Rozdział VII SIWZ, punkt Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział VII SIWZ, punkt 1.14. Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe."

Transkrypt

1 DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska Szczecin Phone +48 (0) Fax +48 (0) Szczecin, r. DOTYCZY PRZETARGU: 3-letni okres najmu 2 sztuk ciągników siodłowych z możliwością ich zakupu na potrzeby Terminala Kontenerowego w Szczecinie należącego do spółki DB Port Szczecin. ZMIANA NR 1: Rozdział VII SIWZ, punkt Opis techniczny systemu kontroli paliwa, w który zostaną wyposażone ciągniki siodłowe. ZMIANA NR 2: Rozdział X SIWZ, punkt 15. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona napisem: 3-LETNI OKRES NAJMU 2 SZTUK CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH ZAKUPU NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO W SZCZECINIE NALEŻĄCEGO DO SPÓŁKI DB PORT SZCZECIN. NIE OTWIERAĆ PRZED , PRZED GODZINĄ 10:15. ZMIANA NR 3: Rozdział XI SIWZ, punkt 1. Oferty należy składać do , do godziny 10:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o. o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. nr 24 (II piętro). ZMIANA NR 4: Rozdział XI SIWZ, punkt 2. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu o godzinie 10:15 w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). DB Port Szczecin Sp. z o.o. Zarząd: BRE BANK S.A. Sąd Rejonowy Szczecin- Manfred Michel (PLN) Centrum w Szczecinie, XIII (EUR) Wydział Gospodarczy KRS: Kapitał zakładowy: PLN wpłacony w całości NIP: REGON:

2 2/7 ZMIANA NR 5: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, punkt 1.20 Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu kontroli paliwa zapisującego następujące dane: - data i godzina otwarcia zbiornika paliwa, - ilość paliwa w zbiorniku. Urządzenie do zapisu tych danych musi spełniać co najmniej jeden warunków: - jest wyposażone w kartę pamięci do odczytu informacji w komputerze, - istnieje możliwość odczytu informacji po podłączeniu tego urządzenia do komputera ze standardowym oprogramowaniem, - istnieje możliwość odczytu informacji po podłączeniu tego urządzenia do komputera z oprogramowaniem, w które Wykonawca wyposaży komputer Zamawiającego, - działa w oparciu o technologię GPS, z możliwością odczytu danych na komputerze biurowym. W przypadku konieczności wykupienia abonamentu z kartą SIM, Wykonawca pokrywa koszty przez cały czas trwania umowy serwisowej. Dane w urządzeniu muszą być przechowywane przez minimum 30 dni. ZMIANA NR 6: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, punkt 1.25 Katalog wszystkich części zamiennych (kopie papierowe - 3 polskie lub alternatywnie 3 angielskie; także polska lub alternatywnie angielska wersja PDF). ZMIANA NR 7: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 3, punkt Reakcja na zgłoszenie serwisowe (obecność Serwisanta przy urządzeniu) w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Wykonawcy do godziny 10:00. Natomiast jeżeli zgłoszenie wpłynie do Wykonawcy po godzinie 10:00, reakcja na zgłoszenie serwisowe w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. ZMIANA NR 8: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 3, punkt Wykonanie naprawy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego (z zastrzeżeniem punktów i ). ZMIANA NR 9: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 3, punkt Istnieje możliwość przedłużenia terminów określonych w punktach i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

3 3/7 ZMIANA NR 10: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 3, punkt 3.2. Okres rękojmi od Wykonawcy 24 miesiące lub 4000 motogodzin (liczone od dnia przyjęcia oferty sprzedaży). ZMIANA NR 11: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 4, punkt Minimalna wielkość pamięci: 8192 MB ZMIANA NR 12: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela nr 4, punkt Rozdzielczość LCD: 1366 x 768 ZMIANA NR 13: Załącznik nr 5 do SIWZ, 5, punkt 2. Do przedmiotu umowy Wykonawca dołączy również katalog wszystkich części zamiennych występujących w wozie kontenerowym (kopie papierowe: 3 egzemplarze w języku polskim lub alternatywnie w języku angielskim; wersja elektroniczna: w języku polskim lub alternatywnie w języku angielskim w PDF). ZMIANA NR 14: Załącznik nr 5 do SIWZ, 5, punkt 3. Dodatkowo przed rozpoczęciem okresu najmu Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię karty gwarancyjnej (w języku polskim i w języku angielskim) wydanej przez Producenta wozu kontenerowego, w której określone są warunki gwarancji. ZMIANA NR 15: Załącznik nr 5 do SIWZ, 6, punkt 4. Zamawiający jest zobowiązany przez cały czas trwania najmu do użytkowania ciągnika siodłowego wyłącznie na bazie standardowego paliwa, a stosowanie paliw alternatywnych i barwienie paliwa wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. ZMIANA NR 16: Załącznik nr 5 do SIWZ, 6, punkt 7. Wykonawca przystąpi do naprawy w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania zgłoszenia wad (usterek, awarii itp.) od Zamawiającego, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Wykonawcy do godziny 10:00. Natomiast jeżeli zgłoszenie wpłynie do Wykonawcy po godzinie 10:00, Wykonawca przystąpi do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia wad (usterek, awarii itp.) od Zamawiającego.

4 4/7 ZMIANA NR 17: Załącznik nr 5 do SIWZ, 6, punkt 9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad (usterek, awarii itp.) przedmiotu umowy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego (z zastrzeżeniem ustępów 10 i 11). ZMIANA NR 18: Załącznik nr 5 do SIWZ, 6, punkt 12. Istnieje możliwość przedłużenia terminów określonych w punktach 10 i 11 wyłącznie za zgodą Zamawiającego. ZMIANA NR 19: Załącznik nr 5 do SIWZ, 7, punkt 2. Wymagana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie: 2.1. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, 2.2. ubezpieczenia mienia od ryzyka nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty(w tym od kradzieży i awarii) z włączeniem Zamawiającego jako współubezpieczonego do umowy ubezpieczenia. ZMIANA NR 20: Załącznik nr 5 do SIWZ, 7, punkt 4. Przed rozpoczęciem okresu najmu Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu kopie wszystkich wymaganych polis i właściwych do nich ogólnych warunków ubezpieczenia (w języku polskim i w języku angielskim) zawartych na co najmniej roczny okres ubezpieczenia. Na co najmniej 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu kopie wszystkich wymaganych polis i właściwych do nich ogólnych warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia. ZMIANA NR 21: Załącznik nr 5 do SIWZ, 8, punkt 1. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma określonego w 3 ust. 2 terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1, lecz nie więcej niż 10 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1. ZMIANA NR 22: Załącznik nr 5 do SIWZ, 8, punkt 2. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma określonego w 3 ust. 3 terminu przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % ceny sprzedaży brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1., lecz nie więcej niż 10 % ceny sprzedaży brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1.

5 5/7 ZMIANA NR 23: Załącznik nr 5 do SIWZ, 8, punkt 5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1. ZMIANA NR 24: Załącznik nr 5 do SIWZ, 8, punkt 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad przedmiotu umowy w terminach określonych w 6 ust. 7, a także w terminach określonych w 9 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. ZMIANA NR 25: Załącznik nr 5 do SIWZ, 8, punkt 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zakończy usuwania wad przedmiotu umowy określonych w 6 ust. 10 i 11 oraz 9 ust. 13 i 14 w przedłużonym terminie (na który zgodę wyraził Zamawiający), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny sprzedaży brutto przedmiotu umowy określonej w 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. ZMIANA NR 26: Załącznik nr 5 do SIWZ, 9, punkt 7. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy lub 4000 (czterech tysięcy) motogodzin rękojmi na przedmiot umowy, liczonych od dnia przyjęcia oferty sprzedaży ZMIANA NR 27: Załącznik nr 5 do SIWZ, 9, punkt 10. Wykonawca przystąpi do naprawy w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania zgłoszenia wad (usterek, awarii itp.) od Zamawiającego, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Wykonawcy do godziny 10:00. Natomiast jeżeli zgłoszenie wpłynie do Wykonawcy po godzinie 10:00, Wykonawca przystąpi do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia wad (usterek, awarii itp.) od Zamawiającego. ZMIANA NR 28: Załącznik nr 5 do SIWZ, 9, punkt 12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad (usterek, awarii itp.) przedmiotu umowy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego (z zastrzeżeniem ustępów 13 i 14).

6 6/7 ZMIANA NR 29: Załącznik nr 5 do SIWZ, 9, punkt 15. Istnieje możliwość przedłużenia terminów określonych w punktach 13 i 14 wyłącznie za zgodą Zamawiającego. ZMIANA NR 30: Załącznik nr 7 do SIWZ, 2, punkt 3. W przypadku zakończenia najmu ciągnika siodłowego wskutek jego sprzedaży na rzecz Użytkownika niniejsza umowa wygasa po upływie okresu rękojmi tj. po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy lub 4000 (słownie: czterech tysięcy) motogodzin od sprzedaży ciągnika siodłowego. ZMIANA NR 31: Załącznik nr 7 do SIWZ, 4, punkt 6. Serwisant zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania zgłoszenia od Użytkownika, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Serwisanta do godziny 10:00. Natomiast jeżeli zgłoszenie wpłynie do Serwisanta po godzinie 10:00, Serwisant przystąpi do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia wad (usterek, awarii itp.) od Użytkownika. ZMIANA NR 32: Załącznik nr 7 do SIWZ, 4, punkt 7. Serwisant zobowiązuje się do wykonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika (z zastrzeżeniem ust. 8 i 9). ZMIANA NR 33: Załącznik nr 7 do SIWZ, 4, punkt 10. Istnieje możliwość przedłużenia terminów określonych w punktach 8 i 9 wyłącznie za zgodą Użytkownika. ZMIANA NR 34: Załącznik nr 7 do SIWZ, 5, punkt 4. Serwisant na dokonane naprawy, w tym wymienione lub naprawione podzespoły w okresie obowiązywania umowy udziela 12 miesięcy lub 2000 motogodzin rękojmi. Okres rękojmi rozpoczyna się w dniu zakończenia naprawy tj. po podpisaniu przez obie Strony protokołu zakończenia naprawy.

7 7/7 ZMIANA NR 35: Załącznik nr 7 do SIWZ, 7, punkt 3. W okresie trwania umowy Użytkownik ma prawo obciążyć Serwisanta po upływie 3 dni roboczych przestoju ciągnika siodłowego, liczonych od następnego dnia po dniu zgłoszenia awarii, karą umowną w wysokości 300 (trzysta) zł za każdy następny dzień kalendarzowy przestoju ciągnika siodłowego. Niniejsza kara umowna nie dotyczy przestoju spowodowanego awariami określonymi w ust. 4 i 5. ZMIANA NR 36: Załącznik nr 7 do SIWZ, 7, punkt 6. W okresie trwania umowy Użytkownik ma prawo obciążyć Serwisanta po upływie przedłużonego terminu naprawy ciągnika siodłowego (na który użytkownik wyraził zgodę), liczonego od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii, karą umowną w wysokości 300 (trzysta) zł za każdy następny dzień kalendarzowy przestoju ciągnika. Niniejsza kara umowna dotyczy tylko awarii następujących komponentów: 6.1. zmiennik momentu obrotowego, 6.2. most napędowy, 6.3. wysięgnik, 6.4. zaczep siodłowy, 6.5. siłownik podnoszenia, 6.6. sterowniki elektroniczne, 6.7. silnik napędowy, 6.8. skrzynia biegów, 6.9. kabina z szybami. ZMIANA NR 37: Załącznik nr 8 do SIWZ, 7, punkt 8. Zapisy zawarte w ust. 3, 4, 5 i 6 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy umowa nr i niniejsza umowa serwisowa zostaną podpisane przez dwa różne podmioty (to jest Wykonawca i Serwisant są różnymi podmiotami).