ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R."

Transkrypt

1 ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać seminaria dyplomowe i prace licencjackie Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach zgodnie z uchwałą Senatu nr 220,220a/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. Rekomenduje się następujące zasady i warunki, jakim powinny odpowiadać seminarium dyplomowe; praca licencjacka (dyplomowa): 1. Cele dydaktyczne Seminarium dyplomowe ma na celu: Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej, zapoznanie go z techniką pisania pracy, wymogami formalnymi, metodami badawczymi, ukierunkowanie wyboru tematu pracy, Ustaleniem ostatecznego tematu pracy dyplomowej, konstrukcji pracy, jej napisanie, kontrolę i sprawdzenie pracy przez promotora, recenzowanie, Przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego, Praca licencjacka jest wykonywana samodzielnie pod kierunkiem promotora a jej temat powinien być zgodny ze specjalnością i kierunkiem kształcenia. Praca licencjacka powinna zawierać: Określenie problemu teoretycznego lub empirycznego i założeń badawczych Analizę badanego przedmiotu, Zastosowanie odpowiednich metod badawczych wraz z uzasadnieniem przesłanek ich wyboru, Sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań.

2 Przeprowadzenie seminarium i wykonanie pracy licencjackiej powinny zapewnić osiągnięcie poniższych efektów kształcenia w zakresie finansów i rachunkowości Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia* Efekty kształcenia Sposoby weryfikacji efektów kształcenia Wiedza: Wiedza: Dyskusja K_W06 Zna metody i narzędzia (w tym systemy informatyczne i metody ilościowe) pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące K_W09 Posiada wiedzę z zakresu języka obcego ogólnego i specjalistycznego umożliwiającą komunikację w mowie i piśmie na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. K_U03 Umiejętności: Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych, gospodarczych i finansowych. Umiejętności: Sprawdzenie przez promotora cząstkowych opracowań, ocena całej pracy, raport antyplagiatowy. K_U05 Posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami determinującymi zachowania społeczne w gospodarce i finansach. K_U08 Posiada umiejętność przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz ich społecznych, gospodarczych i finansowych skutków. K_U09 Posiada umiejętność wykonywania typowych prac pisemnych w języku polskim oraz języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł w zakresie finansów i rachunkowości.

3 K_K01 Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę stałego doskonalenia swoich kompetencji. Kompetencje społeczne : Konwersacja w formie zajęć i spotkań indywidualnych. K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w sferze ekonomiczno-finansowej. K_K07 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, zna ogólne zasady tworzenia i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w szczególności małych przedsiębiorstw. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia* Efekty kształcenia Sposoby weryfikacji efektów kształcenia K_W06 Wiedza: Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych (w tym systemach informatycznych); zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań nad bezpieczeństwem, z których wywodzą się poszczególne metody o charakterze empirycznym i formalnym Wiedza: Dyskusja K_W09 Posiada wiedzę z zakresu języka obcego ogólnego i specjalistycznego umoŝliwiającą komunikację w mowie i piśmie na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U02 Umiejętności: Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących rozpoznawania zjawisk i procesów występujących między elementami systemu bezpieczeństwa na wszystkich poziomach jego organizacji oraz wpływu na nie innych zjawisk i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych) Umiejętności: Sprawdzenie przez promotora cząstkowych opracowań, ocena całej pracy, raport antyplagiatowy. Potrafi posługiwać się aktami normatywnymi oraz

4 K_U05 ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi i moralnymi w celu rozwiązania problemów i zadań wynikających z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego K_U09 Potrafi samodzielnie a zarazem w sposób precyzyjny przygotować pisemne formy wypowiedzi w języku polskim oraz obcym, według określonych zasad formalnych i merytorycznych na tematy dotyczące problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego Kompetencje społeczne : Kompetencje społeczne : Konwersacja w formie zajęć i spotkań indywidualnych. K_K01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, samodzielnie wyznacza kierunki swojego dalszego rozwoju zawodowego K_K05 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i wdraŝaniu róŝnego rodzaju projektów, z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych oraz potrafi zauwaŝyć i uwzględnić ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne K_K07 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych a jednocześnie odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki wyraŝając swoją postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modelując to podejście wśród innych W przypadku pracy licencjackiej nie jest wymagane wnoszenie nowych osiągnięć do dotychczasowego stanu wiedzy, jednakże wysoko powinny być cenione przez promotora i recenzenta takie walory jak samodzielność sądów i umiejętność ich argumentowania praz przydatność praktyczna.

5 2. Program ramowy seminarium dyplomowego: IV semestr: Specyfika metodologii badań Wymogi metodyczne i techniczne obowiązujące przy pisaniu pracy dyplomowej : 1. Zasady korzystania z piśmiennictwa (literatura zwarta, czasopisma, akty prawne, internet), dobór i wykorzystanie bibliografii, 2. Techniki zbierania materiału źródłowego, 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane przy opracowaniu materiału empirycznego, 4. Przypisy, załączniki, materiały ilustracyjne, indeksy, zagadnienia edytorskie, 5. Ukierunkowanie tematu pracy zgodne ze specjalnością, 6. Rzeczowy i czasowy plan pracy V semestr: sformułowanie ostatecznego tematu pracy, określenie przedmiotu i celu pracy, postawienie hipotezy pracy, szczegółowa konstrukcja pracy spis treści, dobór i opracowanie literatury, referowanie przez studentów problemów teoretycznych stanowiących podstawę pracy, opracowanie co najmniej pierwszego rozdziału pracy, zweryfikowanie materiału (teoretycznego i empirycznego) do następnych rozdziałów pracy, VI semestr: napisanie dalszych rozdziałów pracy, przedyskutowanie całej pracy, korekta pracy według wskazówek promotora, przyjęcia pracy przez promotora, przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

6 3. Standardy jakości: 1. Student ma prawo wyboru promotora pracy dyplomowej. 2. Student ma prawo wyboru tematu pracy dyplomowej, zgodnie z wybraną specjalnością studiów. Sformułowanie tematu pracy akceptuje Promotor. 3. Praca dyplomowa powinna być pracą literaturowo - empiryczną. Część teoretyczna student powinien wykazać się znajomością aktualnej literatury przedmiotu, na którą składają się: a) akty prawne, b) publikacje zwarte, c) artykuły z czasopism naukowych, d) źródła internetowe. Część empiryczna student powinien wykazać się umiejętnością opracowania (tabele, rysunki) i analizowania zebranego materiału empirycznego. Część empiryczna pracy może stanowić odrębny rozdział pracy lub rozważania literaturowe mogą być poparte wynikami badań empirycznych. Sposób narracji zależy od tematu pracy i przyjętej przez promotora konstrukcji pracy (plan pracy). 4. Praca musi zawierać przypisy. Bibliografia pracy to zbiór przypisów, czyli tych pozycji literatury, które wykorzystywano w pracy. 5. Praca musi spełniać wymogi formalne. 6. Praca dyplomowa winna być złożona w Biurze Spraw Studenckich po akceptacji promotora. 7. Każda praca dyplomowa (licencjacka) podlega ocenie promotora i recenzenta oraz badaniu antyplagiatowemu (raport antyplagiatowy), co znajduje odzwierciedlenie w dwóch niezależnych recenzjach (druk: Ocena pracy dyplomowej). 8. Recenzenta pracy wyznacza Rektor lub Prorektor ds. kształcenia i wychowania 9. Zestaw tematów prac dyplomowych zatwierdza Kierownik Katedry.

7 4. Wymagania redakcyjne: Układ pracy: karta tytułowa (standardowe strony w załączeniu zał. 1), oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy licencjackiej (na końcu pracy), spis treści, wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę, cel i zakres pracy, sformułować hipotezy badawcze, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz określić charakter i rodzaje materiałów źródłowych), tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały, zakończenie (zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach i podsumowanie wyników podjętych rozpoznań badawczych), wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego w alfabetycznej kolejności, wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach), wykaz rysunków (schematów, map, itp.), wykaz załączników. 5. Zalecenia edytorskie: maszynopis pracy licencjackiej powinien spełniać następujące wymagania: format arkusz A 4, czcionka: Times New Roman lub podobna, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, marginesy: o górny 2,5 cm,

8 o dolny o lewy o prawy 2,5 cm, 3,5 cm, 1,5 cm, stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów), uwzględnienie akapitów, przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy, wykonanie wytłuszczoną czcionką Times New Roman 12 lub podobną tytułów prezentacji tabelaryczno graficznych, umieszczenie przypisów źródłowych pod prezentacjami tabelaryczno graficznymi (czcionką Times New Roman 11 lub podobną), dokonanie starannej korekty błędów językowych i maszynowych w tekście pracy. 6. Zobowiązuje się studenta do złożenia pracy zapisanej w formie elektronicznej na dysku CD, 2 egz. w formie maszynopisu (w tym 1 egz. w formie pomniejszonej) oraz dołączenia raportu z badania antyplagiatowego (graniczne współczynniki podobieństwa (max): 1-50%, 2-5%). Zalecana strona internetowa do przeprowadzenia badania antyplagiatowego: Promotor pozytywną ocenę złożonych dokumentów potwierdza podpisem, wykonuje recenzję w/g obowiązującego w WSBiF schematu i następnie kieruje wszystkie dokumenty do Prorektora ds. kształcenia i wychowania. 7. Literatura (zalecana): 1. K. Wójcik: Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską. Placet. Warszawa P. Pioterek, B. Zieleniecka: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. AE Poznań 1995.

9 4. A. Pudło: Prace magisterskie i licencjackie. Warszawa J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. Podstawa prawna: Statut WSBiF 16 p.1 ppkt.1 REKTOR Longin LEŚNIEWSKI

10 ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać seminaria dyplomowe i prace licencjackie Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach zgodnie z uchwałą Senatu nr 220,220a/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. Rekomenduje się następujące zasady i warunki, jakim powinny odpowiadać seminarium dyplomowe; praca licencjacka (dyplomowa): 1. Cele dydaktyczne Seminarium dyplomowe ma na celu: Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej, zapoznanie go z techniką pisania pracy, wymogami formalnymi, metodami badawczymi, ukierunkowanie wyboru tematu pracy, Ustaleniem ostatecznego tematu pracy dyplomowej, konstrukcji pracy, jej napisanie, kontrolę i sprawdzenie pracy przez promotora, recenzowanie, Przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego, Praca licencjacka jest wykonywana samodzielnie pod kierunkiem promotora a jej temat powinien być zgodny ze specjalnością i kierunkiem kształcenia. Praca licencjacka powinna zawierać: Określenie problemu teoretycznego lub empirycznego i założeń badawczych Analizę badanego przedmiotu, Zastosowanie odpowiednich metod badawczych wraz z uzasadnieniem przesłanek ich wyboru, Sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań.

11 Przeprowadzenie seminarium i wykonanie pracy licencjackiej powinny zapewnić osiągnięcie poniższych efektów kształcenia w zakresie finansów i rachunkowości Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia* Efekty kształcenia Sposoby weryfikacji efektów kształcenia Wiedza: Wiedza: Dyskusja K_W06 Zna metody i narzędzia (w tym systemy informatyczne i metody ilościowe) pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące K_W09 Posiada wiedzę z zakresu języka obcego ogólnego i specjalistycznego umożliwiającą komunikację w mowie i piśmie na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. K_U03 Umiejętności: Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych, gospodarczych i finansowych. Umiejętności: Sprawdzenie przez promotora cząstkowych opracowań, ocena całej pracy, raport antyplagiatowy. K_U05 Posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami determinującymi zachowania społeczne w gospodarce i finansach. K_U08 Posiada umiejętność przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz ich społecznych, gospodarczych i finansowych skutków. K_U09 Posiada umiejętność wykonywania typowych prac pisemnych w języku polskim oraz języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł w zakresie finansów i rachunkowości.

12 K_K01 Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę stałego doskonalenia swoich kompetencji. Kompetencje społeczne : Konwersacja w formie zajęć i spotkań indywidualnych. K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w sferze ekonomiczno-finansowej. K_K07 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, zna ogólne zasady tworzenia i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w szczególności małych przedsiębiorstw. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia* Efekty kształcenia Sposoby weryfikacji efektów kształcenia K_W06 Wiedza: Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych (w tym systemach informatycznych); zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań nad bezpieczeństwem, z których wywodzą się poszczególne metody o charakterze empirycznym i formalnym Wiedza: Dyskusja K_W09 Posiada wiedzę z zakresu języka obcego ogólnego i specjalistycznego umoŝliwiającą komunikację w mowie i piśmie na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U02 Umiejętności: Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących rozpoznawania zjawisk i procesów występujących między elementami systemu bezpieczeństwa na wszystkich poziomach jego organizacji oraz wpływu na nie innych zjawisk i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych) Umiejętności: Sprawdzenie przez promotora cząstkowych opracowań, ocena całej pracy, raport antyplagiatowy. Potrafi posługiwać się aktami normatywnymi oraz

13 K_U05 ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi i moralnymi w celu rozwiązania problemów i zadań wynikających z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego K_U09 Potrafi samodzielnie a zarazem w sposób precyzyjny przygotować pisemne formy wypowiedzi w języku polskim oraz obcym, według określonych zasad formalnych i merytorycznych na tematy dotyczące problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego Kompetencje społeczne : Kompetencje społeczne : Konwersacja w formie zajęć i spotkań indywidualnych. K_K01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, samodzielnie wyznacza kierunki swojego dalszego rozwoju zawodowego K_K05 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i wdraŝaniu róŝnego rodzaju projektów, z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych oraz potrafi zauwaŝyć i uwzględnić ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne K_K07 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych a jednocześnie odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki wyraŝając swoją postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modelując to podejście wśród innych W przypadku pracy licencjackiej nie jest wymagane wnoszenie nowych osiągnięć do dotychczasowego stanu wiedzy, jednakże wysoko powinny być cenione przez promotora i recenzenta takie walory jak samodzielność sądów i umiejętność ich argumentowania praz przydatność praktyczna.

14 2. Program ramowy seminarium dyplomowego: IV semestr: Specyfika metodologii badań Wymogi metodyczne i techniczne obowiązujące przy pisaniu pracy dyplomowej : 1. Zasady korzystania z piśmiennictwa (literatura zwarta, czasopisma, akty prawne, internet), dobór i wykorzystanie bibliografii, 2. Techniki zbierania materiału źródłowego, 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane przy opracowaniu materiału empirycznego, 4. Przypisy, załączniki, materiały ilustracyjne, indeksy, zagadnienia edytorskie, 5. Ukierunkowanie tematu pracy zgodne ze specjalnością, 6. Rzeczowy i czasowy plan pracy V semestr: sformułowanie ostatecznego tematu pracy, określenie przedmiotu i celu pracy, postawienie hipotezy pracy, szczegółowa konstrukcja pracy spis treści, dobór i opracowanie literatury, referowanie przez studentów problemów teoretycznych stanowiących podstawę pracy, opracowanie co najmniej pierwszego rozdziału pracy, zweryfikowanie materiału (teoretycznego i empirycznego) do następnych rozdziałów pracy, VI semestr: napisanie dalszych rozdziałów pracy, przedyskutowanie całej pracy, korekta pracy według wskazówek promotora, przyjęcia pracy przez promotora, przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

15 3. Standardy jakości: 1. Student ma prawo wyboru promotora pracy dyplomowej. 2. Student ma prawo wyboru tematu pracy dyplomowej, zgodnie z wybraną specjalnością studiów. Sformułowanie tematu pracy akceptuje Promotor. 3. Praca dyplomowa powinna być pracą literaturowo - empiryczną. Część teoretyczna student powinien wykazać się znajomością aktualnej literatury przedmiotu, na którą składają się: a) akty prawne, b) publikacje zwarte, c) artykuły z czasopism naukowych, d) źródła internetowe. Część empiryczna student powinien wykazać się umiejętnością opracowania (tabele, rysunki) i analizowania zebranego materiału empirycznego. Część empiryczna pracy może stanowić odrębny rozdział pracy lub rozważania literaturowe mogą być poparte wynikami badań empirycznych. Sposób narracji zależy od tematu pracy i przyjętej przez promotora konstrukcji pracy (plan pracy). 4. Praca musi zawierać przypisy. Bibliografia pracy to zbiór przypisów, czyli tych pozycji literatury, które wykorzystywano w pracy. 5. Praca musi spełniać wymogi formalne. 6. Praca dyplomowa winna być złożona w Biurze Spraw Studenckich po akceptacji promotora. 7. Każda praca dyplomowa (licencjacka) podlega ocenie promotora i recenzenta oraz badaniu antyplagiatowemu (raport antyplagiatowy), co znajduje odzwierciedlenie w dwóch niezależnych recenzjach (druk: Ocena pracy dyplomowej). 8. Recenzenta pracy wyznacza Rektor lub Prorektor ds. kształcenia i wychowania 9. Zestaw tematów prac dyplomowych zatwierdza Kierownik Katedry.

16 4. Wymagania redakcyjne: Układ pracy: karta tytułowa (standardowe strony w załączeniu zał. 1), oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy licencjackiej (na końcu pracy), spis treści, wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę, cel i zakres pracy, sformułować hipotezy badawcze, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz określić charakter i rodzaje materiałów źródłowych), tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały, zakończenie (zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach i podsumowanie wyników podjętych rozpoznań badawczych), wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego w alfabetycznej kolejności, wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach), wykaz rysunków (schematów, map, itp.), wykaz załączników. 5. Zalecenia edytorskie: maszynopis pracy licencjackiej powinien spełniać następujące wymagania: format arkusz A 4, czcionka: Times New Roman lub podobna, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, marginesy: o górny 2,5 cm,

17 o dolny o lewy o prawy 2,5 cm, 3,5 cm, 1,5 cm, stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów), uwzględnienie akapitów, przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy, wykonanie wytłuszczoną czcionką Times New Roman 12 lub podobną tytułów prezentacji tabelaryczno graficznych, umieszczenie przypisów źródłowych pod prezentacjami tabelaryczno graficznymi (czcionką Times New Roman 11 lub podobną), dokonanie starannej korekty błędów językowych i maszynowych w tekście pracy. 6. Zobowiązuje się studenta do złożenia pracy zapisanej w formie elektronicznej na dysku CD, 2 egz. w formie maszynopisu (w tym 1 egz. w formie pomniejszonej) oraz dołączenia raportu z badania antyplagiatowego (graniczne współczynniki podobieństwa (max): 1-50%, 2-5%). Zalecana strona internetowa do przeprowadzenia badania antyplagiatowego: Promotor pozytywną ocenę złożonych dokumentów potwierdza podpisem, wykonuje recenzję w/g obowiązującego w WSBiF schematu i następnie kieruje wszystkie dokumenty do Prorektora ds. kształcenia i wychowania. 7. Literatura (zalecana): 1. K. Wójcik: Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską. Placet. Warszawa P. Pioterek, B. Zieleniecka: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. AE Poznań 1995.

18 4. A. Pudło: Prace magisterskie i licencjackie. Warszawa J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. Podstawa prawna: Statut WSBiF 16 p.1 ppkt.1 REKTOR Longin LEŚNIEWSKI

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Kraków, dnia 10 listopada 2016 roku

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Kraków, dnia 10 listopada 2016 roku WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kraków, dnia 10 listopada 2016 roku Spis treści I. Wymogi regulaminowe... 3 II. Wymogi merytoryczne... 4 III. Wymogi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego Uczelni. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot.

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę dyplomową / projekt dyplomowy student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni ze stopniem co najmniej doktora. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WYŻESZJ SZKOŁY HOTELARSTWA I GASTRONOMII. Przepisy dotyczące pracy dyplomowej w Regulaminie Studiów

WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WYŻESZJ SZKOŁY HOTELARSTWA I GASTRONOMII. Przepisy dotyczące pracy dyplomowej w Regulaminie Studiów WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WYŻESZJ SZKOŁY HOTELARSTWA I GASTRONOMII Przepisy dotyczące pracy dyplomowej w Regulaminie Studiów Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 34. 1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ZASADY DYPLOMOWANIA prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 26.01.2012 r. począwszy

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu licencjackie I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu licencjackie I Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-SML1-S-S14_gen30CRX Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Seminarium Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Tytuł

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Tytuł i treści zawarte

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu

WYMAGANIA dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu WYMAGANIA dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu Załącznik do Uchwały Nr 6 Senatu WSF Zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25 września 2008 r. począwszy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej Załącznik Nr 1.11 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ http://bip.ajp.edu.pl ZARZĄDZENIE NR 18/0101/2016 REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1. Nazwa przedmiotu: 2. Kod przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 05/11/ZR/2014

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 05/11/ZR/2014 Poznań, dnia 21 listopada 2014 r. Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych Nr 05/11/ZR/2014 w sprawie ustalenia standardów obowiązujących przy przygotowywaniu pracy dyplomowej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 załącznik nr 2. załącznik nr 3).

załącznik nr 1 załącznik nr 2. załącznik nr 3). ZARZĄDZENIE REKTORA Nr 9/2013 z dnia 01 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminów dyplomowych Na podstawie 26 zd. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie Załącznik do Uchwały r 105/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie A. PRACA DYPLOMOWA I. Harmonogram realizacji prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II, III 6. Imię

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisu pracy dyplomowej

Zasady zapisu pracy dyplomowej Załącznik do Zasad dyplomowania studentów AH Zasady zapisu pracy dyplomowej 1. Praca ma formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4. 2. Strona tytułowa - wg załączonego wzoru. 3. Tekst: wielkość

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Studia II stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik Nr 2 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH I EDYCJA pt. CSR strategią współczesności REGULAMIN Organizator, cel i przedmiot konkursu 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych Pułtusk, 2006.12.14. Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych I. W kwestii standaryzacji pracy licencjackiej zarządzam,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia I stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Załącznik Nr 3 1. Warunkiem uzyskania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Seminarium licencjackie 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Bachelor Degree Seminar 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium)

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium) Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień trzeci studia stacjonarne i niestacjonarne Karta przedmiotu: Filozofia religii

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA LICENCJACKA i EGZAMIN LICENCJACKI I. CEL PRACY LICENCJACKIEJ REGULAMIN Celem pracy licencjackiej jest wykazanie się znajomością

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego

Spis treści. Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego Spis treści Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego 1 Źródła informacji naukowej, ich podział i znaczenie 1.1 Klasyfikacja literatury naukowej 1.1.1 Literatura źródłowa 1.1.1.1 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i, Obsługa ruchu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_II Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł Prawo K2_K01 ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; doskonale rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procedury procesu dyplomowania Na podstawie 34 ust. 2 uchwały nr 35 Senatu

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo