Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, Warszawa Fax (22) numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości powyżej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.)

2 Spis Treści ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ROZDZIAŁ IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XXI. INNE ISTOTNE INFORMACJE Formularz Ofertowy... Oświadczenie z art. 22 ust. ustawy... 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia... 5 Oświadczenie Wykaz zamówień... 6 Oświadczenie Wykonawcy... 7 Wzór umowy S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

3 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia.. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): ) Główny przedmiot: ) Dodatkowe przedmioty: Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: Zamawiający ) licencji oprogramowania Microsoft i usług oprogramowania Microsoft przez okres 36 miesięcy zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej w tabeli. Lp Numer Nazwa Typ Ilość a Microsoft Lync Server Plus CAL All Lng Licencja 522 b YEG-0063 License/ Pack MVL License for ECAL Device CAL 522 2a Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng Licencja License/ Pack MVL Processor 2b License 3a Microsoft Lync Server Ent All Lng License/ Licencja 6PH b Pack MVL License 4a Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng Licencja 32 MUY b License/ Pack MVL License 32 5a Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng Licencja 32 MCD b License/ Pack MVL License 32 6a Microsoft Visio Premium All Lng License/ Licencja TSD b Pack MVL 7a Microsoft Enterprise Desktop w MDOP All Lng Licencja 22 M7D b License/ Pack MVL License 22 8 M6D M7D P P MUY P VD H H H H D TX Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng MVL License Microsoft Enterprise Desktop w MDOP All Lng MVL License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng MVL License Microsoft Windows Server Standard All Lng MVL License Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng MVL License Microsoft Windows Server Datacenter All Lng MVL License Proc Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages MVL Microsoft Exchange Server Standard All Languages MVL Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng MVL Processor License Microsoft SQL CAL All Languages MVL Device CAL Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng MVL Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng MVL Processor License Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng MVL License Proc Microsoft SharePoint Server All Lng MVL License Microsoft Project Server Win32 All Languages MVL Microsoft Project Professional Win32 All Languages MVL w/ ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages MVL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages MVL Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng MVL License Per User EFC Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng 3 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

4 MVL License 28 J4A CKF H5-002 Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng MVL License Microsoft SharePoint IntrntSites Ent All Lng MVL License Microsoft Premier Enterpriese Product Support Poland All Quarter Support Contract Standard Wsparcie techniczne Premier Enterprise Support 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę posiadającego aktualny status Large Account Reseller oraz upoważnienie do sprzedaży licencji oprogramowania Microsoft i do świadczenia usługi dla oprogramowania Microsoft. 4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz ). 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę oprogramowania i usług równoważnych do wymienionych w tabeli zamieszczonej w pkt 2. ROZDZIAŁ II. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. ROZDZIAŁ III. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.; dalej: ustawa ). ROZDZIAŁ IV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. ustawy. ROZDZIAŁ V. Termin wykonania zamówienia.. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 3 marca 205 r. 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę potwierdzenie nabycia przez Zamawiającego Licencji i Usług, w tym kodów dostępu potwierdzających prawo do korzystania, używania i uruchamiania przez Zamawiającego programów systemowych Microsoft, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. ROZDZIAŁ VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: ) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. ustawy, w szczególności: (a) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc zrealizowali usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 2 (dwa) zamówienia o wartości każdego z nich nie mniejszej niż ,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) o charakterze podobnym do zakresu prac niniejszego zamówienia, tj. polegających na świadczeniu usługi oraz dostawie oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy typu Enterprise; oraz 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. ustawy. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi lub dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Niespełnienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3, chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: ) Wypełniony Formularz Ofertowy (wg załącznika nr do siwz); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. pkt 2 ustawy; 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

5 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. ustawy (wg załącznika nr 2 do siwz); 8) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do siwz); 9) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zamówienia zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 4 do siwz). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji zamówienia; 0) Dowód wniesienia wadium (oryginał w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, winno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą); ) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym; 2) Dokument potwierdzający, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania: (a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualny status Wykonawcy Large Account Reseller oraz upoważnienie do sprzedaży oprogramowania Microsoft i do świadczenia usługi dla oprogramowania Microsoft albo, w przypadku zaoferowania oprogramowania i usług równoważnych oświadczenie Wykonawcy potwierdzające upoważnienie do sprzedaży oferowanego równoważnego oprogramowania i do świadczenia usługi wsparcia dla oferowanego równoważnego oprogramowania (wg załącznika nr 5 do siwz). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ) pkt, ppkt 2, 4 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: (a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); (b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); (c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) pkt, ppkt 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4 8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: DZP 260 3/202. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższy numer referencyjny. 3. Wykonawcy winni kierować do Zamawiającego wszelką korespondencję (w tym także oferty) za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczać osobiście lub przez kuriera, na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33 5 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

6 Warszawa Parter Kancelaria Główna 4. Zamawiający dopuszcza wzajemne przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, chyba, że co innego stanowią przepisy prawa, niniejsza siwz lub treść pism przekazywanych przez Zamawiającego. Zamawiający ze swojej strony wskazuje dla tego celu następujący numer faksu: +48 (22) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią niniejszej siwz kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą siwz, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia także na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą siwz 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu jego składania, o którym mowa w pkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może przed terminem składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na niniejszą siwz. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, którym przekazał niniejszą siwz, jak również zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą siwz. ROZDZIAŁ IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:. w sprawach formalnych: Pan Zbigniew Antonik, tel.: +48 (22) w godz ROZDZIAŁ X. Wymagania dotyczące wadium.. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium może być wniesione w: ) pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku , z dopiskiem na przelewie: wadium w postępowaniu na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu przygotowania oferty.. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr do niniejszej siwz. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania i usług równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia kolumn [b], [c] i [d] Tabeli nr i Tabeli nr 2 Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr do siwz, poprzez wpisanie danych dotyczących oferowanego równoważnego oprogramowania i usług. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej siwz. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna zawierać jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału, nie podlegają zwrotowi. 5. Oferta pod rygorem nieważności musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis). 6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku pełnomocnictwa kopii potwierdzonej notarialnie). Poświadczenie za zgodność 6 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

7 z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających do dyspozycji zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w formie pisemnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem). 0. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę były kolejno ponumerowane.. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta), oferta zawierała spis treści a strona tytułowa oferty zawierała następujące informacje: ) temat postępowania na jaki oferta jest składana, 2) nazwa Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne podmioty tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem pełnomocnika konsorcjum, 3) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) nr telefonu, nr faksu, dane osoby do kontaktu. 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwa (firma) Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: ) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty. 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3) Każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. pkt -9 ustawy, w tym złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. ustawy winno być podpisane przez pełnomocnika konsorcjum. 4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. ROZDZIAŁ XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce zaadresowanej jak poniżej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa Oferta na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy oraz Nie otwierać przed dniem r. godz " 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sposób i w miejscu wskazanym w rozdziale VIII. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 3 30 w siedzibie Zamawiającego Warszawa, ul. Poleczki 33, Warszawa. ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i podania ceny ofertowej netto, należnego podatku od towarów i usług VAT oraz ceny ofertowej brutto w sposób określony w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr do siwz. 2. Ceny określone w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podane ceny nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIX pkt 4 niniejszej siwz. 3. Ceny określone w formularzu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 4. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym winne być wyrażone w złotych polskich. 7 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

8 ROZDZIAŁ XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ XVI. Opis kryteriów wyboru oferty.. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami: kryterium cena 00%, wg poniższego wzoru P = x 00 pkt, gdzie: P ilość punktów oferty badanej w kryterium cena Cmin. cena najniższa spośród ważnych ofert Cb cena oferty badanej 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, niniejszej siwz oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru. ROZDZIAŁ XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. ustawy. ROZDZIAŁ XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane jest w wysokości 3 % ceny oferty brutto. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: ) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręczenia udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma być wystawione przez bank, ubezpieczyciela lub poręczyciela. Bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale siwz będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentów. 7. Zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca złoży u Zamawiającego w Kancelarii Głównej, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Poleczki 33, z adnotacją dla Departamentu Informatyki. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w wysokości 00% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 0. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi zgodnie z pkt 9 wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XIX. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej siwz. 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższych przypadkach: 8 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

9 ROZDZIAŁ XX. ) jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej dla danej dostawy lub usługi stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę danej dostawy lub usługi. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale VIII niniejszej siwz. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: ) 0 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 5 (piętnastu) dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) 0 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej; 3) 0 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia(czynności inne niż określone w ppkt ) i 2) powyżej). 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. ROZDZIAŁ XXI. XXI.I. Inne istotne informacje. Zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia i wycofanie złożonej oferty.. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. XXI.II. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:. Jest niezgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 3. Jeżeli złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XXI.III. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania zamówienia lub jego części. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXI.IV. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XXI.V. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 9 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Załączniki do siwz:. Wzór Formularza Ofertowego. 2. Wzór Oświadczenia z art. 22 ustawy. 3. Wzór Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 4. Wzór Oświadczenia Wykaz zamówień. 5. Wzór Oświadczenia Wykonawcy. 6. Wzór umowy wraz z załącznikami. 0 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

11 załącznik nr do siwz pieczęć Wykonawcy Formularz Ofertowy Ja(my) niżej podpisany(-i): działając w imieniu i na rzecz: W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia: I. Tabela nr Licencje oprogramowania systemowego: Lp Numer Nazwa Produkt Cena jednostkowa netto w zł Ilość [szt.] Wartość netto w zł Podatek VAT w % zł Wartość brutto w zł [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g]=[e]*[f] [h] [i]=[g]*[h] [j]=[g]+[i]. YEG-0063 Microsoft Lync Server Plus CAL All Lng License Licencja Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng Licencja License 3. 6PH Microsoft Lync Server Ent All Lng License Licencja 4. MUY Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng Licencja 32 License 5. MCD-0047 Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Licencja 32 Lng License 6. TSD Microsoft Visio Premium All Lng License Licencja 7. M7D Microsoft Enterprise Desktop w MDOP All Lng License Licencja 22 ( 7) II. Tabela nr 2 Usługi : Lp Numer Nazwa Produkt Cena jednostkowa netto w zł Ilość [szt.] Wartość netto w zł Podatek VAT w % zł Wartość brutto w zł [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g]=[e]*[f] [h] [i]=[g]*[h] [j]=[g]+[i]. YEG-0063 Pack MVL License for 522 ECAL Device CAL PH MUY MCD TSD M7D M6D Pack MVL Processor License Pack MVL License Pack MVL License Pack MVL License Pack MVL Pack MVL License Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng MVL License S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

12 9. M7D P P MUY P VD H H H H D TX EFC J4A-0055 Microsoft Enterprise Desktop w MDOP All Lng MVL License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng MVL License Microsoft Windows Server Standard All Lng MVL License Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng MVL License Microsoft Windows Server Datacenter All Lng MVL License Proc Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages MVL Microsoft Exchange Server Standard All Languages MVL Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng MVL Processor License Microsoft SQL CAL All Languages MVL Device CAL Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng MVL Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng MVL Processor License Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng MVL License Proc Microsoft SharePoint Server All Lng MVL License Microsoft Project Server Win32 All Languages MVL Microsoft Project Professional Win32 All Languages MVL w/ ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages MVL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages MVL Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng MVL License Per User Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng MVL License Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng MVL License S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

13 29. CKF H5-002 Microsoft SharePoint IntrntSites Ent All Lng MVL License Microsoft Premier Enterpriese Product Support Poland All Quarter Support Contract Standard Wsparcie techniczne Premier Enterprise Support ( 30) za łączną cenę ofertową: Lp Nazwa Wartość netto w zł Podatek VAT w zł Wartość brutto w zł [a] [b] [c] [d] [e] ( 7) Tabeli nr + ( 30) Tabeli nr 2 Słownie zł cena ofertowa netto: Słownie zł cena ofertowa brutto: Oświadczamy, że:. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale V siwz oraz wzorze umowy. 2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz. 5. Wadium w wysokości ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr prowadzony w banku. 7. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % łącznej ceny ofertowej brutto. 8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (a) wykonanie zamówienia w części (zakres prac), co stanowi % ceny ofertowej brutto. 0. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:.. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr tel., nr fax., adres . Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.), dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 3 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

14 załącznik nr 2 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie z art. 22 ust. ustawy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy oświadczam(-y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w przepisach art. 22 ust. ustawy, dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 4 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

15 załącznik nr 3 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy oświadczam(-y), że nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. ustawy., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 5 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

16 załącznik nr 4 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykaz zamówień Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy oświadczam(-y), że posiadamy wiedzę i doświadczenie Lp Zamawiający (nazwa, adres; pożądany: nr telefonu i nazwisko osoby odbierającej zamówienie) Wykonawca zamówienia Opis przedmiotu zamówienia [należy wykazać zamówienia obejmujące prace o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia] Wartość brutto (zł) zamówienia zrealizowana przed upływem terminu składania ofert Rozpoczęcie [DD-MM- RRRR] Okres realizacji Zakończenie [DD-MM- RRRR] [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 2 3 Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca winien przyporządkować odpowiedni dokument. POUCZENIE: Art. 297 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) Jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie zamówienia zrealizowane przez inny podmiotu niż Wykonawca, należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt, ppkt 9 niniejszej siwz. 6 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

17 załącznik nr 5 do siwz pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition przez okres 36 miesięcy oświadczam(-y), że: posiadamy aktualny status Large Account Reseller oraz upoważnienie do sprzedaży oprogramowania Microsoft i do świadczenia usługi dla oprogramowania Microsoft* / posiadamy upoważnienie do sprzedaży oferowanego równoważnego oprogramowania. [Wykonawca winien wpisać producenta oferowanego równoważnego oprogramowania i usług wsparcia] i do świadczenia usługi wsparcia dla oferowanego równoważnego oprogramowania.*, dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) * UWAGA: niepotrzebne skreślić. 7 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

18 Wzór umowy Umowa nr /DI/202/260 załącznik nr 6 do siwz zawarta w Warszawie w dniu. 202 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Jana Pawła II nr 70, REGON nr , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP , reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nadolnika Zastępcę Prezesa, Pełnomocnika; Panią Barbarę Okupniak Stefańską Dyrektora Departamentu Księgowości w ramach zajmowanego stanowiska wykonująca obowiązki Głównego Księgowego, Pełnomocnika; zwaną dalej Kupującym lub ARiMR a. reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Sprzedawcą. W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:. Definicje W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane: ) Strony: Kupujący Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Sprzedawca dostawca Programów systemowych i Usług, posiadający status Large Account Reseller potwierdzony stosownym oświadczeniem (odsprzedawca w rozumieniu Umowy Ramowej); 2) Umowa niniejsza umowa wraz z załącznikami określająca prawa i obowiązki Stron; 3) Microsoft spółka Microsoft Corporation, Redmont, Washington USA, będąca twórcą Programów systemowych; 4) Umowa Ramowa (Umowa Licencyjna) łącznie trzy umowy: Umowa Enterprise Government nr 80 E zawarta w dniu r., Umowa Business nr zawarta w dniu r. oraz Rejestracja Microsoft nr (pośrednia) zawarta w dniu r., zawarte pomiędzy Kupującym a Microsoft Ireland Operations Limited (spółka prawa irlandzkiego), stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy; 5) Programy systemowe oprogramowanie Microsoft /systemy operacyjne i aplikacje/, których wykaz stanowi Załącznik nr do Umowy; 6) Licencja prawo do bezterminowego korzystania, uruchamiania i użytkowania każdego z udostępnionych przez Microsoft i zakupionych przez Kupującego Programów systemowych na warunkach, w tym na polach eksploatacji, określonych w Umowie Ramowej; 7) Usługa oznacza wsparcie techniczne dla Programów systemowych wskazanych w Załączniku nr do Umowy, z których Kupujący korzysta na podstawie Umowy Ramowej, świadczone przez Sprzedawcę zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy; 8) Licencja i Usługa oznacza jednoczesne uzyskanie Licencji i Usługi dla poszczególnych Programów systemowych wskazanych w Załączniku nr do Umowy. 2. Zakres Umowy. Na podstawie Umowy Kupujący za pośrednictwem Sprzedawcy nabędzie Licencje i Usługi - dla Programów systemowych Microsoft wymienionych w Załączniku nr do Umowy. Warunki, w tym pola eksploatacji, korzystania z Programów systemowych w ramach Licencji określono w Umowie Ramowej. 2. Sprzedawca, w ramach Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia Kupującemu aktualizacji i poprawek do Programów systemowych oraz świadczenia Usług w zakresie opisanym w Załączniku nr 3 do Umowy. Kupujący uprawniony będzie do korzystania z aktualizacji i poprawek do Programów systemowych na warunkach, w tym polach eksploatacji, określonych w Umowie Ramowej dla Programów systemowych. 3. Sprzedawca oświadcza, że jest upoważniony przez Microsoft do udzielenia Licencji z jednoczesnym świadczeniem Usług dla Programów systemowych, z których Kupujący korzystać będzie na podstawie niniejszej Umowy. Oświadczenie Sprzedawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 8 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

19 4. Kupujący, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust. 2, jednak nie wcześniej niż od dnia r. (Rejestracja Microsoft nr ), nabywa prawa do: ) bezterminowego korzystania, uruchamiania i używania Programów systemowych Microsoft; 2) korzystania do dnia r. z Usług dla Programów systemowych Microsoft. 3. Wynagrodzenie i płatności. Za Licencję i Usługę, świadczoną w okresie wskazanym w 2 ust. 4 pkt 2 Umowy, Sprzedawcy przysługuje łącznie wynagrodzenie w wysokości nie więcej niż:..,00 zł netto (słownie złotych: /00) plus należny VAT w kwocie,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto..,00 zł (słownie złotych: 00/00). 2. Wynagrodzenie za Licencję określoną w 2 ust. 4 pkt Sprzedawcy przysługuje łącznie w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00). Strony ustalają zgodnie następujące zasady oraz terminy wystawiania faktur i płatności powyższego wynagrodzenia: ) w 202 r.: nastąpi zapłata wartości 4/60 (słownie: czternaście sześćdziesiątych) co daje kwotę w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00); 2) w 203 r.: nastąpi zapłata wartości 23/60 (słownie: dwadzieścia trzy sześćdziesiąte) co daje kwotę w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00), przy czym faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę i dostarczona Kupującemu w terminie 0 4 stycznia 203 r.; 3) w 204 r.: nastąpi zapłata wartości 23/60 (słownie: dwadzieścia trzy sześćdziesiąte) co daje kwotę w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00), przy czym faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę i dostarczona Kupującemu w terminie 0 4 stycznia 204 r. 3. Wynagrodzenie za Usługę, świadczoną w okresie wskazanym w 2 ust. 4 pkt 2 Umowy, Sprzedawcy przysługuje łącznie w wysokości:.,00 zł netto (słownie złotych:.. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych: 00/00), co daje kwotę brutto..,00 zł (słownie złotych:.. 00/00). Strony ustalają zgodnie następujące zasady oraz terminy wystawiania faktur i płatności powyższego wynagrodzenia: ) w 202 r.: nastąpi zapłata wartości 4/60 (słownie: czternaście sześćdziesiątych) co daje kwotę w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00); 2) w 203 r.: nastąpi zapłata wartości 23/60 (słownie: dwadzieścia trzy sześćdziesiąte) co daje kwotę w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00), przy czym faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę i dostarczona Kupującemu w terminie 0 4 stycznia 203 r.; 3) w 204 r.: nastąpi zapłata wartości 23/60 (słownie: dwadzieścia trzy sześćdziesiąte) co daje kwotę w wysokości:..,00 zł netto (słownie złotych:. 00/00) plus należny VAT w kwocie.,00 zł (słownie złotych:.. 00/00), co daje kwotę brutto.,00 zł (słownie złotych: 00/00), przy czym faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę i dostarczona Kupującemu w terminie 0 4 stycznia 204 r. 4. Kwoty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 składają się na wynagrodzenie określone w ust.. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt i ust. 3 pkt płatne będzie przelewem na konto Sprzedawcy, podane na fakturze VAT, w terminie 28 dni od daty otrzymania przez Kupującego faktury VAT wraz z kopią podpisanego bez zastrzeżeń przez Kupującego protokołu odbioru, określonego w 4 ust. 2 Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2-3 i ust.3 pkt. 2-3 płatne będzie przelewem na konto Sprzedawcy, podane na fakturze VAT, w terminie 28 dni od daty otrzymania przez Kupującego faktury VAT. 6. Za datę zapłaty uważa się datę przekazania do banku przez Kupującego polecenia zapłaty. 7. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego protokołu odbioru określonego w 4 ust. 2 Umowy spowoduje naliczenie ponownego, co najmniej 28 dniowego, terminu płatności licząc od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT lub dostarczenia niniejszych dokumentów. 8. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto zostaną naliczone i wypłacone Sprzedawcy według właściwych stawek podatku VAT obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT. 4. Dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić potwierdzenie nabycia przez Kupującego Licencji i Usług, w tym kodów dostępu potwierdzających prawo do korzystania, używania i uruchamiania przez Kupującego Programów systemowych Microsoft, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 9 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

20 2. Potwierdzenie nabycia przez Kupującego Licencji i Usługi nastąpi przez podpisanie bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 3. Osobami upoważnionymi przez Strony do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz do rozpatrywania bieżących spraw związanych z wykonaniem Umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków, w tym terminów, są: po stronie Kupującego: tel.:..; tel.:..; Adres do korespondencji: ARiMR Departament Informatyki ul. Poleczki 33 po stronie Sprzedawcy: tel.:..; Adres do korespondencji:.. ul. nr Warszawa Zobowiązania Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art Kodeksu cywilnego. 2. Sprzedawca nie ma prawa, bez zgody Kupującego, do posługiwania się przy wykonywaniu Umowy osobami zatrudnionymi u Kupującego, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od Umowy z winy Sprzedawcy i zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 0 % wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. Umowy oraz zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Uprawnienia Kupującego. W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę zobowiązania określonego w 4 ust. Umowy w terminie określonym w 4 ust. Umowy, Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. Umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną w umowie karę umowną Kupującemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Kary umowne, o którym mowa w niniejszej Umowie płatne są w terminie 4 dni od otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do ich zapłacenia lub przez potrącenie z wynagrodzenia. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Sprzedawca złoży u Kupującego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z form, o których mowa w art. 48 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 3 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. Umowy, co stanowi kwotę,00 zł (słownie złotych:. 00/00) najpóźniej w dniu podpisania Umowy pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy. 2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej Sprzedawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wystawione przez bank albo ubezpieczyciela. Bank albo ubezpieczyciel zapłaci, na rzecz Kupującego, w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę w wysokości 3 % wartości brutto Umowy, co stanowi kwotę.,00 zł (słownie złotych: 00/00), na pierwsze wezwanie Kupującego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Sprzedawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Kupującego jest uzasadnione czy nie. 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia ma być wystawione przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową lub podmiot, o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), który poręczy należyte wykonanie Umowy do wysokości 3 % wartości brutto Umowy, co stanowi kwotę..,00 zł (słownie złotych:.. 00/00). 5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. będzie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, Kupujący zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych dokumentów. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Kupującego za należycie wykonaną. 20 S trona zakup usług wsparcia technicznego Microsoft i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Enterprise Edition

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272949-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania budynków 2011/S 165-272949 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219267-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013

Licytacja L Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 Licytacja L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 Ogłoszenie o zamówieniu L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 I. Dane zamawiającego Nazwa: ARiMR - ARiMR,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa i montaż wyposażenia budynku rejestracji - fotele, krzesła w SPSK

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo