STRATEGIA funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr L/997/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. STRATEGIA funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim ZARZ ĄD W OJEWÓDZ TWA LUBELS KIEGO SIER PIE Ń 2015

2 Wykaz użytych skrótów Kontekst opracowania strategii Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych Przyjęte założenia operacyjne Proces przygotowania strategii Strategia funkcjonowania ROT WL Podstawy działalności ROT WL Misja i wizja Cele strategiczne oraz zadania Struktura organizacyjna ROT WL Przyjęte założenia organizacyjne Obszary i zasady współpracy Zakres działalności ROT WL Monitorowanie i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych nt. regionu Tworzenie i koordynacja Planu badań UMWL (badania własne i zlecone) Zarządzanie rekomendacjami Inwentaryzacja źródeł wiedzy nt. województwa Regionalne Forum Terytorialne Think-tank Baza źródeł danych Przyjęte założenia Zakres i funkcjonalność bazy źródeł danych Wnioski i rekomendacje do dalszego rozwoju ROT WL Współpraca z instytucjami dysponującymi danymi nt. regionu Współpraca z ekspertami w ramach powołanego Think-tanku Działalność publicystyczna Funkcjonowanie RFT Inwentaryzacja źródeł Monitoring danych nt. regionu Prognozowanie trendów rozwojowych Działania promocyjne Załączniki Organizacje dysponujące danymi nt. sytuacji w regionie przegląd Izba Skarbowa Izba Celna Centrum Analityczne Administracji Celnej (przy Izbie Celnej) Kuratorium Oświaty Wojewódzka Komenda Policji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju karty wskaźników Wzór Karty zgłoszenia badania Strona 2 z 61

3 Wykaz użytych skrótów Skrót CEIDG Rozwinięcie skrótu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej DEFS Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie DGiWZ Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie DPR Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie DRPO GDDKiA GUS LOBR KOT KSRR NFZ OA OECD RFT RFT WL ROT ROT WL ROPS RSI WL Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Główny Urząd Statystyczny Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych Krajowe Obserwatorium Terytorialne Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Analiz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) Regionalne Forum Terytorialne Regionalne Forum Terytorialne województwa lubelskiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa lubelskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku SRWL Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030r.) UMWL WUP Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Strona 3 z 61

4 1. Kontekst opracowania strategii 1.1 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych W Polsce pierwszym dokumentem strategicznym, w którym uwzględniono konieczność stworzenia systemu monitorowania procesów rozwojowych i efektów realizacji polityk publicznych jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, z 13 lipca 2010 roku (KSRR). Zgodnie z jej zapisami obserwatoria rozwoju terytorialnego staną się podstawowym elementem systemu monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej 1. Uszczegółowienie zadań ze Strategii zawarto zaś w Planie działań do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, z dnia 2 listopada 2010 roku. Zgodnie z KSRR, zadania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) obejmują m.in.: prowadzenie bieżących analiz i ewaluacji polityk publicznych na podstawie porównywalnych i agregowalnych danych - służących optymalizacji wykorzystania środków finansowych; prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionach; prowadzenie prac diagnostycznych na potrzeby działalności operacyjnej i planowania strategicznego; tworzenie scenariuszy dla przyszłości i dostarczenie informacji umożliwiających wybór najlepszej ścieżki rozwoju; dostarczanie informacji dotyczących postępu realizacji polityki regionalnej warunkujących przyznawanie dalszych środków na finansowanie działań rozwojowych; wspieranie budowy odpowiedniego systemu monitorowania interwencji publicznych ukierunkowanych terytorialnie poprzez: o tworzenie elastycznego systemu pozyskiwania danych, dającego możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki makroekonomiczne; o wypracowywanie standardów wymiany danych do wykorzystania przez rząd i samorządy pozwalających agregować porównywalne dane dla informowania społeczeństwa o zmianach w sposób transparenty. Rola Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim (ROT WL) została określona w przyjętej 24 czerwca 2013 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r. 2 ) (SRWL). Zgodnie z zapisami SRWL, ROT WL działa na zasadzie partnerskiej sieci instytucji regionalnych przy wykorzystaniu narzędzia elektronicznego (platformy internetowej) udostępnionego i zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL). Zakłada się, że elementami sieci będą instytucje publiczne i zespoły o charakterze Think-tank, które w sposób obiektywny i twórczy zaangażowane będą w proces monitorowania rozwoju województwa przy zachowaniu wysokich standardów badań. Badania realizowane na potrzeby ROT WL zapewnią stałe i wieloletnie wsparcie eksperckie dla Samorządu Województwa Lubelskiego w prowadzeniu polityki rozwoju i wdrażania SRWL. 1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin Strona 4 z 61

5 1.2 Przyjęte założenia operacyjne W ramach wstępnych założeń przyjęto, że ROT WL funkcjonuje jako platforma współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi UMWL oraz wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi z włączeniem Urzędu Statystycznego. W związku z tym trzon ROT WL tworzą: Departament Polityki Regionalnej; Departament Gospodarki i Innowacji; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie; Urząd Statystyczny w Lublinie Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. Stałą współpracę ROT WL prowadzi również z: pozostałymi departamentami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi UMWL; Krajowym Obserwatorium Terytorialnym; regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi funkcjonującymi w innych województwach. Ponadto ROT WL współpracuje w zależności od potrzeb informacyjnych z różnymi organizacjami dysponującymi danymi nt. regionu: Izba Skarbowa; Izba Celna; Regionalna Izba Obrachunkowa; Kuratorium Oświaty; Wojewódzka Komenda Policji; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ; Inne podmioty (np. instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, jednostki sektora pozarządowego). Założono, że zasoby informacyjne ROT WL zasilane są głównie z istniejących źródeł informacji, w tym w szczególności z: 1. Istniejących baz danych i informacji statystycznych i pozastatystycznych: a. międzynarodowych, w tym np.: Eurostat, OECD; b. krajowych, w tym np. GUS; c. innych np.: baz danych instytucji partnerskich, lokalnych baz informacji itp. 2. Publikacji statystycznych oraz opracowań obejmujących informacje ze źródeł pozastatystycznych. 3. Efektów zrealizowanych projektów badawczych, raportów ewaluacyjnych, opracowań tematycznych, analiz, ekspertyz dotyczących regionu. Uzupełnieniem wyżej wymienionych źródeł, w przypadku braku dostępu do danych, są analizy i badania zamawiane przez ROT WL. Strona 5 z 61

6 Przyjęto ponadto, że metodologia monitoringu regionu przez ROT WL powinna zapewnić porównywalność analiz na przestrzeni lat. Stąd metodologia powinna ewoluować, ale nie drastycznie się zmieniać w zależności od uwarunkowań. Ponadto oprócz ww. założeń oraz informacji, do opracowania strategii wykorzystano następujące źródła danych: 1. Dokumenty publikowane przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne (m.in. prezentacje ze zorganizowanych spotkań). 2. Strukturę organizacyjną UMWL oraz zakres zadań realizowanych przez poszczególne jednostki. 3. Analizę diagnostyczną w zakresie istniejących źródeł danych oraz studiów przypadku działalności ROT w Polsce Proces przygotowania strategii Przyjęte założenia organizacyjne były punktem wyjścia dla procesu tworzenia strategii. Dodatkowym źródłem informacji oraz przede wszystkim sposobem weryfikacji przyjętych założeń były warsztaty z udziałem przedstawicieli UMWL (w tym poszczególnych departamentów związanych z realizowanymi zadaniami przez ROT WL), przedstawicieli wojewódzkich jednostek organizacyjnych (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie), przedstawicieli Urzędu Statystycznego w Lublinie, przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z innych regionów Polski. Proces tworzenia strategii był wieloetapowy, co przedstawia niniejszy diagram. Wstępne założenia przyjęte w ramach projektu "Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim" oraz ogłoszonego zamówienia Diagnoza kluczowych jednostek organizacyjnych UMWL i partnerów ROT WL (analiza desk research, wywiady nieustrukturyzowane) Diagnoza ROT w innych województwach połączona z identyfikacją dobrych praktyk (analiza desk research, warsztaty z udziałęm KOT i ROT z innych regionów) Produkty: Analiza diagnostyczna Strategia funkcjonowania ROT WL Baza źródeł danych Strona 6 z 61

7 2. Strategia funkcjonowania ROT WL 2.1. Podstawy działalności ROT WL Misja i wizja Misja Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim (ROT WL) wspomaga procesy decyzyjne w zarządzaniu rozwojem województwa, przy wykorzystaniu systemu monitorowania procesów społeczno-gospodarczych oraz wybranych interwencji publicznych w regionie. Wizja Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa lubelskiego jest siecią współdziałających instytucji w regionie. Wykorzystując różnorodność zasobów i możliwości analitycznych poszczególnych partnerów integruje wiedzę na temat regionu, monitoruje zmiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej z uwzględnieniem zróżnicowań wewnątrzregionalnych, identyfikuje zjawiska i procesy wpływające na rozwój województwa. Na podstawie zebranych i przetworzonych danych dostarcza informacji wspomagających decydentów w zarządzaniu rozwojem regionu. Głównymi odbiorcami działalności ROT WL są Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Sejmik Województwa Lubelskiego. Natomiast do szerokiego grona odbiorców należą również przedsiębiorcy, partnerzy społeczni, media oraz sami mieszkańcy Cele strategiczne oraz zadania Celami strategicznymi ROT WL są: C1. Stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania procesów społeczno-gospodarczych oraz wybranych interwencji publicznych w regionie, opartego na utworzonej sieci partnerstwa. C2. Monitorowanie zachodzących zjawisk społeczno-gospodarczych i procesów rozwojowych w odniesieniu do aktualności założeń regionalnych dokumentów strategicznych. C3. Dostarczanie rzetelnie przygotowanych i zweryfikowanych informacji, badań, wniosków i rekomendacji o zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze regionu. C4. Optymalizacja i wzrost efektywności wykorzystywania środków budżetowych Samorządu Województwa, przeznaczanych na opracowanie ekspertyz, badań i analiz własnych. Dla osiągnięcia tak określonych celów ROT WL będzie realizował następujące zadania: Strona 7 z 61

8 Z1. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie; Z2. Prowadzenie bieżących analiz oraz ewaluacji wybranych polityk publicznych na podstawie porównywalnych i agregowalnych danych, służących optymalizacji wykorzystania środków finansowych; Z3. Tworzenie zaplecza badawczo-analitycznego na potrzeby działalności operacyjnej oraz planowania strategicznego; Z4. Prowadzenie badań i sporządzanie analiz dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących w województwie; Z5. Współpraca w zakresie przygotowania badań i ewaluacji z podmiotami zaangażowanymi w monitorowanie procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie; Z6. Opracowywanie okresowych raportów o stanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030r.) z wykorzystaniem bazy źródeł danych oraz aplikacji internetowej wspomagającej system monitorowania; Z7. Wypracowywanie rekomendacji dla zmian przyjętej polityki w oparciu o wyniki badań; Z8. Realizacja analiz ad-hoc, wynikających z bieżących potrzeb Samorządu Województwa Lubelskiego; Z9. Zarządzanie bazą badań, analiz i ekspertyz zlecanych przez departamenty UMWL i jednostki podległe (w tym zarządzanie rekomendacjami) Struktura organizacyjna ROT WL Przyjęte założenia organizacyjne ROT WL funkcjonuje w oparciu o strukturę sieciową, na zasadzie partnerskiej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi UMWL (DPR, DGiWZ), wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (WUP, ROPS) oraz US/LOBR. Funkcjonowanie struktury sieciowej ROT WL charakteryzują następujące cechy: Sieć funkcjonuje w oparciu o wspólnie wypracowane zasady współpracy. Sieć cechuje elastyczność działania dotycząca zakresu i częstotliwości współpracy, jak również włączania nowych partnerów do współpracy. Partnerzy tworzący sieć dysponują unikalnymi kompetencjami w zakresie możliwości pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych i informacji dotyczących różnych obszarów funkcjonowania regionu. Układ związków pomiędzy partnerami charakteryzują głównie powiązania poziome, dające możliwość decentralizowania procesów. Sieć ROT WL ma charakter niesymetryczny, gdyż współpraca w zakresie realizowanych działań wymaga koordynacji ze strony komórki organizacyjnej znajdującej się w strukturze UMWL (pełniącej Strona 8 z 61

9 funkcję koordynatora sieci). Za koordynację prac ROT odpowiada Departament Polityki Regionalnej, a funkcjonalnie działający w jego strukturze Oddział Analiz (OA). DPR dążąc do osiągnięcia postawionych celów ROT WL w sposób ścisły i systemowy współpracuje z wybranymi departamentami UMWL, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Statystycznym w Lublinie. DPR jest odpowiedzialny za monitoring i ewaluację SRWL, przekazywanie rekomendacji w zakresie konieczności aktualizacji SRWL (m.in. w wyniku zrealizowanych badań oraz przeprowadzonych debat z udziałem RFT) zgodnie z zapisami SRWL 3. Gromadzi również dane dot. stanu i efektów wdrażania na terenie województwa lubelskiego programów operacyjnych finansowanych z poszczególnych Funduszy Europejskich. Jest również odpowiedzialny za realizację zadań województwa w zakresie polityki przestrzennej, w tym przygotowywanie opracowań koncepcyjnych w zakresie wybranych aspektów prowadzenia polityki regionalnej. DGiWZ jest odpowiedzialny za monitorowanie RSI WL oraz gromadzenie danych, prowadzenie analiz gospodarczych, w tym analizy lokalnego potencjału rozwojowego, monitoringu procesów gospodarczych w województwie. ROPS jest odpowiedzialny za gromadzenie danych w obszarze polityki społecznej. US dysponuje danymi gromadzonymi w systemie statystyki publicznej. WUP jest odpowiedzialny za gromadzenie danych związanych z kształtowaniem się rynku pracy. Każda jednostka zobowiązana jest do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za bieżącą współpracę z koordynatorem sieci oraz dokonywanie ew. zmian w tym zakresie. Koordynator prowadzi bazę danych wskazanych osób. W przypadku reorganizacji wyżej wskazanych podmiotów przyjmuje się, że elementami sieci współpracy stają się te jednostki, które od dotychczasowych członków sieci przejmują dotychczasowe kompetencje użyteczne z punktu widzenia funkcjonowania ROT WL. W związku z powyższym reorganizacja jednostek, w tym zmiana nazewnictwa departamentów i pozostałych członków sieci nie wymaga zmiany zapisów Strategii. Wypełniając zwoje zadania ROT WL współpracuje z: departamentami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi UMWL Krajowym Obserwatorium Terytorialnym regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi funkcjonującymi w innych województwach W zależności od potrzeb informacyjnych ROT WL współpracuje w sposób cykliczny lub doraźny z licznymi podmiotami dysponującymi danymi nt. sytuacji w regionie: Izbą Skarbową Izbą Celną Regionalną Izbą Obrachunkową Kuratorium Oświaty Wojewódzką Komendą Policji Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 Patrz schemat ideowy systemu monitorowania i ewaluacji Strategii, podrozdział 9.1 SRWL Strona 9 z 61

10 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie Państwową Strażą Pożarną Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Organizacjami pozarządowymi Instytucjami otoczenia biznesu Jednostkami naukowymi Przyjmuje się, że powyższy katalog jest otwarty. W zależności od potrzeb ROT WL może zapraszać do współpracy inne jednostki i organizacje dysponujące użytecznymi informacjami z zakresu rozwoju regionalnego. Strona 10 z 61

11 Obszary i zasady współpracy Poniżej w formie schematu zilustrowano zakres powiązań w ramach funkcjonującej sieci ROT WL. Strona 11 z 61

12 Zadania oraz obszary i zasady współpracy opisano poniżej w odniesieniu do przyjętej numeracji na diagramie: 1. Przekazywanie informacji użytecznych dla prowadzenia debaty publicznej na temat celów, kierunków, aktualności i efektywności działań wdrożeniowych oraz efektów prowadzonej polityki regionalnej, w tym dotyczące wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy zaangażowanymi aktorami polityki regionalnej. Zasady działania RFT opisane są w podrozdziale Wsparcie merytoryczne, w tym metodologiczne ROT WL w zakresie prowadzonych badań i analiz, jak również opiniowanie wypracowanych w ich toku rekomendacji i decyzji. Sposób działania Think-tank opisany został w podrozdziale Członkowie Think-tanku w zależności od potrzeb są zapraszani do udziału w spotkaniach RFT. W ramach debat RFT wyłaniane są interesujące obszary do opracowania analiz i prognoz. Z kolei wyniki prognoz są przekazywane pod dyskusję uczestnikom spotkań RFT. 4. Przekazywanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RSI WL oraz wyników badań ewaluacyjnych. Przekazywanie przez koordynatora ROT WL informacji i rekomendacji mogących mieć wpływ na aktualizację dokumentów programowych RSI. Ponadto DGiWZ przekazuje informacje dotyczące obserwowanych trendów w gospodarce regionalnej. 5. Dostarczanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS) bieżących informacji nt. opracowanych badań i ekspertyz oraz realizowanej polityki społecznej. Ponadto na potrzeby ROT WL dostarczanie danych związanych z monitorowanymi obszarami uzupełnionych o analizę i interpretację wyników. 6. Dostarczanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP) informacji nt. opracowanych badań, ekspertyz oraz wartości wskaźników związanych m.in. z kształtowaniem się rynku pracy i zjawiska bezrobocia w województwie. Ponadto na potrzeby ROT WL dostarczanie danych (szczególnie w zakresie kształtowania się rynku pracy) uzupełnionych o analizę i interpretację wyników. 7. Współpraca z Urzędem Statystycznym w Lublinie / Lubelskim Ośrodkiem Badań Regionalnych (LOBR) w zakresie przygotowania zestawień statystycznych i analiz na potrzeby monitorowania rozwoju regionalnego. Ponadto dostarczanie danych (szczególnie w zakresie niedostępnym w publicznych zbiorach danych) uzupełnionych o analizę i interpretację wyników. 8. Współpraca z regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi z innych województw w zakresie wymiany informacji na temat zrealizowanych badań, realizacji wspólnych badań ponadregionalnych, jak również praktycznych aspektów przeprowadzania badań i analiz. 9. Współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania KSRR oraz przy realizacji badań w ramach Pomocy Technicznej. 10. Publikowanie efektów pracy ROT WL wynikających z zakresu zadań wskazanych w rozdz z wykorzystaniem tzw. Bazy źródeł danych (szczegóły w rozdz. 4) na stronie internetowej. Zakłada się, że grono odbiorców poza wcześniej wskazanym Zarządem Województwa Lubelskiego będzie szerokie, obejmując m.in. instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, partnerów społecznych, przedsiębiorców, media oraz mieszkańców. 11. Bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi UMWL w zakresie pozyskiwania ustalonych danych będących w zasobie komórki, informacji niezbędnych do rozwijania bazy źródeł, przekazywania rekomendacji wynikających z przeprowadzonych analiz. 12. Współpraca z pozostałymi organizacjami dysponującymi danymi nt. regionu może odbywać się w sposób cykliczny lub ad hoc. Szczegółową analizę danych będących w dyspozycji tych organizacji przedstawiono w załączniku 4.1. Strona 12 z 61

13 13. Przekazywanie przez ROT WL rocznych raportów z prowadzonej działalności ROT WL do Zarządu Województwa Lubelskiego. Współpraca w zakresie dostarczania informacji nt. sytuacji w regionie w sposób cykliczny i ad hoc Zakres działalności ROT WL Monitorowanie i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Jednym z podstawowych działań ROT WL jest monitorowanie i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zamieszczone zostały w Rozdziale 9. System monitorowania i ewaluacji SRWL Działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych nt. regionu Jednym z podstawowych obszarów działania ROT WL, zarówno w obszarze monitorowanych strategii, jak również ogólnie pojętego monitorowania sytuacji w regionie jest pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych nt. regionu pochodzących z różnych źródeł. Należy mieć również na uwadze różny zakres analizy danych, wynikający z następujących zadań pełnionych przez ROT WL: 1. Współpraca z KOT w zakresie monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 2. Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. 3. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych nt. regionu ad-hoc na wniosek Zarządu Województwa. 4. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych branżowych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi UMWL. Większość wskaźników związanych z ww. dokumentami jest pozyskiwana i analizowana na poziomie NUTS 2, tj. całego województwa. Proces wspierania polityki rozwoju regionu wymaga natomiast uwzględnienia wewnętrznego zróżnicowania przestrzennego na poziomie poszczególnych powiatów (NUTS 4) czy też gmin (NUTS 5). W związku z powyższym w bieżącej ocenie sytuacji społecznogospodarczej, przestrzennej i administracyjno-politycznej, ROT WL opiera swoje działania na spójnym, uporządkowanym i wiarygodnym zestawie wskaźników o czytelnej typologii oraz dostępności na poziomie min. NUTS 4. W tym celu wykorzystywany jest zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju, opracowany w ramach projektu pn. System Analiz Samorządowych i stosowany przez GUS w ramach funkcjonującego serwisu Bank Danych Lokalnych. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju są narzędziem informacyjno-diagnostycznym ułatwiającym ocenę i zarządzanie sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. System wskaźników opiera się na klasyfikacji wg 4 tzw. ładów oraz dalszych kategorii i podkategorii: 4 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r.) uchwała Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. Strona 13 z 61

14 1. Ład gospodarczy: a. Rozwój społeczno-gospodarczy b. Zrównoważony transport : a. Zrównoważona konsumpcja i produkcja b. Włączenie społeczne c. Zmiany demograficzne d. Zdrowie publiczne e. Bezpieczeństwo publiczne 3. Ład środowiskowy a. Zmiany klimatu i energia b. Zasoby naturalne 4. Ład instytucjonalno-polityczny: a. Dobre rządzenie Zestaw składa się łącznie z 87 wskaźników, publikowanych wg tej samej klasyfikacji. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały wybrane jako narzędzie ponieważ: stanowią powszechnie przyjęty, zbalansowany zestaw wskaźników; dają możliwość monitoringu 4 istotnych z punktu widzenia władz samorządowych sfer na poziomie NUTS 4; publikowanie zestawu wskaźników przez GUS dokładnie w takiej samej strukturze umożliwia szybkie pozyskanie i przetworzenie wskaźników z Banku Danych Lokalnych; na ich podstawie istnieje możliwość obliczenia wskaźników syntetycznych dla każdego z ładów oraz kategorii; dane są dostępne dla okresu oraz dla wszystkich powiatów w Polsce co umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz porównawczych, w tym analizy dynamiki zjawisk. Do niniejszej Strategii zostały dołączone karty wskaźników w postaci załącznika w stosunku do zestawienia GUS został zmieniony sposób prezentacji wskaźników, jak również dopisana informacja czy dany wskaźnik pełni funkcje stymulanty, nominanty czy destymulanty (na potrzeby obliczenia wskaźników syntetycznych). W przypadku oceny poziomu rozwoju województwa, czy to z wykorzystaniem proponowanego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, czy też jakiegokolwiek innego, mamy do czynienia z koniecznością analizy dużej liczby zjawisk gospodarczych, społecznych, demograficznych czy też politycznych. Praktycznie każda sfera funkcjonowania województwa jest charakteryzowana przez kilka indywidualnych wskaźników. W takiej sytuacji bardzo trudne, a wręcz niemożliwe byłoby wnioskowanie o ogólnym rozwoju województwa na podstawie pojedynczych wskaźników. W takiej sytuacji, zastosowana zostanie metoda umożliwiająca jednoznaczną ocenę poziomu rozwoju w oparciu o jeden czy też maksymalnie kilka mierników, tzw. wartości syntetycznych. Obliczenie wartości syntetycznych jest możliwe na poziomie poszczególnych kategorii i ładów, a następnie możliwa jest agregacja do postaci jednego ogólnego wskaźnika. Sposób agregacji wskaźników na poziomie kategorii i ładów przedstawiono w postaci schematu (w nawiasach podano liczbę wskaźników tworzących dany wskaźnik syntetyczny na poziomie kategorii). Strona 14 z 61

15 Sposób obliczania wskaźników syntetycznych odbywa się w podziale na następujące etapy: 1. Przypisanie wskaźnikom charakteru: a. stymulant (korzystny wzrost wartość wskaźnika), b. destymulant (korzystny spadek wartość wskaźnika), c. nominant (korzystna konkretna wartość wskaźnika). 2. Zapewnienie porównywalności danych z wykorzystaniem formuł normalizacji wskaźników: a. dla stymulant: b. dla destymulant: x ij min{x ij } z ij = i max{x ij } min{x ij } i i z ij = max{x ij } x ij i max{x ij } min{x ij } i i c. dla nominant: Gdzie: x ij min{x ij } x ij = i wzorzec min{x ij } i x ij = 1 x ij = { max{x ij } x ij i wzorzec min i jeżeli x ij < wzorzec jeżeli x ij = wzorzec {x ij } jeżeli x ij > wzorzec Strona 15 z 61

16 X ij wartość wskaźnika j dla powiatu i wzorzec optymalna wartość wskaźnika min i {x ij } minimalna wartość wskaźnika j wśród wszystkich powiatów (w roku bazowym) max i {x ij } maksymalna wartość wskaźnika j wśród wszystkich powiatów (w roku bazowym) Z ij znormalizowana wartość wskaźnika j dla powiatu i 3. Obliczenie wskaźników syntetycznych na poziomie kategorii, następnie ładów i ostatecznie wskaźnika zrównoważonego rozwoju: Gdzie: s i wartość syntetyczna wskaźnika i m liczba wskaźników cząstkowych wchodzących w skład danego wskaźnika syntetycznego Obliczenie wskaźników syntetycznych, w przypadku zakodowania obliczeń np. w Excelu można łatwo uczynić procesem zautomatyzowanym i powtarzalnym (np. dla różnych okresów czasu, czy też różnych jednostek geograficznych). Wykorzystanie wskaźników syntetycznych umożliwia jednocześnie na intuicyjną i prostą interpretację zachodzących zjawisk. Wzorzec dla obliczania wartości wskaźników syntetycznych zawarto w dołączonym arkuszu Excel. m s i = 1 m z ij j= Tworzenie i koordynacja Planu badań UMWL (badania własne i zlecone) ROT WL pełni aktywną rolę w zakresie koordynacji badań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne UMWL (zarówno departamenty merytoryczne jak i jednostki podległe), jak też przez nie zlecanych. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której badania zlecane przez różne jednostki organizacyjne UMWL dublują się pod względem obszarów badawczych, czy też odpowiedzi na postawione pytania badawcze można zlokalizować w istniejących źródłach. W zakresie badań realizowanych/zlecanych przez ROT WL, minimalny zakres wynika z przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata oraz przyjętych wskaźników monitorowania strategii. Przewidziane do badań zleconych niezależnej instytucji są następujące zagadnienia: 1. Średni czas dojazdu z Lublina do Warszawy/Krakowa/Rzeszowa/Radomia samochodem osobowym i koleją. 2. Średni czas dojazdu samochodem osobowym poza godzinami szczytu do Lublina z subregionalnych węzłów transportowych/ze stolic powiatów. 3. Poziom wzajemnego zaufania. Strona 16 z 61

17 Źródłem tematów badań zlecanych mogą być dyskusje prowadzone w trakcie spotkań Regionalnego Forum Terytorialnego, jak również mogą być zgłaszane przez członków Think-tanku. Na potrzeby tworzenia planu badań wykorzystywana będzie Karta zgłoszenia badania (wzór Karty znajduje się w załączniku 4.3.) Przesyłanie informacji nt. planowanych badań możliwe jest w dwóch trybach: 1. w trybie zaplanowanym - minimum na miesiąc przed opracowaniem planu budżetu województwa, następnie weryfikowany przed przygotowaniem planu zamówień publicznych na potrzeby tworzenia rocznego planu badań na rok następny; 2. w trybie ad hoc na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, np. zaproszenia do udziału w międzynarodowym projekcie. Za zgłoszenie badania planowanego do realizacji przez dany departament merytoryczny lub jednostkę mu podległą odpowiedzialny jest łącznik ds. SRWL, powołany w każdym z merytorycznych departamentów Urzędu 5. Rolą ROT WL jest wstępna weryfikacja planów badawczych pod kątem braku powielania się zakresów badań, możliwości ich łączenia w przypadku zbliżonej tematyki, możliwości wykorzystania wyników przeprowadzonych badań. W oparciu o przekazane informacje, tworzony jest roczny Plan badań UMWL i następnie rozsyłany do wszystkich zainteresowanych jednostek. Roczny plan badań może zostać poddany dyskusji na forum Regionalnego Forum Terytorialnego i Think-tanku. Poniżej przedstawiono schemat blokowy procesu tworzenia Planu badań UMWL 5 Patrz Ramowy system organizacji programowania strategicznego w województwie lubelskim, uchwała Nr CII/1911/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dn. 20 marca 2012r., s.20 Strona 17 z 61

18 Zarządzanie rekomendacjami Jednym ze standardowych elementów w strukturze różnego rodzaju opracowań jest część dotycząca wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego procesu analitycznego czy też badawczego. Z uwagi na zidentyfikowany problem związany z faktycznym wykorzystaniem tych rekomendacji, Oddział Analiz jako koordynator sieci ROT WL jest odpowiedzialny za katalogowanie rekomendacji wg. przyjętego wzorca a następnie ich sortowanie oraz wysyłkę do komórek organizacyjnych/organizacji, których dana rekomendacja dotyczy. Każda z rekomendacji powinna mieć określony minimalny zakres informacji: 1. Nadany identyfikator alfanumeryczny (np. zawierający adresata, rok opracowania oraz liczbę porządkową: UMWL/2015/01) 2. Rekomendacja 3. Adresat 4. Uzasadnienie 5. (opcjonalnie) Proponowane działania wraz z terminami 6. (opcjonalnie) Przewidywane rezultaty 7. (opcjonalnie) Niezbędne zasoby (finansowe, ludzkie, itp.) 8. (opcjonalnie) Źródła finansowania Inwentaryzacja źródeł wiedzy nt. województwa Oddział Analiz jako koordynator sieci ROT WL jest odpowiedzialny za indeksację źródeł wiedzy nt. województwa lubelskiego, w zakresie w jakim dotyczy to dokumentów opracowanych przez lub na zlecenie komórek organizacyjnych UMWL lub też innych organizacji tworzących sieć ROT WL. Baza istniejących źródeł, raportów, opracowań i badań z informacją bibliograficzną zostanie utworzona w oparciu o system informatyczny umożliwiający dodawanie źródeł przez uprawnionych użytkowników. Baza wiedzy pozwoli zgromadzić w jednym miejscu informacje o różnego rodzaju materiałach, raportach, analizach dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. W zakresie rozwiązań informatycznych, zostanie wykorzystany system indeksacji źródeł stworzony w ramach projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą (w przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych alternatywny o zbliżonych funkcjonalnościach) Regionalne Forum Terytorialne Konieczność stworzenia Regionalnego Forum Terytorialnego jest podyktowane zarówno zapisami zawartymi w KSRR, jak również w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Utworzone Regionalne Forum Terytorialne stanowi platformę współpracy i dyskusji z szeroką rzeszą interesariuszy. W ramach RFT prowadzona jest debata publiczna na temat celów, kierunków, aktualności i efektywności działań wdrożeniowych oraz efektów prowadzonej polityki regionalnej, w tym dotyczących wymiany doświadczeń i informacji na poziomie regionalnym pomiędzy zaangażowanymi aktorami polityki regionalnej w całym województwie dla uzyskania efektu synergii i lepszej jakości w procesie koordynacji realizacji celów strategicznych. Szczegóły regulujące cele i zasady funkcjonowania RFT zostały określone w akcie powołującym forum, tj. Uchwale Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCVII/4218/2013 z dnia 29 października 2013 r. Strona 18 z 61

19 Think-tank Biorąc pod uwagę naukowe aspekty funkcjonowania ROT WL widoczne m.in. w zakresie opracowania założeń metodologicznych dla badań własnych i zleconych, jak również monitorowania prawidłowości ich realizacji, zostanie powołany Think-tank, składający się z ekspertów. Lista ekspertów ma charakter otwarty, tj. dana osoba może stać się członkiem Think-tanku, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego, zawierającego m.in. informacje nt. doświadczenia zawodowego oraz znajomości zagadnień społeczno-gospodarczych regionu. Do zadań Think-tanku należy: Wsparcie metodologiczne i merytoryczne w przeprowadzanych badaniach (m.in. współpraca przy sporządzaniu opisów przedmiotów zamówienia, opieka metodologiczna i merytoryczna nad prowadzonymi badaniami, opiniowanie raportów badawczych). Opiniowanie planu badań. Prognozowanie kierunków rozwoju zjawisk społeczno-gospodarczych w regionie z wykorzystaniem metody Delphi oraz narzędzia komunikacji online. Biorąc pod uwagę różną intensywność realizowanych badań w czasie, formuła funkcjonowania Thinktanku ma charakter elastyczny. Jego członkowie nie spotykają się regularnie. Do realizacji ww. zadań wybierani są eksperci z danego zakresu tematycznego. Za realizację zadań nie jest wypłacane wynagrodzenie, natomiast członkowie mają możliwość uzyskania szeregu niematerialnych korzyści (m.in. dostęp do bieżących informacji z funkcjonowania sieci ROT WL, możliwość uczestniczenia w spotkaniach RFT czy też konferencjach organizowanych przez UMWL, możliwość realnego wpływu na decyzje dotyczące rozwoju regionu). Na potrzeby prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych wykorzystuje się system informatyczny oparty na istniejących rozwiązaniach do prowadzenia badań ankietowych (moduł systemu stworzonego na potrzeby projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą, bądź rozwiązanie o zbliżonych funkcjonalnościach). Narzędzie umożliwia kierowanie zapytań do określonej grupy ekspertów z wykorzystaniem systemu autoryzacji (uniemożliwiającym udzielenie odpowiedzi osobom postronnym). Optymalna struktura zapytania przyjmuje następującą postać: 1. Syntetyczna informacja wprowadzająca dla danego zjawiska (np. przegląd danych statystycznych, ilustracja zaobserwowanych trendów, itp.). 2. Treść pytania. 3. Kafeteria odpowiedzi (np. w ciągu najbliższych 12 miesięcy poziom bezrobocia wzroście / nie ulegnie zmianie / zmaleje). i/lub Pole dla odpowiedzi o charakterze otwartym. 4. Pytanie dotyczące znajomości danego zagadnienia przez eksperta (możliwa kafeteria odpowiedzi np. bardzo wysoki/wysoki/średni/niski/bardzo niski). Pytanie pozwoli zweryfikować wiarygodność udzielonej prognozy. Strona 19 z 61

20 3. Baza źródeł danych 3.1. Przyjęte założenia Baza źródeł danych zgodnie z założeniem ma zostać umieszczona na stronie internetowej Bazę źródeł danych można traktować w dwóch ujęciach: 1. W szerokim rozumieniu, jako strukturę stron i podstron internetowych ROT WL wraz z określeniem ich zakresu i funkcjonalności. Rekomendowaną strukturę przedstawiono w rozdz W wąskim rozumieniu jako system wskaźników służących monitorowaniu zjawisk społecznogospodarczych zachodzących w regionie. W tym zakresie rekomenduje się wykorzystanie zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju opisanych szczegółowo w rozdz oraz 5.2. Należy podkreślić, że proponowany system wskaźników powinien stanowić integralny element strony internetowej ROT WL. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że zbiory danych, poddawane analizie charakteryzuje różna częstotliwość aktualizacji danych w nim zawartych. Bazy można podzielić na: bazy aktualizowane na bieżąco (np. bazy REGON i CEIDG aktualizowane codziennie); bazy aktualizowane cyklicznie (np. bazy administrowane przez Główny Urząd Statystyczny, aktualizowane w zależności od typu danych w cyklu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym); bazy tworzone jednorazowo, które po ich utworzeniu nie podlegają ani aktualizacji zawartych danych ani rozbudowie o nowe rekordy ten typ baz jest najmniej użyteczny z uwagi na postępującą dezaktualizację oraz brak możliwości analizy dynamiki zjawisk. Opcjonalnie oprócz wdrożenia bazy źródeł danych w formie stron internetowych, rekomenduje się odwzorowanie proponowanej struktury w formie katalogów i podkatalogów na dysku sieciowym / dysku w chmurze o ograniczonym dostępie (ROT WL i wybrani przedstawiciele jednostek organizacyjnych UMWL). Ograniczenie dostępu do danych umożliwi wówczas łatwy dostęp do dokumentów oraz przechowywanie dokumentów o charakterze roboczym i wewnętrznym Zakres i funkcjonalność bazy źródeł danych Struktura bazy źródeł danych oraz jej zawartość powinna przyjąć następującą postać: Nazwa strony / podstrony Zakres i funkcjonalność 1. Aktualności Syntetyczne podsumowanie wydarzeń ważnych z punktu widzenia funkcjonowania ROT WL oraz regionu (możliwe także przekierowania do artykułów publikowanych w niezależnych portalach informacyjnych). 2. Wydarzenia Syntetyczne podsumowanie wydarzeń organizowanych przez ROT WL (m.in. spotkań RFT WL, spotkań w ramach realizowanych projektów badawczych, itp.). Struktura informacji: Strona 20 z 61

21 3. Publikacje nt. sytuacji społecznogospodarczej województwa lubelskiego (skrócona nazwa na potrzeby strony WWW: Publikacje) 4. Dane statystyczne nt. regionu z wykorzystaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju 5. Sylwetki instytucji posiadających dane nt. regionu (skrócona nazwa na potrzeby strony WWW: Sylwetki instytucji) 1. Tytuł (data i miejsce organizacji) 2. Podsumowanie efektów 3. Powiązane dokumenty (np. prezentacje) 4. Galeria Baza publikacji jako efekt działań związanych z inwentaryzacją źródeł wiedzy nt. województwa (opisanej w rozdz ). Baza zawiera syntetyczny opis publikacji (opcjonalnie uzupełniony o zdjęcie okładki) wydanych przez partnerów ROT WL wraz z możliwością pobrania dokumentu (m.in. pozostałe jednostki organizacyjne UMWL, WUP, ROPS i inne). Prezentacja wskaźników cząstkowych i syntetycznych zrównoważonego rozwoju. Dla zwiększenia możliwości interpretacji danych rekomenduje się prezentację tabelaryczną zawierającą ujęcie wartościowe oraz zmiany procentowe na przestrzeni kolejnych okresów rocznych. Uzupełnieniem danych tabelarycznych powinny być proste wykresy liniowe ukazujące zmiany wartości wskaźników (alternatywnie strzałki ilustrujące kierunek zmian w stosunku do poprzedniego okresu ). Prezentacja wskaźników powinno być opatrzone krótkim komentarzem analityka ROT WL. Sylwetki instytucji posiadających dane nt. regionu przedstawione w następującym układzie: 1. Logo instytucji 2. Nazwa instytucji 3. Dane adresowe z aktywnym przekierowaniem Strona 21 z 61

22 4. Wnioski i rekomendacje do dalszego rozwoju ROT WL 4.1 Współpraca z instytucjami dysponującymi danymi nt. regionu Należy rozważyć sformalizowanie współpracy z instytucjami dysponującymi danymi nt. regionu poprzez takie działania jak ustalenie zakresu i częstotliwości przekazywania danych oraz osoby odpowiedzialne. Z analizy funkcjonowania innych ROT w Polsce można stwierdzić, że podpisane porozumienia są bardzo rzadko spotykane, a współpraca w większości przypadków odbywa się na podstawie ustnych porozumień i sieci kontaktów. Niemniej jednak w sytuacji zmian kadrowych zarówno na poziomie pracowników analitycznych przygotowujących i udostępniających zestawienia, jak również na poziomie zarządu danej organizacji, podpisane porozumienia pozwoliłoby uniknąć ewentualnych konfliktów czy tez nieporozumień. Dla współpracy proponuję się przyjęcie podstawowego trybu kontaktu i zamawiania danych i analiz poprzez wysłany przez uprawnionego pracownika ROT WL. 4.2 Współpraca z ekspertami w ramach powołanego Think-tanku Mając na uwadze możliwe trudności związane z należytym zaangażowaniem ekspertów w prace Think-tanku (wynikające np. z ograniczeń czasowych, braku odpowiedniej motywacji do poświęcania swojego wolnego czasu na pracę pro publico bono) należy rozważyć zapewnienie finansowania członkom Think-tanku w zakresie zadań wymagających znacznego zaangażowania czasowego (np. opieki naukowej dla badań zewnętrznych). Proponuje się wykorzystanie systemowych rozwiązań na poziomie całego UMWL - z budżetu zaplanowanego na każde zlecenie zewnętrzne jest wydzielana kwota na poziomie min. 2% (ale nie mniej niż 2000 zł) na ten cel. 4.3 Działalność publicystyczna W przypadku pozyskania środków rekomenduje się prowadzenie przez ROT WL działalności publikacyjnej. Należy rozważyć nawiązanie współpracy z Lubelskim Informatorem Unijnym Puls Regionu, którego wydawcą jest Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie. W formie stałej rubryki mogłyby ukazywać się tam cykliczne publikacje w zakresie prowadzonych badań własnych i zleconych, wzbogacone o zewnętrzne treści (np. informacje nadsyłane przez podmioty współpracujące z ROT), tudzież zwięzłe informacje nt. wybranych wskaźników dot. województwa. Alternatywnie rozważenia wymaga opracowanie publikacji w formie np. Biuletynu regionalnego wydawanego np. w cyklu półrocznym. Głównym adresatem powinny być: władze województwa, władze samorządowe, media, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Treść 2-4 strony zawierające: 1. Wybrane wskaźniki dot. województwa publikowane w cyklu kwartalnym (zgodnie z opisem struktury i zawartości bazy źródeł danych przedstawionych w rozdz. 4.2.) opatrzonych komentarzem analityka Strona 22 z 61

23 2. Syntetyczną informację nt. przeprowadzonych badań, ekspertyz, itp.), w przypadku gdy takie miały miejsce w danym okresie Format: elektroniczny Wzorem dla opracowania biuletynu mogą być następujące pozycje: 1. Biuletyn Monitorujący Sytuację Społeczno Gospodarczą Województwa Świętokrzyskiego 2. Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - edycja półroczna 4.4 Funkcjonowanie RFT Aktualnie funkcjonowanie RFT nie budzi większych zastrzeżeń. Niemniej jednak dążąc do pogłębienia merytorycznych dyskusji w obrębie szczegółowych zagadnień tematycznych, rekomenduje się zmianę organizacji na formułę bardziej otwartą, a jednocześnie umożliwiającą prowadzenie merytorycznych dyskusji na dużym poziomie szczegółowości: 1. Zwiększenie liczby członków. Otwarty nabór w oparciu o przesyłany formularz zgłoszeniowy. 2. Stworzenie tzw. grup tematycznych (tzw. SIG Special Interest Group). W zakresie sposobu klasyfikacji grup tematycznych proponuje się wybór rozwiązania zgodnego z obszarami monitorowania wskazanymi w rodz Organizowane spotkania można podzielić na dwa rodzaje: a. Ogólne z udziałem wszystkich uczestników (z możliwością udziału osób z poza wyłonionego grona). b. Tematyczne, z udziałem osób przypisanych do poszczególnych grup tematycznych. 4.5 Inwentaryzacja źródeł W przypadku trudności technicznych z wykorzystaniem systemu informatycznego stworzonego w ramach projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą, proponuje się wykorzystanie istniejących narzędzi online, jak chociażby Wikindx ( które umożliwia współtworzenie pełnej informacji bibliograficznej wraz z opisem online. Atutem narzędzia Wikindx jest funkcjonowanie w środowisku online, dostępność polskiej lokalizacji oraz możliwość opisu różnego rodzaju źródeł z wykorzystaniem takich kategorii, jak: typ zasobu i nazwa, autor, redaktor, wydawca, opis, lokalizacja pliku (jeżeli dotyczy), możliwość dokonania kategoryzacji zasobu oraz przypisania słów kluczowych. Strona 23 z 61

24 4.6 Monitoring danych nt. regionu W przypadku uzasadnionej potrzeby proponuje się rozszerzenie systemu klasyfikacji wskaźników o dodatkowy 5 ład, tj. ład przestrzenny, w skład którego mogłyby wchodzić takie kategorie jak: zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Ponadto w przypadku dostępności wystarczających zasobów kadrowych, rekomenduje się kwartalne monitorowanie wydzielonych wskaźników statystycznych Prezentacja wybranych, najważniejszych wskaźników statystycznych z kwartalnych edycji Biuletynu statystycznego województwa lubelskiego opracowanych przez Urząd Statystyczny w Lublinie w zakresie: 1. Poziomu bezrobocia 2. Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3. Liczby turystów 4. Liczby przestępstw 5. Liczby podmiotów gospodarki narodowej 6. Wyników finansowych przedsiębiorstw 7. Cen towarów i usług konsumpcyjnych 8. Nakładów inwestycyjnych 9. Produkcji sprzedanej przemysłu Wartością dodaną w stosunku do Biuletynu statystycznego byłoby skupienie analizy na wybranych, kluczowych wskaźnikach wraz z opatrzeniem ich komentarzem analityka. Strona 24 z 61

25 Dla zwiększenia możliwości interpretacji danych rekomenduje się prezentację tabelaryczną zawierającą ujęcie wartościowe oraz z wykorzystaniem indeksów prostych dynamiki (np. analogiczny okres roku poprzedniego = 100, okres poprzedni = 100). Uzupełnieniem danych tabelarycznych powinny być proste wykresy liniowe ukazujące zmiany wartości wskaźników (alternatywnie strzałki ilustrujące kierunek zmian w stosunku do poprzedniego okresu )). Prezentacja wskaźników powinna być opatrzona krótkim komentarzem analityka ROT WL. 4.7 Prognozowanie trendów rozwojowych Prognozowanie trendów rozwojowych będzie możliwe dzięki udziałowi ekspertów-członków Thinktanku, ew. innych grup interesariuszy, z wykorzystaniem systemu informatycznego do prowadzenia ankiet o następującym zestawie funkcjonalności: 1. Tworzenie ankiet, ich wypełnianie oraz dostęp do uzyskanych wyników możliwy z poziomu przeglądarki WWW. 2. Wyniki zapisywane do bazy danych z możliwością podglądu online oraz eksportu do postaci plików CVS i/lub XLS/XLSX. 3. Tworzenie ankiet możliwe przez zarejestrowanych użytkowników. Narzędzie powinno umożliwiać tworzenie różnego rodzaju pytań, m.in.: jedno i wielokrotnego wyboru z listy (także z odpowiedzią typu inne, jakie. oraz pytań otwartych. 4. Narzędzie powinno umożliwić autoryzację dostępu do ankiety, aby uniknąć wypełnienia przez niepowołane osoby. Może to być rozwiązane np. systemem indywidualnie generowanych, unikalnych linków do ankiety lub też losowo generowanymi kodami dostępu. 5. Z poziomu narzędzia powinna być możliwa aktywacja i deaktywacja ankiet, jak również możliwość przesyłania powiadomień do ekspertów o nowej ankiecie. 6. Wypełnianie ankiety powinna cechować możliwość wznowienia niedokończonej ankiety. 7. Preferowana byłaby również funkcjonalność umożliwiająca tworzenie różnych grup ekspertów/osób wytypowanych do wypełnienia ankiety, np. na potrzeby prognoz o charakterze społecznym lub gospodarczym. Wstępnie przeprowadzona analiza systemu wdrożonego w ramach projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą pozwala założyć, że ww. funkcje są możliwe do realizacji w systemie. Wymagać to może zaawansowanej konfiguracji systemu. Z rozmów przeprowadzonych z opiekunem serwisu można wywnioskować, że zalecane byłoby również jego przeniesienie na niezależny serwer celem uniknięcia występujących dotychczas problemów technicznych związanych ze współdzieleniem serwera przez inne systemy bazodanowe UMWL. Atutem proponowanego rozwiązania jest gwarancja wykonawcy na system sięgająca 2020 r. Aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź w zakresie możliwości wykorzystania wspomnianego systemu, należy jednak przeprowadzić testy polegające na stworzeniu ankiety, przesłaniu do testowej grupy respondentów oraz zgromadzeniu i przetworzeniu uzyskanych wyników. W przypadku wystąpienia niezidentyfikowanych na tym etapie trudności technicznych/funkcjonalnych narzędzia, rekomenduje się wykorzystanie darmowego oprogramowania typu open source o nazwie Limesurvey 6. Oprogramowanie do prawidłowego działania wymaga środowiska PHP oraz bazy MySQL. 6 Najnowsza wersja 2.06 możliwa do pobrania ze strony: Strona 25 z 61

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Milówka, 21 stycznia 2015 r. PODSTAWA FUNKCJONOWANIA KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionalnego - rola KOT i ROT -

Monitorowanie rozwoju regionalnego - rola KOT i ROT - Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie rozwoju regionalnego - rola KOT i ROT - Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE Mieczysław Borówka Miejsce i rola Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce ROLA MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Regionalnego UMWD Wrocław, grudzień 2010

Departament Rozwoju Regionalnego UMWD Wrocław, grudzień 2010 1 Konferencja regionalna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA MONITORINGU, AKTUALIZACJI i EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROCEDURA MONITORINGU, AKTUALIZACJI i EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA PROCEDURA MONITORINGU, AKTUALIZACJI i EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2014-2020 1 1 WPROWADZENIE Warunkiem efektywnego wdrażania Miejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Konferencja inauguracyjna Nowa Sól, 21 stycznia 2019 r.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Konferencja inauguracyjna Nowa Sól, 21 stycznia 2019 r. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Konferencja inauguracyjna Nowa Sól, 21 stycznia 2019 r. Strategie Rozwoju Województwa Lubuskiego Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Uchwała

Bardziej szczegółowo

III SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ I MONITORINGIEM. Opole, 29 stycznia 2016 roku

III SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ I MONITORINGIEM. Opole, 29 stycznia 2016 roku III SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ I MONITORINGIEM Opole, 29 stycznia 2016 roku III SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ I MONITORINGIEM Informacja dotycząca działalności Opolskiego Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Strategicznych. jako koordynator działań Regionalnego. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Strategicznych. jako koordynator działań Regionalnego. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalne Centrum Analiz Strategicznych jako koordynator działań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 26 kwietnia 2013 r. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zasady partnerstwa w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata Rzeszów, 22 czerwca 2017 r.

Monitorowanie zasady partnerstwa w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata Rzeszów, 22 czerwca 2017 r. Monitorowanie zasady partnerstwa w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Rzeszów, 22 czerwca 2017 r. Zasada partnerstwa - wprowadzenie Jedna z 4 głównych zasad horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego. na rok Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego. na rok Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Załącznik do uchwały Nr 96/1549/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Krajow e Obserw atorium Terytorialne Wrocław, 25 września 2015 r. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA 1 OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE Zapraszamy mieszkańców do prac

Bardziej szczegółowo

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce koncepcja, rola i zadania poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce koncepcja, rola i zadania poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Mazowiecki Ośrodek Badawczy

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne - koncepcja budowy narzędzia zarządzania województwem Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Żary, 2 marca 2011 r. Podstawy prawne opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 35/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE nr 35/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE nr 35/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU 27 lutego 3 kwietnia 2014 WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r.

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r. Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, 26.06.2013r. Prezentacja dotyczy. celu działania systemu (odpowiedź na zarysowane

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

OKRESOWY PLAN EWALUACJI Zarząd Województwa Lubelskiego OKRESOWY PLAN EWALUACJI na rok REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007 2013 1 Lublin, grudzień 2010 r. Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Lista

Bardziej szczegółowo

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Podsumowanie projektu Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim Przemyśl, 27 29 kwietnia 2015 r. Projekt Samorządu

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE GÓROWSKIM NA LATA Góra 16 lutego 2012 r.

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE GÓROWSKIM NA LATA Góra 16 lutego 2012 r. STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE GÓROWSKIM NA LATA 2012-2020 Góra 16 lutego 2012 r. STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE GÓROWSKIM NA LATA 2012-2020 ZAŁOŻENIA Góra 16 lutego 2012 r. Powołanie przez

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski? 25 kwietnia 2019 r. Departament Gospodarki UMWW

Co się dzieje z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski? 25 kwietnia 2019 r. Departament Gospodarki UMWW Co się dzieje z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski? 25 kwietnia 2019 r. Departament Gospodarki UMWW Monitoring RIS3 jako kluczowy element w procesie przedsiębiorczego odkrywania System monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER Warszawa, 21 kwietnia 2016 r.

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014-2020 Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Działania na poziomie ogólnokrajowym planowane przez MRPiPS w ramach PO WER

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim Marcin Kęsy Koordynator projektu LROT Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Zielona Góra, 28 maja 2014 r. PROJEKT DOFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH LOKALNYCH

BANK DANYCH LOKALNYCH BANK DANYCH LOKALNYCH Podstawowe informacje dotyczące Banku Danych Lokalnych Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznogospodarczej, demograficznej, oraz stanie środowiska,

Bardziej szczegółowo

Proponuje się podjęcie dyskusji w ramach Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

Proponuje się podjęcie dyskusji w ramach Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Tabela wdrażania rekomendacji Załącznik nr 1. do Uchwały Nr 60/1129/18/VI z dnia 27.12.2018 r. Lp Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin wdrożenia (kwartał) Podklasa

Bardziej szczegółowo

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim

System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim System monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim Magdalena Balak-Hryńkiewicz Wydział ds. Rozwoju Regionu - LROT Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2015 ROK

OKRESOWY PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2015 ROK OKRESOWY PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 NA 2015 ROK Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Iwona Mąkolska-Frankowska Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy : MCPS.ZP/KBCH/351-16/2019/U Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa,

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa, Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, 23.06.2015 2 Założenia wystąpienia 1. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie ustawy o partnerstwie publiczno

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia

Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Warszawa, 25.06.2012 Marcin Tomalak Piotr Zbieranek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium

Bardziej szczegółowo

Jako odbiorców rezultatów Projektu wytypowano szereg instytucji i władz: Realizacja Projektu przewidziana jest do końca 2021 roku.

Jako odbiorców rezultatów Projektu wytypowano szereg instytucji i władz: Realizacja Projektu przewidziana jest do końca 2021 roku. O Projekcie IOŚ-PIB realizuje projekt pn. Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE CELE STRATEGICZNE PROGRAMU ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELU STRATEGICZNEGO PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PERSPEKTYWA CZASOWA WSKAŹNIKI DO REALIZACJI (PROPONOWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GNOJNIK NA LATA ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GNOJNIK NA LATA ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny SENEKA ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści dla społeczności

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Umowy Partnerstwa na lata Udział partnerów społecznych w procesie programowania

Przygotowanie Umowy Partnerstwa na lata Udział partnerów społecznych w procesie programowania Przygotowanie Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 Udział partnerów społecznych w procesie programowania Warszawa, 20 lutego 2013r. 1 Najważniejsze uzgodnienia WRF 2014-2020 ws. polityki spójności Alokacja

Bardziej szczegółowo

Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r.

Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-178-05 Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014r. Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji by Antoni Jeżowski, 2013 Etapy procedury budżetowania Dokumentacja budżetu zadaniowego zależy od etapu budżetowania, można mówić o: dokumentach

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Warszawie instytucja wspierająca proces zarządzania regionem

Urząd Statystyczny w Warszawie instytucja wspierająca proces zarządzania regionem instytucja wspierająca proces zarządzania regionem Augustów, 4 września 2015 r., Agnieszka Ajdyn Podstawy działania Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE STATYSTYCZNE

INFORMACJE STATYSTYCZNE INFORMACJE STATYSTYCZNE 1 INFORMACJE O URZĘDZIE STATYSTYCZNYM URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31 50-950 Wrocław tel. (71) 37-16-300 fax (71) 37-16-360 e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Oddział

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE Piotr Otawski Ministerstwo Środowiska Warszawa, 9 marca 2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (v.2.

Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (v.2. Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (v.2.0) Załącznik do Uchwały Nr 7/219/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo