Zmiany w systemie oświaty. Prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w systemie oświaty. Prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach"

Transkrypt

1 Zmiany w systemie oświaty Prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 System oświaty oraz pragmatykę zawodową nauczycieli regulują obecnie 3 ustawy: Ustawa o systemie oświaty; Ustawa Prawo oświatowe; Ustawa Karta nauczyciela

3 Zmiany wdrażane w ramach reformy oświatowej od września 2017 r. Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego; Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego; Zmiany organizacyjne wynikające ze zmiany ustroju szkolnego; Zmiany podstaw programowych i ramowych planów nauczania; Kwalifikacje wymagane od nauczycieli, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

4 Nowy ustrój szkolny Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 1) ośmioletnią szkołę podstawową 2) szkoły ponadpodstawowe: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. lub wykształcenie Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

5 Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego Uchwała rady gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego; Opinia kuratora oświaty; Opinia związków zawodowych; Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (do 31 marca 2017 r. ).

6 Kalendarz najważniejszych zmian Rok szkolny 2017/2018 Przekształcenie 6-klasowej szkoły podstawowej w 8 -klasową szkołę podstawową - kontynuacja nauki po klasie szóstej w klasie siódmej; Rozpoczęcie wygaszania gimnazjów brak rekrutacji; Wprowadzenie nowych podstaw programowych w klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej; Przekształcenie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Rok szkolny 2018/ września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja.

7 Dyrektorzy w okresie przejściowym Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Dyrektor 6-letniej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono, maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r. Dyrektor gimnazjum przekształcanego z dniem przekształcenia staje się dyrektorem szkoły, w którą zostało przekształcone gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum - maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r. Dyrektor szkoły do której jest włączane gimnazjum z dniem włączenia staje się odpowiednio dyrektorem tej szkoły i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r.

8 Dyrektorzy w okresie przejściowym Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, w skład którego wchodzą: 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum, liceum ogólnokształcące i gimnazjum, technikum i gimnazjum - staje się odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2019 r. dyrektorem: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum włączanego do innej szkoły z dniem włączenia staje się wicedyrektorem szkoły, do której zostało włączone gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w gimnazjum odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum.

9 Uczniowie gimnazjum w okresie przejściowym Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

10 Zadania dyrektora szkoły związane z wdrażaniem zmian Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły i przedszkola (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 110). W terminie określonym w rozporządzeniu MEN arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. W przypadku szkoły, do której 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. albo 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

11 Terminarz zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem zmian W stosunku do nauczycieli samodzielnego wygaszanego gimnazjum oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum: - do 15 maja (odpowiednio 2017 r. lub 2018 r.) informacja o braku możliwości dalszego zatrudnienia danego nauczyciela gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 z uwagi na wygaszanie kształcenia w tym gimnazjum i następujących możliwych rozwiązaniach dla nauczycieli: przeniesienie w stan nieczynny; rozwiązanie z nim stosunku pracy (jeśli nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny); ograniczenie zatrudnienia (dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze); - do 31 maja (odpowiednio 2017 lub 2018 r.) wypowiedzenie stosunku pracy, w przypadku niewyrażenia zgody na przeniesienie w stan nieczynny (rozwiązanie stosunku pracy nastąpi 31 sierpnia odpowiednio 2017 r. lub 2018) - do 31 maja 2019 r. wypowiedzenie stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy nastąpi 31 sierpnia 2019 r.); W odniesieniu do dyrektora samodzielnego gimnazjum powyższe czynności wykonuje organ prowadzący to gimnazjum.

12 Terminarz zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem zmian W stosunku do nauczycieli (innych pracowników) szkół, które z mocy prawa przekształcą się w szkoły nowego systemu (typu) informację na piśmie, że stają się nauczycielami (pracownikami) szkoły nowego typu, przekazuje się odpowiednio: do 15 maja 2017 r. szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespół szkół w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum; do 15 maja 2019 r. liceum ogólnokształcące, technikum, zespół szkół w skład którego wchodzi liceum i gimnazjum lub technikum i gimnazjum. do 15 maja (odpowiednio 2017 r., 2018 r., 2019 r.), że stają się nauczycielami (pracownikami) szkoły nowego systemu, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum. Do pracowników samorządowych niebędących nauczycielami mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie przeniesienia na inne stanowisko lub do innej jednostki organizacyjnej.

13 Podstawa programowa Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

14 Podstawa programowa określona w rozporządzeniu będzie obowiązywała począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych formach wychowania przedszkolnego; oraz klasach: I, IV, i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej; szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; branżowej szkole I stopnia; szkole specjalnej przysposabiającej do pracy; pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

15 Dotychczasowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977, z późn. zm.), będzie obowiązywała: w klasach II, III, V, i VI szkoły podstawowej W roku szkolnym 2017/2018 w klasach zasadniczej szkoły zawodowej W roku szkolnym 2018/2019 w semestrach II-V szkoły policealnej w klasach III i VI szkoły podstawowej w klasach zasadniczej szkoły zawodowej w semestrach IV i V szkoły policealnej

16 Rozporządzenie nie obejmuje podstawy programowej dla: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia w przypadku tych szkół zmiany programowe rozpoczną się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 (liceum i technikum) i od roku szkolnego 2020/2021 (branżowa szkoła II stopnia)

17 Zgodnie art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego należy rozumieć: obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien opanować uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą, oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych.

18 1. Powrót do spiralnego układu treści nauczania w rozumieniu powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania; Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych; 2. Zastąpienie, począwszy od klasy V szkoły podstawowej, idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych); Wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez system dający szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, jak również możliwość kształcenia dwujęzycznego (począwszy od klasy VII szkoły podstawowej); Szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów; 5. Wprowadzenie nauki programowania, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej; Szersze niż obecnie uwzględnienie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego; 6. Ustalanie takiego zakresu treści nauczania, który biorąc pod uwagę przewidzianą w projektowych zmianach przepisów określających ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej liczbę godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, umożliwi nauczycielom rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywania problemów i realizację ciekawych projektów edukacyjnych.

19 Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej Efekty realizacji zadań przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci na koniec wychowania przedszkolnego w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Cele kształcenia wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej zostały opisane w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Cele te uczeń osiąga w procesie wychowania i kształcenia przez rozwój prostych czynności praktycznych i intelektualnych w czynności bardziej złożone. Zbiór celów ogólnych przedstawia fundament, na którym oparta będzie początkowa praca na II etapie edukacji w klasach IV VIII: zachowania, sprawności, umiejętności i wiedzę początkową.

20 Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;. kształtowanie umiejętności rozumienia świata; wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

21 Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 5. rozwiązywanie mediacyjnych; problemów, również z wykorzystaniem technik 6. praca w zespole i społeczna aktywność; 7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

22 Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji - Ustawa dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60). Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: szkolny zestaw programów nauczania program wychowawczoprofilaktyczny szkoły Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

23 Wzrasta ranga wychowawczej funkcji szkoły, rozwijania postaw prospołecznych, wolontariatu oraz wartości związanych z kulturą narodową. Eksponuje się konieczność kształtowania przez szkołę warunków do rozwoju aktywności, przedsiębiorczości, kreatywności uczniów poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych.

24 Kształcenie w szkole podstawowej Kształcenie w szkole podstawowej edukacyjne: podzielone jest na dwa etapy I etap edukacyjny obejmujący klasy I III szkoły podstawowej edukacja wczesnoszkolna kształcenie zintegrowane, II etap edukacyjny obejmujący klasy IV VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe. W II etapie ( klasy IV-VIII) realizacja następujących przedmiotów: obowiązkowo dla wszystkich uczniów: język polski, język obcy nowożytny, drugi język nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, dla chętnych: wychowanie do życia w rodzinie, etyka język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny język kaszubski. W ramach zajęć do wyboru, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą mogli uczęszczać na zajęcia z religii/etyki.

25 Egzamin ósmoklasisty Egzamin ten będzie przeprowadzany w ósmej klasie szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i będzie obejmował następujące przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Od roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzany będzie z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie obowiązkowe, wyniki uzyskane na tym egzaminie nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

26 Kolejne kroki wdrażania reformy W lutym podpisane zostaną rozporządzenia: w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Na początku marca br. minister edukacji podpisze kolejne projekty rozporządzeń w sprawie: ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (konsultacje do 20 lutego br.), szczegółowej organizacji publicznych szkół (konsultacje do 23 lutego br.), przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do : - publicznych przedszkoli, szkół i placówek (konsultacje do 23 lutego br.), - trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata szkolne 2017/ /2020 (konsultacje do 23 lutego br.), - oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (konsultacje do 24 lutego br.), udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (konsultacje do 18 lutego br.), wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (konsultacje do 20 lutego).

27 Harmonogram dalszych prac: Do końca czerwca 2017 r. przeszkolenie nauczycieli z nowej podstawy programowej. Do końca czerwca 2017 r. przygotowanie podręczników do nowej podstawy programowej. Do końca I kwartału 2017 r. projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników. Do końca III kwartału 2017 r. projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Do połowy czerwca 2017 r. zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum. Od połowy czerwca do połowy sierpnia 2017 r. konsultacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum. Do końca I kwartału 2018 r. opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

28 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli - doradców metodycznych i konsultantów dotyczące nowej podstawy programowej (od połowy lutego 2017). W przygotowaniu są pakiety informacyjne dotyczące nowej podstawie programowej dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Będą gotowe w marcu i rozsyłane do szkół. Kolejny etap to organizowanie szkoleń dla nauczycieli. Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej. Szkolenia ruszają już pod koniec lutego 2017 roku.

29 Kwalifikacje nauczycieli a kształcenie nauczycieli Od 2012 r. w systemie szkolnictwa wyższego odpowiednio do przepisów rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycieli : kształcenie nauczycielskie na studiach pierwszego stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, kształcenie nauczycielskie na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich obejmuje przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

30 Kwalifikacje wymagane od nauczycieli Po zmianie przepisów kwalifikacyjnych wynikającej z przepisów w sprawie standardów kształcenia nauczycieli: absolwent studiów pierwszego stopnia będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (obecnie ma również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych); absolwent studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół.

31 Kwalifikacje nauczycieli a kształcenie nauczycieli W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 do ustroju szkolnego nowych typów szkół zakłada się, że: kwalifikacje do pracy w 8-letniej szkole podstawowej będą miały osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej wyższym zawodowym, Nie planuje się rezygnacji ze studiów podyplomowych jako jednej z form kształcenia umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu.

32 Kwalifikacje nauczycieli Zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie będą dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisy będą regulowały również sytuację osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przez dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131) oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

33 Kwalifikacje nauczycieli przyrody Przedmiot przyroda będzie realizowany w klasie czwartej 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania: przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody będą mogli w 8-letniej szkole podstawowej realizować przedmiot przyrodę w klasie IV; przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki będą mogli w 8-letniej szkole podstawowej uczyć takich przedmiotów jak: (odpowiednio) biologia, geografia, chemia i fizyka, przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia magisterskie nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii lub fizyki będą mieć kwalifikacje do nauki: biologii, geografii, chemii i fizyki w 8-letniej szkole podstawowej i 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

34 Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym Możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia, za jego zgodą lub na prośbę nauczyciela do innej szkoły lub na inne stanowisko w tej samej szkole (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Możliwość nałożenia na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć, za jego zgodą, obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, w celu uzupełnienia pensum, także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru, jeśli w dotychczasowym miejscu pracy nie ma on możliwości prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej ½ etatu Na mocy przepisu szczególnego możliwe będzie uzupełnianie pensum w wymiarze większym niż ½ etatu przez wszystkich nauczycieli. Nauczyciel zatrudniony w wygaszanym lub przekształcanym gimnazjum będzie mógł kontynuować wcześniej rozpoczęty staż na kolejny stopień awansu zawodowego, bez względu na wymiar zatrudnienia.

35 Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym Możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia, w stan nieczynny. Obecnie przepisy art. 20 ustawy Karta Nauczyciela stanowią w pierwszej kolejności o rozwiązaniu stosunku pracy, a dopiero w przypadku złożenia przez nauczyciela odpowiedniego wniosku, przenosi się go w stan nieczynny. Przepisy mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć. Na mocy przepisu szczególnego wszyscy nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w wygaszanych gimnazjach oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których będą prowadzone klasy gimnazjalne, będą mogli być przeniesieni w stan nieczynny bez względu na wymiar zatrudnienia (art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe w związku z wygaszeniem gimnazjum z końcem roku szkolnego 2018/2019 (art. 226 ust. 1 i ust. 12 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Obecnie obowiązuje w tym zakresie przepis art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, który ma zastosowanie do nauczycieli w przypadku likwidacji szkoły. Przepis szczególny dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wygaszanych gimnazjach w ostatnim roku szkolnym kształcenia (2018/2019).

36 Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym Możliwość ograniczenia zatrudnienia nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze nie jest możliwe, do wymiaru ½ zajęć lub niższego bez konieczności rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawa z pełnego wymiaru zatrudnienia - Przepis szczególny dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wygaszanych gimnazjach oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których będą prowadzone klasy gimnazjalne (art. 225 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Dotychczas przepis art. 22 ust. 2 i 2a ustawy Karta Nauczyciela ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Do 31 sierpnia 2020 r. wprowadzono pierwszeństwo w zatrudnieniu dla nauczycieli, którzy otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny, złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny lub przebywają w stanie nieczynnym oraz zwolnionym z pracy w ostatnim roku funkcjonowania gimnazjum (art. 224 ust. 3). Wprowadzono wymóg uzyskania przez nauczyciela zgody dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora organu prowadzącego na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole (przedszkolu, placówce, zespole szkół) dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 222). Nie dotyczy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Obowiązywanie czasowe od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

37 Kto zadecyduje o sukcesie reformy systemu oświaty?

38 Dziękuję za uwagę

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec 2017 1 Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2 Główne zasady dotyczące uchwalania sieci szkół Sieć szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REFORMA OŚWIATY część ogólna

REFORMA OŚWIATY część ogólna REFORMA OŚWIATY część ogólna Ewa Skrzywanek doradca metodyczny Ogólne cele kształcenia w szkole podstawowej 1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,

Bardziej szczegółowo

dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki

dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki Dyrektorzy w okresie przejściowym w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 1. Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z dyrektorami szkół luty

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z dyrektorami szkół luty Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z dyrektorami szkół luty 2017 1 Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2 Główne zasady dotyczące uchwalania sieci szkół Sieć szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA GŁÓWNE RÓŻNICE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA GŁÓWNE RÓŻNICE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA GŁÓWNE RÓŻNICE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ATMOSFERA ZMIANY System oświaty oraz pragmatykę zawodową nauczycieli regulują obecnie 3 ustawy: Ustawa o systemie oświaty Ustawa Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

/gliwickiosrodekmetodyczny/

/gliwickiosrodekmetodyczny/ WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Rok szkolny 2017/2018 przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego klasy: I, IV, VII szkoły podstawowej szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty

Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty Przyszły rok szkolny będzie pierwszym, w którym rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. I choć większość z nich zacznie obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja podstawy programowej

Konstrukcja podstawy programowej Podpisanie rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 14 lutego 2017 roku Konstrukcja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Nowa struktura szkolnictwa Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej

Bardziej szczegółowo

Konferencje dla dyrektorów szkół i przedstawicieli rad rodziców

Konferencje dla dyrektorów szkół i przedstawicieli rad rodziców Konferencje dla dyrektorów szkół i przedstawicieli rad rodziców Likwidacja szkół gimnazjalnych (stopniowe wygaszanie od r. szk. 2017/2018 do końca r. szk. 2018/2019) Powstanie ośmioletnich szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018 PROGRAM NARADY 1. Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2017 r. - Świętokrzyski Kurator

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1189 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju

Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju 27.06.2016 podsumowanie debat, spotkań, ogłoszenie kierunków

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Zasady i harmonogram wdrażania Warunki i sposób realizacji Zadania dyrektora i nauczycieli Monitorowanie realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Program 1. Podstawowe kierunki polityki państwa 2. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej - wybrane aspekty jej realizacji 3. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów ZAŁOŻENIA REFORMY Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty ruchy kadrowe. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Reforma oświaty ruchy kadrowe. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Reforma oświaty ruchy kadrowe Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Reformę oświaty regulują przepisy następujących aktów prawnych: ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Oświatowe Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty

Ustawa Prawo Oświatowe Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty Ustawa Prawo Oświatowe Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty Podstawy Prawne USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu20170000059

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ. Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY USTAWA PRAWO OŚWIATOWE

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ. Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY USTAWA PRAWO OŚWIATOWE Cele spotkania Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Charakterystyka najważniejszych zmian w prawie oświatowym Przedstawienie rzeczywistości równoległej funkcjonującej w szkole w okresie wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole Konferencja Procesy wychowawcze w szkole 22.09.2017 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Jak zorganizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy od 1 września 2017 r.?

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Jak zorganizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy od 1 września 2017 r.? Szkoła w obszarze trzech ustaw Jak zorganizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy od 1 września 2017 r.? 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Podstawa programowa i ramowe plany nauczania Podstawa programowa i ramowe plany nauczania Warszawa, 30 listopada 2016 Koordynatorzy zespołów pracujących nad podstawą programową mgr Izabela Ziętara biologia mgr Blandyna Zajdler przyroda dr hab. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Likwidacja gimnazjów a szkoły ponadgimnazjalne - możliwe przekształcenia i włączenia

Likwidacja gimnazjów a szkoły ponadgimnazjalne - możliwe przekształcenia i włączenia Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi w głównej mierze reguluje kwestię zmian w strukturze szkolnictwa, związaną z likwidacją gimnazjów. Wydawać by się mogło, że kwestia ta dotyczy

Bardziej szczegółowo

BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R.

BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R. BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R. Zmiana ustroju szkolnego REFORMA EDUKACJI Planowane zmiany w oparciu o uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 32. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. ustawy:

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

USTAWA Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Zmieniają system szkolny w Polsce

USTAWA Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Zmieniają system szkolny w Polsce WARSZAWA 2017 USTAWA Prawo oświatowe USTAWA Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Opublikowane w Dz. U. z 11 stycznia 2017 poz. 59,60 Zmieniają system szkolny w Polsce Uchwała

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA METODYCZNA Reforma edukacji 2017 Akty prawne opublikowane w roku szkolnym 2016/17

KONFERENCJA METODYCZNA Reforma edukacji 2017 Akty prawne opublikowane w roku szkolnym 2016/17 KONFERENCJA METODYCZNA Reforma edukacji 2017 Akty prawne opublikowane w roku szkolnym 2016/17 Na podstawie zestawienia: Anna Kij Wydział Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego opracowały:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej Prowadzący: Grzegorz Dragon Od 1 września rozpocznie się reforma ustroju szkolnego, której celem jest stopniowa likwidacja gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej

Bardziej szczegółowo

ustawa wprowadzająca przepisy PRAWO OŚWIATOWE - wybrane fragmenty -

ustawa wprowadzająca przepisy PRAWO OŚWIATOWE - wybrane fragmenty - - wybrane fragmenty - Projektowane zmiany dotyczą likwidacji gimnazjów w sensie prawnym jako elementu struktury systemu edukacji. NIE MA PRZESZKÓD PRAWNYCH, ABY NA BAZIE FUNKCJONUJĄCYCH PRZEPISÓW ZLIKWIDOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE NT.REFORMY EDUKACJI Cel: przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. O CZYM CHCEMY PAŃSTWU POWIEDZIEĆ? 1.

Bardziej szczegółowo

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO REFORMA USTROJU SZKOLNEGO PRZEKSZTAŁCENIE SZKÓŁ Z MOCY USTAWY Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Planuje się pozostawienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018

Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Ełk, 7 czerwca 2017 r, Dorota Kozłowska Grażyna Orchowska Zenon Lenkowski Program spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego Ewa Halska, Izabela Leśniewska, Jacek Rudnik Ten i inne materiały konferencyjne XIV Konferencji OSKKO znajdziesz na stronie:

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Podstawa prawna: 1. Art. 31 ust. 1 pkt 10 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI SPOTKANIE Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWE i GIMNAZJA Delegatura KO w Bielsku Białej 2017 r. PROGRAM SPOTKANIA 1. Docelowa struktura szkolnictwa 2. Przekształcenia szkół 3. Organizacja kształcenia 4. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Uczniowie, rodzice najczęściej zadawane pytania Aktualizacja 30.12.2016 W których klasach w roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywać nowa podstawa programowa? Nowa podstawa

Bardziej szczegółowo

Reforma w pytaniach i odpowiedziach

Reforma w pytaniach i odpowiedziach Reforma w pytaniach i odpowiedziach Spis treści Reforma w pytaniach i odpowiedziach... 3 1. Dlaczego wprowadzana jest reforma edukacji?... 3 I. Dział: NAUCZYCIEL... 4 1. Jakie kwalifikacje posiada nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERUTOWIE MARZEC 2017r. WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec 207 Zmiany w roku szkolnym 207/208 Po staremu: ) Funkcjonowanie klasy II i III G a) egzamin gimnazjalny b) BRAK REKRUTACJI do I kl. G 2)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty -nowy ustrój szkolny

Zmiany w systemie oświaty -nowy ustrój szkolny Zmiany w systemie oświaty -nowy ustrój szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacii.men.gov.pl Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej

Bardziej szczegółowo

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki nr 2 i nr 9 do rozporządzenia)

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki nr 2 i nr 9 do rozporządzenia) Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI. OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku

CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI. OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku REFORMA EDUKACJI W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie reformy oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. Rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM LESZEK ZALEŚNY LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 STATYSTYKA ZMIAN Cz. I. STATYSTYKA ZMIAN LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 2 Zawartość ustawy z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nauczyciele, kadra kierownicza szkół najczęściej zadawane pytania Jaki będzie status nauczycieli przekształcanych szkół? Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Strona dla rodziców: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje/dla-rodzicow

Strona dla rodziców: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje/dla-rodzicow Strona dla rodziców: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje/dla-rodzicow Strona dla uczniów: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje/dla-uczniow Strona dla nauczycieli: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje/dla-nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

Klub Dyrektora Szkoły - Blaski i cienie przekształcania szkół w 2017 r. w świetle nowego prawa oświatowego

Klub Dyrektora Szkoły - Blaski i cienie przekształcania szkół w 2017 r. w świetle nowego prawa oświatowego Klub Dyrektora Szkoły - Blaski i cienie przekształcania szkół w 2017 r. w świetle nowego prawa oświatowego LESZEK ZALEŚNY LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 USTAWY OŚWIATOWE obowiązujące od 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień przyniesie wiele zmian w pracy szkoły. Sprawdź, co czeka nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym.

Wrzesień przyniesie wiele zmian w pracy szkoły. Sprawdź, co czeka nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym. Nowe regulacje dotyczące wolontariatu w szkole... 1 Działalność innowacyjna... 1 Działalność eksperymentalna... 2 Egzamin ósmoklasisty wymagania w podstawie programowej... 3 Brak promocji ucznia gimnazjum...

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt z roku ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe

Projekt z roku ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe Projekt z 16.09. 2016 roku ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe GIMNAZJA W LICZBACH Gimnazja Samodzielne W zespołach z SP W zespołach tylko ze szk. ponadgimnazjalnymi W zespołach ogółem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego ustroju szkolnego. - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów

Wdrożenie nowego ustroju szkolnego. - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów Wdrożenie nowego ustroju szkolnego - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów - nadzór KO Uchwała JST o dostosowaniu lokalnego systemu oświaty do nowego ustroju szkolnego Podstawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki szkolne w nowym prawie oświatowym

Biblioteki szkolne w nowym prawie oświatowym Biblioteki szkolne w nowym prawie oświatowym LESZEK ZALEŚNY PRZEPISY Leszek Zaleśny 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. w 2017 r. poz. 60) 2. ustawa

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI SPOTKANIE Z RODZICAMI SZKOŁY PODSTAWOWE i GIMNAZJA 2 marca 2017 r. PROGRAM SPOTKANIA 1. Docelowa struktura szkolnictwa 2. Przekształcenia szkół 3. Planowana sieć szkół 4. Organizacja kształcenia 5. Niepromowani

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EDUKACJI NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

REFORMA SYSTEMU EDUKACJI NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY REFORMA SYSTEMU EDUKACJI NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Zmiana ustroju szkolnego Podstawy prawne Ustawa - Prawo oświatowe jako jeden z kilku planowanych projektów ustaw zmieniających system edukacji Ustawa - Przepisy

Bardziej szczegółowo

PRAWO OŚWIATOWE. Szkoły ponadpodstawowe. 12 października 2016r. Opracowała: Lucyna Tęga PROJEKT USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 R.

PRAWO OŚWIATOWE. Szkoły ponadpodstawowe. 12 października 2016r. Opracowała: Lucyna Tęga PROJEKT USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 R. PRAWO OŚWIATOWE PROJEKT USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 R. Szkoły ponadpodstawowe 12 października 2016r. Opracowała: Lucyna Tęga Terminy przekształcanie szkół 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Typy i rodzaje szkół (Agnieszka Pawlikowska)... 1 1. Typy szkół... 1 1.1. Szkoły i przedszkola... 1 1.2. Szkoły artystyczne... 3 2. Rodzaj szkoły...

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska Rozdział I. Typy i rodzaje szkół - Agnieszka Pawlikowska 1. Typy szkół 1.1. Szkoły i przedszkola 1.2. Szkoły artystyczne 2. Rodzaj szkoły 3. Pozostałe placówki systemu oświaty według ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w gminie Turobin

Reforma systemu oświaty w gminie Turobin Reforma systemu oświaty w gminie Turobin Opracowano na podstawie: - USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ) - USTAWA z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół. Poznań, 9 listopada 2016 r. L o g o. Cele i porządek spotkania

Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół. Poznań, 9 listopada 2016 r. L o g o. Cele i porządek spotkania Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół Poznań, 9 listopada 2016 r. L o g o Cele i porządek spotkania Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół Porządek spotkania:

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo

Reforma oświaty Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo Reforma oświaty 2017-2022 Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo Materiał przygotowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu edukacji

Reforma systemu edukacji Reforma systemu edukacji 1) Uchwała nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2) Uchwała nr 657/XXV/2017

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

REFORMA OŚWIATY SKUTKI KADROWE DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. Michał Kowalski

REFORMA OŚWIATY SKUTKI KADROWE DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. Michał Kowalski REFORMA OŚWIATY SKUTKI KADROWE DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Michał Kowalski Projekty ustaw reformujących system oświaty Projekt ustawy Prawo oświatowe Projekt ustawy Przepisy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

O reformie zmiany w systemie oświaty

O reformie zmiany w systemie oświaty O reformie zmiany w systemie oświaty o reformie zadaj pytanie Sprawdź drogę edukacji dziecka www.reformaedukacji.men.gov.pl Materiały informacyjne Została uruchomiona specjalna strona internetowa, poświęcona

Bardziej szczegółowo

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155) Zmiany Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli*

Wpływ reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli* Wpływ reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli* Informacja Ministra Edukacji Narodowej Warszawa, 08.09.2017 r. *materiał informacyjny został przygotowany na wniosek Posłów z Klubu Poselskiego Nowoczesna.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

Jaką liczba uczniów w tej chwili uczy się w szkołach w Gminie?

Jaką liczba uczniów w tej chwili uczy się w szkołach w Gminie? REFORMA EDUKACJI Najczęściej zadawane pytania Ile szkół będzie w Skawinie? W mieście od 1.09.2017r. funkcjonować będzie 5 szkół podstawowych trzy już istniejące SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4 oraz dwie nowe

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2017/2018.

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2017/2018. Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2017/2018 Alicja Bialic Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943

Bardziej szczegółowo

GRANTY WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

GRANTY WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI GRANTY WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 2017-07-12 Analiza kontekstu stosowania podstaw programowych Analiza zmian realizacji podstawy programowej 1999 2009 2017 1999 Reforma

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY

RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY 2017 KALENDARIUM ZMIAN USTROJU SZKOLNEGO 1 września 2017 r. - utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej - likwidacja klasy I gimnazjum początek wygaszania gimnazjów Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ a dalsze losy dyrektorów

PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ a dalsze losy dyrektorów PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ a dalsze losy dyrektorów DYREKTOR WYGASZANEGO GIMNAZJUM Zajmuje stanowisko do końca kadencji nie dłużej niż do 31.08.2019 r. Jeżeli kadencja kończy się w trakcie wygaszania, organ

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

Pytania zadawane przez dyrektorów szkół

Pytania zadawane przez dyrektorów szkół Najczęściej zadawane pytania podczas spotkań Wojewody Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół wszystkich typów, nauczycielami szkół wszystkich typów, rodzicami dzieci uczęszczającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Artykuł 13 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z nim szkoła i placówka publiczna umożliwia

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nowy ustrój szkolny najczęściej zadawane pytania. Aktualizacja: 30.12.2016 r. Jakie szkoły będą funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018? Ośmioletnia szkoła podstawowa (ewentualnie

Bardziej szczegółowo