DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010"

Transkrypt

1 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH W publikacji przedstawiono liczbę koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego złóż kruszywowych. Przeanalizowano wydobycie kamieni łamanych i blocznych, piasków i żwirów oraz zaprezentowano wielkości opłat eksploatacyjnych uiszczanych przez przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska. w latach WPROWADZENIE Założeniem pracy była ocena zmian wielkości wydobycia kruszyw oraz wysokości opłat eksploatacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Analizie poddano wielkość wydobycia piasków i żwirów oraz kamieni łamanych i blocznych eksploatowanych na podstawie koncesji, dla których organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Zaprezentowane dane dotyczą wielkości wydobycia i opłat eksploatacyjnych za lata , uzyskane na podstawie informacji nadesłanych przez koncesjobiorców. 2. KONCESJE Dolny Śląsk pod względem geologicznym należy do najbardziej interesujących regionów Polski. Odgrywa ważną rolę w ogólnej produkcji surowców mineralnych kraju. Województwo dolnośląskie posiada bogate zaplecze surowców naturalnych. Na terenie województwa udokumentowano liczne i różnorodne złoża. Na województwo dolnośląskie przypada ok. 50% łącznego wydobycia kopalin ze złóż kamieni łamanych i blocznych. Liczba koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, złóż KŁiB oraz piasków i żwirów w 2010 roku wyniosła 258 (odpowiednio 132 i 126) (tabela 1). W stosunku do roku 2003 wzrosła o 29 (z 229). Jednocześnie zaznaczała się niewielka przewaga koncesji na eksploatację kamieni łamanych i blocznych nad koncesjami na eksploatację piasków i żwirów. W tym samym czasie liczba złóż, w zakresie których złożono informację o wydobyciu zwiększyła się ze 115 do 174. Złoża Liczba złóż koncesjonowanych (Piaski i żwiry / KŁiB) Liczba złóż w zakresie, których złożono informacje o wydobyciu (Piaski i żwiry / KŁiB) Tabela 1. Liczba złóż koncesjonowanych Lata (114 / 115) (110 / 109) (109 / 114) (99 / 115) (97 / 121) (104 / 123) (114 / 132) (126 / 132) (56 / 59) (54 / 64) (56 / 67) (59 / 70) (70 / 87) (72 / 95) (80 / 94) (76 / 98) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii, Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14,

2 Ilość wydanych koncesji Jednocześnie począwszy od 2008 r. ilość nowowydanych koncesji na eksploatację piasków i żwirów jest wyższa od koncesji na eksploatację kamieni łamanych i blocznych. W ciągu ostatniego roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego udzielił siedemnastu nowych koncesji na eksploatację piasków i żwirów przy 8 koncesjach na eksploatację kamieni łamanych i blocznych (rys. 1) Piaski i żwiry KŁiB Rok Rys. 1. Liczba wydanych koncesji w latach Fig. 1. Number concession issued in lats WYDOBYCIE Liczba zagospodarowanych złóż wiąże się bezpośrednio z zapotrzebowaniem na kruszywa, a co za tym idzie z wydobyciem tych kopalin. Wydobycie kruszyw na Dolnym Śląsku w 2003 r. wynosiło 17,2 mln ton, a w roku 2010 już ponad 46 mln ton (tabela 2, rys. 2). Rodzaj kopaliny Wydobycie (mln ton) Tabela 2. Wydobycie kruszyw w latach rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Ogółem Piaski i żwiry KŁiB

3 Rok Rok Wydobycie (mln ton) Rys. 2. Wydobycie ogółem Fig. 2. Mining in general Produkcja kamieni łamanych i blocznych w 2003 r. wyniosła 12,3 mln ton, a w roku 2010 już 33,3 mln ton (rys. 3). Wzrost osiągający 170% wynika zapewne z dynamicznie zwiększającego się popytu na rynku materiałów budowlanych i drogowych KŁiB Piaski i żwiry Wydobycie (mln ton) Rys. 3. Wydobycie piaski i żwiry oraz KŁiB Fig. 3. Mining sand and graves and KŁiB W porównaniu z rokiem 2003 wydobycie w roku 2010 dla wybranych grup litologicznych KŁiB wzrosło o: - bazalty 82,7 % (do7,7 mln ton ) - granity 248 % (do 8,3 mln ton) - gabra i diabazy 116 % (do 2,7 mln ton) - melafiry 34,2 % (do 3,9 mln ton) - migmatyt i amfibolity 1706 % (do 6,6 mln ton) (rys. 4).

4 Rys. 4. Wzrost wydobycia wybranych KŁiB Fig. 4. Incrementation of mining chosen KŁiB Analiza wydobycia wybranych kamieni łamanych i blocznych przeprowadzona na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, wg stanu na dzień r. wykazała, że udział wydobycia na Dolnym Śląsku wynosi ponad 97% dla melafirów, ponad 93 % dla granitów, ponad 90 % dla diabazów i gabra oraz ponad 88 % dla bazaltów. Na podstawie wydobycia można stwierdzić, że na terenie województwa występują duże i bardzo duże zakłady górnicze eksploatujące złoża kopalin na ogromną skalę. Spośród 98 zakładów eksploatujących kamienie łamane i bloczne, które przysłały informację o wydobyciu za 2010 rok, 9 zakładów eksploatuje ponad 1 mln ton rocznie, przy czym największą ilość wydobyto w kopalni Piława Górna (ponad 6,5 mln ton). Zakłady te eksploatują ponad 50 % kamieni łamanych i blocznych na terenie Dolnego Śląska (rys. 5). Wydobycie poniżej 100 tys. ton odnotowano w 49 zakładach, przy średnim wydobyciu ok. 30 tys. ton. Rys. 5. Wielkość wydobycia KŁiB Fig. 5. Largeness of mining KŁiB Wydobycie piasków i żwirów osiągnęło w 2010 r. 13,1 mln ton, w porównaniu do 4,9 mln ton w 2003 r. (wzrost o 167 %). Pod względem produkcji Dolny Śląsk zajął pierwszą pozycję w kraju, według bilansu na dzień r. (Bilans, 2009), według stanu na r. Dolny Śląsk zajmował drugą pozycję, po województwie mazowieckim. Udział piasków i żwirów eksploatowanych na Dolnym Śląsku w ogólnej produkcji w kraju wynosi obecnie ok. 10 %.

5 Rys. 6. Wielkość wydobycia piasków i żwirów Fig. 6. Largeness of mining of sand and gravels Na terenie Dolnego Śląska jeden zakład eksploatuje ponad 1 mln ton piasków i żwirów rocznie (złoże Domanice).. Jednocześnie największy udział w produkcji piasków i żwirów mają zakłady eksploatujące tys. ton rocznie, w których wyprodukowano w 2010 r. ponad 50 % piasków i żwirów. Eksploatacja kamieni łamanych i bocznych a także piasków i żwirów,wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie, podlega wpływom koniunktury rynku materiałów budowlanych i drogowych. Odnotowany wyraźny wzrost wydobycia kruszyw na terenie Dolnego Śląska w ciągu ostatnich 8 lat podyktowany jest wzrostem popytu na kruszywa do celów budowlanych i drogowych, wynikającym m.in. z zapowiadanego programu budowy dróg i autostrad. Jeden kilometr nowobudowanych dróg wymaga bowiem średnio 30 tys. ton kruszywa [1]. 4. OPŁATY EKSPLOATACYJNE Przychody gmin z eksploatacji lokalnych złóż surowców mineralnych pochodzą głównie z opłat eksploatacyjnych. Zgodnie z prawem przedsiębiorca wydobywający kopalinę jest obowiązany do uiszczania tzw. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę. Wg Ubermana [3]) opłata ta jest jedną z podstawowych z grupy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wg ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2005 nr 228 poz 1947, z póź. zm.) przedsiębiorca ustala opłatę we własnym zakresie kwartalnie i wnosi ją na odpowiednie rachunki bankowe w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. Uiszczane przez przedsiębiorcę opłaty w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli działalność prowadzona jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny. W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji (dotyczącej ilości wydobytej kopaliny) nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata. Do opłat eksploatacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o zobowiązaniach podatkowych, z tym że określone w nich uprawnienia organów podatkowych przysługują wierzycielom gminie oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecny kształt opłacie eksploatacyjnej nadało uchwalone w 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, które pozostawiało konstrukcję opłaty eksploatacyjnej bez większych zmian do 2001 r. Opłata eksploatacyjna ustalana była kwartalnie w drodze decyzji przez organ koncesyjny w zależności od ilości wydobytej kopaliny, ceny oraz stawki opłaty eksploatacyjnej.

6 Nowelizacja z 2001 r. (Dz. U. Nr 110 poz. 1190) poza sposobem wniesienia opłaty zmieniła praktycznie wszelkie istotne elementy konstrukcji tej opłaty. Od dnia 1 stycznia 2002 r. stawki opłaty ustalane są przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, w taki sposób, aby ich wysokość nie przekroczyła dolnych lub górnych granic stawek określonych przez Ministra Środowiska dla danego rodzaju kopaliny. W tab. 3 przedstawiono zmiany stawek opłat eksploatacyjnych w latach dla omawianych rodzajów kopaliny. Rodzaj kopaliny Tabela 3. Stawki opłat eksploatacyjnych w latach Stawki wg rozporządzenia piaski i żwiry 0,41 0,41 0,41 0,41 0,45 0,46 0,48 0,48 granity 0,87 0,87 0,87 0,87 0,94 0,96 0,99 0,99 bazalty 0,86 0,86 0,86 0,86 0,93 0,95 0,98 0,98 amfibolity 0,82 0,82 0,82 0,82 0,89 0,91 0,94 0,94 migmatyt 0,96 0,99 0,99 gabra 0,82 0,82 0,82 0,82 0,89 0,91 0,94 0,94 diabazy 0,61 0,61 0,61 0,61 0,66 0,68 0,70 0,70 gnejsy 0,87 0,87 0,87 0,87 0,94 0,96 0,99 0,99 granitoidy 0,87 0,87 0,87 0,87 0,94 0,96 0,99 0,99 granodioryt 0,87 0,87 0,87 0,87 0,94 0,96 0,99 0,99 szarogłaz 0,71 0,71 0,71 0,71 0,78 0,80 0,82 0,82 marmury 3,04 3,04 3,04 3,04 3,26 3,33 3,41 3,41 melafiry 0,88 0,88 0,88 0,88 0,95 0,97 1,00 1,00 piaskowce 0,61 0,61 0,61 0,61 0,66 0,68 0,70 0,70 porfiry 0,61 0,61 0,61 0,61 0,66 0,68 0,70 0,70 serpentynity 0,61 0,61 0,61 0,61 0,66 0,68 0,70 0,70 W analizowanych latach, 92 (spośród 169) gminy oraz 3 miasta uzyskiwały dochody z tytułu eksploatacji na ich tereni złóż kopalin, koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2010 roku łączna kwota opłaty eksploatacyjnej dla tych gmin wyniosła zł i wzrosła w stosunku do 2003 r. o 190 %. Zmiany wartości łącznych dochodów z tytułu opłat zestawiono w tabeli 4. Wierzyciel Tabela 4. Wielkość opłat eksploatacyjnych w latach Opłaty (zł) 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Gminy NFOŚiGW Suma Według informacji za 2010 r. największy udział w łącznej sumie opłat eksploatacyjnych, miały opłaty za eksploatację granitu (22 %), w następnej kolejności były to bazalt (20%), piaski i żwiry oraz migmatyty i amfibolity (17%), melafiry (10 %), gabro i diabaz (7%), sjenit (2%). Za wydobycie pozostałych kamieni łamanych i blocznych (np. serpentynit, piaskowiec, szarogłaz, porfir i in.), wniesiono w sumie 6% wszystkich opłat (rys. 7).

7 sjenit 2% gabro, diabaz 7% melafir 10% inne 6% granit 22% migmatyt, amfibolit 17% bazalt 20% piaski i żwiry 17% Rys. 7. Udział procentowy opłat eksploatacyjnych w 2010 r. Fig. 7. Participation of percent operational charge in 2010 r. Prawie 44% sumy opłat eksploatacyjnych stanowiących dochód dolnośląskich gmin w 2010 roku wygenerowane zostało przez dziesięć zakładów eksploatujących ponad 1 mln ton kopaliny rocznie (rys. 8). Zakłady te kwotą zł. zasiliły budżety następujących gmin: Dzierżoniów, Piława Górna, Czarny Bór, Złotoryja, Świerzawa, Ząbkowice Śląskie, Nowa Ruda, Sobótka, Mietków, Strzegom i Sulików. Rys. 8. Wielkość opłat eksploatacyjnych Fig. 8. Largeness of operational charge

8 5. PODSUMOWANIE Dolny Śląsk stanowi bez wątpienia surowcowe zaplecze kraju zasobne w skały magmowe i metamorficzne, jest także znaczącym dostawcą piasków i żwirów. Wydobycie kamieni łamanych i blocznych a także piasków i żwirów rośnie dynamicznie i związane jest zapewnie z koniunkturą na rynku materiałów budowlanych i drogowych. Literatura [1] KUDELSKI L., Raport Inwestycje drogowe. Kamienna lawina. Auto Świat, nr 50 (697), 8 grudnia 2008, [2] Materiały Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego [3] UBERMAN R., Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku, Górnictwo Odkrywkowe ; Nr 1, s , 2002, [4] WOŁKOWICZ S., MALON A., TYMIŃSKI M., Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień r., Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2010,

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

OCENA DOLNOŚLĄSKIEGO GÓRNICTWA SKALNEGO W LATACH

OCENA DOLNOŚLĄSKIEGO GÓRNICTWA SKALNEGO W LATACH Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 134 Politechniki Wrocławskiej Nr 134 Studia i Materiały Nr 41 2012 Urszula KAŹMIERCZAK* Waldemar KAŹMIERCZAK** górnictwo odkrywkowe, kopaliny skalne OCENA DOLNOŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalne zmiany bazy surowcowej. kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne opisane w niniejszej pracy obejmują wszystkie. do budowy dróg i autostrad

Regionalne zmiany bazy surowcowej. kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne opisane w niniejszej pracy obejmują wszystkie. do budowy dróg i autostrad prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice, AGH w Krakowie, dr hab., prof. IMBiGS Stefan Góralczyk, IMBiGS w Warszawie dr hab. inż., prof. IMBiGS Ireneusz Baic, IMBiGS w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Krzysztof Galos* REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KRAJOWEGO RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 1. Wstęp Kruszywa naturalne łamane są surowcami, które w większości

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANALIZ PRZESTRZENNYCH W GIS

SYSTEMY ANALIZ PRZESTRZENNYCH W GIS SYSTEMY ANALIZ PRZESTRZENNYCH W GIS -5- Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Wprowadzenie, Materiały źródłowe,

Bardziej szczegółowo

Analizy komunikacyjne

Analizy komunikacyjne Analizy komunikacyjne Opracowała: Agnieszka Żygadło Przedmiot: Zaawansowane metody wspomagania decyzji przestrzennych Prowadząca: dr inż. Magdalena Mlek Temat pracy magisterskiej: Analiza przewozów materiałów

Bardziej szczegółowo

Dział IV. Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego. Opłaty

Dział IV. Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego. Opłaty Dział IV Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego Opłaty Dział IV Wynagrodzenie za ustanowienie uŝytkowania górniczego. Opłaty (1) Art. 83. 1. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia za

Bardziej szczegółowo

Studia nad rozwojem Dolnego Śląska nr 1 34 2009

Studia nad rozwojem Dolnego Śląska nr 1 34 2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Studia nad rozwojem Dolnego Śląska nr 1 34 2009 Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy. ISSN 1508-7573 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Śliwiński, dr Wojciech Budzianowski, dr Lech Poprawski

Dr Wojciech Śliwiński, dr Wojciech Budzianowski, dr Lech Poprawski Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem przekrojów przestrzennych, w związku z perspektywą wyczerpania się złóż naturalnych bogactw.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 5 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA. oraz

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 5 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA. oraz SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 5 lipca 2001 r. Druk nr 654 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisje,

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJU PODAŻY KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE I POSZCZEGÓLNYCH JEJ REGIONACH W XXI WIEKU

TRENDY ROZWOJU PODAŻY KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE I POSZCZEGÓLNYCH JEJ REGIONACH W XXI WIEKU TRENDY ROZWOJU PODAŻY KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE I POSZCZEGÓLNYCH JEJ REGIONACH W XXI WIEKU TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF NATURAL CRUSHED AGGREGATES PRODUCTION IN POLAND AND ITS REGIONS IN THE

Bardziej szczegółowo

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, styczeń 2009 r. Dokument zatwierdzony uchwałą nr 2370/III/09

Bardziej szczegółowo

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Górnictwo surowców

Bardziej szczegółowo

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sztaszica, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego Górnictwo

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYDOBYCIA I TRANSPORTU SUROWCÓW SKALNYCH. STAN I PERSPEKTYWY

STUDIUM WYDOBYCIA I TRANSPORTU SUROWCÓW SKALNYCH. STAN I PERSPEKTYWY Zespół autorski dr inż. Jan Blachowski kierownik projektu mgr inż. arch. Janusz Korzeń mgr inż. Katarzyna Mańkowska-Bigus 2 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Cel i zakres opracowania 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 27 czerwca 2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia r w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA KRUSZYW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH

PRODUKCJA KRUSZYW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH Mining Science Mineral Aggregates, vol. 22(1), 2015, 3-20 www.miningscience.pwr.edu.pl Mining Science (Previously Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology. Mining

Bardziej szczegółowo

Artykuł stanowi między

Artykuł stanowi między Łukasz Machniak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Górnictwo odkrywkowe kopalin skalnych cz. IV Synteza 24 Surowce skalne obejmują bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę skał, do której zalicza się wszystkie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Na początku 2008 roku w Polsce było zarejestrowanych ok. 14 mln samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobycie bez koncesji)

Ministerstwo Gospodarki. Określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobycie bez koncesji) Ministerstwo Gospodarki Określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobycie bez koncesji) Aleksander Kabziński Założenia do Planu Działania Surowce nieenergetyczne.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra.

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. SALON KRUSZYW Targi AUTOSTRADA 2016 Kielce 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Górnictwo odkrywkowe w Małopolsce prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł Katedra Górnictwa Odkrywkowego 2 Województwo małopolskie Powierzchnia: 15,14 tyś.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW 1. Wstęp Według szacunków ekspertów [1 3] w Polsce na drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rynek kruszyw łamanych w Polsce po roku 2000

Rynek kruszyw łamanych w Polsce po roku 2000 dr inż. Krzysztof Galos Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Rynek kruszyw łamanych w Polsce po roku 2000 Krajowy rynek kruszyw naturalnych łamanych przeszedł w ostatnich kilkunastu

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS mgr inż. Danuta KUKIELSKA Kruszywa amfibolitowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA UŻYTKOWANIA KRUSZYW ŁAMANYCH W POLSCE DO 2020 ROKU I ROLA REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO W ICH PRODUKCJI

PROGNOZA UŻYTKOWANIA KRUSZYW ŁAMANYCH W POLSCE DO 2020 ROKU I ROLA REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO W ICH PRODUKCJI PROGNOZA UŻYTKOWANIA KRUSZYW ŁAMANYCH W POLSCE DO 2020 ROKU I ROLA REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO W ICH PRODUKCJI FORECASTING THE USE OF CRUSHED AGGREGATES IN POLAND TILL 2020 AND A ROLE OF THE LOWER SILESIA REGION

Bardziej szczegółowo

Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych

Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych Debata: Kruszywa do rozjaśniania nawierzchni drogowych mgr Michał FILIPCZYK Kielce, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wydobycia i transportu surowców skalnych w przestrzeni województwa dolnośląskiego

Stan i perspektywy wydobycia i transportu surowców skalnych w przestrzeni województwa dolnośląskiego Stan i perspektywy wydobycia i transportu surowców skalnych w przestrzeni województwa dolnośląskiego dr inŝ. Jan Blachowski Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

ROCK MINING IN POLAND PRESENT SITUATION, PERSPECTIVES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT

ROCK MINING IN POLAND PRESENT SITUATION, PERSPECTIVES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Wiesław KOZIOŁ, Piotr CZAJA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków GÓRNICTWO SKALNE W POLSCE STAN OBECNY, PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

AGENDA 1. INFORMACJE O FIRMIE 2. PRACA KOPALNI I ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO 3. REKULTYWACJA 4. KORZYŚCI DLA GMINY 5. PODSUMOWANIE

AGENDA 1. INFORMACJE O FIRMIE 2. PRACA KOPALNI I ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO 3. REKULTYWACJA 4. KORZYŚCI DLA GMINY 5. PODSUMOWANIE Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Ruś 28.06.2011 AGENDA 1. INFORMACJE O FIRMIE 2. PRACA KOPALNI I ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO 3. REKULTYWACJA 4. KORZYŚCI DLA GMINY 5. PODSUMOWANIE INFORMACJE O FIRMIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Nr 128 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 128 Studia i Materiały Nr 36 2009 Urszula KAŹMIERCZAK* ochrona środowiska, koszty ochrony środowiska ANALIZA KOSZTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego tekst: prof. dr hab. inż. WIESŁAW KOZIOŁ, mgr. inż. ADRIAN BORCZ, dr inż. ŁUKASZ MACHNIAK, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE TECHNOLOGICZNE POZYSKIWANIA I ZAGOSPODAROWANIA SUROWCÓW SKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

SCENARIUSZE TECHNOLOGICZNE POZYSKIWANIA I ZAGOSPODAROWANIA SUROWCÓW SKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM SCENARIUSZE TECHNOLOGICZNE POZYSKIWANIA I ZAGOSPODAROWANIA SUROWCÓW SKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka Autorzy pracownicy AGH Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Prognoza potrzeb i produkcji kruszyw w Polsce w latach (+2) cz. I

Prognoza potrzeb i produkcji kruszyw w Polsce w latach (+2) cz. I Rozwój gospodarczy w Polsce nie może być realizowany bez budowy, modernizacji, przebudowy i remontu obiektów budowlanych i infrastruktury, w tym transportowej. Szczególnie budowy nowych dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 24 Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce.

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Jasność nawierzchni jako czynnik

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696)

o rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3971A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI GOSPODARKI, KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Projekt z dnia 4 października 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..................... 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie

GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie GEOLOGIA: Petrologia i petrografia Mineralogia i geochemia Geologia dynamiczna Gleboznawstwo Tektonika Stratygrafia Paleontologia Kartowanie geologiczne Geologia inżynierska, geofizyka, hydrogeologia,

Bardziej szczegółowo

Będziemy mówić co robimy

Będziemy mówić co robimy Co to IATI IATI to - Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to prężnie rozwijające się konsorcjum, grupujący 38 największych uczelni, instytutów i przedsiębiorstw z całej Polski. Celem IATI jest koordynowanie

Bardziej szczegółowo

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej 23 UKD 622.271: 622.271(4-67): 622.338.3 Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej Extraction and production of natural aggregates in Poland and the European Union Prof.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Data publikacji : 21.11.2013 KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 21. 11. 2013 r. w sprawie organów administracji publicznej właściwych do kontroli działalności, polegającej

Bardziej szczegółowo

Ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne, są złoża kopalin.

Ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne, są złoża kopalin. Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl Ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1199)

Opinia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1199) Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Opinia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1199) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze określa zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Górnictwo odkrywkowe. Informacja o specjalności

Górnictwo odkrywkowe. Informacja o specjalności Informacja o specjalności Górnictwo odkrywkowe dr inż. Łukasz Machniak dr inż. Maciej Zajączkowski Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Górnictwo odkrywkowe to największa część

Bardziej szczegółowo

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE! W 2014 R. WYDOBYCIE RUD MIEDZI W KGHM POLSKA MIEDŹ WYNIOSŁO 30 MLN TON Fot. KGHM Polska Miedź S.A. MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

BIULETYN BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO BIULETYN BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 2/59/2009 Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa ISSN 1234-7914 SPIS TREŒCI Uchwała nr 28/2009 Rady Bankowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji

Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji 2010-05-04 www.bm.aliorbank.pl 1 Podstawowe informacje o Ofercie Oferta publiczna obejmuje do 2,4 mln akcji serii C nowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Analiza możliwości wykorzystania kruszyw polodowcowych z rejonu Polski północno-wschodniej w konstrukcjach nawierzchni asfaltowej dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego (KR5 KR6)

Bardziej szczegółowo

20 LAT KRUSZYW W POLSKIEJ GOSPODARCE. HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. 1. Wprowadzenie. Aleksander Kabziński*

20 LAT KRUSZYW W POLSKIEJ GOSPODARCE. HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. 1. Wprowadzenie. Aleksander Kabziński* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Aleksander Kabziński* 20 LAT KRUSZYW W POLSKIEJ GOSPODARCE. HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ 1. Wprowadzenie Ponad 70% działań użytecznych człowieka,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA KLUCZOWA PRZYSZŁOŚĆ OPARTA NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH

KOPALNIA KLUCZOWA PRZYSZŁOŚĆ OPARTA NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH KOPALNIA KLUCZOWA PRZYSZŁOŚĆ OPARTA NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH 1 Inwestycja w wartości TRWAŁE FUNDAMENTY NA PRZYSZŁOŚĆ W świecie, który zmienia się tak szybko, stałość i niezmienność to wartości szczególne.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W OLSZTYNIE LOL-410-37-2009 Nr ewid.: 161/2010/P/09/158/LOL Informacja o wynikach kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, ustalania i egzekwowania

Bardziej szczegółowo

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014 Autor: Dominik Goślicki AGENDA 1. Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne: pojęcia ogólne, własność górnicza, koncesje, kwalifikacje geologiczne

Przykładowe pytania egzaminacyjne: pojęcia ogólne, własność górnicza, koncesje, kwalifikacje geologiczne Przykładowe pytania egzaminacyjne: pojęcia ogólne, własność górnicza, koncesje, kwalifikacje geologiczne Nr. Treść pytania Odpowiedź A Odpowiedź B Odpowiedź C 1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze określa

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO:

FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO: FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO: legalna/nielegalna eksploatacja kopalin na szczeblu powiatowym - przyczyny, skutki, działania zapobiegawcze. Prezentuje: prof. dr hab. Mariusz-Orion

Bardziej szczegółowo

Mining of clastic mineral geospatial analysis

Mining of clastic mineral geospatial analysis 92 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2015 UKD 622:271:622.36:622.1:550.8 Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych spojrzenie geoprzestrzenne Mining of clastic mineral geospatial analysis dr inż. Łukasz Machniak* ) Prof.

Bardziej szczegółowo

Górnictwo skalne w Polsce stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju

Górnictwo skalne w Polsce stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju 84RAPORT Surowce skalne Górnictwo skalne w Polsce stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju Wprowadzenie Surowce skalne, zwane też w wielu krajach surowcami niemetalicznymi, obejmują bardzo szeroką

Bardziej szczegółowo

epuap w kontekście systemów informacji o środowisku

epuap w kontekście systemów informacji o środowisku epuap w kontekście systemów informacji o środowisku (NFOŚiGW) (MŚ) Włodzimierz Hrymniak (NFOŚiGW) Mariusz Rogulski (MŚ) KONFERENCJA Nowoczesna Administracja KRAKÓW 19 maja 2011 Agenda 1. Projekt Kolektory

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lutego 2011 r. LKA-4101-24-05/2010 Zarząd KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe

Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Zakres pytań obowiązujący od roku akad. 2014/2015 I. Technologia eksploatacji złóż

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Dariusz Słotwiński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Konferencja ZASTOSOWANIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY LOGISTYCZNE WYWOZU SUROWCÓW SKALNYCH Z REJONU DOLNEGO ŚLĄSKA A IDEA KOMODALNOŚCI

PROBLEMY LOGISTYCZNE WYWOZU SUROWCÓW SKALNYCH Z REJONU DOLNEGO ŚLĄSKA A IDEA KOMODALNOŚCI Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Stanisław Kwaśniowski Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania

Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania Janusz Olszowski Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU STRZEGOM SOBÓTKA W DZIESIĘCIOLECIU 2003 2012

EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU STRZEGOM SOBÓTKA W DZIESIĘCIOLECIU 2003 2012 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 136 Politechniki Wrocławskiej Nr 136 Studia i Materiały Nr 43 2013 Wojciech GLAPA* Cezary SROGA** granitoidy, masyw Strzegom Sobótka EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

Proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża

Proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża F-WOŚ/PG1.2/1 WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZŁOŻA O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2 HA I PRZEWIDYWANYM ROCZNYM WYDOBYCIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM 20 000 m 3, GDY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Aleksander KABZIŃSKI Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw Kielce POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Na początku 2006 roku w Polsce było zarejestrowanych 12,4 mln samochodów osobowych i 4,4 mln

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NA RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE PO 2000 ROKU

ZMIANY NA RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE PO 2000 ROKU Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 125 Politechniki Wrocławskiej Nr 125 Studia i Materiały Nr 35 2009 Krzysztof GALOS* kruszywa łamane, produkcja, rynek, import, zapotrzebowanie ZMIANY NA RYNKU KRUSZYW

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

Produkcja kruszyw w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim w latach

Produkcja kruszyw w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim w latach Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 91, rok 2015 Wojciech GLAPA*, Cezary SROGA** Produkcja kruszyw w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 6 s.

Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 6 s. Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN 1731-9927. 2002 nr 6 s. 12 13 Katarzyna Grzesik Filus 1 Przepływ informacji w ustawie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce

Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Jarosław Roliński p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Polityka podatkowa a funkcjonowanie przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych

Polityka podatkowa a funkcjonowanie przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych Polityka podatkowa a funkcjonowanie przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Autostrada Technologii

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 17 października 2014 roku Alert prawny Większa subwencja dla gmin, mniejsza dla powiatów i województw Województwa i powiaty w 2015 roku dostaną mniej pieniędzy z subwencji ogólnej. Minister

Bardziej szczegółowo

UWAGI Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk odnośnie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

UWAGI Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk odnośnie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze UWAGI Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk odnośnie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze Przedmiotem prac Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY

KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY Woda i kruszywa są niezbędne na budowie Czy zauważamy je, kiedy są? Nie. Zauważamy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi Założenia do analizy

Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi Założenia do analizy Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi Założenia do analizy Dr Robert Uberman Współpraca: Prof. Ryszard Uberman Źródła specjalnego opodatkowania lub objęcia

Bardziej szczegółowo

Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach , Szanse i zagrożenia.

Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach , Szanse i zagrożenia. Aleksander Kabziński * Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2007 2013, Szanse i zagrożenia. Przemysł produkcji kruszyw: Przemysł

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU 2 Spis treści 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA... 3 2. PRZYJĘTE ZASADY RAPORTOWANIA... 3 PŁATNOŚCI DOKONANE W 2016 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SZCZEBLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 4 PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo