WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Or Goraj, dnia 31 marca 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z art. 38 ust. 1a ustawy, poniżej przekazuje treść zapytań i wniosków Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach marca 2015 roku wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy odpowiednio zmienia treść SIWZ: Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie z zasobnikach ciepła anody magnezowej? Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w zasobnikach (podgrzewaczach c.w.u.) anody magnezowej. Zamawiający wymaga zastosowania anody tytanowej. Wymóg ten jest opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) na stronie 14. Pytanie 2 Ze względu na różnice w kosztach wynikające z montażu kolektorów słonecznych na dachy płaskim i skośnym. Prosimy o oszacowanie ile zestawów i jakich będzie montowana na dachach skośnych, a ile na płaskich? Zamawiający pragnie poinformować, iż zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Dane, o które pyta Wykonawca będą ustalane na etapie projektowania podczas realizacji zadania. Różnice w kosztach wynikające z zastosowania odpowiednich konstrukcji montażowych kolektorów słonecznych w zależności od rodzaju dachu są znikome w stosunku do kosztów całości instalacji. Pytanie 3 Czy wszystkie budynki mieszkalne objęte niniejszym przetargiem są budynkami jednorodzinnymi? Zamawiający informuje, iż zadanie dotyczy zakupu i montażu instalacji solarnych, które zostaną zamontowane w 353 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 1 obiekcie użyteczności publicznej. Pytanie 4 Czy w budynkach mieszkalnych jest prowadzona działalność gospodarcza? Jeżeli tak to proszę podać ile jest takich budynków z podziałem na zestawy. Zamawiający informuje, iż z informacji otrzymanych od właścicieli/użytkowników budynków, na podstawie deklaracji przez nich przedstawionych, realizacja instalacji solarnych na wszystkich lokalizacjach (oprócz obiektu użyteczności publicznej) będzie objęta stawką 8%. Strona 1 z 23

2 Pytanie 5 Kto w przypadku ponownego nabicia instalacji c.o. będzie odpowiadał ze ewentualne usterki w instalacji c.o. związane z losowym zepsuciem się instalacji? Zamawiający informuje, iż zakres obowiązków Wykonawcy oraz właściciela/użytkownika budynku opisany został precyzyjnie w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 9 i 10. Przedstawia się on następująco: W ramach Projektu do obowiązków wykonawcy należy: Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej-inwentaryzacji) w terenie dla każdej lokalizacji. Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji. Montaż kolektorów słonecznych. Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u. Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody. Montaż reduktora ciśnienia w razie konieczności jego zastosowania. Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa). Podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym. Podłączenie górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. lub do instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą w celu prawidłowego działania górnej wężownicy, tj. m. in.: montaż pompy obiegowej, filtra, zaworu zwrotnego, zaworów odcinających - tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach. W celu sprawnego funkcjonowania górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. należy zamontować odpowietrznik automatyczny na zasilaniu w najwyższym punkcie prowadzenia rurarzu. Montaż grzałki elektrycznej w każdym podgrzewaczu c.w.u.. Montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.. Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie. Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem. Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i wizualizacji pracy instalacji. Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego. Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji. Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym. Uruchomienie i sprawdzenie sprawności (nagrzew do odpowiedniej temperatury) wykonanego podłączenia górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u do pieca c.o. oraz odpowietrzenie instalacji c.o., c.w.u oraz zimnej wody (w razie konieczności). Uruchomienie instalacji solarnej. Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów. Przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia. Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi. Wykonanie serwisu (portalu) internetowego. Zakup systemu pomiarowo-monitoringowego. W ramach Projektu do obowiązków właściciela/użytkownika budynku należy: Strona 2 z 23

3 Wykonanie prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody), Wykonanie instalacji elektrycznej - w pomieszczeniu, w którym będzie montowana grupa hydrauliczna wraz z automatyką właściciel powinien przygotować gniazdko elektryczne z uziemieniem, obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B10 (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 10A). Wszystkie roboty elektryczne powinny być wykonane przez osoby z uprawnieniami i potwierdzone stosownymi badaniami. Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych, itp.). Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, itp.) Z tym zakresem wiąże się także odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie danych czynności lub zakresu robót. Pytanie 6 Jak mają zostać prowadzone przewody nad-, czy podtynkowo? Zamawiający informuje, że przewody solarne prowadzone mają być nadtynkowo. Zamawiający informuje, że przewody solarne (prawdopodobnie Wykonawca o takie pyta) prowadzone mają być nadtynkowo. Informacja taka jest podana w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 24. Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oplotu ochronnego z poliamidu jako zabezpieczenie rur i izolacji cieplnej prowadzonych na zewnątrz budynku przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziobanie, przez ptaki? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt iż w nowoczesnych systemach solarnych korzysta się właśnie z oplotu ochronnego z poliamidu jako ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami ponieważ jest elastyczna, lekka, ma wysoką odporność na rozrywanie, jest nie palna i łatwa w montażu. Zamawiający informuje, iż nie precyzuje z jakiego materiału ma być wykonana folia ochronna rur solarnych prowadzonych na zewnątrz budynku. Zastosowana folia ochronna ma być odporna na promieniowanie UV oraz czynniki zewnętrzne np. zapobieganiu wydziobywania przez ptaki w celu ochrony izolacji kauczukowej EPDM. Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania grupy pompowej jednodrogowej w domach mieszkalnych? Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania jednodrogowej grupy pompowej na wszystkich lokalizacjach. Opis wymagań odnośnie zespołu pompowo-sterowniczego, którego grupa pompowa jest nieodłącznym elementem, opisany został w Programie funkcjonalnoużytkowym na stronie 15 i przedstawia się następująco: Zespół pompowo-sterowniczy powinien posiadać: dwudrogową grupę pompową z elektroniczną pompą obiegową w klasie energetycznej EEI 0,20, zużycie energii przy maksymalnym podnoszeniu nie większe niż 45W, pompa Strona 3 z 23

4 sterowana przez układ automatyki (sterownik) sygnałem PWM (low-voltage pulse-width modulation), separator powietrza, czujniki temperatury, termometry, manometr, miernik przepływu 2-14 l/min, automatyczne lub ręczne odpowietrzanie, wbudowane zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa 6 bar, izolację termiczną. Pytanie 9 Czy należy stosować dodatkowe filtry na układzie glikolowym? Zamawiający nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów na układzie glikolowym. Pytanie 10 Czy armatura odpowietrzająca instalacji solarnej musi być usytuowana na dachu budynku? Czy może być umieszczona w innym miejscu instalacji solarnej zapewniającym prawidłowe odpowietrzenie instalacji? Zamawiający informuje, iż instalacja solarna musi zawierać odpowietrznik ręczny lub automatyczny w zespole pompowym oraz ręczny odpowietrznik zamontowany na kolektorach. Wymóg ten został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 17. Pytanie 11 Jak dużo czasu Zamawiający przewiduje na zgłaszanie uwag po złożeniu dokumentacji projektowej? Zamawiający przypuszcza, że Wykonawca pyta o zgłaszanie uwag przez właścicieli/użytkowników budynków. Zamawiający informuje, iż właściciele/użytkownicy budynków, w których będzie montowana instalacji solarna będą mogli zgłaszać swoje uwagi podczas dokonywania wizji/audytu przez ekipy projektowe Wykonawcy. Późniejsze uwagi będą także uwzględniane. Pytanie 12 Czy Zamawiający gwarantuje, że wszystkie budynki objęte zamówieniem posiadają instalację c.w.u. i co w przypadku, jeżeli nie posiadają? Zamawiający informuje, iż obowiązek doprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej do pomieszczenia, w którym będzie umieszczony zasobnik (podgrzewacz c.w.u.) należy do właściciela/użytkownika budynku. Zakres tych obowiązków został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 10. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza kolektory o budowie harfowej? Strona 4 z 23

5 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy na jego str. nr w na stępujący sposób: było Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione: minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, minimalna powierzchnia apertury - 2,25 m 2, minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - 80,75 %, maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 3,60 W/(m 2 K), maksymalna wartość współczynnika a 2a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 0,0120 W/(m 2 K 2 ), obudowa kolektora - rama lub wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu, maksymalna waga kolektora słonecznego przed napełnieniem (parametr konieczny ze względu na brak ekspertyzy wytrzymałościowej oraz obliczeń konstrukcji dachów u użytkownika) - 45,00 kg, układ hydrauliczny kolektora słonecznego - meander, minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze - 40,00 mm, materiał absorbera - aluminium z selektywnym pokryciem (tlenek glinu lub tlenek tytanu). jest po zmianie: Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione: minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, minimalna powierzchnia apertury - 2,25 m 2, minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - 80,75 %, maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 3,60 W/(m 2 K), maksymalna wartość współczynnika a 2a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 0,020 W/(m 2 K 2 ), obudowa kolektora - rama lub wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu, maksymalna waga kolektora słonecznego przed napełnieniem (parametr konieczny ze względu na brak ekspertyzy wytrzymałościowej oraz obliczeń konstrukcji dachów u użytkownika) - 45,00 kg, układ hydrauliczny kolektora słonecznego - meander lub harfa, minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze - 40,00 mm, materiał absorbera - aluminium z selektywnym pokryciem (tlenek glinu lub tlenek tytanu). Pytanie 14 Co w przypadku gdy na któryś budynkach prywatnych zgłoszonych do przedmiotu zamówienia, pokrycie dachowe wykonana jest z azbestu? Jak w takim przypadku Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji solarnej? Strona 5 z 23

6 Zamawiający informuje, iż odradza właścicielom/użytkownikom budynku montaż instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałami zawierającymi azbest, ze względu na konieczność demontażu takiego pokrycia do 2032 roku. Pytanie 15 Prosimy o wyjaśnienie jakie prace, w zakresie wpięcia instalacji solarnej do istniejącej instalacji leżą po stronie Wykonawcy? Do kogo należeć będzie konieczność wykonania ewentualnych przeróbek na instalacji? Kto jest odpowiedzialny za zakup i montaż dodatkowych urządzeń, koniecznych do zastosowania na istniejącej instalacji, tak aby możliwa była synchronizacja z instalacją solarną? Czy do Wykonawcy należało będzie tylko podłączenie instalacji solarnej do obecnej instalacji bez pokrywania kosztów dodatkowych koniecznych prac i materiałów? Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytania została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 5. Pytanie 16 Wszelkie materiały musza mieć aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie (PFU-2, str. 21) Wykonawca zwraca się z pytaniem - jaki materiały powinny posiadać jakie dokumenty. Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż na etapie postępowania przetargowego będzie wymagał dokumentów dotyczących proponowanych urządzeń opisanych w pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Są to następujące dokumenty: W przypadku kolektora słonecznego: wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą, pełne sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz aktualny wystawiony na podstawie przedstawionego badania certyfikat Solar Keymark. W przypadku pozostałych urządzeń stanowiących instalację solarną, tj.: uchwytów i konstrukcji wsporczych, podgrzewacza (zasobnika) c.w.u., zespołu pompowo-sterowniczego, orurowania układu solarnego oraz orurowania po stornie wodnej, nośnika ciepła (płynu solarnego), naczyń wzbiorczych: solarnego oraz po stronie wodnej, pozostałych elementów armatury (pompy obiegowej górnej wężownicy, odpowietrzników, zaworu antyopażeniowego, zaworów bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia): - aktualne deklaracje właściwości użytkowych (dawniej - deklaracje zgodności), - aktualne atesty higieniczne, - materiały informacyjne i techniczne pozwalające stwierdzić zgodność produktów z wymogami przedstawionymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. W zakresie oferowanego okresu gwarancji zastosowanych produktów, Wykonawca przedstawi w ofercie deklaracje, wystawioną przez producenta produktu, którego gwarancja wyszczególniona została w PFU i SIWZ. W deklaracji producent poświadczy, iż oferowany przez niego produkt posiada gwarancję zgodną z wymogiem PFU lub lepszą. Dotyczy to następujących elementów instalacji solarnej: kolektora słonecznego wraz z konstrukcjami wsporczymi, podgrzewacza (zasobnika) c.w.u., zespołu pompowo-sterującego, orurowania układu solarnego, płynu solarnego, Strona 6 z 23

7 naczyń wzbiorczych: po stronie solarnej oraz po stronie wodnej. Na etapie realizacji - w dniu podpisania umowy: Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do przekazania na rzecz Zamawiającego - w dniu podpisania umowy ubezpieczenia producenta od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wadliwy produkt w odniesieniu do kolektora słonecznego - na okres zgodny z zaproponowaną w ofercie gwarancją z możliwością odnawiania jej co roku na sumę ubezpieczenia min ,00 zł. Na etapie realizacji - przed przystąpieniem do robót: W przypadku kolektora słonecznego: wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą, pełne sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz aktualny wystawiony na podstawie przedstawionego badania certyfikat Solar Keymark. W przypadku pozostałych urządzeń stanowiących instalację solarną, tj.: uchwytów i konstrukcji wsporczych, podgrzewacza (zasobnika) c.w.u., zespołu pompowo-sterowniczego, orurowania układu solarnego oraz orurowania po stornie wodnej, nośnika ciepła (płynu solarnego), naczyń wzbiorczych: solarnego oraz po stronie wodnej, pozostałych elementów armatury (pompy obiegowej górnej wężownicy, odpowietrzników, zaworu antyopażeniowego, zaworów bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia): - aktualne deklaracje właściwości użytkowych (dawniej - deklaracje zgodności), - aktualne atesty higieniczne, - materiały informacyjne i techniczne pozwalające stwierdzić zgodność produktów z wymogami przedstawionymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. Pytanie 17 Wg SIWZ pkt 4.3. str. 20 Zamawiający wymaga następujących gwarancji: - podgrzewacz min. 10 lat - orurowanie wraz z izolacją min. 10 lat - grupa pompowa min. 10 lat Kogo dotyczy ta gwarancja - producenta czy Wykonawcę? Chcemy zwrócić uwagę że producenci nie dają tak długich gwarancji na swoje produkty. Zamawiający nie może wymagać czegoś, na co Wykonawca nie ma wpływu (nie jest przecież producentem). Zamawiający informuje, że gwarancja dotycząca, wymienionych przez Wykonawcę urządzeń, dotyczy producenta. Pytanie 18 Wg SIWZ pkt str. 13 Oferty na poszczególne części zamówienia powinny zawierać komplet wymaganych załączników (formularze ofertowe, itd.) odrębnie na każdą z części zamówienia. Bardzo prosimy o wskazanie, na jakie części jest podzielone zamówienie. Zamawiający informuje, iż w tej sprawie udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 20 marca Zamawiający z dniem 20 marca 2015 roku zmienił treść tego zapisu. Pytanie 19 Prosimy o podanie ilości zestawów i typów instalacji montowanych: - bezpośrednio na dach - na dachu na konstrukcji - na fasadzie budynku. Strona 7 z 23

8 Odpowiedź Zamawiający pragnie poinformować, iż zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Dane, o które pyta Wykonawca będą ustalane na etapie projektowania podczas realizacji zadania. Różnice w kosztach wynikające z zastosowania odpowiednich konstrukcji montażowych kolektorów słonecznych w zależności od usytuowania kolektorów słonecznych na budynku są znikome w stosunku do kosztów całości instalacji. Pytanie 20 Zapytanie dotyczące utworzenia portalu internetowego: - wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji Projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE. - system będzie miał za zadanie zbierać dane i parametry pracy systemu pomiarowomonitoringowego Czy mogę prosić o rozwinięcie tematu i więcej szczegółowych informacji. Odpowiedź Zamawiający informuje, że wymagania odnośnie serwisu (portalu) internetowego przedstawiono w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronach 17, 18, 19. Przedstawiają się następująco: Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Projektu należy zaprojektowanie i wykonanie specjalnego serwisu (portalu) internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. W szczególności serwis będzie zawierał: bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych, informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii, szczegółowe informacje o Projekcie wraz z galerią zdjęć z realizacji, informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru, formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line - uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp., wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji Projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE, system będzie miał za zadanie zbierać dane i parametry pracy systemu pomiarowomonitoringowego - z 3 (trzech) instalacji solarnych do bazy danych - dla potrzeb realizacji tego zadania Wykonawca zobowiązany jest zamontować minimum 3 sterowniki (w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach) z modemami (możliwość przesyłu danych i zdalnego monitoringu pracy instalacji). Ponadto do zadań Wykonawcy należy: Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od Zamawiającego treści do poszczególnych podstroi. Projekt graficzny strony zostanie przedłożony do wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego a następnie przekazany protokołem zdawczoodbiorczym. Dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS, wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego na: samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, przygotowanie i publikację treści w języku polskim, bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze Strona 8 z 23

9 dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo, tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych), dodawanie linków do ciekawych stron, wyszukiwanie treści na stronie WWW, generowanie dokumentów w wersji do druku", obsługę wielu przeglądarek internetowych, dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, tworzenie i zarządzanie repozytorium plików - dostęp do plików umieszczanych na stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. utworzenie modułu do obsługi zgłoszeń serwisowych z możliwością utworzenia i zarządzania indywidualnymi kontami zewnętrznych użytkowników. Przekazanie Zamawiającemu wszystkich loginów i dostępów do swobodnego zamieszczania wszystkich nowych informacji na stronie. Opublikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet osobom trzecim na serwerze wskazanym przez Zamawiającego od dnia odbioru strony, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami W3C i gwarancją poprawnego wyświetlania w przeglądarkach, np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari. Zakup, konfiguracja oraz utrzymanie jednej domeny okresie trwałości projektu (5 lat). Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy o dodatkowe pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.). Pytanie 21 formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line - uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp. (pkt. 2,5 str. 18) - O jakiego typu transakcje chodzi? - Czy użytkownicy dokonują płatności na stronie? - Za co użytkownicy dokonują ewentualnych płatności? - Czy będą to towary lub usługi? - Jakie formy ewentualnych płatności mają być dostępne? - Jaka forma prezentacji ma być forma sprzedawanych towarów? Odpowiedź Zamawiający informuje, iż zapis dokonywanie transakcji on-line oznacza: przekazywanie online: uwag i skarg, zapytań, zgłoszeń awarii, itp. Strona 9 z 23

10 Pytanie 22 System będzie miał za zadanie zbierać dane i parametry pracy systemu pomiarowomonitoringowego (pkt 2.5 str 18) - W jaki sposób będą przesyłane dane z systemu pomiarowego do bazy danych? - Co ma robić system z tymi danymi? Odpowiedź Zamawiający informuje, iż takie dane przesyła się przeważnie drogą radiową lub łącznością GSM. Mogą być także użyte inne dostępne techniki przesyłu danych. Zbierane dane mają służyć celom opisanym w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 20. Pytanie 23 Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie podłączenia kolektorów do zbiornika cwu polegające na zastosowaniu elastycznych rur karbowanych ze stali nierdzewnej wykonanych w izolacji z zastosowaniem powłok ochronnych zabezpieczających przewód na odcinku zewnętrznym przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowiedź Zamawiający informuje, iż przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pytanie 24 W PFU w danych odnośnie Zasobnika (str. 14) płaszcz zewnętrzny z izolacją z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,021 W/mK. Czy Zamawiający dopuszcza użycie Zasobnika o 0,0266 W/m*K? albo 0,028 W/mK? Zamawiający dopuszcza użycie zasobnika o zaproponowanych parametrach izolacyjności cieplnej izolacji zbiornika. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy na jego str. nr 14 w następujący sposób: było Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,021 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. jest po zmianie: Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, Strona 10 z 23

11 płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,028 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 25 W PFU 2.5 maksymalna wartość współczynnika a1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) 3,60 W/(m2K), Czy Zamawiający dopuszcza użycie kolektora z współczynnikiem a1 = 4,036? Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zastosowania kolektor solarny o współczynniku a1= 4,036 W/(m 2 K). Maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) wynosi 3,60 W/(m 2 K). Pytanie 26 Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory słoneczne o większej mocy i uzyskach energetycznych, ale o innych parametrach a1 i a2. Proszę o określenie minimalnej moc pojedynczego kolektora, określonej w badaniach instytucji niezależnych. Kolektory słoneczne jako urządzenia konwerterujące promieniowanie słoneczne w ciepło powinny być porównywane pod względem mocy. Moc kolektora uzależniona jest od parametrów takich jak: powierzchnia czynna, sprawność optyczna. Po podstawieniu w/w wartości do wzoru określonego w normie PN-EN można wyznaczyć moc kolektora i temperaturę zewnętrzną. Stawianie sztywnych wymagania względem zastosowania urządzeń o większej mocy i uzyskach energetycznych z jednej płyty solarnej, Utrzymanie wymagać względem wymaganych parametrów sztywno np. WSPÓŁCZYNNIKÓW STRAT A1A2, uniemożliwi zastosowanie kolektorów o większej mocy. Jednocześnie informuję, o czym wie zamawiający, że środki uzyskane na wszelkie dotacje są rozliczane tylko i wyłącznie z uzyskania sumarycznego efektu ekologicznego i całkowitej mocy użytkowej instalacji, a nie jakiś sztucznie określonych parametrów przez zamawiającego np. a1 i a2. Proszę o wykreślenie parametrów a1 i a2 ze specyfikacji lub o dopuszczenie kolektora o innych a1 i a2 - a1 nie większe niż 3,5 W/(m2K) a a2 niewiększe niż 0,25 W/(m2K), przy spełnieniu pozostałych parametrów które wymaga Zamawiający. Odpowiedz: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm- Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, Zamawiający informuje, iż współczynniki: - a 1 - współczynnik liniowy strat ciepła - charakteryzujący straty kolektora w sytuacji, gdy temperatura otoczenia i temperatura absorbera są zbliżone, - a 2 - współczynnik nieliniowy strat ciepła - charakteryzujący straty ciepła w sytuacji, gdy temperatura absorbera jest znacznie wyższa niż temperatura otoczenia, są jednymi z kilkunastu bardzo ważnych parametrów kolektorów słonecznych wpływających m. in. na ich sprawność oraz świadczących o jakości użytych materiałów do ich budowy. Strona 11 z 23

12 Zaproponowane przez Zamawiającego współczynniki a 1 i a 2, zdaniem Zamawiającego nie uniemożliwią zastosowanie kolektorów o większej mocy. Pytanie 27 Zamawiający w ogłoszeniu zamieścił informację o zamontowaniu instalacji solarnych w 353 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 1 obiekcie użyteczności publicznej, w PFU na stronie nr 7 również jest taka sama informacja natomiast na stronie nr 8 w tabeli po zsumowaniu liczby lokalizacji powinno być 355 a jest 354. Prosimy o wprowadzenie zmian i przesunięcie terminu składania ofert o czas w którym wykonawcy mogli by wprowadzać stosowne poprawki do kalkulacji. Zamawiający odpowiadając na wniosek udziela odpowiedzi w terminie krótszym niż 2 dni przed upływem składania ofert. Prosimy także o wskazanie min trzech firm które posiadają izolację zbiornika o współczynniku ciepła nie gorszym niż 0,021 W/mK. Zapis taki ogranicza uczciwą konkurencję. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalnoużytkowy na jego str. nr 8 w następujący sposób: było Warianty jest po zmianie: Warianty Ilość osób korzystających z instalacji Ilość kolektorów w instalacji Pojemność podgrzewacza c.w.u. Liczba lokalizacji A litrów 94 B litrów 206 C litrów 48 D powyżej litrów 5 D Ilość osób korzystających z instalacji Budynek użyteczności publicznej - przedszkole w Goraju Ilość kolektorów w instalacji Pojemność podgrzewacza c.w.u. Liczba lokalizacji A litrów 94 B litrów 206 C litrów 48 D powyżej litrów 6 D Budynek użyteczności publicznej - przedszkole w Goraju litrów 1 Razem: litrów 1 Razem: 354 Pytanie 28 Wg SIWZ: Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do przekazania na rzecz Zamawiającego - w dniu podpisania umowy - ubezpieczenia producenta od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wadliwy produkt w odniesieniu do kolektora Strona 12 z 23

13 słonecznego - na okres zgodny z zaproponowaną w ofercie gwarancją z możliwością odnowienia jej co roku na sumę ubezpieczenia min ,00 zł. Z powyższego zapisu, wynika, że Zamawiającemu chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z włączeniem klauzuli OC na produkt. Pragniemy zauważyć, że jeśli Wykonawca nie jest jednocześnie Producentem, to w jaki sposób Wykonawca może zagwarantować, że w trwającym kilkuletnim okresie gwarancji Producent będzie prowadził swoją działalność i będzie opłacał ubezpieczenie? Polisy tego typu wystawiane są na okres 1 roku, w związku z tym nie ma możliwości, aby Wykonawca zagwarantował, że Producent taką gwarancję będzie przedłużał. Zrzucanie na Wykonawcę odpowiedzialności za działanie Producenta kolektora jest niezgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo wymóg przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wytworzonych na potrzeby danego postępowania przez producenta lub inny podmiot trzeci stanowi rażące naruszenia klauzuli generalnej, określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podobne żądania wielokrotnie były kwestią rozstrzyganą przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ustalona linia orzecznicza sprowadza się, zatem do stwierdzenia, iż z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 2 Pzp mamy niewątpliwie do czynienia w taki sposób, że ich spełnienie jest uzależnione od woli innego podmiotu (bądź innego wykonawcy), a nie od czynników obiektywnych, co stawia zarazem ten podmiot w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych, a jednocześnie ogranicza możliwość uzyskania zamówienia przez innych wykonawców. Wynika to z faktu, iż to podmiot trzeci ma w takim przypadku bezpośredni wpływ na krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie decydując, komu przekaże żądane przez zamawiającego dokumenty lub oświadczenia, prowadzi to tym samych do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców (por. wyrok KIO z dnia 26 maja sygn. akt. KIO 725/11). Zamieszczone przepisy w sposób oczywisty naruszają zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnosimy o wykreślenie cytowanego zapisu, jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie podziela uwag jakoby, wprowadzając cytowany zapis, naruszał zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zarówno, długość gwarancji (sięgająca nawet do 15 lat, lat jest ogólnie przyjętym standardem), jaką udzielają producenci kolektorów słonecznych na swoje produkty, jak i zapis odnośnie ubezpieczenia producenta od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wadliwy produkt, stają się ogólnie przyjętą praktyką mającą na celu zabezpieczenie Zamawiającego oraz, w szczególności, dającą dodatkową ochronę użytkownikom zamontowanych urządzeń (kolektorów słonecznych - jako najważniejszego elementu instalacji solarnej). 1. Ponadto w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiając dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy na jego str. nr 15 w następujący sposób: Było: Orurowanie obiegu solarnego Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,033 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. jest po zmianie: Orurowanie obiegu solarnego Strona 13 z 23

14 Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ dokonał korekty części udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ jak poniżej: 1) Korekta udzielonych odpowiedzi z dnia r. Pytanie 1 Zamawiający w materiałach przetargowych określił wymóg dot. współczynnika przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej na poziomie nie gorszej niż 0,021 W/m*K. Prosimy o informacje jakie dokumenty ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia wartości współczynnika przenikalności cieplnej. Czy Zamawiający wymaga raportu z badań czy wystarczy oświadczenie producenta? Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,021 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym wg normy DIN EN ISO Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej izolacji cieplnej podgrzewacza c.w.u. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 2 W programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ na stronie 15 w podpunkcie dotyczącym: Orurowania obiegu solarnego wskazano następujące parametry wymagające wyjaśnienia: Proponują Państwo zastosowanie izolacji kauczukowej EPDM o następujących właściwościach: przewodność cieplna nie większa niż 0,033 W/m*K w temperaturze 0 stopni C i grubości izolacji min 13 mm oraz minimalny dopuszczalny zakres temperatury do 150 stopni C. Jako dostawca tego typu materiałów izolacyjnych nie potrafimy niestety wskazać producenta EPDM, który gwarantuje spełnienie wszystkich powyższych parametrów. Prosimy zatem o zweryfikowanie któregoś z w/w parametrów, aby było możliwe zastosowanie izolacji kauczukowej, np. EPDM. Wymagania odnośnie orurowania solarnego pozostają niezmienne. Zamawiający określił w dokumentach przetargowych (Programie funkcjonalno-użytkowym - PFU) wymagania odnośnie orurowania solarnego: Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,033 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na Strona 14 z 23

15 promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przewodności cieplnej izolacji orurowania solarnego. Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40 C do +200 C izolowanych materiałem posiadającym korzystniejsze parametry techniczne niż te opisane w PFU, którego współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze 0 C wynosi = 0,0307 [W/mK] wg EN 12664, o certyfikowanej odporności termicznej od -60 C do +230 C, dodatkowo pokrytego folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odpornego na działanie promieni UV tym samym zabezpieczonego przed ptactwem, gryzoniami itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) rozdział 1.5 (wiersze 1, 2,3 tabeli) oraz normy PN-EN punkt 6. Zamawiający określił w dokumentach przetargowych (Programie funkcjonalno-użytkowym - PFU) wymagania odnośnie orurowania solarnego: Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,033 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedz obowiązująca: Izolacja termiczna, proponowanego przez Wykonawcę orurowania solarnego wykonana jest z włókien poliestrowych (PES). Zamawiający wymaga izolacji kauczukowej EPDM. Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Strona 15 z 23

16 2) Korekta udzielonych odpowiedzi z dnia r. Pytanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty równoważnej, Zamawiający uzna zastosowanie kolektora o innych współczynnikach strat a1 i a2 i innej powierzchni pod warunkiem, że moc oraz uzyski takiego kolektora w całym zakresie jego pracy będą nie niższe niż wynikające z parametrów minimalnych podanych w opisie przedmiotu zamówieni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający informuje, iż współczynniki: - a 1 - współczynnik liniowy strat ciepła - charakteryzujący straty kolektora w sytuacji, gdy temperatura otoczenia i temperatura absorbera są zbliżone, - a 2 - współczynnik nieliniowy strat ciepła - charakteryzujący straty ciepła w sytuacji, gdy temperatura absorbera jest znacznie wyższa niż temperatura otoczenia, są jednymi z kilkunastu bardzo ważnych parametrów kolektorów słonecznych wpływających m. in. na ich sprawność oraz świadczących o jakości użytych materiałów do ich budowy. Natomiast powierzchnia kolektorów ma ogromny wpływ na wyliczenie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu - jednego z kluczowych wskaźników Projektu. Zamawiający przypomina, że do obowiązku Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie symulacji ww. ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej na każdej lokalizacji na podstawie ostatecznie wykonanej instalacji solarnej zgodnie z zapisami w PFU na stronie 26. Zapisy te przedstawiają się następująco: Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót będzie dokonywane etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Na każdym etapie rozliczeniowym (odbiory częściowe, odbiór końcowy) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zestawienie tabelaryczne zawierające następujące dane: lokalizację instalacji solarnej: nazwa miejscowości, numer domu, numer działki, rodzaj zainstalowanej instalacji solarnej (2-, 3-, 4-, 5-płytowa), moc zainstalowana energii cieplnej dla poszczególnej instalacji (W), ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej dla poszczególnej instalacji (GJ/rok). Pytanie 2 Na podstawie wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku, sygn. akt KIO 698/14, wnosimy o zmianę SIWZ poprzez wykreślenie wymogu układ hydrauliczny kolektora słonecznego meander, który w sposób istotny ogranicza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający wprowadził zapis w PFU dopuszczający zastosowanie kolektora słonecznego, którego układ hydrauliczny wykonany jest w systemie harfa. Aktualny wpis opisujący wymagane parametry kolektora słonecznego przedstawia się następująco: Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione: Strona 16 z 23

17 minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, minimalna powierzchnia apertury - 2,25 m 2, minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - 80,75 %, maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 3,60 W/(m 2 K), maksymalna wartość współczynnika a 2a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 0,020 W/(m 2 K 2 ), obudowa kolektora - rama lub wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu, maksymalna waga kolektora słonecznego przed napełnieniem (parametr konieczny ze względu na brak ekspertyzy wytrzymałościowej oraz obliczeń konstrukcji dachów u użytkownika) - 45,00 kg, układ hydrauliczny kolektora słonecznego - meander lub harfa, minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze - 40,00 mm, materiał absorbera - aluminium z selektywnym pokryciem (tlenek glinu lub tlenek tytanu). Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty równoważnej, Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolekto słoneczny z obudową z aluminium wykonaną w technologii wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia bądź innej, zapewniającej co najmniej taką samą jakość, trwałość i funkcjonowanie urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie dotyczące obudowy kolektora - ramę lub wannę aluminiowa tłoczona, bezszwową z jednego elementu. Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się zastosowanie zarówno grupy pompowej jednodrogowej jak i dwudrogowej, gwarantującej poprawną pracę instalacji solarnej oraz składającej się co najmniej z następujących elementów: - pompa elektroniczna o współczynniku EEI 027 lub o poborze mocy do 45W, - zawory do napełniania i opróżniania instalacji (co najmniej dwa zawory kulkowe), - ciepłomierz lub regulator solarny z funkcją ciepłomierza, - separator powietrza, - odpowietrznik, - zawór zwrotny, - zawór bezpieczeństwa 6 bar - manometr, - termometr analogowy lub elektroniczny, - przepływomierz o zakresie wskazań wymaganym do poprawnej pracy instalacji, - izolację cieplną w postaci odpowiednio profilowanej obudowie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie dotyczące zespołu pompowo-sterującego posiadającego: dwudrogową grupę pompową z elektroniczną pompą obiegową w klasie energetycznej EEI 0,20, zużycie energii przy maksymalnym podnoszeniu nie większe niż 45W, pompa Strona 17 z 23

18 sterowana przez układ automatyki (sterownik) sygnałem PWM (low-voltage pulse-width modulation), separator powietrza, czujniki temperatury, termometry, manometr, miernik przepływu 2-14 l/min, automatyczne lub ręczne odpowietrzanie, wbudowane zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa 6 bar, izolację termiczną. Pytanie 5 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się współczynnik przewodności izolacji podgrzewacza nie większy niż 0,035 W/mK. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej izolacji cieplnej podgrzewacza c.w.u. Aktualny zapis przedstawia się następująco: Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,028 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania naczynia przeponowe o temperaturze pracy do 110 o C (wartość szczytowa 130 o C) i ciśnienie pracy 8 bar. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający informuje, iż wymogi odnośnie parametrów naczyń wzbiorczych (przeponowych) kształtują się następująco: Naczynia wzbiorcze (przeponowe) powinny posiadać następujące parametry - solarne minimalne ciśnienie pracy - 6 bar, Strona 18 z 23

19 temperatura pracy - do C - wodne minimalne ciśnienie pracy - 6 bar, temperatura pracy - do C Pytanie 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania orurowanie instalacji solarnej wykonanej z miedzi lub ze stali nierdzewnej w postaci rur elastycznych, każdorazowo w otulinie kauczukowej grubości min 13 mm, o przewodności cieplnej w temperaturze 0 o C λ 0,040 W/(mK) i dopuszczalnym zakresie temperatury stosowania do +150 o C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przewodności cieplnej izolacji orurowania solarnego. Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Proponowany przez Wykonawcę materiał spełnia powyższe kryteria. Pytanie 8 Prosimy o zmianę wymogów gwarancyjnych dotyczących pomp w grupie pompowej. Standardowa gwarancja na pompę do grupy pompowej wynosi 2 lata. Prosimy i zmianę zapisu na gwarancja na grupę pompową min. 10 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przedmiotu zamówienia, - wyłączając pompę obiegową, pompa obiegowa 2 lata gwarancji. Zaznaczamy, iż żaden z producentów nie udziela gwarancji na pompy dłuższej niż 2 lata. W przypadku utrzymania przez Zamawiającego wymogu udzielenia gwarancji na grupy pompowe na okres 10 lat (bez wyłączenia pomp) do kalkulacji ceny ofertowej zostanie doliczona wymiana min. 2 krotna pomp w grupach pompowych co znacznie podwyższy cenę wykonania instalacji oraz narazi na zwiększone koszty użytkowników. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający nie podziela uwag Wykonawcy. Wymagania (chroniące przede wszystkim użytkowników) odnośnie gwarancji dotyczącego wymienionego urządzenia stają się niemalże standardem i występują w wielu postępowaniach przetargowych przy realizacji inwestycji związanych z wykonaniem instalacji solarnych. Pytanie 9 Prosimy o wykreślenie w wymaganych parametrach izolacji podgrzewacza solarnego współczynnika przenikania ciepła na nie gorszego niż 0,021 W/mK. Izolacja o podanych parametrach nie jest produkowana na rynku polskim, europejskim ani światowym. Jednocześnie bezzasadne i nieadekwatne do funkcjonalności instalacji podwyższanie parametrów materiałów i urządzeń powoduje znaczny wzrost ceny za wykonanie standardowej instalacji, a tym samym Strona 19 z 23

20 naraża użytkowników na wyższe koszty wykonania. Wnioskujemy o wykreślenie wymogu zachowania współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż W/m 2 K. Standardowa izolacja powszechni stosowana na zbiornikach solarnych to pianka PE o grubości 50 mm i współczynniku przenikania W/m 2 K Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej izolacji cieplnej podgrzewacza c.w.u. Aktualny zapis przedstawia się następująco: Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,028 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 10 Jednocześnie informujemy, iż norma DIN EN ISO 9001 na podstawie, której według Zamawiającego mają zostać wykonane badania współczynnika przenikania ciepłą dotyczy systemu zarządzania jakości w firmie. Zamawiający wyjaśnia, iż we wcześniejszej odpowiedzi na zadane pytanie przez jednego z Wykonawców dotyczące współczynnika przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej wkradł się błąd stylistyczny. Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco: Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,021 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Zamawiający wyjaśnia, iż we wcześniejszej odpowiedzi na zadane pytanie przez jednego z Wykonawców dotyczące współczynnika przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej wkradł się błąd stylistyczny. Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco: Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Strona 20 z 23

Program: Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Żyrzyn

Program: Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Żyrzyn Program: Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Żyrzyn ELEMENTY ZESTAWU SOLARNEGO Co wchodzi w skład zestawu? kolektory słoneczne, zbiornik solarny, grupa pompowa wraz ze sterownikiem, naczynia

Bardziej szczegółowo

Program: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - Czysta Energia, Przyjaźni Środowisku

Program: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - Czysta Energia, Przyjaźni Środowisku Program: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - Czysta Energia, Przyjaźni Środowisku ELEMENTY ZESTAWU SOLARNEGO Co wchodzi w skład zestawu? kolektory

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE KURÓW

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE KURÓW Nazwa zadania: MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE KURÓW Inwestor: GMINA KURÓW KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje kolektorów słonecznych wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE GMINY PUŁAWY

INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE GMINY PUŁAWY Nazwa zadania: INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE GMINY PUŁAWY Inwestor: GMINA PUŁAWY KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje kolektorów słonecznych wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Gmina JASTRZĘNIA

Nazwa zadania: Gmina JASTRZĘNIA Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia. Inwestor: Gmina JASTRZĘNIA KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje kolektorów słonecznych wspomagające podgrzewanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie. Znak: DIN-ZP.271.1.20.2015 Podegrodzie, dn. 10.09.2015 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Czysta energia w Gminie Lubartów dostawa i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Czysta energia w Gminie Lubartów dostawa i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Nazwa zadania: Czysta energia w Gminie Lubartów dostawa i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Inwestor: GMINA LUBARTÓW KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje kolektorów słonecznych wspomagające podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

"Eko-energia w Gminie Nałęczów":

Eko-energia w Gminie Nałęczów: Nazwa zadania: "Eko-energia w Gminie Nałęczów": Inwestor: GMINA NAŁĘCZÓW KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje kolektorów słonecznych wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIILEJCZYCE Nazwa zadania: "Zakup

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK. ul. 1-go Maja Grodzisk

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK. ul. 1-go Maja Grodzisk KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK Nazwa zadania: "Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II" - RPOWP 5.1." Inwestor: GMINA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Gmina Nowa Sarzyna.

Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Gmina Nowa Sarzyna. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Inwestor: Gmina Nowa Sarzyna ELEMENTY ZESTAWU SOLARNEGO 1. Sterownik solarny ECO SOL

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice

Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice Elementy składowe instalacji kolektorów słonecznych Rodzaje montażu kolektorów na budynku W każdym przypadku należy dążyć do skierowania kolektorów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

14.Jakie kryteria wyboru niezależnego eksperta/audytora przewiduje Zamawiający? Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

14.Jakie kryteria wyboru niezależnego eksperta/audytora przewiduje Zamawiający? Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wyjaśnienie Nr. 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na projektowanie i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, obiektach użyteczności publicznej i Ciepłowni Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gmina Annopol W ANNOPOLU Ul. Rynek 1 Wpł Annopol Fax

Gmina Annopol W ANNOPOLU Ul. Rynek 1 Wpł Annopol Fax URZĄD M IEJSKI Gmina Annopol W ANNOPOLU Ul. Rynek 1 Wpł. 27-04- 2015 23-235 Annopol Fax. 015 861 30 61 L. d z.. L. zał. dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Szczuczyn, dnia r. Gmina Szczuczyn Plac 1000-lecia Szczuczyn RI Zainteresowani oferenci

Szczuczyn, dnia r. Gmina Szczuczyn Plac 1000-lecia Szczuczyn RI Zainteresowani oferenci Gmina Szczuczyn Plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, dnia 18.06.2018r. RI.271.7.2018 Zainteresowani oferenci Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Ciechanowiec, 21.08.2014 r. RI.271.5.2014. Wykonawcy

Ciechanowiec, 21.08.2014 r. RI.271.5.2014. Wykonawcy Ciechanowiec, 21.08.2014 r. RI.271.5.2014 Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa i montaż zestawów płaskich

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Miasto i Gmina Krotoszyn.

Nazwa zadania: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Miasto i Gmina Krotoszyn. Nazwa zadania: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Inwestor: Miasto i Gmina Krotoszyn KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje kolektorów słonecznych wspomagające

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Stara Kornica, dn. 27.08.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY STARA

Bardziej szczegółowo

Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec

Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ O MOCY MINIMALNEJ 2-4 kw Inwestor: GMINA TUSZÓW NARODOWY Tuszów

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze, 18 grudnia 2018 r. IF

Siemiatycze, 18 grudnia 2018 r. IF Siemiatycze, 18 grudnia 2018 r. IF.271.17.2018 Zamawiający: Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze Dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji kolektorów solarnych w budynkach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Stara Kornica, dn. 03.09.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY STARA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Suwałki, Znak sprawy: IZP

Suwałki, Znak sprawy: IZP Suwałki, 2018-05-11 Znak sprawy: IZP.271.2.2018 Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Zielona Gmina zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych 1. Odpowietrzenie instalacji glikolowej 30 komplet 2. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZADANIE;. TEMAT; Instalacje solarne. UŻYTKOWNIK: Beneficjent docelowy-wg wykazu; 17-300 Siemiatycze ADRES; STADIUM; Uproszczony projekt wykonawczy. INWESTOR; ; Gmina Miasto Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 4 sierpnia 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.16.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) SI.271.105.2017.CT.2 Jastków, dnia 20-12-2017 PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY NNr refernnrencyjny postępowania: ZP.271.45.2016.AI KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych - wszystkie materiały związane z konserwacją instalacji solarnych

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Nr sprawy: CKP.272-2/D-MRPO-2/15 Tytuł projektu: Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. WI.271.1.2014 Grajewo, 18.04.2014 r. Miasto Grajewo działając

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W GMINIE MIELNIK

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W GMINIE MIELNIK ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mielnik, 17.10.2014 Przedmiot zamówienia: Numer nadany przez Zamawiającego: DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SYSTEMU SOLARNYCH INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 8 lutego 2017 r. Szanowni Państwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty handlowej na wykonanie usługi opracowania, uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Stara Kornica, dn. 02.09.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY STARA

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Krótki opis przedmiotu zamówienia łącznie z przedmiarem robót

Krótki opis przedmiotu zamówienia łącznie z przedmiarem robót Projekt pn.: Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski zadanie I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY LEŻAJSK

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY LEŻAJSK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY LEŻAJSK Leżajsk, 2016 r. KADM SOLUTIONS Sp. z o.o. BSCE CONSULTING ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno użytkowy Program funkcjonalno użytkowy Projektu pn.: Budowa Systemu Energii Odnawialnej Kolektory Słoneczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum Solarne Vademecum 1. Kolektor słoneczny wybór technologii. Na rynku istnieje kilka typów cieczowych kolektorów słonecznych: - płaskie, - rurowo próżniowe. W niniejszym projekcie zastosowano płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

Montaż kolektorów słonecznych

Montaż kolektorów słonecznych Nazwa zadania: Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce Inwestor: Gmina Modliborzyce KOLEKTORY SŁONECZNE Instalacje próżniowych kolektorów słonecznych wspomagające podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2)

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) SI.271.105.2017.CT.3 Jastków, dnia 03-01-2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gmina Zwoleń Plac Kochanowskiego 1, 26-700 ZWOLEŃ tel. 048 6762210, fax 048 6762418, www.zwolen.pl e-mail: przetargi@zwolen.pl Zwoleń, dn.4.04.2014r. RG-ZP-271.5.14 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zastosowanie anody magnezowej w zasobnikach CWU ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZASTOSOWANIA ANODY TYTANOWEJ AKTYWNEJ Z GWARANCJĄ PRODUCENTA MIN.

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN Projekt będzie realizowany przez Gminę Czarnocin ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 3 z dnia r.w odpowiedzi na wniosek z dnia r.

Wyjaśnienia nr 3 z dnia r.w odpowiedzi na wniosek z dnia r. Kn.271.14.2018 Siemiatycze, 29 sierpnia 2018 r. Zamawiający: Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze Wyjaśnienia nr 3 z dnia 29.08.2018r.w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2018r. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 4 Załącznik nr 1d do SIWZ Projekt pn. Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno użytkowy Program funkcjonalno użytkowy Projektu pn.: Budowa Systemu Energii Odnawialnej Kolektory Słoneczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW Systemy solarne - HEWALEX KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Płaskie kolektory słoneczne serii KS2000 przeznaczone są do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DANE GRANTOBIORCY: DANE WYKONAWCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE DANE GRANTOBIORCY: DANE WYKONAWCY: ZAPYTANIE OFERTOWE DANE GRANTOBIORCY: DANE WYKONAWCY: I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia polega na realizacji następującej inwestycji: Rodzaj instalacji Zakup instalacji Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną zakup i instalacja kolektorów słonecznych DOKUMENTACJA TECHNICZNA Montażu kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby aby edytować edytowa styl wzorca podtytułu Marzec 2016

Kliknij, aby aby edytować edytowa styl wzorca podtytułu Marzec 2016 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Marzec 2016 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Budowa typowej Kliknij, instalacji aby solarnej edytować (schemat, styl wzorca podtytułu zasada działania)

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Zasobnik buforowy SBP E / SOL SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu Zawiadomienie o wpłynięciu protestu Niniejszym informujemy, iŝ w dniu 14.12.2009r. wpłynął protest dotyczący postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego Paweł Dyrcz Cele 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

ZP Starogard Gd., dn r.

ZP Starogard Gd., dn r. ZP.271.13.2019 Starogard Gd., dn. 31.05.2019 r. Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL 90 91 SBB 751-1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwolkagm NO_DOC_EXT: 2018-096978 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: wolka@bazagmin.pl

Bardziej szczegółowo

Krommler 6.8. Krommler 6.8. Powietrzne splitowe pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. z rozdzielnym. wbudowany termomanometr zasobnika c.w.

Krommler 6.8. Krommler 6.8. Powietrzne splitowe pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. z rozdzielnym. wbudowany termomanometr zasobnika c.w. wbudowany termomanometr zasobnika c.w.u tytanowa anoda ochronna w zestawie przewodowy panel sterujący Współpraca jednostki głównej zasobnikiem c.w.u. Zbiornik wody i wężownice ze stali nierdzewnej Zasobnik

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2013 obowiązuje od

CENNIK 1/2013 obowiązuje od I.1. KOLEKTORY PRÓŻNIOWE TYP KOLEKTORA 1 Kolektor próżniowy TBK 16-58-1800 pow. absorbera 1,33 / pow. br. 2,72 / sprawność 72% 2 320,00 zł 2 Kolektor próżniowy TBK 22-58-1800 pow. absorbera 1,79 / pow.

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W RAMACH ZADANIA: Więcej Słońca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WYKONAWCY

ZGŁOSZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 5 do Procedury grantowej ZGŁOSZENIE WYKONAWCY w ramach realizacji projektu grantowego pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 4 sierpnia 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.16.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Słoneczna Jabłonna ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna.

Słoneczna Jabłonna ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna. Słoneczna Jabłonna ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego

Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA KAŻDEJ Z MIKROINSTALACJI OZE I. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (PV panele fotowoltaiczne) 1. Moduły polikrystaliczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rajgród, dnia 2 września 2016 r. IU.041.6.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Rajgród zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy i montażu 1 zestawu próżniowych kolektorów słonecznych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Augustów, dnia r. Znak sprawy: ZP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- -strona internetowa Zamawiającego-

Augustów, dnia r. Znak sprawy: ZP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- -strona internetowa Zamawiającego- Augustów, dnia 15.03.2019 r. Znak sprawy: ZP.271.6.2019 -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- -strona internetowa Zamawiającego- dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wymiana pieców i palenisk węglowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych r ZP-271.21.2018 Ustrzyki Dolne, 14.06.2018 Odpowiedzi na pytania Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE- zestawów paneli fotowoltaicznych, korektorów słonecznych,

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: GPI Nowy Targ, dnia 30 kwietnia 2014r.

Nasz znak: GPI Nowy Targ, dnia 30 kwietnia 2014r. Nasz znak: GPI.271.3.2.2014 Nowy Targ, dnia 30 kwietnia 2014r. WG ROZDZIELNIKA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż zestawów płaskich kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo