PIlQTECTION' ANTI..FlOO DEi:"I;M.. TODAY'S ~ RfO. Orléans IRD / DREAL Centre. PROBlEMES ACTUELS DE CONTRE LES 1NONDATI, SYMPOSIUM EUROPÉEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIlQTECTION' ANTI..FlOO DEi:"I;M.. TODAY'S ~ RfO. Orléans IRD / DREAL Centre. PROBlEMES ACTUELS DE CONTRE LES 1NONDATI, SYMPOSIUM EUROPÉEN"

Transkrypt

1 SYMPOSIUM EUROPÉEN PROBlEMES ACTUELS DE CONTRE LES 1NONDATI,,. PIlQTECTION' EUROP : 'SV,"""" ANTI..FlOO DEi:"I;M.. TODAY'S ~ RfO \, " ',-' -" " -.,"> 1,t ' J!~~~>;?Y"'" Par~~' ~~ -,,:.,. -' ?03~2012,~,'\' Centre'Scientifique Ac~démie Polonaise des Scie ~es k. - - '--.." Orléans IRD / DREAL Centre Haut Patronage du ~arlemen~.eu ropéen..., Hooorowy.Patronat Parlamêntu 'Europelskiego t:t 'W Honorary Patrqnag~ of the European ParHé3ment

2 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIEOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY'S PROBLEMS Président du Comité Scientifique - Prezydent Komitetu Naukowego Éditeur Scientifique Dr hab inz. Jerzy Jan Nizinski Institut de Recherche pour le Développement- I.R.D., UMR 211 «BIOEMCO - Biogéochimie et écologie des milieux continentaux - Interactions biologiques dans les sols )', Centre d'ile de France, 32 avenue Henri Varagnat, Bondy cedex, France; téléphone: , fax: ; courriel: georges.nizinski ird.fr Dr hab inz. Czeslaw Szczegielniak Fédération des Associations Scientifiques et Techniques NOT - Conseil de Wrodaw Wrodawska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo- Tech nicznych NOT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrodawiu, Instytut Inzynierii Srodowiska Plac Grunwaldzki 24, Wrodaw, Polska, telefon: &

3

4 SYMPOSIUM EUROPÉEN -SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMV OCHRONY PRlECIWPOWODZIOWEJ ANTl FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS Paris Centre Scienlifique Académie Polonaise des Sciences 74 1 rue Lauriston Paris Photo:. Cènl1:e.Sciellrijique cie l'aps àparis Orléans Institut de Recllerche pour le Développemellt IRO 51 rue du Carbone Orléans Direction Régionale de l'environnement de l'aménagement et du Logement OREAL Centre 51 av. Buffon Orléans - Mars l

5 SYMPOSIUM EUROPÉEN -SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS Symposium organisé avec le soutien Sympozjz!m organizowane przy poparciu Ambassade de la République de Pologne à Paris... '-:"".._.~ Partenaires / Partnerzy / Partners Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement DREAL Centre Regionalna Dyrekcja Srodowska, Zagospodarowania i Zamieszkania DREAL Centre Il. '. Miasto Wrodaw Ville de Wroclaw ~PU8L1C =--ALOlre e ~,..,._,,".~ Institut de Recherche pour le Développement à Orléans Instytut Badan nadrœ:wojem Etablissement Public Loire Zw0.zek Jednostek Administracyjnych Loary Bureau de Recherches Géologiques et Minières Biuro Badan Geologicznych i G6miczych Fédération Européenne des Associations Scientifiques et Techniques Polonaises à l'etranger Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszen Naukowo-Technicznych Association «Loire-Vistule» Stowar::ys::enie «Loara-Wisla» l1li l1li Patronage presse / Patronat medialny / Media patronage «Przeghtd Techniczny» Gazeta inzynierska FSNT NOT zaj:ozona w 1866 r. " przeg1'l.d Techniczny " Magazine technique de la FSNTNOTfondé en 1866 «Gospodarka wodna» Czasopismo braniowe gospodarki wodnej "Gospodarka wodna " Maga::ine spécialisé de la gestion de l'eau Comté de rédaction / Komitet redakcyjny: Janusz Ptak (SITPF) - .' sitpflâ.\wanadoofr Czeslaw Szczegielniak (WR FSNT NOT) Composition graphique et informatique / Opracowanie graficzne i sklad komputerowy: Janusz Ptak (SITPF) sitpf(àjwanadoo.fr Copyright: AlTPF-SITPF - Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France - 20, rue Legendre, 7j017 PARIS, France Wroclawska Rada FSNT NOT - ul. J.PilsudsJ...-iego 74, jo-020 Wroclaw, Polska II

6 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOlJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS Comité d'honneur / Komitet Honorowy / Honorary Committee Ilona ANTONISZYN-KLIK Sous-secrétaire d'etat au Ministère de l'economie de Pologne Podse/a'etarz Stanu w Ministerstwie GospodarJ,;i Po/ski Nicolas FORRAy Directeur de la Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement du Centre, France DJ'rektor Reginale) Dyrekc)i Srodowislca, Zagospodarowania i Zamies::kania Regionu Centre, Franc)a Rafal JURKOWLANIEC Maréchal de la Voïvodie de la Basse Silésie Marszalek Wojew6d::tvo'G DolnoSlqskiego prof. Michal KLEIBER Président de l'académie Polonaise des Sciences Prezes Polskie) Akademii Nauk S.E. Krzysztof KOCEL Ambassadeur, Représentant Permanent de la République de Pologne auprès de l'unesco Ambasador. Staly Reprezentant Rzeczypospolitej Polskie) przy UNESCO Longin KOMOLOWSKI Président de l'association" Wsp61nota Polska" Pre::es Stowarzyszenia " Wsp61nota Polslca" Ewa MANKIEWICZ-CUDNY Présidente de la Fédération des Associations Scientifiques et Techniques NOT en Pologne Prezes Fedemcji Stowar.:yszen Naukowo-Technic::nJ'ch NOT w Polsce Aleksander Marek SKORUPA Voïvode de la Basse Silésie Wojewoda Dolnoslq,5ki MarekSOWA Maréchal de la Voïvodie de la Petite Pologne Marszalek Wo)ew6dztwa Malopolskiego Organisateurs / Organizatorzy / Organizers Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France Stowarzyszenie Intynier6w i TechnikOw Polskich we Francji Président / Prezes : Janusz PTAK sitpf(cù,wanadoo.fr Tél: Fédération des Associations Scientifiques et Techniques NOT - Conseil de Wrodaw Wroclawska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Techniczllych NOT Président / Prezes : Czeslaw SZCZEGlELNIAK Tél: fffr)" f ila' pah, pij.'it SlACJA NAUKoW A Centre Scientifique de l'académie Polonaise des Sciences à Paris Staeja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Parytu Directeur / Dyrektor : Jerzy PIELASZEK Tél: III

7 PROBLEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTl FLOOD DEFENCES roday's PROBLEMS Comité Scientifique / Komitet Naukowy / Scientific Committee Nadia AMRAOUI (BRGM Orléans, Service Eau, Unité GDR) André BACHOC (Directeur du Service Central d'hydrométéorologie et d'appui à la Prévision des Inondations) Gérard BELTRANDO (Directeur du Master GSTà l'université Paris-Diderot, Sorbonne Paris Cité) Pierre CARREGA (Directeur du lv/aster CRES à l'université Nice Sophia Antipolis) Jean A. CUNGE (Expert du Comité Scientifique et Technique de la SHF) t Andrzej DOBROWOLSKI (Przewodniczqcy Komisji Wsp61pracy z Zagranicq SITWM) Marc ERLICH (Directeur de Projets ARTELL4 Eau & Environnement) Zbigniew G.t\SOWSKI (.4ssociation "Loire-Vistule ") JerzyGRELA (Dyrektor Regionalny Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie) Roman KOLACZ (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu) Zbigniew W. KUNDZEWICZ (Kierownik Zakladu Instytutu Srodowiska Rolniczego i Lesnego PANw Poznaniu). Halina LORENC (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie) ElZbieta NACHLIK (Przewodnic::qca Komisji Rady Gospodarki Wodnej) Georges NIZINSKI (Chercheur à l'institut de Recherche pour le Développement d'orléans) Wlodzimierz PARZONKA (profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu) Jerzy PIELASZEK (Directeur du Centre Scientifique de l'académie Polonaise des Sciences à Paris) Czeslaw SZCZEGIELNIAK (Instytut ITL-ynierii Srodowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu) Dominique TIDERY (BRGM Orléans, Service Eau, Unité GDR) Tadeusz WIF;CKOWSKI (Rektor Politechniki Wroclawskiej) Janusz ZALESKI (Prezes Wroclawskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,) Comité d'organisation / Komitet organizacyjny / Organizing Committee France Janusz Ptak (SITPF) - Président Lucjan Sobkowiak (SITPF) - Vice-président Zbigniew Gitsowski (Association "Loire-Vistule") Jerzy Niziilski (IRD Orléans) Stanislaw Aloszko (SITPF) - Secrétaire Katarzyna André (SITPF) - Trésorière Andrzej Niebudek (SITPF) Polska Czeslaw Szczegielniak (WR FSNT NOT) - Przewodniczqcy Monika Kolodziejczak (WR FSNT NOT) - Sekretarz Edyta Lubacz Michal Pi6recki Daniel Kiestra (WR FSmN8"F) Krystyna Szczesniak (Politechnika Wroclawska) Anna Mielnik (WR FSNT NOT) IV

8 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPCitCZESNE PROBLHIY OCHRONY PRlECIWPOWODZlOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS EBPonE~CK~ napnameht PARLAM:NTO EUROFEO :VROPSKY PAP.LAMENT i:uropa-parlamenïet EUROPAISCHES PARLAMENT :UROOPA PARLAMENT :YPQiiAiKO KOINOBOYf\IO :UROPEAN PARLIAMENT PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA heorpa PARLAM:NTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS EUROPOS PARLAMENTAS EUROPAI PARLAMENT IL-PARLAM:NT EWROPEW EUROPEE5 PARLEMENT PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN EUROPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTII EUROPAPARLAMENTEi \l~ Przewodniczi:[cy Sz.P. Janusz Ptak Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France 2Ü, rue Legendre FR Paris Szanowny Panie, Pragn~ podzi~kowaé za pismo, w kt6rym zwraca si~ Pan z prosb'l. 0 obj~cie przez Parlament Europejski patronatu nad europejskim sympozjum pt. "Wsp61czesne problemy ochrony przeciwpowodziowej", kt6re odb~dzie si~ w Paryzu i Orleanie w marcu 2012 r. Powyi;sze sympozjum, kt6rego celem jest wymiana doswiadczen oraz ulatwienie kontakt6w i wsp6lpracy na arenie europejskiej w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, budzi duze zainteresowanie Parlamentu Europejskiego. Nasza instytucja jest dobrze znana z zaangazowania na rzecz ochrony srodowiska i zr6wnowazonego rozwoju. W zwiaczlru z tym Z ogromn'l. przyjemnosci'l. wyrazam zgod~ na obj~cie tego projektu patronatem l Parlamentu europejskiego. Pragn~ skorzystaé Z tej okazji, aby Zyczyé Panu wszelkich sukces6w. Z powazaniem, JerzyBuzek ~qcy Organizatorzy wydarzên. nâah:"tiîi)mi1ïfs1yfücjâ obejmuje patronat, zobo\\ia,;tani Sll przy uzyciu wszelkich stosownych srodkow do podkrcilenia roli i wkladu Parlamentu w dziedziny, ktôre sl\ przedmiotem tl'ch wl'darzeil. Patronatem obejmowane Sl\. scisle okreslone imprezy. Patronat nie mote mieé charak"teru stalego. (Przepisy dotyczll.ce patronatu Parlamentu Europejskiego. PE DIBUR). v

9 SYMPOSIUM EUROPÉEN -SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTlJElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLE.MY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLooD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ Maciej Klimczak Podsekretarz Stanu Warszawa. 28 marca 2012 roku PMK 048-1(2)-2012 Organizatorzy i Uczestnicy Sympozjum "Wspolczesne problcmy och!:pny przeciwpowadziowej" ~~~) serdccznic pozdrawiam uczestnikow syrnpozjum, ktore pos,",-içcone jes! wazncj kwesrii zwi:lzanej z zapobieganiem katasrrofom powodziowym. Ta okazja, by nie tylko poznaé najnowsze rnerody ochrony przecivv1>0wodziowej, ale wymienié siç spostrzcicniami na temat ich wdrozenia w Zycie. HistorU pokazuje, ze powod2 Moze zdarzyé siç w najmniej oczek.iwanym momencie_ To naturalnc zjawisko, ktorc trudno przcwiùzicé. Jcdnak pcwne formy dzialalnosci czlowieka oraz zmiany klimatyczne mog:l zwiçkszyé ryzyko wyst:lpicnia katasrrafy. Dlatego rak istotne jest wypracowanie nowoczesnych metod zapobiegania klçskom zywiolowym. Bardzo sic;; cicszç, ze sposoby unowoczesnienia systemu ochrony przecivv1>0wodziowej bc;;d~ Panstwo omawiaé w miçdzynarodowym gronie wybitnych specjalist6w. Chcialbym t=l drog=l podziçkowaé Stowarzyszcniu Inzynierow i Technikow we Francji za wspanial~ inicjarywç. Panstwa dzialalnosé przyczynia siç do rol'.vijania wspolpracy oraz kontaktow zawodowych i towarzyskich z zaprzyjainionymi instytucj'1m.ï, a talci:e piclçgnowania najpiçkniejszych idei swiadcz~cych a poiskiej tozsamosci. Wybimc os~içcia wszystkich Panstwa ta dia naszej ojczyzny ogromna waitosé - to wielka wartosé dia calej Europy. Z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia Stowarzyszenia pragll~ Pansnvu scrdecznie podziçkowaé za dotychczaso\v=l prac~, zyczyé \ltic1u nowych pomyslow oraz wszelkiej pomyslnosci w ich realizacji. Udany,h; nwocny,h <>b"'d~~~~ V~'~ VI

10 SYMPOSIUM EUROPÉEN -SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CO~RE les INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZEClWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS PRZESLANIE J.B. Tomasza Orlowskiego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji do uczestnikow Sympozjum Europejskiego "Wspolczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej" Paryi-Orlean marca 2012 r. Szanowni Pailstwo, Ciesz~ si~ z inicjatywy podj~tej przez Stowarzyszenie lniynierow i Technikow Polskich we Francji zorganizowania europejskiego sympozjurn pt. "Wspokzesne problemy ochrony przeciwpowodziowej". Zabezpieczenie przed kl~slq.powodzi, jak pokaza!y doswiadczenia ostatnich lat w Polsce, jest problemem wci3j; aktualnym. Wymiana doswiadczen na ten temat pomi~dzy specjalistami najwyiszej rangi z Polski, Francji i innych krajow z pewnosci~ zaowocuje pomyslami i rozwi8c2aniami, ktore sprawi~ ie zjawisko przybierania wod nie koniecznie b~dzie kl~ska.:. dla ludnosci, a zjawiskiem nad ktorym cz!owiek moie zapanowaé. lnicjatywa zorganizowania sympozjum mi~dzynarodowego nie przez instytucj~ rza.:.dow~ a stowarzyszenie jest dla mnie dowodem, ie idea wspo!praey europejskiej na poziomie spoleczenstwa obywatelskiego staje si~ rzeczywistoscia.:.. Sympozjurn wpisuje si~ doskonale we wspolprac~ zdecentralizowana.:. polsko-francusbb ktora obejmuje nie tyiko partnerstwa 0 charakterze terytorialnym, ale rowniei pomi~dzy stowarzyszeniami zrzeszaja.:.eymi okreslone grupy zawodowe. Jest to z pewnosci~ plaszczyzna, ktora b~dzie nabieraé coraz wi~kszej dynamiki. Wejscie Polski do DE sprawilo, ie PoIska i Francja sta!y si~ partnerami na plaszczyinie europejskiej, i da!o ramy do bardzo szerokiej wspo!pracy. Wspo!praca zdecentralizowana wypdnia te ramy, tworzy mikrokosmos kontaktow i powi8czarl, ktorych wartosé jest szczeg6lna. SITPF podejmuja.:.c inicjatyw~ organizacji sympozjurn, pokazuje, ie obywatele francuscy polskiego pochodzenia s~ wci3j; duchowo zwia.:.zani z Polska.:. i gotowi. sa.:. przekazywaé swoj~ wiedz~ i doswiadczenie swej pierwszej ojczyznie. Licz~, ze b~dzie to wzor dla innych stowarzyszen polonijnych dzialaja.:.cych we Francji i na Swiecie. Zycz~ owocnych obrad. Ambasada RF we Francji Paryz, 28-y marca 2012 r. VII

11 SYMPOSIUM EUROPËEN - SYMP02.JUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYM POSIUM PROBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE les INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlEMY OCHRONV PRZECIWPOWODZlOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS MESSAGE de S.E. Tomasz ORtOWSKI Ambassadeur de la République de Pologne aux participants du Symposium Européen «Problèmes actuels de la protection contre les inondations» Paris-Orléans mars 2012 (traduction de la rédaction) Mesdames, Messieurs, Je me réjouis de l'initiative de l'association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France d'organiser un symposium européen sur la thématique des «Problèmes actuels de la protection contre les inondations». La protection contre les inondations, comme l'ont démontré les évènements subis ces dernières années en Pologne, est un problème toujours d'actualité. L'échange d'expériences sur ce sujet entre des spécialistes au plus haut niveau de Pologne, de France et d'autres pays, contribuera certainement à l'émergence d'idées et de solutions, qui feront que le phénomène de crues n'engendre pas forcémentde désastres pour les populations, mais devienne un phénomène que l'homme puisse maîtriser. L'initiative d'organiser un symposium international non pas par une institution gouvernementale, mais par une association, est pour moi une preuve que l'idée d'une coopération européenne au niveau de la société civile devient une réalité. Ce Symposium s'inscrit parfaitement dans la coopération décentralisée franco-polonaise, qui couvre non seulement. le partenariat entre les autorités territoriales mais. également le partenariat entre les associations regroupant différents groupes de professionnels. C'est sûrement à ce niveau que la coopération sera de plus en plus dynamique. L'entrée de la Pologne dans l'union Européenne a permis à la Pologne et la France de devenir des partenaires sur le plan européen et a créé le cadre d'une large coopération. La coopération décentralisée enrichit ce cadre et crée le microcosme de contacts et de liens, dont la valeur est toute particulière. L'AITPF, en prenant l'initiative d'organiser le symposium, démontre que les citoyens français d'origine polonaise ont maintenu des liens forts avec la Pologne et sont toujours prêts à transmettre leurs savoirs et leurs expériences à leur patrie d'origine. J'émets le souhait que cette initiative soit un exemple pour d'autres associations de la Polonia présentes en France et dans le monde. Je vous souhaite des échanges très fructueux. Ambassade RP en France Paris, le 28 mars 2012 VIII

12 PROBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDUIONS WSPOtCZESNE PROBLEMV OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS PAN è><=j PREZES Szanowny Pan Janusz Ptak Prezes Stowarzyszenia Iniynierôw i Technik6w Poiskich we Francji Szanowny Pan Czestaw Szczegielniak Prezes Wroclawskiej Rady Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT Szanowni Panstwo, Serdecznie dzie:kuje: za zaproszenie na uroczystosé otwarcia Europejskiego Sympozjum IIWsp6tezesne problemy ochrony prieciwpowodziowej": iatuje:, :te nie moge:.osobiscie uczestniczyé w tym wainym, mi~dzynarodowym spotkaniu. Z przyjemnosciq odnotowuje: fa kt, ii Stowarzyszeniu Iniynierôw i Technikôw Poiskich we Francji oraz Stacji Naukowej PAN w Paryiu po raz kolejny udato sie: stworzyé warunki sprzyjajqce wymianie mysli naukowc6w z wielu kraj6w europejskich. Gratuluj~ organizatorom tak wymiernych i wspaniatych wynikôw wieloletniej wsp6tpracy. Ciesz~ si~, ie plac6wka Poiskiej Akademii Nauk, kt6ra w czerwcu b~dzie swi~towaé 119 lat istnienia, kontynuuje pi~kne tradycje i moie poszczycié si~ znakomitymi kontaktami ze srodowiskiem iniynierskim. Jestem przekonany, ie tematyka konferencji dotyczqca ochrony przeciwpowodziowej jest na tyle uniwersalna, waina i aktualna, ii stanie si~ inspiracjq do zgt~biania wiedzy w tym zakresie, a w przysztosci sympozjum przeksztatci si~ w imprez~ cyklicznq. Mam zaszczyt i przyjemnosé, jako cztonek Komitetu Hono'rowego Sympozjum, skierowaé do wszystkich Panstwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystosci iyczenia owocnych obrad, wielu gorqcych i twôrczych dyskusji, a takie przyjemnego pobytu w Paryiu. Michat Kleiber IX

13 PROBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlIM't' OCHRONY PRZECIWPOWOOIIOWEJ ANTI.fLOOD DEfENCES TODAY'S PROBlEMS MESSAGE du prof. dr hab. ing. Michat KLEIBER Président de l'académie Polonaise des Sciences aux participants du Symposium Européen «Problèmes actuels de la protection contre les inondations» Paris-Orléans mars 2012 (traduction de la rédaction) (Logo PAN) PREZES Monsieur Janusz Ptak Président de l'association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France Monsieur Czestaw Szczegielniak Président du Conseil de Wrodaw de la Fédération des Associations Scientifiques et Techniques NOT Mesdames, Messieurs, Je vous remercie vivement pour votre invitation à l'inauguration du Symposium Européen «Problèmes actuels de la protection contre les inondations». Je regrette de ne pas pouvoir participer personnellement à cette importante rencontre internationale. Avec une grande satisfaction j'ai pris note que l'association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France et le Centre Scientifique de l'académie Polonaise des Sciences à Paris, une fois de plus, ont réussi à créer des conditions favorables à l'échange d'idées entre des scientifiques des pays européens. Je félicite les organisateurs pour une excellente et fructueuse coopération de longue date. Je suis ravi, que le Centre Scientifique de l'académie Polonaise des Sciences à Paris, qui fêtera 119 ans d'existence au mois de juin prochain, continue de si belles traditions et peut être fière d'avoir d'excellents contacts avec les milieux des ingénieurs. Je suis convaincu, que la thématique de cette conférence concernant la protection contre les inondations est à tel point universelle, importante et actuelle, quelle en deviendra l'inspiration pour approfondir la connaissance dans ce domaine et que le symposium se transformera en une manifestation cyclique. J'ai l'honneur et le plaisir, en tant que membre du Comité d'honneur, de vous adresser Mesdames, Messieurs, présents à l'inauguration, mes vœux pour des échanges fructueux, de nombreux débats animés et créatifs, ainsi qu'un bon séjour à Paris. (signature) Michaf Kleiber x

14 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE les INONDATIONS WSPÔlClESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET TECHNICIENS POLONAIS EN FRANCE FÉD~TIONEUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS SCIENTlAQUES ET TECHNIQUES POLONAISES ÀL'ÉlRANGER WROCLAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEN NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, Szanowni Pailstwo, Drodzy Koledzy, Dans le contexte d'inondations catastrophiques qui touchent de façon récurrente la Pologne, la France et d'autres pays européens, l'association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France a pris l'initiative d'organiser un symposium européen sur ce sujet et un contrat de coopération avec le Conseil de Wroclaw de la Fédération des Associations Scientifiques et Techniques NOT, a été signé le 18 mars Le Centre Scientifique de l'académie Polonaise des Sciences à Paris, en tant que partenaire de longue date de l'aitpf ainsi que l'association «Loire-Vistule» à Orléans ont égalementété invités à ce projet. Reconnaissant l'importance de cette initiative, le Parlement Européen par son Président de l'époque, le Professeur Jerzy Buzek, a octroyé le Patronage d'honneur du Parlement et S.E. Tomasz or10wski, Ambassadeur de Pologne en France ainsi que S.E. Krzysztof Kocel, Ambassadeur de Pologne auprès de l'unesco, ont décidé d'apporter leur soutien. La Fédération Européenne des Associations Scientifiques et Techniques Polonaises à l'etranger a également déclaré son soutien. L'objectif du Symposium est d'analyser les moyens efficaces de réduction des risques d'inondation par un échange d'expériences, une élaboration des solutions nouvelles et un renforcement d'tme coopération européenne dans ce domaine. Nous espérons que cette rencontre sera fructueuse et qu'elle permettra de dégager un certain nombre d'actions concrètes. La présence au Symposium des représentants des administrations des états et des pouvoirs locaux aux côtés de spécialistes est un signe encourageant pour la réussite du Symposium. Au nom des Organisateurs, nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de ce Symposium, et plus particulièrement Monsieur Zbigniew Gasowski de l'association «Loire-Vistule», qui nous a apporté une aide très précieuse. W kontekscie katastrofalnych powodzi jakie w spos6b powtarzalny nawiedzaj<t Polskt(, Francjt( i inne kraje Europy, Stowarzyszenie Inzynier6w i Technik6w Polskich we Francji oraz Wroclawska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT wyst<wily z inicjatyw<t zorganizowania sympozjum europejskiego na ten temat i podpisano porozumienie 0 wsp6lpracy z 18-gomarca2011 r. Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryzu, jako wieloletni partner SITPF jak r6wniez Stowarzyszenie «Loire-Vistule» z Orleanu zostali takze zaproszeni do wsp6ludzialu w projekcie. Uznaj<tc wamosé tej inicjatywy, Parlament Europejski poprzez 6wczesnego PrzewodnicZ'tcego Profesora Jerzego Buzka, obj<tl Sympozjum Honorowym Patronatem a le. Tomasz Orlowski, Ambasador Polski we Francji oraz Prezes PAN prof. Michal Kleiber, wyrazili cht(é udzielenia wsparcia, poparcie dia Sympozjum deklaruj<t r6wniez wladze Wroclawia. Zasadniczym celem Sympozjum jest analiza skutecznych srodk6w zmniejszania zagrozen powodziowych poprzez wymian~ doswiadczen, wylonieuie nowych rozwi~n i wzmocnienie wsp6lpracy europejskiej w tej dziedzinie. Wyrazamynadziejt(, ze to spotkanie bt(dzie owocne i pozwoli na wypracowanie konkretnych akcji. Obecnosé na Sympozjum przedstawicieli administracji panstwowych i wladz terytorialnych obok specjalist6w stwarza nadziejt( na wypracowanie konkretnych propozycji skutecznych rozwi~n. W umeniu Organizator6w, pragniemy podzit(kowaé wszystkirn, kt6rzy udzieli nam wsparcia w realizacji Sympozjum, a w szczeg6lnosci Koledze Zbigniewowi G~owskiemu ze Stowarzyszenia "Loire Vistule" oraz fdoc. dl' Andrzejowi Dobrowolskiemu za bezcenn<t pomoc. c#r-e- Czeslaw Szczegielniak Prezes WR FSNTNOT XI

15 PROBlEMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRON\' PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS Mercredi1Sroda Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences 1Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk 74, rue Lauriston, 7S116 Paris / ul. Lauriston 74, 7S116 Paryi Salon des Glaces / Sala Lustrzana 1 lic':~30 If, f..., <"., n OO '. l,'!". ienr~gis1:rernel1tdes I;i~:;;~!<!~ ;'" ' ".""/'1,'" (:'> pan:icipants!rejestrac:jauczestriil<gw.',,,":.',,i'i':"'!, ("":'f,!;"';';,;",:";';,,!!,,.!;,,>.,!.'.. '..,." ',' ".!."':'f',,?',""., " :::::; '. ':.,:;,~:.y 9 00 _9 10 Ouverture du Symposium 1Ot\Varci,e Sympozjum Jerzy PIELASZEK Directeur du Centre Scientifique de l'académie Polonaise des Sciences à Paris Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryiu Janusz PTAK Président de l'aitpf Prezes SITPF Czesfaw SZCZEGIELNIAK Président du Conseil de Wrodaw de la FSNT NOT Prezes Wrodawskiej Rady FSNT NOT 9 10 _ 9 30 Allocutions des invités/ Wystqpienia gosci S.E. Tomasz ORtOWSKI Ambassadeur de la République de Pologne en France Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.. Sébastien MICHEL Représentant du Ministère du Développement Durable de la République Française przedstawiciel Ministerstwo Zr6wnowaionego Rozwoju Republiki Francuskiej Ewa MANKIEWICZ-CUDNY Présidente de la FSNT NOT Prezes FSNT NOT Janusz WISNIEWSKI Président du Conseil National de la Gestion de l'eau de Pologne Prezes Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej 9 30 _11 30 " Session plénière1sesja plenarna SPi 1. Zmiany ryzyka powodziowego w Europie 9 30 _ 9 50 Evolution des risques d'inondation en Europe Z.W. KUNDZEWICZ 9 50 _1010 Z. Gestion des inondations sur le bassin amont de la Seine - premiers enseignements du débat public sur un projet structurant Pierwsze wnioski z debaty publicznej nad projektem zarzqdzania wezbraniami g6rnej zlewni Sekwany A. ASTRUC, C.JOST 3. Flood protection in the Czech Republic and international co-operation 1010 _10 30 Ochrona przed powodziq w Republice Czeskiej oraz wsp6/proca mif;dzynarodowa Protection contre les inondations en République Tchèque et la coopération internationale P. PUNCOCHAR 4. L'expérience et le savoir-faire de J'Etablissement Public Loire au service des collectivités territoriales du bassin de la Loire et ses affluents _10 Doswiadczenie i "savoir-faire" Zwiqzku Jednostek Administracyjnych (EPL) dorzecza Loary J-L.ROY 5. Program ochrony przed powodziq w dorzeczu Gdrnej Wis/y _11 10 Programme de protection contre les inondations dans le bassin de la Haute Vistule.E. NACHLIK "._ _11 30 Questions - réponses 1Pytania - odpowiedzi _11 50 Pause café 1Przerwa kawowa XIII

16 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZlUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEIWES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONV PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS 6. Rôle et outils de l'information préventive des populationsen France 11 s0 _ lia Rola i narzcdzia informacji prewencyjnej ludnosci we Francji S. MICHEL 7. Podstawy planowania ochronyprzed powodziq miast w dolinie Odry Bases de planification de la protection contre les inondations des villes dans la vallée de l'oder CZ. SZCZEGIELNIAK 8. Plan Loire Grandeur Nature zS Plan ochrony naturalnych walor6w zlewni Loary A. DUFAY 9. Analiza sposobu eksploatacji wybranych zbiornik6w retencyjnych regionu G6rnej Wisly w czasie wezbrari powodziowych roku _13 10 Analyse des moyens d'exploitation de quelques réservoirs de la région de Haute-Vistule lors des inondations de GRELA Les digues et la protection contre les inondations sur le Siret Inférieur(Roumanie) Waly i ochrona przeciwpowodziowa na rzece Oolny Siret (Rumunia) F. SALIT, L. ZAHARIA, G. BELTRANDO Questions - réponses 1Pytania - odpowiedzi Lunch Session plénière1sesja plenarna SP3 Intégration du modèle hydraulique 2D dans la chaîne des prévisions des crues-éclairs en temps réel Integracja modelu hydraulicznego 20 w faricuch prognozowania naglych wezbrari w czasie rzeczywistym M. ERLlCH, C. GIRARD, E.DAVID Rzeka i miasto - zagroienia i moiliwosci - na przykladzie Wisly i Krakowa Rivière et ville - risques et perspectives - exemple de la Vistule et de Cracovie Z. KOT, Z. RAWICKI.Rala kanalu zrzutowego Odra - Widawa dia ochrony przeciwpowodziowej miasta Wroclawia Rôle du canol de décharge Odra-Widawa dans la protection de la ville de Wroddw W. PARZONKA Niveau de soreté des digues un outil pourl'évacuation massivedu Val de Loire en cas des crues majeures de la Loire Poziom bezpieczeristwa waf6wjako narzcdzie masowej ewakuacji Ooliny Loary w przypadku wyjqtkowych wezbrari Loary J. MAURIN 15. Istotne aspekty bezpieczeristwa powodziowego Wisly Srodkowej _17 10 Importants aspects de la protection contre les inondations de la Vistule Moyenne M. BOGUCKA-SZVMALSKA 16. Wplyw powodzina gospodarkt: Influence des inondations sur l'économie 1. ANTONISZVN-KLIK. '.... Conclusions de la session plénière 1Podsumowanie sesji plenarnej J.NlZINSKI (France), C.SZCZEGIELNIAK (Polska). Réception à l'ambassade de la République de Pologne Przyj~cie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu XN

17 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPôlCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODArS PROBLEMS Jeudi 1Czwartek Salon des Glaces / Sala Lustrzana Se~sion /SesJa sn (avec lesinterprètes/ztlumaczami) Planification efpre\lention dans la protectionco~tre les Inondations Salon «Marie et Pierre Curie» Sala«Marii i Piotra Curie» Session 1SesJa STl " (sans interprètes /bez tlumaczy) Aspects techniquès dans la protection contre les inondations lsde es de la Planowanie i prewencja w ocllronie przed powodziél 1. Rôle des sols sur la genèse des inondations Wpfyw retencji glebowej zlewnii na genezr: fali powodziowej H. MONTOROI 2. Pilotaiowe przygotowanie map zagroienia powodziowego na obszarze regionu G6rnej Wisly Préparation des cartes de risques d'inondation de la région de la Haute Vistule R. RADON 3. Moiliwosci ograniczania zabudowy teren6w zalewowych przez Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - teoria i praktyka Possibilité de la Direction Régionale de Gestion des Eaux de Cracovie de limiter l'urbanisation des zones inondables - théorie et pratique R. KONDZIOlKA, A. RYlKO 4. Loire - Orléans - diagnostics préventifs du comportement des logementsface a l'inondation Loire -:Orleans - diagnostyka prewencyjna zachowania sir: pomieszczerl mieszkalnych w przypadku powodzi) J-P. VALETTE 5. Problemy ekologiczne zbiornik6w retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjnosci Problèmes écologiques des réservoirs de rétention sous l'ospect de leur caractère multifonctionnel T. TRACZEWSKA Aspekty techniczne w ochroriieprzed powodziél 1. Zmiany parametr6w geotechnicznych wal6w popnez zabudowr: pneslony hydroizolacyjne wykonane z zastosowaniem spoiw ilowo-cementowych Modifications des paramètres géotechniques des digues par l'utilisation des écrans hydro-isolants réalisés avec des liants argile-ciment R. KUS, D. StOWIKOWSKI 2. Zastosowanie wybranych technologii uszczelniania podloia gruntowego w budownietwie hydrotechnicznym - wieloletnie doswiadczenia PRGW Application de certaines technologies d'imperméabilisation du sol de fondation dans les constructions hydrotechniques- retour d'expérience de la société PRGW en Pologne R. KUS, D. StOWIKOWSKI 3. Uszczelniajqce spoiwa ilowo-cementowe mikrostruktura i wlasciwosci Liants d'imperméabilisation argile-ciment microstructure et propriétés t. WOJCIK, P. IZAK, R. KUS 4. Uboczne produkty spalania w remontach i modernizacji walaw pneciwpowodziowych Emploi des sous-produits de la combustion dans la réparation et la modernisation des digues de protection Z. KLEDYNSKI, P. FALACINSKI, A. MACHOWSKA 5. Metodyka oceny skutk6w awarii zapar ziemnych i betonowych na pnykladzie zapory Chancza i zapory Besko Méthodes d'évaluation des conséquences des avaries des barrages de terre et de béton avec comme exemple le barrage de Chancza et de Besko M. PIORECKI _ Loire - Blois - reconquête du bras de décharge du déversoir de la Bouillie Loire-Blois - przywracanie funkcji przeciwpowodziowej kanalu ulgowego przelewu bocznego la Bouillie.I-P. VALETTE Questions réponses / Pytania - odpowiedzi 6. Zastosowanie kompleksowych metod geofizycznych do bezinwazyjnego badania stanu technicznego wal6w przeciwpowodziowych Utilisation des méthodes géophysiques pour l'auscultation non-destructive de l'état technique des digues de protection T. GOl~BIOWSKI, s. TOMECKA-SUCHON, J. FARBISZ Questions - réponses / Pytania - odpowiedzi Pause café / przerwa kawowa - xv

18 PROBLEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSI'OtCZESNE PROBLfMY OCHRON\' PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS Jeudi 1 Czwartek Salon des Glaces / Sala Lustrzana PROGRAMME (suite) 1PROGRAM (dqg dalszy) Salon «Marie et Pierre Curie» Sala«Marii i Piatra Curie» _12 00 Session 1Sesja S13 (avec les interprètes / z tlumaczami) Modelowanie proces6w powodziowych Modélisation des processus d'inondations 1. Wykorzystanie oprogramowania ARCGIS w ochronie przeciwpowodziowej Utilisation du programme ARCGIS pour la protection contre les inondations B. ZAWISLINSKI, L. NOWOGRODZKI, ta.dobrowolski Z. Sposoby reprezentacji danych geoprzestrzennych w systemach modelowania hydrodynamicznego Méthode de représentation des données géo-spatiales dans le système de modélisations hydrodynamiques P. TYMKOW, R. STODOLAK 3. Budowa systemu. in/ormacji pnestrzennej w ocenie malej retencji Construction d'un système d'information géo-spatiale pour petites retenues d'eau D. KIESTRA 4. Modelowanie degradacji koryta Odry Srodkowej podczas pneplywow powodziowych Modélisation de la dégradation du lit de l'odra Moyenne en temps d'inandation W. PARZONKA, R. KASPEREK Session1Sesja ST4.. (sans interprètes / bez tlumaciy) Gèstion des crises, fonctionnement opérationnel, expérience sur la base des exemples des événements d'inondati!jns..._-- Zarz'1dzanie kryzysowe, dziafania operacyjne, doswiadczenia na przykfadzie zdarzelî powodziowych 1. Powodzie Z dzialania Dolnoslqskiego Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen we Wroclawiu Inondations mesures prises par la Direction des travaux hydrauliques et agricoles de Basse-Silésie de Wrodaw J. GUSTOWSKA, E. LUBACZ, A. RAMZA Z. Wplyw zdanen powodziowych na nekach granicznych na zmianl: sposobu wsp61pracy transgranicznej Coopération transfrontalière dans le cas d'inondations de rivières communes P. BARANSKI, M; STAN ECKA 3. Powodi w powiecie poznanskim w Z010 roku - 0. sposobie wykorzystania doswiadczen Inondations de la région de Poznari en retour d'expérience P. KOWALCZAK, P.KUROSZ, t.sobolewski 4. Gospodarka wodna na zbiorniku Turawa na rzece Mala Panew podczas pawodzi Z010 Gestion de l'eau du réservoir Turawa sur la rivière Mala Panew lors de l'inandation de 2010 R. KOSIERB Questions réponses / Pytania odpowiedzi Lunch Session plénière1sesja plenarna SP4 5. Wybrane problemy zwiqzane z przygotowaniem inwestycji drogowych w aspekcie prawa wodnego i ochrony srodowiska Quelques problèmes relatifs à la préparation des investissements routiers examinés sous l'aspect de la législation. de l'eau et de la protection de l'environnement M.KOT Questions réponses / Pytania odpowiedzi Débat «Comment vivre avec les inondations? ))1 Debata «Joie iyé z powodziami? )) Table ronde 1 / Okrëlgfy st61 1 Gestion complexe, innovante et économique de la protection contre les inondations à l'échelle nationale et européenne Kompleksowe, innowacyjne i ekonomiczne zarzqdzanie ochronqprzeciwpowodziowq na skalfi krajowq i europejslcq Table ronde 2/ Okrëlgfy st61 2 Aspect technique et technologique de la protection contre les inondations Aspekt techniczny i technologiczny ochronyprzeciwpowodziowej Conclusions du Symposium 1Wnioski z Sympozjum. DÎner~~roisièresur la Seine 1Kolacja-promenada po Sekwanie. Bateau (( Capitaine Fracasse» / Statek"Capitaine Fracasse~ XVI

19 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS Vendredi 1Piqtek SOO Départ de l'autocar pour Orléans / Wyjazd autokaru do Orleanu el, ents, vych '1rzqdu. on des isie de zekach ;Ipracy "lotions (U - 0 retour ce emofa vaniem Inego i on des :t de la on de!i péenne ~jskq Arrivée à Orléans "La Source" / Przyjazd do Orleanu "La Source" Institut de Recherche pour le Développement ((RD) 5, rue du Carbone, Orléans Accueil des participants - café1powitanie uczestnik6w - kawa Session plénière1sesja plenarna SP _12 45 Rencontre avec les spécialistes de la gestion de l'eau de DREAL-Centre, EPL,BRGM et CEPRI Spotkanie ze specjalistami instytucji gospodarki wodnej DREAL-Centre, EPL, BRGM i CEPRI 1. Accueil des participant1powitanie uczestnik6w Corinne ROULAND-LEFEVRE - Directeur IRD France-Nord / Dyrektor IRD France-Nord Nicolas FORRAY - Directeur DREAL Centre / Dyrektor DREAL Centre Anne D'AUX - Déléguée du Maire d'orléans / Reprezentant merostwa Orleanu 2. Présentation1Prezentacja BRGM CEPRI - Julien JADOT (Chargé de mission) / Odpowiedzialny za program 3. Historique des échanges autour de la Loireet de la Vistule - Z.GASOWSKI (Association (( Loire-Vistule») Rys historyczny kontakt6w wok61 Loary i Wisly 4. Travaux de protection sur la Loire Moyenne dans le cadre du PLGN Prace zabezpieczajqce Loar~ Sredniq w romach pianu PLGN a. Présentation générale - A.DUFAY (DREAL Centre) Og6/na prezentacja b. Entretien et restauration du lit de la Loire Moyenne - S. BRAUD (DREAL Centre) Utrzymanie i odrestaurowanie koryta rzeki Loary Sredniej c. Renforcement des digues-j.maurin, S. PATOUILLARD (DREAL Centre) Wzmocnienie wal6w 5. Protection des vals de Loire par le barrage de Villerest - H. ROY (EPL) Ochrona dolin Loary przez zapor~ Villerst 6. Questions - réponses - débat Pytania - odpowiedzi - dyskusja 1245~13OO Clôture du Symposium1Zamkni~cie Sympozjum. J.PTAK (France), C.SZCZEG/ELN/AK (Po/ska), 13' u -14' u Lunch Session sur le terrain1sesja w terenie STS _15 Visite de la DREAL Centre en groupes / Wizyta DREAL Centre w grupach l' Groupe / grupa : Centre de prévention des crues et des étiages. Monitoring de la gestion automatisée en temps réel des crues et des étiages - P.PACAUD, F.PASQUET (DREAL Centre) Centrum prewencyjne wezbrari i niskich poziom6w. Monitoring zarzqdzania automatycznego w czasie rzeczywistym wezbrari i niskich poziomow 2' Groupe / grupa: Présentation du système d'hydrométrie - M.RIEUX (DREAL Centre) Prezentacja systemu hydrometrii ls oo Visite sur le terrain / Wizyta w terenie Digues, travaux d'entretien, déversoir de Jargeau - J.MAURIN (DREAL Centre) Waly, prace konserwacyjne, prze/ew boczny w Jargeau Visite de la Maison de Loire Wizyta w Domu Loary...~. "D. #. ~ - IS oo ,..,' ôép~rtde.i'autocar pour Paris / Wyjazd autokarudop~ryi~.,i;t!)/i.,.... 'i'.... : i iii.:'...;..,... Arri~ée à Paris/ Przyjazd do paryf~ :"'i i.i '.' XVII

20 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPO!:.CZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I\NTI-FlOOD DEFENCES - TODAY'S PROBLEMS liste d'articles / lista referat6w / Ust of papers Note / Nota / Notice la langue de l'exposé est indiquée dans les parenthèses jt:zyk referatujest wskazany w nawiasach the language ofthe presentation is indicatedin the brackets Page: Session plénière 1Sesja plenarna SPl Kundzewicz Z. W. (pol) Zmiany ryzyka powodziowego w Europie. Evolution des risques d'inondation en Europe. Changes inflood risk in Europe Astruc A. (/ra) Gestion des inondations sur le bassin amont de la Seine - premiers enseignements du débat public sur un projet structurant... 2 Pierwsze wnioski z debaty publicznej nadprojektem zarzqdzania wzbraniami gornej zlewni Sekwarry First conclusions ofpublic debate aboutfloods management ofthe Upper Seine River basin Puncochar P. (eng) Flood protection in the Czech Republic and international co-operation... 3 Ochrona przeciwpowodziowa w Republice Czeskiej i wspo/praca mit:dzynarodowa Protection contre les inondations en République Tchèque et la coopération internationale Roy J-L. (!ra) L'expérience et le savoir-faire de l'etablissement Public Loire au service des collectivités territoriales du bassin de la Loire et s.es affluents : : :... 4 Do Wiadczenie i «savoir-faire» Zwiqzku Jednostek Administracyjnych dorzecza Loary (EPL) Expertise and know-how ofthe Union oflocal Authorities ofthe Loire River (EPL) ~~L~ ~ Program ochrony przed powodzict w dorzeczu gomej Wisly - zagadnienia bazowe "1 Programme de protection contre les inondations dans le bassin de la Haute Vistule - questions de base The Upper Vistula River basin floodprotection program - underlying issues Session plénière1sesja plenarna SP2 Michel S. (!ra) Rôle et outils de l'information préventive des populations en France... 6 Rola i narzt:dzia informacji prewencyjnej spoleczenstwa Francji The role and tous ofpreventive informationfor population in France Dufay A. (!ra) Plan Loire Grandeur Nature 8 Plan ochrorry naturalnych walorow zlewni Loary Protection plan ofnatural values ofthe Loire River basin Grela J. (pol) Analiza sposobu eksploatacji wybranych zbiornik6w retencyjnych regionu G6mej Wisly w czasie wezbrail. powodziowych roku Analyse des moyens d'exploitation de quelques réservoirs de la région de Haute-Vistule lors des inondations de 2010 Analysis ofthe mode ofexploitation ofselected water reservoirs in the Upper Vistula region duringflood waters in 2010 Salit F., Zaharia L., Beltrando G (/ra)!; ~~~~c~r~~: :~:~~~:::;z~;~:sn~:~;~i~;/~; ~~~~~~~~~7;t (Roumanie) ID i Dykes andprotection againstfloods ofthe Lower Siret (Rumania) 1, 'q; :;-: t~ XVIII

21 [ Session plénière 1Sesja plenarna SP3 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYM POSIUM PROBLfMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOlCZESNE PROBLfMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I\PIIll-FLOOD DEFENCES - TODAY'S PROBLEMS Page: Erlich M., Girard c., David E. ([ra) Intégration du modèle hydraulique 2D dans la chaîne de prévision des crues-éclairs en temps réel Integracja modelu hydraulicznego 2D w lancuch prognozowania naglych wezbran w czasie rzeczywistym 2D hydraulic model integration in real-timeflash floodforecasting chain Kot Z., Rawicki Z. (pol) Rzeka i miasto - zagrozenia i moz1iwosci - na przykladzie Wisly i Krakowa 12 Rivière et ville - risques et perspectives - exemple de la Vistule et de Cracovie River and city - hazards andperspectives - example ofthe Vistula River and Cracow Il Parzonka W. (pol) Rola kanalu zrzutowego Odra - Widawa dia ochrony przeciwpowodziowej miasta Wroclawia Rôle du canal de décharge Odra-Widawa dans la protection de la ville de Wroclaw The role ofdumping channel Odra-Widawa in the protection ofwroclaw city es 4 Maurin J., Ferreira P., Tourment R., Boulay A. ([ra) Niveau de sureté des digues un outil pour l'évacuation massive du Val d'orléans en cas de crue majeur de la Loire 14 Poziom bezpieczenstwa wal6wjalro narz~dzie masowej ewakuacji Doliny Orleanu w przypadku wyjqtlrowych wezbran Loary Level ofsafety ofthe levees a toolfor the massive evacuation oforleans' Valley in case ofmajorflood ofthe Loire River Bogucka-Szymalska M. (pol) Istotne aspekty bezpieczenstwa powodziowego Wisly Srodkowej 15 Importants aspects de la protection contre les inondations de la VIStule Moyenne Important aspects ofanti-flood defence ofthe Central Vistula River Antoniszyn-KIik I. (pol) Wplyw powodzi na gospodarke< Influence des inondations sur l'économie Flood's influence on the economy 5 1 Session thématique1sesja tematyczna sn Montoroi J-P. ([ra) Rôle des sols sur la genèse des inondations Wplyw retencji glebowej zlewnii na genez~falipowodziowej The influence ofbasin soil retention onfloods genesis 6 Radon R. (pol) PilotaZowe przygotowanie map zagrozenia powodziowego na obszarze regionu Gornej Wisly 17 Préparation des cartes de risques d'inondation de la région de la Haute Vistule Pilot preparation offlood hazard maps in the Upper Vistula region Kondziolka A., Rylko A. (pol) Mozliwosci ograniczania zabudowy terenow zalewowych przez Regionalny Zllmld Gospodarki Wodnej w Krakowie - teoria i praktyka ~ Possibilité de la Direction Régionale de Gestion des Eaux de Cracovie de limiter l'urbanisation des zones inondables - théorie et pratique Possibilities oflimiting a building development withinfloodplains by Regional Water Management Board in Kralrow - theory andpractice Valette J-P. ([ra) Loire - Orléans - diagnostics préventifs du comportement des logements face a l'inondation 19 Loire - Orleans - diagnostyka prewencyjna zachowania si~ pomieszczen mieszkalnych w przypadku powodzi Loire - Orléans - preventive diagnostics oflodgings behaviour in case offloods Traczewska T. (pol) Problemy ekologiczne zbiornikow retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjnosci Problèmes écologiques des réservoirs de rétention sous l'aspect de leur caractère multifonctionnel The ecological problems ofimpounding reservoirs in respect oftheir mullifunctionality Valette J-P. ([ra) Loire - Blois - reconquête du bras de décharge du déversoir de La Bouillie Loire - Blois - odzyskiwanie kanalu ulgowego przelewu bocznego La Bouillie Loire - Blois - recovering ofrelease 's branch ofthe spil/way ofla Bouillie XIX

22 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtcZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWOOZIOWEJ ANTJ FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBl.EMS Session thématique / Sesja tematyczna sn Kus R., Slowikowski D. (pol) Zmiany parametr6w geotechnicznych wal6w poprzez zabudowl( przeslony hydroizolacyjne wykonane z zastosowaniem spoiw ilowo-cementowych 22 Modifications des paramètres géotechniques des digues par l'utilisation des écrans hydro-isolants réalisés avec des liants argile-ciment Modifications ofdikes geo-technics parameters due to hydroinsulation barriers made using binders basedon modified c/ays Kus R., Slowikowski D. (pol) Zastosowanie wybranych technologii uszczelniania podloza gruntowego w budownictwie hydrotechnicznym - wieloletnie doswiadczenia PRGW '" 23 Application de certaines technologies d'imperméabilisation du sol de fondation dans les constructions hydrotechniques retour d'expérience de la société PRGWen Pologne Application ofselectedhydroinsulation technologiesfor soil in the hydrotechnical engineering - best practices ofprgw company in Poland Wojcik L., Izak P., Kus R. (pol) Uszczelniaj'tce spoiwa ilowo-cementowe - mikrostruktura i wlasciwosci 24 Liants d'imperméabilisation argile-ciment - microstructure etpropriétés Clay-cement based hydroinsulation binders - microstructure andproperties Kledynski Z., FaIacinski P., Machowska A. (pol) Uboczne produkty spalania w remontach i modemizacji wal6w przeciwpowodziowych 25 Emploi des sous-produits de la combustion dans la réparation et la modernisation des digues de protection Utilisation ofcombustion by-products in repairs and modernisation ofdikes Piorecki M. (pol) Metodyka oceny slcutk6w awarii zap6r ziemnych i betonowych na przykladzie Zapory Chancza i Zapory Besko 26 Méthodes d'évaluation des conséquences des avaries des barrages de terre et de béton avec comme exemple le barrage de Chancza et de Besko Methodology ofassessmentofearth and gravity dam disasters on the example ofchancza and Besko Dams Gol~biowskiT., Tomecka-Suchon S., Farbisz J. (pol) Zastosowanie kompleksowych metod 'geofizycznych do bezinwazyjnego badania stanu technicznego wal6w przeciwpowodziowych 27 Utilisation des méthodes géophysiques pour l'auscultation non-destructive de l'état technique des digues de protection Use ofgeophysical methodsfor non-destructive detection andmonitoring oftechnical level in the river embankments Session thématique / Sesja tematyczna S13 ZawiSlinski B., Nowogrodzki L., DobrowolskiA. (pol) Wykorzystanie oprogramowania ARCGIS w ochronie przeciwpowodziowej 28 Utilisation du programme ARCGISpour la protection contre les inondations The use ofarcgis in floodprotection Tymkow P., StodoIak R. (pol) Sposoby reprezentacji danych geoprzestrzennych w systemach modelowania hydrodynamicznego Méthode de représentation des données géo-spatiales dans le système de modélisations hydrodynamiques Methodology ofhyrodynamic models using geo-spatial data collection techniques Kiestra D. (pol) Budowa systemu informacji przestrzennej w ocenie malej retencji 30 Construction d'un système d'information géo-spatiale pour petites retenues d'eau The formation ofspatial information system in small retention assessment Parzonka W., Kasperek R. (pol) Modelowanie degradacji koryta odry srodkowej podczas przeplyw6w powodziowych 31 Modélisation de la dégradation du lit de l'oder Moyenne en temps d'inondation Modeling ofthe degradation ofthe Middle Odra riverbed caused byfloodflows xx

23 SYMPOSIUM EUROPÉEN -SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE US INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlfMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANll-FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlfMS ]., 22., [ Session thématique 1Sesja tematyczna S14 Gustowska J., Lubacz E., Ramza A. (pol) Powodzie dzialania Dolnosl~kiego Zarzll,.du Melioracji i Urzll,.dzen we Wroclawiu 32 Inondations mesures prises par la Direction des Travaux Hydrauliques et Agricoles de Basse-Silésie de Wroclaw Floods actions undertaken by the Lower Silesia Board ofamelioration and Water Structures in Wroclaw Baraitski P., Stanecka M. (pol) Wplyw zdarzen powodziowych na rzekach granicznych na zrnian~sposobu wsp6lpracy transgranicznej 33 Coopération transfrontalière dans le cas d'inondations de rivières communes The influence offlood events on the transboundary rivers on the change in transboundary cooperation Kowalczak P., Kurosz P., Sobolewski L. (pol) PowodZ w powiecie poznanskim w 2010 roku - 0 sposobie wykorzystania doswiadczen Inondations de la région de Poznan en retour d'expérience Fioods in Poznan region in return on experience Kosierb R. (pol) Gospodarka wodna na zbiomiku Turawa na rzece Mala Panew podczas powodzi Gestion de l'eau du réservoir Turawa sur la rivière Mala Panew lors de l'inondation de 2010 Water management ofthe Turawa reservoir on the Mala Panew River during the flood of2010 KotM. (pol) Wybrane problemy zwillzane z przygotowaniem inwestycji drogowych w aspekcie prawa wodnego i ochrony srodowiska Quelques problèmes relatifs à la préparation des investissements routiers examinés sous l'aspect de la législation de l'eau et de la protection de l'environnement. Selectedproblems related to the preparation ofroads investments in the aspect ofwater legislation environment protection Session plénière 1Sesja plenarna SP4 :h 27 Gasowski Z. (pol) Historia wspolpracy mi~dzy Loafllr. i Wisl'l Historique des échanges autour de la Loire et de la Vistule History ofthe Loire River andthe Vzstula River exchanges Braud S. (/ra) La Loire Moyenne: «rythmes d'évolution et enjeux de gestion» 38 Utrzymanie i odrestaurowanie koryta rzeki Loary Sredniej Maintenance and restoration ofthe Middle Loire riverbed Patouillard S., Maurin J. (/ra) 28 Renforcement des digues Wzmocnienie wal6w Dykes reinforcement [Session plénière ISesja plenarna S15 Maurin J., Boulay A., Piney S., Le Barbu E., Tourment R. (/ra) Les brèches des levées de la Loire - brèche de Jargeau nynry w walach Loary -\iyrwa w Jargeau w 1856 Breaches ofthe Loire S levees in Jargeau in XXI

24 1 Osoba SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBlEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPôtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWOOZIOWEJ ANTl-flOOD DEFENCES TOOAY'S PROBtEMS - liste des part:icipants / lista uczestnikow / list of participants Titre scientifique Prénom i Nom! Institution, organisation! Fonction Pays N Tytu! naukowy 1 Imiç 1 Nazwisko 1 Instytucja, organizacja i Funkcja Kraj 1 mgr inz. France 2 1 Ilona 1 ANTONlSZYN-KLIK. 1 Ministerstwo Gospodarki RP 1 Podsekretarz Stanu Poiska 3 Amélie ASTRUC EPTB Seine Grands Lacs Assistante France 4 mgr inz. i Piotr BARANSKl 1 MKOOpZIWroclaw Dyr. Sekretariatu Polska 5 1 Gérard 1 BELTRANDO i Université Paris Sorbonne 1 Dir. du Master France 6 dr inz. Malgorzata BOGUCKA-SZYMALSKA MUW Expert PBPDWS Poiska i Katarzyna 1 ANDRB 1 AlTPF (osoba towarzyszllca) 1 Trésorière ing. Stéphane BRAUD 1 DRBAL Centre 1 Chargé de Géomorphologie des France 1 1 cours d'eaux 8 ing. 1 Arnaud Chargé mission 1 1 BOULAY DRBAL Centre 1 1 Etudes de Dangers 1 France 9 mgrinz. Adam! CEGIELA DZMiUW Wroclaw Kierownik Dzialu Poiska 10 i! 1 1 Déléguée du Maire 1 1 Anne i D'AUX Mairie Orléans pour le patrimoine 1!! 1 1 Ligérien 1 France II ing. Emmanuel 1 DIDON DRBAL Centre ChefService BL-B France 12 ing. Annie 1 DUFAY DRBAL Centre Resp. PLGN France 1 13 dr Marc 1 ERUCH ARTELIA! Directeur de Projets l France 14 ing. Nicolas l FORRAY DRBAL Centre Directeur France 15 mgr int. Zhigniew i GASOWSKl LOIRE-VISTULE Vice-Président France 16 dr inz.! Tomislaw 1 GOL~BIOWSKl! AGHGGiOS j i Adiunkt 1 Poiska 17 dr inz. Jerzy GRBLA RZGWKrakow Dyrektor.Poiska 18 mgr inz. Beata GRZONKA IMGW-PIB Oddz. Poznan Dyrektor Oddzialu Poiska 19 mgr int. Joanna 1 GUSTOWSKA! DZMiUW Wroclaw 1 Dyrektor 1 1 Poiska 20 prof. dr hab. inz. Piotr IZAK AGHIMiC Poiska 21 Julien JADOT CEPRI Chargé de mission France 22 mgr 1 ElZbieta 1 JAROSZ 1 DZMiUW Wroclaw 1 Z-ca Kierownika Poiska 23 mgr inz. Daniel KIESTRA UPWIIS Doktorant Poiska 24 1 Aleksandra 1 KLECHA Osoba towarzyszl\.ca Poiska 1 25 prof. dr hab. int. 1 Zhigniew i KLEDYNSKl i Politechnika Warszawska Profesor 1 Poiska 1 26 dr int. Barbara KLOSOWICZ A~TPF (osoba towarzyszllca) France 27 1 mgr Monika KOLODZIEJCZAK WR FSNT NOT Sekretarka Poiska 28 mgrinz. Krzysztof 1 KONDZIOLKA RZGWKrakow Kierownik Osrodka Poiska 29 dr inz. Ryszard KOSIERB IMGW - PIS Oddz. Wroclaw Dyrektor Oddzialu Poiska 30 mgrinz. Marta KOT RZGWKrakow Œ. Specjalista Polska 31 mgr inz. Zbigniew j KOT WODROLS.A. Prezes Poiska 32 drhab. ini. Piotr KOWALCZAK ISRiL Poznan Dyrektor Poiska 33 Lucyna KUNDZEWICZ Osoba towarzyszllca Poiska 34 prof. dr hab. ZhigniewW. KUNDZEWICZ ISRiL POznaI1 Kierownik Zakladu Poiska 35 Roman KUS PRGW Dyr. ds Technicznych 1 Polska 36 ing. Chargé du Plan Jean- Ministère du Développement LALANDE mission Submersions Philippe Durable (MEDDTL) rapides DGPR France 37 mgr inz. Edyta LUBACZ DZMiUW Wroc/aw St. Specjalista Polska 38 Dipl. ing. 1 Piotr LAPrNSKl LAPA Bauprojekt Dyrektor Austria 39 dr inz. Agnieszka MACHOWSKA 1 Politechnika Warszawska Adiunkt ; 1 Polska 40 mgrinz. Ewa MANKIEWICZ-CUDNY FSNT NOT Warszawa Prezes Poiska 41 Chefdu Dépt. Etudes ing. Jean 1 MAURIN! DRBAL Centre 1 1 et Travaux Loire France 42 ing. 1 Chargé de mission 1 Ministère du Développement Sébastien MICHEL Education & Système 1 Durable (MEDDTL) d'information DGPR France ! Anna MIELNIK l WRFSNTNOT! Poiska 44 Jean-Pierre MONTOROI IRD France-Nord i! Chercheur France 45 prof. dr hab. inz. 1 ElZbieta NACHLIK! Politechnika Krakowska 1 Dziekan Wydz. IS Poiska, - 46, Tadeusz NAWRACAJ PZITB Wroclaw j PrzewodniczllCY Poiska 47 mgr inz.! Andrzej NIEBUDEK i AlTPF-SITPF 1 Czlonek Zarzlldu France - 48 Anna NIEBUDEK towarzyszl\.ca 1 1 France - 49 dr hab. inz. Georges NIZINSKl IRD Orléans ' Chercheur France XXII

25 1 Radosl,_a_w 1_RAO_--,O_N_' 'ays (ra' :ance olska rance olska rance olska N Titre scientifique Prénom Tytul naukowy lmi~ dr ini:. 1 Henryk SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPôlCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTl FLOOD DEFENCES TODAV'S PROBLEMS Pierre : Krystyna prof. dr hab. ini:. ; Wlodzimien. Nom Nazwisko! ORZESZYNA PACAUD! PARZONKA ; PARZONKA Institution, organisation Insivtucia, organizacia! UPWllS DREAL Centre! Osoba towarzysz~ca i DZMiUW Wroclaw i DREAL Centre Fonction Funkcia Adiunkt Chef de Gestion des crues et des Etiages 1 Sébastien i 01. Specjalista 54 j Chargé de mission Fabien i PASQUET i! i inondation France Adj oint du Chefdu 55 ing. PATOUILLARD DREAL Centre Dépt. Etudes et France Travaux Loire 56 GraZyna PEDRYC Osoba towarzyszllca 1 Polska rance 57 prof. dr hab.! Jerzy 1 PIELASZEK! Stacja Naukowa PAN Paryt! Dyrektor 1 Poiska 58 mgr int. Michal PI6RECKI i RZGW Krak6w GI. Specjalista Poiska 'rance 'olska 'rance 'rance 'rance 'rance 'rance France Polska Polska Polska Polska Polska France Polska Polska Polska Polska France Polska Polska Poiska Polska Poiska Polska Polska Poiska Polska France Poiska Austria Polska ---- Polska Fraoce France Polska France Polska Poiska France --- France France 59 mgr ini:. Janusz 1 PTAK 1 AlTPF-SITPF ' Président 1 France 60 i Monique! PTAK! Osoba towarzysz~ca! France 61 RNDr, CSc 1 il Pays Krai Poiska France Polska Poiska 1 l, è 1 ICzech Pavel 1 PUN OCHAR 1 Ministry ofagriculture Dyrektor 1 Republic [-.;,.62=---l- -,-_m...:::gr_inz_ _ Maria RAWICKA Osoba towarzysz~ca Poiska 64 dr im:. Zygrnunt 1 RAWICKI MOIffi Przew. Komisji Kwalifikacvinei Poiska 65 ing. Amélie RENAUD Chefdu Bureau des Ministère du Développement bl ME TL) Risques Dura e ( DD Météorologiques France +-RZ--.:G~W-Kra-k-6_w Z---c-a-Ki- -er-o-wn---'--ik-a--+1_p:..:o:..:l:..:ska:..:' ~ 66 mgr int. Edyta RESIULA OUI Standard Krak6w Asystent projektaota 67 mgr int. Marc RIEUX DREAL Centre Chefdu Dép. Hydro., Maintenaoce, Don. 68 Corinne 1 ROULAND-LEFEVRE IRD France-Nord 1 Directeur I , :D=-\f:-.-:Ea=-u-&=-----+I---~ 69, ing. Jean-Luc ROY EPL EDloitation France I 70 mgr im:. Anna RYLKO RZGW Krak6w 01. Specjalista 1 71 Florence SALIT Université Paris Sorbonne doctorante 1 73 mgr Ewa SKUPINSKA «Gospodarka Wodna» Redaktor Naczelna 1 Poiska 74 Daniel SLOWIKOWSKI PRGW Dyr. Ds. Rozwoju Poiska 1 mgrin±. Lucjan SOBKOWIAK AlTPF-SITPF Vice-Président France 76 mgr ini:. Stanislaw STANISZEWSKI 1 ZUiRW Sp.z 0.0. GI. Projektaot Poiska 77 drin±. Radoslaw STODOLAK 1 UPWllS asystent Poiska 78 mgr im:. Witold SUMISLAWSKI Dyrektor Poiska 1 RZGW Wroclaw 79 1 Prezes WR FSNT dr hab. im:. 1 Czeslaw 1 SZCZEGIELNIAK 1 UPWllS 1 NOT Poiska 80,Wladyslawa SZCZEGIELNIAK Osoba towarzysz~ca Poiska! 1 Adiunkt, W-ce drin±. Krystyna SZCZESNIAK Politechnika Wroclawska! Prezes WR FSNT Poiska 1! NOT 82 ing. Régis THEPOT EPTB Seine Grands Lacs i Directeur Général France dr inz. dr hab. prof. nzw. dr im:. ing. ing. Sylwia Teodora M. Przemyslaw Michel Jean-Pierre TûMECKA-SUCHON AGH GGiOS Adiunkt 1 TRACZEWSKA Politechnika Wroclawska 1 Dyrektor TYMK6w UPW IGG! Adiunkt i VALLANCE Conseil Général de l'essonne Dir. Environnement 1 1 Expert Urbanisation 1 VALETTE 1 réltions inondables 88 Arkadiusz 1 WISNIEWSKI! UTZlld Miasta Opole! Z-ca Prezydenta Poiska r-_ i_-,-~ i ~ ', Miasta -.;- --1 r--_89_+-- m-.:::gr_mz_ _._:_J_an_u_s_z 90 dr ini:. Lukasz 1 WOJCIK 1 AGH IMiC 1 Polska France France France Poiska France France Poiska Polska Polska France France I_WI--:S,.- NIE W_SKI I KZGW Warszawa ~_ez_e_sa + P_o_ls_ka_-l 91 Liliana! ZAHARlA! U 've 't' de Buca est 1 Profeseur, i 1 Dl rs1 e r enseignant-chercheur 92 mgr ini:. Bogdan i ZAWISLINSKI 1 ESRI Polska i Dyrektor XXIII Roumanie Polska

26 Adresses / Adresy / Addresses SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE US INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ AmI FlOOD DEfENCES TODAY'S PROBlEMS AGH GGiOS -AGH. Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska, Katedra Geofizyki, ul. Mickiewicza 30, Krak6w, Polska AGH IMiC - AGH, Wydz. Iniynierii Materialowej i Ceramiki, ul. Mickiewicza 30, Krak6w, Polska AITPF-SITPF - Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France, 20, rue Legendre, Paris, France ARTELIA - ARTELIA Eau & Environnement, 6, rue de Lorraine, Echirolles, France CEPRI - Centre Européen de Prévention du Risque d'inondation, Orléans, France CG Essonne - Conseil Général Essonne, Hôtel du Département, Boulevard de France, Évry, France DREAL - Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement, 5, av. Buffon, Orléans, France DZMiUW Wroclaw - Dyrekcja Zarzqdu Melioracji i Unqdzen Wodnych we Wroclawiu, al. Matejki 5, Polska EPL - Etablissement Public Loire, 3 av. Claude Guillemin, Orléans, France EPTB Seine Grands Lacs - Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs, 8 rue Vil/iot Paris, France ESRI Polska - ul. Bonifraterska 17, Warszawa, Polska IMGW-PIB Oddz. Wroclaw - Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut Badawczy, Wroclaw, Polska IMGW-PIB Oddz. Poznan - Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut Badawczy, Poznan, Polska IRD France-Nord - Institut de Recherche pour le Développement France-Nord, 32, avenue Henri Varagnat, Bondy, France IRD Orléans - Institut de Recherche pour le Développement Orléans, 5 rue du Carbone, Orléans, France ISRiL Poznan - Instytut Srodowiska Rolniczego i Lesnego PAN w Poznaniu, ul. Bukowska 19, Poznan, Polska KZGW Warszawa - Krajowy Zanqd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80182, Warszawa, Polska LAPA Bauprojekt - LAPA Bauprojekt, ul. Tamariskengasse 102 }F 106,1220 Wien, Austria Mairie Orléans - Mairie d'orléans, 1 place de l'etape, Orléans, France Ministère du Développement Durable MEDDTL - Ministère du Développement Durable, Direction Générale de la Prévention des Risques, Service des Risques Naturels et Hydrauliques, La Défense, France Ministerstwo Gospodarki RP - Plac Trzech Krzyiy 315, Warszawa, Polska Ministry of Agriculture - Water Management Section, Tesnov 17, Prague l, République Tchèque MKOOpZ - Mi~dzyriarodowa Komisja Ochrony OdrypnedZanieczyszczeniem, ul. M Curie-Sklodowskiej l, Wroclaw, Polska MOIIB - Malopolska Okr~gowa Izba Intynier6w Budownictwa, ul. Czarnowiejska 80, Krak6w, Polska MUW - Mazowiecki Urzqd Wojew6dzki, Warszawa, Pl. Bankowy 315, Polska OUI Standard Krakow - OSrodek Uslug Intynierskich "Standard", KrakOw,, Polska PBG Od. Wroclaw - przedsiebiorstwo Badan GeoflZ)lcznych - Oddzial we Wroclawiu, al. Jaworowa 19, Wroclaw, Polska Politechnika Krakowska - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie, ul. Warszawska 24, Krak6w, Polska Politechnika Warszawska - Politechnika Warszawska, Wydz. Intynierii Srodowiska, Pl. Politechniki l, Warszawa, Polska Politechnika Wroclawska -Politechnika Wroclawska, Wybrzeie Wyspianskiego 27, Wroclaw, Polska PRGW - PRGW G.Janik R.Kus sj., ul. Nowopogoilska la, Sosnowiec, Polska RZGW Krakow - Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszalka J.Pilsudskiego 22, Krak6w, Polska RZGW Wroclaw - Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Wroclaw, Polska SN PAN Paryz -Stacja Naukowa Polskiej Akaedmii Nauk w Paryiu, 74 rue Lauristo, Paris, France Université Paris Sorbonne - Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, }F 105 rue de Tolbiac, Paris, France Université de Bucarest - Faculté de Géographie, Université de Bucarest, Bd Balcescu }FI, Secteurl, , Bucarest, Roumanie UPW IGGI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, ul. Grunwaldzka 53, Wroclaw, Polsfr., UPW Ils - Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Intynierii Srodowiska, plac Gnmwaldzki 24, Wroclaw, Polska Urzlld Miasta Opole - ul. Piastowska 14, 45~082 Opole, Polska WODROL S.A. - ul. Bogucka 17, Wieliczka, Polska WR FSNT NOT - Wroclawska Rada FSNTNOT, ul. l.pilsudskiego 74, Wroclaw, Polska XXN

27 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS Dolska RÉSUMÉS DES EXPOSÉS nce ltion STRESZCZENIA REFERATOW Polska ka Polska.ka ABSTRACTS OF PAPERS ca nanie IW, Pols/al 'lska

28 PROBlEMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOl:.CZESNE PROBlfMY OCHRONY PRZECIWPOWOOZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODArS PROBtEMS juz zurbanizowanych i przedstawiaj~cych mniejsze ryzyko, pozwolenia na budowç mog~ byé ewentualnie udzielane jesli projektowane budowle moglyby byé. przywr6cone do UZy'tku po ust~ieniu powodzi bez koniecznosci dokonania powazuych napraw i nie utrudniaj~ przeplywu w6d powodziowych, przestrzeganie prawa w obszarach maj~cych wplyw na bezpieczenstwo powodziowe kraju a w szczeg6lnosci dotyczy to ladu przestrzennego i budownictwa drogowego. Istotna jest wiçc integracja planowania przestrzennego z planowaniem w gospodarce wodnej oraz planowaniem gospodarczym, w tym systematyczne zmniejszanie ryzyka powodziowego poprzez ustalenia zasad i procedur planowania przestrzennego i UZytkowania terenu na obszarach narazonych na wyst~powanie powodzi. 2. NaleZy szukaé pola "wsp6izycia" inzynierii tradycyjnej z inzynieri~ ekologiczn~ do przeprowadzenia studi6w z udzialem specjalist6w z roznych dziedzin w celu opracowania strategii ochrony przeciwpowodziowej (podobne studia nad Loar~2 zajçly 5 lat). Priorytety i metodologia dzialan winny byé okreslone na bazie precyzyjnego bilansu gospodarczego, spolecznego i srodowiskowego, w oparciu 0: zmniejszanie podatnosci na straty powodziowe na terenach zalewowych (w dziedzinach ustawodawstwa i technicznych), wlasciwe utrzymanie koryt rzecznych (np. odkrzaczanie, profilowanie, etc.), mozliwosé. uzycia struktur, retencji powodziowej (poldery czy zapory) z wykazaniem ich dzialaniana calej drugosci cieku, analiz~ jakosci wal6w lub innych system6w przeciwpowodziowych. Studia te powinny byé koordynowane z wladzami panstw przygranicznych. 3. Powinno si~ propagowaé kultur~ "Zycia ze swiadomosci~ zagrozenia" wsr6d polityk6w, decydent6w ekonomicznych i stowarzyszen, tak aby za ich posrednictwem mieszkancy teren6w narazonych na powodzie stali si~ w pelni swiadomi groz~cego im niebezpieczenstwa. Bardzo wazne jest podnoszenie swiadomosci istniej~cego ryzyka (m.in. poprzez rozwini~cie systemu edukacji spoleczenstwa w zakresie ochrony przed powodzi~ lub konsuitacje spoleczne) oraz wzrost odpowiedzialnosci za wlasne bezpieczenstwo (m.in. ubezpieczenia). 4. Sympozjum wykazalo, ze polityka wladz w zakresie zapobiegania powodziom w Unii Europejskiej polega przede wszystkim na wdrazaniu Dyrektywy Powodziowej DE. JednakZe priorytety i metodologia dzialania w obliczu katastrofalnych powodzi, winny byé odpowiednie do okreslonego typu powodzi 3 5. Zaleca si~ wdrozenie trzech kluczowych etap6w Dyrektywy Powodziowej, to znaczy : wst~pnej oceny zagrozenia powodziowego na calosci terytorium poszczeg6lnych panstw DE (w tym Francji i Polski) dia wszystkich rodzaj6w powodzi, kt6ra miala zostaé dokonana do 22/12/20Il, wykonanie map w terminie do 22/12/2013 dia terytori6w przedstawiaj~cych powazue zagrozenia powodziowe (oznaczone symbolem TRI 4 ). Mapy te przedstawi~ wydarzenia 0 prawdopodobienstwie slabym, srednim i du.zym, opracowanie w terminie do 22/12/2015 p1an6w zarz~dzania ryzykiem powodziowym jak r6wniez w momencie powodzi dia kazdego TRI w wielkich ziewniach. We Francji, zgodnie z Directive Cadre sur l'eau 5, faworyzuje siç 2 PLGN: Plan Loire Grandeur Nature 3 Trzy wezbrania Wisly w Poslce i Xynthia we Francji nie sq talde same (2010) 4 TRI - Territoires presentant des risques d'inondation importants 5 Wytycznymi Ramowymi dia Wody 2

29 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRON\' PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - roda\"s PROBLEMS WNIOSKI Z EUROPEJSKIEGO SYMPOZJUM "WSPOLCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ" PARYZ-ORLEAN, r. UWAGI OGOLNE Europejskie Sympozjum "Wsp6lczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej" zostalo zorganizowane przez Stowarzyszenie InZynier6w i Technik6w Poiskich we Francji we wsp6lpracy z Wroclawsk'l:. Rad'l:. FSNT NOT i Stacj'l:. Naukow'l:. PAN w Paryzu oraz Stowarzyszeniem "Loire-Vistule" w Orleanie przy wsparciu: Ambasady Rzeczypospolitej Poiskiej we Francji DREAL Centre!RD Orleans Miasta Wroclawia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszen Naukowo-Technicznych Bylo to pierwsze tego typu sympozjum na ten jatie wazny i aktualny temat. Wsp6lpraca europejska w dziedzinie powodzi powinna byé jak najbardziej kontynuowana i to w spos6b systematyczny. Straty jakie poniosla Poiska w wyniku powodzi z okresu ostatniego 20lecia; wyniosly co najmniej 60 miliard6w zlotych l. Konsekwencje op6inien w realizacji wielu waznych inwestycji w obszarze ochrony przed skutkami kl~sk Z)'wiolowych ponosi cale spoleczenstwo a najdotkliwiej i bezposrednio ludzie, kt6rych maj'l:.tek (domy, pola) zalewany jest podczas powodzi. Sympozjum wykazalo, ze og6lnie bior'l:.c, wypowiedzi uczestnik6w pod'l:.zaj'l:. w tym samym kierunku, nawzajem si~ uzupelniaj'l:. a w wielu dziedzinach wsp6lpraca moze okazaé si~ bardzo owocna. Uczestnicy Sympozjurn S'l:. zgodni, ze naczeln'l:. zasad'l:. zabezpieczenia przed powodziami winno byé zmniejszenie podatnosci na straty. Odpowiednie zagospodarowanie teren6w zalewowych nale:zy traktowaé priorytetowo. Akcentuje si~ takze koniecznosé redukcji ryzyka powodziowego poprzez utrzymywanie w dobrym stanie koryt rzecznych, budow~ zap6r, zakladanie polder6w, wzmacnianie obwalowan, itd. UWAGI, OBSERWACJE 1 ZALECENIA ODNOSNIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 1. Naczelnym priorytetem w ochronie przeciwpowodziowej jest: zakaz lokalizacji na wszystkich terenach zalewowych: a. zaklad6w dia os6b niepelnosprawnych lub 0 ograniczonej mobilnosci (szpitale, domy starc6w, wi~zienia, itd.), b. instytucji i przedsi~biorstw niezb~dnych do zarz'l:.dzania w sytuacjach awaryjnych czy tez potrzebnych do normalnego funkcjonowania aglomeracji miejskich na terenach nie zalewanych (pogotowie ratunkowe, sztaby zarz'l:.dzania w sytuacjach awaryjnych, oczyszczalnie sciek6w, transformatory wysokiego napi~cia, itd.), zakaz zabudowy teren6w zalewowych w strefach szczeg6lnie narazonych na gl~bokie zatopienia i silne pr'l:.dy uniemozliwiaj'l:.ce dotarcie pomocy. Na terenach 1 Okolo 14,5 mld Euro (marzec 2012)

30 PROBLEMES ACruElS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPôtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI.FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS dokonywanie analizy koszt6w i korzysci dia kazdej propozycji zagospodarowania zlewni w tym r6wniez srodk6w technicznych. 6. Istotne jest dia Poiski wzmacnianie dzialan instytucjonalnych poprzez wlasciw't wsp6lprac~ pomi~dzy instytucjami odpowiedzialnymi za prognozowanie zjawisk i jednostkami decyzyjnymi, prowad:lilcymi akcj~ przeciwpowodziow't oraz zarz'tdzaj'tcymi wodami sr6dl'tdowymi i obiektami technicznymi systemu ochrony przeciwpowodziowej. W celu bezpieczenstwa powodziowego Panstwa (Poiski) celowe s't nast~puj'tce dzialania: refonna systemu zarz'tdzania gospodark't wodn't poprzez utworzenie silnej instytucji wladzy wodnej, dokonanie jasnego rozdzialu kompetencji pomi~dzy instytucjami zarz'tdzaj'tcyrni gospodark't wodn~ zapewnienie finansowania gospodarki wodnej w perspektywie wieloletniej. 7. Wszystkie aspekty problemu obwalowan (konserwacja, kontrola, podwyzszanie) zostaly szeroko om6wione na sympozjum - doswiadczenia Loary por6wnywano cz~sto z problemami zwi'tzanymi z ochron't miast historycznych w dorzeczach Odry i Wisly. Dyskusje zapocz'ttkowane w Paryzu i Orleanie zasluguj't na kontynuacj~ i pogl~bienie w aspekcie technicznym przez osoby odpowiedzialne za polityk~.zagospodarowaniaprzestrzennego w Poisce, Francji, Czechach, Rumunii. i innych krajach europej skich. 8. W trakcie Sympozjum poruszono znaczenie nauk stosowanych jako oparcia metodologicznego przy podejmowaniu decyzji. We Francji zagrozenie powodziowe bylo ostatnio tematem debaty publiczne{ 9. Konieczne jest rozwijanie wsp6lpracy mi~dzynarodowej dia ulatwienia zarz'tdzania ryzykiem powodziowym. Dobrym przykladem jest wsp6lpraca zorganizowana w ramach.. Mi~dzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniarni (Niemcy, Czechy, Polska). Istotne jest stworzenie zintegrowanego systernu ratowniczego, co pozwoli na wsp6lprac~ sztab6w kryzysowych (zespol6w zarz'tdzania kryzysowego), wsp6ludzial w akcji ratowniczej, wzajemn't pornoc sprz~tow~ wzajemn't wymian~ infonnacji i wsp6lprac~ w akcjach informacyjnych. Wsp6lprac~ transgraniczn'tnalezy' rozwijaé zar6wno w okresach kryzysowych, jak i poza nimi, m. in. poprzez wymian~ doswiadczen i kadry. 10. W ramach realizacji technicznych zabezpieczen przeciwpowodziowych nalezy': rozpatrywaé inwestycje 0 najmniejszym wplywie na srodowisko (poldery, suche zbiomiki retencyjne itp.) jednakze racjonalna gospodarka wodna wymaga r6wniez budowy zbiomik6w wielofunkcyjnych. Decyzj e inwestycyjne powinny byé poprzedzone wnikliw't analiz't uzyskiwanych korzysci i strat powodziowych, dlugoterminow't analiz't oddzialywania na srodowisko i konsultacjami spolecznymi, wykonywaé szerokie badania przygotowawcze np. badania geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne oraz hydrauliczne w tym symulacje komputerowe, w zakresie oceny skutk6w planowych przedsi~wzi~é dia pozostalych terenow w doliniè- rzeki. Bardzo istotne jest przeprowadzenie konsultacji spoleczrrych 6 "Risque inondation - quel defis pour la recherche en appui a l'action publique ", Document de synthese. MEDDL/CGEDD, Cemagref. avril 2010 (Zagrozenie powodziowe - wyzwaniem dia badail naukowych dia poparcia dzialail pubiicznych, dokument MEDDL/CGEDD, Cemagref, kwiecieil2010) 3

31 PROBlfJ\tES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE US INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBIJEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-flOOD DEFENCES - TODArS PROBlEMS w zakresie przebiegu tras wa16w chronü\;cych doliny rzeczne, przed przyst'lpieniem do ich modemizacji, modemizowaé waly w oparciu 0 metody gwarantuj~ce ich statecznosé i szczelnosé m. in. poprzez wykonywanie przeslon hydroizolacyjnych. Bardzo wazne jest sprawdzenie stanu technicznego istniej~cych obwalowad. z zastosowaniem kompleksowych metod zapewniaj~cych infonnacj~ ci~l~ a nie punktow~ 0 stanie badanego walu, zabezpieczyé Iudnosé przed zagrozeniami zwi'l,zanymi z uszkodzeniem obwalowan i zap6r, opracowaé analizy bezpieczenstwa, w szczeg6inosci stref zaiewowych w dolinie ponizej zbiomikadia potencjalnych scenariuszykatastrofy, podj~é studia w zakresie sedymentacji erozji koryta rzek 0 dnie aiuwialnym podlegaj~cych procesom gradacji ziamowej i tworzenia warstwy obrukowanej dna koryta; dotyczy to zwlaszcza dui:ych rzek takich jak Loara, Wisla, Odra, w przypadku kt6rych nast~ilo istotne obnizenie dna, systematycznie oczyszczaé koryta rzek oraz oczyszczaé system row6w dia zapewnienia zalozonej przepustowosci; nie powinno si~ dopuszczaé do powstawania zadrzewien i zakrzaczen utrudniaj~cych przeplyw w6d, w Polsce, uznaé, za zasadn~ budow~ retencjonuj~cych wod~ zbiomik6w wielozadaniowych, kt6re zmniejszaj~ straty powodziowe obnizaj~c przeplywy ponizej, zdecydowanie lagodz~ skutki powodzi i susz tworz~c jednoczesnie wai:ne siedliska flory i fauny, sluz~ do produkcji energii eiektrycznej, wpolsce, przyspieszyé budow~ i zwi~kszenie retencji zbiomik6w wodnych (w szczeg6lnosci przyspieszenie budowy zbiomika Racib6rz, kt6ry zabezpieczy dolin~ rzeki Odry oraz znacznie zmniejszy przeplyw powodziowy w dolinie Odry od Raciborza do Wroclawia), w Polsce, doskonalié system oslony przeciwpowodziowej i prognoz, kt6re wyrnagaj~ zag~szczenia punkt6w pomiaru opad6w w terenach g6rskich i podg6rskich oraz przekroj6w wodowskazowych; naiei:y korzystaé z doswiadczen francuskich, zwlaszcza w dorzeczu Loary i Sekwany. W konkluzji sympozjum, eksperci obecni na Sympozjum wyrazili wol~ identyfikacji problem6w, kt6rych rozwi'l,zania przyczyni~ si~ do poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Uznano za poz~dane stworzenie platformy wymiany doswiadczen pomi~dzy aktorami kompleksowego podejscia do problemu powodzi, z ustawodawcami wl~cznie. Powyzsze konkluzje i postulaty s~ syntez~ wniosk6w z wygloszonych przez uczestnik6w Sympozjum referat6w oraz przeprowadzonych debat, sporz~dzon~ przez nizej podpisanych. Przewodnicz~cy Komitetu Naukowego: /' -- ze strony francuskiej '... ".\ \'''.... ~ /' ';--.JZ -:v,,\... \... Y \.- dr hab. inz. Jerzy Nizinski ze strony polskiej dr hab. ini:. Czeslaw Szczegielniak 4

32 PROBLEMES ACTUElS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS ZMIANY RYZYKA POWODZIOWEGO W EUROPIE KUNDZEWICZ Z. W. Instytut Srodowiska Rolniczego i LeSnego PANw Poznaniu, ul. Bukowska 19, Poznan, Polska Poczdamski Instytut Badaiz nad K/imatem kundzewicz(éù.vahoo.com STRESZCZENIE Niniejszy referat zawieraé b~dzie przegll\.d zachowania si~ czynnikow decydujll.cych 0 zmianach ryzyka powodziowego w Europie, w swietle materialu obserwacyjnego oraz projekcji na przyszlosé. Ryzyko powodziowe, ktore mozna zdefiniowaé jako kombiiiacj~ prawdopodobieiistwa wystl\pienia powodzi oraz miary ich negatywnych konsek:wencji, zalei:y od szeregu czynnikow, klimatycznych i poza-klimatycznych, i ulega zmianom wraz ze zrnianarni tych czynnikow. W ostatnich dziesi~cioleciach zaobserwowano znaczny wzrost materialnych strat powodziowych w roznych skalach przestrzennych, wlll.cznie ze skaill krajowll., kontynentalnll. i globalnll.. Straty powodziowe w Europie w pojedynczym roku (2002) ZIlacznie przekroczyly 20 rniliardow Euro. Zostanie przedstawione oszacowanie zmian ryzyka powodziowego w Europie, wraz z ich interpretacjll., w oparciu 0 material zawarty w ksill.i:ce Changes in Flood Risk in Europe (pod redakcjll. Z. W. Kundzewicza, przewidziany druk -luty 2012). Rozwazania odnosié si~ b~dll. do wielu krajow europejskich, a takze do calego kontynentu. Szczegolnie istotne w ksztaltowaniu zmian ryzyka powodziowego Sll. konsek:wencje zmian klimatu (zmiany. cz~stotliwosci, intensywnosci, i rozldadu czasowego opadow atmosferycznych oraz redukcja pokrywy snieznej towarzyszl\.ca ociepleniu),zmiany uzytkowania terenu, ewolucja systemow zabezpieczenia przed powodzill., oraz wzrost potencjalu strat powodziowych. Budowa obwalowan generuje rozwoj ekonomiczny, gdyz ludnosé traktuje te zabezpieczenia jako niezawodne. W przypadku, jesli fala powodziowa jest znacznie wi~ksza od zalozen projektowych, nie da si~ uniknll.é znacznych strat. Referat moglby byé dobrym wprowadzeniem do dalszych rozwazan, gdyz zabezpieczenia przeciwpowodziowe budowaé nalei:y stosownie do zmieniajll.cego si~ ryzyka. Referat wnosi nowy wyrniar - polski naukowiec podejmuje sprawy paneuropejskie, w oparciu wyniki badaii naukowych z projektow UE. Siowa kluczowe: ryzyko powodziowe, konsekwencje zmian k/imatu, adaptacja ABSTRACT The present contribution will contain a review of factors deciding upon changes in flood risk in Europe, in the light ofobservations and projections for the future. Flood risk, that can be defined as a combination ofthe probability of flood occurrence and measures ofits adverse impacts, depends on a range of c1imatic and non-c1imatic factors and is subject to change with changes of these factors. Over last decades, a considerable increase of material flood damages has been observed, in a range of scales, inc1uding national, continental, and global. Flood losses in Europe in a single year (2002) largely exceeded 20 billion Euro. Assessments of changes in flood risk in Europe and their interpretation will be presented, based on the material contained in the book Changes in Flood Risk in Europe (edited by Z. W. Kundzewicz, planned publication - February 2012). Considerations will refer to many European countries, and to the whole continent. Climate change impacts (changes in frequency, intensity, and temporal distribution ofatmospheric precipitation and shrinking snow coyer that accompanies the warming), land-use change, evolution of flood protection systems and increase of damage potential are particularly important factors responsible for flood risk change. Construction of structural defenses generates economic development, because people assume perfect safety. If a flood wave is much higher than the design value, it is not possible to avoid large damage. The paper could be a fine introduction to further considerations as flood defenses should be constructed in correspondence to- 'the' changing risk. The paper offers a new dimension - apolish scientist undertakes Paneuropean matters, based on results ofeu projects. Keywords: flood risk, climate change impacts, adaptation ".. ~."",,",,-.,..,..,,~,~'''''L'.. ~""""':7"< Sesslçn1Sesja -SP 1 '..' ::-' ~, 1 ~. ~"

33 PROBlEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEfENCES TODAY'S PROBllilS -GESTION DES INONDATIONS-SUR LE BASSIN AMONT DE LA SEINE PREMIERS ENSEIGNEMENTS DU DEBAT PUBLIC SUR UN PROJET STRUCTURANT ASTRUCA. EPTBSeine GrandsLacs, 8 rue Villiot, Paris, France, amelie.astnlc Seinegrandslacs.fr RÉsuMÉ Une crue exceptionnelle en Ile-de-France est aujourd'hui considérée comme le principal risque de catastrophe naturelle prévisible en France métropolitaine. Si une crue de même niveau qu'en 1910 survenait, 4 à 5 millions de personnes seraient affectées à des degrés divers. Le dispositif de protection actuel (4 lacs-réservoirs existants exploités par l'eptb Seine Grands Lacs, protections locales et zones naturelles d'expansion des crues) est certes efficace, mais insuffisant. Dans le cadre d'une politique de gestion des inondations englobant des actions d'information, de réduction de la vulnérabilité, de gestion de crise et de renforcement des protections locales, l'aménagement de la Bassée viendrait utilement compléter ce dispositif. Cet aménagement étudié par l'eptb, dans le cadre du plan Seine, est constitué de 10 espaces endigués pennettant de stocker 55 M. de m3 d'eau par pompage dans la Seine à l'amont immédiat de la confluence Seine-Yonne. Il permettrait d'abaisser significativement la ligne d'eau du fleuve en région Ile-de-France, générant ainsi. une réduction conséquente des montants de -dommages liés aux -inondations. Ce projet permettrait également la restauration de la zone humide dégradée de la Bassée aval. Ce projet a récemment fait l'objet d'un débat public, procédure française s'inspirant des principes de la convention d'aarhus. La richesse des échanges avec le public entre novembre 2011 et février 2012 a permis de mettre l'accent sur des points-clés du projet, comme la priorité absolue donnée à la réduction des coûts de fonctionnement de l'ouvrage ou la nécessité d'inscrire ce projet dans une politique globale de gestion des inondations. Mots clés: dispositifde protection, espaces endigués, convention d'aarhus ABSTRACT Nowadays a big flood event on the river Seine catchment is considered as being the major risk ofpredictable natural disaster in metropolitan France. In case of a flood event similar to the big 1910 flood, 4 to 5 million people would be various1y affected. The current protection system on the basin (4 big dams managed by EPTB Seine Grands Lacs, quay walls and floodplain areas) is certainly efficient but remains insufficient. The Bassée project would usefully complete this system within the framework of a global policy of flood risk management encompassing actions ofinformation, urban resiliency, crisis management and reinforcement of local protections. This project is elaborated by EPTB through the Plan Seine. It would consist in building 10 storage compartments enabling to store 55 milion of cubic meters. Part ofthe river Seine flow would be pumped and stored right upstream of the Seine and Yonne confluence. This would allow an important decrease of the river level in the Parisian region and would significantly reduce the costs linked to flooded urban areas. This project would also allow the degraded wetlandof La Bassée to be restored. This project was subjected to a public debate that is a French procedure inspired by the Aarhus convention from November 2011 to February AH the enriching exchanges with the public helped us to focus on major points such as the absolute necessity to reduce running costs or include this project into a global policy offlood risk management. Keywords : current protection, storage compartments, Aarhus convention 2

34 PROBLEMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOt.CZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS FLOOD PROTECTION IN THE CZECH REPUBLIC AND INTERNATIONAL CO-OPERATION PUNCOCHAR P. Ministry ofagriculture, Water Management Section, Tesnov 17, Prague 1. Czech Republic pavel.puncochar(â).mze.cz ABSTRACT e de :nait, Lacs, us le de la assée igués lence ance, Jrojet de la ermis lts de n des Eight large floods occurred on the territory ofthe Czech Republic from 1997 and caused catastrophic impact (118 life loses, damages over 174 billion CZK). As the response to these circumstances the Strategy of flood protection for the territory of the Czech Republic was developed in 2000 and the prevention non-structural measures have been implemented- namely, the new specific legislation, the hydro-meteorological forecast was substantially improved and the information system on flow rates, precipitation and management of damreservoirs (available on web to public) has been introduced since 2000 year. In addition, programmes of subsidies were prepared for both - the flood damages rehabilitation and realisation of structural protection measures As the water courses flow out of the territory ofthe Czech Republic, the effective international co-operation with the neighbouring countries has been developed for improvement of management of flood situations. In addition, the specific attention is paid to flood protection planning in the activities of the International Commissions for Protection ofthe River Elbe the River Oder and the, River Danube, in which strategies were elaborated for systematic flood defence and the implemeritation of"flood directive" (2oo7/60/EC) started. Overview and data on these activities as weil as the Czech information system on flow rates ( are presented. Keywords: largefloods. prevention non-structural measures, dam-reservoirs, flood defence ctable lillion walls,efully assing torage edand of the 3. This 'ention eus on policy 3 -

35 PROBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOlCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS L'EXPERIENCE ET LE SAVOIR-FAIRE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE AU SERVICE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS ROY J-L. Etablissement Public Loire, 3 av. Claude Guillemin, Orléans, France, jean-lllc.rov(êi).eptb-loire.fr RÉsuMÉ Créé en 1983, l'etablissement public Loire est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 SICALA. Reconnu établissement public territorial de bassin en 2006, il contribue à la cohésion des actions menées sur l'ensemble du bassin de la Loire. Il assure la maîtrise d'ouvrage d'opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère interrégional ou interdépartemental. Ses grands domaines d'actions sont: ". la prévention des inondations ". la RecherchelDonnéeslInfonnation ". la gestion des ressources en eau stratégiques des ouvrages de Naussac et de Villerest ". l'aménagement et la gestion des eaux, en lien avec les Commissions Locales de l'eau. Il intervient sur tous les thèmes liés à la réduction du risque inondation en appui à ses collectivités membres ou pour leur compte: Information et sensibilisation, études globales, modélisation hydraulique ou hydfologique, écrêtement des crues, réduction de la vulnérabilité, préparation à la gestion de crise et à la continuité d'activité, suivi des évolutions réglementaires. Mots-Clés: syndicat mixte, maîtrise d'ouvrage d'opérations, écrêtement des crues 4

36 PROBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtClESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODArs PROBlEMS,IC PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIi\ W DORZECZU GORNEJ WISLY - ZAGADNIENIA BAZOWE NACHLIKE. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie, ul. Warszawska 24, Krakow, Poiska, 5, 18 ribue /Tage abres t des 'i des STRESZCZENIE przedmiotem referatu s~ zagadnienia lez~ce u podstaw budowy rzll.dowego Programu ochrony przed powodzi~ w dorzeczu g6mej Wisly, ktory odpowiada na potrzeby w zabezpieczeniu przed powodzill po doswiadczeniach najwi~kszych powodzi, kt6re wystll.pily w latach: 1997,2001 i Program ochrony przed powodzill. w dorzeczu gomej Wisly jest ukierunkowany na zabezpieczenie przed wielkimi, katastrofalnymi powodziami i ma charakter ramowy dia szczeg610wych rozwil\.2a11 w tym zakresie. Obejmuje on 39 zintegrowanych zadan, kt6rych zakres i zasi~g obszarowy dostosowany zostal do rodzaju ir6del i przyczyn zagrozenia powodziowego oraz kierunk6w interwencji maj~cych na celu ograniczenie wielkosci i zasi~gu powodzi oraz jej skutk6w. Realizacja tego Programu zaklada respektowanie ustalen europejskich i krajowych dokument6w dotyczll.cych dzialan majll.cych na ce1u ochron~ ekosystem6w wodnych, a tatie respektowania ustalen dokonywanych w procesie systematycznego wdrazania zarzll.dzania ryzykiem powodziowym na mocy Dyrektywy 2007/60fWE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zafzll.dzania niro, zwanej DyrektywltPowodziowll.. Program obejmuje odpowiadajll.cy obecnemu poziomowi oceny zagrozenia, maksymalny zakres interwencji tecbnicznej, kt6rej celem jest modemizacja obecnej i realizacja nowej infrastruk:tury przeciwpowodziowej. Zakres modemizowanej i planowanej infrastruktury oraz szczeg610we rozwi~ania w tym zakresie b~dltpodlegaly weryfikacji w fazie przygotowawczej realizacji zadan PROGRAMU na bazie analizy rozwiltzan wariantowych, w ukladzie lokalnym i zlewni CZll.stkowych. przedstawiono ir6dla i przyczyny zagrozenia, stan istniejltcego sytemu zabezpieczenia przed powodzilt oraz wymagania w zakresie modemizacji i rozwoju tego systemu kontekscie powodzi z 1997,2001 i 2010 roku. Szczegolnlt uwag~ zwrocono na sukcesywne i racjonalne podnoszenie bezpieczenstwa powodziowego w zlewni, oparte na stosowaniu efektywnych rozwill.zan kompleksowych poprzez etapowll. realizacj~ pojedynczych projekt6w. Slowa kluczowe : program ochrony przedpowodzicl ekosystemy wodne, interwencja techniczna, ABSTRACT The subject of the paper are the questions underlying the construction of government's flood protection program in upper Vistula basin, which responds of the need to protect against flooding, after the experience of major flooding that occurred in the years 1997,2001 and Upper Vistula River basin flood protection program is aimed at protection against large, catastrophic floods and is a framework for detailed solutions in this area. It includes 39 integrated tasks, the scope and territorial reach has been adapted to the type of sources and causes of flood risk and the directions of interventions aimed at reduction the size and extend offlooding and its consequences. Implementation arrangements this program involves respecting the European and national documents relating to activities aimed at protecting aquatic ecosysterns and respecting the process of implementation of flood risk management under the Directive 2007/60/EC. Program includes the corresponding current of risk assessment, the maximum range of tecbnical interventions aimed at upgrading existing flood protection infrastructure. Scope of modemized and planned infrastructure and the detailed arrangements in this regard will be subject to verification in the preparatory phase of the tasks on the basis of analysis Program variant solution in the system of local catchments. Presents the sources and causes of risk, the state of existing flood protection system and the requirements for the modernization and development of the system context, the flood of 1997,2001 and Particular attention was paid to the graduai and rational flood safety awareness in the catchment, based on the use of effective fullline through a phased implementation of individual projects. Keywords : flood protection program, aquatic ecosystems, technical interventions 5 -

37 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlfMY OCHRONY PRZECIWPOWOOZ10WEJ ANTl FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlJEMS ROLE ET OUTI~~...:Q~_L'INfORMATIQN PRÉYENTIVE DES POPULATIONS EN FRANCE MICHEL S. Chargé de mission Éducation & systèmes d'information Ministère du Développement Durable, Direction Générale de la Prévention des Risques Service des Risques Naturels et Hydrauliques, La Défense,France sebastien. RÉsUMÉ Depuis la loi du 22 juillet 1987, tout citoyen a le droit de connaître les risques majeurs auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. Rappelons qu'un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Huit risques naturels principaux sont prévisibles en France : les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. On dénombre par ailleurs, quatre risques technologiques, liés à l'activité humaine: le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage. Mon intervention abordera ainsi les points suivants: 1. Information préventive des populations: réglementation et outils réglementaires 2. Les systèmes d'information au service de la culture du risque et de l'information préventive des populations 3. Les actions françaises à l'international en matière de prévention des catastrophes Mots-Clés: risques naturels, risques technologiques. risques majeurs, information préventive 6

38 PR08LEMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PR08LEMS PODSTAWY PLANOWANIA OCHRONY PRZED POWODZIL\ NIIAST W DOLNIE ODRY SZCZEGIELNIAK CZ. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Intynierii Srodowiska, plac Grunwaldzki 24, Wroclaw, Polslca, zarzad(à).not.pl exposé, nsi que l risque uptions :tes. On ~ risque :ive des STRESZCZENIE Katastrofalna powodz, ktora miala miejsce w lipcu 1997 spowodowala najwi~ksze zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Klodzkiej. Wyjéltkowo dotkliwe byly zniszczenia na terenach zurbanizowanych,a zwlaszcza w miastach: Racib6rz, K~dzierzyn-Koile, Opole, Wroclaw, Klodzko i Nysa. Po tej powodzi okazalo si~, ze systemy hydrauliczne koryt i kanalow zbudowane w XIX i XX wieku nie posiadaly wystarczajélcej przepustowosci, aby przeprowadzié fale 0 kulminacji rz~du m3/s w dolinie Odry oraz m3/s w dolinie Nysy Klodzkiej. W celu rozwié\zania problemu przeprowadzono badania hydrologiczne, kt6rych efektem byly rozklady prawdopodobieilstwa przeplywow maksymalnych (IMGW OlWroclaw), rozklady prawdopodobieilstwa obj~tosci fal ponad zmiennym przeplywem w podstawie fali, kompletne pomiary geodezyjne koryt i doliny Odry oraz modelowanie hydrauliczne przy zastosowaniu modelu opartego 0 rownania St. Venanta. Nast~pnie opracowano koncepcje rozwié\z<lil technicznych, ktore znalazly zastosowanie i zostaly zrealizowane w Raciborzu, Opolu i cz~sciowo w K~dzierzynie-Koilu oraz na polderze Buk6w. Rowniez dla rnodemizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej Wroclawia, zwlaszcza waspekciewspoldziàlania z planowanym zbiornikiem Racib6rz oraz zbiomikiem na Nysie Klodzkiej,.opracowano odpowiednie modele i wykonano symulacje w kilkudziesi~ciu wariantach. Powodi z 2010 roku potwierdzila prawidlowosé wykonanych obiektow. W artykule oméwiono niektore wyniki badail i obserwacji oraz przedstawiono wnioski, kt6re mogél znaleié zastosowanie w innych przypadkach. Slowa kluczowe: ochrona przedpowodzi(j; dolina Odry ABSTRACT The catastrophic flood that took place in July 1997 caused the greatest destruction in the valley of the Oder and the Kotlina Klodzka. The extremely heavy damages were in the urban areas, especially in the cities of Raciborz, Kedzierzyn-Kozle, Opole, Wroclaw, Klodzko and Nysa. After this flood, it turned out that the hydraulic systems of river and canals built in the nineteenth and twentieth centuries did not have enough throughtput to carry the waves of the m3/s culmination in the valley of the Oder and the m3/s in the valley ofnysa Klodzka. In order to solve the problem the hydrological studies were perforrned and resulted in the maximal flow probability distributions (IMGW / Wroclaw}, waves volume probability distributions over a variable flow in the wave base, complete geodesic surveying of river bed and valley of the Oder and hydraulic modeling using a model based on the St.Venant's equation. Then, there were prepared the concepts of technical solutions that have been applied and have been implemented in Raciborz, Opole and partly in Kedzierzyn Kozle and Bukow polder. Also for upgrading the flood protection system of Wroclaw, especially in the context of cooperation with the planned dam-reservoir Raciborz and Nysa Klodzka, the appropriate models and simulations in several variants were developed. The flood in 2010, confmned the correctness of created objects. The article demonstrated sorne of the fmdings and observations and the presented conclusions may be applicable in other cases. Keywords:flood defence, valley ofthe Oder 7

39 PROBlEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONlRf LES INONDAllONS WSPOtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEfENCES TODAY'S PROBlEMS PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE DUFAY A. DREAL Centre, 5, av. Buffon, Orléans, France, RÉsUMÉ La Loire est un fleuve qui a toujours connu des périodes d'étiages sévères et des crues importantes. En 1980, une crue sur le haut bassin de la Loire a entraîné la mort de 8 personnes dans l'agglomération du Puy. Des projets de barrages ont émergé à cette époque et ceux-ci ont entraîné la mobilisation des populations, avec des partisans et des opposants. Le problème a pris une ampleur européenne avec le soutien du WWF. Pour sortir de ce conflit, le principe d'un plan d'aménagement global de la Loire a été acté en 1994, pour lutter contre les inondations en tenant compte du milieu naturel. Le 1 er plan a été adopté pour une période de 7 ans et a été reconduit 2 fois. Le plan actuel court jusqu'en Natura 2000, patrimoine naturel, espèces, liées au réseau hydrographique, du patrimoine historique et culturel, de recherche liée à la gestion de la Loire. Des actions permettant de respecter ces orientations sont fmancées par l'union européenne, l'état, les régions, l'agence de l'eau Loire-Bretagne.et l'etablissement public Loire. Les actions éligibles, les montants fmanciers, les taux de financements sont précisées dans des documents contractuels: Contrat de projet interrégional Loire et programme opérationnel FEDER Loire. Pour le Plan Loire actuel , les montants européens FEDER sont de 33 millions d'euros, les montants État sont de 96 millions d'euros, les régions 115, l'agence de l'eau Loire Bretagne 33, l'etablissement public Loire 21. Le volet inondation est très important avec un montant de 82 millions d'euros. Mots-Clés: étiages sévères, crues importantes, patrimoine naturel, réseau hydrographique, FEDER _.. '.. r Jî.~ i

40 PROBUMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FlOOD DEFENCES - 10DA\"S PROBLEMS ANALIZA SPOSOBU EKSPLOATACJI WYBRANYCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH REGIONU GORNEJ WISLY W CZASIE WEZBRAN POWODZIOWYCH ROKU 2010 GRELAJ. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie; ul. Pilsudskiego 22; Krak6w;Polska, Jn du tions, 'P., pour.qu'en lue et at, les lments os, les ne 33, STRESZCZENIE Regionalny Zarzll,d Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucjll, powolanll, do koordynacji dzialan przeciwpowodziowych na zbiornikach retencyjnych sluzll,cych ochronie przed powodzill., zar6wno na tych obiektach, kt6re Sll.. w jego administracji, jak i w administracji sp61ek energetycznych - w sumie 10 zbiornik6w posiadajll,cych stalll, rezerw~ powodziowll,. W roku 2010 na obszarze region wodnego g6rnej Wisly mialy miejsce cztery katastrofalne wezbrania powodziowe w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu/wrzesniu. Ich przebieg mial oczywiscie r6roy przebieg w r6znych cz~sciach dorzecza, ale kilka sytuacji na zbiornikach mialo charakter bardzo dramatycznych wydarzen. Podane zostanll, zestawienia redukcji fal powodziowych w przekrojach zaporowych dia poszczeg6lnych wezbran, kt6re pokazll, efektywnosé poszczeg6lnych obiekt6w. W referacie zaprezentowane zostanll, tez przyklady sterowania zbiornikarni Swinna Por~ba (aktualnie w budowie), Dobczyce i Klimk6wka. Zbiomiki te (dwa ostatnie zbiorniki mimo calkowitego wypemienia) potra.fily w znaczny spos6b dzi~ki prawidlowemu podejmowaniu decyzji w czasie powodzi ograniczyé skutki przejscia fal powodziowych na Skawie, Wisle, Rabie i Ropie. Pokazane zostanie Ho hydrologiczne poszczeg6lnych wezbran, hannonogramy zrzut6w ze zbiornik6w oraz wybrane analizy hydrauliczne pokazujll,ce transfonnacj~ przeplyw6w w korytach rzek ponizej zbiornik6w. Referat zawieraé b~dzie r6wniez wnioski dotyczll,ce zmian w istniejll,cych regulach sterowania zbiornikami dotyczll,ce zwi~kszenia wielkosci stalych rezerw powodziowych i wydruzenia okresu ich obowi<tzywania w okresach letnich. Siowa kluczowe: powodi, zbiorniki retencyjne,podejmowanie decyzji. ABSTRACT Regional Water Management Board in Krakow is an institution appointed to coordinate flood actions on the water reservoirs serving for flood protection, both on the objects administered by itself and also administered by energy companies - totally 10 water reservoirs havingpennanent flood reserve. In 2010 within area of the Upper Vistula water region, four catastrophic flood waters occurred in May, June, July and AugustiSeptember. Their course was certainly different in various parts of the basin, but sorne situations on the reservoirs were dramatic events. It will be presented a set of flood waves reductions in dam cross sections for selectedflood waters, which will show effectiveness ofcertain objects. In the paper will also be presented examples of steering the reservoirs : Swinna Por~ba (currently under construction), Dobczyce and Klirnk6wka. These reservoirs (the latter two despite total fulfilment ) thanks to the right taken decisions during flood, substantially reduced the effects offlood waves passing on the Skawa River, the Vistula River, the Raba River and the Ropa River. Hydrological background of selected flood waters, schedules of the discharges from the reservoirs and selected hydraulic analysis showing transformation of the flows in the river beds downstream reservoirs, will be presented. The paper will also include conclusions conceming the changes in existing steering roles of the reservoirs aiming at increasing a capacityofpermanent flood reserves and extension a period oftheir binding in surnmer periods. Key words:jlooci, water reservoirs, taking a decision. 9

41 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPE.JSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSpélCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-fLOOD DEfENCES TOOAY'S PROBlEMS LES DIGUES ET LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SUR LE SIRET INFÉRIEUR (ROUMANIE) SALIT FI, ZAHARIA L 2, BELTRANDO G 1, J Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, UMR 8586 du CNRS (PRODIG) Paris, France florence.salit~gmail.com.. 2 Faculté de Géographie, Univ de Bucarest, BdBii/cescu N 1, Secteur 1, , Bucarest, Roumanie RÉSUMÉ Afin de se protéger des inondations les digues restent le moyen de défense le plus répandu. Leur organisation et leur résistance joue un rôle primordial lors d'un événement hydro-climatique. Cette étude concerne le réseau de digues du Siret Inférieur (le plus grand bassin versant de Roumanie; situé à l'est des Carpates) et à leur influence sur le déroulement des inondations en particulier de celles de 2005 et de Elle se fonde sur l'étude des données de débit maximum (horaires et quotidien durant les crues) ainsi que sur les photographies et vidéos (presse régionale et population) lors de ses événements. Des observations de terrain ainsi que des témoignages ont permis de reconstituer le déroulement des inondations ainsi que l'influence des digues. Ce travail propose de décrire le système de digues sur le Siret inférieur (i) puis de comprendre les différentes influences de ces aménagements lors des inondations car ceux-ci ont joué tant un rôle positif (certaines localités ont été épargnées) que négatif (dû à plusieurs raisons: élévation in.suffisante des digues; fragilité des levées de terre; réseau de digues en cul de sac) (ii). Enfm dans un dernier point ce travail s'intéresse à la gestion même des digues au quotidien depuis une quarantaine d'années comme en période de crise (iii). Mots-Clés: Digue, Siret, Roumanie, Inondation ABSTRACT In order to protect flood dykes are the defense the most common. Their organization and resistance plays a key role in a hydro-climatic event. The objective of this work is to focus on the system of dykes on the lower Siret River in Romania and their influence on the conduct of floods in particular those of 2005 and The Siret River is the largest watershed in Romania, 10cated east of the Carpathians; it is the second last major tributary of the Danube. This work is based on the study of data flow maximum (hourly and daily during flood) as weil as photographs and videos (taken by press and population) during these events. Field observations and testimonies helped to reconstitute the sequence offlood and the influence of dykes. This work aims to describe the system of dykes on the lower Siret River (i) and to understand the different influences of these arrangements during the floods of 2005 and 2010; they have played as a positive role (sorne communities were spared) as negative (such as insufficient elevation of dykes, brittleness of levees and dykes network of dead-end) (ii). Finally one last point in this work is concerned with the management of dykes on a daily basis and in times ofcrisis (iii). Keywords: Dykes, Siret, Romania, F/oods 10

42 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBlEMES ACTIJElS DE LA PROTECTION CONTRE les INONDATIONS WSPOlCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FlOOD DEFENCES - TODAY'S PROBlEMS LE INTEGRATION DU MODELE HYDRAULIQUE 2D DANS LA CHAINE DE PREVISION DES CRUES-ECLAIRS EN TEMPS REEL ERLIeR M. l, GIRARD C. 2, DAVID E ARTELIA Eau et Environnement, Echirolles, France, ation situé 05 et rues) Des ~tions 'entes aines gilité 5 une lays a l their rrgest.nube. eu as 5 and ferent e role levees times RÉsUMÉ Dans le monde entier des crues éclairs provoquent de plus en plus des pertes humaines et des dommages économiques, particulièrement dans les zones urbanisées. Uniquement en UE depuis 1990 les pertes atteignent 58 milliards d'euro. Pour répondre aux attentes des services de secours et de protection civile et des organisations non gouvernementales (ONG) L'Union Européenne a lancé dans le cadre du programme GMES (Global Monitoring and Emergency System) le projet SAFER (Services and Applications for Emergency Response http: particulièrement pour développer et mettre en œuvre des services préopérationnelles de cartographie rapide sur la base de l'observation spatiale. Un de domaine thématique d'application de SAPER concerne les crues éclairs et vise à montrer la faisabilité de la production des cartes d'inondation prévue. En France, ce service pré-opérationnel est mis en œuvre, évalué et validé sur la rivière Gardon, fréquemment soumise aux crues éclairs spectaculaires. Ce service de prévision fonde sur le couplage de l'information décrivant la répartition spatiale de la pluie produite par le service de météo national de METEO France et le modèle bidimensionnel TELEMAC mis au point par SOGREAH. La chaîne du traitement intègre la prévision météorologique à petite échelle spatiale et le modèle hydraulique Telemac 2D de le plaine de Gardonnenque de la rivière Gardon. Le service a été développé dans l'esprit d'une approche générique et transposable à un autre site en Europe. Dans l'article nous nous concentrerons sur les aspects méthodologiques adaptés aux contraintes du fonctionnement en temps réel aussi bien du cycle de l'acquisition de données que l'effort nécessaire au calibrage des modèles. Les effets de la taille des mailles sur la transformation et les contraintes de temps de simulation ont été examinés pour qu'une maille optimisée puisse être produite. Les résultats obtenus sont satisfaisants et encourageants et les résultats sont assez précis pour être intégrés à un service de prévision opérationnel. Mots-Clés: cartographie des zones inondables en temps réel, services de secours; crue éclair, prévision opérationnelle d'inondation ABSTRACT All over the world, natural catastrophes are making more and more casualties and economic damages. Therefore emergency services to respond to those natural catastrophes are developing, so that govemments, civil securities and NGOs get accurate infonnation to take appropriate decisions. In this context, Europe, through SAFER project (Services and Applications For Emergency Response), is implementing a pre-operational European space-based mapping service. One of the project work packages concerns flash flood and aims at showing feasibility of producing flash flood forecast maps. In France, this service is being implemented on the Gardon River which is often subjects to spectacular flash floods. This forecast service sets up coupling between Meteo France Forecasting chain, which integrates meteorological forecast as well as rainfalllrunoff model, and Telemac 20 hydraulic model of the Gardonnenque plain on the Gardon River. As part of a European project, this service was developed keeping in mind that the service should be transferable to another site in Europe. Therefore we have focused on exploring a rainfalllrunoff methodology that deals with spatial rainfall, that easily makes real time data acquisition and that requires minimum input data and calibration. To answer this, we have thought ofperforming rainfalllrunofftransformation with Telemac 20 hydraulic model itself. The methodology was implemented on Ales watershed which is a Gardon subwatershed. Telemac 20 tests were performed to define hydraulic options adapted to rainfalllrunoff transformation objective. Mesh effects on the transformation were investigated so that an optimized mesh could come out. Results obtained are satisfactory and encouraging. More developments need to be done concerning runoff coefficient which was taken constant in this _flis! app~oach. However, results are accurate enough to be integrl!ted_!q.~lq~~!stingservice. Therefore this was implemented to the Gardon forecast service develop in Safer on lateral watersheds ofthë-gatdotlenque plain which could not be taken into account with Meteo. Keywords : real-time inundation mapping, emergency services, flash flood, operationalforecasting ofinundated zones Il -

43 SYMPOSIUM EUROPËEN - SYMPOZJUM EUROPEJSKIE - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBlfMES ACTlJEl.S DE la PROTECTION CONTRE LES INONDAT10NS WSPOtCZESNE PROBlfMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS RZEKA 1 MIASTO - ZAGROZENIA 1 MOZLIWOSCI NA PRZYKLADZIE WISLY 1 KRAKOWA KaT Z.l, RAWICKI Z WODROL Sp61ka Akcyjna, Wieliczka ul. Bogucka 17, 1Politechnika Krakowska, Krak6w, ul. Warszawska 24, STRESZCZENIE Mieszkancy Ktakowa od wiek6w czerpali korzysci z bliskosci Wisly, ale rowniez ponosili z tego powodu dotkliwe straty. Rzeka dala impuls do zlokalizowania na tych ziemiach grodu, ktéry szybko wyrésl na silny osrodek znany w calej Europie. Przez wieki Ktakow byl stolic~ Polski. Sukces ekonomiczny i kulturowy Krakowa od wiekow byl ksztahowany przez wody Wisly. Za sukces ten jednak wielolcrotnie w historii miastu przyszlo slang zaplacié. Liczne powod.zie nawied.zaj~ce miasto sk:utkowaly ogromnymi stratami materialnymi i pochlon~ly wiele ofiar. Dzisiaj symbioza mi~dzy rzek~ a miastem nabiera nowego wymiaru. Zagrozenie wyst~ienia powod.zi z dnia na d.zien jest zmniejszane. Podczas gdy zrealizowane i nadal realizowane zabezpieczenia techniczne chroni~ mieszkancow nadwislaitskiego grodu przed sk:utkami powod.ziami, a transport wodny ma charakter wyl~cznie turystyczny, pojawia si~ niezwylde istotne pytanie 0 przyszlosé rzeki, 0 jej rol~ i znaczenie dia miasta i jego mieszkaitcow. Pomyslow na wykorzystanie atutow wynikaj~cych z s'lsied.ztwa rzeki jest zapewne tyle, ilu mîeszkancow Krakowa. Pami~taé przytym nalei:y, ze symbioza polega na wzajemnych korzysciach. Jakiekolwiek ingerowanie w rzek~ i jej najbljzsze otoczenie wyznaga opracowania szczegolowych l'lanow. Jedna nieprzemyslana decyzja moze okazaé si~ katastrofalna w skutkach zar6wrio dia neki jalf i samego miasta. Doswiadczenia ostatnich powodzi spowodowaly wzrost swiadomosci mieszkanc6w Krakowa. Stale wzrasta tez przekonanie 0 tym, ze Wisla jest dia miasta szans~ i jednoczesnie gwarancj'l dalszego, dynamicznego rozwoju. Mo:i:na stwierd.zié, ze bilans mozliwosci i zagrozeil, zysk6w i strat wynikaj~cych z lokalizacji Krakowa nad brzegami Wisly z dnia na d.zienjest co raz korzystniejszy i to zaréwno dia miasta jak tez dia samej rzeki. Slowa kiuczowe: symbioza, zabezpieczenia techniczne, bilans AB8TRACT For centuries the inhabitants ofkrakow have been benefiting from the vicinity of the Vistula, but they have also suffered severe losses. The river was a strong impètus for founding a town here, which in a shorttime has become a strong centre known al! over Europe. For centuries Krakow had been the capital ofpoland. The economic and cultural success ofthe town has for centuries been shaped by the waters ofthe Vistula. Yet the town had also repeatedly to paya steep price for such a success. Numerous floods resulted in huge materiallosses and claimed many victirns. Today the symbiosis between the river and the city has gained a new dimension. The danger of floods has been decreasing by the day. While the realized and still being realized technological protections against the effects of floods protect the inhabitants and water transport has taken on only a tourist character, a question arises about the future ofthe river, its role and meaning for the city and its inhabitants. There are probably as many ideas about making use ofthe assets of the river's vicinity as there inhabitants. It should be remembered that the symbiosis means mutual profits. Any interference into the river and its closest neighbourhood demands working out specific plans. One ill-considered decision may prove disastrous in effects both for the river and the city itself. The recent floods experience caused an increase in Ktakow inhabitants' consciousness. The conviction about the Vistula's being a chance for the city and at the same time a guarantee of its dynamic development is also increasing. It can be stated that the balance of possibilities, hazards, profits and losses resulting from the location of Krakow on the Vistula banks is becoming more and more profitable for both the city and the river itself. Key words: symbiosis, technologicalprotections, balance 12

44 PROBLfMES ACTUELS DE la PROTECTION COf\fTRE LES INONDATIONS WSPOlCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS ROLAKANALUZRZUTO~GOODRA-~DAWADLAOCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ MIASTA WROCLA~A PARZONKA W. Dolnoslqski Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych we Wroclawiu, al. Matejki 5, Wroclaw, Polska liwe IYW byl ::zne zien LCOW awia owa. i jej 5 si~. ~aly [}s~ i :ow i odla STRESZCZENIE Od 1912r. dolny bieg rzeki Widawy jest cz~sci'l:. Wroclawskiego Systemu Przeciwpowodziowego. Ten system mial przepustowosér6wn'l: m 3 /s, a cz~sé tego przeplywu r6wna l50m 3 /s byla zrzucana z Odry do Widawy. W 1997r. wyst1\pila katastrofalna pow6dz 0 maksymalnym we Wroclawiu wydatku r6wnym 3650 m 3 /s. Zrzut z Odry do Widawy osi<tgn'l:.1220 m 3 /s i spowodowal zniszczenie jazu wlotowego do kanalu Odra - Widawa oraz cz~sci obwalowan. Aktualnie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w oparciu 0 umow~ pozyczki i kredytu z Banku Swiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy przygotowany jest do realizacji Projekt Modemizacji Wroclawskieg() W~zla Wodnego. Przyj~ty przeplyw obliczany dia powodzi 1000-letniej jest r6wny 3100 m 3 /s. Kanal Odra - Widawa b~dzie mial przepustowosé 300 m 3 /s, a rzeka Widawa 366 m 3 /s. Podstawowe zadania tego Projektu s'l:.nast~puj'l:.ce: budowa nowego jazu wlotowego, zlozonego z 3 ruchomych zamkni~é i zjazu stalego, modernizacji obwalowan kanalu Odra - Widawa i w dolinie Widawy, poszerzenie 3 most6w kolejowych i 4 most6w drogowych, - budowa 2 nowych most6w autostradowych. Wykonanie wymienionych budowli jest oparte 0 model matematyczny, opracowany przez SOGREAH Grenoble (Francja). Wnikliwe studia ekologiczne, geodezyjne, hydrauliczne i geologiczne S'l:. podstaw'l:. do tego modelu. Siowa kluczowe: pow6di, Wroclawski W~zel Wodny, kanal zrzutowy ABSTRACT L IraI paya ods,fthe Lld be 'hood rand lction ; also on of Since 1912 the lower course of the river Widawa is a part of the Wroclaw Floodway System. This system had the hydraulic capacity equal to 2300 m 3 /s, and a part of this discharge equal to 150 m 3 /s was dropped from Odra to Widawa. In 1997 a catastrophic flood arrived, with maximal discharge 3650 m 3 /s in Wroclaw. The dropped discharge from Odra to Widawa attained 220 m 3 /s and caused the destruction of the intake weir to the dumping canal and ofa part ofembankments. Presently in the scope ofodra River Basin Flood Protection Project, with regard to the loan agreement with CEB and the World Bank credit, modemization of Wroclaw Floodway System is under preparation for implementation. The designed discharge for a 1000-year flood is equal to 3100 m 3 /s. The Odra - Widawa dumping canal will have the capacity of300 m 3 /s and the Widawa River m 3 /s. The main goals ofthis project are following: construction ofa new intake structure, comprising 3 movable spans and a flxed weir modemization ofthe embankments in the canal Odra - Widawa and the Widawa itself widening of3 railway bridges and of4 road bridges construction of2 new bridges for highway roads. The d~sign of ail modernized structures is based on the mathematical model of flood flows elaborated-by- - SOGREAH Grenoble (France). Large ecological, geodetic, hydraulic and geological studies were base for this model. Keywords: flood, Wroclaw Hydrotechnic System, dumping channel 13 -

45 PROBLEMES ACTlJElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOf.CZESNE PROBlEMY OŒRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS NIVEAU DE SURETE DES DIGUES UN OUTIL POUR L'EVACUATION MASSIVE DU VAL D'ORLÉANS EN CAS DE CRUE. MAJEUR DE LA LOIRE Article a été présenté au Congrès SHF: «Evènements extrêmes fluviaux et maritimes», Paris, 1-2février Ministère de l'écologie (MEDDTL) direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) du Centre - l préfecture du Loiret - Direction Départementale des Territoires (DDT) - 3 Cemagref-Aix en Provence - 4 Ministère de l'écologie (MEDDTL) direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) du Centre - RÉsUMÉ Plus de personnes habitent dans les zones menacées par les crues majeures de la Loire, protégées derrière 600 km de hautes digues. En cas de rupture d'une de ces digues, des milliers de vies humaines seraient directement menacées. Comment réagir face à un phénomène extrême pour mettre à l'abri la population? Une évacuation préventive des populations les plus exposées au risque de brèche s'impose donc. Le dispositif repose avant tout sur un indicateur clair permettant de prendre la décision d'.évacuation, et sur une organisation préparée préalablement pour donner le plus de chance de réussite à cette opération de grande envergure. L'exemple du val inondable concernant la partie sud de l'agglomération d'orléans, protégé par la levée du val d'orléans, illustre cette démarche. En cas de crue majeure de la Loire, un niveau de sûreté de la digue a été défini. En effet la hauteur de la digue présentant un niveau apparent de protection ne suffit pas à garantir le val d'une éventuelle brèche dont les conséquences seraient catastrophiques. L'évacuation préventive et massive reste la seule solution pour garantir la sécurité des personnes habitant ce secteur. Le préfet du Loiret et ses services ont mis au point ce dispositif en concertation avec les différents acteurs locaux, ce projet constitue un exemple pour les autres agglomérations ligériennes (Tours, Angers, Blois, etc.). Mots-Clés: crues majeurs, risques de brèches, val inondable, dispositifde concertation ABSTRACT More than people live in the zones threatened by the major flood of the Loire, protected behind 600 km from high levees. In case of breach in one of these levees, the thousands of human lives would be threatened directly. How to react facing an extreme phenomenon to put to the shelter the population? A preventive evacuation of the populations the more exposed to the risk of breach imposes itself therefore. The device rests above ail on a clear indicator permitting to take the decision of evacuation, and on an organization prepared previously to give the more ofsuccess luck to this large-scale operation. The example of the valley inundable conceming the south part of Orleans's agglomeration protected by the levee of the valley oforleans illustrates this gait. In case of major rise in the water level of the Loire, a level ofsafety ofthe levee has been defmed, indeed theheight ofthe levee presenting a protective obvious level is not sufficient to guarantee the valley of a possible breach whose consequences would be catastrophic. The preventive and massive evacuation remains the only solution to guarantee the security of the people living in this sector. The prefect of Loiret and his...s.eryiçes_ fmahzed this device in dialogue with the different local actors, this project constitutes an example for the other ligérian agglomerations (Tours, Angers, Blois...). Keywords : majorflood, riskofbreach, inundable valley, device in dialogue 14

46 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTICTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODArs PROBLEMS ISTOTNE ASPEKTY BEZPIECZENSTWA POWODZIOWEGO WISLY 8RODKOWEJ BOGUCKA-SZYMALSKA M. l, CZYZEWSKA. A,2 1Programme 's Expert, Mazovian Voivodeship (Province) Office, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Poland, mszvmalska(àj.mazowieckie.pl 2Former Representative ofthe Voivode (Governor ofthe Province), Mazovian Voivodeship (Province) Office, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Poland, aczvzewska(àj.mazowieckie.pl :es LeS la )Ur de du ea Itir et urs lis, )00 be an the :vel :1 is rhe 'pie this STRESZCZENIE Prace nad Program Bezpieczenstwa Powodziowego w Dorzeczu Wisly Srodkowej Slt koordynowane przez Wojewodt( Mazowieckiego, dzialajltcego z upowaznienia ministra spraw wewnt(trznych. Celem Programu jest stworzenie operacyjnego, sredniookresowego narzt(dzia minimalizowania ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisly srodkowej. W pracach udzial biorlt zarowno przedstawiciele swiata nauki, administracji rzltdowej i samorzltdowej, jak i organizacje pozarzltdowe: Program zaklada dzialania ograniczajltce zabudowt( na terenach zalewowych, edukacjt( spoleczenstwa, inwestycje w infrastrukturt( przeciwpowodziowlt zgodne z zachowaniem warunkow ochrony. przyrody (w tym obszarow Natura 2000) i dotyczyé bt(dzie dzialail prewencyjnych, ktore moglyby ograniczyé ryzyko powodzi. Obejmuje swym zasit(giem region wodny Srodkowej Wisly zamieszkaly przez ok. 14 milionow os6b. Prace nad Programem majlt trwaé dwa lata (do 2013 r.), podèzas kt6rych zostanie poddany on m. in. strategicznej ocenie oddzialywania na srodowisko. Nastt(pnie zostanie przekazany do akceptacji Radzie Ministr6w. Jego realizacja przewidziana jest, zgodnie z powützanymi dokumentami strategicznymi rzltdu do 2030 r. Siowa kluczowe: sredniookresowe narz?dzie minimalizowania ryzyka, tereny zalewowe, edukacja spoleczenstwa, inwestycje w infrastruktur? przeciwpowodziowq ABSTRACT The works on the Flood Protection Programme in the Central Vistula River Basin are co-ordinated by the Mazovian Voivode, who acts under the authority ofthe Minister ofinternai Affairs. The objective of the Programme is to develop an operational, medium-term tool for minimizing the risk of flooding in the river basin of the Central Vistula River. Both representatives of the world of science, the government and local government administration and non-governmental organizations participate in the works. The Programme envisages measures restricting development on the flooded areas, education of the public, investment projects in the flood defence infrastructure that are compliant with the requirements of nature protection (including Natura 2000 areas) and will inc1ude preventive measures that could reduce the risk of flooding. The programme's affected area covers the water region of the Central Vistula River inhabited by c. 14 million people. The works on the Programme are to last two years (untii2013), during which it will be subjected, inter alia, to a Strategic Environmental Impact Assessment. It will subsequently be submitted for approval to the CouncilofMinisters. The programme is planned to be completed by 2030, in accordance with the related strategic documents of the Government. Key words: medium-term toolfor minimizing the risk, flooded areas, education ofthe public, investment projects in the flood defence infrastructure 15 -

47 PROBlEMES ACTUELS DELAPROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOlCZESNE PROBtEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTl-F1.00D DEfENCES TODAY'S PROBLEMS RÔLE DES SOLS SUR LA GÉNÈSE DES INONDATIONS MONTüRüI J-P. IRD, 32 avenue Henri Varagnat Bondy, France, RÉsUMÉ L'inondation naturelle d'un territoire donné se produit lorsque l'eau tellurique est en excès et ne peut plus être évacuée. On peut distinguer quatre principaux types d'inondation : débordement direct d'un cours d'eau qui sort de son lit rnineur pour occuper son lit majeur; submersion journalière ou catastrophique des eaux marines; débordement indirect par la remontée des nappes alluviales (effet de siphon) ; stagnation ou ruissellement des eaux pluviales par capacité insuffisante d'infiltration et de drainage des sols lors de pluies exceptionnelles. Dans ce dernier type, la nature du sol et sa distribution spatiale joue un rôle prépondérant. Deux causes principales, qui parfois se combinent, peuvent expliquer le manque d'absorption de l'eau par les sols: une intensité des pluies supérieure à l'infiltrabilité de la surface du sol (ruissellement «hortonien») ; une pluie tombant sur un sol partiellement ou totalement saturée par une nappe (ruissellement «par saturation»), Le ruissellement est d'autant plus important que les sols sont plus imperméables, la couverture végétale est plus faible, la pente est plus forte et les précipitations sont plus violentes. Les sols deviennent alors très sensibles à l'érosion et d'importantes quantités de particules solides et organiques sont transférées dans les paysages au moment des inondations. Le changement d'usage des sols, des milieux agricoles ou forestiers vers des milieux urbains ou péri-urbains accentue l'imperméabilisation des sols et par voie de conséquence les phénomènes d'inondation par ruissellement (réseaux d'assainissement sous-dimensionnés). De nombreuses techniques culturales favorisent l'infiltration et le drainage de l'eau dans les sols. Elles ont un rôle non seulement bénéfiques pour le développement de la végétation mais aussi pour la prévention des risques d'inondation par ruissellement. Mots-Clés: Sol, Infiltration, Ruissellement, Drainage, Inondation ABSTRACT The natural flooding of a given area occurs when the telluric water is in excess and can not be removed. There are four main types offlooding: direct overflow ofa river, which cornes out of its channel, to OCCUp) its floodplain; daily or catastrophic flooding of seawater; indirect overflow by the rise of alluvia groundwaters (siphoning); stagnation or runoff of rain water by 'insufficient capacity of infiltration anc drainage during extreme rainfalls. In the latter type, the heterogeneity and spatial distribution ofsoils play! major role. ' Two main causes, which sometimes are combined, may explain the lack ofabsorption ofwater by soils:, rainfall intensity exceeding the soil surface infiltrability (<< Hortonian» runoft); a rain falling on a soi partially or completely saturated by groundwater («saturation» runoft). Runoff is especially important tha soil is less permeable, vegetation cover is lower, slope is steeper and rainfall is more intense. The soil: become highly susceptible to erosion and large amounts of solid and organic particles are transferred withii the landscapes at the time of floods. The change in land use, from farmland or forest to urban or peri-urban areas, increases soil sealing am consequently the phenomena of flood runoff (undersized sewerage). Many farrning techniques promon infiltration and drainage of water in soils. They have a role not only beneficial for the development 0 vegetation but also for the prevention offlood runoffrisks. Keywords : Soil, Infiltration, Runoff, Drainage, Inondation 16

48 PROBLfMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOlCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS. PILOTAZOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROZENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GORNEJ WISLY RADONR. Regionalny Zarzqd Gospodarki wodnej w Krakowie; Osrodek Koordynacyjno - 1nformacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej; ul. Pilsudskiego 22; Krakow; Polska, it plus ort de rines ; ement pluies,lot. par les en») ; «par lerture ennent ;férées lrbains )n par orisent lour le nt. STRESZCZENIE Referat dotyczy wykonanych w latach przez Regionalny Zarz~d Gospodarki Wodnej w Krakowie szesciu studi6w ochrony przeciwpowodziowej dia zlewni Raby, Wisloka, Wisloki, Sanu, Czarnej Staszowskiej i Nidy. przedstawione zostan~ informacje nt. calosci prac zwi~anych z opracowaniem specyfikacji technicznej, wylonieniem wykonawc6w w przetargach nieograniczonych, nadzoru merytorycznego nad pracarni, kontroli oraz odbioru prac, kt6re byly realizowane przez zesp61 pracownik6w Osrodka Koordynacyjno - Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI). Zaprezentowany zostanie standard powyi:szych opracowail zgodny z obecn~ wie~ i mozliwosciarni w zakresie kartowania zagrozenia powodziowego, zar6wno w aspekcie pozyskania danych wejsciowych (porniary geodezyjne, konieczne materialy kartograficzne oraz informacje dotycz~ce hydrologii ciekow objc<tych opracowaniem), modelowania hydrodynarnicznego z zastosowaniem matematycznych modeli hydraulicznych (jedno i dwuwymiarowych) jak i wyznaczania stref zalewowych. DIa wypracowania powyzszego standardu bazowano na doswiadczeniach zespolu OKI, wspieraj~cego dyrektora RZGW w Krakowie w koordynacji dzialail zwi~zanych z ochron~przeciwpowodziow~ w regionie wodnym g6rnej Wisly, w tym okreslaniem zagrozenia powodziowego dia rzek. i potok6w g6rskich z zastosowaniem modelowania hydrodynarnicznego oraz narzc<dzi GIS doswiadczenie to zostalo nabyte w licznych szkoleniach, projektach pilotazowych oraz projektach realizowanych wsp6lnie z partnerarni z Poiski oraz kraj6w Unii Europejskiej. Opracowane w ramach studi6w ochrony przeciwpowodziowej modele hydrodynamiczne (jedno- i dwuwymiarowe) stanowi~podstawc< do opracowywania map zagrozenia powodziowego, kt6re wykonywane s~ obecnie przez zesp61 OKI dia zlewni Raby, Wisloka, Wisloki, Sanu, Czarnej Staszowskiej i Nidy. Dodatkowo omowiony zostanie takze proces tworzenia map zagrozenia powodziowego dia regionu wodnego g6rnej Wisly jako naturalnej konsekwencji wykonywanych wczesniej studiow ochrony przeciwpowodziowej oraz stan zaawansowania tych prac w kontekscie terrnin6w wymaganych europejsk~ dyrektyw~ powodziow~ oraz zapisow polskiej ustawy Prawo wodne. Siowa kluczowe: pow6di, studia ochrony przeciwpowodziowej, mapy zagroienia powodziowego. occupy alluvial on and ; play a soils: a l a soil ant that he soils 1within ing and )romote ment of ABSTRACT The paper concems six flood protection studies for: Raba, Wislok, Wisloka, San, Czarna Staszowska and Nida river catchment areas, carried out in by the Regional Water Management Board in Krak6w. The information concerning ail works related to deve10ping technical specifications, selection of the executors in open tenders, professional supervision of the works, control and acceptance of the works which were carried out by the team of employees ofthe Coordination and Information Centre for Flood Protection (OKI), will be presented. The paper will present the standard of the above-mentioned elaborations in accordance with current knowledge and capabilities in flood hazard mapping, both in terms of input data collection (surveying, necessary cartographic materials and information concerning hydrology of watercourses covered by the study), hydrodynarnic modeling using mathematical hydraulic models (one - and two-dimensional) and floodplain zone deterrnination. To achieve this standard, the experience ofthe OKI team was used, to support Director ofthe RZGW in Krak6w in coordination actions connected with flood protection in the Upper Vistula water region, including deterrnination of flood hazard for rivers and mountain streams using hydrodynarnic modelling and GIS tools. The experience has been gained during numerous training courses, pilot projects and projects implemented jointly with partners from Poland and European Union countries. Hydrodynamic models (one - and two-dinlensional), developed in the study, form a basis to prepare flood hazard maps which are currently carried out by the OKI team for: Raba, Wislok, Wisloka, San, Czarna Staszowska and Nida river catchment areas. Additionally, the proc;ess of flood hazard maps preparation for the Upper Vistula water region will be presented in the paper, as a natural consequence of carried out earlier flood protection studies and the progress of the works in the context ofthe time limits required by the European Flood Directive as weil as the provisions ofthe Polish Water Law. Keywords: flood, floodprotection studies, flood hazard maps. 17 ::;':t~~~.t\!--.j.~7~? "T... ~~~.. ~ :,~essiài:j1 Se&if-ST.1/'<. ;.-:J~1) ~~J.:;~i~~ ',:t..~.. "",,,,g:

49 PROBlEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÔtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTl FlOOD DEfENCES - TODAY'S PROBLfMS.' MOZLIWOSCI OGRANICZANIA ZABUDOWY TERENOW "ZALEWOwYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZJ\IrGOSPOITARKI WODNEJ W KRAKOWIE - TEORIA 1 PRAKTYKA KONDZIOLKA K. I, RYLKO A. 2 J.2Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie; Krak6w, ul. Marszalka J.Pilsudskiego 22;Polska STRESZCZENIE Referat przedstawia dzialania RZGW w Krakowie w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej w aspekcie ograniczania zabudowy na terenach zalewowych. przedstawia uwarunkowania prawne w tym zakresie oraz ich zmiennosé w czasie. Opisuje w jaki spos6b instytucja poszukiwala irodel fmansowania studi6w wyznaczajltcych granice obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzilt oraz studi6w ochrony przeciwpowodziowej. Pokazuje r6wniez w skr6cie zawartosé merytorycznlt i zakres obszarowy powyzszych opracowan. Defmiuje etapy dzialan administracyjnych w ramach kt6rych istnieje mozliwosé wprowadzania informacji 0 zagrozeniu powodziowym. Szczegolowo opisuje rodzaje analiz gisowych i modelowych wykorzystywanych na etapie opiniowania wplywajltcych do instytucji za1élcznik6w graficznych do dokument6w planistycznych, a tahe wskazuje na wprowadzane kluczowe zmiany w cz~sciach tekstowych dokumentow. Zwraca uwag~ na przyj~te w tym zakresie standardy dzialan. przedstawia baz~ danych dotyczltclt dokument6w planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego dia. obszarow zagrozonych powodziél. Opisuje jej funkcjonalnosé oraz zakres gromadzonych w niej informacji. W dalszej kolejnosci odnosi si~ do analizy statystycznej opiniowanych dokumentow zarowno w aspekcie ilosciowym, jak i przestrzennym wskazujltc na stosunkowo duzlt skutecznosé dzialan RZGW w zakresie ograniczania zabudowy na terenach zagrozonych powodzilt. Kresli rowniez perspektyw~ zmian wynikajltcych z wejscia w Zycie Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzltdzania nim i konsekwencji wprowadzenia produktow dyrektywy (mapy zagrozenia powodziowego) dia dzialaii administracyjnych w ograniczaniu strat powodziowych. Slowa kluczowe: ochrona przeciwpowodziowa, ograniczanie zabudowy ABSTRACT The paper presents actions ofrzgw in Krakow in the scope of flood protection prevention in the aspect of limiting a building development within floodplains. It presents legal conditions in this scope and their variability in time. It describes in what manner the institution looked for sources of financing the studies determining thelirnits of direct flood hazard areas and flood protection studies. It shortly shows a subject contents and area limit ofthe above studies. It defmes stages of administrative actions under which there is possibility to put in information on flood hazard. The paper describes in details type of GIS and modelling analyses used on the stage of giving an opinion on graphic enclosures to planning documents submitted to the institution as weil as indicates introduced key changes in the parts oftext documents. It draws an attention on standards of actions accepted in this scope. It presents a data base concerning planning documents regarding land deve10pment on the areas threatened by flood. Furthermore, it refers to statistic analysis of documents on which an opinion is given both in quantitative and spatial aspect, indicating on relatively considerable efficiency of the RZGW actions in the scope of limiting a building' development on the areas threatened by flood. It also oudines a perspective of changes resulting from the ' Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council dated on the assessment and management of flood risks, which came into force and consequences of entering the products of the directive (flood hazard maps) to administrative actions in mitigating the flood losses. Key words: floodprotection, limiting a building development 18

50 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSpotCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-fLOOD DEFENCES TODArs PROBLEMS LOIRE - ORLEANS - DIAGNOSTICS PREVENTIFS DU COMPORTEMENT DES LOGEMENTS FACE A L'INONDATION VALETTE J-P 3, place Konrad Adenauer, Orléans,France, ka Jekcie e oraz udiow :hrony ~szych jzania Jwych ;h do Jwych lanych zarow si~ do ~nnym renach :ktywy Dwego Iwego) Ject of j their ~tudies mbject 1 flood 'ing an dicates :erning :fers to aspect, uilding Dm the ssment of the RÉsUMÉ 14 communes sur 22 de la communauté d'agglomération d'orléans - Val de Loire sont concernées par les inondations de la Loire soit logement potentiellement soumis à des hauteurs d'eau généralement supérieures à 1,50 m. Les élus de l'agglomération ont décidé en 2005 dans le cadre d'un programme habitat d'offrir à chaque habitant situé en zone inondable la possibilité de faire réaliser un diagnostic gratuit du comportement de son logement face à l'inondation. Cette opération «Par ce que la Loire est mieux dans son lit que dans le vôtre...» qui s'est déroulée de 2005 à 2009 visait à : Restaurer les consciences du risque d'inondation grâce à des actions de sensibilisation, de fonnation et de communication auprès des habitants et des acteurs locaux. Inciter les habitants à rendre leur habitation moins gravement endommageable, grâce à des diagnostics précis et des aides à la réalisation de travaux spécifiques avec prescriptions Plus de 600 diagnostics donnant lieu à des prescriptions de travaux ont été réalisés sur la base d'un diagnostic de l'habitat créé par un groupe d'experts de la construction. Si les objectifs quantitatifs et de communication. ont bien été atteints, l'opération a aussi mis en évidence quelques failles qui sont. actuëllement corrigées dans une nouvelle opération du même type. Mots-Clés: inondation, élu, diagnostic, zone inondable, prescription ABSTRACT 14 municipalities over 22 from Orléans-Val de Loire's administrative district are concerned by the Loire river floods, corresponding to about housing which could experience water levels higher than 1,50 m. Elected representatives ofthe district, within an urban planning framework, have decided in 2005 to offer to every people living in the flooding area the possibility to realize a free of charge flooding diagnosis of their house's behaviour. This operation called «It would be better for the Loire River to stay in its own bed than in yours...» was carried out from 2005 to 2009 and its aim was: To restore the flood risk awareness of inhabitants and local decision makers with implementing actions ofsensitization, education and communication. To encourage inhabitants to make their home less damageable, thanks to accurate diagnostics and public subsidies to realize specific work with prescriptions. Over 600 diagnostics giving instructions and works have been realized on the basis of housing diagnostics defmed by the group of building experts. Although quantitative and communication goals have been achieved, this operation has also put the light on weaknesses which are now rectified in a new similar operation. Keywords: flood, electedrepresentatives, zone liable to flooding, instructions 19 -

51 PROBlEMES ACTUElS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEfENCES TODAY'S PROBLEMS PROBLEMY EKOLOGICZNE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W ASPEKCIE lcr WIELOFUNKCYJNOSCI TRACZEWSKA T.M. Politechnika Wroclawska, Instytut Intynierii Ochrony Srodowiska, Wroclaw Wyb. Wyspianskiego 27, Po/ska STRESZCZENIE Budowa sztucznych jezior, utworzonych przez przegrodzenie rzek lub podpi~trzenie jezior stanowi integraln~ cz~sé rozwoju cywilizacyjnego, jednakze skutkuje zachwianiem r6wnowagi w srodowisku przyrodniczym i ograniczenie jego zdolnosci homeostatycznych. Zbiorniki zaporowe posiadaj~ wiele cech odrozniaj~cych je od jezior naturalnych lub rzek, s~d stanowi~ odmienn~ kategori~ wodnych zbiomikow powierzchniowych. Ekosystem, jakim jest zbiomik retencyjny, nalez)' rozpatrywaé na poziomie kreatywnej sukcesji wtomej, czyli takiej, ktora prowadzi do powstania w danym miejscu zbiorowiska koncowego odmiennego od pierwotnie wyst~puj~cego. Zainicjowanie nowego ukladu, powoduje wytworzenie zespolu reakcji, maj~cych na celu utrzymanie obiegu materii i przeplywu energii. Jednoczesnie towarzyszy temu presja, jakiej podlegaj~ wszystkie inne zbiomiki - wplyw dzialalnosci czlowieka. Ce1em budowy zbiomikow zaporowych obok regulacji stosunk:ow wodnych, pozyskiwanie energii, gospodarki rybnej, ochrony przeciwpowodziowej jest pob6r wody do picia, budowa k~ielisk, rozwoj rekreacji i turystyki wodnej. W tak wykorzystywanym akwenie obserwuje si~ wzrost zanieczyszczen co wypacza funkcjonowanie ekosystemu i oslabia procesy samoregulacji oraz samooczyszczania srodowiska wodnego, obnii:aj~c jakosé wody powoduj~c mi~dzy innymi nasilanie si~ zjawiska "zakwitow" wod powierzchniowych. S~d cele te pozostaj~ w sprzecznosci ze sob~ i nie istnieje moi:liwosé ich pelnej realizacji najednym obiekcie. Eksploatacja kompleksowych zbiomikow zaporowych, przysparza wiele trudnosci. Dlatego tei: w istniej~cym stanie zbiomika retencyjnego, nie istnieje moi:liwosé pelnej realizacji na tym obiekcie wszystkich projektowanych zadan. Zaleca si~ ukierunkowaé eksploatacj~ na funkcj~ dominuj~q i podporz~dkowaé jej inne cele. W przypadku zbiomik6w ui:ywanych do ce16w wodociqgowych konieczne jest podniesienie skutecznosci przeciwdzialania zakwitom glonow przy uwzgll(dnieniu procesow biologicznych, czynnikow hydrologicznych, hydrochemicznychjak rowniei: charakterystyki biotycznej ekosystemu. Slowa kluczowe: zbiof"!lik retencyjny, ekosystem, zanieczyszczenia, charakterystyka bioetyczna ABSTRACT Building artificial lakes by damming rivers or lakes is integral part of civilizational development, however, il results in disturbing the balance in the natural environment and limiting its homeostatic capacity. Dammec reservoirs demonstrate a lot of features distinguishing them from natural lakes or rivers, and that is why the) belong in a different group ofsurface water reservoirs. The ecosystem created by the impounding reservoir should be seen as a creative secondary succession whicl results in creating in a specific place a reservoir ultimately different than the original one. Initiating a new systen triggers a chain of reactions aiming at maintaining the matter cycle and flow of energy. At the same time, this ü accompanied by the pressure which affects all other reservoirs - influence ofhuman activity. Apart from regulating water relations, generating energy, fishing industry and protection against floods, thl objective of building dammed reservoirs is drinking water intake, building bathing resorts, development of wate recreation and tourism. The contamination of the bodies of water used in such a way grows, which distorts th! functioning of the ecosystem, impairs the se1f-regulation process, and self-cleaning of water environmenl decreasing the quality of water and intensifying for instance the occurrence of surface water 'blooms" Consequently, these objectives are contrary to one another and it is impossible to fully achieve them in onl facility. The use of comprehensive dammed reservoirs causes numerous problems and that is why, taking into account th existing condition of the impounding reservoir, it is impossible to fully meet al! design objectives in that facilit) It is recommended that its use should be dedicated to the dominant function and other objectives should b subordinate to it. In the case of reservoirs used for the municipal water purposes, it is necessary to increase th efficiency ofpreventing the occurrence ofalgal blooms, taking into account the biological processes, hydrologic, and hydrochemical factors as well as the biotic characteristics ofthe ecosystem. Keywords: impounding reservoir, ecosystem, contamination, biotic characteristics 20

52 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOt.CZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS LOIRE - BLOIS - RECONQUETE DU BRAS DE DECHARGE DU DEVERSOIR DE «LA BOUILLIE» VALETTEJ-P 3, place KonradAdenauer, Orléans,France, l i od yli lie ~lu rie rki. {ki [lie Idy w {m 'ch W sei eh,, it led ley ich em ; is the lter the mt, LS". me the ity. be thecal RÉsuMÉ Un déversoir, créé dès le XVIIe siècle sur la levée, rive gauche de la Loire, conduit l'excédent de crue dans le val, contournant ainsi le quartier résidentiel sud de Blois et déchargeant le vieux pont. Près de 150 maisons d'habitation s'étaient installés depuis la fin du XIxo siècle dans le bras de décharge qui le prolonge. En cas de crue, elles seraient soumises à une hauteur d'eau de 4 m et à une vitesse de plus de 2 rn/s. Ce site accueillait440 habitants permanents et une population de nomades dont certains en voie de' sédentarisation. Cette situation a conduit à préconiser un déplacement de la population exposée. Solution complexe qui fait jouer des aspects économiques, fmanciers, sociaux, techniques, paysagers et juridiques et ce en l'absence totale d'une culture du risque, le quartier n'ayant pas été inondé depuis Suite à plusieurs études socio-économiques et de solutions d'endiguement alternatives, la communauté d'agglomération de Blois a décidé d'instaurer un droit de préemption sur ce territoire pour acquérir à l'amiable les terrains et les bâtiments et les démolir au fur et à mesure des transactions pour retrouver un «chemin de l'eau». Cette opération de suppression de logement dans une zone à risque était à l'origine prévue sur 14 ans. A miparcours, elle est en avance sur ses objectifs initiaux tout en apportant déjà un ensemble de connaissances qui devrait permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mots-Clés: déversoir, bras de décharge, endiguement, droit de préemption ABSTRACT A spillway created in XVIIe century on the levee, on the left-bank of the Loire River, guides the overflow during floods to the valley, avoiding the residential district south ofblois and unloading the city old bridge. About 150 houses have been constructed since the end of XIXo century in the release's branch of the spillway. In case of a flood, the water level in the branch would reach 4 meters with a speed flow of 2 rn/s. The population of this area is composed of 440 people living permanently and of nomads, sorne of them being on their way to settle. This situation has led to recommend a displacement of the exposed population. A complex solution which involved economic, fmancial, social, technical, landscape and legal aspects, in total absence of risk awareness, as the district has not been flooded since As a result of socio-economical and alt~rnative embanking solutions studies, the administrative district of Blois has deeided to install pre-emption rights for this territory in order to acquire ground and buildings on the basis of an amicable agreement and to destroy them progressively along transactions in order to recover the «water way». This operation of lodging elimination in the risky area was initially foreseen for 14 years. Today, at midterm, the project is ahead of schedule and has brought an important knowledge which should allow avoid making further mistakes. Keywords: spillway, release 's branch, embanking, pre-emption rights 21 -

53 PflOBlEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODnOWEJ ANTl-FlOOD DEfENCES - TODAY'S PROBLIMS ZMIANYPl\RAMETROW GEOTECHNICZNYCH WALOW POP RZEZ ZABUDOWf; PRZESLONY HYDROIZOLACYJNE WYKONANE Z ZASTOSOWANIEM SPOIW ILOWO-CEMENTOWYCH KUS R.!, SLOWIKOWSKI D przedsifibiorstwo Robot Geologiczno-Wiertniczych GJanik R.Kus sj.. ul. Nowopogonska Sosnowiec, Polska, STRESZCZENIE Od kilkunastu lat w Polsce intensywnie prowadzone s~ remonty i budowy obiekt6w hydrotechnicznych, a w tym zabzpieczen przeciwpowodziowych. Wazoym ich elementem konstrukcyjnym Sil. przeslony (bariery) hydroizaolacyjne. Konstrukcje te, w zaleznosci od warunkow lokalnych, wykonywane s~ w ro:mych technologiach i zagl~bione Sil. na r6zne gl~bokosci. Podstawowe oczekiwania w stosunku do przeslon hydroizolacyjnych, mozna okreslié w spos6b nast~puj~cy : wysokie wlasnosci izolacyjne, zachowanie dlugoletniej funkcjonalnosci, odpornosé na cisnienie hydrostatyczne, odpornosé na deformacje wywierane przez czynniki zewn~trzne; wysoka odpornosé na korozj~ powodowan~przez wody 0 roznych typach mineralizacji; spoiwo buduj~ce przeslon~ nie powinny wywieraé negatywnego wplywu na otaczaj~ce srodowisko. Wymagania te spelniaj~ bariery hydroizolacyjne wykonywane przy zastosowaniu spoiw na bazie modyftkowanych il6w (technologia PRGW). Artykul przedstawia por6wnanie wynik6w badan wybranych parametr6w geotechnicznych wal6w przeciwpowodziowych, przed oraz po zabudowie przeslon hydroizolacyjnych. Siowa kluczowe: bariery hydroizolacyjne. zabepieczenia przeciwpowodziowe ABSTRACT For several years in Poland are intensively repairs and construction of hydro-technical objects, includin~ flood protection. An important element of the works are hydroinsulation barrier. Depending on loca: conditions, the barrier are made in different technologies and to various depths. The basic expectations foi waterproofmg barriers, can be determined as follows: - high insulating properties, long-term functionality, resistance to hydrostatic pressure, resistance to deformation, - high resistance to corrosion caused, no impact on the environment. These requirements carry out of waterprooftng barrier made using binders based on modifted clays (PRG~ technology). The article shows the results of a comparison of selected geotechnical parameters, before and after th, construction ofwaterprooftng barriers. Keywords : hydroisulation barrier, flood protection 22

54 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTICnON CONTRE les INONDATIONS WSPotcZESNE PROBlEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FLOOD DEFENCES TODAY'S PROBlEMS ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNOLOGII USZCZELNIANIA PODLOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE HYDROTECHNICZNYM - WIELOLETNIE DOSWIADCZENIA PRGW KUS R. i, SLOWIKOWSKI D. 2 J.] Przedsi'ibiorstwo Robot Geologiczno-Wiertniczych G.Janik R.Kus sj., ul. Nowopogonska 4, Sosnowiec, Poiska, aw ~ry) ych i10n ). izle 16w ling Jcal for STRESZCZENIE Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych znalazlo szerokie zastosowanie w realizacji inwestycji hydrotechnicznych. Na szerok~ skal~ stosowane Sil. r6zn.ego rodzaju roboty bezwykopowe w celu uszczelnienia i wzmocnienia gruntu, wa16w oraz remont6w obiektow hydrotechnicznych. Najcz~sciej stosowane Sil. technologie DSM (Wgl~bne Mieszanie Grontu), WIPS (Wibracyjnie Iniekowana przeslona.szczelinowa), Iniekcja niskocisnieniowej i strumieniowej, wibroflotacja:. Cz~sto stosbwanll. praktykll.jestlll.czenie technologii w celu rozwill.zania bardziejzlozonychproblemow geotechnicznych. Doswiadczenia PRGW wynikaj~ce z 20 letniego wykonawstwa przeslon hydroizolacyjnych, wzbogacone doswiadczeniami z powodzi 1997 oraz 2010 pozwalajll. na praktyczllil. ocen~ stosowanych technologii zabezpieczeij. przeciwfiltnicyjnych. Referat przedstawia praktyczne zastosowania zrozn.icowanych technologii na wybranych przykladach realizacji projektow. Siowa kluczowe: bariery hydroizolacyjne, zabepieczenia przeciwpowodziowe, specjalne roboty geotechniczne ABSTRACT Execution of special geotechnical works is popular in hydrotechnical engineering. Very popular are various types of trenchless method dedicated to seal, consolidation and strengthen of soil, embankments and hydrotechnical engineering objects repair. The most commonly used are the DSM (Deep Soil Mixing) technologies, WIPS (Vibro Injcted Thin Wall), low-pressure injection, jest-grouting and vibro-flotation. Often the practice is to combine technologies to solve complex geotechnica:l problems Ce.g. combining DSM and high pressure injection). Experience PRGW under 20 years of performance waterproofmg barrier, as well as experiencesof flood in 1997 and 2010 year show practical evaluation ofhydroinsulation technology. The paper show practical application ofmany types oftechnology dedicated different problems solving. Keywords : hydroisulation barrier, floodprotection, specialgeotechnical works GW the 23 -

55 PROBlEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtClESNE PROBUMY OCHRONY PRZEC1WPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEfENCES TODAY'S PROBLEMS USZCZELNIAJf\CE SPOIWA ILOWO-CEMENTOWE MIKHOSTRUKTURA 1 WLASCIWOSCI 1 2' 3 WOJCIK L., IZAK P.,KUS R. 1,2 Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydziallniynierii Materialowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, Krakow, Polska, 1Iukwoj(ij).agh.edu.pl. 2 3 przedsi?biorstwo RobOt Geologiczno-Wiertniczych G.Janik R.Kus sj., ul. Nowopogonska 4, Sosnowiec, Polska, STRESZCZENIE Spoiwa ilowo-cementowe znajduj'l. zastosowanie gl6wnie przy budowie i konserwacji budowli hydrotechnicznych, gdzie gl6wnym czynnikiem przydatnosci jest ich duza szczelnosé. lednak poprzez modyfikacje ich wlasciwosci mog'l. one byé stosowane r6wniez w innych gal~ziach budownictwa. W pracy scharakteryzowano wlasciwosci reologiczne i UZytkowe spoiw uszczelniaj'l.cych sporz'l.dzonych na bazie zawiesin ilowo-cementowych. Zbadano wplyw zmian skladu wodnych zawiesin w ukladzie il-cementmodyfikator na ich wlasciwosci reologiczne. Wyznaczono krzywe plyni~cia oraz sztywnosé struktur pseudotiksotropowych. Przeprowadzono obserwacje SEM zar6wno swiezych jak i stwardnialych spoiw. Na ich podstawie okreslono procesy fizykochemiczne, kt6re wplywaj'l. na zachowania reologiczne zawiesin oraz powstaj'l.c'l. wewn~trzn'l. struktur~. Na stwardnialych spoiwach okreslono ich parametry uzytkowe. Siowa kluczowe: spoiwa ilowo-cementowe, wspolczynnikfiltracji, pseudotiksotropia ABSTRACT Clay-cement based binders are finding application mainly in construction and the maintenance of hydrotechnical buildings, where their very low filtration coefficient is a main factor of the usefulness. However, by the changes oftheir properties they can be applied also in other branches of the construction The rheological and the usable proprieties of sealing binders prepared on the base of clay-cement suspensions were characterized in this work. The influence of the changes of the composition on rheological properties of water suspensions in the configuration clay-cernent-modifier was examined. The flow curves and the stiffness of pseudothiksotrophy structures was marked. Observations SEM were conducted both fresh and hardened binders. On this basis physics-chemical processes, which influence on the rheological behaviours of suspensions and the coming into being internai structure were defme. The usable parameters were qualified on hardened binders. Keywords : clay-cement binders, filtration coefficient, pseudo-thixotropy 24

56 PROBLEMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W REMONTACH 1 MODERNIZACJI WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH viec, >udowli poprzez aych na :ementstruktur :>iw. Na sin oraz mce of :fulness. :tion -cement ological 1 curves :ed both ological ~ameters KLEDYNSKI 2. 1, FALACrnSKl P. 1, MACHOWSKA A. 1 JPolitechnika Warszawska, Wydzial1niynierii Srodowiska, Pl. Politechniki 1, Warszawa, Polska zbigniewkledvnski(ij).is.pw.edll.pl.. STRESZCZENIE Artykul prezentuje stosowane w Poisce technologie modernizacji walow przeciwpowodziowych ze szczegolnym uwzgl~dnieniem wykorzystania ubocznych produktow spalania w postaci popiolow fluidalnych z w~gla kamiennego lub brunatnego. W artykule scharakteryzowano rodzaje, wlasciwosci i potencjalne pola zastosowania zawiesin twardniej~cych wytwarzanych z udzialem ubocznych produktow spalania. Opisano zrealizowany odcinek przeslony przeciwfiltracyjnej wykonanej z zawiesiny twardniej'lcej na bazie ubocznych produktow spalania, Slowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiolyfiuidalne, zawiesiny twardniejqce ABSTRACT The paper presents technologies of dikes' modernisation applied in Poland, especially considering the utilisation ofby-products such as fluidal fly ash from bituminuous coal and lignite combustion. The paper describes types, properties and potential application field for hardening slurries mainly composed of combustion by-products. The executed section of cut-off wall made of hardening slurry with addition of fluidal fly ash was presented in the article. Keywords: combustion by-products,fluidalfly ash, hardening slurries 25 ~..., -,~..,,,..,...-,,,.-.. ~ '( ""~ j f Session.'S~~:;-sr2. '. ~, 1>..,.'j.". ~"'..:!-''''' 'i

57 PROBLfMES ACTUElS DE LA PHOlICTION CONTRE LES INONDATIONS WSPétCZESNE PROBLfMY OCHRONY PHZECIWPOWODZIOWEJ ANTl flood DEfENCES - TODAY'S PROBLfMS METODYKA OCENY SKUTKOW AWARII ZAPOR ZIEMNYCH 1 BETONOWYCH NA PRZYKLADZIE ZAPORY CHANCZA 1ZAPORY BESKO PIORECKI M. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie, UI. Pilsudskiego 22, Krakôw, Poiska STRESZCZENIE Referat dotyczy tematyki zwi<\.zanej z zagrozeniami powodziowymi b~d<\.cymi skutkiem katastrof budowli pi~trz<\.cych, jakimi s<\. zapory wodne. Przepisy Dyrektywy powodziowej 2007/60/WE zobowi<\.zuj<\. kraje czlonkowskie do opracowania do kolka 2013 roku map zagrozenia i ryzyka powodziowego. Jednym z ekstremalnych rodzaj6w zagrozen powodziowych, jaki powinien byé uwzgl~dniony w tych dokumentach s<\. zagrozenia wywolane katastrof<\. zap6r zbiornik6w wodnych. W ramach przygotowania do wdrazania Dyrektywy powodziowej w powyzszym zakresie RZGW w Krakowie w 2009 r. podj<\.l si~ realizacji wsp6lnie z Osrodkiem Technicznej Kontroli Zap6r IMGW w Warszawie projektu pilotazowego,. kt6rego ostatecznym celem bylo wyznaczenie stref zalewowych dia zalozonych scenariuszy katastrofy zapory ziemnej zbiomika w Chanczy i zapory betonowej zbiomika w Besku. W ramach projektu, wsp61finansowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz srodk6w.budzetowych dokonano analizy obu obiekt6w i opracowano scenariusze katastrof (l<\.cznie 97 scenariuszy dia obu zap6r). Nast~pnie dokonano obliczen symulacyjnych, a na podstawie uzyskanych wynik6w dia fali powodziowej powstalej wskutek katastrofy zapory w dolinie ponizej wyznaczono zasi~gi stref zalewowych. W obszarach wyznaczonych stref zalewowych przeprowadzono inwentaryzacj~ zabudowy i infrastruktury zagrozonej w przypadku katastrofy obu zap6r. R6wnoiegie do dzialan prowadzonych w ramach projektu trwaly prace zwi<\.zane z opracowaniem podr~cznika metodycznego zawieraj<\.cego najistotniejsze informacje i wskaz6wki w zakresie wykonywania w przyszlosci podobnych projekt6w dia innych obiekt6w pi~trz<\.cych na terenie kraju. Opracowanie metodyk bylo jednym z gl6wnych cel6w projektu i odnosilo si~ do kazdego' etapu prac - pocz<\.wszy od zebrania niezb~dnych danych wejsciowych, az do opracowania koncowych map prezentuj<\.cych zasi~gi stref zalewowych i czasy propagacji czola fali powodziowej. Slowa kluczowe: katastrofa. zjawisko ekstremalne AB8TRACT The paper concems the subject of flood hazards as a result ofdam disasters. The EU Member States are obligated to prepare the flood hazard maps and flood risk maps by the end of 2013 in accordance with the provisions 01 Flood Directive 2007/60/EC. One of the extreme types of flood hazards that should be considered in these documents are threats caused by dam disasters. In the process of preparation for the implementation of Flood Directive in the above-mentioned scope, the RZGW in Krakow in 2009, undertook the implementation, ir partnership with the Dams Monitoring Center of the Institute of Meteorology and Water Management ir Warsaw, ofthe pilot project which fmal result was to determine floodplains for assumed disaster scenarios of the earth dam Chancza and the gravity dam Besko. Within the project, co-fmanced by the Norwegian Financia Mechanism and budgetary appropriations, the two objects were analyzed and disaster scenarios (in total 9~ scenarios for both dams) were developed. Then simulation calculations have been done and based on the obtaine( results for the flood wave caused by the dam disaster, the range of floodplain zones were determined in the valle; downstream ofthe dam. An inventory of buildings and infrastructure at risk of flooding in case ofdisaster of bot] dams were carried out within the determined floodplain zones. ParaUel to actions under the project the works connected with development of the methodological handbook werl carried out. It contains essential information and guidance in carrying out sirnilar projects in the future for th other damming objects in the country. Development of methodologies was one of the main objectives of th project and referred to each phase of the work - from necessary input data collection, until the development ofth final maps presenting floodplain zones and flood wave head propagation times. Keywords: disaster, extreme phenomena 26

58 PROBLfMES A.CTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDA.T10NS WSPOtCZESNE PROBLfMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ A.NTI FlOOD DEFENCES TODA.Y'S PROBLEMS ZASTOSOWANIE KOMPLEKSOWYCH METOD GEOFIZYCZNYCH DO BEZINWAZYJNEGO BADANIA STAND TECHNICZNEGOWALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH GOL~BIOWSKIT. l, TOMECKA-SUCHON S.2, FARBISZ J. 3 IUdowli :t kraje lnym z tach slt RZGW [GW w 'ch dia Besku. rodk6w dla obu dziowej Iszarach :onej w :l(cznika yszlosci :dnym z danych opagacji JAkademia Gorniczo-Hutnicza - Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska - Katedra Geofizyki Al. Mickiewicza 30, Krakow, Polska. 2Akademia Gorniczo-Hutnicza - Wydzial Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska - Katedra Geofizyki Al. Mickiewicza 30, Krakow, Polska, 3Przedsi~biorstwo Badan GeoflZYcznych - Oddzial we Wroclawiu Al. Jaworowa 19, Wroclaw, Polska, ;.farbisz(â).rbg.com.pl STRESZCZENIE W artykule przedstawiono mozliwosé zastosowania wybranych technik geofizycznych do detekcji i monitoringu rozkladu stref niebezpiecznych rozlumien w walach przeciwpowodziowych. Standardowl{ na dzien dzisiejszy techniklt badania stanu technicznego wal6w jest wiercenie otwor6w i laboratoryjna analiza. pobranego z nich materialu oraz punktowe baclania geotechniczne. Obie metody badail dajlt jedynie informacje punktowe 0 stanie technicznym badanego walu, a przy duzych odleglosciach pomi~dzy punktami wiercen i sondowaij. informacje te Sl{ bardzo ubogie. Nowoczesnym uzupelnieniem badaij. punktowych moglt byé.techniki geofizyczne, kt6re dostarczajlt informacji ci~lych 0 rozkladanie stref rozlutnieij. w walach przeciwp0wodziowych. Waznym aspektem badaij. geofizycznychjest ich nieinwazyjnosé, niskie koszty i relatywnie kr6tki czas uzyskania informacji przestrzennej 0 stanie technicznym badanych wal6w. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badail geofizycznych prowadzonych na obwalowaniach rzeki Wisly w rejonie Krakowa oraz Odry w rejonie Wroclawia. Badania prowadzono przy pomocy metod: GPR (georadarowej), obrazowania elektrooporowego oraz profilowania elektromagnetycznego (konduktometrii). Profile pomiarowe zaprojektowano pomi~dzy punktami, w kt6rych wykonano wiercenia i sondowania dynamiczne, co pozwolilo na korelacje informacji geofizycznych i geotechnicznych. Siowa k1uczowe: GPR, obrazowanie elektrooporowe, profilowanie elektromagnetyczne. waly przeciwpowodziowe,bligated isions of in these :If Flood ation, in nent in os of the ~inancial total 97 obtained he valley :rofboth aok were 'e for the es of the eut orthe ABSTRACT The possibility of using of selected geophysical methods for detection and monitoring of dangerous loose zones in the river embankments was presented in the paper. Presently, standard technique for examination of technical conditions of the river embankments is drilling of boreholes and laboratory analysis of ground samples taken from the boreholes. Additionally geotechnical soundings are carrying out in selected points on the embankment. Both rnentioned techniques deliver only punctual information about technical condition of examined embankment and if distances between boreholes and points of geotechnical soundings are large such information is very pool Modem supplementation of standard, punctual techniques might be geophysical methods which deliver continuous information about technical condition of the river embankments and allow to outline dangerous loose zones in these structures. Important aspects of geophysical methods are: low costs of measurements, relatively short time needed for gathering of spatial information about technical condition of examined embankment and first ofall these methods are non-invasive. Selected results ofgeophysical surveys carried out on the embankments ofthe Vistula river in Cracow and of the Odra river in Wroclaw were presented in the paper. Terrain surveys were conducted using the following methods: GPR (georadar), resistivity imaging and e1ectromagnetic profiling (conductometry). Measurement profiles. were. designed betweenj~9r~jlolesand points of geotechnical soundings (usingdivinkroq) which allowed to correlate geophysical and geoù:chnical information. '. Keywords: GPR. resistivity imaging, electromagnetic profiling, river embankments 27 -

59 SYMPOSIUM EUROPÉEN - SYMPOZJUM EUROPEJSK1E - EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLfMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZfSNE PROBLfMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FlOOD DEFENCES - TODAY'S PROBLEMS WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA ARCGIS W OCHRONŒ- PRZECIWPOWODZIOWEJ ZAWISLINSKI RI, NOWOGRODZKI L. 2, fdobrowolski A,3 1Esr; Polslca, Bonifraterska 17, Warszawa, Polslca, 2 Esri Poiska, Bonifraterska 17, Warszawa, Poiska, 3 The Main School offire Service, The Committee for Research Risks Related to Water, Polish Academy ofscience, Poland, STRESZCZENIE W referacie przedstawione zostan~ wyniki analiz zwié\.zanych z opracowaniem map powodziowych, ktore zgodnie z dyrektyw~powodziow~powinny skladaé si~ z dwoch elementow: map zagrozenia powodziowego przedstawiaj~cych strefy zalewu wody wraz z jej gl~bokosci~ oraz map ryzyka powodziowego. Jako teren analiz przyj~to obszar w okolicy miejscowosci Swiecie. Autorzy referatu, do przeprowadzenia analiz i zaprezentowania ich wynikow posluzyli si~ oprogramowaniem ArcGIS fmny ESRI.. Zaprezentowane zostan~ mozliwosci wykorzystania oprogramowania ArcGIS w sytuacjach kryzysowych, a przede wszystkim sposoby generowania warstw g~stosci obiektow krytycznych z uwzgl~dnieniem. wag poszczegolnych obiektow, jak rowniez warstw pomocnych do ewakuacji ludnosci znajduj~cej si~ w strefie zagrozenia. Autorzy skupi~ uwag~ na mozliwosciach interoperacyjnych oprogramowania ArcGIS wykorzystuj~c do prezentowanych symulacji rome typy danych geoprzestrzennych przechowywanych w roi:nych fonnatach (rnapy papierowe, dane rastrowe i bazywektorowe). Jednym z kluczowych zagadnien poruszanych w referacie b~dzie omowienie mozliwosci wykorzystania najnowszych narz~dzi mobilnego GIS pozwalaj~cych na znacznie lepsz~ koordynacj~ dzialan operacyjnych w strefie zagrozenia. Siowa kluczowe: mapy powodziowe, mapy zagroienia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego ABSTRACT This paper will present the results of analysis related to the development of flood maps, which according to the Floods Directive should consist of two components: flood hazard maps showing the flood waters zones including its depth and flood risk maps.. Discussed analyses were perfonned within the vicinities ofthe town ofswiecie. Esri ArcGIS software has been used by the authors for analyses and presentation of their results. The paper will present possibilities to use ArcGIS software in crisis management. The authors, first of ail, will focus on methods of generating the layers of critical infrastructure density, with consideration 01 importance ofparticular objects. They will also present layers supporting evacuation from hazard zones. Using different types ofgeospatial data, stored in different fonnats (paper maps, raster and vector databases), for the needs ofsimulation, the authors will focus on the interoperability ofarcgis. One of the key issues raised in this paper is to discuss the possibility of using the latest GIS mobile tooh ailowing for much better coordination of operational activities in the hazard zone. Keywords: flood maps, flood hazard maps, flood risk m.aps 28

60 PROBlfMES ACTUElS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS wspotczesne PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ A~ FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBlfMS SPOSOBY REPREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH,MODELOWANlA HYDRODYNAMICZNEGO PRZEPLYWOW POWODZIOWYCH TYMKOWp.l, STODOLAKR. 2 'ence, l, kt6re iowego o teren,li si~ vych, a ~ wag 'strefie Ijé:\;C do matach ystania ;yjnych IInstytut Geodezji i Geoinformatyld, Uniwersytet Przyrodniczywe Wroclawiu, ul. Grunwaldzka 53, Wroclaw, Polska, 2 linstytut Intynierii Srodowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, pl. Grunwaldzki 24, Wroclaw, Polska, e-ami/: STRESZCZENIE Tworzenie map zasi~g6w powodzi i przewidywanie jej skutk6w opiera si~ mi~dzy innymi na wykorzystaniu modeli hydrodynamicznych. Z drugiej strony rozw6j technik pozyskiwania danych geodezyjnych oraz oprogramowania i standard6w dia system6w GIS s1dania do wniosku, ze interoperacyjnosé oraz geometria 3D stanowilt sciezk~ rozwoju tych system6w na najblizsze lata. Ewolucja system6w GIS w tym kierunku wymusi rowniez dostosowanie specjalistycznego oprogramowania naukowego wykorzystujltcego dane przestrzenne Gakim slt systemy modelowania hydrodynamicznego) jak i sposobu realizacji badan do nowych standard6w gromadzenia danych. W pracy zaprezentowano przeglltd technik oraz sposob6w pozyskiwania i przygotowania danych geoprzestrzennych dia modelowania hydrodynamicznegoprzeplywow powodziowych.. Przedstawiono specyfik~ przygotowania opisu geometrii koryta i terenow zalewowych oraz informacjio formach pokrycia terenu, ktore majé:\; wplyw na opory przeplywu w zale:znosci od przyj~tego modelu ruchu cieczy. Szczeg6lnlt uwag~ poswi~cono wst~pnym pracom autor6w nad rozwojem metodyki generowania przestrzennych, numerycznych modeli dolin rzecznych w postaci bazy danych GIS 3D uwzgl~dniajltcych zlo:lonosé system6w modelowania powodzi. Proponowana koncepcja modelu przestrzennego opiera si~ na wiernej, tr6jwymiarowej prezentacji rzeczywistosci obejmujltcej geometri~ obiektow naturalnych i antropogenicznych. Siowa kluczowe: modelowanie hydrodynamiczne, GIS, numeryczne modele terenu, 3D rding to 'S zones lle town results. ;t of all, ltion of es. abas~s), ile tools ABSTRACT In mapping of flood inundation extents and prediction of flood effects digital hydrodynamic rnodels are cornmonly used. On the other hand observation of the development of spatial data collection techniques, software and standards for GIS leads to the conclusion that interoperability and 3D geometry underline evolutionary path ofthese systems in the coming years. The evolution of GIS in this direction will force the adaptation of specialized scientific software using spatial data (e.g. systems of hydrodynamic modeling) and research methods to create new standards for data collection. The paper presents an overviewof techniques and methods for obtaining and preparing geospatial data for hydrodynamic modeling of flood flows. The specificity of the preparation of riverbed and floodplains geometry description and information about the types of land coyer, which affect the flow resistance depending on the model of fluid motion, was also shown. In particular, authors preliminary work on developing a methodology to generate the spatial numerical models of the river valleys in the form of GIS 3D database taking into account the complexity of its use in flood flows modeling is presented. The proposed model is a faithfui, three-dimensional representation of reality, taking under consideration the geometry ofnatural and anthropogenic objects. Keywords: hydrodynamic modelling, GIS, DTM, 3D 29 -

61 PROBLEMES ACTUElS DE LA PROlfCTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOtCZESNE PROBLEMY OCHRONV PRZECIWPOWOOZIOWEJ AN11-FLOOD DEFENCES TODAV'S PROBLfMS BunOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W OCENIE MALEJ RETENCJI KIESTRAD. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Iniynierii Srodowiska, Zaklad Agro- i Hydrometeorologii, Plac Grunwaldzki 24, Wroclaw, Poiska, STRESZCZENIE Niniejsza praca prezentuje UZycie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w ocenie przestrzennej zdolnosci retencyjnej zlewni Widawy. Oprogramowanie GIS (ArcView GIS i jego rozszerzenie ArcView Spatial Analyst) zostal:o uzy"te do oceny potencjalnej retencji na badanym obszarze. Publikacja przedstawia jak zintegrowana rnetoda (wymagaj~ca dokonania analizy r6morodnych map ternatycznych i innych elernent6w informacji 0 terenie wykonanych przez wyzej wspornniane narz~d.zie GIS) moze porn6c w ocenie calej retencji. Om6wione zostal:y charakterystyki zlewni jakie proponuje si~ przyj~é do oceny mal:ej retencji. W oparciu 0 dane zgrornadzone w bazie GIS symulowano r6me sytuacje hydrologiczne. Wyniki tych symulacji przedstawiono na rnapach w postaci zr6znicowanych kolorystyeznie obszar6w, dia kt6rych podane sllwielkosei reteneji wyrazone w mm sl:upa wody. Celem prowad.zonych badan jest osi~i~eie rezultatow mog~cyeh stanowié podstaw~ do takiego ksztal:towania obiegiem wody, ktore umozliwi realizaej~ zrownowazonego ekologieznie rozwoju regionu. Przestrzenny charakter danyeh uwzgl~dnianych przy ocenie reteneji w zlewni wskazuje, ze zadanie moze i powinno byé realizowane w oparciu 0 System Infonnacji Geograficznej. Niniejsza praca stanowi element rozprawy doktorskiej autora, kt6rej promotorem jest dr hab. in:z. Czesl:aw Szczegielniak. Siowa kluczowe: mala retencja, ziewnia, analizyprzestrzenne, GIS ABSTRACT This paper presents the use ofa Geographie Information System (GIS) in assessing the spatial distribution of small retention in Widawa river catchment. A desktop GIS (ArcView GIS and the AreView Spatial Analyst extension) was developed to estimate the potential retention to researched area. This paper explains how an integrated approach (involving analysis of various thematic maps and other attribute infonnation ofa industrial area using the above-mentioned desktop GIS) eould help in assessing the amount of retention. The charaeteristies of the catchment which are proposed to take for assessment small storage capacity were described. On the grounds of data taken for base of GIS various hydrological situations were simulated. Results ofthese simulations were presented on maps as various eolor areas for which values of retention are given in mm of water. Acquired results could be base to fonnation of water circulation, which possible realize ecological sustainable development of the region. The spatial character of data taken for assessment of retention in the catehment indicate that task can be and should be realized with system GIS. This paper presents element of debate of doctor's author, which Assistant Profesor Czeslaw Szczegielniak is promoter. Keywords: small retention, catchment, spatial analysis, GIS 30

62 PROBlfMES I\ClUas DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDI\TIONS WSPOtCZESNE PROBlfMY OCHRON\' PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI FlOOD DEFENCES TODAY'S PROBLEMS MODELOWANIE DEGRADACJI KORYTA ODRY 8RODKOWEJ PODCZAS PRZEPLYWOW POWODZIOWYCH PARZONKA W. l, KASPEREKR. 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Intynierii Srodowislca, plac Grunwaldzki 24, Wroclaw, Polslca, Jwlodzimierz.parzonka(âJ.dzmiuw.wroc.pl.2robert.kasperek(âJ.dzmiuw.wroc.pl lnosci oceny gajltca lanych :ostaly i tych Jodane akiego :gionu. noze i leslaw STRESZCZENIE W koncu XIX wieku skanalizowano Gornlt Odr~, na odcinku od Koila do Wroclawia. Ponizej ostatniego stopnia wystltpila intensywna erozja liniowa i lokalna. To zjawisko wyst~ilo najpierw ponizej jazow wrodawskich (km 252) wybudowanych w 1897 r., potem ponizej stopnia R~dzin (km 261,2, 1922 r.), a nast~pnieponizej stopnia Brzeg Dolny (km 281,7, 1958 r.). Aktualnie budowany jest kolejny stopien Malczyce (km 300,2014 r.?). Zasi~g erozji liniowej ponizej stopnia BrZeg Dolny wyniosl 50 km w 1992 r. i 65 km w 2007 r. Obj~tosé wyerodowanych osadow dennych wyniosla srednio na tym odcinku 0,1 mil. m 3 rocznie. Spowodowalo to znaczne pogl~bienie dna, wymywanie drobnych ziaren i utworzenie warstwy obrukowania dna. Katastrofalna pow6dz w 1997 r. zniszczyla cz~sciowo to obrukowanie. Dia przerwania dlugofalowej degradacji koryta Odry Srodkowej na odcinku Malczyce-Scïnawa, opracowano na poczlttku XXI wieku Program naprawy, uwzgl~dniajltc wymogi ekolog6w i przyrodnikow. Rozwil\,Zanie oparte jest 0 cz~sciowe wypemienie ubytk6w za pomoclt dwoch warstw - dolnej z drobnego zwïru i g6rnej z grubego zwiru stanowiltcego sztuczne obrukowanie~ Modelowanie procesu degradacji koryta rzeki i dlugofalowego oddzialywania strumienia na naprawiony odcinek zostalo oparte 0 symulacj~ numerycznlt i pomiary na modelu hydraulicznym w laboratorium. Zastosowalismy program TRANS oraz metod~ Meyera-Petera i Müllera do okreslenia poczlttku ruchu czll,stek stalych oraz intensywnosci transportu czll,stek rumowiska wleczonego. Siowa kluczowe : pow6di, transport rumowislca wleczonego, erozja dna rzeki tion of ate the ysis of lesktop.ch are 'fthese rnmof,logical l in the lniak is ABSTRACT On the end of XIX century the upper Odra was channelized between Kozle and Wroclaw. Below last barrage, intense local and linear erosion appeared. This erosion occurred frrst below the Wroclaw weirs (km 252) constructed in year 1897, then below the barrage Rl(dzin (km 261,2, 1922), and finally below the barrage Brzeg Dolny (km 281,7, 1958). Currently under construction is the next barrage Malczyce (km 300, 2014?). The extent of linear erosion below the barrage BrzegDolny amounted 50 km in 1992 and 65 km in The volume of the eroded bed sediments equalled on this reach 0,1 mill. m 3 per year. It led to great deepening of the riverbed, washing-out of finer particles and formation of bed pavement. The catastrophic flood in 1997 has destroyed partially this pavement cover. To stop the long - term degradation ofthe Middle Odra riverbed on the reach Malczyce - Scinawa, the Program of riverbed improvement was elaborated on the beginning of XXI century, taking in account the ecological and environmental needs. The solution is based on the partial filling-up ofthe eroded holes by two layers - the lower layer (fme gravel), and the upper layer (coarse gravel) ofartificial pavement. The modeling of the degradation process of the riverbed and of the long-term action of the stream on the repaired reach is based on numerical simulation and on hydraulic laboratory flumes. We used the programme TRANS and the Meyer-Peter and Müller approach to determine the beginning of solid transport and the transport intensity ofbed 10ad partic1es. Keywords : flood, bed load transport, riverbed erosion 31 -

63 PROBlfMES ACTUELS DE la PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPOteZESNE PHOBlfMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I\NTI FtOOO DEFENCES 100l\Y'S PHOBLEMS POWODZIE DZIALANIA DOLNOSLi\SKIEGO ZARZJ\DU MELIORACJI 1 URZi\DZEN WE WROCLAWIU GUSTOWSKA J. l, LUBACZ E. 2, RAMZA A. 3 JDolnoslqs/d Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych we Wroclawiu, al. Matejki 5, ] DolnoSlqs/d Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych we Wroclawiu, al. Matej/d 5, J Dolnoslqs/d Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych we Wroclawiu, al. Matejki 5, STRESZCZENIE Powoctzie nalez~ do najczl(sciej wystl(pujllcych zagrozen naturalnych na terenie Dolnego Sillska. Zlozony uklad fizjograficzny dorzecza Odry, na obszarze ktorego polozone jest wojewodztwo dolnoslélskie, sprzyja wystl(powaniu wysokich i intensywnych opadow oraz zwi'lzanych z nimi naglych wezbrail powoctziowych w obszarach gorzystych. W rejonach nizinnych charakterystyczne jest dlugotrwale wyst~powanie wysokich stan6w w6d powodziowych. Ochrona przed powoctzill, zgodnie z polskim prawodawstwem, jest zadaniem organ6w administracji rzlldowej i samorz~dowej m. in. MarszalkaWojewodztwa Doinosillskiego, kt6rego zadania w powyzszym zakresie realizuje Doinosillski Zarz~d Melioracji i Urzllctzeil Wodnych we Wroclawiu. Ocena stanu technicznego urzlldzen sluzllcych ochronie przeciwpowodziowej na terenie wojewodztwa doinosillskiego jest wyznacznikiem dzialail DZMiUW we Wroclawiu, przedstawionych na przyklactzie powoctzi w 201 Or., obejmuj~cych zarowno bezposrednill akcj~ podczas powoctzi, jak rowniez czynnosci prowactzone po jej zakoilczeniu majllce na celu przywr6cenie wlasciwego. stanu infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej. Przedstawione zostanll zagadnienia szkod powoctziowych w' majlltku administrowanym przez Doinosillski Zarzlld w tym m.in katastrofalne skutki wezbrania w zlewni Nysy LUZyckiej na przykladzie cieku Miedzianka, jak r6wniez kwestie pozyskiwania srodkow finansowych na usuwanie powstalych uszkodzen. Siowa kluczowe: ochrona przeciwpowodziowa, usuwanie skutk6w powodzi ABSTRACT Floods are among the most frequent natural hazards in Lower Silesia. Complex physiographical grid of the, River Odra basin, within which Lower Silesia is situated, is in favour ofhigh and intensive precipitation and. sudden flood surges related to it, in mountainous areas. In the 10wland areas, long lasting high flood water is characteristic. Flood protection, under existing legislation in Poland, is under administration of the government and self-government entities, among others the Marshal of Lower Silesia Province, whose obligations lie within the scope of activities of the Lower Silesia Board of Amelioration and Water Structures in Wroclaw (DZMiUW). Assessment of the technical state ofthe facilities and structures serving as flood protection within the area oflower Silesia, provides framework for the scope ofactivities ofdzmiuw in Wrodaw, an example being the period offlood in 2010 when it encompassed the direct flood action, as well as activities carried out after it, aiming at restoration of the flood protection infrastructure. The study hereby presents flood damage ofthe estate under the administration oflower Silesia Board, inter alia, the disastrous consequences ofthe surge within the sub-basin ofthe River Nysa LUZycka on the example ofthe w~ter course ofthe River Miedzianka, as well as the problem ofobtainmentoffunds for the removal ofthe damage suffered. Keywords : floodprotection, flood damage restoration 32

64 PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÔlCZESNE PROBLEMY OCHRON\' PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTl-flOOD DEfENCES - 10DAY'S PROBlEMS WPLYW ZDARZEN POWODZIOWYCH NA RZEKACH GRANICZNYCH NA ZMIANF; SPOSOBU WSPOLPRACY TRANSGRANICZNEJ 'roc. pl 021 ;f21 BARANSKI P.', STANECKA M. l 'Mifldzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, ul. M Curie-Sklodowskiej 1, Wroclaw Po/ska, } Mifldzynarodowa Komisja Ochrony Odry przedzanieczyszczeniem, ul. M Curie-Sklodowskiej 1, Wroclaw, Po/ska, magdalena.stanecka(â).mkoo.pl Jzony )rzyja Iwych :okich miem 6rego h we iztwa ladzie lllosci hrony ljlttiru Nysy ch na )fthe n and Iter is f the vhose ivater : area being after )fthe surge anka, - STRESZCZENIE powodzie, kt6re z roznym nasileniem i czc(stotliwosci1l nawiedzaj1l obszary zarnieszkiwane przez czlowieka a niejednokrotnie S1l bardzo dotkliwe w skutkach, sprawily, ze czlowiek zac~l mysleé 0 skutecznym sposobie zapobiegania skutkom powodzi. Wydarzenia te uzmyslowily jak wazne jest wlasciwe planowanie przestrzenne na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz jak niezbc(dne S1l dokumenty planistyczne dotycz1lce oceny ryzyka powodziowego. Gremia mic(dzynarodowe podjc(ly dzialania zwilizane z zarz1ldzaniem ryzykiem powodziowym i potraktowaly ten problem z najwyzsz1l rang1l. Efektem tych dzialan bylo przyjc(cie w ramach Wsp6lnoty Europejskiej w dniu 23 paidziemika 2007 roku przez Parlament Europejski i RadC( Unii Europejskiej Dyrektywy 2007/60fWE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarntdzania nim. Gl6wnym celem Dyrektywy Powodziowej jest kompleksowa koordynacja i wdrazanie jej zalozen W obrc(bie danego dorzecza przez panstwa, kt6rych terytorium znajduje sic( w tym dorzeczu. W tym celu panstwa te powinny ustalié zasady wspolpracy i opracowywania niezbc(dnych dokumentow wymaganych przez tc( dyrektywc(. Na terenie MiC(dzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry wspolpraca ta pornic(dzy Polsklb Republik1l Federaln1l Niemieck1l i Republik1l Czesk1l odbywa sic( w ramach Grupy Roboczej G2,,Powodi", ktora w strukturach MiC(dzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest odpowiedzialna mic(dzy innymi za prawidlowe wykonywanie zalecen Dyrektywy Powodziowej. Niejednokrotnie jednak przebieg coraz to nowych zdarzen powodziowych ma wplyw na zmianc( odg6mie zalozonej koncepcji wsp6lpracy transgranicznej w ramach ochrony przeciwpowodziowej. Zdarzenia te uswiadamiajlb ze kazde dorzecze i kazdy region w jego obrc(bie wymaga charakterystycznego dia siebie podejscia. Referat ten opisuje, jaki wplyw na zrnianc( sposobu wsp6lpracy transgranicznej rnialy zdarzenia powodziowe, kt6re wystlijjîlyw ostatnich latach. Ukazuje on, ze niezwyk1e waznajest ci~la koordynacja przygotowywanych dokument6w planistycznych, kt6re S1l istotne dia zarz1ldzania ryzykiem powodziowym w poszczeg6lnych regionach transgranicznych. Slowa kluczowe: dyrektywa powodziowa, komp/eksowa koordynacja, wsp6lpraca transgraniczna ABSTRACT Floods, which strike the areas inhabited by humans with varying intensity and frequency, have often very severe consequences. They have caused the man to start thinking about an effective way of preventing the effects of floods. These events highlighted the importance of proper land use planning on the areas vulnerable to flood events and the necessity ofpreparing the planning documents concerning flood risk assessment. International assemblies have taken actions connected with flood risk management and gave this issue the highest importance. As an effect ofthose activities, the Directive 2007/60/EC of the European Parliament and ofthe Council on the assessment and the management of flood risk entered into force on 23 October The main purpose ofthe Flood Directive is to coordinate and implement its objectives in the area ofa certain river basin district by the countries, which territories are situated on those areas. Therefore those states should establish the rules of both cooperation and elaboration of necessary documents required by the directive. On the International Oder River Basin District, the cooperation takes place between the Republic of Poland, the Federal Republic of Gerrnany and the Czech Republic, within the frame of G2 Working Group ("Flood") activities. The group is responsible for the, among the others, correct implementation ofthe directive objectives. Many a time does the flood event influence the existing concept of the transboundary cooperation concerning flood protection issues. These events help to realize that each river basin and each region in its area needs an individual approach.. The paper describes the influence of flood events which took place in the recent years on the change- of transboundary cooperation. It highlights the importance of the constant coordination in the process of preparing the planning documents, which are necessary in the flood risk management in the particular transboundary regions. Keywords : anti-flood directive, comp/ex coordination, transboundary cooperation 33 - f...,..

SYMPOSIUM EUROPÉEN SYMPOZJUM EUROPEJSKIE EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓCZESNE PROBLEMY OCHRONY

SYMPOSIUM EUROPÉEN SYMPOZJUM EUROPEJSKIE EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓCZESNE PROBLEMY OCHRONY 0 SYMPOSIUM EUROPÉEN PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SYMPOZJUM EUROPEJSKIE WSPÓCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIEOWEJ EUROPEAN SYMPOSIUM ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS SYMPOSIUM EUROPÉEN PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SYMPOZJUM EUROPEJSKIE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ EUROPEAN SYMPOSIUM ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS SYMPOSIUM EUROPÉEN PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SYMPOZJUM EUROPEJSKIE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ EUROPEAN SYMPOSIUM ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej Paryż-Orlean

Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej Paryż-Orlean BIULETYN S I T P F INFORMACYJNY Nr 12 (230) Kwiecień 2012 WYDANIE SPECJALNE ASSOCIATION DES INGÉNIEURS et TECHNICIENS POLONAIS en FRANCE STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW POLSKICH we FRANCJI 20, rue

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII. 6 7 grudnia 2010

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII. 6 7 grudnia 2010 PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII 6 7 grudnia 2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Ul. Bukowska 16 w Poznaniu 6 grudnia 2010 (poniedziałek) 10.50 11.00 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

!! MADE IN POLSKA! 16.10 - Centre Scientifique de l Académie Polonaise des Sciences à Paris - 74 rue Lauriston, 75116 Paris

!! MADE IN POLSKA! 16.10 - Centre Scientifique de l Académie Polonaise des Sciences à Paris - 74 rue Lauriston, 75116 Paris Florek Entertainment et le Centre Scientifique de l'academie Polonaise des Sciences à Paris sous le haut patronage de l Ambassade de Pologne en France vous invitent à la deuxième édition de la Conférence:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD

LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD Prace naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich Plejada 1 Norme, normativité, transgression redakcja : Anna Bochnakowa, Agnieszka Marduła, Teresa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS RÉSUMÉS DES EXPOSÉS STRESZCZENIA REFERATÓW S OF PAPERS Liste d articles / Lista referatów / List of papers Note / Nota / Notice la langue de l exposé est indiquée dans les parenthèses język referatu jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ III STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego czas pracy 110 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski annotations 1 O1...czy nie w tym tkwi filozofia malarza, owa pulsujaca, i bolesna koniecznosc -- przyciagania, -swiata,

Bardziej szczegółowo

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu *

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu * Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu * Ambasada RP 1, rue Talleyrand - 75343 Paris Cedex 07 tel.: 01 43 17 34 00 - fax: 01 43 17 35 07 adres internetowy: http://www.ambassade.pologne.net

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-R2A1F-062 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz w języku francuskim Czas pracy 80 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Prezydencie, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Formel, destinataire masculin, nom inconnu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LVIII FASCICULE LVIII UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

(formule de politesse) (s.) Marek GRELA

(formule de politesse) (s.) Marek GRELA CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 7 mai 2004 (12.05) (OR. en, fr) 9328/04 COPEN 62 EJN 29 EUROJUST 39 NOTE DE TRANSMISSION de: S.E. M. Marek GRELA, Ambassadeur, Représentant permanent de la Pologne

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Memento przyjęcia

Roboty budowlane. Memento przyjęcia Roboty budowlane Memento przyjęcia Téléphonez au : 1 Ici chantier À (commune ou arrondissement).................................................................................... N O.............. Rue......................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. V F V V F Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Bourse de recherche en mathématiques «Szolem Mandelbrojt» : Formulaire de candidature 2015

Bourse de recherche en mathématiques «Szolem Mandelbrojt» : Formulaire de candidature 2015 Bourse de recherche en mathématiques «Szolem Mandelbrojt» : Formulaire de candidature 2015 Madame Monsieur Prénom : NOM : Né(e) le : / / Ville de naissance : Adresse actuelle : Ville, code postal : Téléphone

Bardziej szczegółowo

ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker

ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker DÉTACHEMENT D UN TRAVAILLEUR ROULANT OU NAVIGANT DANS LE CADRE DE L EXÉCUTION D UNE PRESTATION DE SERVICES PAR UNE ENTREPRISE

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych.

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. Zalecenia i załączniki wycieczki zagraniczne. Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. 1.Podstawową zasadą jest zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Programme de la visite d étude n 56 du 19 au 21 septembre Katowice - POLOGNE

Programme de la visite d étude n 56 du 19 au 21 septembre Katowice - POLOGNE Programme de la visite d étude n 56 du 19 au 21 septembre 2012 - Katowice - POLOGNE Pour une Europe plurilingue : le rôle des médias dans l apprentissage des langues étrangères POLSKIE STOWARZYSZENIE EUROPA

Bardziej szczegółowo

LA PREPOSITION - PRZYIMEK. Ważniejsze przyimki i pełniona przez nie funkcja:

LA PREPOSITION - PRZYIMEK. Ważniejsze przyimki i pełniona przez nie funkcja: LA PREPOSITION - PRZYIMEK Przyimki można podzielić na: proste: a, de, en, entre, avec, devant.. złożone: a force de, en face de, grace a... Przyimek stoi przed wyrazem, który wprowadza. Może stać przed:

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp francuski Monsieur le Président, polski Szanowny Panie Prezydencie, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Monsieur, Szanowny Panie, Formalny, odbiorcą

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 11670:2003/AC. Dotyczy PN-EN ISO 11670:2003 (U)

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 11670:2003/AC. Dotyczy PN-EN ISO 11670:2003 (U) POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 31.260; PN-EN ISO 11670:2003/AC Maj 2005 Wprowadza EN ISO 11670:2003/AC:2004, IDT ISO 11670:2003, IDT Zastępuje Dotyczy PN-EN ISO 11670:2003 (U) Lasery i sprzęt laserowy

Bardziej szczegółowo

KWS. Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63

KWS. Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63 1 Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63 Uwaga! Niebezpieczne napięcie może spowodować porażenie lub pożar. W związku z prowadzoną polityką ciągłego

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja List Motywacyjny

Rekrutacja List Motywacyjny - Początek Monsieur, Monsieur, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych Madame, Madame, Formalny, odbiorcą jest kobieta, której

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 11.02.2015 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów (odpowiedź

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner:

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner: 1 jako oficjalny partner: Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, w ramach projektu "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie niżańskiego liceum podróżują po Europie

Uczniowie niżańskiego liceum podróżują po Europie ECHO DNIA Uczniowie niżańskiego liceum podróżują po Europie Grupa licealistów z Niska bierze udział w programie Comenius. W ramach trwającego przez dwa lata projektu odwiedzą Niemcy, Grecję, Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH MAJ Dodatkowe zadania w języku francuskim. Czas pracy: 80 minut

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH MAJ Dodatkowe zadania w języku francuskim. Czas pracy: 80 minut Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 STOPIEŃ REJONOWY 11.02.2014 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna 2010CKE czny grafid Ukła KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Boîtes, flacons et tubes de médicaments

Boîtes, flacons et tubes de médicaments Centre, Loiret Orléans 1 rue Porte-Madeleine Références du dossier Numéro de dossier : Date de l'enquête initiale : 2011 Date(s) de rédaction : 2011 Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Le patrimoine

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Nachlik. Marco Hartman HKV Consultants

Elżbieta Nachlik. Marco Hartman HKV Consultants Elżbieta Nachlik Cracow University of Technology Marco Hartman HKV Consultants Łączy nas woda 2010 Linked by water 2010 Warszawa, 11 października 2010 Polsko-holenderskie seminarium Zapobieganie powodziom

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.)

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) 1 Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) Ćwiczenie 1 : znam francuską piosenkę Jakich francuskich artystów/ jakie francuskie artystki i jakie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO FRANCUSKA NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE I AGENCE DE L EAU ARTOIS-PICARDIE

WSPÓŁPRACA POLSKO FRANCUSKA NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE I AGENCE DE L EAU ARTOIS-PICARDIE WSPÓŁPRACA POLSKO FRANCUSKA NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE I AGENCE DE L EAU ARTOIS-PICARDIE Warszawa, 7 czerwca 2011 r. dr inż. JERZY GRELA Utworzenie Regionalnego zarządu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015 ZORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM AMBASADY FRANCJI I INSTYTUTU FRANCUSKIEGO W POLSCE La thématique 2015 : le français, langue hospitalière De tout temps,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze Bezpieczeństwo użytkowania Część 1: Wymagania ogólne

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze Bezpieczeństwo użytkowania Część 1: Wymagania ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 25.140.20, 65.060.70, 65.060.80 PN-EN 62841-1:2015-11/AC Wprowadza EN 62841-1:2015/AC:2015, IDT IEC 62841-1:2014/AC2:2015, IDT Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2017 POLONAIS Mercredi 21 juin 2017 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Butle do gazów Bezszwowe wielokrotnego napełniania butle do gazów ze stopu aluminium Projektowanie, konstrukcja i badania

Butle do gazów Bezszwowe wielokrotnego napełniania butle do gazów ze stopu aluminium Projektowanie, konstrukcja i badania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 23.020.30 PN-EN ISO 7866:2013-03/AC Wprowadza EN ISO 7866:2012/AC:2014, IDT ISO 7866:2012/AC1:2014, IDT Butle do gazów Bezszwowe wielokrotnego napełniania butle do gazów

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO :2008/AC. Dotyczy PN-EN ISO :2008

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO :2008/AC. Dotyczy PN-EN ISO :2008 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 75.200; PN-EN ISO 21809-2:2008/AC czerwiec 2009 Wprowadza EN ISO 21809-2:2007/AC:2009, IDT ISO 21809-2:2007/AC1:2008, IDT Dotyczy PN-EN ISO 21809-2:2008 Przemysł naftowy

Bardziej szczegółowo

ENGINEERING. Politechnika Krakowska Cemagref: results of cooperation October 2003 Kraków, Poland

ENGINEERING. Politechnika Krakowska Cemagref: results of cooperation October 2003 Kraków, Poland SELECTED PROBLEMS OF WATER ENGINEERING Politechnika Krakowska Cemagref: results of cooperation 9 11 October 2003 Kraków, Poland Actes du séminaire Selected problems of water engineering : Politechnika

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 1. stran od 5 View this email in your browser With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 Szanowny Panie / Pani, Przesyłamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette.

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette. Rozkład materiału dla klas 1F (grupa 1 - zaawansowana) w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd.

Bardziej szczegółowo

Colloque à Varsovie :

Colloque à Varsovie : Colloque à Varsovie : «La Pologne et la Suisse face aux défis du XXe siècle : contacts culturels et politiques» organisateurs principaux : Prof. Claude Hauser, Dr Pawel Duber, Dr Matthieu Gillabert (Université

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Magda Cel Ucz się podróżując Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia.

Magda Cel Ucz się podróżując Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia. Magda Cel Ucz się podróżując Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia. Copyright by Magda Cel 2014 Virtualo Self-publishing 2014 ISBN 978-83-272-4254-9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 31.160 PN-EN 60939-3:2015-12/AC Wprowadza EN 60939-3:2015/AC:2016-04, IDT IEC 60939-3:2015/AC1:2016, IDT Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3:

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji ustanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Roku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK FRANCUSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK FRANCUSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY CZ Âå I LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA POLISH ASSOCIATION OF BUILDING MYCOLOGISTS XIII SYMPOZJUM 13th SYMPOSIUM OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Illusion TV LE MIROIR QUI SE TRANSFORME EN TV Un produit innovant qui va révolutionner le concept de la télévision conventionnelle. La télévision Illu

Illusion TV LE MIROIR QUI SE TRANSFORME EN TV Un produit innovant qui va révolutionner le concept de la télévision conventionnelle. La télévision Illu ILLUSION TV Illusion TV LE MIROIR QUI SE TRANSFORME EN TV Un produit innovant qui va révolutionner le concept de la télévision conventionnelle. La télévision Illusion transforme n'importe quelle pièce

Bardziej szczegółowo

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015 Clay pavers - Requirements and test methods ma status Poprawki do Polskiej Normy

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015 Clay pavers - Requirements and test methods ma status Poprawki do Polskiej Normy POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.080.20 PN-EN 1344:2014-02/AC Wprowadza EN 1344:2013/AC:2015, IDT Ceramiczna kostka brukowa Wymagania i metody badań Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-R2_1F-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH MAJ ROK 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim.

terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Spotkanie założycielskie LGD Dolina Drwęcy le rencontre dans le but de création de la Groupe d Action Locale La valée Drwęca Lokal Action Groupe The Drwęca Valley founding meeting Związek Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA POLISH ASSOCIATION OF BUILDING MYCOLOGISTS XIV SYMPOZJUM 14th SYMPOSIUM OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 16 punktów. vrai faux 1. Les

Bardziej szczegółowo

Prestige PAROIS DE DOUCHE FERMÉES STANDARD UNE COMBINAISON ENTRE UN DESIGN MODERNE ET UN NIVEAU DE QUALITÉ ÉLEVÉ.

Prestige PAROIS DE DOUCHE FERMÉES STANDARD UNE COMBINAISON ENTRE UN DESIGN MODERNE ET UN NIVEAU DE QUALITÉ ÉLEVÉ. Prestige FERMÉES STANDARD UNE COMBINAISON ENTRE UN DESIGN MODERNE ET UN NIVEAU DE QUALITÉ ÉLEVÉ. Cette gamme s'harmonise avec toutes les salles de bain modernes et est conçue pour répondre à de nombreuses

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Poz. 264 740 - Dziennik Ustaw Nr 40

Poz. 264 740 - Dziennik Ustaw Nr 40 Poz. 264 740 - Dziennik Ustaw Nr 40 264 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 27 kwietnia 1939 r.- O tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia dotyczącego zmiany traktatu handlowego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJF-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker

ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker ATTESTATION DE DETACHEMENT Attestation relating to the posting of a worker DÉTACHEMENT D UN TRAVAILLEUR ROULANT OU NAVIGANT DANS LE CADRE DE L EXÉCUTION D UNE PRESTATION DE SERVICES PAR UNE ENTREPRISE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja List Motywacyjny

Rekrutacja List Motywacyjny - Początek Szanowny Panie, Monsieur, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych Madame, Formalny, odbiorcą jest kobieta, której

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy 1AD liceum dwujęzycznego na rok szkolny 2013/2014

Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy 1AD liceum dwujęzycznego na rok szkolny 2013/2014 Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy 1AD liceum dwujęzycznego na rok szkolny 2013/2014 Program nauczania języka francuskiego w liceum, w sekcjach dwujęzycznych, M. Pamuła, M. Krysa, K. Herzig.

Bardziej szczegółowo

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 POLONAIS MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru

Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 17.060; PN-EN ISO 8655-6:2003/AC czerwiec 2009 Wprowadza EN ISO 8655-6:2002/AC:2009, IDT ISO 8655-6:2002/AC1:2008, IDT Dotyczy PN-EN ISO 8655-6:2003 Tłokowe naczynia do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Sommes-nous familiers avec Internet?

Sommes-nous familiers avec Internet? Exercice : Veuillez lire le texte suivant et le compléter avec les termes de votre choix afin de lui donner un sens logique. Sommes-nous familiers avec Internet? Internet devient de plus en plus... (1),

Bardziej szczegółowo

PROJECT ELEVET FINAL CONFERENCE. Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków ELEVET,

PROJECT ELEVET FINAL CONFERENCE. Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków ELEVET, PROJECT ELEVET FINAL CONFERENCE W dniu 19 maja 2014 r., w Warszawie, odbyła się Konferencja Końcowa Projektu Unijnego Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków ELEVET, który realizowany

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Miedzynarodowa Konferencja na temat Budownictwa Zrównoważonego Polish Green Building Council PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego)

Miedzynarodowa Konferencja na temat Budownictwa Zrównoważonego Polish Green Building Council PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) Miedzynarodowa Konferencja na temat Budownictwa Zrównoważonego Polish Green Building Council PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) PROGRAM KONFERENCJI 12 Kwiecień 2011 08:00 09:00 Śniadanie

Bardziej szczegółowo