I. rozkład treści nauczania klasa 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. rozkład treści nauczania klasa 3"

Transkrypt

1 I. rozkład treści nauczania klasa Dział VII. Ekologia nauka o środowisku 8 10 Dział VIII. Dziedziczenie cech Dział IX. Ewolucja życia Dział X. Globalne i lokalne problemy środowiska Dział XI. Ekosystemy 14 Dział XII. Przyszłość kształcenia biologicznego

2 6 KLASA 3 1 godzina tygodniowo Numer i temat 1. Ekologia jako nauka 1. Ekologia jako nauka 2. Zależności między elementami środowiska przyrodniczego 3. Charakterystyka populacji: liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie osobników obserwacja 4. Znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu człowieka Dział VII. Ekologia nauka o środowisku określa znaczenie pojęć: ekosystem, biocenoza, populacja, liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie wskazuje na ożywione (żywe) i nieożywione elementy ekosystemu i ich różnorodne powiązania dokonuje w terenie obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu człowieka (z punktu widzenia człowieka i zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym) uzasadnia znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu człowieka IV.1) przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym i wodnym IV.8) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami Zalecane doświadczenia i obserwacje Uczeń: 2) dokonuje obserwacji: e) w terenie obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej Rozkład treści nauczania. Klasa 3 Bliżej biologii 2. Czynniki środowiska i ich wpływ na organizmy 1. Biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska niezbędne organizmom do życia 2. Powiązania między żywymi i nieożywionymi czynnikami środowiska 3. Woda i ląd środowiska o odmiennych parametrach 4. Wpływ czynników środowiska na budowę i funkcjonowanie organizmów: woda, światło, tlen i dwutlenek węgla podaje przykłady czynników środowiska biotycznego i abiotycznego przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym i wodnym porównuje parametry wybranych czynników środowiska w wodzie i na lądzie wyjaśnia, w jaki sposób wybrane czynniki środowiska ograniczają występowanie organizmów IV.1) przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym i wodnym IV.8) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami 3. Drapieżnictwo. Roślinożerność 1. Drapieżnictwo. Przykłady występowania w przyrodzie 2. Drapieżnik i ofiara przystosowania i strategie przetrwania (odwieczny wyścig zbrojeń drapieżnika i ofiary) 3. Roślinożerność adaptacje roślinożernego ssaka do odżywiania się pokarmem roślinnym 4. Sposoby obrony roślin przed zgryzaniem określa na wybranych przykładach relacji między gatunkami, co to jest drapieżnictwo opisuje przystosowania ssaków mięsożernych (drapieżników) do chwytania zdobyczy oraz obronne adaptacje ich ofiar przedstawia adaptacje zwierząt do odżywiania się pokarmem roślinnym na przykładzie wybranego ssaka roślinożernego oraz podaje przykłady przystosowań roślin służących obronie przed zgryzaniem wyjaśnia, jak zjadający i zjadani regulują swoją liczebność identyfikuje rodzaj relacji antagonistycznej na podstawie opisu IV.3) przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej roślinożernych ssaków, adaptacje zwierząt do odżywiania się pokarmem roślinnym; podaje przykłady przystosowań roślin służących obronie przed zgryzaniem IV.4) przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej mięsożernych ssaków, adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy; podaje przykłady obronnych adaptacji ich ofiar IV.6) wyjaśnia, jak zjadający i zjadani regulują wzajemnie swoją liczebność

3 Numer i temat 4. konkurencja. Pasożytnictwo 1. Konkurencja (wewnątrzgatunkowa i zewnątrzgatunkowa). Przykłady występowania w przyrodzie 2. Zasoby, o które konkurują organizmy 3. Pasożytnictwo (wewnętrzne i zewnętrzne). Przykłady występowania w przyrodzie 4. Skutki pasożytniczego trybu życia. Przystosowania niektórych zwierząt do pasożytnictwa 5. Pasożytnictwo wśród roślin i grzybów wyjaśnia na wybranych przykładach relacje między gatunkami, co to jest konkurencja i pasożytnictwo wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby, o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami określa skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i zewnątrzgatunkowej podaje przykłady pasożytnictwa wewnętrznego i zewnętrznego opisuje adaptacje do pasożytnictwa u wybranych gatunków zwierząt IV.2) wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby, o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami; przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej IV.5) przedstawia, na przykładzie poznanych pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego trybu życia IV.6) wyjaśnia, jak zjadający i zjadani regulują wzajemnie swoją liczebność 5. Współpraca międzygatunkowa 1. Korzystne relacje między gatunkami i ich znaczenie w życiu organizmów 2. Symbioza obowiązkowa (mutualizm). Przykłady występowania w przyrodzie 3. Symbioza nieobowiązkowa. Przykłady występowania w przyrodzie wyjaśnia, na czym polegają korzystne relacje między organizmami oraz jakie mają dla nich znaczenie wykazuje na wybranym przykładzie, że mutualizm jest konieczny i wzajemnie korzystny dla przeżycia obu organizmów identyfikuje korzystne relacje między gatunkami na podstawie opisu ma świadomość istnienia pozytywnych relacji między różnymi organizmami IV.7) wykazuje, na wybranym przykładzie, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów IV.8) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami 7 6. Zależności pokarmowe w ekosystemie 1. Ogniwa łańcucha pokarmowego 2. Poziomy troficzne ekosystemu: producenci i konsumenci 3. Rola destruentów 4. Zależności pokarmowe w sieci pokarmowej wykazuje, że organizmy zjadające się nawzajem tworzą łańcuch pokarmowy podaje przykłady producentów i konsumentów wskazuje na powiązania żywych i nieożywionych elementów ekosystemu wyjaśnia, co to jest sieć pokarmowa (troficzna) opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci pokarmowe) w ekosystemie rysuje łańcuch pokarmowy lub sieć pokarmową na podstawie podanego opisu uzasadnia rolę każdego z ogniw sieci troficznej w utrzymaniu równowagi ekosystemu IV.8) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami IV.9) opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci pokarmowe) w ekosystemie, rozróżnia producentów, konsumentów i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem Ekologia nauka o środowisku

4 8 Numer i temat 7. Materia i energia w ekosystemie 1. Krążenie materii w ekosystemie 2. Przepływ energii w ekosystemie 3. Rola producentów, konsumentów, destruentów w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem wykazuje, że materia krąży w przyrodzie w postaci związków organicznych zawartych w pokarmie rozróżnia producentów, konsumentów i destruentów określa rolę producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem wyjaśnia, co dzieje się z materią i energią skumulowaną w ciałach roślin, po spożyciu jej przez konsumentów uzasadnia rolę destruentów w procesie przetwarzania materii organicznej w nieorganiczną dostrzega, że organizmy prowadzące fotosyntezę (producenci), pobierają CO 2 z atmosfery i przy udziale energii słonecznej wykorzystują uzyskany w ten sposób węgiel do syntezy związków organicznych swoich ciał wykazuje, że organizmy wykorzystują pobraną w pokarmie energię do procesów życiowych i w tym sensie jest ona tracona IV.8) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami IV.9) opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci pokarmowe) w ekosystemie, rozróżnia producentów, konsumentów i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem Rozkład treści nauczania. Klasa 3 Bliżej biologii 8. Podsumowanie działu: Ekologia nauka o środowisku Treści wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami nabytymi podczas Dział VIII. Dziedziczenie cech 9. DNA jako substancja dziedziczna 1. Dziedziczność i dziedziczenie 2. Cechy dziedziczne i niedziedziczne analiza przykładów 3. Budowa i rola DNA 4. Zapis informacji genetycznej. Gen 5. Przebieg i znaczenie replikacji DNA wyjaśnia, co to jest dziedziczność, dziedziczenie oraz gen podaje przykłady cech dziedzicznych i cech niedziedzicznych człowieka wyjaśnia budowę DNA jako podwójnej helisy wskazuje na geny jako jednostki dziedziczenia odcinki odpowiedzialne w DNA za cechę dziedziczną wykazuje rolę DNA w przechowywaniu i powielaniu (replikacja DNA) informacji genetycznej wyjaśnia przebieg i znaczenie replikacji DNA określa, jaką rolę odgrywa DNA w każdej komórce VIII.2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA

5 Numer i temat 10. Zapis i odczytywanie informacji genetycznej. Kod genetyczny 1. DNA jako nośnik informacji genetycznej 2. Informacja genetyczna i jej rola 3. Kod genetyczny. Rozszyfrowanie informacji genetycznej 4. Synteza białka. Związek między genami a cechami organizmu (trójka nukleotydów aminokwas białko cecha) wyjaśnia, co to jest informacja genetyczna, gdzie i w jaki sposób jest zapisana w organizmie wyjaśnia sposób i przebieg procesu odczytywania informacji genetycznej wyjaśnia, co to jest kod genetyczny, ze wskazaniem jego cech określa różnicę między informacją genetyczną a kodem genetycznym wykazuje, że wszystkie komórki danego organizmu mają tę samą informację genetyczną, jednak odczytywanie informacji zawartych w komórce nie odbywa się jednocześnie są odczytywane wyłącznie informacje potrzebne danej komórce w danej chwili VIII.2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA VIII.3) przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny); wyjaśnia różnicę pomiędzy informacją genetyczną a kodem genetycznym VIII.4) przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą 11. Chromosomy i geny 1. Budowa chromosomu 2. Liczba chromosomów w komórkach diploidalnych i haploidalnych 3. Podziały komórkowe (mitoza i mejoza) a liczba chromosomów 4. Znaczenie mitozy i mejozy w życiu organizmów opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer) wskazuje na to, że podczas podziału komórki DNA występuje w postaci chromosomów wyjaśnia znaczenie podziałów komórkowych w życiu organizmu wyjaśnia, jak zmienia się liczba chromosomów podczas podziałów komórkowych (mitozy i mejozy) rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne oblicza w podanych przykładach haploidalną i diploidalną liczbę chromosomów VIII.1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci Podstawowe prawa dziedziczenia 1. Podstawowe terminy związane z dziedziczeniem (allel, allele dominujące i recesywne, heterozygota i homozygota) 2. Dziedziczenie genów podczas mitozy i mejozy 3. Zasady dziedziczenia. Zapis krzyżówki genetycznej. Fenotyp a genotyp 4. Analiza przykładów zapisu i rozwiązań krzyżówek genetycznych wyjaśnia, co to są allele, cechy dominujące i recesywne oraz co to jest homozygota i heterozygota zapisuje symbolami literowymi mechanizm dziedziczenia cech człowieka: genotyp rodziców, ich gamet oraz możliwego potomstwa (allele dominujące, recesywne, układ alleli w homozygocie dominującej, recesywnej i heterozygocie) rozwiązuje jednogenowe krzyżówki genetyczne analizuje przykłady rozwiązań krzyżówek genetycznych wyjaśnia uniwersalność reguł dziedziczenia u wszystkich organizmów VIII.1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci VIII.5) przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność) Dziedziczenie cech

6 10 Numer i temat 13. Dziedziczenie cech u człowieka 14. Dziedziczenie płci u człowieka oraz cech z nią sprzężonych 1. Wpływ środowiska na fenotyp 2. Przykłady dziedziczenia wybranych cech człowieka 3. Analiza schematów dziedziczenia: barwy oczu, włosów 4. Dziedziczenie grup krwi (bez dominacji) i czynnika Rh (z pełną dominacją) 1. Typy chromosomów: autosomy i chromosomy płci (XX i XY) 2. Dziedziczenie płci u człowieka 3. Cechy sprzężone z płcią (hemofilia, daltonizm). Sposoby zapisywania cech sprzężonych z płcią wyjaśnia związek między genotypem i fenotypem podaje przykłady dziedziczenia wybranych cech u człowieka analizuje schematy dziedziczenia pod kątem określania fenotypu i genotypu potomstwa rozwiązuje proste krzyżówki genetyczne jednogenowe z pełną dominacją zapisuje symbolami mechanizm dziedziczenia cech człowieka oraz określa proporcje poszczególnych genotypów i fenotypów w pokoleniach potomnych (grupy krwi w układzie AB0, czynnik Rh) przejawia zainteresowanie dziedziczeniem wybranych własnych cech rozróżnia chromosomy płci i autosomy identyfikuje płeć osoby na podstawie zestawu chromosomów wyjaśnia, posługując się symbolami X i Y, dziedziczenie płci u człowieka wyjaśnia zagadnienie sprzężenia cech z płcią podaje przykłady cech sprzężonych z płcią (hemofilia i daltonizm) i sposób zapisywania symbolami analizuje przypadki dziedziczenia cech sprzężonych z płcią VIII.1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci VIII.5) przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność) VIII.6) wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh) VIII.1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne VIII.7) przedstawia dziedziczenie płci u człowieka i podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) Rozkład treści nauczania. Klasa 3 Bliżej biologii 15. Zmienność i mutacje 1. Przejawy i przyczyny zmienności. Rodzaje zmienności niedziedziczona i dziedziczona 2. Mutacje przyczyny i skutki mutacji 3. Czynniki wywołujące mutacje (czynniki mutagenne) 4. Rodzaje mutacji: genowe, chromosomowe 5. Choroby dziedziczne człowieka powstałe w wyniku mutacji (zespół Downa, mukowiscydoza) odróżnia zmienność dziedziczoną od niedziedziczonej określa przyczyny zmienności wyjaśnia, co to jest mutacja i jakie są jej przyczyny podaje przykłady czynników mutagennych (ołów, substancje smołowate, konserwanty, środki chemiczne, promieniowanie UV i X) rozróżnia mutacje genowe, czyli punktowe, i chromosomowe podaje przykłady chorób człowieka wywołanych takimi mutacjami (mukowiscydoza, zespół Downa) wskazuje na mutacje jako przyczynę chorób genetycznych dostrzega konieczność ograniczania kontaktu z czynnikami mutagennymi VIII.8) podaje ogólną definicję mutacji oraz wymienia przyczyny ich wystąpienia (mutacje spontaniczne i wywołane przez czynniki mutagenne); podaje przykłady czynników mutagennych VIII.9) rozróżnia mutacje genowe (punktowe) i chromosomowe oraz podaje przykłady chorób człowieka warunkowanych takimi mutacjami (mukowiscydoza, zespół Downa) 16. Podsumowanie działu: Dziedziczenie cech Treści wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami nabytymi podczas

7 Numer i temat Dział IX. Ewolucja życia 17. Źródła wiedzy o przebiegu ewolucji 1. Pojęcie ewolucja 2. Skamieliny świadectwa ewolucji dostarczane przez paleontologię 3. Datowanie szczątków i rekonstrukcja organizmów na podstawie skamielin 4. Świadectwa ewolucji dostarczane przez anatomię porównawczą narządów 5. Świadectwa ewolucji dostarczane przez biochemię (budowa DNA, kod genetyczny) 6. Świadectwa ewolucji dostarczane przez biogeografię definiuje pojęcie ewolucji organizmów przedstawia główne źródła wiedzy o przebiegu ewolucji podaje przykłady bezpośrednich dowodów ewolucji, np. skamielin określa wybrane inne świadectwa ewolucji z biochemii, anatomii porównawczej, biogeografii dostrzega różne poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi IX.1) wyjaśnia pojęcie ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu 18. Prawidłowości ewolucji 1. Przejawy zmienności organizmów w obrębie gatunków 2. Teoria ewolucji Karola Darwina 3. Zarys przebiegu ewolucji, czyli historia życia na Ziemi 4. Dobór naturalny i jego skutki 5. Dobór sztuczny i jego znaczenie wykazuje na dowolnym przykładzie, że osobniki każdego gatunku różnią się między sobą wyjaśnia teorię ewolucji K. Darwina wyjaśnia, że w wyniku doboru naturalnego przeżywają i wydają potomstwo osobniki o najlepszej kombinacji cech porównuje dobór naturalny z doborem stosowanym w hodowli roślin i zwierząt jest zainteresowany przebiegiem ewolucji życia na Ziemi IX.2) wyjaśnia na odpowiednich przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz podaje różnice między nimi Miejsce człowieka w świecie organizmów 1. Człowiek jako ssak naczelny 2. Pokrewieństwo człowieka z pozostałymi człekokształtnymi 3. Różnice między człowiekiem a innymi człekokształtnymi 4. Czynniki, które miały wpływ na przebieg ewolucji człowieka 5. Współczesne odmiany ludzi dostrzega w człowieku cechy ssaków porównuje cechy charakterystyczne budowy człowieka z cechami budowy innych ssaków naczelnych przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a szympansem (lub gorylem) podaje przykłady czynników, jakie miały wpływ na przebieg ewolucji człowieka (np. zmiany klimatu, roślinności, postawy ciała, zachowań społecznych) dostrzega różnice między człowiekiem a zwierzętami IX.3) przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi jako wynik procesów ewolucyjnych Ewolucja życia

8 12 Numer i temat 20. Podsumowanie działu: Ewolucja życia 21. globalne ocieplenie klimatu Treści Efekt cieplarniany powstawanie i znaczenie dla życia na Ziemi 2. Przyczyny globalnego ocieplenia klimatu. Źródła gazów cieplarnianych 3. Konsekwencje globalnego ocieplenia klimatu 4. Energia a klimat. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii 5. Sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami nabytymi podczas Dział X. Globalne i lokalne problemy środowiska wyjaśnia, jak powstaje efekt cieplarniany i jakie jest jego znaczenie dla życia na Ziemi przedstawia przyczyny globalnego ocieplenia klimatu analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu określa sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery uzasadnia potrzebę ochrony środowiska X.1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu Rozkład treści nauczania. Klasa 3 Bliżej biologii 22. odpady w środowisku 1. Rodzaje i źródła odpadów 2. Uciążliwość odpadów dla środowiska i zdrowia człowieka 3. Sposoby zagospodarowania odpadów (spalanie, recykling, składowanie) wymienia rodzaje i źródła odpadów określa negatywny wpływ odpadów na środowisko i zdrowie człowieka podaje sposoby zagospodarowywania odpadów wskazuje na wady i zalety różnych sposobów zagospodarowania odpadów uzasadnia konieczność segregowania i zagospodarowania odpadów X.2) uzasadnia konieczność segregowania odpadów w gospodarstwie domowym oraz konieczność specjalnego postępowania ze zużytymi bateriami, świetlówkami, przeterminowanymi lekami 23. Mój wkład w ochronę środowiska 1. Segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym: a) segregacja odpadów u źródła b) segregacja kontenerowa odpadów 2. Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym 3. Energia w gospodarstwie domowym jej wykorzystanie i sposoby oszczędzania analizuje wyniki pomiarów i obserwacji dotyczących ilości wytwarzanych odpadów, zużycia wody i energii elektrycznej we własnym gospodarstwie domowym uzasadnia konieczność segregowania odpadów w gospodarstwie domowym uzasadnia konieczność specjalnego postępowania ze zużytymi bateriami, świetlówkami i przeterminowanymi lekami proponuje działania ograniczające zużycie wody w gospodarstwie domowym podaje sposoby oszczędzania energii w gospodarstwach domowych uzasadnia konieczność oszczędnego korzystania z energii elektrycznej i wody X.3) proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych

9 Numer i temat 24. Podsumowanie działu: Globalne i lokalne problemy środowiska Treści wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami nabytymi podczas Dział XI. Ekosystemy (po egzaminie gimnazjalnym) 25. Ekosystemy lądowe. Las 1. Las jako ekosystem lądowy 2. Warstwy lasu i organizmy w nich żyjące 3. Zależności między organizmami w lesie 4. Rozpoznawanie wybranych gatunków organizmów z wykorzystaniem prostych kluczy do oznaczania wskazuje na warstwowy układ organizmów w lesie i podaje przykłady organizmów każdej z warstw wykazuje zależności między ożywionymi (żywymi) i nieożywionymi elementami ekosystemu na przykładzie lasu rozpoznaje wybranych przedstawicieli pospolitych gatunków zwierząt i roślin żyjących w lesie posługuje się prostym kluczem do oznaczania gatunków przestrzega zasady ochrony przyrody w lesie Zalecane doświadczenia i obserwacje Uczeń: 2) dokonuje obserwacji: d) w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt 26. Ekosystemy wodne. Jezioro 1. Jezioro jako ekosystem wodny 2. Strefy jeziora i organizmy w nim żyjące: a) łańcuchy pokarmowe b) zależności pokarmowe 3. Przystosowania wybranych organizmów do życia w poszczególnych strefach jeziora wymienia różnice między środowiskiem lądowym i wodnym (dostępność światła, tlenu i wody) opisuje trzy strefy w jeziorze (toni wodnej, przydenną i przybrzeżną), uwzględniając warunki fizyczne i występujące organizmy rozpoznaje wybrane gatunki organizmów, korzystając z prostych kluczy do oznaczania rozpoznaje niektóre gatunki zwierząt i roślin żyjących w jeziorze podaje przykłady adaptacji organizmów do życia w poszczególnych strefach jeziora Zalecane doświadczenia i obserwacje Uczeń: 2) dokonuje obserwacji: d) w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt Ekosystemy świata 1. Różnorodność ekosystemów 2. Przystosowania organizmów do różnych warunków środowiska. wymienia różnorodne ekosystemy świata porównuje tundrę, pustynię, wilgotny las równikowy, uwzględniając warunki klimatyczne oraz występujące rośliny i zwierzęta opisuje przystosowania wybranych gatunków zwierząt i roślin do warunków środowiska korzysta z różnych źródeł informacji w celu poznania ekosystemów świata III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną Ekosystemy

10 14 Numer i temat 28. Podsumowanie działu: Ekosystemy 29. Perspektywy kształcenia biologicznego Treści Wiedza biologiczna i jej znaczenie we współczesnym świecie 2. Edukacja biologiczna podczas dalszych etapów kształcenia (w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych) wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami nabytymi podczas Dział XII. Przyszłość kształcenia biologicznego podaje przykłady specjalizacji w szkołach policealnych, które wymagają znajomości biologii w zakresie rozszerzonym określa przykładowe kierunki studiów związanych z biologią (na uniwersytetach, akademiach medycznych i rolniczych oraz na politechnice) uzasadnia znaczenie wiedzy biologicznej w życiu człowieka III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno -komunikacyjną (...) IV. Rozumowanie i argumentacja Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi Rozkład treści nauczania. Klasa 3 Bliżej biologii 30. Zawody związane z biologią 1. Zawody, w których przydaje się wiedza biologiczna 2. Analiza przykładowych zakresów obowiązków w zawodach związanych z biologią: np. dziennikarz popularnonaukowy, urzędnik samorządowy (ochrona środowiska), ratownik medyczny podaje przykłady zawodów, jakie można wykonywać po studiach na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, leśnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, rolnictwo, medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo podaje przykłady zawodów związanych z biologią III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno -komunikacyjną (...) IV. Rozumowanie i argumentacja Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa III

Wymagania edukacyjne z biologii klasa III Wymagania edukacyjne z biologii klasa III Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra DZIAŁ I. EKOLOGIA podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE VI PODRĘCZNIK : E.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE VI PODRĘCZNIK : E. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE VI PODRĘCZNIK : E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska Bliżej biologii. Część 3. Nr dop.: 74/3/2010. Opracowała: Urszula Sobecka ROK SZKOLNY: 2015/2016 Dział VII. EKOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z biologii dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z biologii dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z biologii dla klasy III gimnazjum Uczeń, który otrzymuje ocenę dopuszczającą : Dział: VII. Ekologia podaje przykłady czynników biotycznych i abiotycznych wymienia czynniki środowiska niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii

Wymagania z biologii PUBLICZNE GIMNAZJUM SPSK IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W STAREM BYSTREM Wymagania z biologii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane podstawą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 3

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 3 Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 3 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: a) Formy ustne (np. aktywność na lekcji, odpowiedź) wg potrzeb b) Formy pisemne: -

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Klasa III Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z czwartą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z czwartą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z czwartą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy uwzględnia realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Zapoznanie z PSO, zasadami BHP na lekcjach biologii.czym

Bardziej szczegółowo

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne Biologia Klasa 3 Dział :Wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem Numer lekcji Temat lekcji Osiągnięcia ucznia podstawowe Osiągnięcia ucznia ponadpodstawowe 1 2 3 4 1. Charakterystyka środowiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 1 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy IIIB gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy IIIB gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy IIIB gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 1 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum I. Genetyka Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM. Uzyskanie przez ucznia oceny wyższej jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań również na ocenę niższą. Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej Wymagania programowe z biologii dla uczniów klas III gimnazjum do nowej podstawy programowej opracowany wg podręcznika Puls życia 3 nr dopuszczenia 58/3/2010 Opracowała Alina Krawiec Dział programowy:

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Poziom wymagań Dział programu Temat Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział programu: Genetyka ( oceny dopuszczająca, dostateczna) ponad (oceny dobra, bardzo dobra, celująca) wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia programu Lp. Temat dopuszczającacy dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Genetyka 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji DNA Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta programu Lp. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej programu Lp. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na programie nauczania biologii WYDAWNICTWA NOWA ERA Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 3 4 5 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Genetyka 1 2. Czym jest genetyka? DNA jako nośnik informacji genetycznej. Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej programu Lp. Temat Dopuszcza Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dzi ał progra mu Lp. 1. 2. Temat Czym jest genetyka? Nośnik informacji j DNA konieczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe ( na 2 i 3) uczeń : Wymagania ponadpodstawowe ( na 4 i 5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej DZIAŁ PROGRAMU: EKOLOGIA UCZEŃ konieczny ocena dopuszczająca UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum dopuszczają cy wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej rok szkolny 2017/2018 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe dopuszczający (K) dostateczny (P) dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) GENETYKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Uwaga: Kursywą zaznaczono wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 3. WYMAGANIA EDUKACYJNE z BIOLOGII

BLIŻEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 3. WYMAGANIA EDUKACYJNE z BIOLOGII BLIŻEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE z BIOLOGII SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i K l a s a I I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i K l a s a I I I D z i a ł : K R Ę G O W C E W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i K l a s a I I I Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca cechy zwierząt kręgowych,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

Poziom wymagań. wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania programowe na poszczególne oceny z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocena dopuszczająca(1) Ocena dostateczna(1+2)

Bardziej szczegółowo

Genetyka w nowej podstawie programowej

Genetyka w nowej podstawie programowej Genetyka w nowej podstawie programowej Dział Genetyka - III etap edukacyjny Rzetelna realizacja tego działu w gimnazjum jest kluczowa ze względu na to, że biotechnologia i inżynieria genetyczna jest omawiana

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka?

Bardziej szczegółowo

,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia mgr Dorota Męcina,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań programu Lp. Temat Konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I

Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat Ocena dopuszczająca dostateczny dobry Bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum. Stopień dopuszczający: Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum. wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. konieczny ( doop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb)

Poziom wymagań. konieczny ( doop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb) I. Genetyka Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum (na podstawie Programu nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej) 1 godz./tyg. nauczyciel: Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji genetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym 1 REGULAMIN KONKURSU Wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym Rozdział 1 CELE KONKURSU 1. Rozwijanie i pogłębianie u uczniów zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. konieczny ( dop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb)

Poziom wymagań. konieczny ( dop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb) I. Genetyka Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum (na podstawie Programu nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej) 1 godz./tyg. wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( wydawnictwo Nowa Era) GENETYKA Dopuszczająca Dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań programu Lp. Temat dopuszczaj dostateczny dobry b.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1 Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1 Podręcznik: Puls życia 3- Nowa Era Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nr dopuszczenia MEN: 58/3/2010/2016

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum. Genetyka.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum. Genetyka. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający 1. Czym jest genetyka? I. Genetyka wymienia cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy dziedziczne i niedziedziczne cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

podobieństwo organizmów potomnych i niedziedzicznych oraz podaje i są wynikiem wpływu środowiska procesu replikacji DNA przed podziałem komórki

podobieństwo organizmów potomnych i niedziedzicznych oraz podaje i są wynikiem wpływu środowiska procesu replikacji DNA przed podziałem komórki Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Materiał nauczania L.g. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności

Bardziej szczegółowo

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwodo

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Nauczyciel- Ewa Baran Po każdym dziale programowym odbędzie się sprawdzian poprzedzony powtórzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. DZIAŁ VI PRZYRODA WOKÓŁ NAS - 5 NR I TEMAT LEKCJI 1. Lasy liściaste i iglaste WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: wymienia warstwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III Rozdział konieczny (stopień dopuszczający) I. GENETYKA cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY REGULAMIN REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KURATORIUM OŚWIATY POZNAŃ 2011 I. Wstęp 1. Niniejszy regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016. Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016. Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum dział temat Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 Genetyka 1.Czym jest genetyka? cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział Poziom wymagań I. Świat Porównanie bez i określa pokrycie ciała bez i podaje nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z BIOLOGII KLASA III

WYMAGANIA NA OCENY Z BIOLOGII KLASA III WYMAGANIA NA OCENY Z BIOLOGII KLASA III Dział nauczania Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum / oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej/ Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągniecia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Dział nauczania Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

KLASA III. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

KLASA III. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) KLASA III Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania Świat Biologii dla gimnazjum autorstwa Małgorzaty Liśkiewicz, wydawnictwo Nowa Era. Dział Zagadnienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla ucznia klasy III gimnazjum (program Świat biologii )

Wymagania edukacyjne z biologii dla ucznia klasy III gimnazjum (program Świat biologii ) Wymagania edukacyjne z biologii dla ucznia klasy III gimnazjum (program Świat biologii ) Dział programu Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do cyklu Ciekawa biologia klasa III

Wymagania edukacyjne z biologii do cyklu Ciekawa biologia klasa III Wymagania edukacyjne z biologii do cyklu Ciekawa biologia klasa III Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: stopień dopuszczający stopień dostateczny stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział zym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII KLASA III GIMNAZJUM Dział nauczania Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii. mgr Anna Kwaśniak

Wymagania edukacyjne z biologii. mgr Anna Kwaśniak Wymagania edukacyjne z biologii mgr Anna Kwaśniak Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA IIIAB GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA IIIAB GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA IIIAB GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA DZIAŁ GENETYKA ocena dopuszczająca Uczeń: wyjaśnia terminy: genetyka, zmienność, dziedziczność, gen, allel, genotyp,

Bardziej szczegółowo

KLASA IIID, IIIE, IIIG

KLASA IIID, IIIE, IIIG KLS III, IIIE, IIIG P l a n d y d a k t y c z n o - w y c h ow a w c z y z b i ol og i i zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 30 godz.

Bardziej szczegółowo

KLASA III. Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej

KLASA III. Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej KLS III P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 25 godz. b Powtórzenie przed klasówkami 2 godz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Program nauczania biologii w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych (aut. programu: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka) 1. Przedmiotowy system oceniania Bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Ewa Lazar Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Na ocenę programu Lp. Temat dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Beatę Sągin, Mariana Sęktas i Andrzeja Boczarowskiego NA ŚRÓDROCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo