WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 22 października 2011 r. UCHWAŁA RADY POWIATU :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 22 października 2011 r. UCHWAŁA RADY POWIATU :"

Transkrypt

1 3113 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 października 2011 r. Nr 307 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU : 3113 nr XI/87/11 z dnia 12 września 2011 r. Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 4523E Ruda Niżankowice kategorii drogi powiatowej UCHWAŁY RADY GMINY : 3114 nr X/102/11 z dnia 6 października 2011 r. Rady Gminy Szczerców w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie prowadzonym przez Gminę Szczerców nr X/103/11 z dnia 6 października 2011 r. Rady Gminy Szczerców w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osinach nr X/104/11 z dnia 6 października 2011 r. Rady Gminy Szczerców w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chabielicach UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 12 września 2011 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 4523E Ruda Niżankowice kategorii drogi powiatowej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 6a ust. 2, w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j: Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, ze zm.: z 2007 r. Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Powiatu Wieluńskiego w porozumieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego po uzyskaniu pozytywnych opinii zarządów sąsiednich powiatów oraz Wójta Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje: 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, w celu zaliczenia do kategorii dróg gminnych część drogi powiatowej Nr 4523E Ruda Niżankowice, obejmującej nieruchomość położoną w miejscowości Mierzyce, gmina Wierzchlas, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 360/1 o pow. 0,2929 ha. 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w 1, oznaczony jest na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2012 r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii drogi gminnej do dnia 30 września 2011 r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu: mgr inż. Krzysztof Owczarek

2 3113 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz Załącznik do uchwały nr XI/87/11 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 12 września 2011 r.

3 3114 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz UCHWAŁA NR X/102/11 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie prowadzonym przez Gminę Szczerców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1. Świadczenia Przedszkola Samorządowego w Szczercowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, są odpłatne. 2. Świadczeniami przedszkola przekraczającymi realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie, mogą być następujące zajęcia opiekuńczowychowawcze oraz dydaktyczne: 1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające indywidualny rozwój umysłowy dziecka; 2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 3) zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci; 4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 6) zabawy o charakterze relaksacyjnym, profilaktycznym i korekcyjnym; 7) czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne Opłatę za świadczenia, o których mowa w 2, ustala się w wysokości 2 zł. 2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń. 3. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego świadczenia w zakresie podstawy programowej, wylicza się i podaje do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów, zgodnie z terminem ustalonym w umowie, o której mowa w 6, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola Opłata określona w 3, ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę nieobceności dziecka. 2. Zmniejszenie kwoty odpłatności, określonej w ust. 1, z tytułu nieobecności dziecka w danym miesiącu następuje, poprzez pomniejszenie opłaty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. 3. W przypadku braku możliwości zmniejszenia odpłatności, o której mowa w ust. 2, powstała nadpłata podlega zwrotowi. 5. Opłata, o której mowa w 3, nie obejmuje dodatkowych zajęć organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/prawnych opiekunów. 6. Szczegółowy zakres realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Szczercowie świadczeń, o których mowa w 2, określa umowa cywilno-prawna, zawarta pomiędzy dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego, a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. 7. Postanowienia 3 niniejszej uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Szczercowie, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 8. Traci moc uchwała Nr IX/92/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie, wcho-

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz. 3114,3115 dzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie prowadzonym przez Gminę Szczerców. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców. 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Szczerców: Jan Kaczmarski 3115 UCHWAŁA NR X/103/11 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osinach Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) w związku z 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz. 1080, zm.: z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1. Z dniem 1 listopada 2011 r. tworzy się Punkt Przedszkolny, z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Osinach. 2. Regulamin organizacyjny funkcjonowania punktu przedszkolnego, o którym mowa w 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Traci moc uchwała Nr IX/90/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osinach. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Szczerców: Jan Kaczmarski Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/103/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 6 października 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSINACH 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Osinach. 2. Siedzibą punktu przedszkolnego, jest budynek Szkoły Podstawowej w Osinach. 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny, jest Gmina Szczerców. 4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu przedszkolnego sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego. 1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowanie, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (wybranej części podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz Celem Punktu Przedszkolnego, jest: 1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat; 2) pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania wychowawcze rodziny; 3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym; 4) indywidualny rozwój dziecka; 5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka; 6) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 7) doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów, w tym: a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i potencjału wczesnej interwencji specjalistycznej, b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka, c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami, kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym. 3. Do zadań punktu przedszkolnego, należy: 1) dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka; 2) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, dzieci zapisanych do punktu przedszkolnego; 3) zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania 4. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami jest realizowana, poprzez: 1) comiesięczne spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami; 2) codzienny kontakt z nauczycielem; 3) udział rodziców/prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia 3. Dzienny wymiar godzin 1. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin dziennie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut. 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym. 1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat. 2. Rodzice starający się o przyjęcie do punktu przedszkolnego, wypełniają Kartę zgłoszenia i przedkładają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osinach. 3. Wójt Gminy działając w imieniu organu prowadzącego Punt, na wniosek dyrektora może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do punktu, w następujących przypadkach: 1) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenia przyczyn nieobecności nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 2) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień zawartych w niniejszym akcie prawnym. 5. Prawa i obowiązki wychowanków. 1. Dziecko ma prawo do: 1) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym; 2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności; 4) wychowania w duchu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie. 2. Do obowiązków dziecka, należy: 1) stosowanie się do zasad zachowania wobec innych dzieci, określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych osób dorosłych; 3) spełnianie poleceń porządkowych. 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi. 1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym, opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy rodziców prawnych opiekunów lub pełnoletnich osób z tych rodzin, upoważnionych przez rodziców. 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym, korzysta z pomocy osób wymienionych w ust. 1, podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi. 3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym rozkładem zajęć, o którym mowa w 10 ust W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym, jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, zleciła to zadanie. 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania dzieci przez rodziców. 1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów albo osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. 2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia. 3. Dopuszcza się możliwość przyprowadzenia dzieci przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów. 4. Upoważnienie ma formę pisemną. Upoważnienie przedkłada się nauczycielowi na początku 5. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz. 3115,3116 upoważnionej. 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej. 1. Punkt przedszkolny może organizować dodatkowe zajęcia, wykraczające poza zakres podstawy programowej. 2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 3. Zajęciami dodatkowymi mogą być: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rytmika i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci, w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 4. Zajęcia te są finansowane przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci. 9. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego. 1. Punkt przedszkolny nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Przerwa w zajęciach trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia. 1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania, zajęć sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach, jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy. 3. Do zadań nauczyciela prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym, należy: 1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć; 2) wybranie programu nauczania do wychowania przedszkolnego, spośród programów dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 3) opracowanie rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu, o którym mowa w pkt 2; 4) realizowanie programu wychowania przedszkolnego, stanowiący sposób realizacji zadań z wybranych części podstawy programowej; 5) zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego lub z wybranymi częściami podstawy programowej; 6) programowanie pracy na rok szkolny oraz opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy; 7) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć; 8) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej; 9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych; 10) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka; 11) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi; 12) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi. 4. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin, upoważnieni na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. 5. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład 6. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku szkolnym, poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku 7. W dzienniku zajęć, w którym mowa w pkt 6, odnotowuje także: 1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia; 2) daty i miejsca ich urodzenia; 3) nazwiska i imiona rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania; 4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach; 5) kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami. 11. Postanowienia końcowe. 1. Gmina Szczerców, jako organ prowadzący punkt przedszkolny, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach, na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Szczerców. Przewodniczący Rady Gminy Szczerców: Jan Kaczmarski 3116 UCHWAŁA NR X/104/11 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chabielicach Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) w związku z 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz. 1080, zm.: z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1. Z dniem 1 listopada 2011 r. tworzy się Punkt Przedszkolny, z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Chabielicach. 2. Regulamin organizacyjny funkcjonowania Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Traci moc uchwała Nr IX/91/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chabielicach. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Szczerców: Jan Kaczmarski Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/104/11 Rady Gminy Szczerców z dnia 6 października 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHABIELICACH 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Chabielicach. 2. Siedzibą punktu przedszkolnego jest budynek Szkoły Podstawowej w Chabielicach. 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Szczerców. 4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu przedszkolnego, sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego. 1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowanie, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (wybranej części podstawy programowej wychowania przedszkolnego). 2. Celem Punktu Przedszkolnego, jest: 1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat; 2) pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania wychowawcze rodziny; 3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym; 4) indywidualny rozwój dziecka; 5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka; 6) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 7) doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów, w tym: a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i potencjału wczesnej interwencji specjalistycznej, b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka, c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami, kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym. 3. Do zadań punktu przedszkolnego, należy: 1) dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych, do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka; 2) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, dzieci zapisanych do punktu przedszkolnego; 3) zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania 4. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami jest realizowana, poprzez: 1) comiesięczne spotkania z rodzicami/prawnymi

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz opiekunami; 2) codzienny kontakt z nauczycielem; 3) udział rodziców/prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia 3. Dzienny wymiar godzin 1. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut. 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym. 1. Rekrutację do punktu przedszkolnego, przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat. 2. Rodzice/prawni opiekunowie starający się o przyjęcie do punktu przedszkolnego, wypełniają Kartę zgłoszenia i przedkładają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chabielicach. 3. Wójt Gminy działając w imieniu organu prowadzącego punkt przedszkolny, na wniosek dyrektora może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do punktu, w następujących przypadkach: 1) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenia przyczyn nieobecności nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 2) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, postanowień zawartych w niniejszym akcie prawnym. 5. Prawa i obowiązki wychowanków. 1. Dziecko ma prawo do: 1) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym; 2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności; 4) wychowania w duchu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie. 2. Do obowiązków dziecka, należy: 1) stosowanie się do zasad zachowania wobec innych dzieci, określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych osób dorosłych; 3) spełnianie poleceń porządkowych. 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi. 1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym, opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich osób z tych rodzin, upoważnionych przez rodziców. 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym, korzysta z pomocy osób wymienionych w ust. 1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi. 3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym rozkładem zajęć, o którym mowa w 10 ust W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym, jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, zleciła to zadanie. 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania dzieci przez rodziców. 1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów albo osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. 2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia. 3. Dopuszcza się możliwość przyprowadzenia dzieci przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów. 4. Upoważnienie ma formę pisemną. Upoważnienie przedkłada się nauczycielowi na początku 5. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej. 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej. 1. Punkt przedszkolny może organizować dodatkowe zajęcia, wykraczające poza zakres podstawy programowej. 2. Zajęcia te mogą być prowadzone, za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 3. Zajęciami dodatkowymi mogą być: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rytmika i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci, w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 4. Zajęcia te są finansowane przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci. 9. Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego. 1. Punkt Przedszkolny nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Przerwa w zajęciach trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia. 1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć, sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach, jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy. 3. Do zadań nauczyciela prowadzącego zaję-

9 3116 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz cia w punkcie przedszkolnym, należy: 1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć; 2) wybranie programu nauczania do wychowania przedszkolnego, spośród programów dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 3) opracowanie rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu, o którym mowa w pkt 2; 4) realizowanie programu wychowania przedszkolnego, stanowiące sposób realizacji zadań z wybranych części podstawy programowej; 5) zapoznanie rodziców z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego lub z wybranymi częściami podstawy programowej; 6) programowanie pracy na rok szkolny oraz opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy; 7) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć; 8) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej; 9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych; 10) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka; 11) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi; 12) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi. 4. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin, upoważnieni na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. 5. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład 6. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku szkolnym, poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku 7. W dzienniku zajęć, w którym mowa w pkt 6, odnotowuje także: 1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia; 2) daty i miejsca ich urodzenia; 3) nazwiska i imiona rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania; 4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach; 5) kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami. 11. Postanowienia końcowe. 1. Gmina Szczerców jako organ prowadzący punkt przedszkolny, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach, na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Szczerców.

10 18660 Prenumeratę zamawiać należy w Drukarni SPARTA, ul. Ułańska 18a, Szczecin, tel./fax (91) , Cena prenumeraty rocznej wynosi 5.136,00 zł, półrocznej 2.568,00 (w tym VAT). Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy do Drukarni SPARTA, ul. Ułańska 18a, Szczecin, tel./fax (91) , niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru (dot. Dzienników od IV kw r.). Sprzedaż bezpośrednią bieżących numerów Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego oraz sprzedaż dostępnych Dzienników archiwalnych prowadzi punkt sprzedaży w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, tel. (42) Sprzedaż wysyłkową bieżących numerów Dziennika prowadzi Drukarnia SPARTA, ul. Ułańska 18a, Szczecin, tel./fax (91) , (dot. Dzienników od IV kw r.). Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w pok. 155, w godz Wydawca: Wojewoda Łódzki. Redakcja i skład komputerowy tekstu: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. (42) , 321, 185, 065, 508, Druk i rozpowszechnianie: Drukarnia SPARTA, ul. Ułańska 18a, Szczecin, tel./fax (91) , Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego w Drukarni SPARTA, ul. Ułańska 18a, Szczecin. ISSN Cena 1,30 zł (w tym VAT)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2128 UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NrV Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NrV Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA NrV.25.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju. Działając

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie.

Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie. Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie. 1. Nazwa Punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. 1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W KUTNIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W KUTNIE ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W KUTNIE 1. Ilekroć w niniejszej organizacji punktu przedszkolnego mówi się o: 1) punkcie należy przez to rozumieć Punkt Przedszkolny Nr 2 w Kutnie, dla którego Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY DOMANIEWICE. z dnia 9 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY DOMANIEWICE. z dnia 9 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego Zaczarowany Świat, dla którego organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/132/16 RADY GMINY DOMANIEWICE. z dnia 21 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/132/16 RADY GMINY DOMANIEWICE. z dnia 21 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/132/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego,,Stokrotka", dla którego organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/42/15 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 10 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III/42/15 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 10 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III/42/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kutnie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3002 UCHWAŁA NR XXIX/141/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 3 w Bukowcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Uchwała Nr 53/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/343/2010. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010

UCHWAŁA NR XXXV/343/2010. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010 UCHWAŁA NR XXXV/343/2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzyż Wlkp. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/342/2014 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/342/2014 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 18 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 7917 UCHWAŁA NR LIII/342/2014 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej. a Panem/nią/.. zam..

U M O W A. zawarta w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej. a Panem/nią/.. zam.. U M O W A zawarta w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej reprezentowanym przez dyrektora Pana Stanisława Porębę a Panem/nią/.. ( imię i nazwisko rodzica lub prawnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja Programowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie

Organizacja Programowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie Organizacja Programowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie Cieszewo, 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia.

1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. Plan Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach realizowanego w ramach projektu "Przedszkole - weselej niż w szkole" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Druk nr 499 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/252/10 RADY GMINY SOMIANKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/252/10 RADY GMINY SOMIANKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIX/252/10 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Somiance i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 245/XLV/10 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 245/XLV/10 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR 245/XLV/10 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przekształcenia zespołów przedszkolnych w Łempicach i Radziszewie Starym w punkty przedszkolne w Łempicach i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŁOBZIE

REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŁOBZIE REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŁOBZIE 1 Podstawy prawne działania Placówki Wsparcia Dziennego: 1. ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 2 grudnia 2009 r. UCHWAŁA RADY GMINY:

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 2 grudnia 2009 r. UCHWAŁA RADY GMINY: 2876 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2009 r. Nr 351 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY: 2876 nr XXXVII/401/09 z dnia 4 listopada 2009 r. Rady Miejskiej w Łasku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2, im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2, im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 2, im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Bardziej szczegółowo

6.1. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za. i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

6.1. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za. i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Regulamin pobierania opłat za świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu nr 248 Podstawa prawna: Uchwała

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIECHOBRZU I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie Załącznik nr 1 do uchwały RP nr19 z dnia 04.01.2018 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Zaborzu. Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Zaborzu. Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Zaborzu Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ 33/ 2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/ 33/ 2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/ 33/ 2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ IMIE I NAZWISKO DZIECKA: DATA URODZENIA: KLASA:. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) wraz z NUMEREM DOWODU OSOBISTEGO: TELEFON DO OJCA/OPIEKUNA: TELEFON

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/XVI/VI/2012 RADY GMINY LINIA

UCHWAŁA NR 141/XVI/VI/2012 RADY GMINY LINIA UCHWAŁA NR 141/XVI/VI/2012 RADY GMINY LINIA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia trzech punktów przedszkolnych w Gminie Linia (Pobłocie, Strzepcz, Linia) Na podstawie art. 14a ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r...

P R O J E K T D r u k n r... OrS.4424.6.1.2017.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SULĘCINIE Podstawa prawna: Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALISZEWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALISZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/17 Rady Gminy Lipno z dnia 26 października 2017 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALISZEWIE Rozdział 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu nr 5/2017/2018 z dnia 11 września 2017r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 października 2012 r. Poz. 3306 UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY ZŁAWIES WIELKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 8 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 8 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 8 czerwca 2011 r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Miejskim w Debrznie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku Do Statutu Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków Załącznik do Uchwały Nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. Organizacja Punktów Przedszkolnych działających w Gminie Stąporków 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: - Punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 252/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia25 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr 252/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia25 czerwca 2009 roku Uchwała Nr 252/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia25 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubieszewie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY GMINY RADZIEMICE. z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY GMINY RADZIEMICE. z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY GMINY RADZIEMICE z dnia 26 października 2011 r. zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XL/466/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XL/466/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XL/466/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia w sprawie: 1 2

Uchwała nr Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia w sprawie: 1 2 Uchwała nr Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO. Podstawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO. Podstawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 10 do Statutu Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE STATUT SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania Przedszkola Rozdział III Organy Przedszkola Rozdział IV Organizacja Przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. 2017r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. 2017r. projekt UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia. 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/286/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXXVIII/286/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 czerwca 2009 roku Uchwała Nr XXXVIII/286/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Sławoszynie Na podstawie art.14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU (tekst jednolity) Organy przedszkola. Cele i zadania. Organizacja przedszkola.

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU (tekst jednolity) Organy przedszkola. Cele i zadania. Organizacja przedszkola. STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne. II. III. IV. Organy przedszkola. Cele i zadania. Organizacja przedszkola. V. Pracownicy przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 W sprawie : ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Krzemieniewo. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7145 UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Ugoszczu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia...

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia... Projekt UCHWAŁA Nr / /09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia... w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 4596 UCHWAŁA NR XXVIII/155/2016 RADY GMINY OSJAKÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie utworzenia publicznego klubu dziecięcego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Opracowana na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r.

U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI Zmiany w statucie związane są ze zmianami przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Podstawa prawna:

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Podstawa prawna: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu Podstawa prawna: Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE. OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE. U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady

Bardziej szczegółowo