Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU

2

3 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU

4

5 SPIS TREŚCI Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 roku... 5 Informacje ogólne Informacje ogólne o stowarzyszeniu Zasady, formy i zakres działalności statutowej Informacja o działalności gospodarczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego... 8 Wprowadzenie Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r Konferencje/ konwersatoria/seminaria/ Konferencje poza PTE (z udziałem przedstawicieli PTE) Wydawnictwa PTE Współpraca z zagranicą Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE Klub Przedsiębiorców i Ekspertów Konkursy PTE Usprawnienia organizacyjne strona Działalność Władz PTE i Komisji Zarządu Krajowego Działalność Zarządu Krajowego PTE i jego Prezydium Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE Rada Naukowa PTE Kapituła i Komisje Zarządu Krajowego PTE Biuro Zarządu Krajowego PTE Informacja ogólna o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE w 2012 r Wyniki finansowe. Przychody i koszty Sytuacja majątkowa składniki i struktura majątku Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań Przychody z całokształtu działalności Koszty działalności Szczegółowe tabele przychodów i kosztów, z uwzględnieniem trzech sfer działalności Ocena syntetyczna wyniku finansowego 2012 roku i zamierzenia na rok Liczbowe zestawienie działalności statutowej oddziałów PTE oraz Zarządu Krajowego i Rady Naukowej Tabela 5.1a. Konferencje Tabela 5.1b Seminaria naukowe (bez seminariów szkoleniowych) Tabela 5.2 Szkolenia i kursy ekonomiczne (w tym seminaria szkoleniowe) Tabela 5.3 Szkoły i studia podyplomowe w O/PTE

6 Spis treści Tabela 5.4 Odczyty i prelekcje Tabela 5.5 Wydawnictwa i publikacje Tabela 5.6 Konsultacje i ekspertyzy Tabela 5.7 Członkowie w Oddziałach PTE Tabela 5.8 Koła, Kluby, Rady Naukowe Załączniki Załącznik nr 1: Wykaz członków władz PTE w kadencji Załącznik nr 2: Uchwała programowa XX Zjazdu Krajowego PTE Załącznik nr 3: Wykaz publikacji wydanych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r Załącznik nr 4: wykaz uchwał Zarządu Krajowego PTE oraz Prezydium ZK PTE podjętych w 2012 r Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r Oddział PTE w Białymstoku Oddział PTE w w Bielsku-Białej Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Elblągu Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze Oddział PTE w Warszawie

7 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU KRAJOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU

8

9 INFORMACJE OGÓLNE 1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, Warszawa Data wpisu w KRS: Numer KRS: Numer REGON: W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały. Wykaz członków władz PTE przedstawiono w załączniku nr 6.1 Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego przedstawiono w załączniku nr CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, ochrona interesów zawodowych ekonomistów, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą. 3. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez: 1) organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, 2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej, 7

10 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku 3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma naukowego Ekonomista oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu, 4) organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 5) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, 6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, 7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania, 8) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym, 9) uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, 10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie, 11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych, 12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, 13) współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. 4. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Pełny zakres działalności gospodarczej prowadzonej w Towarzystwie został określony w statucie; w poszczególnych jednostkach jest on znacznie zróżnicowany i określany przez władze danej jednostki. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 8

11 WPROWADZENIE Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 roku składa się z dwóch części: Sprawozdania merytorycznego Zarządu Krajowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r. oraz Sprawozdań z działalności Oddziałów PTE w 2012 r.. W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej w 2012 r. na szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów szczebla krajowego w realizacji tego programu. Dla zilustrowania dorobku całego Towarzystwa, w tej części sprawozdania zamieszczono dane liczbowe (wg stanu na r.), charakteryzujące podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE. W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając w niej sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE. Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r. pracowały w składzie wybranym przez XX Zjazd Krajowy PTE, który obradował w dniach 2021 maja 2010 r. w Warszawie (składy osobowe władz krajowych Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania stan na r.). Wytyczne dla działalności Towarzystwa oraz najistotniejsze zadania do realizacji zostały zawarte w uchwale programowej XX Zjazdu Krajowego (uchwała stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). W okresie sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod kierunkiem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE, kierując się tymi wytycznymi oraz Statutem Towarzystwa, podejmowały różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne rozwijając i utrwalając dotychczasowy dorobek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2012 r. (omówionych bardziej szczegółowo w dalszych punktach sprawozdania), należy wymienić następujące: 1. Podjęcie prac nad przygotowaniami do IX Kongresu Ekonomistów Polskich W 2012 roku podjęto działania merytoryczno-organizacyjne nad przygotowaniami do zorganizowania w 2013 r. IX Kongresu Ekonomistów Polskich (poprzedni, 9

12 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku VIII Kongres, obradował w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. pod hasłem Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju ). Materiały z VIII Kongresu a także podejmowane działania na rzecz organizacji IX Kongresu przedstawiane są na stronie internetowej Planowany na koniec listopada 2013 r. IX Kongres Ekonomistów Polskich EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI. ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH przypada na okres szczególny, w którym warunki rozwoju społeczno-gospodarczego kształtowane są w znacznej mierze pod wpływem następstw globalnego, zapoczątkowanego w latach 2007/2008 w USA kryzysu finansowego. Kryzys ten obnażył skalę i zakres globalnie naruszonej równowagi, w tym równowagi między sektorem finansowym i realnym, z czym jak się okazuje światu trudno się uporać. IX Kongres Ekonomistów Polskich ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na debatę nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w dziedzinie nauk ekonomicznych. Celem tego Kongresu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych. Formuła Kongresu jest zatem szeroka, tak aby z jednej strony umożliwić udział w nim jak najszerszej grupie uczestników, z drugiej zaś aby stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce. Kongres w takim ujęciu jest traktowany jako swego rodzaju synteza uczestnictwa ekonomistów polskich w rozwiązywaniu ważnych problemów praktyki życia gospodarczego. Koncepcja IX Kongresu Ekonomistów Polskich została przygotowana przez Radę Programową, stanowiącą szeroką reprezentację środowiska złożoną z polskich ekonomistów nie tylko związanych z PTE i jego Radą Naukową. Zatem Kongres ten jest pomyślany jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki. Szeroka formuła Kongresu wymusza potrzebę jego ukierunkowania. Będą temu służyć zamawiane referaty wiodące dla poszczególnych bloków tematycznych. W ramach IX Kongresu przewidywane są następujące bloki tematyczne: I. Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności. Aspekty teoretyczne. 10

13 Wprowadzenie II. Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna. III. Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce. Endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski. IV. Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dyskusję w paralelnych blokach tematycznych poprzedzi sesja plenarna, otwierająca Kongres, która dotyczyć będzie fundamentalnych problemów w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Kongres zamykać będzie końcowa sesja plenarna, w ramach której obok zamawianych referatów, zostaną w syntetycznej formie zaprezentowane wyniki paralelnych debat panelowych. Szeroka formuła Kongresu zobowiązuje organizatorów do otwartego sposobu przyjmowania nadsyłanych referatów, według przyjętych reguł. Referaty podlegać będą recenzji, przy czym przyjmowane będą wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej nigdzie nie publikowane i nie wygłaszane. Streszczenia nadsyłanych referatów wraz z notkami biograficznymi autorów zostaną udostępnione uczestnikom Kongresu w formie drukowanej. Pełne teksty referatów będą natomiast udostępnione uczestnikom Kongresu w wersji elektronicznej. Podczas obrad Kongresu referaty będą syntetycznie przedstawiane w ramach dyskusji panelowych prowadzonych przez moderatorów. Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej. Lista bloków tematycznych jest wynikiem dyskusji, jaka toczyła się na forum Rady Naukowej PTE i Rady Programowej Kongresu. IX Kongres poprzedzają organizowane przez PTE w 2012 i kontynuowane w 2013 roku seminaria oraz inne debaty, w tym w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów oraz w ramach Forum Myśli Strategicznej. Szczegółowe relacje z tych debat, w tym referaty i stenogramy debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE, a wybrane materiały także w periodyku Biuletyn PTE (dostępnym także na stronie internetowej PTE). 2. Program konwersatoriów Czwartki u Ekonomistów Program ten rozwinął się i utrwalił jako interesująca forma spotkań popularno-naukowych środowiska ekonomistów z przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych dziennikarzami, przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata nauki i kultury. O dużym zainteresowaniu Czwartkami u Ekonomistów świadczy zwiększona liczba tych spotkań oraz coraz większa liczba ich uczestników. Zapisy stenograficzne debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE co znacznie poszerza krąg odbiorców-czytelników oraz dyskutantów. Czwartki u Ekonomistów. 11

14 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku 3. Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej ma już swoją utrwaloną historię. Zostało powołane 28 stycznia 2008 r. w Warszawie. Wśród inicjatorów i pomysłodawców jego powołania było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Misją Forum jest krzewienie kultury i myśli strategicznej w Polsce. Realizacji tak postawionemu celowi służyć mają działania polegające zarówno na organizacji dyskusji i debat, jaki i prowadzeniu badań naukowych. Uczestnikami Forum Myśli Strategicznej są osoby z kręgów akademickich, biznesowych, rządowych oraz samorządowych. Kluczowe pytanie, z punktu widzenia inicjatorów powołania Forum, Polonia Quo Vadis? wpisuje się w listę priorytetów naukowych, biznesowych, społecznych i politycznych w Polsce. Istnieje potrzeba włączenia myśli strategicznej w krajowy system edukacji, a tym samym zachęcania uczniów i studentów do angażowania się w tego typu inicjatywy. Wagę tego zagadnienia doceniają czynniki rządowe patronat honorowy nad Forum Myśli Strategicznej sprawuje prof. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach Forum Myśli Strategicznej odbył się cykl debat specjalnych dotyczących Futurologii XXI wieku. W ramach tego cyklu zaplanowano 8 spotkań panelowych pt. Paradoksy futurologii roku 2050 poświęconych wybitnym publikacjom, które tworzą nowe elementy systemu wiedzy i wyobraźni organizującego nasze myślenie o przyszłości w horyzontach roku Realizacja projektu, zorganizowana przy wsparciu finansowym NBP, rozpoczęła się z początkiem roku akademickiego 2012/2013. Zakłada się, że debata w ramach tego cyklu seminariów powinna stanowić istotny wkład w polskich naukach społecznych w zakresie metodologii myślenia futurologicznego. Przedmiotem debat są m.in. wybitne dzieła światowej i polskiej literatury przedmiotu, ukierunkowane na poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu pojawiają się elementy nowego systemu wiedzy i wyobraźni organizującego nasze myślenie o przyszłości. Zakłada się, że cykl ośmiu seminariów zainspiruje powstanie nowego, wieloletniego projektu badawczego Ku nowej futurologii XXI wieku. Cykl zakończy się w 2013 r. konferencją Ku nowej futurologii XXI wieku, podsumowującą wszystkie osiem dyskusji, na której również zostanie przedstawiony zarys projektu badawczego Ku nowej futurologii XXI wieku. Naukowe debaty w ramach tego cyklu zostaną zsyntetyzowane i udokumentowane poprzez publikację specjalnego Biuletynu PTE o objętości około 200 stron w nakładzie 2000 egz. Dodatkowym efektem wymienionych przedsięwzięć jest pozyskiwanie wielu prominentnych prelegentów, znawców teorii i praktyki, reprezentujących różne środowiska ekonomiczne, bankowe, finansowe, biznesowe i inne. Udało się to m.in. dzięki zwiększeniu liczby organizowanych konwersatoriów i seminariów naukowych oraz zwiększającej się liczby uczestników, w tym wybitnych specjalistów z zakresu omawianych tematów.. 12

15 Wprowadzenie 4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) OWE to niezwykle ważne, przede wszystkim edukacyjne, statutowe zadanie w działalności PTE, realizowane od 26 lat przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także jest wypróbowanym, sprawdzonym poprzez wieloletnią tradycję, sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono finały XXV OWE i uruchomiono XXVI edycję. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej poświęcony został osobny rozdział w dalszej części sprawozdania. 5. Współpraca PTE z zagranicą Zarząd Krajowy PTE podejmował działania zmierzające do poszerzania kontaktów międzynarodowych Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były wypracowane w minionych latach formy takiej współpracy. Przykładem tego jest coroczne polsko-niemieckie seminarium naukowe we Vlotho w Niemczech, które odbyło się w dniach 1226 sierpnia 2012 r. Wzbogacany i rozwijany też był program Ekonomiści polscy w świecie. Ponadto podejmowane są działania mające na celu wspieranie uczestnictwa członków PTE w wydarzeniach naukowych za granicą. Zarząd Krajowy PTE nawiązał bliższą współpracę z wybranymi organizacjami międzynarodowymi odpowiednikami PTE. Ważnym i ciekawym przedsięwzięciem będącym próbą integracji środowisk ekonomicznych z innych krajów było FORUM PREZESÓW ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, które zorganizowane zostało przez PTE i odbyło się 2627 września 2012 r. Więcej informacji o różnych formach kontaktów zagranicznych naszego Towarzystwa przedstawiono w dalszej części sprawozdania, a także na stronie internetowej 6. Działalność wydawnicza W 2012 r. działalność wydawnicza na szczeblu krajowym była szczególnie intensywna. Opublikowano wiele pozycji książkowych autorstwa wybitnych autorów. Między innymi kontynuowana jest seria wydawnicza Nobliści w ekonomii, ukierunkowana na popularyzowanie dzieł z najwyższej noblowskiej półki, w tym Noblistów. Ponadto ZK PTE wydawał dwa periodyki Biuletyn PTE, dotyczący bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych oraz dwumiesięcznik naukowy Ekonomista wydawany wspólnie z PAN. Szerszej na temat działalności wydawniczej w dalszej części sprawozdania. 7. Współpraca PTE z mediami Realizowane w PTE przedsięwzięcia, w tym prezentowanie na stronie internetowej stenogramów wszystkich debat oraz wybranych tekstów i publikacji spotykają 13

16 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku się z rosnącym zainteresowaniem mediów. Coraz więcej jest relacji w prasie, radiu i telewizji o odbywających się w PTE dyskusjach i innych wydarzeniach. Niektóre z nich prezentowane są na stronie internetowej PTE. Relacje dotyczące działalności PTE oraz formułowane przez członków PTE opinie na tematy społeczno-gospodarcze kraju publikowane były m.in. w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa. Bank, Przegląd, Dziennik Polski, Gazeta Prawna, Polish Market, Tygodnik Solidarność, Nowe Życie Gospodarcze, a także w pismach regionalnych. Działalność PTE była popularyzowana także poprzez udział jego członków w debatach radiowych i telewizyjnych. Wymienić tu można m.in.: TOK FM, w tym udział w magazynie ekonomicznym EKG, prowadzonym przez Tadeusza Mosza; Polskie Radio Program 3 (rozmowy z redaktorem Wiktorem Legowiczem na wybrane tematy ekonomiczno-społeczne), Polskie Radio 1 rozmowy z red. Robertem Lidtke i in. Radio dla Ciebie (rozmowy na zaproszenie redakcji na określone tematy); Przedstawiciele PTE w 2012 r. występowali w mediach wielokrotnie niemalże w każdym tygodniu (głównie w Radiu Tok FM, Trójce i Radiu PIN, TVN, CNBC oraz TV Biznes). Publikacje PTE były prezentowane w programie CNBC Górna półka. Działania PTE prezentowane są na stronie internetowej, gdzie m.in. udostępniane są prezentacje o PTE, także w wersji anglo i rosyjsko-języcznej. Wybrane artykuły i opinie członków i kooperantów PTE są także prezentowane na portalu Facebooku, gdzie przedstawiane są najważniejsze informacje o wydarzeniach w PTE. Obszerna informacja na temat obecności PTE w mediach jest prezentowana na stronie internetowej 8. Patronaty PTE IV edycja badania studentów 2012, w którym studenci ekonomicznych kierunków z całej Polski wyrażają swoje opinie na temat odbytych praktyk czy staży, a także przedstawiają preferencje dotyczące pierwszej pracy; IX Targi Wydawnictw Ekonomicznych. Targi odbyły się 8 9 listopada 2012 r. w Auli Spadochronowej SGH w Warszawie. Ich organizatorem jest Niezależny Miesięcznik Studentów MAGIEL. Szczegóły na stronie: Inauguracja sieci Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet 13 września 2012 r. inauguracja projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, którego celem jest promowanie i wspieranie zakładania firm przez Polki. Organizatorem jest Fundacja Ambasada Kobiet Biznesu wspierana przez Klub Przedsiębiorców i Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 15 października 2012 r. podręcznik Mikroekonomia autorstwa amerykańskich ekonomistów: laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells. Podręcznik wydało PWN. Oficjalna premiera 15 października 2012 r.; 14

17 Wprowadzenie Honorowy patronat nad 12 numerem Magazynu Forward; Ponadto na 2013 r. przyjęto następujące patronaty: patronat nad serią Nobliści wydawnictwa Wolters Kluwer, a w jej ramach m.in. RATIONALITY IN ECONOMICS, Vernon Smith (Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2002) STRATEGY OF CONFLICT, Thomas Schelling (Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2005 wspólnie z Robertem Aumannem) GOVERNING THE COMMONS, Elinor Ostrom (Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2009 wspólnie z Oliverem Williamsonem); Magister PAFERE 2013 konkurs na najlepsza pracę magisterska z dziedziny ekonomii termin nadsyłania prac listopad 2013 r.; marzec kwiecień 2013 r. X Edycja BOSS Festiwalu Przedsiębiorczości obejmuje uczelnie 17 miast, organizator: Studenckie Forum BCC; 1315 maja Nałęczów XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez KUL Wydział Nauk Społecznych kwietnia 2013 r. V Banking Forum w Hotelu Radisson w Warszawie wydarzenie będące platformą wymiany poglądów na zagadnienia kluczowe dla branży bankowej (patronat honorowy); 67 czerwca 2013 r. Konferencja na temat kierunków rozwoju Ekonomii i Zarządzania oraz wyzwań stojących przed agrobiznesem SGGW. 9. Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE W 2012 roku podejmowano działania mające na celu wspieranie działalności statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych oraz funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów. Realizację pozyskanych środków finansowych na realizację programów wspierających działalność statutową PTE przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania. 10. Modernizacja Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE W 2012 r. m.in. przeprowadzony został kapitalny remont holu w Domu Ekonomisty. Ponadto wykonano szereg innych prac poprawiających standard sal konferencyjnych (m.in. instalacja nowoczesnej klimatyzacji). Informacje o wymienionych wyżej oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych w 2012 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były sukcesywnie zamieszczane w kolejnych numerach Biuletynu PTE. 15

18 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r. 1.1 KONFERENCJE/ KONWERSATORIA/SEMINARIA/ Konwersatoria z cyklu Czwartki u Ekonomistów mają już swoją wieloletnią tradycję. Jest to forma otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. PTE jako organizator tych spotkań uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęło wyzwanie powstrzymania tego procesu i przywrócenia środowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym należytą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju W 2012 R. ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE DEBATY: 1. Znaczenie doświadczeń historycznych dla współczesnej ekonomii odbyła się 18 stycznia 2012 r. Debata została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej. Otwarcie obrad prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. Do debaty wprowadzili: prof. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa, prof. Jacek Luszniewicz, Szkoła Głowna Handlowa oraz Horacy Dębowski. Komentarz wygłosił prof. Wojciech Morawski, prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna w Maghrebie w kontekście ARABSKIEJ WIOSNY odbyła się 9 lutego 2012 r. Udział w debacie moderowanej przez prof. Elżbietę Mączyńską udział wzięli prominentni przedstawiciele krajów Maghrebu, w tym: Abdelkader Khemri Ambasador Algierii w Warszawie, Moha Ouali Tagma Ambasador Królestwa Maroka w Warszawie, Drije Nadra Ambasador Tunezji w Warszawie. 16

19 1. Realizacja programu działalności statutowej... Menagerowie innowatorzy-filantropi. Badanie kapitału społecznego i innowacyjności polskich przedsiębiorstw odbyła się 5 marca 2012 r. Moderatorem potkania była prof. Joanna Kotowicz-Jawor, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej PTE, w debacie udział wzieli prof. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr Aleksander Żołnierski, Instytut Badań Edukacyjnych. 4. Publikacje naukowe jako element oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych odbyła się 8 marca 2012 r. Gościem spotkania był prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 5. Jak budować system informacji i analiz wspierający strategiczne decyzje nauki odbyła się 12 marca 2012 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do debaty wprowadzili: dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, dr Olaf Gaji, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, inż. Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Julita Jabłecka, wiceprzewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, prof. Aleksandra Rogut, kierownik Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE. 6. Niepewność i niestabilność w gospodarce odbyła się 29 marca 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy oraz Szkoła Główna Handlowa. Moderatorem spotkania była prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE; do dyskusji wprowadzili: prof. Andrzej Herman Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, prof. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego, dr Roman Malinowski, Przewodniczący Klubu Dobro Wspólne Ponad Podziałami, prof. Władysław Szymański, Szkoła Główna Handlowa. 7. Niezależne, proaktywne, prestiżowe jakich ośrodków transferu technologii w Polsce? odbyła się 14 czerwca 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 8. Czy regulacje w sektorze bankowym zahamują wzrost gospodarczy Polski? odbyła się 5 lipca 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH. 9. Spółdzielczość w modernizacji Polski odbyła się 20 września 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy. 10. Sytuacja i polityka ludnościowa Polski odbyła się 11 października 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 11. Nauka o kryzysach finansowych odbyła się 16 października 2012 r. Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wystąpienie wprowadzające do debaty wygłosił prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego. 17

20 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku 12. Scenariusze bezpieczeństwa energetycznego Polski odbyła się 18 października 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: prof. Paweł Bożyk oraz prof. Adam Gierek. 13. Manifest oburzonych ekonomistów debata na temat książki odbyła się 25 października 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: prof. Andrzej Wernik, dr Michał Sułowski socjolog. Moderatorem dyskusji była prof. E. Mączyńska. 14. Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych odbyła się 15 listopada 2012 r. 15. Jakość kształcenia kadry menadżerskiej w Polsce w kontekście rankingu MBA Perspektywy 2012 odbyła się 29 listopada 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy. W debacie wystąpili: Waldemar Siwiński, Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy SEMINARIA FORUM MYŚLI STRATEGICZNEJ 1. Forum Myśli Strategicznej to cykl seminariów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2. W 2012 r. odbyły się następujące debaty: 3. Kryzys globalny XXI wieku. Czy można znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia odbyła się 16 stycznia 2012 r. z udziałem prof. Witolda M. Orłowskiego, prof. Antoniego Kuklińskiego i Ambasadora Ksawerego Burskiego 4. Otwarta nauka i otwarta edukacja jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej 26 stycznia 2012 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Moderatorem debaty była prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. W debacie udział wzięli: Bożena Bednarek-Michalska, wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Dominika Czerniewska, Uniwersytet Warszawski, Jarosław Lipszyc, Prezes Fundacji Nowoczesna Polska; Alicja Pacewicz, dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr Paweł Szczęsny, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, prof. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, dr Aleksy Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. 5. Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia 13 lutego 2012 r. Do dyskusji wprowadzili: Agnieszka Durska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dr Szymon Bachrynowski, Szkoła Wyższa Psycholologii Społecznej, prof. Wawrzyniec Konarski, Uniwersytet Jagielloński. 6. Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego do roku lutego 2012 r. Moderatorem debaty była prof. Elżbieta Mączyńska prezes PTE, w debacie udział wzięli prof. Antonii Kukliński, dyrektor Programowy Forum Myśli Strategicznej, dr Andrzej Kurkiewicz zastępca dyrektora Departamentu Strategii 18

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2006 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo