UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 7 poz.38 z późn.zm.), w związku z art.14a ust.1a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Ustala się organizację Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Grudusku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Humięcinie w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Piotrowicz

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 r Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Grudusku 1 Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Grudusku zwanego dalej zespołem określa: 1/ nazwę zespołu i miejsce jego prowadzenia, 2/ cele i zadania zespołu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 3/ dzienny wymiar godzi zajęć w zespole, w tym wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy, a w przypadku zespołu również dni tygodnia w których są prowadzone zajęcia, 4/ warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole, 5/ prawa i obowiązki wychowanków zespołu, w tym: a/warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im bezpieczeństwo, b/ przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków zespołu, 6/ sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć, 7/ warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 8/ warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 9/ terminy przerw w pracy zespołu, 10/zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole, związanych z: a/współdziałaniem z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, b/ zachowaniem właściwej jakości pracy wychowaczo-dydaktycznej, c/ prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, d/współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologicznopedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

3 2 1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Wychowania Przedszkolnego w Grudusku. 2. Siedziba Zespołu znajduje się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku. 3. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Grudusk. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu odpowiada dyrektor szkoły. 4. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach, stemplach i szyldach. 3 Zespół działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1572, z poźn. zm/, - niniejszej organizacji Świadczenia udzielane przez Zespół są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN. 2. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powinien być nie dłuższy niż 5 godzin dziennie, z tym że zajęcia prowadzone w 4 dni w tygodniu. 3. Zespół nie zapewnia wyżywienia, ale istnieje możliwość odpłatnego korzystania z wyżywienia na stołówce szkolnej Celem Zespołu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 2. Zespół zapewnia wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 3. Wobec rodziny Zespół pełni funkcję doradczą i wspierającą działanie wychowawcze. 6 Realizując cele przedszkolne koncentruje się na: - wspomaganiu rozwoju dziecka, udzielaniu pomocy psychologicznopedagogiczne, - sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

4 - umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej i regionalnej, - działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych, - współdziałaniu z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci poprzez: - pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, - informowanie na bieżąco o postępach dziecka, - uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w Zespole W Zespole dzieci mają wspólny nadzór i opiekę ze strony osoby z przygotowaniem pedagogicznym. 2. Wychowankowie Zespołu powinni być ubezpieczeni od skutków i następstw nieszczęśliwych wypadków. 3. Opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice/ prawni opiekunowie/ lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 4. Odbiór dziecka z Zespołu przez osobę upoważnioną wymaga pisemnej zgody rodziców Praca wychowaczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 2. Program można wybrać spośród znajdujących się w wykazie MEN programów wychowania przedszkolnego lub opracować go samodzielnie. 3. Program opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe może zostać dopuszczony do użytku po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela przedszkola posiadającego wyższe wykształcenie Organizację Zespołu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów/. 2. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy. Zaplanowane tematy wprowadzają w dowolnym czasie pracy w ciągu dnia, w kilku dni, tygodni, miesięcy podczas zajęć z całą grupą, z małymi zespołami, zgodnie z założonym celem działania oraz w zajęciach indywidualnych W Zespole zatrudnieni są nauczyciele z przygotowanie pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

5 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 1/ kierowanie się dobrem dziecka, szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw, 2/ prowadzenie działalności wychowaczo-dydaktyczno-opiekuńczej w powierzonym oddziale opartym na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, uwarunkowaniach środowiskowych, 3/ refleksyjne i odpowiedzialne programowanie, 4/ cykliczne planowanie pracy z dziećmi, opracowywanie miesięcznych planów pracy, 5/ realizowanie zadań wychowaczo-dydaktyczno-opiekuńczych w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, demokracji i wolności. 6/ Organizowanie edukacji wokół czterech aspektów kształcenia: uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć, uczyć się, aby być. 7/ Odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej; diagnozowanie, badanie i ocenianie efektów pracy, 8/ Podmiotowe traktowanie dziecka. Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Ujawnić skarb ukryty w każdym dziecku. 9/ Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 10/ Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania umożliwiających każdemu dziecku odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie jego potencjału twórczego; osiągnięcie gotowości szkolnej. 11/ Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Zespole i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów i tym podobne. Zakres tych zadań określają odrębne przepisy, wydane przez MEN w drodze rozporządzenia. 12/ Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną. 13/ Planowanie własnego rozwoju zawodowego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. 14/ Dbałość o warsztat pracy prze zgromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń. 15/ Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci. 16/ Czynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny rodziców wychowanków. 17/ Współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w Zespole i uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 18/ Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6 19/ Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym. 20/ Wypełnianie obowiązków określonych w Ustawie- Karta Nauczyciela, 21/ Znajomość i stosowanie w praktyce przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 22/ Znajomość prawa oświatowego. 23/ Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: a/ poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, b/ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, c/włączenia ich w działalność przedszkola. 11 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 1/ przestrzeganie niniejszej organizacji, 2/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce 3/ respektowanie uchwał rady pedagogicznej, 4/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Zespołu. 12 Formy współpracy Zespołu z rodzicami: 1/ zebrania grupowe, 2/ konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, 3/ kąciki dla rodziców i wystawy okolicznościowe, 4/ zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców, 5/ konsultacje i rozmowy na terenie Zespołu ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z zakładów opieki zdrowotnej i innymi osobami świadczącymi kwalifikowaną pomoc, 6/ imprezy i spotkania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno-sportowym dla dzieci, rodziców, dla rodzin dziecka. 13 Do Zespołu uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 14 Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Zespole zobowiązani są złożyć w Zespole prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka najpóźniej do dnia 30 maja Dziecko w Zespole ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe ONZ.

7 2. Zespół stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i przeciw pożarowe. 3. W Zespole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez pisemnej zgody rodziców. 16 Nauczyciel może skreślić dziecko z listy przedszkolaków w następujących przypadkach: 1/ nieobecność dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do Zespołu. 2/ nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień organizacji Zespołu.

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 r Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Humięcinie 1 Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Humięcinie zwanego dalej zespołem określa: 1/ nazwę zespołu i miejsce jego prowadzenia, 2/ cele i zadania zespołu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 3/ dzienny wymiar godzi zajęć w zespole, w tym wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy, a w przypadku zespołu również dni tygodnia w których są prowadzone zajęcia, 4/ warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole, 5/ prawa i obowiązki wychowanków zespołu, w tym: a/ warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im bezpieczeństwo, b/ przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków zespołu, 6/ sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć, 7/ warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 8/ warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 9/ terminy przerw w pracy zespołu, 10/zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole, związanych z: a/współdziałaniem z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, b/ zachowaniem właściwej jakości pracy wychowaczo-dydaktycznej, c/ prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, d/współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologicznopedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

9 2 1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Wychowania Przedszkolnego w Humięcinie. 2. Siedziba Zespołu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Humięcinie. 3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Grudusk. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu odpowiada dyrektor szkoły. 4. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach, stemplach i szyldach. 3 Zespół działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1572, z poźn. zm/, - niniejszej organizacji Świadczenia udzielane przez Zespół są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN. 2. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powinien być nie dłuższy niż 5 godzin dziennie, z tym że zajęcia prowadzone w 4 dni w tygodniu. 3. Zespół nie zapewnia wyżywienia, ale istnieje możliwość odpłatnego korzystania z wyżywienia na stołówce szkolnej Celem Zespołu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 2. Zespół zapewnia wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 3. Wobec rodziny Zespół pełni funkcję doradczą i wspierającą działanie wychowawcze. 6 Realizując cele przedszkolne koncentruje się na: - wspomaganiu rozwoju dziecka, udzielaniu pomocy psychologicznopedagogiczne, - sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

10 - umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej i regionalnej, - działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych, - współdziałaniu z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci poprzez: - pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, - informowanie na bieżąco o postępach dziecka, - uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w Zespole W Zespole dzieci mają wspólny nadzór i opiekę ze strony osoby z przygotowaniem pedagogicznym. 2. Wychowankowie Zespołu powinni być ubezpieczeni od skutków i następstw nieszczęśliwych wypadków. 3. Opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice/ prawni opiekunowie/ lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 4. Odbiór dziecka z Zespołu przez osobę upoważnioną wymaga pisemnej zgody rodziców Praca wychowaczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 2. Program można wybrać spośród znajdujących się w wykazie MEN programów wychowania przedszkolnego lub opracować go samodzielnie. 3. Program opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe może zostać dopuszczony do użytku po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela przedszkola posiadającego wyższe wykształcenie Organizację Zespołu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów/. 2. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy. Zaplanowane tematy wprowadzają w dowolnym czasie pracy w ciągu dnia, w kilku dni, tygodni, miesięcy podczas zajęć z całą grupą, z małymi zespołami, zgodnie z założonym celem działania oraz w zajęciach indywidualnych W Zespole zatrudnieni są nauczyciele z przygotowanie pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

11 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 1/ kierowanie się dobrem dziecka, szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw, 2/ prowadzenie działalności wychowaczo-dydaktyczno-opiekuńczej w powierzonym oddziale opartym na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, uwarunkowaniach środowiskowych, 3/ refleksyjne i odpowiedzialne programowanie, 4/ cykliczne planowanie pracy z dziećmi, opracowywanie miesięcznych planów pracy, 5/ realizowanie zadań wychowaczo-dydaktyczno-opiekuńczych w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, demokracji i wolności. 6/ Organizowanie edukacji wokół czterech aspektów kształcenia: uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć, uczyć się, aby być. 7/ Odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej; diagnozowanie, badanie i ocenianie efektów pracy, 8/ Podmiotowe traktowanie dziecka. Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Ujawnić skarb ukryty w każdym dziecku. 9/ Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 10/ Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania umożliwiających każdemu dziecku odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie jego potencjału twórczego; osiągnięcie gotowości szkolnej. 11/ Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Zespole i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów i tym podobne. Zakres tych zadań określają odrębne przepisy, wydane przez MEN w drodze rozporządzenia. 12/ Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną. 13/ Planowanie własnego rozwoju zawodowego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. 14/ Dbałość o warsztat pracy prze zgromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń. 15/ Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci. 16/ Czynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny rodziców wychowanków. 17/ Współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w Zespole i uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 18/ Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 19/ Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym. 20/ Wypełnianie obowiązków określonych w Ustawie- Karta Nauczyciela, 21/ Znajomość i stosowanie w praktyce przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 22/ Znajomość prawa oświatowego. 23/ Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: a/ poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, b/ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, c/włączenia ich w działalność przedszkola. 11 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 1/ przestrzeganie niniejszej organizacji, 2/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce 3/ respektowanie uchwał rady pedagogicznej, 4/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Zespołu. 12 Formy współpracy Zespołu z rodzicami: 1/ zebrania grupowe, 2/ konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, 3/ kąciki dla rodziców i wystawy okolicznościowe, 4/ zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców, 5/ konsultacje i rozmowy na terenie Zespołu ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z zakładów opieki zdrowotnej i innymi osobami świadczącymi kwalifikowaną pomoc, 6/ imprezy i spotkania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno-sportowym dla dzieci, rodziców, dla rodzin dziecka. 13 Do Zespołu uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 14 Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Zespole zobowiązani są złożyć w Zespole prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka najpóźniej do dnia 30 maja Dziecko w Zespole ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe ONZ.

13 2. Zespół stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i przeciw pożarowe. 3. W Zespole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez pisemnej zgody rodziców. 16 Nauczyciel może skreślić dziecko z listy przedszkolaków w następujących przypadkach: 1/ nieobecność dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do Zespołu. 2/ nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień organizacji Zespołu. Przewodniczący Rady Marek Piotrowicz

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2128 UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO POZNAJEMY ŚWIAT W MINODZE

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO POZNAJEMY ŚWIAT W MINODZE STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO POZNAJEMY ŚWIAT W MINODZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Punkt Przedszkolny Poznajemy Świat zwany dalej jest Punktem Przedszkolnym. 2. Siedziba Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków Załącznik do Uchwały Nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. Organizacja Punktów Przedszkolnych działających w Gminie Stąporków 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: - Punkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia.

1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. Plan Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach realizowanego w ramach projektu "Przedszkole - weselej niż w szkole" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Punktu Przedszkolnego, zwanego dalej,,punktem.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Informacje o kontroli:

ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Informacje o kontroli: ZATWIERDZAM ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Informacje o kontroli: Kontrola dotyczy wykonywania przez dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7145 UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3002 UCHWAŁA NR XXIX/141/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 3 w Bukowcu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 252/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia25 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr 252/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia25 czerwca 2009 roku Uchwała Nr 252/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia25 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubieszewie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Uchwała Nr 53/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY GMINY RADZIEMICE. z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY GMINY RADZIEMICE. z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY GMINY RADZIEMICE z dnia 26 października 2011 r. zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLII / 332/2010 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009 roku

Uchwała Nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009 roku Uchwała Nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie. Regulamin Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem" w Iwięcinie

Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie. Regulamin Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Pod Kogucikiem w Iwięcinie Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie Regulamin Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem" w Iwięcinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie.

Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie. Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie. 1. Nazwa Punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. 1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/335/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/335/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 29 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2017 r. Poz. 1823 UCHWAŁA NR XXXVIII/335/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/328/2014 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/328/2014 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/328/2014 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TIK TAK IM. O. LEONA ZDZISŁAWA POKORSKIEGO OFM

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TIK TAK IM. O. LEONA ZDZISŁAWA POKORSKIEGO OFM PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TIK TAK IM. O. LEONA ZDZISŁAWA POKORSKIEGO OFM Projekt organizacji Niepublicznego Terapeutycznego Punktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY ZŁAWIES WIELKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/233/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/233/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/233/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/342/2014 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/342/2014 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 18 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 7917 UCHWAŁA NR LIII/342/2014 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem 2. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r. Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niŝ przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne. Na podstawie art. 5 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do ewidencji innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego/zespołu przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego/zespołu przedszkolnego Burmistrz Chełmka ul. Krakowska 11 32-660 Chełmek Chełmek, dnia...r. Zgłoszenie do ewidencji innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego/zespołu przedszkolnego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: a. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Słoneczne Elfy" prowadzone przez osoby fizyczne; b. rodzicach - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH /wyciąg ze Statutu Przedszkola /

REGULAMIN PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH /wyciąg ze Statutu Przedszkola / REGULAMIN PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH /wyciąg ze Statutu Przedszkola / Przedszkole w Polsce wchodzi w skład systemu Oświaty i stanowi wstępny szczebel kształcenia. Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/330/10 RADY GMINY BORZĘCIN. z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Dolnym

UCHWAŁA NR XXXIX/330/10 RADY GMINY BORZĘCIN. z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Dolnym UCHWAŁA NR XXXIX/330/10 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Dolnym Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Domu Kultury "Akademicka Przestrzeń Kulturalna" WSG. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

STATUT. Niepublicznego Domu Kultury Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 POSTANOWIENIA WSTĘPNE STATUT Niepublicznego Domu Kultury "Akademicka Przestrzeń Kulturalna" WSG z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Placówka nosi nazwę: "Akademicka Przestrzeń Kulturalna"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W KRAKOWIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W KRAKOWIE ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W KRAKOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego- zespołu wychowania przedszkolnego/ punktu przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego- zespołu wychowania przedszkolnego/ punktu przedszkolnego Wysoka, dnia...201. r. (Nazwa osoby prawnej, adres; a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego) (numer KRS lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL) Urząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Opracowana na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁE SKRZATY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁE SKRZATY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁE SKRZATY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 3063 UCHWAŁA NR IX/86/15 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c I. Przedszkole przy ulicy Bruzdowej 22C jest niepubliczną placówką oświatowowychowawczą. Właściciel Elżbieta Wojnowska. Adres przedszkola: Warszawa, ul. Bruzdowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/143/2016 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 26 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/143/2016 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 26 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/143/2016 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Mierzeszynie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Niepubliczne Przedszkole Wesoła Ciuchcia

Statut Niepubliczne Przedszkole Wesoła Ciuchcia Statut Niepubliczne Przedszkole Wesoła Ciuchcia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole przyjmuje nazwę : Niepubliczne Przedszkole Wesoła Ciuchcia Małgorzata Gąsior 2. Prowadząca przedszkole jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/146/2012 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 20 lipca 2012 r.

Kraków, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/146/2012 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 20 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 4076 UCHWAŁA NR XXIII/146/2012 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach utworzone są

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku Do Statutu Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu wprowadza

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 października 2012 r. Poz. 3306 UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1113 UCHWAŁA NR XIV/134/2017 RADY GMINY BEDLNO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Punktu Przedszkolnego przy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Niepublicznego Przedszkola w Prusach

S T A T U T Niepublicznego Przedszkola w Prusach S T A T U T Niepublicznego Przedszkola w Prusach 1 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkole w Prusach, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku Działając

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32 STATUT Niepublicznego Przedszkola Ognisko w Raniżowie ul. Grunwaldzka 32 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Niepubliczne Przedszkole Ognisko, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną. 1 1. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach działają oddziały przedszkolne. 2. 1. Organem

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym. Językowy punkt przedszkolny Łobuziaki

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym. Językowy punkt przedszkolny Łobuziaki Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym Językowy punkt przedszkolny Łobuziaki 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Językowy Punkt Przedszkolny Łobuziaki

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Gromadka Niedźwiadka. w Polanicy Zdroju

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Gromadka Niedźwiadka. w Polanicy Zdroju STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Gromadka Niedźwiadka w Polanicy Zdroju 10 maja 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Placówka nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne Gromadka Niedźwiadka 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziałów Przedszkolnych

Statut Oddziałów Przedszkolnych Statut Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W CHOJNICACH Chojnice,2014 Spis treści I. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę : Prywatne Przedszkole U BUNI 2. Siedziba przedszkola : 42-500 Będzin, P. Findera 34 3. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi : Prywatne

Bardziej szczegółowo