SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 5 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA. oraz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 5 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA. oraz"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 5 lipca 2001 r. Druk nr 654 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2001 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 4 lipca 2001 r. nad ustawą o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: - Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 5, 21, 24, 26, 34, 35, 37, 42, 48 i 50. Ponadto komisje informują, że: na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: - senator Jerzy Pieniążek (pkt 13 i 14 zestawienia wniosków), - Komisja Ochrony (pkt 49 zestawienia wniosków), - Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Gospodarki Narodowej (pkt 16 i 17 zestawienia wniosków). Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Ochrony Środowiska Komisji Gospodarki Narodowej (-) Franciszek Bachleda-Księdzularz (-) Marek Waszkowiak

2 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c), w ust. 6 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, na wniosek organu przyjmującego dokumentację geologiczną "; Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 2) w art. 1 w pkt 3 przed lit. a) dodaje się lit....) i lit....) w brzmieniu: "...) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) kopaliną jest wydobyty utwór geologiczny, przemieszczony poza obręb nieruchomości, który dzięki swym właściwościom może znaleźć zastosowanie gospodarcze,",...) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) złożem kopaliny jest jej naturalne nagromadzenie we wnętrzu skorupy ziemskiej lub na powierzchni,","; J. Suchańskiego 3) w art. 1 w pkt 3 przed lit. a) dodaje się lit....) i lit....) w brzmieniu: "...) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) kopaliną jest wydobyty utwór geologiczny, który dzięki swym właściwościom może znaleźć zastosowanie gospodarcze,",...) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) złożem kopaliny jest jej naturalne nagromadzenie we wnętrzu skorupy ziemskiej lub na powierzchni,","; Mniejszości 4) w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: "3a) w art. 7 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Nie dotyczy to wydobywania wód leczniczych do celów leczniczych i do produkcji rynkowej, na które została udzielona koncesja.";"; Mniejszości

3 5) w art. 1 w pkt 7 w lit. a), w ust. 2a w pkt 1 po wyrazach "2 ha" dodaje się wyrazy "i nie jest możliwe prowadzenie zamierzonej działalności na terenach bezpośrednio przyległych do tego obszaru, w szczególności ze względu na brak złoża, jego nieprzydatność, niską jakość lub wymagania ochrony środowiska"; KOŚ Poprawki nr 6, 28 i 45 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 7, 27 i 29. 6) w art. 1 w pkt 7 w lit. a), w ust. 2a: a) w pkt 1 wyrazy "2 ha" zastępuje się wyrazami "4 ha", b) w pkt 2 wyrazy " m 3 " zastępuje się wyrazami " m 3 "; S. Cieśli Poprawki nr 7, 27 i 29 należy głosować łącznie. 7) w art. 1 w pkt 7 w lit. a), w ust. 2a: c) w pkt 1 wyrazy "2 ha" zastępuje się wyrazami "4 ha", d) w pkt 2 wyrazy " m 3 " zastępuje się wyrazami " m 3 "; 8) w art. 1 w pkt 7 w lit. a), w ust. 3 w pkt 6 skreśla się wyrazy "oraz z właściwym organem nadzoru górniczego"; senatorów:, S. Cieśli Poprawki nr 9 i 23 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 10, 11 i 22. 9) w art. 1 w pkt 10 w lit. b), w ust. 2 skreśla się pkt 2;

4 Poprawki nr 10 i 11 należy głosować łącznie. 10) w art. 1 w pkt 10 w lit. b), w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) założenia projektu zagospodarowania złoża,"; 11) w art. 1 w pkt 10 w lit. c) w zdaniu wstępnym wyrazy 3-5 zastępuje się wyrazami 3-6, ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 4-6 i dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Wymagania określonego w ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do złóż kopalin pospolitych ; 12) w art. 1 w pkt 14, w art. 26c w ust. 5 skreśla się wyraz "likwidowanego" i po wyrazach "oznaczonej części," dodaje się wyrazy "zawierające R. Sławińskiego szczegółowy harmonogram prac likwidacyjnych w okresie obowiązywania tego planu ruchu", 13) wycofana w art. 1 w pkt 14 w zdaniu wstępnym wyrazy "i 26c" zastępuje się wyrazami ", 26c i 26d" i dodaje się art. 26d w brzmieniu: "Art. 26d. Przepisy art. 26a-26c stosuje się odpowiednio w przypadku spadku po śmierci przedsiębiorcy."; 14) wycofana w art. 1 w pkt 16 lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w razie likwidacji lub śmierci przedsiębiorcy,","; 15) w art. 1 w pkt 17 w lit. a), w ust. 2 skreśla się wyrazy "w uzgodnieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta"; 16) wycofana w art. 1 skreśla się pkt 18; 17) wycofana w art. 1 w pkt 22 skreśla się lit. b) oraz oznaczenie lit. a);

5 18) w art. 1 w pkt 23 w lit. a), w ust. 1 wyrazy "organowi nadzoru górniczego oraz zarządowi gminy właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót" zastępuje się wyrazami "zarządowi gminy właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, organowi zatwierdzającemu projekt prac geologicznych oraz w przypadku robót, dla których wymagany jest plan ruchu zakładu górniczego również organowi nadzoru górniczego"; i 19) w art. 1 w pkt 32, w art. 47 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie; R. Sławińskiego 20) w art. 1 w pkt 32, w art. 47 w ust. 8 wyrazy "do spraw Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "do spraw środowiska"; 21) w art. 1 w pkt 36 w lit. b) średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c) w brzmieniu: "c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Planu, o którym mowa w ust. 1, nie sporządza się, jeżeli granice terenu górniczego nie wykraczają poza granice terenu przeznaczonego do wykonywania uprawnień określonych w koncesji w związku z odkrywkowym wydobywaniem kopalin pospolitych.";"; KOŚ 22) w art. 1 w pkt 37, w art. 54 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny przedsiębiorca sporządza projekt zagospodarowania złoża na podstawie dokumentacji geologicznej z uwzględnieniem uwarunkowań techniczno-ekonomicznych oraz warunków określonych w koncesji."; 23) w art. 1 w pkt 37, w art. 54 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Przed przystąpieniem do wydobywania kopalin przedsiębiorca

6 sporządza projekt zagospodarowania złoża na podstawie dokumentacji geologicznej, z uwzględnieniem warunków określonych w koncesji."; 24) w art. 1 w pkt 39, w art. 58 po wyrazach "obiekty budowlane" dodaje się wyrazy "zlokalizowane w całości na powierzchni ziemi"; Poprawki nr 25, 30, 31, 33, 38, 40, 43 i 47 należy głosować łącznie. Konsekwencją przyjęcia tych poprawek jest skreślenie załącznika do ustawy. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 32, 36, 39, 41, 42, 46 i ) w art. 1 w pkt 42 dodaje się lit. a 1 ) w brzmieniu: " a 1 ) skreśla się ust. 5,"; 26) w art. 1 w pkt 43 po wyrazach "w art. 65" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w brzmieniu: "a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W razie zmiany naturalnych, technicznych lub organizacyjnych warunków wydobywania kopaliny, plan ruchu zakładu górniczego może ulec zmianie.","; 27) w art. 1 w pkt 47, w art. 72 w ust. 6 skreśla się wyrazy dla złóż kopalin pospolitych z których wydobycie w roku kalendarzowych przekracza m 2 kopaliny, a także ; 28) w art. 1 w pkt 47, w art. 72 w ust. 6 i 7 wyrazy " m 3 " zastępuje się wyrazami " m 3 "; 29) w art. 1 w pkt 47, w art. 72 w ust. 7 skreśla się wyrazy z których wydobycie w roku kalendarzowym nie przekracza m 2 kopaliny,

7 30) w art. 1 w pkt 47, w art. 72 w ust. 8 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) wydobywania kopalin bez koncesji lub z naruszeniem warunków koncesji."; 31) w art. 1 w pkt 49 w lit. b) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2-4" zastępuje się wyrazami "ust. 2-5" i dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Przepisy ust. 2-4 nie dotyczą przedsiębiorców wydobywających kopaliny pospolite metodą odkrywkową bez użycia materiałów strzałowych."; 32) w art. 1 w pkt 49 w lit. b) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2-4" zastępuje się wyrazami "ust. 2-5" i dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się w przypadku wydobywania kopalin pospolitych."; 33) w art. 1 w pkt 50, w art. 75: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie "Przedsiębiorca" dodaje się wyrazy "wydobywający kopaliny podstawowe", b) w ust. 5: - wyrazy ", o którym mowa w ust. 4, " zastępuje się wyrazami " nadzoru górniczego", - wyrazy "z obowiązku określonego w ust. 1 " zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w ust. 1, z obowiązku określonego w tym ustępie", - wyrazy "w całości obowiązków, o których mowa w ust. 1 i jeżeli zwolnienie takie nie spowoduje pogorszenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie górniczym" zastępuje się wyrazami "tego obowiązku", c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Organ nadzoru górniczego do obowiązku określonego w ust.

8 1 może zobowiązać również przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę pospolitą, jeśli stwierdzi występowanie w jego zakładzie zagrożeń wpływających na stan bezpieczeństwa i higieny pracy."; Poprawki nr 34 i 35 należy głosować łącznie. 34) w art. 1 w pkt 50, w art. 75: a) w ust. 1 w pkt 2: - po wyrazie "ratowniczej" dodaje się wyraz "zawodowych", - po wyrazie "służb" dodaje się wyrazy "Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innego", b) w ust. 2 po wyrazach "ratownictwa górniczego" dodaje się wyrazy "Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innemu" i po wyrazach "trudniącemu się" dodaje się wyraz "zawodowo"; 35) w art. 1 w pkt 51, w art. 78 w ust. 3 wyrazy "i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym" zastępuje się wyrazami "oraz podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, w tym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego"; 36) w art. 1 w pkt 51, w art. 78 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "6. Przepisów dotyczących ratownictwa górniczego nie stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców wydobywających kopaliny pospolite, chyba że konieczność posiadania takiego ratownictwa wynika z planu ruchu zakładu górniczego."; 37) w art. 1 dodaje się pkt 51a w brzmieniu: "51a) dodaje się art. 78a w brzmieniu: "Art.78a.1. Rzeczoznawcą do spraw ruchu zakładu górniczego może być: 1) jednostka naukowa upoważniona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, 2) osoba fizyczna.

9 2. Postępowanie w sprawie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego wszczyna się na wniosek zainteresowanej jednostki lub osoby, o których mowa w ust Rzeczoznawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być osoba, która: 1) korzysta w pełni z praw publicznych, 2) posiada: a) dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej, b) stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu oraz co najmniej 5 lat praktyki w wyższym dozorze ruchu po uzyskaniu tego stwierdzenia, c) pozytywną opinię właściwego stowarzyszenia zawodowego. 4. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadaje osobie fizycznej uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w formie świadectwa, określając w nim zakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywana, oraz termin ważności uprawnień. 5. Odmowa upoważnienia rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz odmowa nadania uprawnień rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 4, następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 6. Rzeczoznawcy upoważnieni na podstawie ust. 1 pkt 1 oraz rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 4, podlegają wpisowi do rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. Rejestr ten prowadzi Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 7. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego następuje:

10 1) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, 2) na wniosek rzeczoznawcy, 3) w razie: a) pozbawienia rzeczoznawcy praw publicznych, b) śmierci rzeczoznawcy. 8. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Wyższego Urzędu Górniczego. ";"; 38) w art. 1 w pkt 53, w art. 81a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego nie wykonuje się w przypadku wydobywania kopalin pospolitych."; 39) w art. 1 w pkt 53, w art. 81a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego nie wykonuje się dla odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite."; 40) w art. 1 skreśla się pkt 55; senatorów:, S. Cieśli Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawki nr 42 i 52. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest skreślenie załącznika do ustawy. 41) w art. 1 w pkt 55, w art. 84: a) w ust. 2 wyrazy "stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym" zastępuje się wyrazami "ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, jej średniej ceny jednostkowej sprzedaży loco przedsiębiorca oraz procentowej stawki opłaty", b) ust. 3 7 otrzymują brzmienie: "3. Stawka opłaty za jednostkę (tonę, metr sześcienny) wynosi: mniejszości

11 1) za węgiel kamienny 2 %, 2) za węgiel brunatny - 4%, 3) za gaz ziemny i ropę naftową 6 %, 4) za rudę metalu lub metal w stanie rodzimym z wyłączeniem metali szlachetnych 3 %, 5) za siarkę i inne surowce chemii 2 %, 6) za sól kamienną 4 %, 7) za surowce skalne 6 %, 8) za kopaliny lecznicze wprowadzone do obrotu rynkowego 2 %, 9) za inne kopaliny 10 %. 4. Opłaty eksploatacyjne wymierza organ koncesyjny. 5. Opłata eksploatacyjna stanowi w 60 % dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją, a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli działalność ta prowadzona jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód gmin proporcjonalnie do ilości kopaliny wydobytej na obszarze każdej z nich. 6. Opłata eksploatacyjna w części stanowiącej dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej może być obniżona przez organ koncesyjny o nie więcej niż 50 % w przypadku: 1) stosowania technologii eksploatacji zapobiegających ujemnym wpływom na środowisko oraz obiekty i urządzenia, 2) wydobywania kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych. 7. Jeżeli działalność, o której mowa w art. 84, art. 85 i 85a, prowadzona jest w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, opłaty z tego tytułu stanowią w całości dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.",

12 c) skreśla się ust ) w art. 1 w pkt 55, w art. 84 w ust. 4 wyrazy "wysokość nie może przekraczać ich górnej granicy" zastępuje się wyrazami "wysokości nie mogą być niższe od dolnych i wyższe od górnych granic stawek opłat"; 43) w art. 1 w pkt 57, w art. 85a: a) skreśla się ust. 1 i 2, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy innej, niż określona w ust. 1,, c) w ust. 4 w pkt 1 skreśla się lit. a) i oznaczenie lit. b); 44) w art. 1 w pkt 64 w lit. b) wyrazy "działający przy pomocy geologów powiatowych" zastępuje się wyrazami "wyznaczeni przez wojewodów"; 45) w art. 1 w pkt 67 w lit. b), w ust. 3 w pkt 1 w lit. a), c), d) i w pkt 2 wyrazy "2 ha" zastępuje się wyrazami "4 ha" i wyrazy " m 3 " zastępuje się wyrazami " m 3 "; 46) w art. 1 skreśla się pkt 71; 47) w art. 1 w pkt 71, w art. 106 w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: "3) wojewodowie, w odniesieniu do złóż kopalin pospolitych o powierzchni przekraczającej 2 ha lub o wydobyciu większym niż m 3 rocznie, 4) starostowie, w odniesieniu do złóż kopalin pospolitych o powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub o wydobyciu mniejszym niż m 3 rocznie."; 48) skreśla się art. 2; Przyjęcie poprawki nr 49 wyklucza głosowanie poprawki nr 50.

13 49) wycofana skreśla się art. 7; KOŚ 50) w art. 7 w ust. 1 kropkę skreśla się i dodaje się wyrazy "za wyjątkiem koncesji udzielonych gminom uzdrowiskowym"; A. Chronowskiego 51) w art. 8 w ust. 1 wyrazy "Do czasu powołania państwowej służby geologicznej w drodze odrębnych przepisów, nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonywanie zadań tej służby" zastępuje się wyrazami: "Wykonywanie zadań państwowej służby geologicznej" i wyraz "powierzy" zastępuje się wyrazem "powierza"; P. Andrzejewskiego 52) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie: J. Suchańskiego mniejszość połączonych komisji Załącznik do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (poz....) GÓRNE I DOLNE GRANICE STAWEK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH Lp. Rodzaj kopaliny Jednostka Dolne granice Górne granice miary stawek (zł/j.m.) stawek (zł/j.m.) Alabastry t 2,11 3,16 2 Amfibolity t 0,68 1,02 3 Anhydryty t 2,51 3,76 4 Baryty t 3,81 5,71 5 Bazalty t 0,80 1,20 6 Chalcedonity t 0,42 0,64 7 Diabazy t 0,50 0,76 8 Dolomity t 0,57 0,86 9 Gabra t 0,68 1,02 10 Gaz ziemny wysokometanowy tys. m 3 5,20 7,80 11 Gaz ziemny pozostały tys. m 3 2,29 3,43 12 Gipsy t 1,05 1,58 13 Gliny ogniotrwałe i ceramiczne t 2,35 3,52 14 Gnejsy t 0,59 0,88 15 Granity t 0,72 1,08 16 Hornfelsy t 0,59 0,88 17 Kamienie ozdobne i półszlachetne kg 6,77 10,15 18 Kreda jeziorna t 0,09 0,13 19 Kreda pisząca t 0,46 0,70

14 20 Kwarc t 1,27 1,90 21 Kwarcyty t 0,63 0,94 22 Łupki t 0,85 1,27 23 Magnezyty t 3,36 5,04 24 Margle t 0,27 0,40 25 Marmury t 2,53 3,80 26 Melafiry t 0,73 1,09 27 Opoki t 0,42 0,64 28 Piaski i żwiry t 0,38 0,58 29 Piaskowce t 0,51 0,76 30 Porfiry t 0,50 0,76 31 Ropa naftowa t 27,45 41,17 32 Rudy cynkowo-ołowiowe t 2,10 3,16 33 Rudy miedzi t 1,88 2,28 34 Rudy złota g Au (w rudzie) 0,25 0,38 35 Serpentynity t 0,50 0,76 36 Siarka rodzima t 2,70 4,06 37 Sjenity t 0,59 0,88 38 Skały diatomitowe t 4,23 6,34 39 Solanki m 3 1,69 2,53 40 Sól kamienna t NaCl 1,04 1,56 41 Surowce bentonitowe t 1,27 1,90 42 Surowce ilaste pozostałe t 0,85 1,28 43 Surowce kaolinowe t 2,11 3,16 44 Surowce skaleniowe t 1,69 2,53 45 Szarogłazy t 0,59 0,88 46 Torfy m 3 0,50 0,76 47 Torfy lecznicze (borowiny) m 3 1,69 2,53 48 Trawertyny t 0,42 0,64 49 Tufy t 0,50 0,76 50 Wapienie t 0,49 0,74 51 Węgiel brunatny t 1,07 1,60 52 Węgiel kamienny t 1,93 2,90 53 Wody lecznicze m 3 1,72 2,58 54 Wody termalne m 3 0,00 0,00 55 Zieleńce t 0,59 0,88 56 Ziemia krzemionkowa t 4,23 6,34 57 Zlepieńce t 2,53 3,80 58 Inne kopaliny t 2,53 3,80... T ł o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a ł k a S e n a t u...

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Projekt z dnia 4 października 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..................... 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2010 r. Druk nr 809 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696)

o rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3971A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI GOSPODARKI, KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. Druk nr 178 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ oraz

Bardziej szczegółowo

Analizy komunikacyjne

Analizy komunikacyjne Analizy komunikacyjne Opracowała: Agnieszka Żygadło Przedmiot: Zaawansowane metody wspomagania decyzji przestrzennych Prowadząca: dr inż. Magdalena Mlek Temat pracy magisterskiej: Analiza przewozów materiałów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Druk nr 889 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. Druk nr 431 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lutego 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lutego 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 27 lutego 2002 r. Druk nr 65 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r. Druk nr 130 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJI SPRAW EMIGRACJI I ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. oraz

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. oraz SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Druk nr 1055 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Druk nr 999 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 19 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 19 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 19 lipca 2001 r. Druk nr 677 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Druk nr 732 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 Spis treści 1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 1.1. Rozwój cywilizacji człowieka a korzystanie z zasobów Ziemi... 11 1.2. Czy zasoby naturalne Ziemi mogą ulec wyczerpaniu?... 14

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 9 sierpnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 9 sierpnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2001 r. Druk nr 725 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Druk nr 149 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. rozpatrzyła

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne: pojęcia ogólne, własność górnicza, koncesje, kwalifikacje geologiczne

Przykładowe pytania egzaminacyjne: pojęcia ogólne, własność górnicza, koncesje, kwalifikacje geologiczne Przykładowe pytania egzaminacyjne: pojęcia ogólne, własność górnicza, koncesje, kwalifikacje geologiczne Nr. Treść pytania Odpowiedź A Odpowiedź B Odpowiedź C 1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze określa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Druk nr 887 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. Druk nr 686 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 W publikacji przedstawiono liczbę

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Druk nr 907 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. Druk nr 645 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach 1)

USTAWA. z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach 1) USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach 1) Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1199)

Opinia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1199) Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Opinia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1199) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze określa zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Przemysł produkcja materialna, polegająca na wytwarzaniu wyrobów w sposób masowy, przy użyciu urządzeń mechanicznych, Towary przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Śliwiński, dr Wojciech Budzianowski, dr Lech Poprawski

Dr Wojciech Śliwiński, dr Wojciech Budzianowski, dr Lech Poprawski Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem przekrojów przestrzennych, w związku z perspektywą wyczerpania się złóż naturalnych bogactw.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 13 sierpnia 2001 r. Druk nr 786 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 228 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2005 r.

Dz.U Nr 228 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2005 Nr 228 poz. 1947 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geologiczne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

DODATKOWE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Druk nr 363 X Warszawa, dnia 7 maja 2009 r. DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ oraz KOMISJI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 22 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 22 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 kwietnia 2009 r. Druk nr 532 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI oraz KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Data publikacji : 21.11.2013 KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 21. 11. 2013 r. w sprawie organów administracji publicznej właściwych do kontroli działalności, polegającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z dnia. r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1* projekt z dnia 15 września 2017 r. USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Druk nr 528 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Art. 3 pkt 2)... o głębokości do 100 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, wód leczniczych, wód termalnych i solanek.

Art. 3 pkt 2)... o głębokości do 100 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, wód leczniczych, wód termalnych i solanek. Poprawki zgłoszone do projektu nowego prawa geologicznego i górniczego druk 1696, przez posłów: Marek Matuszewski Andrzej Szlachta Henryk Kowalczyk Lech Kołakowski Art. 1.1. Ustawa określa zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2002 r. Druk nr 176 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2001 r. Druk nr 706 B SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1) Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1) Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki: 1) wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 27 czerwca 2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia r w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa. Prawo geologiczne i górnicze Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) (stan prawny: 7 czerwca 2010 r.) KATOWICE, maj 2010 1. Tekst ujednolicony uwzględnia zmianę wprowadzoną w art. 102

Bardziej szczegółowo

Dział IV. Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego. Opłaty

Dział IV. Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego. Opłaty Dział IV Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego Opłaty Dział IV Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego. Opłaty (1) Art. 83. 1. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia za

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (stan prawny 1 stycznia 2006 r.) KATOWICE, październik 2005 1. Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 262 15283 Poz. 1568 Na podstawie art. 101 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego

Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego Podstawa prawna: 1) art. 58 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. Poz. 2126,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. Druk nr 543 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawie o zmianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275, poz. 1629) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża

Proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża F-WOŚ/PG1.2/1 WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZŁOŻA O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2 HA I PRZEWIDYWANYM ROCZNYM WYDOBYCIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM 20 000 m 3, GDY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Druk nr 357 B SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 281/XXXI/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 1 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 281/XXXI/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 1 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1104 UCHWAŁA NR 281/XXXI/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1) Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1) Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/65 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki: 1) wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2009 r. SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2009 r. SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2009 r. Druk nr 706 A SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Druk nr 778 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz. 1215 USTAWA z dnia 25 maja 2017 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.228.1947 (t.j.) 2006.01.01 zm. M.P. 2005.33.462 2006.01.01 zm. Dz.U. 2005.175.1462 2006.03.02 zm. Dz.U. 2005.167.1398 2006.08.05 zm. Dz.U. 2006.133.934 2006.10.27 zm.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. oraz

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. oraz SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 27 stycznia 2011 r. Druk nr 1082 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice, 20 czerwca 2006r.

Katowice, 20 czerwca 2006r. Katowice, 20 czerwca 2006r. Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, które odbyło się 20 czerwca 2006r. 1. Wiceprezes Wyższego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobycie bez koncesji)

Ministerstwo Gospodarki. Określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobycie bez koncesji) Ministerstwo Gospodarki Określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobycie bez koncesji) Aleksander Kabziński Założenia do Planu Działania Surowce nieenergetyczne.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r. Druk nr 700 A SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lipca 2001 r. ustawie Kodeks

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 26 kwietnia 2001 r. Druk nr 613 A SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 kwietnia 2001 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. Druk nr 645 A SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 maja 2001 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 23 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 23 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 23 lipca 2002 r. Druk nr 176 A SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2011.275.1629 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 266 USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego

Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1 Uchwała nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 2014 roku

Projekt nr 1 Uchwała nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 2014 roku Projekt nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki w

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2011 r. Druk nr 1276 A SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Determinant rozwoju przemysłu wydobywczego Ochrona powierzchni Zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2011 r. Druk nr 1295 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 września 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 września 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 września 2009 r. Druk nr 639 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 sierpnia 2009 r. ustawie o dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Senat,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Gospodarka odpadami z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Ustawa o odpadach wydobywczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 29 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU. oraz

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 29 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU. oraz SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2007 r. Druk nr 386 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, dotyczący stosowania art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Katowice, 4 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE ZŁOŻA KOPALINY

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE ZŁOŻA KOPALINY Formularz Obsługa danych na formularzu Resetuj dane w formularzu Pobierz dane z formularza Weryfikuj dane w formularzu ( miejscowość, data ), Dane wnioskodawcy imię nazwisko nazwa adres kod pocztowy poczta

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia Podsekretarz Stanu W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA G ł ówny Geolog Kraju Mariusz-Orion Jędrysek Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław W związku z listem otwartym

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NOWELIZACJA USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Rafał Miland Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Warszawa, 25 lutego 2015 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 886)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 886) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1094 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Udział gminy. Lp. Opis problemu Zapis ustawy Proponowana zmiana Oczekiwany efekt. w stosowaniu przepisu

Udział gminy. Lp. Opis problemu Zapis ustawy Proponowana zmiana Oczekiwany efekt. w stosowaniu przepisu Załącznik nr 1 do wspólnego stanowiska Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z dnia 6 października 2017 r. w/s przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1171 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Druk nr 949 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. rozpatrzyła

Bardziej szczegółowo