NaCoBeZu klasa 8 Dział Temat nacobezu programu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji genetycznej DNA 3. Podziały komórkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NaCoBeZu klasa 8 Dział Temat nacobezu programu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji genetycznej DNA 3. Podziały komórkowe"

Transkrypt

1 NaCoBeZu klasa 8 Dział programu Temat nacobezu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymieniam zakres badao genetyki rozróżniam cechy dziedziczne i niedziedziczne wskazuję cechy indywidualne i gatunkowe omawiam zastosowania genetyki w różnych dziedzinach nauki obserwuję zmiennośd wśród ludzi 2. Nośnik informacji genetycznej DNA omawiam budowę i funkcje DNA definiuję pojęcia: kariotyp, nukleotyd, helisa i gen wykazuję rolę jądra komórkowego opisuję budowę chromosomu (chromatyda, centromer) omawiam kariotyp człowieka wykazuję rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej wyjaśniam przebieg replikacji DNA wykazuję rolę replikacji DNA w zachowaniu niezmienionej informacji genetycznej omawiam budowę i funkcję RNA 3. Podziały komórkowe definiuję pojęcia: komórki macierzyste, komórki potomne, komórki haploidalne, komórki diploidalne i chromosomy homologiczne omawiam znaczenia mitozy i mejozy omawiam przebieg mitozy i mejozy wykazuję konieczności redukcji ilości materiału genetycznego w komórkach macierzystych gamet omawiam znaczenie rekombinacji genetycznej 4. Podstawowe prawa dziedziczenia rozpoznaję allele dominujące i recesywne definiuję pojęcia: fenotyp, genotyp, homozygota dominująca, homozygota recesywna i heterozygota omawiam prawo czystości gamet wyjaśniam symboli używanych przy tworzeniu krzyżówek genetycznych rozwiązuję krzyżówki genetyczne wyjaśniam mechanizm dziedziczenia cech jednogenowych

2 5. Dziedziczenie cech u człowieka omawiam proces powstawania białka poznanie przykładów cech recesywnych i dominujących człowieka określam cechy człowieka, które są zarówno wynikiem działania genów, jak i czynników środowiska definiuję pojęcia heterozygota i homozygota przewiduję wystąpienie cech u potomstwa na podstawie krzyżówki genetycznej ustalam prawdopodobieostwo występowania cechy u potomstwa, jeśli nie są znane genotypy obojga rodziców 6. Dziedziczenie płci u człowieka określam, czym są autosomy i chromosomy płci wyjaśniam rolę autosomów i chromosomów płci omawiam mechanizm dziedziczenia płci omawiam nosicielstwo chorób pod kątem dziedziczenia płci charakteryzuję choroby sprzężone z płcią 7. Dziedziczenie grup krwi wyjaśniam mechanizm dziedziczenia grup krwi (układ AB0) interpretuję symbole stosowane w krzyżówkach ilustrujących dziedziczenie grup krwi omawiam dziedziczenie czynnika Rh wyjaśniam mechanizm możliwości wystąpienia konfliktu serologicznego wskazuję wpływ środowiska na kształtowanie się cech osobniczych 8. Mutacje omawiam rodzaje mutacji wyjaśniam mechanizm powstawania mutacji genowych i chromosomalnych analizuję przyczyny mutacji wyjaśniam rolę mutacji w kształtowaniu zmienności organizmów omawiam mechanizm dziedziczenia fenyloketonurii, mukowiscydozy i zespołu Downa omawiam znaczenie poradnictwa genetycznego wykazuję znaczenie badao prenatalnych II. Ewolucja życia 11. Ewolucja i jej dowody wyjaśniam proces ewolucji omawiam dowody ewolucji objaśniam etapy powstawania skamieniałości porównuję ogniwa pośrednie ewolucji przedstawiam przykłady reliktów wykazuję jednośd budowy i funkcjonowania organizmów wskazuję przykłady narządów szczątkowych w organizmie człowieka wyjaśniam różnicę między narządami homologicznymi i analogicznymi 12. Mechanizmy ewolucji wymieniam główne założenia teorii ewolucji Karola Darwina wyjaśniam rolę endemitów z Galapagos wskazuję izolację geograficzną jako drogę do powstawania nowych gatunków uzasadniam, że walka o byt jest formą doboru naturalnego

3 wskazuję różnice pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym omawiam główne założenia syntetycznej teorii ewolucji 13. Pochodzenie człowieka wskazanie stanowiska systematycznego człowieka wykazanie, że naczelne to ewolucyjni krewni człowieka prezentowanie cech wspólnych człowieka oraz innych człekokształtnych wykazanie różnic między człowiekiem a innymi naczelnymi analizowanie przebiegu ewolucji człowieka III. Ekologia 16. Organizm a środowisko omawiam zakres badao ekologii wykazuję zależności między czynnikami środowiska a występowaniem gatunków interpretuję wykresy zakresu tolerancji organizmów omawiam przykłady zależności występowania gatunków od czynników środowiska praktycznie wykorzystuję zakres tolerancji w skali porostowej 17. Cechy populacji omawiam związek między populacją a gatunkiem wykazuję zależnośd między liczebnością a zagęszczeniem populacji opisuję cechy populacji wpływających na jej liczebnośd i zagęszczenie analizuję różne typy rozmieszczenia organizmów definiuję pojęcia struktura płciowa i wiekowa populacji wyjaśniam sposób odczytywania i analizowania danych z piramid wieku obliczam zagęszczenie populacji 18. Konkurencja wymieniam rodzaje zależności występujących między organizmami określam, na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa wskazuję zasoby, o które konkurują organizmy omawiam skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej 19. Drapieżnictwo. Roślinożernośd oceniam znaczenie drapieżników i roślinożerców w środowisku wykazuję adaptację drapieżników i roślinożerców do zdobywania pokarmu omawiam różne strategie polowao stosowanych przez drapieżniki prezentuję sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami przedstawiam sposoby bronienia się roślin przed zjadaniem wymieniam przykłady roślin drapieżnych i ich przystosowania do zdobywania pokarmu 20. Pasożytnictwo wyjaśniam, na czym polega pasożytnictwo przedstawiam rodzaje pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych omawiam przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia oceniam znaczenie pasożytnictwa w przyrodzie 21. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami charakteryzuję nieantagonistyczne zależności międzygatunkowe wykazuję różnicę między symbiozą i protokooperacją wskazuję różnicę między mutualizmem a komensalizmem omawiam różne przykłady nieantagonistycznych zależności między organizmami

4 22. Czym jest ekosystem? omawiam składniki ożywionych i nieożywionych części ekosystemu wyjaśniam różnice między ekosystemami sztucznymi a naturalnymi porównuję sukcesję pierwotną i wtórną podaję przykłady wykorzystania ekosystemów przez człowieka 23. Zależności pokarmowe oceniam rolę producentów, konsumentów i destruentów w ekosystemie wykazuję istnienie w ekosystemach łaocuchów i sieci pokarmowych wskazuję przykładowe czynniki wpływające na zakłócenie równowagi w ekosystemie przewiduję skutki zaburzenia równowagi w ekosystemie 24. Materia i energia w ekosystemie wykazuję rolę producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii omawiam obieg węgla w ekosystemie analizuję przyczyny zaburzeo w krążeniu materii w ekosystemach wykazuję przepływ energii w ekosystemie wyjaśniam sposób odczytywania informacji z piramid ekologicznych 25. Lekcja terenowa organizmy w środowisku obserwuję wpływ czynników środowiska na organizmy badam zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki obserwuję rozmieszczenia organizmów w przestrzeni obserwuję zagęszczenie i liczebnośd wybranych gatunków IV. Człowiek i środowisko 28. Różnorodnośd biologiczna omawiam poziomy różnorodności biologicznej wyjaśniam wpływ klimatu na zmiany bioróżnorodności wykazuję zmiany bioróżnorodności podczas sukcesji wyjaśniam skutki zmniejszania się różnorodności biologicznej 29. Wpływ człowieka na różnorodnośd biologiczną 30. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody wskazuję zależności między działalnością człowieka a zmianą czynników środowiskowych wpływających na spadek różnorodności biologicznej wykazuję, w jaki sposób działalnośd człowieka wpływa na eliminowanie gatunków oceniam wpływ wprowadzania obcych gatunków na bioróżnorodnośd w Polsce rozpoznaję zasoby przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się wykazuję skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów wyjaśniam, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju wskazuję działania prowadzące do poprawy stanu środowiska uzasadniam koniecznośd segregowania odpadów 31. Sposoby ochrony przyrody wymieniam cele i rodzaje ochrony przyrody wskazuję metody ochrony obszarowej

5 charakteryzuję Europejską Sied Ekologiczną Natura 2000 wyjaśniam zadania ochrony indywidualnej i gatunkowej wykazuję różnicę między ochroną gatunkową ścisłą a częściową prezentuję wybrane przykłady czynnej ochrony przyrody w Polsce

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech Uczeń: rozróżnia cechy dziedziczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Dział I. Genetyka Temat 1. Czym jest genetyka? Uczeo: określa zakres badao genetyki wyjaśnia, że jego podobieostwo do rodziców jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych- klasa VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych- klasa VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych- klasa VIII P-wymagania podstawowe PP-wymagania ponadpodstawowe Dział określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Biologia (klasa ósma)

Przedmiot: Biologia (klasa ósma) Przedmiot: Biologia (klasa ósma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocena dopuszczająca II. III. określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas 8

Wymagania edukacyjne dla klas 8 Wymagania edukacyjne dla klas 8 Dział Genetyka Wymagania podstawowe (+) Uczeń: - określa zakres badań genetyki - wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech - rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla klasy VIII. Karolina Kielian

WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla klasy VIII. Karolina Kielian WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu BIOLOGIA dla klasy VIII Karolina Kielian 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Dział 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2019/2020 I. Gene tyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 24 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Gene tyka Kryteria ocen z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2018/2019 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie 8 Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej rok szkolny 2018/2019 1. Czym jest genetyka? Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej, oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (opracowane przez Grażynę Beściak na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 24 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 24 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca. I. Genetyka

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca. I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Kryteria oceniania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Biologia klasa VIII. Wymagania do działów na poszczególne oceny

Biologia klasa VIII. Wymagania do działów na poszczególne oceny Biologia klasa VIII Wymagania do działów na poszczególne oceny Dział 1. Genetyka Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY VIII. Poziom wymagao

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY VIII. Poziom wymagao I. Genetyka WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY VIII Dział Temat Poziom wymagao 1. Czym jest genetyka? dopuszczająca Uczeo: określa zakres badao genetyki wyjaśnia, że podobieostwo dziecka do rodziców

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z omawianych działów umożliwiające uzyskanie poszczególnych ocen z przedmiotu biologia (klasa VIII)

Wymagania szczegółowe z omawianych działów umożliwiające uzyskanie poszczególnych ocen z przedmiotu biologia (klasa VIII) Wymagania szczegółowe z omawianych działów umożliwiające uzyskanie poszczególnych ocen z przedmiotu biologia (klasa VIII) dopuszczającą dostateczną. dobrą. Dział I. Genetyka określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. Uczeń: rozróżnia cechy dziedziczne i niedziedziczne definiuje pojęcia genetyka i zmienność organizmów

Poziom wymagań. Uczeń: rozróżnia cechy dziedziczne i niedziedziczne definiuje pojęcia genetyka i zmienność organizmów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Biologia, klasa VIII, rok szkolny 2018/2019 56/2017/18

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań genetyki wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań genetyki wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VIII

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VIII Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VIII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści realizowanych w programie nauczania, a w szczególności: - dowodzi, że cechy organizmu kształtują

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Puls życia Ocenie podlegają: a) Prace klasowe, które są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dok lasy 8 rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z biologii dok lasy 8 rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z biologii dok lasy 8 rok szkolny 2018/2019 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: Uczeń: nie opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. VIII Stopień niedostateczny, otrzymuje uczeń, który: Nie opanował wiadomości i umiejętności z działu programu: GENETYKA, EWOLUCJA ŻYCIA nie potrafi rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA VIII

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA VIII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA VIII Program PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Podręcznik do biologii opracowany przez: B.Sągin, A. Boczarowski, M.Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka Temat 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania biologia, klasa 8

Przedmiotowe zasady oceniania biologia, klasa 8 Ocenianie poszczególnych form aktywności Przedmiotowe zasady oceniania biologia, klasa 8 Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, praca ucznia na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 DZIAŁ 1. PODSTAWY DZIEDZICZENIA CECH 1. Budowa i znaczenie DNA wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się DNA określa rolę DNA w przechowywaniu i

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z biologii w klasie 8 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z biologii w klasie 8 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z biologii w klasie 8 szkoły podstawowej. Dział Temat I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji j DNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji

Bardziej szczegółowo

Zapis w nowej podstawie programowej. Dział programu. Proponowane procedury osiągania celów. Proponowane środki dydaktyczne. Wymagania ogólne: III.

Zapis w nowej podstawie programowej. Dział programu. Proponowane procedury osiągania celów. Proponowane środki dydaktyczne. Wymagania ogólne: III. Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej . Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej 4 Rozkład materiału Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparta na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka?

Bardziej szczegółowo

Zapis w nowej podstawie programowej Wymagania ogólne: III.3. Proponowane procedury osiągania celów. Proponowane środki dydaktyczne.

Zapis w nowej podstawie programowej Wymagania ogólne: III.3. Proponowane procedury osiągania celów. Proponowane środki dydaktyczne. Plan wynikowy z biologii dla klasy 8 do serii Puls życia Nowej Ery, opracowany na Programu nauczania biologii w klasach 5 8 szkoły podstawowej autorstwa Anny Zdziennickiej. I. Genetyka 1. Czym jest genetyka?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka Temat 1. Czym jest genetyka? dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań I. Gene tyka 1.

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

Biologia klasa VIII. 5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów, minusów lub oceny.

Biologia klasa VIII. 5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów, minusów lub oceny. Biologia klasa VIII Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sprawdziany pisemne kartkówki Odpowiedzi ustne, Praca domowa aktywność na lekcji Projekty edukacyjne Referat Praca w grupach Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w klasie 8

Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w klasie 8 Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w klasie 8 Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w szkole podstawowej na poszczególne oceny szkolne Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - biologia klasa VIII

ZASADY OCENIANIA - biologia klasa VIII ZASADY OCENIANIA - biologia klasa VIII I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Na lekcjach biologii oceniane będą: - prace klasowe - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe - prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady przeprowadzenia Prace klasowe (1 h lekcyjna)

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady przeprowadzenia Prace klasowe (1 h lekcyjna) Przedmiotowy system oceniania na lekcjach biologii w klasie VIII Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady przeprowadzenia Prace klasowe (1 h lekcyjna) jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 NR I TEMAT DZIAŁ 1. PODSTAWY DZIEDZICZENIA CECH 1. Budowa i znaczenie DNA wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : BIOLOGIA KLASA: ÓSMA. Na ocenę dobrą uczeń:

PRZEDMIOT : BIOLOGIA KLASA: ÓSMA. Na ocenę dobrą uczeń: PRZEDMIOT : BIOLOGIA KLASA: ÓSMA DZIAŁ Podstawy dziedziczenia cech Na ocenę niedostateczną Nie opanował wymagań programowych Na ocenę dopuszczającą wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się DNA

Bardziej szczegółowo

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z biologii w kl. III gimnazjum oraz w kl. V, VII i VIII szkoły podstawowej.

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z biologii w kl. III gimnazjum oraz w kl. V, VII i VIII szkoły podstawowej. Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z biologii w kl. III gimnazjum oraz w kl. V, VII i VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegać będą: Sprawdziany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIb

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIb I. Genetyka Prowadzący zajęcia: Beata Wulczyńska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIb 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa VIII szczegółowe wymagania edukacyjne oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

BIOLOGIA klasa VIII szczegółowe wymagania edukacyjne oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej opracowanie: Ksymena Frelich-Sygacz ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca wyjaśnia, czym zajmuje się genetyka rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII szkoły podstawowej NR I TEMAT DZIAŁ 1. PODSTAWY DZIEDZICZENIA CECH 1. Budowa i znaczenie DNA wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się DNA określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIa

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIa I. Genetyka Prowadzący zajęcia: Beata Wulczyńska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIa 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania 8

Przedmiotowe zasady oceniania 8 Przedmiotowe zasady oceniania 8 Formy i zasady bieżącego oceniania Prace pisemne w klasie Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania Prace klasowe (1 h lekcyjna) jeden dział obszerny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8. Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej Zety w Chlinie. na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8. Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej Zety w Chlinie. na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej Zety w Chlinie na rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 NR I TEMAT LEKCJI Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

Biologia Klasa 8 AUTORZY:

Biologia Klasa 8 AUTORZY: Wymagania edukacyjne i kryteria na poszczególne oceny szkolne w odniesieniu do realizowanych treści programowych oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: - obserwacja działań uczniów na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy

Bardziej szczegółowo

Formy i zasady bieżącego oceniania Biologia 8 Nowa Era z modyfikacjami

Formy i zasady bieżącego oceniania Biologia 8 Nowa Era z modyfikacjami Formy i zasady bieżącego oceniania Biologia 8 Nowa Era z modyfikacjami Prace pisemne w klasie Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania Prace klasowe (1 h lekcyjna) jeden dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Zapoznanie z PSO, zasadami BHP na lekcjach biologii.czym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGIA klasa 8

PLAN PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGIA klasa 8 PLAN PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGIA klasa 8 POZIOM wiadomości umiejętności KATEGORIA CELU A. zapamiętywanie wiadomości B. zrozumienie wiadomości C. stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D. stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum I. Genetyka Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGIA klasa 3 gimnazjum

PLAN PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGIA klasa 3 gimnazjum PLAN PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGIA klasa 3 gimnazjum POZIOM wiadomości umiejętności KATEGORIA CELU A. zapamiętywanie wiadomości B. zrozumienie wiadomości C. stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii na ocenę roczną dla klasy 8 szkoły podstawowej. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii na ocenę roczną dla klasy 8 szkoły podstawowej. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii na ocenę roczną dla klasy 8 szkoły podstawowej Dział Temat Poziom wymagań 1. Czym jest genetyka? dopuszczająca Uczeń: określa zakres badań genetyki, że podobieństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. BIOLOGIA Klasa VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. BIOLOGIA Klasa VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA Klasa VIII ROK SZKOLNY 2018/2019 mgr Joanna Ogińska 1.Zasady ogólne Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie oraz estetycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział programu: Genetyka ( oceny dopuszczająca, dostateczna) ponad (oceny dobra, bardzo dobra, celująca) wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII Klasa 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII Klasa 8 I. PODSTAWY PRAWNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII Klasa 8 Wymagania edukacyjne zostały opracowane zgodnie z: Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum dopuszczają cy wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej Wymagania programowe z biologii dla uczniów klas III gimnazjum do nowej podstawy programowej opracowany wg podręcznika Puls życia 3 nr dopuszczenia 58/3/2010 Opracowała Alina Krawiec Dział programowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III Ocena niedostateczna: Ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III Ocena niedostateczna: Ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia programu Lp. Temat dopuszczającacy dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 2018/2019

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 2018/2019 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 2018/2019 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo