Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Jedlanka dnia rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka Perspektywy 1) Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami usługi zostały określone w załączniku nr 1 Zapytania i w załączniku nr 3 Zapytania-wzór Umowy. 2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3) Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4) Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 5) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 6) Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy. 7) Miejsce i termin składania Ofert: Ofertę należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia r do godz osobiście, pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka Perspektywy 8) Miejsce i termin posiedzenia Komisji konkursowej: r. o godzinie 15:20 w siedzibie Zamawiającego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informację, na stronie internetowej: 9) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone. 10) W razie wątpliwości proszę o kontakt owy Osoba do kontaktu: Beata Jagielska tel Załączniki: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Druk oferty cenowej 3. Wzór umowy Strona1

2 Uwaga: Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: Załącznik nr 1, Charakterystyka przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego. Przedmiotem zamówienie jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Na przedmiot zamówienia składa się: 1. dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla UP-10 szt. 2. dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem dla lektora-1 szt. Ad. 1 Każdy z 10 laptopów dla UP objętych dostawą musi spełniać następujące warunki: Wspólny Słownik Zamówień CPV: Komputer przenośny Typ Laptop Zastosowanie Wydajność obliczeniowa Uniwersalny Intel Pentium Core i GHz, Technologia Intel Hyper-Threading Pamięć operacyjna 8 GB RAM DDR3 Karta graficzna Intel HD Graphics 3000 Parametry pamięci masowej Wyposażenie multimedialne Obszar aktywny monitora 500 GB SATA 5400 obr. Kamera internetowa: 1.0 Mpix Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 1366 x 768 (HD) Strona2

3 Interfejsy / komunikacja VGA (D-sub) HDMI RJ-45 (LAN) USB 2.0 Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe/głośnikowe Czytnik kart pamięci Wi-Fi b/g/n Bluetooth Wymagania dot. baterii/zasilania brak Waga Wymagania dodatkowe Gwarancja brak Zainstalowany system operacyjny Windows 8 w polskiej wersji językowej Obudowa odporna na zabrudzenia Min. 12 miesięcy od daty dostawy. Ad.2 Laptop dla lektora objęty dostawą musi spełniać następujące warunki: Typ Laptop-ULTRABOOK Zastosowanie Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Uniwersalny mobilny Intel Core i3 Mobile 1,9 GHz 3 MB, Technologia Intel Hyper-Threading 4 GB RAM DDR3, 1600 MHz Karta graficzna Intel HD Graphics 4000 Parametry pamięci masowej GB SATA 5400 obr. - nośnik magnetyczny 2. 32GB - SSD Wyposażenie multimedialne Kamera internetowa: 1.0 Mpix Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Obszar aktywny monitora 1366 x 768 (HD) Interfejsy / komunikacja HDMI USB 3.0 RJ-45 (LAN) Czytnik kart pamięci Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe/głośnikowe. Strona3

4 Wymagania dot. baterii/zasilania brak Wi-Fi b/g/n LAN 10/100 Mbps Bluetooth Waga Wymagania dodatkowe Gwarancja brak Zainstalowany system operacyjny Windows 8 w polskiej wersji językowej Obudowa odporna na zabrudzenia Min. 12 miesięcy od daty dostawy. Załącznik nr 2 Pieczęć wykonawcy O F E R T A C E N O W A dla Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka Perspektywy na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego-laptopów na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym przedkładam niniejszą ofertę: Lp. Nazwa towaru/usługi 1. Laptop dla UP Charakterystyka przedmiotu zamówienia zgodna z załącznikiem nr 1 Liczba sztuk 10 Cena jednostkowa brutto w zł. Wartość brutto w zł. Strona4

5 2. Laptop dla lektora Charakterystyka przedmiotu zamówienia zgodna z załącznikiem nr 1 1 Razem: Powyższa Oferta cenowa została sporządzona przez:.... (pełna nazwa Oferenta)... (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) - oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia - oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia usługi objętej projektem umowy - oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. - oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy; - oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty; - oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;... dnia.... imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli Strona5

6 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór) UMOWA NR W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w formie Zapytania ofertowego (zwanego dalej Zapytaniem ofertowym ) w dniu.....roku zostaje zawarta umowa zwana dalej Umową pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka Perspektywy. REGON: NIP: reprezentowanym przez Panią Anetę Żurowską Prezesa Zarządu oraz Sylwią Walczak- sekretarza stowarzyszenia zwaną w dalszej części Zamawiającym a Strona6

7 ... NIP:... REGON:... zwanym dalej "Wykonawcą". 1. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie, którego przedmiotem jest zakup i dostawa laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym dla potrzeb realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. (zwanego dalej Projektem ). 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca oświadcza, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach Zamówienia: a) jest fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad, b) jest w pełni zgodny z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym oraz Ofertą Wykonawcy, 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym. 3. Termin realizacji Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy wymieniony w 2 ust. 1 do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 2. Odbiór sprzętu komputerowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego, niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 3. Jeżeli po odbiorze sprzętu zgodnie z ust. 3 okaże się, że dostarczony sprzęt komputerowy lub oprogramowanie będzie niezgodne z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniać wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca odbierze dostarczony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie z siedziby Zamawiającego, do której sprzęt został dostarczony, na swój koszt i wymieni na nowe, wolne od wad oraz zgodne ze złożoną Ofertą, w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu. Za dzień roboczy uważa się zarówno w niniejszym ustępie, jak i w całej Umowie każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Obowiązki Stron Strona7

8 1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu Umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu jej realizacji. 2. Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej Umowy powinna być kierowana na adresy: 1) dla Zamawiającego: Pani Beata Jagielska tel.: , fax: Pani Aneta Żurowska tel.: , fax: ) dla Wykonawcy: Pan/Pani Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. Strony uznają za wystarczające pisemne poinformowanie drugiej Strony o dokonanej zmianie. 4. Strony zgodnie ustalają, że odbiór sprzętu komputerowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Po prawidłowo zrealizowanej dostawie protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez osoby wskazane w ust Wynagrodzenie 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu dostawy sprzętu komputerowego-laptopów oraz udzieleniu licencji na oprogramowanie wynagrodzenie, w wysokości: złotych brutto (słownie:. ) zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust. 1, obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy. 3. Podstawą przekazania wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół zdawczo odbiorczy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu faktura VAT/rachunek. 4. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT/rachunku, w terminie 7 dni od daty dostarczenia i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w ramach posiadanych środków na rachunku bankowym projektu. Strona8

9 5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) określonego w 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 14 dni, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie kolejnych 14 dni od upływu terminu wskazanego w 3 ust W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając uzasadnienie faktyczne. 5. Kara umowna określona w ust. 1 może być potrącona przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Karę umowną określoną w ust. 3 Wykonawca zapłaci na konto Zamawiającego podane w zawiadomieniu. 6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 8. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 1) jeżeli Wykonawca mimo pisemnych upomnień Zamawiającego nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej Umowy, co będzie miało istotny wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie 7 dni od wysłania przez Zamawiającego Wykonawcy upomnienia. 2) gdy Instytucja Wdrażająca/Pośrednicząca II stopnia rozwiąże umowę o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w 1. 3) gdy Partner/rzy Projektu rozwiążą umowę partnerską zawartą w celu realizacji Projektu, o którym mowa w 1. 4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 8 odstąpienie od Umowy następuje bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, a Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 4. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane tylko w następujących przypadkach: Strona9

10 1) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację Umowy. 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na sposób realizacji zamówienia. 3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Zał. 1 Protokół zdawczo-odbiorczy Zał. 2 Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA... Załącznik nr 1 do Umowy Jedlanka, dnia... PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Zgodnie z Umową Nr. z dnia.r. Zamawiający potwierdza odbiór zamówienia objętego Umową przekazanego przez Wykonawcę tj.: Strona10

11 Lp. Pozycja zamówienia Liczba jednostek Nazwa producenta / Model Uwagi 1 Laptop dla UP 10 2 Laptop dla lektora 1 Podpis i pieczęć Wykonawcy.. Podpis i pieczęć Zamawiającego Strona11

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo