Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU

2

3 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU

4

5 SPIS TREŚCI Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 roku... 5 Informacje ogólne Informacje ogólne o stowarzyszeniu Zasady, formy i zakres działalności statutowej Informacja o działalności gospodarczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego... 8 Wprowadzenie Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r Konferencje/ konwersatoria/seminaria/ Konferencje poza PTE (z udziałem przedstawicieli PTE) Wydawnictwa PTE Współpraca z zagranicą Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE Klub Przedsiębiorców i Ekspertów Konkursy PTE Usprawnienia organizacyjne strona Działalność Władz PTE i Komisji Zarządu Krajowego Działalność Zarządu Krajowego PTE i jego Prezydium Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE Rada Naukowa PTE Kapituła i Komisje Zarządu Krajowego PTE Biuro Zarządu Krajowego PTE Informacja ogólna o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE w 2012 r Wyniki finansowe. Przychody i koszty Sytuacja majątkowa składniki i struktura majątku Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań Przychody z całokształtu działalności Koszty działalności Szczegółowe tabele przychodów i kosztów, z uwzględnieniem trzech sfer działalności Ocena syntetyczna wyniku finansowego 2012 roku i zamierzenia na rok Liczbowe zestawienie działalności statutowej oddziałów PTE oraz Zarządu Krajowego i Rady Naukowej Tabela 5.1a. Konferencje Tabela 5.1b Seminaria naukowe (bez seminariów szkoleniowych) Tabela 5.2 Szkolenia i kursy ekonomiczne (w tym seminaria szkoleniowe) Tabela 5.3 Szkoły i studia podyplomowe w O/PTE

6 Spis treści Tabela 5.4 Odczyty i prelekcje Tabela 5.5 Wydawnictwa i publikacje Tabela 5.6 Konsultacje i ekspertyzy Tabela 5.7 Członkowie w Oddziałach PTE Tabela 5.8 Koła, Kluby, Rady Naukowe Załączniki Załącznik nr 1: Wykaz członków władz PTE w kadencji Załącznik nr 2: Uchwała programowa XX Zjazdu Krajowego PTE Załącznik nr 3: Wykaz publikacji wydanych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r Załącznik nr 4: wykaz uchwał Zarządu Krajowego PTE oraz Prezydium ZK PTE podjętych w 2012 r Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r Oddział PTE w Białymstoku Oddział PTE w w Bielsku-Białej Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Elblągu Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze Oddział PTE w Warszawie

7 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU KRAJOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU

8

9 INFORMACJE OGÓLNE 1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, Warszawa Data wpisu w KRS: Numer KRS: Numer REGON: W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały. Wykaz członków władz PTE przedstawiono w załączniku nr 6.1 Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego przedstawiono w załączniku nr CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, ochrona interesów zawodowych ekonomistów, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą. 3. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez: 1) organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, 2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej, 7

10 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku 3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma naukowego Ekonomista oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu, 4) organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 5) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, 6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, 7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania, 8) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym, 9) uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, 10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie, 11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych, 12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, 13) współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. 4. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Pełny zakres działalności gospodarczej prowadzonej w Towarzystwie został określony w statucie; w poszczególnych jednostkach jest on znacznie zróżnicowany i określany przez władze danej jednostki. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 8

11 WPROWADZENIE Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 roku składa się z dwóch części: Sprawozdania merytorycznego Zarządu Krajowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r. oraz Sprawozdań z działalności Oddziałów PTE w 2012 r.. W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej w 2012 r. na szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów szczebla krajowego w realizacji tego programu. Dla zilustrowania dorobku całego Towarzystwa, w tej części sprawozdania zamieszczono dane liczbowe (wg stanu na r.), charakteryzujące podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE. W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając w niej sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE. Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r. pracowały w składzie wybranym przez XX Zjazd Krajowy PTE, który obradował w dniach 2021 maja 2010 r. w Warszawie (składy osobowe władz krajowych Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania stan na r.). Wytyczne dla działalności Towarzystwa oraz najistotniejsze zadania do realizacji zostały zawarte w uchwale programowej XX Zjazdu Krajowego (uchwała stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). W okresie sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod kierunkiem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE, kierując się tymi wytycznymi oraz Statutem Towarzystwa, podejmowały różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne rozwijając i utrwalając dotychczasowy dorobek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2012 r. (omówionych bardziej szczegółowo w dalszych punktach sprawozdania), należy wymienić następujące: 1. Podjęcie prac nad przygotowaniami do IX Kongresu Ekonomistów Polskich W 2012 roku podjęto działania merytoryczno-organizacyjne nad przygotowaniami do zorganizowania w 2013 r. IX Kongresu Ekonomistów Polskich (poprzedni, 9

12 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku VIII Kongres, obradował w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. pod hasłem Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju ). Materiały z VIII Kongresu a także podejmowane działania na rzecz organizacji IX Kongresu przedstawiane są na stronie internetowej Planowany na koniec listopada 2013 r. IX Kongres Ekonomistów Polskich EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI. ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH przypada na okres szczególny, w którym warunki rozwoju społeczno-gospodarczego kształtowane są w znacznej mierze pod wpływem następstw globalnego, zapoczątkowanego w latach 2007/2008 w USA kryzysu finansowego. Kryzys ten obnażył skalę i zakres globalnie naruszonej równowagi, w tym równowagi między sektorem finansowym i realnym, z czym jak się okazuje światu trudno się uporać. IX Kongres Ekonomistów Polskich ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na debatę nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w dziedzinie nauk ekonomicznych. Celem tego Kongresu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych. Formuła Kongresu jest zatem szeroka, tak aby z jednej strony umożliwić udział w nim jak najszerszej grupie uczestników, z drugiej zaś aby stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce. Kongres w takim ujęciu jest traktowany jako swego rodzaju synteza uczestnictwa ekonomistów polskich w rozwiązywaniu ważnych problemów praktyki życia gospodarczego. Koncepcja IX Kongresu Ekonomistów Polskich została przygotowana przez Radę Programową, stanowiącą szeroką reprezentację środowiska złożoną z polskich ekonomistów nie tylko związanych z PTE i jego Radą Naukową. Zatem Kongres ten jest pomyślany jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki. Szeroka formuła Kongresu wymusza potrzebę jego ukierunkowania. Będą temu służyć zamawiane referaty wiodące dla poszczególnych bloków tematycznych. W ramach IX Kongresu przewidywane są następujące bloki tematyczne: I. Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności. Aspekty teoretyczne. 10

13 Wprowadzenie II. Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna. III. Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce. Endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski. IV. Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dyskusję w paralelnych blokach tematycznych poprzedzi sesja plenarna, otwierająca Kongres, która dotyczyć będzie fundamentalnych problemów w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Kongres zamykać będzie końcowa sesja plenarna, w ramach której obok zamawianych referatów, zostaną w syntetycznej formie zaprezentowane wyniki paralelnych debat panelowych. Szeroka formuła Kongresu zobowiązuje organizatorów do otwartego sposobu przyjmowania nadsyłanych referatów, według przyjętych reguł. Referaty podlegać będą recenzji, przy czym przyjmowane będą wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej nigdzie nie publikowane i nie wygłaszane. Streszczenia nadsyłanych referatów wraz z notkami biograficznymi autorów zostaną udostępnione uczestnikom Kongresu w formie drukowanej. Pełne teksty referatów będą natomiast udostępnione uczestnikom Kongresu w wersji elektronicznej. Podczas obrad Kongresu referaty będą syntetycznie przedstawiane w ramach dyskusji panelowych prowadzonych przez moderatorów. Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej. Lista bloków tematycznych jest wynikiem dyskusji, jaka toczyła się na forum Rady Naukowej PTE i Rady Programowej Kongresu. IX Kongres poprzedzają organizowane przez PTE w 2012 i kontynuowane w 2013 roku seminaria oraz inne debaty, w tym w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów oraz w ramach Forum Myśli Strategicznej. Szczegółowe relacje z tych debat, w tym referaty i stenogramy debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE, a wybrane materiały także w periodyku Biuletyn PTE (dostępnym także na stronie internetowej PTE). 2. Program konwersatoriów Czwartki u Ekonomistów Program ten rozwinął się i utrwalił jako interesująca forma spotkań popularno-naukowych środowiska ekonomistów z przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych dziennikarzami, przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata nauki i kultury. O dużym zainteresowaniu Czwartkami u Ekonomistów świadczy zwiększona liczba tych spotkań oraz coraz większa liczba ich uczestników. Zapisy stenograficzne debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE co znacznie poszerza krąg odbiorców-czytelników oraz dyskutantów. Czwartki u Ekonomistów. 11

14 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku 3. Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej ma już swoją utrwaloną historię. Zostało powołane 28 stycznia 2008 r. w Warszawie. Wśród inicjatorów i pomysłodawców jego powołania było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Misją Forum jest krzewienie kultury i myśli strategicznej w Polsce. Realizacji tak postawionemu celowi służyć mają działania polegające zarówno na organizacji dyskusji i debat, jaki i prowadzeniu badań naukowych. Uczestnikami Forum Myśli Strategicznej są osoby z kręgów akademickich, biznesowych, rządowych oraz samorządowych. Kluczowe pytanie, z punktu widzenia inicjatorów powołania Forum, Polonia Quo Vadis? wpisuje się w listę priorytetów naukowych, biznesowych, społecznych i politycznych w Polsce. Istnieje potrzeba włączenia myśli strategicznej w krajowy system edukacji, a tym samym zachęcania uczniów i studentów do angażowania się w tego typu inicjatywy. Wagę tego zagadnienia doceniają czynniki rządowe patronat honorowy nad Forum Myśli Strategicznej sprawuje prof. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach Forum Myśli Strategicznej odbył się cykl debat specjalnych dotyczących Futurologii XXI wieku. W ramach tego cyklu zaplanowano 8 spotkań panelowych pt. Paradoksy futurologii roku 2050 poświęconych wybitnym publikacjom, które tworzą nowe elementy systemu wiedzy i wyobraźni organizującego nasze myślenie o przyszłości w horyzontach roku Realizacja projektu, zorganizowana przy wsparciu finansowym NBP, rozpoczęła się z początkiem roku akademickiego 2012/2013. Zakłada się, że debata w ramach tego cyklu seminariów powinna stanowić istotny wkład w polskich naukach społecznych w zakresie metodologii myślenia futurologicznego. Przedmiotem debat są m.in. wybitne dzieła światowej i polskiej literatury przedmiotu, ukierunkowane na poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu pojawiają się elementy nowego systemu wiedzy i wyobraźni organizującego nasze myślenie o przyszłości. Zakłada się, że cykl ośmiu seminariów zainspiruje powstanie nowego, wieloletniego projektu badawczego Ku nowej futurologii XXI wieku. Cykl zakończy się w 2013 r. konferencją Ku nowej futurologii XXI wieku, podsumowującą wszystkie osiem dyskusji, na której również zostanie przedstawiony zarys projektu badawczego Ku nowej futurologii XXI wieku. Naukowe debaty w ramach tego cyklu zostaną zsyntetyzowane i udokumentowane poprzez publikację specjalnego Biuletynu PTE o objętości około 200 stron w nakładzie 2000 egz. Dodatkowym efektem wymienionych przedsięwzięć jest pozyskiwanie wielu prominentnych prelegentów, znawców teorii i praktyki, reprezentujących różne środowiska ekonomiczne, bankowe, finansowe, biznesowe i inne. Udało się to m.in. dzięki zwiększeniu liczby organizowanych konwersatoriów i seminariów naukowych oraz zwiększającej się liczby uczestników, w tym wybitnych specjalistów z zakresu omawianych tematów.. 12

15 Wprowadzenie 4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) OWE to niezwykle ważne, przede wszystkim edukacyjne, statutowe zadanie w działalności PTE, realizowane od 26 lat przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także jest wypróbowanym, sprawdzonym poprzez wieloletnią tradycję, sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono finały XXV OWE i uruchomiono XXVI edycję. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej poświęcony został osobny rozdział w dalszej części sprawozdania. 5. Współpraca PTE z zagranicą Zarząd Krajowy PTE podejmował działania zmierzające do poszerzania kontaktów międzynarodowych Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były wypracowane w minionych latach formy takiej współpracy. Przykładem tego jest coroczne polsko-niemieckie seminarium naukowe we Vlotho w Niemczech, które odbyło się w dniach 1226 sierpnia 2012 r. Wzbogacany i rozwijany też był program Ekonomiści polscy w świecie. Ponadto podejmowane są działania mające na celu wspieranie uczestnictwa członków PTE w wydarzeniach naukowych za granicą. Zarząd Krajowy PTE nawiązał bliższą współpracę z wybranymi organizacjami międzynarodowymi odpowiednikami PTE. Ważnym i ciekawym przedsięwzięciem będącym próbą integracji środowisk ekonomicznych z innych krajów było FORUM PREZESÓW ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, które zorganizowane zostało przez PTE i odbyło się 2627 września 2012 r. Więcej informacji o różnych formach kontaktów zagranicznych naszego Towarzystwa przedstawiono w dalszej części sprawozdania, a także na stronie internetowej 6. Działalność wydawnicza W 2012 r. działalność wydawnicza na szczeblu krajowym była szczególnie intensywna. Opublikowano wiele pozycji książkowych autorstwa wybitnych autorów. Między innymi kontynuowana jest seria wydawnicza Nobliści w ekonomii, ukierunkowana na popularyzowanie dzieł z najwyższej noblowskiej półki, w tym Noblistów. Ponadto ZK PTE wydawał dwa periodyki Biuletyn PTE, dotyczący bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych oraz dwumiesięcznik naukowy Ekonomista wydawany wspólnie z PAN. Szerszej na temat działalności wydawniczej w dalszej części sprawozdania. 7. Współpraca PTE z mediami Realizowane w PTE przedsięwzięcia, w tym prezentowanie na stronie internetowej stenogramów wszystkich debat oraz wybranych tekstów i publikacji spotykają 13

16 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku się z rosnącym zainteresowaniem mediów. Coraz więcej jest relacji w prasie, radiu i telewizji o odbywających się w PTE dyskusjach i innych wydarzeniach. Niektóre z nich prezentowane są na stronie internetowej PTE. Relacje dotyczące działalności PTE oraz formułowane przez członków PTE opinie na tematy społeczno-gospodarcze kraju publikowane były m.in. w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa. Bank, Przegląd, Dziennik Polski, Gazeta Prawna, Polish Market, Tygodnik Solidarność, Nowe Życie Gospodarcze, a także w pismach regionalnych. Działalność PTE była popularyzowana także poprzez udział jego członków w debatach radiowych i telewizyjnych. Wymienić tu można m.in.: TOK FM, w tym udział w magazynie ekonomicznym EKG, prowadzonym przez Tadeusza Mosza; Polskie Radio Program 3 (rozmowy z redaktorem Wiktorem Legowiczem na wybrane tematy ekonomiczno-społeczne), Polskie Radio 1 rozmowy z red. Robertem Lidtke i in. Radio dla Ciebie (rozmowy na zaproszenie redakcji na określone tematy); Przedstawiciele PTE w 2012 r. występowali w mediach wielokrotnie niemalże w każdym tygodniu (głównie w Radiu Tok FM, Trójce i Radiu PIN, TVN, CNBC oraz TV Biznes). Publikacje PTE były prezentowane w programie CNBC Górna półka. Działania PTE prezentowane są na stronie internetowej, gdzie m.in. udostępniane są prezentacje o PTE, także w wersji anglo i rosyjsko-języcznej. Wybrane artykuły i opinie członków i kooperantów PTE są także prezentowane na portalu Facebooku, gdzie przedstawiane są najważniejsze informacje o wydarzeniach w PTE. Obszerna informacja na temat obecności PTE w mediach jest prezentowana na stronie internetowej 8. Patronaty PTE IV edycja badania studentów 2012, w którym studenci ekonomicznych kierunków z całej Polski wyrażają swoje opinie na temat odbytych praktyk czy staży, a także przedstawiają preferencje dotyczące pierwszej pracy; IX Targi Wydawnictw Ekonomicznych. Targi odbyły się 8 9 listopada 2012 r. w Auli Spadochronowej SGH w Warszawie. Ich organizatorem jest Niezależny Miesięcznik Studentów MAGIEL. Szczegóły na stronie: Inauguracja sieci Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet 13 września 2012 r. inauguracja projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, którego celem jest promowanie i wspieranie zakładania firm przez Polki. Organizatorem jest Fundacja Ambasada Kobiet Biznesu wspierana przez Klub Przedsiębiorców i Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 15 października 2012 r. podręcznik Mikroekonomia autorstwa amerykańskich ekonomistów: laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells. Podręcznik wydało PWN. Oficjalna premiera 15 października 2012 r.; 14

17 Wprowadzenie Honorowy patronat nad 12 numerem Magazynu Forward; Ponadto na 2013 r. przyjęto następujące patronaty: patronat nad serią Nobliści wydawnictwa Wolters Kluwer, a w jej ramach m.in. RATIONALITY IN ECONOMICS, Vernon Smith (Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2002) STRATEGY OF CONFLICT, Thomas Schelling (Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2005 wspólnie z Robertem Aumannem) GOVERNING THE COMMONS, Elinor Ostrom (Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2009 wspólnie z Oliverem Williamsonem); Magister PAFERE 2013 konkurs na najlepsza pracę magisterska z dziedziny ekonomii termin nadsyłania prac listopad 2013 r.; marzec kwiecień 2013 r. X Edycja BOSS Festiwalu Przedsiębiorczości obejmuje uczelnie 17 miast, organizator: Studenckie Forum BCC; 1315 maja Nałęczów XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez KUL Wydział Nauk Społecznych kwietnia 2013 r. V Banking Forum w Hotelu Radisson w Warszawie wydarzenie będące platformą wymiany poglądów na zagadnienia kluczowe dla branży bankowej (patronat honorowy); 67 czerwca 2013 r. Konferencja na temat kierunków rozwoju Ekonomii i Zarządzania oraz wyzwań stojących przed agrobiznesem SGGW. 9. Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE W 2012 roku podejmowano działania mające na celu wspieranie działalności statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych oraz funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów. Realizację pozyskanych środków finansowych na realizację programów wspierających działalność statutową PTE przedstawiono w odrębnym punkcie sprawozdania. 10. Modernizacja Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE W 2012 r. m.in. przeprowadzony został kapitalny remont holu w Domu Ekonomisty. Ponadto wykonano szereg innych prac poprawiających standard sal konferencyjnych (m.in. instalacja nowoczesnej klimatyzacji). Informacje o wymienionych wyżej oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych w 2012 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były sukcesywnie zamieszczane w kolejnych numerach Biuletynu PTE. 15

18 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2012 r. 1.1 KONFERENCJE/ KONWERSATORIA/SEMINARIA/ Konwersatoria z cyklu Czwartki u Ekonomistów mają już swoją wieloletnią tradycję. Jest to forma otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. PTE jako organizator tych spotkań uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęło wyzwanie powstrzymania tego procesu i przywrócenia środowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym należytą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju W 2012 R. ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE DEBATY: 1. Znaczenie doświadczeń historycznych dla współczesnej ekonomii odbyła się 18 stycznia 2012 r. Debata została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej. Otwarcie obrad prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. Do debaty wprowadzili: prof. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa, prof. Jacek Luszniewicz, Szkoła Głowna Handlowa oraz Horacy Dębowski. Komentarz wygłosił prof. Wojciech Morawski, prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna w Maghrebie w kontekście ARABSKIEJ WIOSNY odbyła się 9 lutego 2012 r. Udział w debacie moderowanej przez prof. Elżbietę Mączyńską udział wzięli prominentni przedstawiciele krajów Maghrebu, w tym: Abdelkader Khemri Ambasador Algierii w Warszawie, Moha Ouali Tagma Ambasador Królestwa Maroka w Warszawie, Drije Nadra Ambasador Tunezji w Warszawie. 16

19 1. Realizacja programu działalności statutowej... Menagerowie innowatorzy-filantropi. Badanie kapitału społecznego i innowacyjności polskich przedsiębiorstw odbyła się 5 marca 2012 r. Moderatorem potkania była prof. Joanna Kotowicz-Jawor, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej PTE, w debacie udział wzieli prof. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr Aleksander Żołnierski, Instytut Badań Edukacyjnych. 4. Publikacje naukowe jako element oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych odbyła się 8 marca 2012 r. Gościem spotkania był prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 5. Jak budować system informacji i analiz wspierający strategiczne decyzje nauki odbyła się 12 marca 2012 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do debaty wprowadzili: dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, dr Olaf Gaji, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, inż. Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Julita Jabłecka, wiceprzewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, prof. Aleksandra Rogut, kierownik Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE. 6. Niepewność i niestabilność w gospodarce odbyła się 29 marca 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy oraz Szkoła Główna Handlowa. Moderatorem spotkania była prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE; do dyskusji wprowadzili: prof. Andrzej Herman Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, prof. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego, dr Roman Malinowski, Przewodniczący Klubu Dobro Wspólne Ponad Podziałami, prof. Władysław Szymański, Szkoła Główna Handlowa. 7. Niezależne, proaktywne, prestiżowe jakich ośrodków transferu technologii w Polsce? odbyła się 14 czerwca 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 8. Czy regulacje w sektorze bankowym zahamują wzrost gospodarczy Polski? odbyła się 5 lipca 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH. 9. Spółdzielczość w modernizacji Polski odbyła się 20 września 2012 r. Organizatorzy debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy. 10. Sytuacja i polityka ludnościowa Polski odbyła się 11 października 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 11. Nauka o kryzysach finansowych odbyła się 16 października 2012 r. Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wystąpienie wprowadzające do debaty wygłosił prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego. 17

20 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2012 roku 12. Scenariusze bezpieczeństwa energetycznego Polski odbyła się 18 października 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: prof. Paweł Bożyk oraz prof. Adam Gierek. 13. Manifest oburzonych ekonomistów debata na temat książki odbyła się 25 października 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: prof. Andrzej Wernik, dr Michał Sułowski socjolog. Moderatorem dyskusji była prof. E. Mączyńska. 14. Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych odbyła się 15 listopada 2012 r. 15. Jakość kształcenia kadry menadżerskiej w Polsce w kontekście rankingu MBA Perspektywy 2012 odbyła się 29 listopada 2012 r. Organizator debaty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy. W debacie wystąpili: Waldemar Siwiński, Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy SEMINARIA FORUM MYŚLI STRATEGICZNEJ 1. Forum Myśli Strategicznej to cykl seminariów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2. W 2012 r. odbyły się następujące debaty: 3. Kryzys globalny XXI wieku. Czy można znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia odbyła się 16 stycznia 2012 r. z udziałem prof. Witolda M. Orłowskiego, prof. Antoniego Kuklińskiego i Ambasadora Ksawerego Burskiego 4. Otwarta nauka i otwarta edukacja jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej 26 stycznia 2012 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Moderatorem debaty była prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. W debacie udział wzięli: Bożena Bednarek-Michalska, wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Dominika Czerniewska, Uniwersytet Warszawski, Jarosław Lipszyc, Prezes Fundacji Nowoczesna Polska; Alicja Pacewicz, dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr Paweł Szczęsny, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, prof. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, dr Aleksy Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. 5. Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia 13 lutego 2012 r. Do dyskusji wprowadzili: Agnieszka Durska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dr Szymon Bachrynowski, Szkoła Wyższa Psycholologii Społecznej, prof. Wawrzyniec Konarski, Uniwersytet Jagielloński. 6. Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego do roku lutego 2012 r. Moderatorem debaty była prof. Elżbieta Mączyńska prezes PTE, w debacie udział wzięli prof. Antonii Kukliński, dyrektor Programowy Forum Myśli Strategicznej, dr Andrzej Kurkiewicz zastępca dyrektora Departamentu Strategii 18

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni Państwo, wspólna konferencja

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ΕΤΨΚΑ Ι ΕΚ ΝΟΜΙΑ 2016 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Gajda

mgr inż. Michał Gajda zdjęcie Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda Łódź, 6 grudnia 2014 Absolwent: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Wykonywanie narzędzi z węglików

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku 1. Nazwa, siedziba i adres Centrum Technologii Informacyjnych e-misja Płużnica 64 87-214 Płużnica

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora Uczelni oraz niniejszym Statutem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere.

Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere. Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere.org VOLKSWAGEN BANK DIRECT 33 2130 0004 2001 0409 4215 0001 Szanowni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r. Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 11 lipca 2017r. Jak robimy Ranking 1. Przejrzystość metodologii rankingu 2. Uspołecznienie procesu nadzoru nad prawidłowością przygotowania rankingu 3. Stabilna

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu

Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu Prof. Jerzy Woźnicki Jubileuszowe Zgromadzenie Fundatorów, Warszawa, dnia 19 września 2012 r. 1 Fundacja Rektorów Polskich oraz Instytut Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wiodącym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zwanego dalej Towarzystwem, jest dążenie do podnoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROKU 1. Stan prawny. 1.1. Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu 16.09.2009 r. do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Posiedzenie Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - Katowice, 17.05.2016r. - AGENDA Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Członkowie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Załącznik do uchwały nr 167 Senatu SGH z dnia 5 lipca 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 1 1. Specjalny fundusz nagród tworzony jest z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

FORUM EKONOMICZNE. Konferencja Pro100 do Prezydencji.Forum organizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, MSZ i UW w marcu 2011.

FORUM EKONOMICZNE. Konferencja Pro100 do Prezydencji.Forum organizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, MSZ i UW w marcu 2011. FORUM EKONOMICZNE 23 marca 2012 roku Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje Forum Ekonomiczne poświęcone sytuacji ekonomicznej w strefie euro i w Unii Europejskiej oraz instrumentom

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 18:39:53 Numer KRS: 0000113691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU { redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2010 Spis treści Elżbieta CMączyńska,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. MISJA WYDAWNICTWA UG Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego jest naukowym wydawnictwem akademickim, dbającym o poziom naukowy i edytorski wydawanych

Bardziej szczegółowo