PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNO AKADEMICKI RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJA PIERWSZEGO STOPNIA INŻYNIER I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: NAUKI TECHNICZNE. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA : DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH, DYSCYPLINA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. CELE KSZTAŁCENIA: Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa kształcą specjalistów posiadających wiedzę o materiałach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również podstawach ekonomii ich wytwarzania. Absolwenci studiów pierwszego stopnia są zdolni do analizy oraz syntezy problemów technicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowobadawczych a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest też przygotowany do kontynuowania studiów na drugim stopniu.. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Inżynieria materiałowa WIEDZA ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu inżynierii materiałowej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 K_W0 ma wiedzę z zakresu fizyki, chemii i mechaniki przydatną TA_W0

2 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W0 K_W do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu nauki o materiałach ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia materiałoznawstwa ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami materiałoznawstwa ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla inżynierii materiałowej zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W07 TA_W08 TA_W0 TA_W09 TA_W Symbol K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Inżynieria materiałowa UMIEJĘTNOŚCI potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody z zakresu nauki o materiałach potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_U09 TA_U TA_U TA_U08 TA_U TA_U TA_U0 K_U0 potrafi uczyć się samodzielnie TA_U0 K_U0 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł TA_U0 TA_U0 K_U07 K_U08 K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii materiałowej potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 K_U0 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach TA_U0 TA_U07 TA_U0 TA_U K_U potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania TA_U

3 K_U i ocenić zwłaszcza w powiązaniu z inżynieria materiałową istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii materiałowej TA_U Symbol OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Inżynieria materiałowa KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_K0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie TA_K0 K_K0 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne TA_K0 role K_K0 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych TA_K0 TA_K0 K_K0 rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność TA_K0 TA_K07 K_K0 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy TA_K0

4 II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH IM0MA Matematyka I K_W0, K_U0, K_K0 IM0MA Matematyka II K_W0, K_U0, K_K0 IM0FI Fizyka I K_W0, K_W0, K_K0, K_U0, IM0FI Fizyka II IM0FI Fizyka III IM0CH Chemia I K_W0, K_W0, K_K0, K_K0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U09 K_W0, K_W0, K_K0, K_K0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U09 K_W0, K_W0, K_W0, K_K0, K_U0, K_U0 7 IM0CH Chemia I (s) K_U0, K_U0, K_K0, 8 IM0CH Chemia II 9 IM0CH Chemia III 0 IM8 Wychowanie fizyczne I K_K0, K_U0 IM8 Wychowanie fizyczne II K_K0, K_U0 K_W0, K_W0, K_W0, K_K0, K_U0 KW_0, K_W0, K_W0, K_K0, K_K0, K_U0, K_U0 IM9 Język obcy I K_U07, K_K0, K_U0, IM9 Język obcy II IM9 Język obcy III IM0 Język obcy techniczny K_U07, K_U08, K_U0, K_K0, K_U0, K_U07, K_U08, K_U0, K_K0, K_U0, K_U07, K_U08, K_U0, K_K0, K_U0, 7 IM0CH Informatyka I K_W0, K_W09, K_K0, K_U0 8 IM0CH Informatyka II K_W0, K_W09, K_K0, K_U0 0//00 0//00 0// //0 0//0 // 0//0 // // 0 0/0/0 0 0/0/0 0// 0// 0// 0// // // 80 8//

5 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW IM0CH Elektrochemia I K_W0, K_W0, K_U0, IM0CH Elektrochemia II K_W09, K_U0, K_U0, K_K0 IM0CH Miernictwo cyfrowe K_W0, K_W09, K_U0, K_K0 IM07CH Elektrotechnika i elektronika I K_W09, K_W07, K_K0 IM07CH Elektrotechnika i elektronika II K_U0, K_U09, K_K0, K_K0 IM08ME 7 IM08ME Mechanika ciała stałego i płynów I Mechanika ciała stałego i płynów II K_W0, K_W0,K_U09, K_K0 K_W0, K_W0,K_U09, K_K0 8 IM09CH Termodynamika K_W0, K_W0,K_U09, K_K0 9 IMFI Fizyka materiałów 0 IMFI Krystalografia IMME IMME Podstawy inżynierii materiałowej I Podstawy inżynierii materiałowej II K_W0, K_W0, K_W0, K_W08, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W08, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_W08, K_U0, K_U, K_K0 IMME Metale i stopy K_W07, K_U, K_K0 IMCH Inżynieria polimerów K_W07, K_W09, K_U, K_K0 IM7FI Materiały funkcjonalne IM8FI 7 IM9FI 8 IM9FI 9 IM0ME Komputerowe modelowanie materiałów Fizyczne metody badań materiałów I Fizyczne metody badań materiałów II Mechaniczne metody badań materiałów K_W0, K_W08, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_K0 K_W0, K_W09, K_U0,K_K0 K_W0, K_W0, K_W09, K_W0, K_W0, K_W09, K_U0, K_U0, K_U08, K_K0 K_W09, K_U0, K_K0 0 IMME Wytrzymałość materiałów I K_W07, K_W09, K_U0, K_K0 IMME Wytrzymałość materiałów II IMME Mikroskopia świetlna i elektronowa K_W09, K_U0, K_U0, K_U, K_K0 K_W0, K_W09, K_U0, K_K0 IMCH Pomiary korozyjne I K_W0, K_W09, K_K0 0// 0// 0// 0// 0// 00 // 00 // 0//0 00 // 0//0 0// 0//8 00 // 00 // // // 0// 0//0 // 00 // // 0// //

6 IMCH Pomiary korozyjne II K_W09, K_U0, K_U0, K_K0 IMME Technologie materiałowe I K_W0, K_W08,K_U0, K_K0 IMME Technologie materiałowe II K_W0, K_W09,K_U0, K_K0 7 IMME Podstawy konstrukcji maszyn K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 8 IMCH Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów K_W07, K_W09, K_U, K_K0 9 IM7FI Nanotechnologia K_W07, K_U07, K_U08, K_K0 0 IMW Ochrona środowiska K_W0, K_K0 Łącznie 0// // // 0// 0// 0// // //7 80 C.. GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH FAKULTATYWNYCH Fakultatywne specjalności należą również do modułów obieralnych, stąd wymogi dotyczące liczby godzin realizowanych w ramach przedmiotów obieralnych są spełnione IM0CH Informatyka I K_W0, K_W09, K_K0, K_U0 IM0CH Informatyka II K_W0, K_W09, K_K0, K_U0 IM0ME Grafika inżynierska I K_W09, K_U0, K_U0, K_K0 IM0ME Grafika inżynierska II K_W09, K_U0, K_U0, K_K0 IMW Materiały a postęp cywilizacji KW_08, KW_0, K_K0, K_U0 IM8 Wychowanie fizyczne I K_K0, K_U0 7 IM8 Wychowanie fizyczne II K_K0, K_U0 8 IM0 Język obcy techniczny K_U07, K_U08, K_U0, K_K0, K_U0, 9 IM Przedmiot humanistyczny K_W0, K_K0, K_U07 0 IMZA Przedmiot ekonomiczny, Systemy zarządzania/ Przedmiot ekonomiczny K_W, K_U, K_K0 // // 00 0// 0// 00 // 0 0/0/0 0 0/0/0 0// 0/0/0 0//9 0 //0

7 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH Propozycje przedmiotów obieralnych student zna przed rozpoczęciem danego semestru IMFIS IMFIS IMFIS Fizykochemia powierzchni Materiały dielektryczne Materiałoznawstwo magnetyczne IM7FIS Technika próżniowa i kriogeniczna IM8FIS IM9FIS IM0FIS Elektronika ciała stałego Szkła i materiały amorficzne Czujniki fizyko-chemiczne IMFIS Metody planowania eksperymentu IMFIS Terminologia ang. w inżynierii materiałów funkcjonalnych IMFIS IMFIS Przedmioty obieralne Projekt dyplomowy (inż.) I IMFIS Projekt dyplomowy (inż.) II IMFIS IMFIS Praktyka Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_W07, K_W08, K_U0, K_U0, K_U07, K_U08, K_K0 K_W07, K_U0, K_K0 K_W07, K_U0, K_U07, K_U08, K_K0 K_W0, K_W09, K_U0, K_U0, K_K0 K_W07, K_W08, K_U0, K_K0 K_W07, K_U0, K_U07, K_U08, K_K0 K_W0, K_W0, K_U07, K_U, K_K0, K_K0 K_W0, K_W09, K_U09, K_K0, K_K0 K_W08, K_U07, K_U0, K_K0 K_W0, K_W08, K_U0, K_U07, K_U08, K_K0, K_K0 K_W07, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_K0 K_W07, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_K0 K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U07, K_K0 K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0 0// //9 0// //9 0//0 0//9 // 0// 0 0/0/0 0//9 0 // //9 0/0/ 0 0/0/0 07 // C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA KOROZJI IM7CHC IM8CHS Procesy korozyjne Metaloznawstwo korozyjne IM9CHS Technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych K_W07, K_U0, K_U0, K_K0 K_W07, K_U0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W09, K_U0, K_U, K_K0, 00 // // //70 7

8 7 8 IMCHS Normalizacja i zarządzanie w korozji IMCHS IMCHS Biokorozja Diagnostyka i monitorowanie IMCHS Terminologia angielska w inżynierii korozyjnej IMCHS Projekt dyplomowy (inż.) I 9 IMCHS Projekt dyplomowy (inż.) II 0 IMCHS IMCHS Praktyka Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_W, K_W0, K_U, K_K0 K_W07, K_U0 K_W0, K_W09, K_U09, K_K0 K_W08, K_U07, K_U0, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U07, K_K0 K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0 //9 //9 0// 0// //9 //70 0/0/ 0 0/0/0 00 //8 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH IM7CHS Inżynieria elastomerów IM8CHS Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych IM9CHS K_U0, K_W09, K_U, K_K0, K_K0 K_W0,K_W09, K_U09, K_K0, K_K0 Technologia syntezy polimerów K_W07, K_U0, K_W08, K_K0 IM0CHS Terminologia angielska w inżynierii materiałowej IMCHS Struktura i właściwości materiałów polimerowych IMCHS Projekt dyplomowy (inż.) 7 IMCHS Projekt dyplomowy (inż.) 8 IMCHS 9 IMCHS Praktyka Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_U0, K_U07, K_U08, K_K0, K_W07, K_U0, K_U09, K_K0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U07, K_K0 K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0 00 0// // // 00 0// 00 0// // //9 0/0/ 0 0/0/0 00 0//9 8

9 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW STRUKTURALNYCH I BIOMATERIAŁÓW Propozycje przedmiotów obieralnych student zna przed rozpoczęciem danego semestru. 7 8 IMMES IMMES IM7MES Biomateriały Biomechanika Materiały kompozytowe IM8MES Materiały konstrukcyjne specjalne IM9MES Mechanizmy niszczenia materiałów IM70MES IM7MES K_W07, K_W09, K_U0, K_U, K_K0 K_W07, K_W09, K_U0, K_K0 K_W07, K_U0, K_K0 K_W07, K_W09, K_K0, K_U0 K_W07, K_U0, K_K0 Podstawy inżynierii powierzchni K_W07, K_W09, K_K0, K_U0 Seminarium dyplomowe I 9 IM7MES Seminarium dyplomowe II 0 IM7MES Wykład monograficzny IM7MES Terminologia ang. w inżynierii materiałów IM7MES IMMES IM7MES IM77MES IM78MES Praktyka Dobór materiałów Przedmioty obieralne Projekt dyplomowy (inż.) Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 00 0// // //9 0// 0 //0 0/0/ K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 //9 K_W0, K_W0, K_U07, K_K0 //9 K_W08, K_U0, K_K0 //9 K_W0,K_W0, K_U08, K_U07, K_K0 K_W09, K_U, K_K0 K_W0, K_W08, K_U0, K_U07, K_U08, K_K0, K_K0 K_W0, K_W09 K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_K0 K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U07, K_K0 K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0 0/0/ //9 0// 0//70 0/0/ 0 0/0/0 089 //709 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA IMW Materiały a postęp cywilizacji KW_08, KW_0, K_K0, K_U0 IM Przedmiot humanistyczny K_W0, K_K0, K_U07 LICZBA GODZIN 00 // 0/0/0 //70 9

10 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA LICZBA GODZIN Przedmiot ekonomiczny IMZA Systemy zarządzania/ K_W, K_U, K_K0 0//9 Przedmiot ekonomiczny 0//9 Profil nauczania: INŻYNIERIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH LICZBA GODZIN 8 0 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 8 0 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 7 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) EGZAMIN DYPLOMOWY 80 ( %) Profil nauczania: INŻYNIERIA KOROZJI LICZBA GODZIN 0 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 0 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 7 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI ( x) EGZAMIN DYPLOMOWY 7 (,%) Profil nauczania: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH LICZBA GODZIN 0 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 0 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 7 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) 8 EGZAMIN DYPLOMOWY 78 (,7%) 0

11 Profil nauczania: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW STRUKTURALNYCH I BIOMATERIAŁÓW LICZBA GODZIN 0 0 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 0 0 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 7 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) EGZAMIN DYPLOMOWY 777 (,%). ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 08. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 7 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, zawierającym zajęcia laboratoryjne i projektowe: Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, 8 Inżynieria korozji, Inżynieria materiałów polimerowych, Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów 8. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 7 9. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 0. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK: Praktyka inżynierska: tygodnie, 0 godzin, Zasady odbywania praktyk zgodne z Regulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Praktyki są organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Chemiczny i Wydział Mechaniczny, we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów -0, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego.. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej, patrz załącznik nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA ZASOBÓW NATURALNYCH I. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW : 6. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne do zarządzenia Rektora PG nr /0 z stycznia 0 r. I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA KIERUNKU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji POZIOM KSZTAŁCENIA: studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Technologie Ochrony Środowiska POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH do zarządzenia Rektora PG nr /0 z stycznia 0 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólno akademicki RODZAJ

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Ropa Naftowa i Produkty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 05/6 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW:. NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKÓW KSZAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Korozja POZIOM KSZAŁCENIA: I stopnia - inżynierskie (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) PROFIL KSZAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu studiów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo