Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia."

Transkrypt

1 Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna postanawia: 1 Zatwierdzić Zmiany do Statutu Publicznego Przedszkola w Wadowicach Górnych /zał nr 1/ 2 Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

2 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej nr 9/14/15 z dnia 23 lutego.2015 Aneks nr 1/2015 do Statutu Publicznego Przedszkola w Wadowicach Górnych W tekście jednolitym Statutu z dnia 29 październiki 2007 dokonuje się następujących zmian. 1. w 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: Zespół 2. w 3 pkt 9. otrzymuje brzmienie: Szkolno Przedszkolny W Wadowicach Górnych Wadowice Górne 111 Tel NIP REGON Przedszkole czynne jest w godzinach ustalonych przez organ prowadzący od poniedziałku do piątku. 3. w 7 pkt otrzymuje brzmienie: Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny w 8 pkt 3. otrzymuje brzmienie: Rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dziecka 5. w 11 pkt 3. otrzymuje brzmienie: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, liczbę godzin finansowanych przez organ prowadzący, - czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym, - terminy przerw pracy przedszkola, - liczbę dzieci na podstawie list dzieci przyjętych do przedszkola. 6. w 12 pkt 6. otrzymuje brzmienie: Podziału na grupy dokonuje zespół nauczycieli przedszkola, a zatwierdza dyrektor. 7. w 13 pkt 7. otrzymuje brzmienie: W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole, przedszkole organizuje zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zgodnie z potrzebami rodziców. 8. w 14 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

3 Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest poprzez realizację programu wychowania przedszkolnego, dostosowanego do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego przez nauczycieli lub opracowanego przez nich i zatwierdzonego przez dyrektora po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 9. w 14 pkt. 8. otrzymuje brzmienie: Nauczyciel przedstawia wybrany program wychowania przedszkolnego dyrektorowi, a dyrektor dopuszcza go do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 10. w 14 pkt. 12. otrzymuje brzmienie: Rozkład dnia w przedszkolu jest następujący: do 9.00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne przygotowanie do śniadania, śniadanie przygotowanie sali przedszkolnej i sali dydaktycznej do zajęć zajęcia dydaktyczne z całą grupą spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej pogody lub zabawy dowolne w sali przedszkolnej, ćwiczenia gimnastyczne przygotowanie do obiadu, obiad relaksacja poobiednia, ćwiczenia relaksacyjne zajęcia dodatkowe zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym w razie sprzyjające pogody lub zabawy dowolne w sali przedszkolnej według zainteresowań dzieci, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, rozchodzenie się dzieci 11. w 15 otrzymuje brzmienie: Przedszkole jest wielooddziałowe 12. w 16 otrzymuje brzmienie: Zasady rekrutacji 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 2. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w terminie ustalonym z organem prowadzącym. 3. W czasie rekrutacji dyrektor wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. 4. Wzór wniosku dziecka do przedszkola opracowuje dyrektor zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (art. 20 t.1) 5. Dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację kontynuacyjną na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. 6. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola obowiązują: a) kryteria ustawowe w I etapie rekrutacyjnym b) kryteria samorządowe w II etapie rekrutacyjnym ( ustalone przez organ prowadzący)

4 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 8. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wadowice Górne, których rodzice (prawni opiekunowie) są wykazani w rejestrze ewidencji ludności, lub przebywają na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu i płacą podatki na rzecz Gminy Wadowice Górne. 9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola na terenie Gminy Wadowice Górne, jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 11. Rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości zgodnie z Art.20 zc zawartego w Ustawie o Systemie Oświaty. 12. W przypadku, gdy w trakcie roku szkolnego w przedszkolu są wolne miejsca dyrektor może przyjąć dzieci na wniosek rodziców. 13. w 17 pkt 4. otrzymuje brzmienie: Opłata stała nie jest pobierana od rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola w godzinach od 8.00 do 13.00, tj. w czasie realizacji podstawy programowej. Opłata stała jest pobierana za godziny przekraczające realizację podstawy programowej, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Nieobecność dziecka uczęszczającego do przedszkola ponad podstawę programową, powoduje zwrot opłaty stałej za każdy dzień nieobecności. 14. w 17 pkt 5. otrzymuje brzmienie: W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa począwszy od kolejnych 2 dni. 15. w 19 pkt 5.6 otrzymuje brzmienie: a) przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 2,5-letniego. b) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego w przypadku mniejszej liczby dzieci w grupie niż 25. d) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 16. w 19 pkt 5.7. otrzymuje brzmienie: a) powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko poza obwodem oraz o innych zmianach w tym zakresie. 17. w 20 pkt 4.3. otrzymuje brzmienie: Zatwierdzenie programów wychowania przedszkolnego, zaproponowanych przez nauczycieli i zaopiniowanie programów wychowania przedszkolnego oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu podręczników.

5 18. w 21 pkt 8.1. traci ważność. 19. w 23 pkt 1. otrzymuje brzmienie: Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3 do 6 lat. 20. w 23 pkt 1.1. otrzymuje brzmienie: W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 21. w 23 pkt 1.2. otrzymuje brzmienie: Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. 22. w 23 pkt 1.5. otrzymuje brzmienie: Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5 letniego do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna oraz dyrektor w trakcie roku szkolnego. 23. w 23 pkt 5. otrzymuje brzmienie: Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie godzin pracy przedszkola. 24. w 23 pkt 8. otrzymuje brzmienie: Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu. 25. w 23 pkt 14.l. otrzymuje brzmienie: Przedszkole stosuje nagrody i kary wobec dzieci, zawarte w kontrakcie grupowym, ustalonym przez wychowawców i rodziców. 26. w 30 pkt 1.8.h. otrzymuje brzmienie: Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu wycieczek obowiązującego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. 27. w 36 pkt 1.1. otrzymuje brzmienie: Regularne i punktualne przychodzenie do pracy. Czas pracy dla pracowników obsługi zgodnie z harmonogramem szkolnym ustalonym przez dyrektora szkoły, dla nauczycieli obowiązująca norma pracy, zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć dydaktyczno wychowawczo opiekuńczych. Obecność w pracy potwierdza się podpisem na liście obecności.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu dla przedszkola publicznego w Przytkowicach. Na podstawie art.5 a ust.2, art., 58 ust.6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH przy SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH przy SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH przy SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE (tekst uwzględniający zmiany z dnia 3 czerwca 2019) PODSTAWA PRAWNA Regulamin opracowano na podstawie art. 42, 60

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,POD TOPOLĄ 1.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Podstawowymi celami przedszkola są: wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,

Bardziej szczegółowo

1. W rozdziale III poprzedzono 11 nagłówkiem: Organizacja oddziału przedszkolnego.

1. W rozdziale III poprzedzono 11 nagłówkiem: Organizacja oddziału przedszkolnego. Uchwała nr 141/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich z dnia 14.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZASADY, KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKOŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUTOMIERSK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Tegoroczny nabór do szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEDZNIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEDZNIE Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEDZNIE 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. ) 2.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 4/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. Przedszkole obejmuje dzieci od 3 do 6 lat.

Załącznik do uchwały nr 4/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. Przedszkole obejmuje dzieci od 3 do 6 lat. Załącznik do uchwały nr 4/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Do Statutu Szkoły Podstawowej w Zamościu wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 ust. 1, pkt 2) otrzymuje brzmienie: ustawa rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami/. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻUROMINIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻUROMINIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻUROMINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 2. Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Pod Lipami w Wiosce

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Pod Lipami w Wiosce Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Pod Lipami w Wiosce Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Laskowej

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Laskowej -1- Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Laskowej Opracowany na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2012. Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 32 w Rybniku z dnia r. W sprawie zmian w statucie

UCHWAŁA NR 2/2012. Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 32 w Rybniku z dnia r. W sprawie zmian w statucie UCHWAŁA NR 2/2012 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 32 w Rybniku z dnia 29.06.2012r. W sprawie zmian w statucie Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATUTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 35 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 5 W RZESZOWIE

ANEKS STATUTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 35 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 5 W RZESZOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 5 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 W RZESZOWIE 35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3 ANEKS do STATUTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 35 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 5 W

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Łużańskiej-

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Łużańskiej- Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Łużańskiej- Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2016 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz Janczarskiego w Puławach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian

Uchwała nr 1/2016 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz Janczarskiego w Puławach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwała nr 1/2016 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz Janczarskiego w Puławach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 14 im. Cz.Janczarskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich. w roku szkolnym 2014 / 2015

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich. w roku szkolnym 2014 / 2015 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w roku szkolnym 2014 / 2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2018 r. ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2014/2015 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21. w Olsztynie z dnia 19 marca 2015r.

UCHWAŁA NR 5/2014/2015 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21. w Olsztynie z dnia 19 marca 2015r. UCHWAŁA NR 5/2014/2015 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 w Olsztynie z dnia 19 marca 2015r. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 W OLSZTYNIE. Działając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE BRZOZÓWKA LUTY 2017 INFORMACJE O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Podstawa prawna: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W BOCHNI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W BOCHNI Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr. 2012./2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W BOCHNI Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2018/19

w roku szkolnym 2018/19 Załącznik do zarządzenia nr 4/017/018 dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkowie z dnia 1 marca 018 r. w roku szkolnym 018/19 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIECZNEJ NA ROK SZKOLNY

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIECZNEJ NA ROK SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIECZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 18 w Lublinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 18 w Lublinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 18 w Lublinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. i PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIŃCU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. i PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIŃCU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO im. MAJKI JEŻOWSKIEJ W KRZYWINIU i PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIŃCU W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Podstawa prawna 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR.2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ

ANEKS NR.2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ ANEKS NR.2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ Na podstawie uchwały nr 6/14/15 Rady Pedagogicznej szkoły Podstawowej w Dobrej z dnia 29.01. 2015 r. w sprawie nowelizacji Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Sezamkowo przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Sezamkowo przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Sezamkowo przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty ( Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14 /2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Milanowie z dnia r.

Uchwała Nr 14 /2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Milanowie z dnia r. Uchwała Nr 14 /2014/2015 z dnia 30.01.2015r. W sprawie wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Na podstawie art..41 ust.1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (DZ.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 28 lutego 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZYWINIU I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIŃCU W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2019 BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY z dnia 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2019 BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY z dnia 31 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 19 / 2019 BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZYWINIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sucharskiego OSIEK NAD WISŁĄ, LUTY 2018 INFORMACJE O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej I. Zasady rekrutacji dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KOPANICY

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KOPANICY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2015/2016 r. Dyrektora Zespołu Przedszkola Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy z dnia 06.03.2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KOPANICY Podstawa

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

c) w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 7 letnie i dzieci 6 letnie zamieszkałe poza obwodem szkoły,

c) w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 7 letnie i dzieci 6 letnie zamieszkałe poza obwodem szkoły, ZASADY REKRUTACJI 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 2. Kandydaci zamieszkali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO / KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RADOMSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO / KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RADOMSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO / KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RADOMSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAWINA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAWINA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAWINA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie

STATUT Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie STATUT Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie 1/8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I SP2

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I SP2 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora SP2 z dnia 30.03.2017r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Uwaga rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Iłownicy!

Uwaga rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Iłownicy! Uwaga rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Iłownicy! A. Rekrutacja do Przedszkola w Iłownicy. 1. Zasady ogólne. 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie

Bardziej szczegółowo

1 Tok postępowania rekrutacyjnego

1 Tok postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZYWINIU I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIŃCU W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU 61 1. Do Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku przyjmowane są dzieci: 1) zamieszkałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MASZEWIE na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MASZEWIE na rok szkolny 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku Dyrektora Przedszkola w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Maszewie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku

Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku I. Regulamin rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODZIAŁÓW PRZEDZSZKOLNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY REKRUTACJI DO ODZIAŁÓW PRZEDZSZKOLNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik 3 ZASADY REKRUTACJI DO ODZIAŁÓW PRZEDZSZKOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Warce przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół w Łużnej Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół w Łużnej Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół w Łużnej Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Kisielicach w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Kisielicach w roku szkolnym 2019/2020 Załącznik do zarządzenia nr /209 Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach z dnia.0.209 r. Regulamin rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Kisielicach w roku szkolnym 209/2020..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE BRZOZÓWKA LUTY 2018 1 INFORMACJE O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Czarnowąsach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkół w Czarnowąsach

UCHWAŁA NR 8 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Czarnowąsach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkół w Czarnowąsach UCHWAŁA NR 8 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Czarnowąsach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkół w Czarnowąsach Na podstawie art. 20 zb ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR.1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ

ANEKS NR.1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ ANEKS NR.1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ Na podstawie uchwały nr 7/13/14 Rady Pedagogicznej szkoły Podstawowej w Dobrej z dnia 26 lutego 2014 w sprawie nowelizacji Statutu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podstawa prawna: Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie 1/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej z dnia 24.01.2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola. Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA W BRZOZÓWCE BRZOZÓWKA LUTY 2019 INFORMACJE O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Podstawa prawna: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE NA ROK SZKOLNY 2018/19 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE NA ROK SZKOLNY 2018/19 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE NA ROK SZKOLNY 2018/19 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE WSTĘP 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie,

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Programowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie

Organizacja Programowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie Organizacja Programowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie Cieszewo, 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

1 Do Statutu Szkoły Nr 32 w Katowicach wprowadza się zmiany, których treść zawarta jest w załączniku do uchwały.

1 Do Statutu Szkoły Nr 32 w Katowicach wprowadza się zmiany, których treść zawarta jest w załączniku do uchwały. Uchwała nr 14/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Boh. Monte Cassino w Katowicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Nr 32 w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZELOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZELOWIE Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 57 tel. : 044 634 12 89 e-mail : przedszkole1.zelow@onet.eu Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej Strona 1 z 8 NA ROK SZKOLNY 2017/18. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej Strona 1 z 8 NA ROK SZKOLNY 2017/18. Rozdział 1 Przepisy ogólne Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej Strona 1 z 8 REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W JASIENICY ROSIELNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18 Rozdział 1 Przepisy ogólne Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci i

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Zasady postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział III Zasady postępowania rekrutacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2015 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lublinie z dnia 30. 01. 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 13 W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trześni. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie na rok szkolny 2018/2019 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/ 2018 Dyrektora Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie z dnia 5 lutego 2018r Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r...

P R O J E K T D r u k n r... OrS.4424.6.1.2017.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Rozdział 12. Przyjmowanie uczniów do szkoły

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Rozdział 12. Przyjmowanie uczniów do szkoły Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22 Rozdział 12 Przyjmowanie uczniów do szkoły 79 1 Zasady rekrutacji uczniów do szkoły są zgodne z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach z dnia 31.03.2017 r. ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 /03/2014. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli. z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwała nr 2 /03/2014. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli. z dnia 26 lutego 2014 r. Uchwała nr 2 /03/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawa prawna: 1. Rozdział 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu Regulamin rekrutacji dzieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. J. PAWŁA II W RUDZICY

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. J. PAWŁA II W RUDZICY REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. J. PAWŁA II W RUDZICY Opracowana na podstawie art. 20c ust.4-6 w związku z art.20zfpkt.1 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI do PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH GMINY CHRZANÓW na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DZIECI do PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH GMINY CHRZANÓW na rok szkolny 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI DZIECI do PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH GMINY CHRZANÓW na rok szkolny 2016/2017 I. Zasady ogólne wynikające z ustawy o systemie oświaty. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 139 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 139 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015r.. pieczątka Znak: PM139.011.1.2015 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 139 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OBROWO

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OBROWO ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OBROWO INFORMACJE O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Podstawa prawna: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI Zmiany w statucie związane są ze zmianami przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Stara Biała na rok 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Stara Biała na rok 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Stara Biała na rok 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 1 lutego 2017r.

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 1 lutego 2017r. Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności i zasad i postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZŁOTORYI ul. Górnicza 21/23 na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZŁOTORYI ul. Górnicza 21/23 na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZŁOTORYI ul. Górnicza 21/23 na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W NOWYM SĄCZU obowiązujący w roku szkolnym 2016/17

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W NOWYM SĄCZU obowiązujący w roku szkolnym 2016/17 REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W NOWYM SĄCZU obowiązujący w roku szkolnym 2016/17 PODSTAWA PRAWNA Rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do oddziału przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

REGULAMIN REKRUTACJI. do oddziału przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej Zał. nr 2 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej I. Podstawa prawna rekrutacji: REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE Podstawa prawna: -Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Sadlinki Harmonogram czynności w rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkola

Zasady rekrutacji do przedszkola Regulamin rekrutacji dzieci do Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie Przedszkola Publicznego w Ścinawie i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.SOKS Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.SOKS Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2018 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.SOKS 33.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/252/10 RADY GMINY SOMIANKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/252/10 RADY GMINY SOMIANKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIX/252/10 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Somiance i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy. Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Kiełczowie

Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy. Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Kiełczowie Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Kiełczowie Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (dz. u. z 2017 r. poz. 59) 2. Uchwała nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY DWOREK W GOLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 /2014/2015. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego. w Lublinie. z dnia 16 lutego 2015 r.

UCHWAŁA nr 2 /2014/2015. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego. w Lublinie. z dnia 16 lutego 2015 r. UCHWAŁA nr 2 /2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo