Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 LP. 4.1 Projektowanie witryn internetowych klasa II 4.2 Tworzenie witryn internetowych klasa II 4.3 Tworzenie aplikacji internetowych klasa III/ IV Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych 4.1. Projektowanie witryn internetowych 1. - definiuje pojęcia: witryna, portal, wortal, struktura witryny internetowej; - stosuje zasady tworzenia prezentacji witryn internetowych; - tworzy różne struktury prezentacji witryny internetowej - tworzy scenopis 2. - opisuje rodzaje grafiki statycznej - wymienia i charakteryzuje dostępne formaty plików graficznych - dobiera formaty plików graficznych i multimedialnych do publikacji w sieci Internet - obsługuje programy do obróbki grafiki, dźwięku i filmów 3. - charakteryzuje pojęcie barwy - przedstawia modele barw 4. - określa zasady tworzenia obrazu animowanego - przedstawia różnice pomiędzy grafiką wektorową i rastrową - identyfikuje filtry i efekty dotyczące obróbki obiektów graficznych - dobiera obrazy, elementy graficzne i multimedia do koncepcji scenopisu witryny. - przedstawia różnice pomiędzy różnymi modelami barw - przedstawia parametry jakie powinna spełniać animacja - posługuje się oprogramowaniem do edycji grafiki wektorowej i rastrowej - tworzy tekstury, ikony oraz obrazy statyczne według projektu - tworzy i obrabia zdjęcia na potrzeby witryn internetowych - określa kolor z wykorzystaniem modelu barw - tworzy animację - projektuje elementy graficzne, ikony nawigacyjne i inne elementy graficzne - tworzy i obrabia filmy na potrzeby witryn internetowych. - operuje na różnych typach plików graficznych - modyfikuje obiekty graficzne - definiuje dowolny kolor dla strony internetowej w oparciu o model barw RGB - dobiera odpowiednie oprogramowanie do tworzenia animacji, elementów graficznych, ikon

2 5. - określa zasady kompresji obrazów cyfrowych - przedstawia dostępne filtry obrazów 6. - definiuje pojęcie dźwięku - określa formaty plików dźwiękowych - porównuje cechy obrazów analogowych i cyfrowych - charakteryzuje dostępne programy umożliwiające edycję dźwięku - edytuje obrazy analogowe i cyfrowe - dokonuje kompresji obrazów - zapisuje i edytuje dźwięk za pomocą odpowiedniego oprogramowania - nakłada filtry na obrazy - dobiera parametry kompresji - przeprowadza stratną i bezstratną kompresję dźwięku 7. - przedstawia zagrożenia związane z bezpieczeństwem witryny 4.2. Tworzenie witryn internetowych 1. HTML hipertekstowy język znaczników - przedstawia z jakich elementów zbudowany jest język HTML - określa jaką rolę pełnią 8. komentarze - definiuje pojęcia HTML, XML, XHTML, znacznik otwarty i zamknięty 9. - przedstawia elementy niezbędne do budowy dokumentu HTML - określa cechy dobrego edytora - charakteryzuje programy ułatwiające tworzenie internetowej galerii zdjęć - wyjaśnia zasadność stosowania komentarzy - określa przeznaczenie znaków specjalnych - porównuje wady i zalety dostępnych edytorów - tworzy internetową galerię zdjęć - przygotowuje elementy graficzne do publikacji w sieci - buduje dokument hipertekstowy w oparciu o znaczniki - stosuje znaki specjalne - buduje stronę www z wykorzystaniem edytora - zmienia atrybuty obiektów graficznych - zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa witryny - stosuje komentarze w dokumencie hipertekstowym - buduje stronę internetową z pomocą prostego edytora tekstu (Notatnik) opisuje z jakich części składa się podstawowa struktura dokumentu - przedstawia sposoby wyświetlania treści na stronie - charakteryzuje treści przechowywane w nagłówku dokumentu - tworzy podstawową strukturę dokumentu hipertekstowego - wprowadza tytuł dla strony - wyświetla treści na stronie - uzupełnia elementy zawarte w nagłówku

3 przedstawia pojęcia: znaki diakrytyczne - opisuje sposoby kodowania strony - charakteryzuje elementy meta - wyjaśnia czym są roboty - wyjaśnia pojęcia: akapit, blok, tytuł oraz określa ich cechy - przedstawia znaczniki odpowiedzialne za formatowanie tekstu - wyjaśnia zasadę tworzenia indeksów górnych i dolnych na stronie - określa w jaki sposób tworzone są listy w języku HTML - wyjaśnia jakie atrybuty przyjmują znaczniki tworzące listę - określa w jaki sposób umieścić element graficzny na stronie www - wyjaśnia działanie znacznika <marquee> - określa metody wprowadzenia tła na stronę - wyjaśnia w jaki sposób umieścić tabelę na stronie - określa atrybuty znaczników tabeli - przedstawia jaką rolę pełnią odsyłacze - opisuje atrybuty zmieniające wygląd linku - wyjaśnia jakie znaczenie ma prawidłowe wyświetlanie znaków na stronie - określa jakie elementy meta są pomocne w pozycjonowaniu witryny w Internecie - przedstawia różnice pomiędzy elementami: akapit, blok tytuł - wyjaśnia właściwości tekstu preformatowanego - wyjaśnia jakie rodzaje list dostępne są w języku HTML - wyjaśnia jakie formaty obrazów stosuje się na stronach internetowych - opisuje jakiemu formatowaniu można poddać tabelę - ustawia kodowanie strony - poprawnie wyświetla polskie znaki diakrytyczne na stronie - wprowadza odpowiednie metainformacje w nagłówku - wykorzystuje akapity, bloki i tytuły - formatuje wyświetlane treści na stronie - tworzy listy numerowane i punktowe - wprowadza elementy graficzne na stronę, - zmienia tło strony - wstawia elementy multimedialne - charakteryzuje rodzaje linków - tworzy odsyłacze do stron internetowych, podstron - umieszcza odsyłacze wewnętrzne - wprowadza konkretne metainformacje pomocne w pozycjonowaniu witryny w Internecie - porządkuje teksty wyświetlanie na stronie z pomocą bloków i akapitów - wprowadza tekst preformatowany - stosuje indeksy górne i dolne - buduje listy zagnieżdżone - tworzy na stronie prostą animację z wykorzystaniem znacznika <marquee> - umieszcza tabelę na stronie - formatuje wygląd tabeli z wykorzystaniem odpowiednich atrybutów - tworzy menu - zmienia wygląd linków

4 omawia znaczniki i atrybuty odpowiadające za budowę formularza - omawia znaczniki i atrybuty odpowiadające za budowę ramki - opisuje jakie pola mogą zostać zastosowane w formularzu - przedstawia praktyczne przykłady zastosowania formularzy - wyjaśnia jaką rolę pełnią ramki i podaj ich praktyczne zastosowanie - umieszcza formularz na stronie internetowej - tworzy stronę opartą na ramkach - wprowadza ograniczenie dla pól formularza z wykorzystaniem odpowiednich atrybutów - tworzy menu pozwalające na nawigację pomiędzy ramkami omawia strukturę dokumentacji tworzonej strony 2. CSS kaskadowe arkusze stylów - analizuje oprogramowanie stosowane do budowy strony - charakteryzuje proces walidacji strony - tworzy stronę na podstawie przedstawionego projektu - analizuje scenopis projektu - dobiera edytor - stosuje walidację - testuje stronę w różnych przeglądarkach - poprawia kod pod kątem błędów określa sposoby osadzania stylów - przedstawia sposoby definiowania stylów - charakteryzuje pojęcia: selektor, reguły selektorów - przedstawia cechy i właściwości dostępne w stylach CSS - przedstawia definicję klasy i identyfikatora - wyjaśnia zastosowanie klas i identyfikatorów uniwersalnych - wyjaśnia w jakim celu stosuje się pozycjonowanie elementów na stronie - określa jakie atrybuty odpowiadają za kolejność elementów na stronie - określa zadania i zalety stosowania stylów CSS - wyjaśnia jaką funkcję pełni grupowanie selektorów - określa jakie możliwości dostarcza język CSS - określa różnice pomiędzy klasą a identyfikatorem - opisuje jakie są dostępne rodzaje pozycjonowania - stosuje style zewnętrzne i wewnętrzne - formatuje wygląd elementów strony z wykorzystaniem styli - tworzy własne klasy i identyfikatory - stosuje pozycjonowanie absolutne - stosuje pozycjonowanie relatywne - wykorzystuje kaskadowość stylów - stosuje klasy i identyfikatory uniwersalne - nakłada elementy na siebie w określonej kolejności

5 określa jakie znaczenie mają właściwości float i clear dla pozycjonowanych elementów - omawia strukturę dokumentacji tworzonej strony - opisuje jakie zastosowanie mają bloki div - analizuje oprogramowanie stosowane do budowy strony - charakteryzuje proces walidacji strony - definiuje pojęcia: domena, - określa na co należy zwrócić 27. hosting, limit transferu uwagę wybierając serwer www 3. CMS, WYSIWYG systemy zarządzania treścią - określa jakie zadania pełni - przedstawia warunki konieczne 28. system zarządzania treścią CMS do pracy z systemem Joomla wyjaśnia pojęcie interpreter PHP - charakteryzuje elementy serwera lokalnego - opisuje pliki konfiguracyjne serwera lokalnego - charakteryzuje przebieg instalacji - określa zastosowanie komponentów - charakteryzuje grupy użytkowników - opisuje budowę szablonu - określa rolę kategorii i artykułów - przedstawia działanie systemu WYSIWYG - wymienia dostępne serwery lokalne - analizuje przebieg instalacji serwera lokalnego - wymienia elementy działania serwera podlegające konfiguracji - określa warunki jakie powinna spełniać baza danych - określa przeznaczenie elementów panelu administracyjnego - porównuje dostępne rodzaje menu - wykonuje stronę na układzie o stałej szerokości -wykonuje stronę na układzie o zmiennej szerokości - tworzy stronę na podstawie przedstawionego projektu - analizuje scenopis projektu - wykorzystuje bloki div do stworzenia odpowiedniego układu strony - dobiera edytor - stosuje walidację - testuje stronę w różnych przeglądarkach - poprawia kod pod kątem błędów - umieszcza stronę na serwerze - korzysta z klienta ftp - tworzy odpowiednie warunki do pracy z systemem Joomla - instaluje serwer lokalny - konfiguruje pliki serwera lokalnego - instaluje system Joomla - ustawia język polski dla witryny i zaplecza - zarządza kontami użytkowników -instaluje i dodaje nowe komponenty - tworzy kategorie i artykuły - instaluje nowe szablony - porównuje znane systemy CMS - zakłada, konfiguruje i prowadzi blog - korzysta z systemu zarządzania treścią CMS - dobiera odpowiednie oprogramowania do tworzenia i analizowania skryptów - dostosowuje konfigurację serwera lokalnego do określonych warunków - instaluje i konfiguruje serwer lokalny - konfiguruje witrynę i zaplecze - tworzy menu nawigacyjne - konfiguruje nowy szablon - korzysta z systemy WYSIWYG

6 Progi procentowe na poszczególne stopnie w ocenianiu bieżącym: 98% - 100% - celujący 91-97% - bardzo dobry 75-90% - dobry 51-74% - dostateczny 30-50% - dopuszczający poniżej 30% - niedostateczny BIEŻĄCE OCENIANIE UCZNIÓW 1. Ocenia się przyrost wiedzy i umiejętności ucznia wg wymagań edukacyjnych. 2. Sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów przeprowadzane jest systematycznie w ciągu całego roku szkolnego na podstawie: wypowiedzi ustnych należy przez to rozumieć stawianie przez nauczyciela pytań odnoszących się do określonego materiału nauczania (materiał z 3 ostatnich lekcji); nauczyciel określa pod koniec lekcji jakie elementy mogą pojawiać się przy odpowiedzi ustnej wypowiedzi pisemnych, w skład których wchodzą, następujące formy: sprawdziany to pisemna forma wykonywana przez uczniów po zrealizowaniu pewnej partii materiału, pozwalająca sprawdzić poziom wiadomości i umiejętności ucznia, trwa 1 godzinę lekcyjną. testy to swoista odmiana prac pisemnych całogodzinnych. kartkówki to krótka pisemna forma odpowiedzi, pozwalająca w ciągu minut sprawdzić poziom opanowania bieżącego materiału, tzn. trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, prace domowe, różnych form aktywności ucznia na lekcji projekt udziału w konkursach i olimpiadach 3. Procedury dotyczące przygotowania i realizacji pisemnych form sprawdzania wiedzy ucznia:

7 termin testu lub sprawdzianu oraz zakres sprawdzanego materiału są podane uczniowi z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, co zostaje odnotowane ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. sprawdzony test lub sprawdzian nauczyciel oddaje w terminie dwóch tygodni, a kartkówki w ciągu tygodnia, - w przypadku nieobecności lub choroby nauczyciela oddaje on sprawdzone prace pisemne na pierwszej lekcji po powrocie do pracy; oceny w tym przypadku zachowują swoją ważność do chwili oddania prac, sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu, a wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu do końca danego roku szkolnego. testy i sprawdziany, są dla ucznia obowiązkowe, i uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. Termin i czas napisania pracy wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. poprawę pracy ocenionej na ocenę niedostateczny uczeń pisze tylko jeden raz; otrzymana ocena jest wpisana do dziennika obok oceny pierwotnie wystawionej, kartkówki mogą być nie zapowiadane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie ma poprawiania kartkówek. Odpowiedź ustna nie jest zapowiadana. uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony czas na nadrobienie braków. W tym okresie nie będzie oceniany. jeżeli uczeń celowo opuścił test lub sprawdzian, pisze je na pierwszej lekcji danego przedmiotu po ponownym przybyciu do szkoły, w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia. O planowanym sprawdzianie nauczyciel powiadamia ucznia z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 4. Zgodnie ze Statutem, oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się według skali sześciostopniowej. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się rozszerzenie skali ocen przez zastosowanie znaku plus (+) 5. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

8 6. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne stanowią średnią ważoną ocen cząstkowych 8. Oceny cząstkowe posiadają następującą wagę: waga 10 - sprawdzian, test, waga 5 - odpowiedź ustna, kartkówka z 3 ostatnich tematów, projekt strony waga 3- praca domowa, udział w projekcie waga 1- aktywność 9. Uczeń otrzymuje klasyfikacyjną ocenę śródroczną/roczną zgodnie z wyliczoną średnią ważoną (dziennik elektroniczny "Librus"): ocena 'celująca' - średnia powyżej 4,81, z zachowaniem wymagań dotyczących oceny celującej (posiadanie cząstkowych ocen celujących) ocena 'bardzo dobry' - średnia powyżej 4,51 ocena 'dobry' - średnia od 3,51 do 4,5 ocena 'dostateczny' - średnia od 2,51 do 3,5 ocena 'dopuszczający' - średnia od 1,71 do 2,5 ocena 'niedostateczny' - średnia poniżej 1,7 Jeśli uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczny, to aby otrzymać ocenę roczną pozytywną musi w semestrze drugim mieć średnią powyżej 2,51. W wyjątkowych sytuacjach, biorąc pod uwagę negatywną lub pozytywną postawę ucznia, nauczyciel może podwyższyć lub obniżyć ocenę śródroczną/roczną wynikającą ze średniej. Joanna Rogozik

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015 Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI Rok szkolny 2014/2015 Edytor tekstu Zasady wprowadzania tekstu. Formatowanie czcionki Obsługa edytora tekstu niesformatowanego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo