SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska website: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu jednostopniowego nieograniczonego na: MODERNIZACJA SUWNICY STS KOCKS NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz zgodnie z Procedurą Zawierania Umów DB Port Szczecin. Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2014/MSTS2

2 SPIS TREŚCI 1. Rozdział I - Informacje ogólne 2. Rozdział II - Informacje o Zamawiającym 3. Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia 4. Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia 5. Rozdział V - Termin wykonania zamówienia 6. Rozdział VI - Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców 7. Rozdział VII - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 8. Rozdział VIII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 9. Rozdział IX - Termin związania ofertą 10. Rozdział X - Opis sposobu przygotowania ofert 11. Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny 13. Rozdział XIII - Opis sposobu oceny ofert 14. Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 15. Rozdział XV - Zmiany w treści SIWZ oraz w treści ogłoszenia 16. Rozdział XVI - Inne postanowienia 17. Załączniki do SIWZ 2/46

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 2. SIWZ lub specyfikacja - niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ. 4. Zamawiający - DB Port Szczecin sp. z o. o. 5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia i złożyła ofertę na wykonanie Zamówienia. 6. Zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale IV SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Umowa - oznacza umowę w sprawie zamówienia zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu. 8. K.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 9. Wytyczne Procedury Zawierania Umów DB Port Szczecin. ROZDZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający: DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. 2. Adres: Szczecin, ul. Bytomska 14, Polska 3. KRS: Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4. REGON: NIP: Kapitał zakładowy: PLN 7. Nr konta bankowego: mbank S.A (PLN) 3/46

4 8. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: DB Port Szczecin Sp. z o. o., ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska, Dział Zakupów 9. Adres w sprawie postępowania: 10. Adres strony internetowej Zamawiającego: ROZDZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami K.c. art oraz na podstawie wytycznych. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Suwnice. 2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja suwnicy STS KOCKS (udźwig 45t, nr fabryczny: 73687) na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. 3. Przez modernizację Zamawiający rozumie działanie mające na celu poprawę własności użytkowych i zwiększenie niezawodności suwnicy. Wykonanie modernizacji będzie wymagało wyłączenia maszyny z ruchu. 4. Zakres prac, wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia załącznik nr 1. ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym w załączonej umowie. 2. Za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac. 4/46

5 ROZDZIAŁ VI OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na modernizacji urządzenia dźwignicowego lub automatyzacji procesu technologicznego w porcie morskim, o wartości nie mniejszej niż PLN; 1.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 1.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.4. spełniają wymagania odnośnie sytuacji finansowej, tj. że: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie gwarancyjnej co najmniej PLN. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1., punkty niniejszego rozdziału, zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. 3. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia brakujących dokumentów i oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 4. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby 5/46

6 jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Zamawiający może dokonać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek skutkujących niezgodnością oferty z SIWZ, a niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1.1. Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - minimalne wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług. Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla Wykonawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zagraniczni przedstawiają aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju danego Wykonawcy. W przypadku spółki cywilnej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla każdego ze wspólników osobno. W przypadku spółki cywilnej działającej poza terenem Rzeczypospolitej 6/46

7 Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych odpisów z rejestrów działalności gospodarczej właściwych dla krajów Wykonawców dla każdego ze Wspólników osobno. Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem osoba/osoby uprawniona/ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na co najmniej 1 milion złotych (wysokość sumy gwarancyjnej) Inne dokumenty uprawniające osobę/ osoby podpisującą/ podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej jeżeli będzie występowało pełnomocnictwo, musi ono zostać złożone w oryginale W przypadku, gdy wartość usług wykazywanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, bądź też środki finansowe wykazywane przez Wykonawcę na potwierdzenie jego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostały ustalone w walucie innej niż PLN, Wykonawca dokonana przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli publikacja ogłoszenia o niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Wykonawca przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. 7/46

8 ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zwane dalej Korespondencją Wykonawcy przekazują pisemnie na adres DB Port Szczecin Sp. z o. o., Dział Zakupów. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli jego wniosek wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert wpłynie na bieg terminu składania wniosku. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie koncepcji modernizacji suwnicy. Zamawiający udostępni dokument niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od nadesłania wniosku. 4. Wizyta Wykonawcy na suwnicy może odbyć się wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (informacja o terminie wizyty zostanie wysłana pocztą elektroniczną przez Zamawiającego do Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). 5. Wszelkie dodatkowe informacje i materiały dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający podawać będzie do wiadomości Wykonawców na stronie: (gdzie dostępna jest treść SIWZ z załącznikami) oraz przesyłać do Wykonawców drogą mailową. 6. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewanie się pocztą elektroniczną lub pocztą listową, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 7.1. Anna Olszewska, telefon: (+48) /46

9 7.2. Gerard Lewandowski, telefon: (+48) ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o dodatkowy oznaczony okres. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację, opisy techniczne wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. 4. Integralną częścią oferty jest załącznik nr 3 zawierający formularz ofertowy zamieszczony w niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim przy pomocy komputera lub inną trwałą techniką pisania. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, a na formularzu ofertowym Zamawiający wymaga złożenia podpisu i ostemplowania przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Jeśli w SIWZ nie wskazano, że trzeba dostarczyć oryginały dokumentów, dokumenty mogą być dostarczane w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie zawierającej 9/46

10 informacje za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się tłumaczenie dokumentów na język polski przez Wykonawcę, z tym że wersja w języku polskim będzie wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego. 8. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych z napisem Informacje i dokumenty poza ofertą. Dla dokumentów tych nie są wymagane postanowienia dotyczące tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności w przekazanych materiałach przetargowych Wykonawca winien zgłosić je na piśmie do Zamawiającego (do osoby kontaktowej) na adres nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z tymi nieprawidłowościami lub brakami, zwłaszcza w celu uniknięcia odpowiedzialności za wady lub w celu zmiany ustalonego wynagrodzenia. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do jej składania są skuteczne. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Koszty te w żadnej sytuacji nie są zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego. 11. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawca powinien umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu lub w kopercie. 12. Dokumenty stanowiące zawartość koperty/opakowania powinny być ze sobą trwale złączone tj. spięte, bindowane, itp. Każda strona powinna być opatrzona numerem składającym się z dwóch liczb: bieżącego nr strony łamanego (/) przez liczbę wszystkich stron. Wyżej opisany numer należy umieścić w dolnej części strony. 13. Opakowanie/ koperta powinna być zaklejona i zabezpieczona przed otwarciem poprzez opieczętowanie na krawędziach sklejenia pieczęciami firmowymi Wykonawcy. 10/46

11 14. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i danymi kontaktowymi celem umożliwienia zwrotu opakowania/ koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. 15. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona napisem: MODERNIZACJA SUWNICY STS KOCKS NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. NIE OTWIERAĆ PRZED R., PRZED GODZINĄ 9: Jeżeli opakowanie/ koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty. 17. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać do r., do godziny 9:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o. o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro). 2. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 9:15 w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawcy podają ryczałtową cenę netto za przedmiot zamówienia, obejmującą szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale IV oraz 11/46

12 załączniku nr 1 do SIWZ i uwzględniającą wszelkie podatki (poza podatkiem od towarów i usług VAT), opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym oraz wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną umową. 2. Oferta musi zawierać ryczałtową cenę brutto za przedmiot zamówienia. Łączna cena brutto oferty musi zawierać całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie podatki (również podatek od towarów i usług VAT), opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. oraz wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną umową. 3. Ceny podane w ofercie muszą być ostateczne, kompletne, jednoznaczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz załączonej umowie, winny obejmować wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 4. Ceny w ofercie winny być podane w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy założeniu spełnienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Waga 1.1. Cena rozumiana jako całkowita cena netto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia 60% 12/46

13 Doświadczenie Wykonawcy oceniane na podstawie ilości zrealizowanych usług, o których mowa w pkt 1.1 rozdziału VI SIWZ i które zostały przedstawione w załączniku nr 5 do SIWZ Termin wykonania rozumiany jako ilość dni od daty podpisania umowy do daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac 20% 10% 1.4. Okres rękojmi od Wykonawcy 10% 1.1. Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny obliczona będzie ze wzoru: C = C min C oferty badanej x 100 pkt. gdzie: C min najniższa cena oferty C oferty badanej cena oferty badanej 1.2. Ilość punktów uzyskanych za kryterium doświadczenie Wykonawcy obliczona będzie ze wzoru: D = D oferty badanej D max x 100 pkt. gdzie: D max największa ilość wykonanych usług D oferty badanej ilość wykonanych usług oferty badanej 13/46

14 1.3. Ilość punktów uzyskanych za kryterium termin wykonania obliczona będzie ze wzoru: T = T min T oferty badanej x 100 pkt. gdzie: T min najkrótszy termin wykonania T oferty badanej termin wykonania oferty badanej 1.4. Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres rękojmi obliczona będzie ze wzoru: R = R oferty badanej R max x 100 pkt. gdzie: R max najdłuższy okres rękojmi R oferty badanej okres rękojmi oferty badanej 2. Ocena punktowa oferty zostanie obliczona według następującego wzoru: O = 0,60 C + 0,20 D + 0,10 T + 0,10 R 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu wyżej wymienionych wzorów. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14/46

15 ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Przedstawi uzasadnienie jej wyboru. Poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert. 2. W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy, pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zostać złożone na co najmniej jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający może unieważnić przetarg lub wybrać ofertę najbardziej korzystną spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. ROZDZIAŁ XV ZMIANY W TREŚCI SIWZ ORAZ W TREŚCI OGŁOSZENIA 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ oraz treść ogłoszenia, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej: oraz drogą mailową. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania ofert, gdy uzna że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców. 15/46

16 ROZDZIAŁ XVI INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie prawa: 1.1. odwołania przetargu na każdym etapie; 1.2. nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert; 1.3. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; 1.4. zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty; 1.5. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku odwołania przetargu lub nieprzyjęcia przez Zamawiającego żadnej ze złożonych ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę - wszelkie roszczenia Wykonawców w stosunku do Zamawiającego są wyłączone. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16/46

17 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nazwa załącznika Nr Założenia modernizacji suwnicy STS Kocks, minimalne wymagania i parametry 1 Wymagane parametry suwnicy po wykonaniu modernizacji 2 Formularz ofertowy 3 Oświadczenie potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia 4 Wykaz wykonanych usług 5 Projekt umowy 6 Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy 7 17/46

18 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Modernizacja suwnicy STS Kocks ma obejmować wymianę układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego zainstalowanych na suwnicy oraz wymianę układu sterowania z analogowego na cyfrowy. Założenia modernizacji suwnicy STS Kocks: 1. Wszelkie prowadzone prace mają zagwarantować utrzymanie parametrów suwnicy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i mieć miano modernizacji, a nie przebudowy suwnicy skutkującego zmianą jej cech funkcjonalnych, a tym samym mające skutki prawne związane z potrzebą przeprowadzenia jej dopuszczenia do użytkowania po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. 2. Wszelkie prace i czynności modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dokumencie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz z późn. zmianami) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. 3. Wszelkie narzędzia, urządzenia, podzespoły, elementy użyte do modernizacji powinny spełniać odpowiednie aktualne zharmonizowane normy techniczne i podlegać odpowiednim dyrektywom UE ( jak. np. dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i inne, zgodne z przeznaczeniem i specyfiką przeznaczenia i działania poszczególnych elementów). 4. Wykonawca modernizacji suwnicy ma zagwarantować i wykazać poprawność wykonanej modernizacji w postaci oświadczenia o zgodności w zakresie minimalnych i zasadniczych wymagań, odwołując się do odpowiednich dyrektyw i norm zharmonizowanych, oraz dostarczyć deklaracje zgodności dla wszystkich użytych w modernizacji podzespołów. 5. Wykonawca modernizacji powinien przed podjęciem czynności modernizacji opracować i dostarczyć do DB Port Szczecin projekt modernizacji Suwnicy 18/46

19 celem jego weryfikacji i zaakceptowania przez DB Port Szczecin. Przed akceptacją projektu modernizacji suwnicy DB Port Szczecin ma prawo zgłaszania uwag do projektu (wraz z ich uzasadnieniem), które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i przedłożyć DB Port Szczecin do akceptacji poprawiony projekt modernizacji Suwnicy. 6. Projekt modernizacji powinien zawierać obliczenia jednoznacznie potwierdzające brak negatywnych skutków modernizacji zmieniających cechy użytkowe suwnicy przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ. 7. Po przeprowadzonej modernizacji wykonawca modernizacji powinien dostarczyć powykonawczy projekt modernizacji. 8. Wszystkie handlowe elementy użyte do modernizacji suwnicy powinny być ponadto skatalogowane, aby możliwe było jednoznaczne zweryfikowanie ich parametrów i producenta (dostawcy) dane w postaci nazwy producenta (dostawcy), typ, model, nr seryjny, parametry użytkowe itp. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych lub napraw pogwarancyjnych. 9. Po przeprowadzonej modernizacji suwnicy wymagane jest przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność przeprowadzonej modernizacji zarówno w zakresie parametrów użytkowych jak i bezpieczeństwa i niezawodności sterowania. 19/46

20 Modernizacja układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego zainstalowanych na suwnicy Lp ŻĄDANE Wszystkie zastosowane komponenty mają zapewnić parametry przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ Okablowanie, które nie będzie wymieniane w ramach modernizacji wykonać pomiary stanu izolacji i przedstawić protokoły Znakowanie nowego okablowania i okablowania, które nie będzie wymieniane w ramach modernizacji: czytelne, trwałe, odniesione do dokumentacji powykonawczej sporządzanej po modernizacji. Układy napędowe i sterujące wciągarki: eliminacja układu Ward Leonarda, zastosowanie układów przekształtnikowych prądu stałego do istniejących silników DC. Układ napędowy jazdy wózka: zastosowanie układów przekształtnikowych prądu stałego do istniejących silników DC. Zastąpienie funkcjonalności zdemontowanego sprzęgła wałem elektronicznym w takim samym zakresie (co oznacza m.in. że położenie kontenera musi być zachowane, dopuszczalna wartość kąta wychyłu zgodna z obowiązującymi normami). Synchronizację prędkości obrotowych silników napędowych uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich układów przekształtnikowych. Przewiduje się zastosowanie dodatkowych czujników położenia kątowego bębnów wciągarek pomiar długości lin spreadera. Samodostrojenie przekształtnikowych układów zasilania do współpracujących silników prądu stałego. Regulacja prądu w obwodzie twornika (praca momentowa) przez zastosowanie układu przekształtnika w obwodzie twornika jak i wzbudzenia. Sterowanie przekształtników przez układ sterowania po sieci Industrial Ethernet. W uzasadnionych przypadkach zastosować światłowód. Zastosowane przekształtniki wzbudzenia dopasowane do silników, głębokość regulacji umożliwia pracę odwzbudzeniową Separacja galwaniczna obwodów sterowania w stosunku do obwodów silnoprądowych. Wypełnia Wykonawca Spełnia/ Nie spełnia Producent/ Typ/ Model/ Przyjęte rozwiązanie 20/46

21 Modernizacja układu sterowania z analogowego na cyfrowy Lp ŻĄDANE Wszystkie zastosowane komponenty mają zapewnić parametry przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ. Komunikacja oparta na protokole Industrial Ethernet z zastosowaniem sieci światłowodowej do stosowania na zewnątrz. Firanka kablowa - modernizacja części mechanicznej prowadnica i prowadniki firanki kablowej (szyna i rolki) muszą zapewnić płynny ruch. Wymiana okablowania sterowania (nowe, jeśli jest to zasadne, w postaci światłowodów elastyczne i odporne na promieniowanie słoneczne, stare, nieużywane - w miarę możliwości usunąć). Pozostałe okablowanie dostosowane do obowiązujących norm: oznakowanie, protokoły pomiaru ciągłości oraz stanu izolacji. Znakowanie okablowania: czytelne, trwałe, odniesione do nowoprojektowanej i starej dokumentacji. Wypełnia Wykonawca Spełnia/ Nie spełnia Producent/ Typ/ Model/ Przyjęte rozwiązanie 6. Układy sterujące i napędowe: Układy pomiaru bieżącego położenia (np. w postaci enkoderów) stosowane w układu sterowania i nadzoru: napędu jazdy wózka, napędu wciągarki. Należy przeprowadzić oceną stanu technicznego oraz konserwację maszyn elektrycznych nie podlegających wymianie (szczotki, pierścienie, komutatory itd.). System sterujący oraz układ kontrolno pomiarowy oparty na sterowniku PLC z istotnymi cechami programowymi: Nowy układ sterowania ma umożliwić sterowanie pracą suwnicy, w tym również sterowanie pracą spreadera w zakresie: rozkładania, ryglowania, poziomowania i fliperowania minimalnie w zakresie jaki ma miejsce w chwili obecnej. Graficzny interfejs użytkownika na min 15 dotykowym panelu operatorskim, realizacja w programie typu SCADA, wyświetlane na ekranie istotne stany pracy suwnicy (pozwalające na sprawne operowanie maszyną krok po kroku), w tym również kody błędów w postaci haseł z 21/46

22 opisem pomocy, a w doniesieniu do spreadera wizualizacja w zakresie: rozłożenia na 20, 40 lub 45, obecności na kontenerze, zaryglowania, odryglowania. Układ sterowania wyposażony w 4 identyczne funkcjonalnie dotykowe panele operatorskie umieszczone w: 1-szy maszynowania 2-gi kabina operatora 3-ci noga portalu 4-ty bezprzewodowy (zainstalowany w dedykowanej mu skrzynce na nodze portalu (zapewnienie ładowania akumulatora bezprzewodowego panelu operatorskiego ) Wszystkie panele skonfigurowane winny być jednakowo. Dostęp nadzorowany do panelu operatorskiego na podstawie danych: login i hasło. Możliwość warunkowania dostępu typu: - Podgląd - Operator - Nadzór - Serwisant Zakres dostępu dla poszczególnych grup do uzgodnienia w trakcie realizacji modernizacji. Możliwość wprowadzania min. 20 użytkowników w każdej z grup. Rejestrator błędów połączony z zegarem czasu rzeczywistego w postaci serwera archiwizacji historii pracy oraz alarmów lub urządzenia adekwatnego. Rejestracja oprócz stanów suwnicy aktualnie zalogowanych użytkowników. Dedykowane sterowanie do hamulców mechanicznych z poziomu cyfrowego układu sterowania. Należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego oraz konserwację elementów składowych systemu hamowania mechanicznego. Układ sterowania powinien reagować na sytuacje awaryjne i jeśli jest to tylko możliwe pozwolić na kontynuowanie pracy w trybie awaryjnym. Uszkodzenie enkodera w układzie sprzężenia zwrotnego powoduje automatyczne przejście w tryb pracy z zadaną prędkością Separacja galwaniczna obwodów sterowania w stosunku do obwodów silnoprądowych Możliwość adaptacji sposobu sterowania bez udziału zewnętrznego PLC bazując na własnym sterowniku odpowiedzialnym za szybką wymianę informacji, programowanie w trybie jawnym dostępne dla użytkownika z rozszerzonymi uprawnieniami dostępu do pamięci sterownika. Modernizacja jazdy portalem w niezbędnym zakresie, co oznacza między innymi: sterowanie funkcjami z panelu operatorskiego. Program narzędziowy do konfigurowania oraz optymalizacji i monitorowania pracy napędu, z możliwością automatycznego generowania raportów do pakietu biurowego Microsoft Office. 22/46

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo