SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska website: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu jednostopniowego nieograniczonego na: MODERNIZACJA SUWNICY STS KOCKS NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz zgodnie z Procedurą Zawierania Umów DB Port Szczecin. Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2014/MSTS2

2 SPIS TREŚCI 1. Rozdział I - Informacje ogólne 2. Rozdział II - Informacje o Zamawiającym 3. Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia 4. Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia 5. Rozdział V - Termin wykonania zamówienia 6. Rozdział VI - Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców 7. Rozdział VII - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 8. Rozdział VIII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 9. Rozdział IX - Termin związania ofertą 10. Rozdział X - Opis sposobu przygotowania ofert 11. Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny 13. Rozdział XIII - Opis sposobu oceny ofert 14. Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 15. Rozdział XV - Zmiany w treści SIWZ oraz w treści ogłoszenia 16. Rozdział XVI - Inne postanowienia 17. Załączniki do SIWZ 2/46

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 2. SIWZ lub specyfikacja - niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ. 4. Zamawiający - DB Port Szczecin sp. z o. o. 5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia i złożyła ofertę na wykonanie Zamówienia. 6. Zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale IV SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Umowa - oznacza umowę w sprawie zamówienia zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu. 8. K.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 9. Wytyczne Procedury Zawierania Umów DB Port Szczecin. ROZDZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający: DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. 2. Adres: Szczecin, ul. Bytomska 14, Polska 3. KRS: Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4. REGON: NIP: Kapitał zakładowy: PLN 7. Nr konta bankowego: mbank S.A (PLN) 3/46

4 8. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: DB Port Szczecin Sp. z o. o., ul. Bytomska 14, Szczecin, Polska, Dział Zakupów 9. Adres w sprawie postępowania: 10. Adres strony internetowej Zamawiającego: ROZDZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami K.c. art oraz na podstawie wytycznych. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Suwnice. 2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja suwnicy STS KOCKS (udźwig 45t, nr fabryczny: 73687) na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. 3. Przez modernizację Zamawiający rozumie działanie mające na celu poprawę własności użytkowych i zwiększenie niezawodności suwnicy. Wykonanie modernizacji będzie wymagało wyłączenia maszyny z ruchu. 4. Zakres prac, wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia załącznik nr 1. ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym w załączonej umowie. 2. Za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac. 4/46

5 ROZDZIAŁ VI OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na modernizacji urządzenia dźwignicowego lub automatyzacji procesu technologicznego w porcie morskim, o wartości nie mniejszej niż PLN; 1.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 1.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.4. spełniają wymagania odnośnie sytuacji finansowej, tj. że: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie gwarancyjnej co najmniej PLN. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1., punkty niniejszego rozdziału, zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. 3. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia brakujących dokumentów i oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 4. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby 5/46

6 jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Zamawiający może dokonać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek skutkujących niezgodnością oferty z SIWZ, a niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1.1. Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - minimalne wymagania i parametry dla przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług. Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla Wykonawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zagraniczni przedstawiają aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju danego Wykonawcy. W przypadku spółki cywilnej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla każdego ze wspólników osobno. W przypadku spółki cywilnej działającej poza terenem Rzeczypospolitej 6/46

7 Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych odpisów z rejestrów działalności gospodarczej właściwych dla krajów Wykonawców dla każdego ze Wspólników osobno. Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem osoba/osoby uprawniona/ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na co najmniej 1 milion złotych (wysokość sumy gwarancyjnej) Inne dokumenty uprawniające osobę/ osoby podpisującą/ podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej jeżeli będzie występowało pełnomocnictwo, musi ono zostać złożone w oryginale W przypadku, gdy wartość usług wykazywanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, bądź też środki finansowe wykazywane przez Wykonawcę na potwierdzenie jego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostały ustalone w walucie innej niż PLN, Wykonawca dokonana przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli publikacja ogłoszenia o niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Wykonawca przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. 7/46

8 ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zwane dalej Korespondencją Wykonawcy przekazują pisemnie na adres DB Port Szczecin Sp. z o. o., Dział Zakupów. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli jego wniosek wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert wpłynie na bieg terminu składania wniosku. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie koncepcji modernizacji suwnicy. Zamawiający udostępni dokument niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od nadesłania wniosku. 4. Wizyta Wykonawcy na suwnicy może odbyć się wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (informacja o terminie wizyty zostanie wysłana pocztą elektroniczną przez Zamawiającego do Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). 5. Wszelkie dodatkowe informacje i materiały dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający podawać będzie do wiadomości Wykonawców na stronie: (gdzie dostępna jest treść SIWZ z załącznikami) oraz przesyłać do Wykonawców drogą mailową. 6. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewanie się pocztą elektroniczną lub pocztą listową, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 7.1. Anna Olszewska, telefon: (+48) /46

9 7.2. Gerard Lewandowski, telefon: (+48) ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o dodatkowy oznaczony okres. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację, opisy techniczne wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. 4. Integralną częścią oferty jest załącznik nr 3 zawierający formularz ofertowy zamieszczony w niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim przy pomocy komputera lub inną trwałą techniką pisania. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, a na formularzu ofertowym Zamawiający wymaga złożenia podpisu i ostemplowania przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Jeśli w SIWZ nie wskazano, że trzeba dostarczyć oryginały dokumentów, dokumenty mogą być dostarczane w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie zawierającej 9/46

10 informacje za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się tłumaczenie dokumentów na język polski przez Wykonawcę, z tym że wersja w języku polskim będzie wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego. 8. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych z napisem Informacje i dokumenty poza ofertą. Dla dokumentów tych nie są wymagane postanowienia dotyczące tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności w przekazanych materiałach przetargowych Wykonawca winien zgłosić je na piśmie do Zamawiającego (do osoby kontaktowej) na adres nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z tymi nieprawidłowościami lub brakami, zwłaszcza w celu uniknięcia odpowiedzialności za wady lub w celu zmiany ustalonego wynagrodzenia. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do jej składania są skuteczne. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Koszty te w żadnej sytuacji nie są zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego. 11. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawca powinien umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu lub w kopercie. 12. Dokumenty stanowiące zawartość koperty/opakowania powinny być ze sobą trwale złączone tj. spięte, bindowane, itp. Każda strona powinna być opatrzona numerem składającym się z dwóch liczb: bieżącego nr strony łamanego (/) przez liczbę wszystkich stron. Wyżej opisany numer należy umieścić w dolnej części strony. 13. Opakowanie/ koperta powinna być zaklejona i zabezpieczona przed otwarciem poprzez opieczętowanie na krawędziach sklejenia pieczęciami firmowymi Wykonawcy. 10/46

11 14. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i danymi kontaktowymi celem umożliwienia zwrotu opakowania/ koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. 15. Opakowanie/ koperta powinna być opatrzona napisem: MODERNIZACJA SUWNICY STS KOCKS NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. NIE OTWIERAĆ PRZED R., PRZED GODZINĄ 9: Jeżeli opakowanie/ koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty. 17. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać do r., do godziny 9:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o. o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro). 2. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 9:15 w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawcy podają ryczałtową cenę netto za przedmiot zamówienia, obejmującą szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale IV oraz 11/46

12 załączniku nr 1 do SIWZ i uwzględniającą wszelkie podatki (poza podatkiem od towarów i usług VAT), opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym oraz wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną umową. 2. Oferta musi zawierać ryczałtową cenę brutto za przedmiot zamówienia. Łączna cena brutto oferty musi zawierać całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie podatki (również podatek od towarów i usług VAT), opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. oraz wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną umową. 3. Ceny podane w ofercie muszą być ostateczne, kompletne, jednoznaczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz załączonej umowie, winny obejmować wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 4. Ceny w ofercie winny być podane w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy założeniu spełnienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Waga 1.1. Cena rozumiana jako całkowita cena netto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia 60% 12/46

13 Doświadczenie Wykonawcy oceniane na podstawie ilości zrealizowanych usług, o których mowa w pkt 1.1 rozdziału VI SIWZ i które zostały przedstawione w załączniku nr 5 do SIWZ Termin wykonania rozumiany jako ilość dni od daty podpisania umowy do daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac 20% 10% 1.4. Okres rękojmi od Wykonawcy 10% 1.1. Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny obliczona będzie ze wzoru: C = C min C oferty badanej x 100 pkt. gdzie: C min najniższa cena oferty C oferty badanej cena oferty badanej 1.2. Ilość punktów uzyskanych za kryterium doświadczenie Wykonawcy obliczona będzie ze wzoru: D = D oferty badanej D max x 100 pkt. gdzie: D max największa ilość wykonanych usług D oferty badanej ilość wykonanych usług oferty badanej 13/46

14 1.3. Ilość punktów uzyskanych za kryterium termin wykonania obliczona będzie ze wzoru: T = T min T oferty badanej x 100 pkt. gdzie: T min najkrótszy termin wykonania T oferty badanej termin wykonania oferty badanej 1.4. Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres rękojmi obliczona będzie ze wzoru: R = R oferty badanej R max x 100 pkt. gdzie: R max najdłuższy okres rękojmi R oferty badanej okres rękojmi oferty badanej 2. Ocena punktowa oferty zostanie obliczona według następującego wzoru: O = 0,60 C + 0,20 D + 0,10 T + 0,10 R 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu wyżej wymienionych wzorów. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14/46

15 ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Przedstawi uzasadnienie jej wyboru. Poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert. 2. W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy, pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi zostać złożone na co najmniej jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający może unieważnić przetarg lub wybrać ofertę najbardziej korzystną spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. ROZDZIAŁ XV ZMIANY W TREŚCI SIWZ ORAZ W TREŚCI OGŁOSZENIA 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ oraz treść ogłoszenia, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej: oraz drogą mailową. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania ofert, gdy uzna że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców. 15/46

16 ROZDZIAŁ XVI INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie prawa: 1.1. odwołania przetargu na każdym etapie; 1.2. nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert; 1.3. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; 1.4. zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty; 1.5. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku odwołania przetargu lub nieprzyjęcia przez Zamawiającego żadnej ze złożonych ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę - wszelkie roszczenia Wykonawców w stosunku do Zamawiającego są wyłączone. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16/46

17 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nazwa załącznika Nr Założenia modernizacji suwnicy STS Kocks, minimalne wymagania i parametry 1 Wymagane parametry suwnicy po wykonaniu modernizacji 2 Formularz ofertowy 3 Oświadczenie potwierdzenie spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia 4 Wykaz wykonanych usług 5 Projekt umowy 6 Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy 7 17/46

18 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Modernizacja suwnicy STS Kocks ma obejmować wymianę układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego zainstalowanych na suwnicy oraz wymianę układu sterowania z analogowego na cyfrowy. Założenia modernizacji suwnicy STS Kocks: 1. Wszelkie prowadzone prace mają zagwarantować utrzymanie parametrów suwnicy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i mieć miano modernizacji, a nie przebudowy suwnicy skutkującego zmianą jej cech funkcjonalnych, a tym samym mające skutki prawne związane z potrzebą przeprowadzenia jej dopuszczenia do użytkowania po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. 2. Wszelkie prace i czynności modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dokumencie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz z późn. zmianami) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. 3. Wszelkie narzędzia, urządzenia, podzespoły, elementy użyte do modernizacji powinny spełniać odpowiednie aktualne zharmonizowane normy techniczne i podlegać odpowiednim dyrektywom UE ( jak. np. dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i inne, zgodne z przeznaczeniem i specyfiką przeznaczenia i działania poszczególnych elementów). 4. Wykonawca modernizacji suwnicy ma zagwarantować i wykazać poprawność wykonanej modernizacji w postaci oświadczenia o zgodności w zakresie minimalnych i zasadniczych wymagań, odwołując się do odpowiednich dyrektyw i norm zharmonizowanych, oraz dostarczyć deklaracje zgodności dla wszystkich użytych w modernizacji podzespołów. 5. Wykonawca modernizacji powinien przed podjęciem czynności modernizacji opracować i dostarczyć do DB Port Szczecin projekt modernizacji Suwnicy 18/46

19 celem jego weryfikacji i zaakceptowania przez DB Port Szczecin. Przed akceptacją projektu modernizacji suwnicy DB Port Szczecin ma prawo zgłaszania uwag do projektu (wraz z ich uzasadnieniem), które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i przedłożyć DB Port Szczecin do akceptacji poprawiony projekt modernizacji Suwnicy. 6. Projekt modernizacji powinien zawierać obliczenia jednoznacznie potwierdzające brak negatywnych skutków modernizacji zmieniających cechy użytkowe suwnicy przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ. 7. Po przeprowadzonej modernizacji wykonawca modernizacji powinien dostarczyć powykonawczy projekt modernizacji. 8. Wszystkie handlowe elementy użyte do modernizacji suwnicy powinny być ponadto skatalogowane, aby możliwe było jednoznaczne zweryfikowanie ich parametrów i producenta (dostawcy) dane w postaci nazwy producenta (dostawcy), typ, model, nr seryjny, parametry użytkowe itp. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych lub napraw pogwarancyjnych. 9. Po przeprowadzonej modernizacji suwnicy wymagane jest przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność przeprowadzonej modernizacji zarówno w zakresie parametrów użytkowych jak i bezpieczeństwa i niezawodności sterowania. 19/46

20 Modernizacja układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego zainstalowanych na suwnicy Lp ŻĄDANE Wszystkie zastosowane komponenty mają zapewnić parametry przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ Okablowanie, które nie będzie wymieniane w ramach modernizacji wykonać pomiary stanu izolacji i przedstawić protokoły Znakowanie nowego okablowania i okablowania, które nie będzie wymieniane w ramach modernizacji: czytelne, trwałe, odniesione do dokumentacji powykonawczej sporządzanej po modernizacji. Układy napędowe i sterujące wciągarki: eliminacja układu Ward Leonarda, zastosowanie układów przekształtnikowych prądu stałego do istniejących silników DC. Układ napędowy jazdy wózka: zastosowanie układów przekształtnikowych prądu stałego do istniejących silników DC. Zastąpienie funkcjonalności zdemontowanego sprzęgła wałem elektronicznym w takim samym zakresie (co oznacza m.in. że położenie kontenera musi być zachowane, dopuszczalna wartość kąta wychyłu zgodna z obowiązującymi normami). Synchronizację prędkości obrotowych silników napędowych uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich układów przekształtnikowych. Przewiduje się zastosowanie dodatkowych czujników położenia kątowego bębnów wciągarek pomiar długości lin spreadera. Samodostrojenie przekształtnikowych układów zasilania do współpracujących silników prądu stałego. Regulacja prądu w obwodzie twornika (praca momentowa) przez zastosowanie układu przekształtnika w obwodzie twornika jak i wzbudzenia. Sterowanie przekształtników przez układ sterowania po sieci Industrial Ethernet. W uzasadnionych przypadkach zastosować światłowód. Zastosowane przekształtniki wzbudzenia dopasowane do silników, głębokość regulacji umożliwia pracę odwzbudzeniową Separacja galwaniczna obwodów sterowania w stosunku do obwodów silnoprądowych. Wypełnia Wykonawca Spełnia/ Nie spełnia Producent/ Typ/ Model/ Przyjęte rozwiązanie 20/46

21 Modernizacja układu sterowania z analogowego na cyfrowy Lp ŻĄDANE Wszystkie zastosowane komponenty mają zapewnić parametry przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ. Komunikacja oparta na protokole Industrial Ethernet z zastosowaniem sieci światłowodowej do stosowania na zewnątrz. Firanka kablowa - modernizacja części mechanicznej prowadnica i prowadniki firanki kablowej (szyna i rolki) muszą zapewnić płynny ruch. Wymiana okablowania sterowania (nowe, jeśli jest to zasadne, w postaci światłowodów elastyczne i odporne na promieniowanie słoneczne, stare, nieużywane - w miarę możliwości usunąć). Pozostałe okablowanie dostosowane do obowiązujących norm: oznakowanie, protokoły pomiaru ciągłości oraz stanu izolacji. Znakowanie okablowania: czytelne, trwałe, odniesione do nowoprojektowanej i starej dokumentacji. Wypełnia Wykonawca Spełnia/ Nie spełnia Producent/ Typ/ Model/ Przyjęte rozwiązanie 6. Układy sterujące i napędowe: Układy pomiaru bieżącego położenia (np. w postaci enkoderów) stosowane w układu sterowania i nadzoru: napędu jazdy wózka, napędu wciągarki. Należy przeprowadzić oceną stanu technicznego oraz konserwację maszyn elektrycznych nie podlegających wymianie (szczotki, pierścienie, komutatory itd.). System sterujący oraz układ kontrolno pomiarowy oparty na sterowniku PLC z istotnymi cechami programowymi: Nowy układ sterowania ma umożliwić sterowanie pracą suwnicy, w tym również sterowanie pracą spreadera w zakresie: rozkładania, ryglowania, poziomowania i fliperowania minimalnie w zakresie jaki ma miejsce w chwili obecnej. Graficzny interfejs użytkownika na min 15 dotykowym panelu operatorskim, realizacja w programie typu SCADA, wyświetlane na ekranie istotne stany pracy suwnicy (pozwalające na sprawne operowanie maszyną krok po kroku), w tym również kody błędów w postaci haseł z 21/46

22 opisem pomocy, a w doniesieniu do spreadera wizualizacja w zakresie: rozłożenia na 20, 40 lub 45, obecności na kontenerze, zaryglowania, odryglowania. Układ sterowania wyposażony w 4 identyczne funkcjonalnie dotykowe panele operatorskie umieszczone w: 1-szy maszynowania 2-gi kabina operatora 3-ci noga portalu 4-ty bezprzewodowy (zainstalowany w dedykowanej mu skrzynce na nodze portalu (zapewnienie ładowania akumulatora bezprzewodowego panelu operatorskiego ) Wszystkie panele skonfigurowane winny być jednakowo. Dostęp nadzorowany do panelu operatorskiego na podstawie danych: login i hasło. Możliwość warunkowania dostępu typu: - Podgląd - Operator - Nadzór - Serwisant Zakres dostępu dla poszczególnych grup do uzgodnienia w trakcie realizacji modernizacji. Możliwość wprowadzania min. 20 użytkowników w każdej z grup. Rejestrator błędów połączony z zegarem czasu rzeczywistego w postaci serwera archiwizacji historii pracy oraz alarmów lub urządzenia adekwatnego. Rejestracja oprócz stanów suwnicy aktualnie zalogowanych użytkowników. Dedykowane sterowanie do hamulców mechanicznych z poziomu cyfrowego układu sterowania. Należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego oraz konserwację elementów składowych systemu hamowania mechanicznego. Układ sterowania powinien reagować na sytuacje awaryjne i jeśli jest to tylko możliwe pozwolić na kontynuowanie pracy w trybie awaryjnym. Uszkodzenie enkodera w układzie sprzężenia zwrotnego powoduje automatyczne przejście w tryb pracy z zadaną prędkością Separacja galwaniczna obwodów sterowania w stosunku do obwodów silnoprądowych Możliwość adaptacji sposobu sterowania bez udziału zewnętrznego PLC bazując na własnym sterowniku odpowiedzialnym za szybką wymianę informacji, programowanie w trybie jawnym dostępne dla użytkownika z rozszerzonymi uprawnieniami dostępu do pamięci sterownika. Modernizacja jazdy portalem w niezbędnym zakresie, co oznacza między innymi: sterowanie funkcjami z panelu operatorskiego. Program narzędziowy do konfigurowania oraz optymalizacji i monitorowania pracy napędu, z możliwością automatycznego generowania raportów do pakietu biurowego Microsoft Office. 22/46

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy ZKM/ZC/30/17 MATERIAŁY PRZETARGOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU ZFE-I.042.15.10.2017 Kielce, 10.10.2017r. Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Na przygotowanie od

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, punkt 1.8 Maksymalna prędkość co najmniej 20 km/h.

Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, punkt 1.8 Maksymalna prędkość co najmniej 20 km/h. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII SIWZ, punkt 1.14. Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe.

Rozdział VII SIWZ, punkt 1.14. Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania:

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na opracowanie internetowej strony WWW Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.11.2013r.

Szczecin, 05.11.2013r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE Znak sprawy ZID 3/2016... Lublin, 2.11.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY REMONTOWE: WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

tel.: fax.:

tel.: fax.: tel.: +48 87 73 24 111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 500 GIŻYCKO DOKUMENTACJA postępowania o udzielenie zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykończenie lokalu użytkowego na ul. Jana Pawła II 13, 20-535 Lublin celem stworzenia centrum badawczego- 1 szt. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. Augusta 5 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Gdańsk, 16.11.2016 Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wsparcie eksperckie i doradztwo specjalistyczne dla przedsięwzięcia Tripolis " zgodnie z niniejszym zapytaniem

Bardziej szczegółowo