Protokół Nr XXXIII/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXIII/2014"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:16,00 W sesji udział wzięli: 1. Burmistrz Miasta Leszek Orpel 2. Z-ca Burmistrza Miasta Marek Fedoruk 3. Skarbnik Miasta Marzena Wróbel 4. Sekretarz Miasta Iwona Kupiec-Darmetko 5. Kierownik OPS Elżbieta Zapart 6. Dyrektor GM Barbara Jakacka 7. Dyrektor MSP Katarzyna Janecka 8. Dyrektor CK Marzena Kapuścik oraz przedstawiciele mediów Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie sesji, ustalenie quorum. 2.Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3.Przyjęcie treści protokołu z poprzedniej sesji. 4.Uroczyste wręczenie certyfikatu PN-EN ISO Prezentacja oferty grantowej skierowanej do uczniów jedlińskich szkół. 6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta. 7.Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/.../14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2014 rok. 8.Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/.../14 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina Zdrój. 9.Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/.../14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlina Zdrój w 2014 roku. 10.Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/.../14 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina Zdrój. 11. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/.../14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r.) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 4992). 12.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. 13.Zamknięcie obrad.

2 Ad. 1. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta w Jedlinie Zdroju Romuald Wysocki. Powitał zebranych. Stwierdził, iż w obradach udział bierze 13 radnych, co upoważnia Radę do prawomocnego podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.2. Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty..ad. 3. Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono, tym samym przyjęto jego treść bez zastrzeżeń. Ad. 4. Głos zabrał Burmistrz Miasta. Przypomniał, że Urząd Miasta posiada certyfikat od 10 lat. To bardzo ważny i bardzo praktyczny dokument o czym przekonują nas klienci. Z ankiet wynika, że ten sposób zarzadzania organizacją jest właściwy i słuszny, a dzięki certyfikatowi w Urzędzie dużo się zmieniło na lepsze. Burmistrz podziękował pracownikom za wysiłek jaki wkładają w utrzymanie certyfikatu, a kierownictwu za jego wdrożenie. Następnie głos zabrała Pani Sekretarz. Powiedziała, cyt. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że Urząd Miasta Jedlina Zdrój otrzymał ponowną rekomendację utrzymania i odnowienia Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodne z normą PN-EN ISO 9001:2009. Rekomendację dot. utrzymania Certyfikatu, Urząd Miasta otrzymał na podstawie wyników auditu odnowieniowego, przeprowadzonego przez Auditorów Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w dniu 12 marca 2014 r. Auditorem Wiodącym tego audytu była Pani Urszula Parulska, którą pozwolę sobie Państwu przedstawić. Pani Urszula przyjechała specjalnie na dzisiejszą sesję, by dokonać uroczystego wręczenia certyfikatu, który jest ważny do marca 2017 r. Ale zanim to nastąpi słowem przypomnienia chciałam przedstawić kilka faktów.

3 Decyzja o wdrożeniu Systemu ISO zapadła w 2004 r., a pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego wówczas z Normą ISO 9001:2001 Urząd Miasta Jedlina Zdrój otrzymał w 2005 r. Ustanowiono wówczas Politykę Jakości czyli kierunek zamierzeń organizacji dotyczący jakości. Polityka jakości zawiera zobowiązanie do spełnienia oczekiwań klienta i wymagań wynikających z przepisów prawa oraz ciągłego doskonalenia Systemu. Stworzono Księgę Jakości wraz z przynależnymi mapami procesów. Opracowano i wdrożono procedury systemowe wymagane normą oraz procedury operacyjne stworzone dla prawidłowej realizacji zadań na poziomie komórek organizacyjnych. Obecnie w jednostce funkcjonuje 5 procedur systemowych i 8 procedur operacyjnych. W Urzędzie Miasta funkcjonują wzory pism, druków i wniosków dostępnych w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie BIP. Wdrożenie systemu zdecydowanie wpłynęło na poprawę terminowości załatwiania spraw, przejrzystość i staranność prowadzonej dokumentacji. Odnotowano wyraźny spadek ilości uchylanych decyzji administracyjnych, a także negatywnych rozstrzygnięć dotyczących aktów prawnych ustanawianych przez organy gminy. Klientom udostępniono na stronach internetowych oraz w Biurze Obsługi Klienta kompletna informację o sposobie załatwiania spraw. Należy podkreślić, iż jest to już 10 audit, który pomyślnie przeszedł nasz Urząd. Auditorzy przeprowadzający audity nigdy nie stwierdzili żadnych niezgodności podczas funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wskazywali jedynie obszary wymagające usprawnień, mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. Wskazano mocne strony organizacji, takie jak zaangażowanie Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Jakości oraz pracowników w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu, profesjonalizm pracowników, bardzo dobry mechanizm ustalania celów jakościowych oraz monitorowania procesów i ich celów. Auditorzy firmy certyfikującej podkreślali, że kierownictwo Urzędu, a także wysiłek pracowników tworzą dobre podstawy do dalszego modyfikowania i doskonalenia systemu. 9 lat funkcjonowania organizacji według normy PN-EN ISO 9001:2009 to już spore doświadczenie, a przede wszystkim pozytywne i zauważalne zmiany w zakresie obsługi klientów Urzędu. Wpływ mają na to coroczne ankietowe badania satysfakcji klientów, którzy korzystają z usług Urzędu, badania satysfakcji naszych pracowników, liczne szkolenia personelu, realizowane audity wewnętrzne, dokonywane przez kierownictwo coroczne przeglądy zarządzania, itp. Certyfikat to świadectwo dobrej marki i pozycji wśród innych Urzędów i instytucji, to także ciągła praca nad zmianami systemu w kierunku jego ciągłego doskonalenia, aby każda osoba załatwiająca sprawę w Urzędzie otrzymywała usługę na najlepszym poziomie.

4 Następnie Pani Sekretarz poprosiła Panią Urszulę Parulską o wręczenie certyfikatu. Głos zabrała Pani Urszula Parulska, która powiedziała, cyt. Mam zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, że w ślad za pozytywną opinią komitetu technicznego, Zarząd Polskiej Izby Handlu Zagranicznego zdecydował o ponownym nadaniu Urzędowi Miasta Jedlina Zdrój certyfikatu ISO 9001, za zgodność z edycją normy wydaną przez międzynarodową organizację normalizacyjną w roku Pragnę pogratulować tym wszystkim, których trud zwieńczony jest dzisiaj otrzymaniem kolejnego już certyfikatu. Twórcami sukcesu są: Władze Urzędu, Pani Pełnomocnik, audytorzy wewnętrzni i pracownicy komórek organizacyjnych. Szczególne słowa uznania kieruję do Pana Burmistrza. Decyzja o wdrożeniu ISO, to decyzja trudna, ale i śmiała to decyzja szefa, który myśli perspektywicznie, chcąc w pełni realizować wizję pracy Urzędu w okresie dłuższym niż samorządowa kadencja. W urzędach administracji publicznej nie ma wymuszeń rynkowych, ale jest wymóg oczekiwań, aby Urząd funkcjonował jako instytucja przyjazna wobec całej społeczności lokalnej jak i poszczególnego obywatela w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, realizując wyznaczone mu zadania. Kto rozumie te uwarunkowania, ten w ISO znajdzie znakomite i skuteczne narzędzie, aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Poprzez zdobycie pierwszego certyfikatu dziesięć lat temu Państwa Urząd znalazł się w elitarnym, prestiżowym, światowym gronie organizacji, których system zarządzania opiera się na sprawdzonej, uznanej międzynarodowo praktyce zarządzania. Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że nie był to fakt przypadkowy, a Państwa Urząd zasłużył na stale miejsce w tym znakomitym gronie. To z pewnością powód do dumy i satysfakcji, ale nie tylko. To także, a może przede wszystkim potwierdzenie, że zobowiązanie do ciągłego doskonalenia dzięki mechanizmom wymaganym przez normę stało się nieodłączną, dobrą praktyką Waszego Urzędu. Szanowny Panie Burmistrzu. W imieniu Pana Artura Szwocha, Prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego mam wielką przyjemność i zaszczyt wręczyć Panu ten certyfikat jakości ISO 9001, który jest materialnym, zewnętrznym dowodem na to, że przeszliście Państwo kolejny, niezwykle ważny etap w kształtowaniu Waszego Urzędu. Serdecznie gratuluję. Po wypowiedzeniu tych słów Pani U. Parulska wręczyła certyfikat Burmistrzowi Miasta.

5 Ad. 5. Głos zabrał Burmistrz Miasta. Przypomniał, że w tym roku z Balu Charytatywnego uzyskano kwotę 37 tys. zł i dlatego zapadła decyzja, by ponownie ogłosić konkurs pod nazwą Jedlińskie Granty Edukacyjne. Konkurs skierowany jest do uczniów jedlińskich szkół, a jego celem jest promowanie szeroko pojętej edukacji i wychowania, a w szczególności przedsięwzięć dotyczących: poznania historii i wykorzystania walorów przyrodniczych miasta, obchodów 25- lecia wolnych wyborów propagowania zasad ekologii i zdrowego trybu życia, organizacji programów artystycznych promujących naszą kulturę i zwyczaje, a także kulinaria, rozwijania zainteresowań, kształcenia idei przedsiębiorczości, propagowania podstawowych zasad savoir vivre u. Pula na realizację całego konkursu wynosi zł.; z podziałem po 7 tys. zł dla każdej ze szkół. Nowością w tej edycji konkursu jest możliwość składania wniosków nie tylko przez nauczycieli, ale także przez grupy inicjatywne składające się z co najmniej 3 osób dorosłych, dla których przewidziano środki na realizację projektów w wysokości 6 tys. zł. Burmistrz powiedział, że również tryb wyboru wniosków jest inny. O tym, który ze złożonych przez nauczycieli projektów, będzie realizowany zadecydują uczniowie w głosowaniu tajnym uczniowie tej szkoły, w której przewidziano realizację projektu. Natomiast o wyborze wniosków składanych przez grupę inicjatywną zadecydują pełnoletni mieszkańcy miasta w głosowaniu tajnym, które będzie przeprowadzone w Centrum Kultury. Burmistrz dodał, że terminy i zasady głosowania zostaną podane w terminie późniejszym, w ramach kampanii promocyjnej. Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabrali: Pani Dyrektor M. Kapuścik zapytała czy Centrum Kultury też może złożyć wniosek na zajęcia organizowane dla dzieci. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że operatorem musi być dyrekcja danej szkoły, natomiast projekt może dotyczyć wydarzenia, które odbędzie się w Centrum Kultury. Przewodniczący Rady przypomniał, że do pierwszej edycji konkursu zgłoszonych zostało więcej wniosków niż wynosiła pula pieniędzy i dużo z nich zostało odrzuconych. Ważne jest to, że projekt musi dotyczyć dzieci jedlińskich szkół. Radna U. Weclawik zapytała czy czas na składanie wniosków nie jest za krótki.

6 Burmistrz Miasta powiedział, że jest opracowany harmonogram konkursu, a półtora miesiąca na opracowanie krótkiego i nie skomplikowanego wniosku jest wystarczające. Ważna natomiast jest promocja projektów i dotarcie do mieszkańców, by jak najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu. Przewodniczący Rady dodał, że z doświadczenia pierwszej edycji wynika, iż czas przewidziany na złożenie wniosku nie jest krótki. Poprzednio był to miesiąc. Ważne by mieć pomysł i odpowiednio go opisać. Innych pytań nie było. Godz. 14,40 14,50 przerwa w obradach Ad. 6. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił Burmistrza Miasta o złożenie sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami. Z uwagi na nieobecność na Sali obrad Burmistrza Miasta, głos zabrał Z-ca Burmistrza Pan M. Fedoruk i rozpoczął składanie sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta. Po krótkiej nieobecności głos zabrał Burmistrz Miasta i kontynuował składanie sprawozdania. Po wysłuchaniu sprawozdania radny M. Resiak zapytał czego dotyczy zmiana organizacji ruchu na ul. Zamkowej. Z-ca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że chodzi o odcinek drogi od Pałacu do ul. Hożej. Innych pytań do sprawozdania nie było. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Ad. 7. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił o przedstawienie wniosku z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji. Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji radna D.Kopciuch Przedstawiła wniosek Komisji w brzmieniu:

7 Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie Innych wniosków nie zgłoszono. uchwały. W głosowaniu: za: 13 radnych Uchwała Nr XXXIII/203 /14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Ad. 8. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił o przedstawienie wniosku z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji. Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji radna D. Kopciuch. Przedstawiła wniosek Komisji w brzmieniu: Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie Innych wniosków nie zgłoszono. uchwały. W głosowaniu: za:13 radnych Uchwała Nr XXXIII/204/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina Zdrój została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

8 Ad. 9. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił o przedstawienie wniosku z posiedzenia Komisji Spraw Gospodarczych. Głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji radny H. Zieliński. Przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu: Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. Innych wniosków nie zgłoszono. uchwały. W głosowaniu: za: 13 radnych Uchwała Nr XXXIII/205/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlina Zdrój w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 10. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił o przedstawienie wniosku z posiedzenia Komisji Spraw Gospodarczych. Głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji radny H. Zieliński. Przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu: Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. Innych wniosków nie zgłoszono. uchwały.

9 W głosowaniu: za: 13 radnych Uchwała Nr XXXIII/206/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina Zdrój została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Ad. 11. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił o przedstawienie wniosku z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji. Głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji radny H. Zieliński. Przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu: Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały wraz z autopoprawką i wnosi o jej podjęcie. Innych wniosków nie zgłoszono. autopoprawki. W głosowaniu: za: 13 radnych Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. uchwały. W głosowaniu: za: 13 radnych Uchwała Nr XXXIII/207/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r.)

10 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Ad. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poinformował radnych, iż wnioski i interpelacje do biura Rady nie wpłynęły. Radny S. Guzik powiedział, by schować kosze na śmieci stojące przy budynku Stażyk na ul. Chojnowskiej oraz zgłosił konieczność posprzątania wycinanych krzaków. Następnie radny M. Ilczuk prosił o uruchomienie platformy telewizyjnej nadającej programy komercyjne. Temat ten szczegółowo wyjaśnił Z-ca Burmistrza Miasta informując, że najważniejszym problemem są kwestie finansowe ponieważ za ta platformę rocznie trzeba by płacić z budżetu gminy ponad 50 tys. zł. O zakończenie dyskusji poprosił Przewodniczący Rady i powiedział, że każdy mieszkaniec ma zapewniony dostęp do telewizji publicznej i nie powinno rozważać się dopłat do telewizji komercyjnej. Każdy indywidualnie może sobie kupić dekoder odbierający stacje prywatne. Radny Z. Żyłak zapytał czy na rzece Jedlinka można powycinać samosiejki. Burmistrz Miasta po raz kolejny wyjaśniał radnemu, że zdaniem wielu ekologów samosiejki są naturalnym hamulcem zatrzymującym wodę w czasie intensywnych opadów deszczu. Dodał, że temat ten zostanie zgłoszony. Radny H. Zieliński poprosił o oczyszczenie przepustu na ul. Pokrzywianki. Ad. 13. Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Miasta Jedlina - Zdrój wypowiadając formułę: zamykam sesję Rady Miasta Jedlina - Zdrój w dniu 27 marca 2014 roku. Na tym protokół, który zawiera 10 stron zakończono. Protokołowała:

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo