PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademicki"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademicki 0-5 NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA: Studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: Kwalifikacje drugiego stopnia I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: Kierunek studiów Energetyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika, oceanotechnika i okrętownictwo, technologie ochrony środowiska. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: dziedzina nauk technicznych, dyscyplina naukowa energetyka. CELE KSZTAŁCENIA: Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Energetyka jest wykształcenie inżynierów w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent jest przygotowany do projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowokonstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

2 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: K_W0 Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opisu zjawisk związanych z procesami konwersji i przekazywania energii; przy rozwiązywaniu zagadnień matematycznych posługuje się zaawansowanymi technologiami informatycznymi K_W0 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów, niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych zjawisk cieplno-przepływowych występujących w urządzeniach i układach energetycznych oraz w ich otoczeniu K_W0 zna zaawansowane aspekty automatyki oraz regulacji automatycznej układów energetycznych K_W0 ma zaawansowaną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu działania oraz doboru maszyn elektrycznych, układów przesyłu energii elektrycznej i urządzeń energoelektronicznych K_W05 ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i perspektywicznych technologii energetycznych, zna zasady doboru urządzeń i instalacji energetycznych oraz ich eksploatacji K_W06 K_W07 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu modelowania systemów cieplno-energetycznych zna rozszerzone zagadnienia dotyczące niezawodności urządzeń energetycznych oraz diagnostyki uszkodzeń w tych urządzeniach K_W0 zna skutki środowiskowe stosowanych technologii energetycznych; zna problematykę efektywnego gospodarowania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii K_W09 ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę nt. procesów wytwarzania i użytkowania energii K_W0 K_W K_W ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu poznanych technologii oraz aspektów pozatechnicznych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu systemów i urządzeń energetycznych zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej zna podstawowe instalacje z zakresu zaawansowanych systemów energetycznych oraz ich wpływ na środowisko Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_W0 TA_W07 TA_W0 TA_W07 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W05 TA_W06 TA_W07 TA_W0 TA_W06 TA_W0 TA_W05 TA_W0 TA_W0 TA_W05 TA_W06 TA_W06 TA_W07 TA_W0 TA_W06 TA_W07

3 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U05 K_U06 K_U07 K_U0 K_U09 K_U0 Symbol* K_U *) Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać krytyczne wnioski i formułować opinie; ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych (także w języku angielskim) potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z szeroko pojętą konwersją energii oraz aspektami energetyki potrafi na podstawie przeprowadzonych badań przygotować proste opracowanie naukowe i jego skrót w języku angielskim posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czynnego korzystania z literatury przedmiotu, instrukcji obsługi urządzeń energetycznych itp. potrafi zastosować poznane metody matematyczne i numeryczne do analizy i projektowania elementów, układów i systemów energetycznych ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty wykorzystując do tego celu pomiary i symulacje komputerowe wraz z interpretacją wyników, jak również metody analityczne i symulacyjne potrafi integrować analizę techniczno-ekonomiczną wykorzystania różnych technologii energetycznych, w tym technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz energię konwencjonalną i jądrową potrafi wykorzystać podstawową i zaawansowaną wiedzę z zakresu urządzeń energetycznych do projektu wstępnego nowoczesnej instalacji energetycznej lub jej części potrafi wykorzystać podstawową i zaawansowaną wiedzę dotyczącą eksploatacji urządzeń energetycznych do oceny stanu technicznego układu energetycznego potrafi zaprezentować i ocenić przebieg oraz efekty pracy w zespole realizującym zaawansowany projekt inżynierski w przemysłowym środowisku pracy zespołowej w zakresie tematyki badawczej prowadzonej na wydziale; bazując na wielomiesięcznym doświadczeniu pracy zespołowej zgodnym z kierunkiem kształcenia, rozumie organizację firmy, umie twórczo wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów, potrafi korzystać z dokumentacji technicznych wykorzystywanych w firmie i samodzielnie je tworzyć *) dotyczy długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego (moduł opcjonalny) Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_U0 TA_U05 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U06 TA_U09 TA_U TA_U0 TA_U09 TA_U TA_U TA_U0 TA_U TA_W5 TA_W6 TA_W7 TA_W TA_U TA_U5 TA_U0 TA_U TA_U

4 Symbol K_K0 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wykonywanego zawodu energetyka oraz możliwości dalszego kształcenia się Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_K0 K_K0 potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role TA_K0 TA_K0 K_K0 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy TA_K06 K_K0 K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i ponoszenia odpowiedzialności za pracę w zespole potrafi zareagować w sytuacjach awaryjnych, zagrożenia zdrowia i życia przy użytkowaniu urządzeń energetycznych TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K05 K_K06 ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko TA_K0 TA_K07 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: Efekty kształcenia skonsultowane zostały z przedstawicielami firmy ALSTOM POWER Poland. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów)

5 II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH MK_05 Rachunek 60 K_W0 prawdopodobieństwa 5/5/0 MK_06 Fizyka kwantowa K_W0 75 /0/5 5 75/5/5 * symbol należy oznaczyć zgodnie z p. niniejszego zarządzenia 5 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW MK_0 Projektowanie instalacji K_W0, K_W0, K_U05 energetycznych MK_07 Metody numeryczne w 75 K_W0, K_W06, K_U05 energetyce 60/5/0 MK_0 Modelowanie matematyczne 00 K_W0, K_W06, K_U05, K_U06 instalacji energetycznych 60/5/5 MK_09 Wybrane zagadnienia K_W0 mechaniki płynów 5 MK_0 Gospodarka K_W0, K_W05, K_W07, K_W0 elektroenergetyczna 6 MK_ Sterowanie pracą systemów K_W0, K_W0, K_W05, K_W06, elektroenergetycznych K_W07 7 MK_ Termodynamika procesów 75 K_W0 nierównowagowych /0/5 MK_ Metody planowania K_W0, K_W06, K_U0, K_U05, 75 eksperymentu K_U07 /0/5 9 MK_5 Urządzenia i instalacje 60 K_W0, K_W05, K_W07, K_K05 elektryczne /5/5 0 MK_6 Modelowanie procesów K_W0, K_W0, K_W05, K_W06, 90 elektroenergetycznych K_U05 /0/ MK_7 Przepływy dwufazowe w 75 K_W0 instalacjach przemysłowych /0/5 MK_ Oddziaływanie obiektów K_W0, K_W05, K_W07, K_W0, energetycznych na środowisko K_K05 /0/0 MK_0 Elektrownie i zaawansowane K_W0, K_W05, K_W07, K_W09, 75 5

6 systemy energetyczne K_W0, K_W 5/5/5 MK_ Systemy poligeneracyjne K_W0, K_W05, K_W07, K_W09, 75 K_W0, K_W /5/0 9 95/5/ C.. GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH FAKULTATYWNYCH a b a b a b MK_ MK_9 MK_ Zaawansowane procesy wymiany ciepła i masy Wysokosprawne wymienniki ciepła i masy Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych Zaawansowane przemysłowe systemy pomiarowe Wybrane zagadnienia energetyki jądrowej Kogeneracja w energetyce jądrowej K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W 75 /0/5 90 /5/5 K_W0, K_W05, K_W07, K_W09, K_W0, K_W 05 K_W0, K_W05, K_W07, K_W09, 5/5/5 K_W0, K_W 70 05/0/5 7 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII MK_ MODUŁY OBIERALNE (z): MK_. Eksploatacja turbin wodnych i K_W07, K_W0, K_W MK_. wiatrowych Hydrotransport w systemach energetycznych K_W07, K_W0, K_W MK_. Technologie wodorowe K_W07, K_W0, K_W MK_. 5 MK_.5 Systemy pompowe w energetyce Energetyczna konwersja biomasy K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W 6 MK_.6 Biopaliwa K_W07, K_W0, K_W 7 MK_.7 MK_. Proekologiczne napędy i pojazdy Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W 00 0/0/60 9 MK_5 Praca przejściowa zespołowa K_W, K_U0, K_U0, K_U09, 0 6

7 0 MK_6 MK_7 K_K0, K_K0, K_K09 /0/70 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 5/5/0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K // /65/65 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: SYSTEMY ENERGETYCZNE W GOSPODARCE ROZPROSZONEJ MK_ MODUŁY OBIERALNE (z7): MK_. Odzysk ciepła z instalacji K_W07, K_W0, K_W przemysłowych MK_. Gazowe sieci przesyłowe K_W07, K_W0, K_W MK_. MK_. Projektowanie elektrociepłowni stacjonarnych z silnikami spalinowymi Zarządzanie i eksploatacja lokalnych elektrociepłowni kogeneracyjnych K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W 5 MK_.5 Rozproszone źródła ciepła K_W07, K_W0, K_W 6 MK_.6 7 MK_.7 MK_5 9 MK_6 0 MK_7 Projektowanie instalacji grzewczych Ocena energetyczna procesów przetwarzania i przenoszenia Praca przejściowa zespołowa K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K09 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K /0/60 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE 7

8 MK_ MK_. MK_. MK_. MK_. 5 MK_.5 7 MK_5 MK_6 9 MK_7 MODUŁY OBIERALNE (z5): Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy K_W07, K_W0, K_W energetyczne Wysokosprawna konwersja energii w elektrowniach K_W07, K_W0, K_W zawodowych i przemysłowych Problemy zastosowania mikro i nanotechnologii dla K_W07, K_W0, K_W energetycznych maszyn wirnikowych Maszyny wirnikowe nowych K_W07, K_W0, K_W generacji w energetyce Zaawansowane metody sterowania i regulacji systemów K_W07, K_W0, K_W energetycznych Praca przejściowa zespołowa K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K09 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K /0/60 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: NAPĘDY TURBINOWE W TRANSPORCIE LĄDOWYM, OCEANOTECHNICE I LOTNICTWIE MK_ MODUŁY OBIERALNE (z5): MK_. Energetyka systemów K_W07, K_W0, K_W napędowych MK_. Hybrydowe systemy napędowe K_W07, K_W0, K_W MK_.5 5 MK_. 6 MK_. Zagadnienia diagnostyki i niezawodności systemów napędowych Konstrukcja i dynamika napędów turbinowych Wybrane zagadnienia regulacji i sterowania systemów napędowych K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W 00 0/0/60

9 7 MK_5 MK_6 9 MK_7 Praca przejściowa zespołowa K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K09 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 0 C..5. GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: EKSPLOATACJA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH MK_0 MK_0.5 MK_0. MK_0. MK_0. 5 MK_0. 7 MK_5 MK_6 9 MK_7 MODUŁY OBIERALNE (z5): Zagadnienia wysokosprawnej eksploatacji maszyn wirnikowych Problemy technologiczne, montażowe i remontowe współczesnych maszyn wirnikowych Zagadnienia nowoczesnej diagnostyki i niezawodności maszyn wirnikowych Eksploatacja systemów sterowania i regulacji w energetyce Zagadnienia eksploatacji systemów energetycznych w warunkach off-design Praca przejściowa zespołowa K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K09 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K /0/60 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 0 9

10 C..6. GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: SCENTRALIZOWANE ŹRÓDŁA WYTWÓRCZE MK_9 MODUŁY OBIERALNE (z7): MK_9. Elektrownie jądrowe K_W07, K_W0, K_W MK_9. Układy gazowo-parowe K_W07, K_W0, K_W MK_9. Audyt energetyczny K_W07, K_W0, K_W MK_9. Modelowanie mechanizmów K_W07, K_W0, K_W promowania energii 5 MK_9.5 Sterowanie elektrownią K_W07, K_W0, K_W jądrową 6 MK_9.6 Bezpieczeństwo elektrowni K_W07, K_W0, K_W jądrowych 7 MK_9.7 9 MK_5 0 MK_6 MK_7 Urządzenia energetyczne w elektrowniach i elektrociep. Praca przejściowa zespołowa K_W07, K_W0, K_W K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K09 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K /0/60 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 0 C..7. GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: SYSTEMY CIEPŁOWNICZE MK_ MODUŁY OBIERALNE (z5): MK_. Źródła ciepła w ogrzewnictwie K_W07, K_W0, K_W MK_. Sieci ciepłownicze K_W07, K_W0, K_W MK_. Regulacja automatyczna K_W07, K_W0, K_W urządzeń ciepłowniczych MK_. Rachunek kosztów w K_W07, K_W0, K_W 5 MK_.5 ciepłownictwie Układy wysokosprawnej kogeneracji K_W07, K_W0, K_W 00 0/0/60 0

11 6 MK_5 7 MK_6 MK_7 Praca przejściowa zespołowa K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K06 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE MK_7 MODUŁY OBIERALNE (z6): MK_7. Systemy elektroenergetyczne K_W07, K_W0, K_W MK_7. Urządzenia elektryczne w K_W07, K_W0, K_W MK_7. elektrowniach i stacjach Automatyka napędu elektrycznego K_W07, K_W0, K_W MK_7. Techniki wysokonapięciowe K_W07, K_W0, K_W 5 MK_7.5 6 MK_7.6 7 MK_5 MK_6 9 MK_7 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Praca przejściowa D. GRUPA ZAJĘC HUMANISTYCZNYCH K_W07, K_W0, K_W K_W07, K_W0, K_W K_W, K_U0, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K09 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K /0/60 0 /0/70 5/5/0 55 0// /65/65 Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA MK_0 Komunikacja profesjonalna w języku angielskim K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 LICZBA * /0/0 0 /0/0

12 E. GRUPA ZAJĘC Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA LICZBA * MK_0 Polityka energetyczna K_W0, K_K0 60 5/5/0 a MK_0 Prawo Unii Europejskiej K_U0, K_U06, K_K0 /0/0 b Kierowanie projektami K_U0, K_U06, K_K0 0 75/5/0 F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA MK_7 Praca dyplomowa II stopnia K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06 MK_6 K_W, K_U0, K_U0, K_K0 LICZBA * 55 0//95 5/5/ /5/5 G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH LICZBA Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA Długoterminowy staż K_U, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06 7 DSB-P *) *) badawczo-przemysłowy 7 *) *) *) efekty kształcenia, godziny i punkty w ramach długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego (moduł opcjonalny) STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 6 A) 90 A) LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM: LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 95 B) LICZBA KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) 6 EGZAMIN DYPLOMOWY 0 (,%) A) długoterminowy staż badawczo-przemysłowy (moduł opcjonalny) zwiększa łączną liczbę godzin do i do 0; B) długoterminowy staż badawczo-przemysłowy zwiększa liczbę godzin do 695;

13 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: (załącznik A) 6. KARTY PRZEDMIOTÓW karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu dostępne w internecie w katalogu (ects.pg.edu.pl); 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: A) A) długoterminowy staż badawczo-przemysłowy (moduł opcjonalny) zwiększa tą liczbę do 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 5 9. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM: 6 w tym zajęć laboratoryjnych 0 oraz projektowych 6 0. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 5. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 0. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK: program nie przewiduje praktyk; Przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczoprzemysłowy o czasie trwania min. 6 tygodni i wymiarze 90 godzin. Staż ten odbywa się w oparciu o regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego.. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej, patrz załącznik nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne do zarządzenia Rektora PG nr /0 z stycznia 0 r. I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA KIERUNKU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji POZIOM KSZTAŁCENIA: studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów... 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

`PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

`PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH `PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/16 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ma pogłębioną wiedzę na temat narzędzi statystycznych oraz metod analizowania i interpretacji danych

Ma pogłębioną wiedzę na temat narzędzi statystycznych oraz metod analizowania i interpretacji danych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo Techniczne; Bezpieczeństwo Środowiska Objaśnienie oznaczeń:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH nazwa kierunku studiów: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 12 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Inżynieria bezpieczeństwa poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika. Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Elektrotechnika absolwent

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek Wydział Inżynierii Mechanicznej studiów Nazwa kierunku studiów Transport Specjalności transport drogowy inżynieria ruchu drogowego organizacja transportu * inżynieria powypadkowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych.

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Transport po ukończeniu studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 660 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów należy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr.10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Efektywność Energetyczna studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Efektywność Energetyczna studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Efektywność Energetyczna studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo