poza Wrocławiem, e. inne. 2. Wnioskodawcy 1. Pomysły do Programu zgłasza się poprzez złożenie wniosku wypełnionego i przekazanego do ESK 2016 zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2. Wnioskodawcami mogą być: a. wrocławscy artyści - pełnoletnie osoby fizyczne 1 mieszkające we Wrocławiu, urodzone we Wrocławiu lub powiązane z Wrocławiem poprzez studia lub pracę, tworzące dzieła artystyczne amatorsko lub profesjonalnie, b. grupy nieformalne wrocławskich artystów powiązane z Wrocławiem poprzez aktywne działanie na terenie Wrocławia, pochodzenie z Wrocławia lub zamieszkanie we Wrocławiu, tworzące dzieła artystyczne amatorsko lub profesjonalnie, pod warunkiem, że wszystkie osoby wchodzące w ich skład są pełnoletnie, c. organizacje pozarządowe 2 zgłaszające pomysł na działanie promujące wrocławskich artystów w rozumieniu lit. a powyżej. 3. Wnioskodawcami nie mogą być w szczególności: a. Pracownicy ESK 2016, b. Jurorzy - w naborze, w którym oceniają wnioski, c. Podmioty, których członkami, lub współpracownikami są jurorzy danego naboru, d. Najbliżsi członkowie rodzin jurorów danego naboru, e. Osoby lub organizacje, które nie rozliczyły się z projektu już zrealizowanego w ramach Programu. 3. Zasady współpracy 1. Do Specjalnej Edycji Programu można składać wnioski dotyczące promocji wrocławskich artystów w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w następujących dziedzinach i kategoriach: 1 uprawniona do skutecznego zawierania umów we własnym imieniu, tj. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2 w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Promocja Wrocławskich Artystów 2

3 a. produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł / SZTUKI WIZUALNE, LITERATURA Wrocławscy artyści mogą zgłaszać swoje dzieła z zakresu sztuk wizualnych (np.: obrazy, grafiki, zdjęcia, skany itp.) lub literatury (teksty) w postaci elektronicznej. Z wybranych dzieł sporządzone zostaną reprodukcje i/lub materiały promocyjne (torby lniane z nadrukiem, pocztówki lub inne, wskazane przez wnioskodawcę), które będą bezpłatnie kolportowane przez ESK 2016, w szczególności podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ESK 2016, w tym wśród artystów i gości biorących udział w wydarzeniach o randze międzynarodowej. b. finał procesu produkcji dzieła / LITERATURA, SZTUKI WIZUALNE, MUZYKA, FILM, TEATR Wrocławscy artyści lub właściciele praw autorskich do dzieł wrocławskich artystów mogą zgłaszać dzieła, które w procesie produkcji zostały już przygotowane do wykonania i powielenia egzemplarzy dzieła (np.: książki, albumy muzyczne, komiksy, filmy, katalogi) lub wystawienia. Wybrane dzieła zostaną wyprodukowane wspólnie z ESK 2016, w formie i nakładzie uzgodnionym z wnioskodawcą. Powstałe egzemplarze dzieł zostaną podzielone pomiędzy strony proporcjonalnie do udokumentowanych wkładów finansowych i kolportowane przez Strony we własnym zakresie. Możliwa jest również produkcja strojów lub scenografii. c. powielenie dzieła z zakupionych materiałów / SZTUKI RZEMIEŚLNICZE (ceramika, szkło, biżuteria itp.) Wrocławscy artyści mogą zgłaszać prototypy swoich dzieł, których kopie/ gotowe egzemplarze zostaną wykonane przez wnioskodawców z materiałów zakupionych przez ESK 2016 (wraz z opakowaniami)w ilości uzgodnionej przez Strony. Powielone egzemplarze dzieł będą bezpłatnie kolportowane przez ESK 2016, w szczególności podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ESK 2016, w tym wśród artystów i gości biorących udział w wydarzeniach o randze międzynarodowej. d. wykonanie poza Wrocławiem / MUZYKA, TEATR Wrocławskie grupy nieformalne artystów mogą zgłaszać propozycje współpracy przy produkcji wystawień spektakli lub koncertów wyjazdowych poza terenem Wrocławia, które mają odbyć się w okresie od do , w tym dotyczących udziału wrocławskich artystów w festiwalach, konkursach, przeglądach. e. INNE propozycje niewpisujące się w powyższe kategorie, dotyczące promocji wrocławskich artystów i możliwe do sfinansowania do ESK 2016 współpracuje przy realizacji działania poprzez współudział w jego realizacji i na ten cel dysponując wkładem finansowym do kwoty 5.000,00 zł brutto (włączając w to wszystkie podatki) w 2015 roku, a także poprzez promocję wrocławskich artystów w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, w tym dystrybucję na koszt własny ESK 2016 dzieł powstałych w Specjalnej Edycji Programu. 3. ESK 2016 może pokryć następujące koszty: Promocja Wrocławskich Artystów 3

4 kategoria a. produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł Rodzaj kosztu 1. Honorarium dla artysty za udzielenie licencji do dzieła (licencja niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie). 2. Przygotowanie dzieła do druku. 3. Produkcja toreb z nadrukiem. 4. Produkcja pocztówek. 5. Reprodukcja dzieła na papierze. 6. Produkcja innego materiału promocyjnego z użyciem dzieła, zaproponowanego przez wnioskodawcę. b. finał procesu produkcji dzieła 1. Przygotowanie dzieła do powielenia egzemplarzy postprodukcja (np.: skład, łamanie, korekta, miksowanie, mastering, montaż). 2. Druk. 3. Nagranie dzieła na nośnik. 4. Zakup materiałów niezbędnych do powstania strojów i/lub scenografii. 5. Zakup strojów i/lub rekwizytów. 6. Usługi szycia. c. powielenie dzieła z zakupionych materiałów 1. Honorarium za wykonanie egzemplarzy dzieła. 2. Zakup materiałów artystycznych niezbędnych do wykonania egzemplarzy dzieła w nakładzie zaproponowanym we wniosku. d. wykonanie poza Wrocławiem 1. Transport ludzi i sprzętu technicznego. 2. Nocleg. 3. Prawa autorskie. e. inne 1. Towary i usługi niezbędne do realizacji projektu*, jeśli zostaną one zużyte lub wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu * Niemożliwy jest zakup środków trwałych definiowanych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 1. ESK 2016 nie przekazuje Wnioskodawcy żadnych środków finansowych, chyba, że Wnioskodawca przewidział we wniosku złożonym w Programie wynagrodzenie dla siebie za udzielenie licencji lub wykonanie (od strony technicznej) egzemplarzy dzieła. Udział finansowy ESK 2016 przeznaczany jest na zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji pomysłu, a także opłacenie honorariów osób zaangażowanych w realizację pomysłu innych niż Wnioskodawca. 2. Przedmioty zakupione lub powstałe w wyniku realizacji wniosku są własnością ESK W przypadku wniosków z kategorii finał procesu produkcji dzieła do ESK 2016 należy liczba egzemplarzy proporcjonalna do udokumentowanych wkładów finansowych stron umowy w produkcję egzemplarzy. Promocja Wrocławskich Artystów 4

5 3. Produkcja materiałów promocyjnych, a także wydarzenia zaplanowane przez Wnioskodawców muszą zostać zrealizowane do 20 grudnia W przypadku zaangażowania ESK 2016 w realizację wniosku zgłoszonego do kategorii wykonanie poza Wrocławiem, Wnioskodawca ma obowiązek rozdystrybuować wśród uczestników wydarzenia materiały promocyjne dostarczone przez ESK ESK 2016 zobowiązuje się na własny koszt kolportować dzieła i reprodukcje powstałe w Specjalnej Edycji Programu w trakcie wydarzeń wpisanych do programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 organizowanych lub współorganizowanych przez ESK 2016 wśród w szczególności: a. gości zaproszonych oficjalnie przez ESK 2016 (z Polski i zza granicy), b. sponsorów wydarzeń oraz partnerów ESK 2016, c. artystów, d. dziennikarzy, e. wolontariuszy, f. uczestników wydarzeń, g. instytucji kultury (w tym organizacji pozarządowych) promujących kulturę polską, h. pozostałych chętnych według zgłoszonego zainteresowania. 6. ESK 2016 nie zwraca Wnioskodawcom kosztów poniesionych przez nich na realizację wniosku. 4. Nabór wniosków 1. Pomysły na działania promujące wrocławskich artystów w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 można zgłaszać tylko poprzez formularz wniosku, którego wzór jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 2. Do wniosku należy załączyć dzieło poddawane ocenie komisji, zgodnie z poniższym wykazem: kategoria a. produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł wymagany załącznik do wniosku Płyta CD, DVD lub dysk zewnętrzny (pendrive) z nagranymi plikami: 1. Wersja poglądowa dzieła w postaci pliku.jpg lub.pdf. 2. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę własnego pomysłu na materiał promocyjny, konieczna jest również wizualizacja. b. finał procesu produkcji dzieła Płyta CD, DVD lub dysk zewnętrzny (pendrive) z nagranymi plikami: 1. Wersja poglądowa dzieła w postaci pliku.jpg,.pdf,.mp3, lub.mp4. 2. W przypadku planowanego zakupu strojów, rekwizytów czy scenografii projekt w formacie.jpg,.pdf. c. powielenie dzieła z zakupionych materiałów 1. Prototyp dzieło do powielenia zabezpieczone przed zniszczeniem. d. wykonanie poza Wrocławiem Płyta CD, DVD lub dysk zewnętrzny (pendrive) z nagranymi plikami: 1. Nagranie wykonania dzieła o długości co najmniej 10 minut. Promocja Wrocławskich Artystów 5

6 e. inne Płyta CD, DVD lub dysk zewnętrzny (pendrive) z nagranymi plikami: 1. Wizualizacja, portfolio lub wersja poglądowa dzieła w postaci pliku.jpg,.pdf,.mp3, lub.mp4 umożliwiające komisji ocenę propozycji. 3. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w Naborze Specjalnej Edycji Programu. 4. Wnioski można składać od 1 do 15 października 2015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8c, Wrocław) w pokoju 0/16 MIKROGRANTY na parterze. 5. ESK 2016 zastrzega sobie prawo do odwołania Naboru do danej Edycji Programu lub zmiany jego terminów z ważnych przyczyn. 6. Na Specjalną Edycję Programu ESK 2016 przeznacza ,00 zł brutto. 7. W trakcie Naboru Zespół Programu prowadzi dyżury, podczas których konsultuje pomysły i pomaga złożyć wnioski osobom, które mają problem z wypełnieniem wniosku. Dyżury odbywają się w Barbarze w godzinach 17:00 19:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 15 października 2015) w okresie trwania Naboru Specjalnej Edycji Programu, tj. od 1 do 14 października Oprócz dyżurów, Zespół Programu konsultuje wnioski mailowo: a także podczas spotkań informacyjnych organizowanych w toku Programu. 9. Skonsultowanie wniosku z Zespołem Programu nie jest obligatoryjne i nie gwarantuje wybrania wniosku przez Komisję. 5. Wstępna weryfikacja wniosku 1. Zespół Programu sprawdza wnioski pod kątem zgodności z Regulaminem, w tym pod kątem spełnienia przez wniosek podstawowych kryteriów Naboru (terminy, kwoty, wykluczenia wskazane w Regulaminie) i jeśli zachodzi taka potrzeba, wzywa Wnioskodawców do poprawienia błędów lub uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni od wezwania oraz w sposób określony w wezwaniu. Pozostawienie wniosku bez poprawy lub uzupełnień może skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Programu. 2. Przed przekazaniem wniosków komisji Zespół Programu odrzuca wnioski: a. niekompletne, w tym niepodpisane, b. złożone przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, c. nie realizujące celu specjalnej edycji, w szczególności nie dotyczące promocji wrocławskich artystów w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, d. niemożliwe do zrealizowania zgodnie z Regulaminem (np.: zakładające udział finansowy ESK 2016 w kwocie wyższej niż 5.000,00 zł, niemożliwe do zrealizowania części produkcyjnej lub przewidziane do wystawienia/ wykonania w terminie po itp.). 6. Ocena Komisji 1. Wnioski zgłoszone do Programu ocenia komisja powołana przez ESK 2016, składająca się z przedstawicieli ESK 2016, a także artystów z dziedzin, w których zostały zgłoszone wnioski. Skład Komisji ogłaszany jest odrębnie na stronie: 2. Jurorzy oceniają wnioski, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację zgodnie z 5 powyżej według następujących kryteriów: a. dla kategorii: Promocja Wrocławskich Artystów 6

7 produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł powielenie dzieła z zakupionych materiałów wartość artystyczna dzieła (0-40 punktów), oryginalność dzieła (0-30 punktów), rzetelność budżetu, w tym w przypadku kategorii dopuszczających honorarium dla artysty stosunek wysokości honorarium do wysokości kosztów produkcji dzieła (0-30), b. dla kategorii: finał procesu produkcji dzieła wykonanie poza Wrocławiem wartość artystyczna dzieła lub wykonania (0-40 punktów), liczba planowanych występów poza Wrocławiem lub nakład i plany dystrybucyjne (0-30 punktów) rzetelność budżetu (0-30 punktów) c. dla kategorii: inne wartość artystyczna dzieła lub wykonania (0-40 punktów), skuteczność metody promocji wrocławskiego artysty lub wrocławskich artystów (0-30 punktów) rzetelność budżetu (0-30 punktów) 3. Ocena Komisji to suma punktów przyznanych wnioskowi przez każdego z jurorów. 4. W drodze głosowania Komisja podejmuje decyzję o liczbie wniosków wyłonionych do realizacji w każdej kategorii działań wymienionych w 1 ust. 3 Regulaminu. Komisja ma prawo podjąć decyzję o niewyłonieniu wniosków do realizacji w danej kategorii. Decyduje większość głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma przewodniczący komisji. 5. Wyniki Naboru zostaną opublikowane na stronie do Po Wnioskodawcy, którzy nie zostali zaproszeni do współpracy mogą odebrać dzieła załączone do wniosku w miejscu i terminie ustalonym z Zespołem Programu ). ESK 2016 zastrzega sobie prawo do sfotografowania dzieła załączonego do wniosku oraz przechowywania wersji elektronicznej dzieł załączanych do wniosku w celu archiwizacyjnym. 7. Zobowiązania Wnioskodawcy 1. W wyniku rozstrzygnięcia Naboru ESK 2016 przystępuje do procesu negocjacji umowy ze zwycięzcami wyłonionymi przez Komisję. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Umowa może być modyfikowana pod kątem specyficznych cech projektu. Zobowiązania Wnioskodawcy i ESK 2016 w zakresie realizacji pomysłu określa umowa zawarta z ESK W razie braku porozumienia stron co do umowy, ESK 2016 odstępuje od negocjacji. W takim przypadku ani ESK 2016 ani Wnioskodawca nie mają obowiązku zawarcia umowy, nie mają też prawa domagać się jej zawarcia przez drugą Stronę. Środki przeznaczone przez ESK 2016 w ramach Programu na Promocja Wrocławskich Artystów 7

8 projekt, którego dotyczy w/w odstąpienie od negocjacji i zawarcia umowy pozostają w dyspozycji ESK Negocjacje, o których mowa w ust. 1, odbędą się w dniach od 2 do 15 listopada 2015 w Barbarze. 3. Wnioskodawca nie może ubiegać się o finansowanie swojego pomysłu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeśli podpisał on umowę na realizację pomysłu z ESK Każdy Wnioskodawca musi używać logotypu Programu w swoich materiałach promocyjnych. Szczegółowe zasady używania logotypu Programu są określone w umowie (załącznik nr 3 do Regulaminu). 8. Przetwarzanie danych osobowych 1. Wzięcie udziału w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Wnioskodawcy (i osób których imieniem działa, jak w przypadku grup nieformalnych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Naboru i w związku z jego przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w Naborze Wnioskodawca powinien podać ESK 2016 następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania Wnioskodawcy i osób, których imieniem działa ( jak w przypadku grup nieformalnych) (w przypadku organizacji pozarządowej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną wymienionego w 2 Regulaminu: nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu i adres, dane rejestrowe, jeśli dotyczy), zaś w celu zawarcia umowy, dodatkowo numer NIP i dane urzędu skarbowego Wnioskodawcy oraz w przypadku osoby fizycznej numer PESEL. 2. Dane osobowe Wnioskodawców (i osób których imieniem działają, jak w przypadku grup nieformalnych) przetwarzane będą przez ESK 2016 lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania naboru i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Wnioskodawcami, ogłoszenia wyników naboru, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Wnioskodawcom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Wnioskodawca odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji naboru (np. w celu oznaczenia składanego pomysłu/wniosku), pomysł przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Naboru. 4. Administratorem danych osobowych jest ESK Dane te będą przetwarzane w biurze administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8c. 11. Reklamacje 1. Wnioskodawcy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Naboru pisemnie listem poleconym na adres siedziby ESK 2016, ulica Komuny Paryskiej 39-41, Wrocław, przez cały czas trwania Naboru, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Naboru w ramach Edycji, której reklamacja dotyczy (decyduje data wpływu reklamacji do ESK 2016). Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. 3. Decyzje ESK 2016 w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Wnioskodawcy przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Promocja Wrocławskich Artystów 8

9 12. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla wniosków składanych w ramach Edycji, której termin Naboru rozpoczął się w momencie ogłoszenia zmiany Regulaminu, o ile ich wprowadzenie skutkowałoby ograniczeniem uprawnień Wnioskodawców. 2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ESK 2016 pod rygorem zniesienia odpowiedzialności ESK 2016 za skutki niedoręczenia Wnioskodawcy korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września Załączniki do Regulaminu: 1. Wzór wniosku. 2. Wzór umowy wraz załącznikami. Promocja Wrocławskich Artystów 9

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW DO PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI EDYCJA 2016

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW DO PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI EDYCJA 2016 REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW DO PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI EDYCJA 2016 DEFINICJE: 1. Fundacja Transatlantyk Festival - organizator programu, Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW DO PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ TRANSATLANTYK FESTIVAL 2017 W ŁODZI. EDYCJA II w roku 2017

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW DO PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ TRANSATLANTYK FESTIVAL 2017 W ŁODZI. EDYCJA II w roku 2017 REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW DO PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ TRANSATLANTYK FESTIVAL 2017 W ŁODZI EDYCJA II w roku 2017 DEFINICJE: 1. Fundacja Transatlantyk Festival - organizator programu, Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

KULTUGRANTY REGULAMIN UDZIELANIA GRANTÓW PRZEZ ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ. 1 Cel Programu

KULTUGRANTY REGULAMIN UDZIELANIA GRANTÓW PRZEZ ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ. 1 Cel Programu KULTUGRANTY REGULAMIN UDZIELANIA GRANTÓW PRZEZ ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ 1 Cel Programu 1. Celem Programu Kultugranty jest wsparcie przez Łódzkie Centrum Wydarzeń inicjatyw kulturalnych, artystycznych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Genius Loci w ramach Koalicja Miast 2016. Definicje:

Regulamin konkursu Genius Loci w ramach Koalicja Miast 2016. Definicje: Regulamin konkursu Genius Loci w ramach Koalicja Miast 2016 Definicje: Organizator- Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, wpisane do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr 2015/7/a/. złożony dnia /10/2015 o godzinie:.. Kategoria: produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł

Wniosek nr 2015/7/a/. złożony dnia /10/2015 o godzinie:.. Kategoria: produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł Wniosek nr 2015/7/a/. złożony dnia /10/2015 o godzinie:.. Kategoria: produkcja materiałów promocyjnych z użyciem dzieł i/lub reprodukcja dzieł Dane dzieła: Tytuł Technika i rozmiar Rok wykonania Koszt

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru projektów w ramach konkursu Genius loci

Regulamin naboru projektów w ramach konkursu Genius loci Regulamin naboru projektów w ramach konkursu Genius loci realizowanego w związku z programem Koalicja Miast 2016 finansowanego ze środków przewidzianych w Programie Wieloletnim Europejska Stolica Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru projektów w ramach konkursu Genius Loci

Regulamin naboru projektów w ramach konkursu Genius Loci Regulamin naboru projektów w ramach konkursu Genius Loci realizowanego w związku z programem Koalicja Miast 2016 finansowanego ze środków przewidzianych w Programie Wieloletnim Europejska Stolica Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY EDYCJA 2017 NABÓR I

REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY EDYCJA 2017 NABÓR I REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY EDYCJA 2017 NABÓR I Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego Artykuł I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ).

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: #campusrecruitmentpwr 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2017

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2017 REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2017 I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Burmistrz Miasta i Gminy Września, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Go ART!

REGULAMIN KONKURSU Go ART! REGULAMIN KONKURSU Go ART! ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Organizatorem Konkursu ( Konkurs ) jest COMPAREX Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2,02-235 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej Regulamin). Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" (dalej Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Genius Loci w ramach Koalicja Miast 2016

Regulamin konkursu Genius Loci w ramach Koalicja Miast 2016 Definicje: Regulamin konkursu Genius Loci w ramach Koalicja Miast 2016 finansowanego ze środków przewidzianych w Programie Wieloletnim Europejska Stolica Kultury 2016 ustanowionego uchwałą nr 121/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROGRANTÓW PRZEZ Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. K.Bochenek

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROGRANTÓW PRZEZ Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. K.Bochenek Program: MikroGranty Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. K.Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Buczek, NIP: ; [Wpisz ul. tekst] Okrzei 69, Krosno; meblebuczek.pl

Przedsiębiorstwo Buczek, NIP: ; [Wpisz ul. tekst] Okrzei 69, Krosno; meblebuczek.pl REGULAMIN AKCJI POMOCYJNEJ MOCNE MEBLE MY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady Akcji Promocyjnej MOCNE MEBLE MY (zwanej dalej Promocją). Osoba biorąca udział w Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji Festiwalu Sztuki Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie

Regulamin. I edycji Festiwalu Sztuki Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie Regulamin I edycji Festiwalu Sztuki Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie 20-23. 04. 2017 1 Organizator 1. Organizatorem Sceny w Budowie. Festiwalu Scenografii i Kostiumów, który w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu.

Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu. Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu jest firma Pruszyński Sp.z o. o. 02-486 Warszawa, Al.

Bardziej szczegółowo

4. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora.

4. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora. Regulamin Promocji pod nazwą TOP IMPERIUM zwany dalej Regulaminem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji pod nazwą TOP IMPERIUM, zwanej dalej Promocją, jest spółka Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Nazwa konkursu] Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Świętokrzyskie - twoje miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kupony Podarunkowe od WSB. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje:

Regulamin akcji promocyjnej Kupony Podarunkowe od WSB. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje: Regulamin akcji promocyjnej Kupony Podarunkowe od WSB 1 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje: 1. Akcja promocyjna akcja promocyjna Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Kupony podarunkowe od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.9.17 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13.01.2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MAŁY KSIĄŻĘ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MAŁY KSIĄŻĘ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MAŁY KSIĄŻĘ 1. [OGŁOSZENIE KONKURSU MAŁY KSIĄŻĘ ] 1. Fundacja Legalna Kultura przy okazji projektu Otwarte Drzwi Do Kultury (dalej Organizator ) ogłaszają konkurs pn. MAŁY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr Wójta Gminy Gierałtowice z 15 stycznia 2018r.

Załącznik do zarządzenia Nr Wójta Gminy Gierałtowice z 15 stycznia 2018r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.16.18 Wójta Gminy Gierałtowice z 15 stycznia 2018r. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs będzie się w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30 do godziny 15:00 (dalej Okres Trwania Konkursu ).

REGULAMIN KONKURSU Konkurs będzie się w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30 do godziny 15:00 (dalej Okres Trwania Konkursu ). REGULAMIN KONKURSU 1. Ogólne zasady konkursu 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Finał Pucharu Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia (dalej Konkurs ). 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 4(2)/T/2014 ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE

PROGRAM NR 4(2)/T/2014 ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE PROGRAM NR 4(2)/T/2014 ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Animacja współpracy polskich zespołów tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD. w ramach badania zadowolenia odbiorców ciepła sieciowego. Grudziądz, r.

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD. w ramach badania zadowolenia odbiorców ciepła sieciowego. Grudziądz, r. REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD w ramach badania zadowolenia odbiorców ciepła sieciowego Grudziądz, 27.06.2017 r. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem badania zadowolenia odbiorców ciepła sieciowego, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Zasady naboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Zasady naboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady naboru zadań publicznych w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1. CZYM JEST PROGRAM MIKROGRANTY ESK 2016? 2. KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O MIKROGRANTY? 3. CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE? 4. MAM PROBLEMY ZE ZŁOŻENIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Konkurs na 12. MFSW inspiracje

Konkurs na 12. MFSW inspiracje Konkurs na 12. MFSW inspiracje Ogłaszamy konkurs w ramach 12. edycji MFSW inspiracje. Podobnie jak w poprzedniej edycji, w 2017 roku nagrodzimy Najlepsze Prace oraz Najlepsze Projekty Prac. Regulamin uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COSPLAY Fantasmazuria 2017

REGULAMIN KONKURSU COSPLAY Fantasmazuria 2017 REGULAMIN KONKURSU COSPLAY Fantasmazuria 2017 1 1. Organizatorem Konkursu Cosplay Fantasmazuria 2017, (dalej: Konkurs) jest Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Koszulki termoaktywne za paragony od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

REGULAMIN Promocji Koszulki termoaktywne za paragony od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. REGULAMIN Promocji Koszulki termoaktywne za paragony od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady promocji Koszulki termoaktywne za paragony dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO 1 Organizacja Konkursu Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizatorem Konkursu WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Oblicza miasta 2013 Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1 Organizatorem Warsztatów Fotograficznych Oblicza miasta 2013 jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, ul. 3-go Maja 935-030

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 97/180/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2016 roku

Uchwała Nr 97/180/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2016 roku Uchwała Nr 97/180/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej pt. Zostań ambasadorem Czytaj PL. (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. akcji promocyjnej pt. Zostań ambasadorem Czytaj PL. (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej pt. Zostań ambasadorem Czytaj PL (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji, ogłaszania, przystępowania i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU Przepis na wolontariat

Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU Przepis na wolontariat Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU Przepis na wolontariat ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Przepis na wolontariat, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I edycji konkursu fotograficznego DECYBELEK NA WAKACJACH

REGULAMIN I edycji konkursu fotograficznego DECYBELEK NA WAKACJACH REGULAMIN I edycji konkursu fotograficznego DECYBELEK NA WAKACJACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół z siedzibą w Białymstoku. 2. Ideą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru

Bardziej szczegółowo

Czym jest program Literacki Budżet Obywatelski? Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czym jest program Literacki Budżet Obywatelski? Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1. CZYM JEST PROGRAM LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI? 2. KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI? 3. CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE? 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. #WrzesieńzKORBANK (dalej Regulamin konkursu )

REGULAMIN KONKURSU. #WrzesieńzKORBANK (dalej Regulamin konkursu ) REGULAMIN KONKURSU #WrzesieńzKORBANK (dalej Regulamin konkursu ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Wrzesień z KORBANK na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJĄTKOWY ALBUM NA ŚLUBNE WSPOMNIENIA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJĄTKOWY ALBUM NA ŚLUBNE WSPOMNIENIA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJĄTKOWY ALBUM NA ŚLUBNE WSPOMNIENIA 1 Organizacja Konkursu Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. REGULAMIN programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. ANWIL pomaga

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. REGULAMIN programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. ANWIL pomaga Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA REGULAMIN programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. ANWIL pomaga uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 4 września 2017 r. 1 Organizatorem programu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą SFA kupujesz, za darmo tankujesz (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL - INNOWATOR

REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL - INNOWATOR REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL - INNOWATOR organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 1, nauczycieli szkół artystycznych realizujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Aktywny senior

Regulamin Konkursu. Aktywny senior Regulamin Konkursu Aktywny senior 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu na najbardziej pt. Aktywny senior, zwanego dalej jako Konkurs, jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub

Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nasze 365 dni 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Nasze 365 dni rozgrywanego przez AnaWeddingMusic Aneta Kubacka na portalu

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2015r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana dalej Realizatorem)

Bardziej szczegółowo