Management Systems in Production Engineering No 3(7), 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 3(7), 2012"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ TERMINALI LNG LNG TERMINAL SAFE OPERATION MANAGEMENT Andrzej ADAMKIEWICZ, Włodzimierz KAMIŃSKI Akademia Morska w Szczecinie Streszczenie: W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa terminali LNG w transporcie morskim gazu ziemnego. Wskazano szczególne wymagania jakie stwarza instalacji przesył LNG, a wynikające z jego szczególnych własności. Na tle wielopoziomowych krytycznych obszarów bezpieczeństwa stanowiących elementy składowe struktury systemu bezpieczeństwa terminali wyselekcjonowano możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG. Zdefiniowano zadania wykonywane przez terminal LNG tak z udziałem personelu obsługującego terminal, jak i personelu zewnętrznego zatrudniony na terminalu LNG. Sformułowano generalne tezy dla bezpieczeństwa terminali LNG. Słowa kluczowe: terminal, LNG, operacje, bezpieczeństwo, gazowiec, wyładunek, personel 1. Wprowadzenie Dostawy liquid natural gas (LNG) drogą morską stanowią obecnie około 25% międzynarodowego obrotu handlowego gazem ziemnym na świecie. Gaz ziemny LNG składający się głównie z metanu (do 98%) zajmuje po skropleniu ok. 600 razy mniejszą objętość, co umożliwia ekonomiczny transport drogą morską za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych tankowców. Zamierzona dywersyfikacja dostaw gazu do Polski przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przewiduje doprowadzenie do sytuacji, w której 1/3 gazu będzie pochodzić z wydobycia krajowego, 1/3 będzie importowana ze Wschodu, a 1/3 będzie importowana ze Skandynawii oraz poprzez terminal LNG w Świnoujściu. Przyłączanie terminala do sieci przesyłowej kraju zaplanowano na 2013 r., natomiast rozruch technologiczny terminala powinien nastąpić rok później, 30 czerwca 2014 r. [13]. W Polsce brak jest specjalistycznego personelu jak i doświadczeń w eksploatacji terminali LNG. Dlatego też, problematykę zarządzania bezpieczną eksploatacją terminala LNG należy rozpatrywać jako bezpieczeństwo instalacji LNG do przesyłu i magazynowania LNG na lądzie, łącznie z bezpieczeństwem statku wykonującego operacje wyładunku LNG. 2. Wymagania bezpieczeństwa w operacjach LNG Potencjalne zagrożenie pożarowo-wybuchowe związane z transportem, magazynowaniem, czy też stosowaniem LNG wynikają głównie z właściwości tej substancji, a w szczególności [2, 4]: I. Przy ciśnieniu atmosferycznym, w zależności od składu, LNG posiada temperaturę wrzenia około -162 C, przy której pary LNG są znacznie cięższe od powietrza. II. Niewielkie ilości fazy ciekłej LNG ulegają przemianie w chmurę gazu o dużej objętości. W przypadku wycieku LNG z urządzeń i instalacji ciśnieniowych lub rurociągów będzie się on ulatniał do atmosfery. Proces ten związany jest z intensywnym mieszaniem się z powietrzem. LNG nie jest gazem toksycznym. Jest kategoryzowany jako greenhause gas, którego emisja do atmosfery ma wpływ na efekt cieplarniany. III. LNG jest łatwopalny (zakres wybuchowości 5,3-14% koncentracji w powietrzu). IV. Kontakt organizmów żywych z ciekłym LNG o temperaturze -160 C niszczy ich tkanki biologiczne.

2 V. W bezpośrednim kontakcie LNG z wodą występuje zjawisko polegające na gwałtownej przemianie fazy ciekłej w parową (wybuch bezpłomieniowy), RPT (ang. rapid phase transition). Bezpieczeństwo w operacjach LNG, podlega wielopoziomowej ochronie tworzącej krytyczne obszary bezpieczeństwa zintegrowane ze standardami branżowymi i przepisami, co zilustrowano na rys. 1 [6]. Rys. 1. Wielopoziomowe krytyczne obszary bezpieczeństwa Cztery poziomy wymagań bezpieczeństwa pierwszy i drugi poziom zabezpieczeń, systemy ochronne monitoringu, nadzoru i sterowania oraz strefy bezpieczeństwa stosowane są w całym łańcuchu przemysłowym LNG tj. produkcji, skraplaniu, transporcie morskim, magazynowaniu i regazyfikacji, natomiast przepisy prawne i standardy branżowe stanowią warstwę nadrzędną, obejmującą całość wymagań [6]. 1. Pierwszy poziom zabezpieczenia (primary containment) jest osiągnięty poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów do budowy zbiorników i urządzeń, a także wykonanie prawidłowego projektu technicznego na każdym etapie technologicznym. problem ten ujęty jest normą PN-EN 1473:2002 (U) - "Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego Projektowanie instalacji naziemnych" [10]. 2. Drugi poziom zabezpieczenia (secondary containtment) jest osiągnięty przez odpowiednie konstrukcje zbiorników gwarantujące, w przypadku wystąpienia nieszczelności lub wycieku LNG, odizolowanie i zabezpieczenie wycieku. W praktyce znalazły zastosowanie zbiorniki typu SCT, DCT, FCT [2]. 3. Systemy ochronne (safegurds systems) mają na celu minimalizacje częstości wycieków LNG oraz złagodzenie skutków wycieków jeśli wystąpią. Na tym poziomie bezpieczeństwa operatorzy LNG wprowadzają systemy wykrywania wycieków gazu, ciekłego gazu, systemy wykrywanie pożarów, systemy alarmowe, monitoringu procesów, systemy awaryjnego zatrzymywania urządzeń czy operacji, urządzenia do walki z pożarami. Wprowadzane są również systemy zarządzania bezpieczeństwem oparte na analizie ryzyka wymagane przez Dyrektywę 96/82 EC zwaną SEVESO II i 2003/105/EC [5]. 4. Strefy bezpieczeństwa (separation distances) powinny zostać określone odpowiednimi przepisami aby instalacje LNG były zlokalizowane w bezpiecznej odległości od, osiedli ludzkich, miejsc publicznych, sąsiadujących zakładów przemysłowych. Brak jest współcześnie wystarczających regulacji prawnych dla określenia bezpiecznych 2

3 odległości od innych obiektów budowlanych i terenów nie tylko w Polsce ale i w Europie. W Kanadzie, zgodnie wymaganiami dla baz magazynowych LNG, należy dokonać oceny ryzyka, zawierającej opis scenariuszy awaryjnych uwzględniających uwolnienie, pożar i wybuch LNG, przy użyciu metody HAZOP Preliminary Hazard and Operability Study) w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, prowadzący ma obowiązek zapewnienia wszelkich możliwych systemów bezpieczeństwa (technicznych i organizacyjnych) zapobiegających potencjalnej awarii przemysłowej. Wyniki uzyskane na podstawie tej analizy odgrywają decydującą rolę w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, bazując przede wszystkim na scenariuszach awaryjnych i związanych bezpośrednio z nimi zasięgami stref dla fali nadciśnienia generowanej przez potencjalny wybuch, promieniowania cieplnego, trajektorii lotu rozerwanych po wybuchu części aparatów i urządzeń procesowych, czy też zasięgami rozprzestrzeniania się uwolnionej chmury LNG [12]. 5. W przypadku wycieku LNG z urządzeń ciśnieniowych instalacji, będzie się on uwalniał strumieniowo do atmosfery. Proces ten związany jest z intensywnym mieszaniem się LNG z powietrzem. Wówczas duża część LNG będzie się zawierała w uwolnionej chmurze początkowo w postaci aerozolu. Następnie w wyniku procesu mieszania z powietrzem nastąpi jego stopniowe odparowanie. Zapłon mieszaniny gazowo-powietrznej utworzonej w wyniku uwolnienia LNG może nastąpić w momencie, gdy stężenie gazu ziemnego w chmurze będzie mieściło się w zakresie pomiędzy 5-15% objętości chmury [1]. Wówczas uwolniona chmura LNG rozprzestrzeniając się tuż nad poziomem gruntu, gdy znajdzie na swej drodze efektywne źródło zapłonu, może spowodować wybuch typu UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion) - wybuch chmury par w przestrzeni nieograniczonej. Stężenie gazu ziemnego w chmurze uwolnionego LNG różni się znacznie, począwszy od wysokich wartości występujących w centrum chmury oraz tuż nad poziomem gruntu, aż do bardzo niskich na obrzeżach chmury. Szczytowa wartość stężenia gazu ziemnego w chmurze zależy głównie od całkowitej objętości powietrza zmieszanego z gazem oraz szybkości mieszania. Ta z kolei zależna jest od klasy stabilności Pasquilla [10] oraz stopnia turbulencji podczas procesu mieszania. Fizyczny rozmiar zasięgu widoczności uwolnionej chmury LNG będzie w dużej mierze uzależniony od masy LNG, czasu dyspersji oraz warunków atmosferycznych [2]. 6. Przepisy prawne i standardy branżowe mają na celu zobligowanie operatorów LNG do stosowania procedur operacyjnych, przeglądów technicznych urządzeń, szkolenia personelu, przygotowań na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych co reguluje Dyrektywa 96/82 EC. Organizacje takie jak SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators, GPA (Gas Processors Association) publikują wiele materiałów dotyczących bezpieczeństwa Terminali LNG na podstawie doświadczeń w branży, wskazujące i zalecające najlepsze praktyczne metody zmniejszające ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Wprowadzenie przez operatorów LNG nie obowiązkowych (jak do tej pory) standardów ISO 9000 (systemu jakości), ISO (sytemu zarzadzania ochroną środowiska) oraz OHSAS (systemu bezpieczeństwa na stanowisku pracy) niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia bezpiecznej eksploatacji terminali LNG [10, 11]. System bezpieczeństwa terminali LNG obejmujący bezpieczeństwo ludzi, środowiska naturalnego, własności oraz ochronę obiektów jest systemem dynamicznym podlegającym usprawnieniom. Zmieniające się technologie, przepisy prawne i rekomendacje wynikające z doświadczeń branżowych oraz coraz nowocześniejsze metody szkoleń powodują 3

4 systematyczne usprawnianie i doskonalenie systemów bezpieczeństwa, co przedstawiono na rys. 2 [1]. Rys. 2. Ogólna struktura systemu bezpieczeństwa 3. Możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG Bezpieczeństwo operacji Terminala LNG należy rozpatrywać łącznie z bezpieczeństwem statku (gazowca) wykonującego operacje wyładunku LNG. Statek dokonujący operacji wyładunku LNG przy Terminalu może stwarzać duże zagrożenie. Zmniejszanie ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na statku zmniejsza tym samym ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej terminala. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej, niebezpiecznej dla operacji LNG może być zrealizowane gdy statek pracujący przy terminalu LNG [9]: a. Posiada ważne certyfikaty potwierdzające jego stan techniczny wystawione przez instytucje klasyfikacyjne na podstawie przeglądów okresowych. b. Statek jest bezpieczny, co potwierdzone jest to przez inspekcje bezpieczeństwa państwa portu PSC (Port State Control) lub państwa bandery pod którą pływa FSC (Flag State Control). c. Posiada pozytywne wyniki audytów pod kątem bezpieczeństwa dokonywane przez audytorów zewnętrznych lub czarterujących zarejestrowane w systemie VIQ OCIMF (Vessel inspection Questionare). d. Załoga statku posiada certyfikaty kompetencji zgodne z konwencją STCW oraz dodatkowe szkolenia np. na symulatorach statków LNG (Full mission). e. Operator statku/armator wprowadził system ISM (system zarządzania bezpieczeństwem na statku i w kompanii), ISO 9000, ISO i OHSAS f. Statek powinien przejść pozytywnie inspekcję pod kątem bezpieczeństwa przeprowadzoną przez inspektora bezpieczeństwa terminalu LNG. Inspekcja taka powinna zostać przeprowadzona zanim statek zacumuje do terminala LNG. g. Wypełnić procedurę nakazaną Listą Sprawdzającą IMO Plan Bezpieczeństwa Statek Terminal Ship Shore Safety Plan SSSP Zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej ze strony terminala może być zrealizowane poprzez [3, 10, 11]: 4

5 a. Stosowanie standardów postępowania w operacjach LNG zgodnych z rekomendacjami: SIGTTO, OCIMF, IMO. b. Wprowadzenie standardów ISO 9000 (systemu jakości), ISO (sytemu zarządzania ochroną środowiska) oraz OHSAS (systemu bezpieczeństwa na stanowisku pracy). c. Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem oparte na analizie ryzyka wymagane przez Dyrektywę 96/82 EC zwaną SEVESO II i 2003/105/EC. d. Wprowadzenie procedur wykonywanych operacji, czynności obsługowych rutynowych i awaryjnych oraz systemów pozwoleń na wykonanie prac niebezpiecznych. e. Opracowanie procedur postępowania na wypadek różnych scenariuszy awaryjnych zgodnie z normą PN-EN 1473 LNG,opracowanie oceny zagrożeń, dokonanej albo w sposób jakościowy lub ilościowy, przy użyciu standardowych metod oceny ryzyka Ocena zagrożeń powinna zawierać [7, 8]: identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych źródeł zagrożenia, klasyfikację i wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, określenie prawdopodobieństwa zdarzenia awaryjnego (np. niekontrolowany wyciek, pożar, wybuch), ocenę skutków, z uwzględnieniem promieniowania cieplnego, fali nadciśnienia i zasięgu rozprzestrzeniania się chmury LNG, określenie niezbędnych systemów zabezpieczeń. f. Szkolenie załogi Terminala pod kątem bezpieczeństwa, procedur operacyjnych i sytuacji awaryjnych zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w dokumentach SIGTTO i OCIMF. g. Określenie warunków meteorologicznych przy których operacje wyładunku LNG przez statek będą zatrzymane. h. Określenie warunków bezpiecznego cumowania statku przy terminalu i odpowiedniej asysty holowników przy operacjach cumowania. i. Instalacje zdalnie sterowanych manipulatorów stopu awaryjnego operacji transferu LNG ze statku (emergency shut down); ESD1 (zatrzymuje operacje transferu bez względu gdzie zainicjowane na statku lub terminalu), ESD2 (zamyka zawory na połączeniu ramienia przyłącza manifoldu statkowego z rurociągiem terminala i automatycznie rozłącza to połączenie). j. Opracowanie planów awaryjnych. k. Wprowadzenie systemu pozwoleń na wykonywanie specyficznych prac krytycznych dla bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem przy przeprowadzaniu prac lub operacji niebezpiecznych oparte na analizie ryzyka na w miejscu wykonania pracy. Management terminala LNG zobowiązany jest do opracowania procedur postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej (wyciek LNG, pożar, wybuch). W przypadku opracowań takich procedur należy [5]: a. Określić rodzaj, ilość i lokalizację urządzeń niezbędnych do detekcji niekontrolowanego wycieku lub pożaru LNG. b. Zidentyfikować wewnętrzne i zewnętrzne źródła zagrożenia. c. Określić prawdopodobieństwa zdarzenia awaryjnego (np. niekontrolowany wyciek, pożar, wybuch). d. Określić sposoby postępowania pracowników terminala na wypadek pożaru, wybuchu, czy też awaryjnego wycieku LNG. e. Klasyfikować i wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem. f. Przeprowadzić prawdopodobną ocenę skutków, z uwzględnieniem promieniowania cieplnego, fali nadciśnienia i zasięgu rozprzestrzeniania się chmury LNG 5

6 g. Określić metody ochrony konstrukcji budowlanych i aparatów procesowych przed oddziaływaniem promieniowania cieplnego w czasie pożaru i/lub wybuchu. h. Określić wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. i. Określić zapotrzebowanie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. j. Wprowadzić systemy podtrzymujące pracę urządzeń i aparatów procesowych na wypadek awarii technicznej, np. w wyniku braku zasilania w energię, itp. k. Określić zasady szkolenia personelu wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych. l. Określić harmonogram i przeprowadzać ćwiczenia sytuacji awaryjnych (instalacji terminala LNG, rurociągów, awarii statku przycumowanego. m. Opracować system wyciągania wniosków z przeprowadzanych ćwiczeń sytuacji awaryjnych i wprowadzania tych wniosków do modyfikacji planów awaryjnych. 4. Personel obsługujący terminal LNG Zarządzanie bezpieczną eksploatacją terminala LNG łączy się z personelem zatrudnionym do obsługi instalacji technicznych terminala oraz bezpieczeństwem wykonania zadań stawianych temu personelowi. Osada personelu terminala LNG zleży od [9]: a. Przepisów krajowych. b. Przepisów portowych i struktury portowego management. c. Ilości stanowisk wyładowczych przy terminalu. d. Możliwości przeładunkowych terminala. e. Fizycznej wielkości terminala. f. Zainstalowanych urządzeń na terminalu i wymagań dotyczących ich obsług. g. Poziomu i ilości aparatury kontrolno-pomiarowej na terminalu. h. Poziomu zintegrowania personelu zatrudnionego na terminalu, możliwości wykonywania przez poszczególnych członków personelu wielu zadań. i. Możliwości, umiejętności i kompetencji personelu. j. Polityki firmy zatrudniania podwykonawców. Przy ustalaniu obsady stanowisk na terminalu LNG, management terminala powinien wziąć pod uwagę ilość i częstotliwość zadań jakie są do wykonana, kwalifikacje jakie są wymagane do wykonania tych zadań, ilość ludzi potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań, czasu potrzebnego do wykonania zadań z uwzględnieniem pracy zmianowej oraz przeprowadzić analizę ryzyka związanego z: a) niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić przy transferze LNG ze statku na terminal, b) bezpieczeństwem statku przycumowanego przy terminalu, c) wykrywaniem wycieków gazu, ciekłego LNG, d) wykrywaniem pożaru, ognia, dymu, e) monitoringiem nabrzeża, f) monitoringiem statku przy nabrzeżu, g) monitoringiem raty wyładowczej i ciśnień transferowanego LNG, h) aktywacją systemów (emergency shut down) ESD1, ESD2, i) aktywacją alarmów awaryjnych i wprowadzenia procedur awaryjnych, j) prawidłowością systemów komunikacji terminal-statek i wewnętrznie na terminalu, k) ochroną obiektu przed nieautoryzowanymi osobami, aktami zniszczeń, atakiem terrorystycznym, l) systemem kontroli i nadzoru autoryzowanego personelu przebywającego na terminalu, m) zabezpieczeniem dróg ewakuacyjnych i ich monitoringiem, n) możliwościami reagowania na sytuacje awaryjne. 6

7 5. Personel zewnętrzny zatrudniony na terminalu LNG Na bezpieczeństwo terminala morskiego LNG mają wpływ również ludzie których działalność jest nieodzowna dla wypełnienia zadań stawianych terminalowi. Powinny to być osoby to z reguły kwalifikowane i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa. Należą do nich: a) piloci morscy i piloci dokujący wprowadzający statek LNG do portu i nabrzeża terminala LNG, b) załogi holowników asystujących wprowadzenie statku do portu, Holowniki używane do operacji cumowania statku LNG lub asystujące statkowi LNG w porcie muszą posiadać wewnętrzny zamknięty system wentylacji, c) cumownicy wykonujący operacje cumowania i odcumowania statku, d) inspektorzy/rzeczoznawcy mający pomierzyć ilość ładunku NA STATKU i pobrać próbki ładunku ze statku, e) inspektorzy bezpieczeństwa armatora statku, czarterującego, f) agenci statkowi, g) brygady remontowe urządzeń terminala lub statkowe brygady remontowe, h) oficerowie służby celnej, i) oficerowie służby sanitarnej portu, j) członkowie Państwowej Straży Pożarnej, k) dostawcy zaopatrzenia statkowego (żywności, części zamiennych), l) oficerowie ochrony portu i pracownicy ochrony terminala. 6. Zadania wykonywane przez terminal LNG Zarządzanie bezpieczną eksploatacją terminala LNG wymaga zabezpieczenia obsady stanowisk które są wymagane, by operacja wyładunku LNG przez statek przy terminalu odbyła się bezpiecznie, uwzględniając bezpieczeństwo ludzi, środowiska i własności (statku/urządzeń i obiektów terminala LNG) [5, 9]. Do zadań wykonywanych przez załogę terminala LNG gdy podczas operacji wyładunku lub załadunku LNG należy: a) komunikacja ze statkiem przed przybyciem statku do portu, b) zacumowanie statku na prawidłowej pozycji przy terminalu, c) obsługa operacji cumowania statku, d) sprawdzenie i potwierdzenie bezpiecznego zacumowania statku, e) instalacja trapu/schodni umożliwiających bezpieczne wejście na statek, f) przygotowanie instalacji lądowej terminala LNG do przyjęcia ładunku ze statku, g) przeprowadzenie i udział w konferencji na statku przed rozpoczęciem transferu LNG ze statku na terminal, h) wypełnienie procedury sprawdzającej wg. Ship/Shore Safety Check List, i) przeprowadzenie na statku, spotkania ustalającego warunki transferu LNG ze statku na terminal cargo conference, j) podłączenie statkowych rurociągów do instalacji terminala, k) pobór próbek ładunku LNG na statku, l) pomiar zbiorników na statku i ustalenie ilości ładunku na statku, m) ustalenie i monitoring systemów komunikacji między statkiem i terminalem, n) potwierdzanie stanu bezpiecznego transferu przez cykliczne sprawdzanie bezpieczeństwa zgodnie z ship/shore safety check list, o) ciągłe nadzorowanie i sprawdzanie pozycji statku przy terminalu, p) ciągłe nadzorowanie i sprawdzanie zacumowania statku, q) ciągłe nadzorowanie i sprawdzanie rurociągów, zaworów i innych instalacji w celu wykrycia potencjalnie mogących wystąpić wycieków LNG, r) regularne sprawdzanie poziomu ładunku na statku, 7

8 s) sprawdzanie powierzchni wody wokół statku na wypadek wystąpienia niekontrolowanego wycieku ze statku oleju, paliwa, t) sprawdzanie prognoz pogody i warunków hydrometeorologicznych, u) monitorowanie raty wyładunkowych i ciśnień w rurociągach odbiorczych LNG na terminalu. v) monitorowanie instalacji systemów awaryjnego stopu operacji ESD1, ESD2 i uruchomienie ich w razie potrzeby, w) reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych: pożaru na statku lub na Terminalu awarii systemów wyładowczych lub systemów energetycznych na statku, wyciek LNG, ataku terrorystycznego oraz 1) komunikacja z administracją portową rutynowa i awaryjna, 2) organizacja awaryjnego odcumowania statku w wypadku zagrożenia o dużej skali, 3) kontrola i nadzór brygad remontowych/konserwacyjnych instalacji terminala LNG, 4) monitoring osób pracujących na terminalu, załóg statkowych oraz innych osób niezbędnych dla działalności terminala i statku, 5) monitoring dróg ewakuacyjnych, 6) przeprowadzenie operacji bezpiecznego odłączenia rurociągu transferu LNG od statkowej instalacji wyładowczej po zakończonym wyładunku, 7) przeprowadzenie operacji bezpiecznego odcumowania statku od nabrzeża terminala. Ze względu na szeroki zakres zadań i ich ważność z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakie ma do spełnienia załoga terminala bardzo ważnym aspektem jest liczebność obsad do każdego zadania lub zintegrowanie załogi terminala i przygotowanie jej do spełniania wielu zadań. 7. Uwagi końcowe Zarządzanie bezpieczną eksploatacją terminali LNG jest zagadnieniem dużej rangi, niezwykle ważnym ze względu na specyfikę i niebezpieczeństwa, jakie są związane z ich eksploatacją. Wprowadzenie standardów jakości i bezpieczeństwa rekomendowanych przez OCIMF spowoduje bezsprzecznie zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Szkolenia załóg/personelu pod kątem bezpieczeństwa i wprowadzenie procedur wykonywania zadań oraz systemu pozwoleń na wykonanie zadań specjalnych opracowanych metodami analizy ryzyka spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Ustalenie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych i systematyczne/regularne, periodyczne ćwiczenia tych procedur podczas ćwiczebnych alarmów awaryjnych jest bezwzględnie konieczne i obowiązkowe. 8. Literatura [1] Code of Practice on Liquified Natural Gas facilities, Nova Scotia, Department of Energy, [2] EN 1160:1996: Installations and equipment for liquefied natural gas. General characteristics of LNG. [3] Foss M. i inni: LNG Safety &Security. Energy Economics Research, Oct [4] Grzywa E, Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych, Tom 1, WNT, Warszawa 2000 r., wydanie 3 zmienione. 8

9 [5] Hopkinns M.: The transportation of liqufied gas, Materiały SIGTTO [6] Łaciak M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych, Kraków [7] Won K. Kim: A study for prevention of Unconfined Vapor Cloud Explosion from spilled LNG confined in dike", [8] NFPA 59A: Standard for the Production, Storage and Handling of LNG, 2006 Edition. [9] OCIMF Manning at Conventional Marine Terminals, June 2008 [10] PN-EN 1473: 2002 (U): Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego. Projektowanie instalacji naziemnych. [11] PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka. [12] Raj P.K.: Where in a LNG vapor cloud is the flammable concentration relative to the visible cloud boundary, NFPA Journal, May/June [13] Strona internetowa 9

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM WYZNACZANIE ZASIĘGU STREF. Małgorzata TURCZYN Maciej BUŁKOWSKI AV\20020356 Safety.pot 1 Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchowego... Zdefiniowana

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

Informacja do podania do publicznej wiadomości:

Informacja do podania do publicznej wiadomości: Informacja do podania do publicznej wiadomości: 1) Oznaczenie prowadzącego zakład: Prowadzący zakład: Dystrybutor gazu propan-butan JUŻ GAZ Ryszard Kaniewski 99-300 Kutno, Wierzbie 3a z siedzibą Wierzbie

Bardziej szczegółowo

MP PRODUCTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chorzów, ul. Maciejkowicka 30 Oddział w Turku, Turek, ul.

MP PRODUCTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chorzów, ul. Maciejkowicka 30 Oddział w Turku, Turek, ul. Oddział w Turku, 62-700 Turek, ul. Korytkowska 12 NIETECHNICZNY OPIS dotyczący Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej zgodnie z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii.

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii. Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo Dębogórze 2 z 5 1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD ORAZ

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego regionu na przykładzie Kopalń Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno i Lubiatów Dorota Mundry Czym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska

Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska Dorota Siuta, Adam S. Markowski Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej XI Konferencja Naukowo - Techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Opis działalności zakładu.

3. Opis działalności zakładu. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Gdańsku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

HEMPEL PAINTS (POLAND)

HEMPEL PAINTS (POLAND) Informacje na temat środków bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o. o. w Niepruszewie. 1. Informacje o zakładzie:

Bardziej szczegółowo

3. Kwalifikacja do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

3. Kwalifikacja do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE TERMINALA GAZOWEGO LOGISTIC TERMINAL BRANIEWO CHEMIKALS 1. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r. Dz.U.2010.138.931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM. Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH

OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM. Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH Ex ORGANIZACJA SAFETY AND INNOVATIONS Cel Celem sympozjum

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 107, poz. 1004 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 1. Przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych 2. Ocena ryzyka przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 3.

Bardziej szczegółowo

3. Opis działalności zakładu.

3. Opis działalności zakładu. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60,

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60, INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU WARTER FUELS S.A. w PŁOCKU w oparciu o art. 261 ustęp. 5, art.

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ KLASYFIKACJI I WYZNACZANIA STREF

ZASADY I KRYTERIA OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ KLASYFIKACJI I WYZNACZANIA STREF dr inż. Rafał POROWSKI Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl ZASADY I KRYTERIA OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ KLASYFIKACJI I WYZNACZANIA STREF Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ONICO GAS Sp. z o.o.

ONICO GAS Sp. z o.o. ONICO GAS Sp. z o.o., 00-586 Warszawa, ul. Flory 3/4 Morski Terminal LPG, 81-341 Gdynia, ul. Węglowa 1E/1F Niniejszy dokument został opracowany na podstawie i w zakresie art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Dariusz Gaschi Augustów 2017 Struktura ATEX u (Dyrektywa 94/9/WE) zastąpiona od 20.04.2016

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 138 11151 Poz. 931 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH

POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH Dr Magdalena Adamowicz Katedra Prawa Morskiego WPiA walka z pożarem Czas + szybkość reagowania

Bardziej szczegółowo

Informacja publiczna o zagrożeniach, zapobieganiu awariom i ratownictwie na Terminalu LNG

Informacja publiczna o zagrożeniach, zapobieganiu awariom i ratownictwie na Terminalu LNG TERMINAL REGAZYFIKACYJNY LNG W ŚWINOUJŚCIU Informacja publiczna o zagrożeniach, zapobieganiu awariom i ratownictwie na Terminalu LNG 1) Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu Terminal regazyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

O LPG W PROSTYCH SŁOWACH. Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm.

O LPG W PROSTYCH SŁOWACH. Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. O LPG W PROSTYCH SŁOWACH Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. Gaz i mieszaniny Skład gazów płynnych podaje Polska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa kpt. mgr inż. Robert Żuczek Państwowa Straż Pożarna Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Streszczenie. Słowa kluczowe: Title Summary.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Iwona Matysiak mgr inż. Roksana Banachowicz dr inż. Dorota Brzezińska

mgr inż. Iwona Matysiak mgr inż. Roksana Banachowicz dr inż. Dorota Brzezińska Analiza systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych podczas rozładunku, magazynowania oraz transportu wewnętrznego biomasy do Zielonego Bloku w Połańcu dr inż. Dorota Brzezińska mgr inż.

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH WARSZAWA, 31 MARCA 2015 1 Agenda Poszczególne etapy przygotowania raportu początkowego Analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Nowej Soli Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1.

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres Prowadzący zakład: Adres siedziby: LOTOS

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek Etapy eksploatacji Załadunek Podróż morska Wyładunek Usługodawcy Agent morski Makler morski Pilot Sztauer Dostawca Ekspert morski Agent morski Agent generalny Podagent lub agent zwyczajny Agent nadzorujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kamiński. Tendencje i możliwości rozwoju systemów automatyki i nadzoru z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa

Tomasz Kamiński. Tendencje i możliwości rozwoju systemów automatyki i nadzoru z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa Tomasz Kamiński Tendencje i możliwości rozwoju systemów automatyki i nadzoru z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa Jak zmieniał się świat automatyki? 70 80 90 2000 2010 T I co z tego wynika? $ ERP MES

Bardziej szczegółowo

w Zakładzie PTA we Włocławku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

w Zakładzie PTA we Włocławku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładzie PTA we Włocławku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1.

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Rozlewni Gazu w Kociołkach. Podstawa prawna: Art. 261a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku poważnej awarii przemysłowej

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku poważnej awarii przemysłowej Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku poważnej awarii przemysłowej Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO GAZU PŁYNNEGO SWARZĘDZ W JASINIE

INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO GAZU PŁYNNEGO SWARZĘDZ W JASINIE INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO GAZU PŁYNNEGO SWARZĘDZ W JASINIE 1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD Jasin, 15/12/2015 Nazwa prowadzącego zakład AmeriGas Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA AUDYT ISM

CERTYFIKACJA AUDYT ISM IM Wykład 4 AUDYTOWANIE I CERTYFIKACJA AUDYT ISM mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz IM Wykład 4 Kodeks ISM (ang. International Safety Management code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention)

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MG z r. 1

Rozporządzenie MG z r. 1 Rozporządzenie MG z 08.07.2010 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

2. Systemy ładunkowe i balastowe zbiornikowców Instalacje ładunkowe i balastowe Instalacje ładunkowe główne i resztkowe

2. Systemy ładunkowe i balastowe zbiornikowców Instalacje ładunkowe i balastowe Instalacje ładunkowe główne i resztkowe SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I STATKI DO PRZEWOZU ROPY NAFTOWEJ 1. Zbiornikowce 11 1.1. Geneza zbiornikowców 11 1.1.1. Współczesna flota zbiornikowców 15 1.1.2. Perspektywy rozwoju floty zbiornikowców 18 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zakładach niebezpiecznych. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

Komputerowy system zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zakładach niebezpiecznych. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk Komputerowy system zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zakładach niebezpiecznych. Instytut Energii Atomowej, 05-400 Otwock-Świerk Struktura planu operacyjnoratowniczego Odniesienia do uregulowań prawnych

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: 1. Wentylacja zaplecza baru 1:50 - rys. 1

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: 1. Wentylacja zaplecza baru 1:50 - rys. 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1.Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot i zakres opracowania.... 2 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej... 2 4.Wytyczne branżowe.... 2 INFORMACJA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE TERMINALI GAZU PŁYNNEGO ORLEN PALIWA SP. Z O.O. Podstawa prawna : art.

Bardziej szczegółowo

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i T-Mobile NetWorkS! Kim jesteśmy? Planowanie Budowa Nadzór

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKŁADACH STWARZAJĄCYCH RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 1

WYTYCZNE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKŁADACH STWARZAJĄCYCH RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 1 WYTYCZNE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKŁADACH STWARZAJĄCYCH RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 1 WPROWADZENIE GEORGIOS A. PAPADAKIS & SAM PORTER Dyrektywa Rady 96/82/EC (SEVESO II)

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw we Wrocławiu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1.

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015. Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015. Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015 Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne 1. Analiza awarii przemysłowej dla układu chłodzenia gudronu. Identyfikacja przyczyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO W NOWEJ NIEDRZWICY

INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO W NOWEJ NIEDRZWICY INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO W NOWEJ NIEDRZWICY 1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD Nowa Niedrzwica, 15/12/2015 Nazwa prowadzącego zakład AmeriGas Polska Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 Wersja od: 11 lipca 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI STABILNEJ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI STABILNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI STABILNEJ RODZAJU 4 SPALANIA DŁUGOTRWAŁEGO TYPU PPD-02 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

dr Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organicznego

dr Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organicznego Projekt badawczy rozwojowy 5.R.07: Metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy zagroŝonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej i opracowanie projektu wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH procesów przemysłowych Dzięki naszym kompetencjom zadbamy o to, aby Twój przemysł i instalacje były bezpieczne dla ludzi i środowiska

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl www.gaz-system.pl Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH Inwestujemy w rozwój

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

2. Rodzaje substancji chemicznych zakwalifikowanych jako niebezpieczne występujące na terenie Kronopol

2. Rodzaje substancji chemicznych zakwalifikowanych jako niebezpieczne występujące na terenie Kronopol INFORMACJA na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Kronopol Sp. z o.o. w Żarach 1. Podstawa prawna Zgodnie z art. 261 ust.

Bardziej szczegółowo