SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁAWOMIR WIAK (redakcja)"

Transkrypt

1

2 SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

3 Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy rozdziałów: Prof. Piotr Ostalczyk (rozdz. 1, 2) Prof. Edward Jezierski (rozdz. 3) Dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek (rozdz. 4) Dr hab. inż. Ryszard Szczerbanowski, prof. PŁ (rozdz. 5) Dr inż. Grzegorz Tosik (rozdz. 6) Prof. Zbigniew Lisik (rozdz. 6) Dr hab. inż. Jacek Gołębiowski, prof. PŁ (rozdz. 7) Dr hab. inż. Krzysztof Pacholski, prof. PŁ (rozdz. 8, 9) Prof. Krzysztof Gniotek (rozdz. 10) Dr hab. inż. Iwona Frydrych, prof. PŁ (rozdz. 10) Dr hab. Inż Ryszard Korycki, prof. PŁ (rozdz. 11) Dr inż. Grażyna Sobiczewska (rozdz. 12) Dr hab. Maria Dems, prof. PŁ (rozdz. 13, 15) Prof. Sławomir Wiak (rozdz. 13, 14, 15, 16, 17) Dr inż. Wojciech Rosiak (rozdz. 13, 15) Dr inż. Paweł Drzymała (rozdz. 14, 16, 17) Dr inż. Henryk Welfle (rozdz. 14, 16, 17) Dr inż. Ryszard Lasota (rozdz. 18) Dr inż. Marek Jan Glaba (rozdz. 19) Monografia przygotowana w ramach projektu "Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Priorytet IV, poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydakty-cznego uczelni". Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. ISBN Copyright by EXIT, Politechnika Łódzka Łódź 2010

4 Sławomir Wiak Paweł Drzymała Henryk Welfle 17. Sieci komunikacyjne, urządzenia HMI i wizualizacja procesów przemysłowych W układach automatyki do wymiany informacji wykorzystuje się przemysłowe sieci komunikacyjne. Ważnym elementem systemów automatyki jest wizualizacja procesów przemysłowych i integracja ich z systemami zarządzania. W tym celu wykorzystywane są urządzenia HMI (Human Machine Interface), które oprócz wizualizacji procesu, usprawniają obsługę operatorską sterowania. Do wizualizacji procesów przemysłowych wykorzystuje się komputery, które wyposażone są w nowoczesne oprogramowanie służące do parametryzacji, sterowania i przedstawienia w sposób graficzny pracy procesu oraz związanych z nim awariami czy ostrzeżeniami (systemy SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition). Ze względu na możliwość komunikacji urządzeń poprzez magistrale przemysłowe do urządzeń różnych producentów sieci komunikacyjne są ważnym elementem integrowania układów sterowania Przemysłowe sieci komunikacyjne Jednym z warunków sprawnego działania procesów produkcyjnych jest zapewnienie dużych możliwości komunikacyjnych w otwartych zdecentralizowanych systemach sterowania i wizualizacji za pomocą lokalnych sieci komputerowych. Należy tu mieć na uwadze zarówno komunikację między ludźmi, jak i między urządzeniami technicznymi na różnych poziomach automatyzacji, często znacznie oddalonymi od siebie. Jeszcze na przełomie lat każdy z wiodących producentów inteligentnych urządzeń automatyki miał swój standard sieciowy. Jednak wraz z rozwojem wystąpiła konieczność wprowadzenia pewnej standaryzacji w dziedzinie transferu danych. Doprowadziło to do opracowania kilku systemów uznawanych obecnie za standardowe w zakresie obsługi sensorów i układów wykonawczych. 661

5 Ujednolicenie systemów polowych (FIELDBUS) i stworzenie jednego wspólnego standardu doprowadziło do utworzenia organizacji Fieldbus Foundation. Podstawowym zadaniem stawianym przed każdą siecią tego typu jest maksymalnie szybko przekazać dane do lub z procesu z zachowaniem bezpieczeństwa danych. Ilość danych oraz wymagana szybkość jest zależna od rodzaju sterowanego procesu. Sterowanie, w przypadku procesów dyskretnych, wymaga zebrania w krótkim czasie stosunkowo niewielkiej ilości danych. Praktycznie konieczność przesyłania danych konfiguracyjnych nie występuje tutaj wcale. Sterowanie w przypadku procesów ciągłych, ze względu na przebiegi wolnozmienne, charakteryzuje się umiarkowaną szybkością pozwalającą na rzadszą wymianę danych. Jednak w tym przypadku ilość informacji jest znacznie większa, chociażby ze względu na przesyłanie całego zespołu parametrów pochodzących od inteligentnych urządzeń (czujniki, przetworniki, regulatory). Aby stworzyć sprawnie i efektywnie działający system komunikacji należy określić rodzaj nośnika transmisyjnego (medium) (np.: skrętka dwużyłowa, światłowód) oraz sposób korzystania z tego nośnika przez urządzenia, określony jako protokół komunikacyjny. Sieciowe protokoły komunikacyjne określają ogólne zasady komunikowania się urządzeń z nośnikiem transmisyjnym, do którego zostały podłączone. Są to między innymi: sposób nadawania priorytetów określających, który z węzłów w danej chwili ma dostęp do sieci, (tzw. protokół dostępu) niezawodność, efektywność i szybkość działania danej sieci. W obecnych czasach trudno było by sobie wyobrazić konieczność stosowania konwencjonalnych systemów sterowania i prowadzania okablowania od sterownika do każdego elementu indywidualnie. W 1977 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organization) opracowała wzorcowy model łączenia systemów otwartych (Open System Interconnection). Ideą przyświecającą tym działaniom, było umożliwienie współdziałania ze sobą produktów pochodzących od różnych producentów. Proces komunikacji został podzielony na 7 etapów, zwanych warstwami, ze względu na sposób przechodzenia pomiędzy nimi informacji. Często struktura tworzona przez warstwy OSI nazywana jest stosem protokołów wymiany danych. W złożonym zagadnieniu komunikacji wyodrębnia się pewne niezależne zadania, które mogą być rozwiązywane przez wydzielone układy sprzętowe lub pakiety oprogramowania zwane obiektami. Klasę obiektów rozwiązujących dane zagadnienie nazywa się warstwą. Pojęcie warstwy nie jest jednoznaczne z pojęciem protokołu funkcje danej warstwy mogą być wykonywane przez kilka różnych protokołów. Każdy protokół komunikuje się ze swoim odpowiednikiem, będącym implementacją tego samego protokołu w równorzędnej warstwie 662

6 komunikacyjnej systemu odległego. Warstwy (a dokładnie konkretne protokoły zawarte w tej warstwie) komunikują się bezpośrednio z odpowiadającymi im warstwami w odległym hoście. Należy, więc też zapewnić reguły przekazywania informacji w dół do kolejnych warstw pracujących na danym komputerze. Dane przekazywane są od wierzchołka stosu, poprzez kolejne warstwy, aż do warstwy fizycznej, która przesyła je poprzez sieć do odległego hosta. Na szczycie stosu znajdują się usługi świadczone bezpośrednio użytkownikowi przez aplikacje sieciowe, na spodzie sprzęt realizujący transmisję sygnałów niosących informacje. Każda kolejna warstwa musi jedynie znać format danych wymagany do komunikacji poprzez warstwę niższą zwany protokołem wymiany danych. Przy przechodzeniu do warstwy niższej dana warstwa dokleja do otrzymanych przez siebie danych nagłówek z informacjami dla swojego odpowiednika na odległym hoście. W ten sposób kolejne warstwy nie ingerują w dane otrzymane z warstwy poprzedniej. Przy odbieraniu danych z warstwy niższej, dana warstwa interpretuje ten nagłówek doklejony poprzez swojego odpowiednika i jeśli zachodzi potrzeba przekazania danych do warstwy wyższej, usuwa swój nagłówek i przekazuje dane dalej. Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa transportowa Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa transportowa Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna Rys Transmisja danych pomiędzy kolejnymi warstwami ISO/OSI Zadania realizowane przez poszczególne warstwy są następujące: Warstwa fizyczna odpowiedzialna jest za transmisję danych w medium. Definiuje ona sposób reprezentowania danych 0 oraz 1 logicznej w wykorzystywanym medium transmisji (poziomy napięć/prądów, długość fali świetlnej, radiowej itp.), Warstwa łącza danych podzielona jest na dwie podwarstwy: kontroli łącza logicznego odpowiedzialnej za format przekazywanych danych (format ramki) oraz kontroli dostępu do nośnika 663

7 odpowiedzialnej za prawidłową współpracę wszystkich stacji współdzielących sieć, Warstwa sieciowa odpowiedzialna jest za komunikację pomiędzy stacjami umieszczonymi w różnych sieciach, Warstwa transportowa jest odpowiedzialna za sprawdzenie poprawności oraz kontrolę przepływu informacji, Warstwa sesji pozwala na komunikację pomiędzy identycznymi aplikacjami pracującymi na różnych stacjach. Łączność ta jest możliwa dzięki nawiązywaniu wirtualnego połączenia opartego na np. nazwie użytkownika, Warstwa prezentacji odpowiedzialna jest za konwersję języka pomiędzy wymieniającymi dane stacji, Warstwa aplikacji odpowiedzialna jest za wymianę danych z aplikacją użytkownika: przyjmuje ona dane od aplikacji i wysyła przez sieć. Topologia sieci określa sposób łączenia urządzeń. Dodatkowo informuje o rozległości, funkcjonalności oraz odporności na uszkodzenia. Można wyróżnić kilka topologii: Szyna (BUS), Topologia pierścieniowa (RING), Topologia gwiazdy (STAR), Topologia rozszerzonej gwiazdy (EXTENDED STAR), Topologia Hierarchiczna (HERARCHICAL), Topologia siatki (MESH) Interfejsy komunikacyjne i protokoły transmisji W celu stworzenia przemysłowej sieci komunikacyjnej istnieje możliwość wykorzystania komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej. W systemach SIMATIC firmy SIEMENS mamy możliwość zastosowania: Industrial Ethernet ProfiNet, ProfiBus, AS-Interface, 664

8 EIB, sieci bezprzewodowe (np. WLAN, GSM), MPI (Multi Point Interface), PPI (Point to Point Interface). Podstawę nowoczesnych systemów rozproszonych opartych na koncepcji Totally Integrated Automation - Całkowicie Zintegrowanej Automatyki stanowią sieci komunikacyjne. W zależności od typu sterownika PLC mamy różne protokoły transmisji danych. Występuje tutaj protokół PPI, MPI, ProfiBus, TCP/IP. Jednak wszystkie światowe sieci komunikacyjne oparte są o komunikację wykorzystującą protokół TCP/IP (wykorzystywany w sieciach lokalnych jak i sieci Internet). Mamy tu także możliwość wprowadzenia dodatkowych usług typu WEB czy poczty elektronicznej . Rys Przykład zastosowania modułów komunikacyjnych do wymiany informacji z wykorzystaniem różnych interfejsów komunikacyjnych Protokół PPI PPI jest protokołem typu master/slave. W tym protokole urządzenie master (czyli inna jednostka centralna, narzędzia programowania SIMATIC, TD 200) posyła prośbę do urządzenie slave, które odpowiada. Urządzenie slave nie inicjuje wiadomości, ale czeka, aż master wyśle do niego prośbę albo odpyta je w celu udzielenia odpowiedzi. Sterowniki z jednostką centralną S7-200 działają w sieci jako slave. Niektóre sterowniki S7-200 może działać jako urządzenie master kiedy jest w trybie RUN, pod warunkiem, że zostanie ustawiony tryb master PPI w programie użytkownika. Ustawienie jednego trybu mistrza PPI daje możliwość, przeczytania lub zapisać instrukcje do innej jednostki CPU. 665

9 Protokół MPI Protokół MPI może służyć jako protokół Master/Master albo Master/ Slave. Dokładnie jak działa jest oparty na typie urządzenia. Jeśli docelowe urządzenie jest jednostką S7-300, wtedy połączenie master/master jest nawiązywane, ponieważ wszystek CPU S7-300 są siecią master. Jeśli docelowe urządzenie jest jednostką S7-200, wtedy połączenie master/slave jest złożone, ponieważ CPU S7-200 są urządzeniami typu slave. Jednostki centralne rodziny S7-300/400 wyposażone są w interfejs nazywany MPI (z jęz. ang. Multipoint Interface interfejs wielopunktowy). Do interfejsu MPI mogą zostać dołączone maksymalnie 32 urządzenia. Szybkość wymiany danych poprzez interfejs MPI może wynosić: 187,5 bit/s (standard) oraz 19,2 kbit/s (wykorzystywana do komunikacji pomiędzy S7-300/400 a S7-200). Każde z urządzeń dołączonych do magistrali (a za taką można uważać MPI) powinno posiadać unikalny adres, który pozwoli na jednoznaczną jego identyfikację w sieci. Protokół PROFIBUS Sieć PROFIBUS - DP zwykle ma jednego mastera i kilku urządzeni (I/O) slave. Urządzenie master jest skonfigurowane tak, by wiedzieć jaki typ I/O chce się połączyć i jaki ma adres. Master ustanawia połączenie i weryfikuje czy urządzenie slave na nie odpowiada. Zapisuje on dane produkcji urządzeniom typu slave i czyta od nich ciągle dane wejściowe. PROFIBUS to otwarty standard magistrali przemysłowej. Jego cechy to: otwarty = ogólnodostępny, stabilny = pewny i sprawdzony, niezależny od dostawcy sprzętu, zapewnia współpracę urządzeń różnych dostawców, gwarantuję pełną wymienialność urządzeń. Sieć PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) jest jednym z najbardziej znanych standardów połączeń komunikacyjnych szczególnie w Europie dzięki firmie Siemens. Użytkownicy tego standardu zrzeszeni są w organizacji PROFIBUS-PNO. System zawiera urządzenia typu Master (np.: sterowniki PLC) i Slave (np.: sterowniki napędów, czujniki, zadajniki). Stacje aktywne typu Master, które tworzą pierścień logiczny, mogą zarządzać siecią, np.: przesyłać dane lub żądać informacji od innych urządzeń. Stacje pasywne typu Slave otrzymują wiadomości lub polecenia od stacji Master i odpowiadają na nie. W sieci PROFIBUS może pracować do 126 stacji. Medium transmisyjnym w tym standardzie jest dwuprzewodowa skrętka miedziana, opcjonalnie ekranowana, wykorzystu- 666

10 jąca standard złącza RS485 lub też łącze światłowodowe, które zapewnia zwiększenie rozpiętości sieci, prędkości przesyłania danych oraz dużą odporność na zakłócenia. Istnieją 3 wersje protokołu PROFIBUS: FMS, DP, PA. W skład rodziny PROFIBUS wchodzą 3 protokoły: PROFIBUS FMS magistrala ogólnego przeznaczenia wykorzystywana do wymiany informacji na poziomie sterowania. Posiada ona bardzo rozbudowane i uniwersalne możliwości komunikacyjne. PROFIBUS DP przeznaczony do komunikacji pomiędzy urządzeniami obiektowymi, systemami rozproszonych wejść/wyjść a system sterowania. Magistrala ta została zoptymalizowana pod kątem dużej szybkości i niezawodności wymiany małych pakietów danych. Jej zdaniem jest zastąpienie równoległych połączeń pomiędzy czujnikami, elementami wykonawczymi a sterownikiem. PROFIBUS PA magistrala przeznaczona do zastosowania w sektorze automatyzacji procesu. Pozwala ona na połączenie czujników, przetworników oraz urządzeń wykonawczych do jednej magistrali, która jednocześnie umożliwi zasilanie tych urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest znaczne ograniczenie kosztów okablowania. Magistrala ta może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem. Parametry profilu sieci PROFIBUS. Wszystkie urządzenia, które powinny wymieniać dane poprzez magistralę muszą korzystać z tego samego profilu. Możliwy jest wybór jednego z następujących profili: DP który powinien być wybrany wtedy, kiedy wszystkie urządzenia należą do rodziny SIMATIC S7 oraz SIMATIC M7. Ustawienia parametrów sieci są wtedy zoptymalizowane dla tych urządzeń. Możliwa jest praca sieci w trybie Mono-Master oraz Multi-Master, Standard przeznaczony do pracy sieci w trybie Multi-Master, w której będą pracowały urządzenia wykorzystujące najnowsze układy ASIC (wszystkie urządzenia SIMATIC S7, procesory komunikacyjne oraz karty dla PC), Uniwersal (DP/FMS) który powinien zostać wybrany wtedy, kiedy profile DP oraz Standard nie mogą być wybrane (przykładowo w sieci pracują urządzenia SIMATIC S5 z procesorami komunikacyjnymi CP 5430/5431), User-Defined dla którego użytkownik może sam ustalić parametry sieci. Zadania warstwy łącza danych: kodowanie, dekodowanie i przesyłanie informacji, 667

11 zabezpieczenie transmisji, detekcja przekłamań, detekcja uszkodzeń warstwy fizycznej, detekcja błędów adresowania stacji, uaktualnianie listy stacji dostępnych w sieci, nadzorowanie wymiany informacji w sieci. Protokół FREEPORT Komunikacje freeport jest trybem operacji, za pomocą której program użytkownika może skontrolować port komunikacyjny jednostki centralnej S Używając trybu Freeport, użytkownik może zaimplementować zdefiniowane protokoły komunikacji do interfejsu do wiele typów inteligentnych urządzeń. Program użytkownika kontroluje operacje portu komunikacyjnego bezpośrednio przez użycie: otrzymanego przerwania, transmisji przerwania, transmisji instrukcji (XMT) i przyjęcie instrukcji (RCV). Protokół komunikacji jest kontrolowany całkowicie przez program użytkownika kiedy jest w trybie Freeport. Tryb Freeport jest ustawiony za pomocą SMB30 (portu 0) i SMB130 (port 1) tylko wtedy kiedy CPU jest w trybie RUN. Powrót do trybu STOP, powoduje zatrzymanie komunikacji Freeport i port komunikacyjny wraca do normalnego operacja protokołu PPI. Magistrala ASI Sieć AS-I (Actuator Sensor Interfejs), o najnowszym rodowodzie, stosowana jest na najniższym poziomie hierarchicznej struktury automatyzacji i wykorzystuje dwużyłowy (2x1,5mm2) nieekranowany kabel. Sieć łączy z sobą elementy o działaniu dwustanowym (np.: przyciski, urządzenia sygnalizacyjne, przełączniki, styczniki, zawory, czujniki zbliżeniowe, itp.). Urządzenia nowej generacji mogą posiadać wbudowany układ scalony z interfejsem AS-I, pozwalający na bezpośrednie podłączenie tych elementów do sieci. Sieć AS-I umożliwia zastąpienie wielu przewodów między czujnikami, a sterownikiem jednym, wspólnym przewodem łączącym wszystkie czujniki w systemie. W konsekwencji ulega zmniejszeniu liczba binarnych modułów wejścia-wyjścia w sterowniku programowalnym. Tą samą parą przewodów przesyłane są dane oraz jest doprowadzane do czujników napięcie zasilające 24VDC. Komunikacja jest zorganizowana na zasadzie Master Slave. W sieci może wystąpić jedna stacja Master oraz do 31 stacji Slave w postaci modułów AS-I, do których można dołączyć do 4 elementów automatyki, czyli łącznie w systemie może być zainstalowanych do 124 urządzeń automatyki. System sieciowy AS-I może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie system czujników i zadajników umieszczony jest w różnych miejscach obiektu i w znacznym oddaleniu od układu sterowania 668

12 (np.: taśmociągi, linie transportowe, itp.). Rozpiętość sieci może dochodzić do kilkuset metrów. ETHERNET Ethernet - technologia, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw modelu OSI. Standard IEEE opisuje jego specyfikację. Cechy standardu Ethernet: Zmienna szybkość transmisji - 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gbit/s, 10Gbit/s, Unikanie kolizji (dzięki technologii przełączania, transmisji Full-Duplex, priorytety), Możliwość redundancji medium, Różne media: o przewód miedziany (kabel koncentryczny lub skrętka), o światłowód, o transmisja w podczerwieni, o transmisja radiowa Ethernet przemysłowy (Industrial Ethernet) Industrial Ethernet jest międzynarodowym standardem komunikacyjnym dla sieci przemysłowych zgodnym z IEEE (Ethernet) oraz IEEE (Wireless LAN). Wykorzystując ten standard mamy możliwość projektowania i budowania szybkich sieci komunikacyjnych w których istnieje możliwość przesyłania danych na duże odległości z bardzo dużą prędkością transmisji. Dodatkowo istnieje możliwość dostępu do sieci Internet, która z założenia jest siecią rozproszoną. Na bazie fizycznej warstwy Ethernetu istnieje wiele protokołów np. ProfiBus, Modbus/TCP, Ethernet Powerlink i wiele innych. Ethernet przemysłowy posiada wiele zalet: duża prędkość transmisji (do 1 GB/s i szybkość rośnie w miarę pojawiania się nowych urządzeń), możliwość wykorzystania popularnego okablowania w postaci skrętki lub światłowodów, duże odległości między elementami sieci, możliwość wykorzystania już istniejącego sprzętu sieciowego, 669

13 możliwość budowy sieci składających się dużej ilości punktów, urządzenia mogą komunikować się w trybie master-slave, duża skalowalność sieci, łatwość udostępniania danych w dowolnej sieci, łatwość implementacji technologii Ethernet. Industrial Ethernet wykorzystuje specjalizowane przełączniki (switch) dla sieci Ethernet. Przełączniki są aktywnymi elementami sieciowymi przekazującymi dane do poszczególnych węzłów sieci. W celu budowy wydajnych sieci firma Siemens stosuje przełączniki: przewodowe Scalance X, bezprzewodowe Scalance W, bezprzewodowe z mechanizmem Firewall Scalance S. SCALANCE X: to przemysłowe komponenty do rozdziału danych w standardzie sieci Ethernet. Pozwalają na przesyłanie danych pomiędzy odpowiednimi urządzeniami sieci oraz zapewniają diagnostykę sieci Industrial Ethernet. SCALANCE W: wykorzystuje technologię radiową w Industrial Wireless LAN. Moduły SCALANCE łączą urządzenia drogą radiową. Mogą one pracować w standardzie IEE b/g oraz a. Urządzenia te zapewniają pełną diagnostykę sieci. SCALANCE S: moduły stosowane do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych. Wykorzystuje mechanizmy zabezpieczające i szyfrowanie danych. Monitoruje dostęp do sieci i blokuje dostęp przed atakami z zewnątrz. Moduły bezpieczeństwa SCALANCE S umożliwiają skalowalny stopień bezpieczeństwa poprzez stosowanie: zapory internetowej, która chroni przed nieautoryzowanym dostępem, bezpiecznej autoryzacji punktów sieciowych oraz szyfrowanie transmisji, oprogramowanie SOFTNET Security Client do transmisji danych pomiędzy stacjami roboczymi a urządzeniami automatyki SCALANCE. Zalety przemysłowych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej: dostęp do informacji niezależnie od lokalizacji, bezprzewodowa wymiana danych wszystkich urządzeń automatyki włączając w to urządzenia poruszające się po danym obszarze, 670

14 pokrycie dużego obszaru siecią zarówno w obszarze niezabudowanym jak i zabudowanym dzięki przenośnym punktom dostępu, szybka i wygodna modyfikacja topologii sieci, likwidacja kosztów utrzymania tradycyjnych sieci kablowych, dostęp do pasm radiowych jest bezpłatny, zmniejszenie kosztów poniesionych w przypadku zamieszczania urządzeń w obszarach podwyższonego ryzyka, brak ryzyka przerwań w transmisji radiowej w wyniku występujących wibracji i zakłóceń mechanicznych. Cechy modułów SCALANCE W: Monitoring połączenia WLAN, Standardy WLAN (IEEE b/g / a), Odporna obudowa (IP65, -20 C do +60 C, metalowa obudowa), Bezpieczeństwo (szyfrowanie WPA / AES). Na rys. 17.3, 17.4 i 17.5 przedstawiono możliwości jakie niesie za sobą komunikacja bezprzewodowa. Podstawowymi cechami jest redundancja połączenia, integracji różnych sieci oraz łatwa rozbudowa jej o nowe elementy (urządzenia). Rys Wykorzystanie modułów SCALANCE W do integracji sieci. 671

15 Rys Wykorzystanie modułów SCALANCE W do integracji różnych sieci pracujących jako punkty dostępowe. Rys Wykorzystanie modułów SCALANCE W do redundancji połączeń. 672

16 ProfiNet Nowoczesnym standardem dla automatyki, opartym na sieci Industrial Ethernet jest ProfiNet. Opracowany został przez PROFIBUS International do budowy systemów automatyki. Umożliwia on integrację istniejących sieci polowych (np. PROFIBUS) z nowymi urządzenia wykorzystujących sieci Ethernet. Istotnym elementem jest komunikacja czasu rzeczywistego, która jest niezbędna do szybkiej komunikacji np. z napędami elektrycznymi. Do komunikacji ze światem zewnętrznym łącznie z możliwością wykorzystania usług WEB, FTP czy stosowane są specjalizowane procesory komunikacyjne w zależności od zastosowanych sterowników PLC. Przykładowo dla firmy SIEMENS dla sterowników SIMATIC rodziny S7-300 stosuje się procesor komunikacyjny CP IT, dla S7-400 stosuje się procesor komunikacyjny CP IT, a dla S7-200 stosuje się procesor komunikacyjny CP IT. Za pomocą procesorów komunikacyjnych mamy możliwość dostępu do danych procesowych sterownika, serwisu urządzenia. Zaletą tego typu urządzeń jest duża prędkość transmisji danych od 10 do 100 Mbit/s. Rys Wymiana danych pomiędzy różnymi typami sterowników PLC Wiadomości ogólne o panelach operatorskich Integracja systemów automatyki obejmuje integrowanie układów sterowania, a tym samym wizualizacji na poziomie sterowania i nosi wówczas nazwę poziomej oraz integrowania systemów sterowania z systemami zarządzania jest to wówczas integracja pionowa. Panele operatorskie spełniają nie tylko rolę lokalnych układów wizualizacji współpracującymi z pojedynczym sterownikiem PLC. Ze względu na możliwość komunikacji poprzez magistrale przemysłowe, dysponowanie oprogramowaniem do sterowników różnych typów 673

17 i producentów mogą stać się tym samym ważnym elementem integrowania układów sterowania. Użytkowanie systemów sterowania procesami przemysłowymi wymaga coraz więcej informacji na temat procesu i jego systemu sterowania. Wszelkiego rodzaju urządzenia typu HMI (Human Machine Interface) tj. interfejs człowiek-maszyna, pozwalają na bezpośredni dialog człowieka (operatora) z maszyną (procesem sterowania), stając się idealnym uzupełnieniem do sterowania PLC. Układy wizualizacji obejmują urządzenia od prostych (zwykle dedykowanych) pulpitów sterujących poprzez panele tekstowe i graficzne do rozbudowanych systemów programowych umożliwiających kompleksową wizualizacje systemu automatyki. HMI to zestaw paneli operatorskich zwiększających produktywność i elastyczność maszyn i linii produkcyjnych. Zapewniają one przejrzysty interfejs pomiędzy maszyną a człowiekiem. Dzięki funkcji SIMATIC WinCC flexible mamy możliwość programowania oraz przełączania się pomiędzy pięcioma językami a nawet wyświetlania czcionek azjatyckich oraz cyrylica. Są one dzięki temu przystosowane do ogólnoświatowego zastosowania. Stanowią one część TIA (Totally Integrated Automation), czyli jednego z rodzajów globalnych produktowych i systemów automatyki dla wszystkich przemysłów. Do dyspozycji mamy szereg różnorodnych paneli takich jak: panele przyciskowe zmontowany zestaw przycisków niewymagający żadnego dodatkowego oprogramowania sterującego, mikro panele panele dopasowane do pracy ze sterownikami SIMATIC S7-200 i przeznaczone do zadań automatyki z systemów o niższej wydajności, panele ogólne służące do przejrzystej i szybkiej obsługi maszyn o różnej klasie wydajności Dzielą się one na grupę paneli dotykowych (TP) i grupę paneli o przyciskach membranowych (OP), multipanele wydajny zestaw charakteryzujący się dużą wydajnością oraz możliwością rozbudowy. Pozwalają one na integrację kilku zadań automatyki na jednej platformie, panele mobilne zestaw operatorski umożliwiający zarówno sterowanie jak i monitoring w bezpośrednim otoczeniu maszyny. Zapewnia to operatorowi współdziałanie blisko procesu. Do dyspozycji mamy również dwa rodzaje oprogramowania wizualizacyjnego: SIMATIC Wincc Flexible/Pro i SIMATIC WinCC. Pierwsze z nich przeznaczone jest do jednostanowiskowego sterowania oraz do zobrazowania pracy maszyny lub procesu na komputerze klasy 674

18 PC. Drugie natomiast służy do sterowania zarówno jednostanowiskowych jak również wielostanowiskowych systemów rozproszonych. Istnieją także sterowniki, które w swej budowie posiadają zintegrowany tekstowy lub graficzny panel operatorski o nazwie SIMATIC C7. Połączenie sterownika z panelem skutecznie zredukowało wymiary oraz wygenerowało przestrzeń montażową, którą zagospodarować można innymi modułami. Połączenie to wpłynęło również obniżenie kosztów oraz skróciło instalację, konfigurację i okablowanie sterowania. Ważną rzeczą jest fakt, iż C7 posiada wysoki stopień ochrony IP65 dzięki czemu można montować można go bezpośrednio na drzwiach szaf sterowniczych lub na pulpitach operatora. W jego obudowie znajduje się niezawodny sterownik SIMATIC S7-300 dzięki czemu znajduje on zastosowanie we wszelkiego rodzaju maszynach produkcyjnych. Zakresy zastosowań Panele operatorskie wykorzystywane są do wyświetlania, wprowadzania i śledzenia wielu ważnych czynników w procesach technologicznych z wykorzystaniem: wizualizacji niewielkich procesów technologicznych panele operatorskie można umieścić w pobliżu maszyny lub też w centrum dyspozycyjnym, wyświetlania danych produkcyjnych np. danych statystycznych jak średnia wydajność, obsługę diagnostyczną wspieranie działań serwisowych i utrzymania ruchu, monitorowanie programu sterowania, obsługę komunikatów i alarmów prezentacja, gromadzenie komunikatów, alarmów z możliwością ich archiwizacji i wydruku, wprowadzanie danych technologicznych przekazywanie wielu danych technologicznych do procesów z możliwością jednoczesnego ich aktywowania Typy paneli Firma SIEMENS daje nam do dyspozycji panele różnego typu, podzielone na grupy w zależności od funkcjonalności i tak mamy: Panele przyciski Nie wymagają parametryzacji, prosta i wygodna obsługa, Konfigurowane w systemie jako grupy wejść/wyjść (przyciski/lampki) bez wymogu oddzielnego drutowania przycisków i lampek, 675

19 Wbudowane interfejsy PROFIBUS-DP, MPI, Wbudowane funkcje diagnostyczne, wyświetlanie błędów. Przykład: PP7, PP17I/II. Panele micro Dedykowane rodzinie sterowników S7-200, bezpośrednie podłączenie do CPU, Brak wymogu dodatkowego zasilania, Konfigurowanie oprogramowania STEP7 MicroWin/TP Designer. Przykłady: Panel tekstowy TD200. Panel graficzny TP070 (możliwość podłączenia poprzez MPI lub PROFIBUS-DP). Panele tekstowe Odznaczają się prostotą obsługi i programowania, umożliwiają odczyt informacji ze znacznych odległości, Teksty komunikatów zapisywane są bezpośrednio w panelu, Zwykle zabudowywane na przedniej ścianie szaf sterujących. Przykłady: OP3/7/17, TD17. Panele graficzne Duży, kontrastowy wyświetlacz, ergonomiczna klawiatura, Rozbudowane możliwości graficzne pozwalają na realistyczne przedstawienie procesu i stanu maszyny, Wysoka wydajność, szybkość działania. Przykłady: OP27, OP37. Panele dotykowe Oparte na panelach graficznych z możliwością aktywacji funkcji przez dotyk, Brak klawiatury użytkownika dostępne są dowolnie programowane przyciski, Wygodne w użytkowaniu, wyposażone w RS-485 (MPI, PROFIBUS). Przykłady: TP170A/B, TP27/37, TP270. Multi - panele Obejmują kategorię produktów pomiędzy panelami klasycznymi a komputerami PC, 676

20 Realizują funkcje wizualizacji oraz inne zadania automatyzacji, Umożliwiają wykorzystanie w procesie wizualizacji zabudowanie elementów systemu Windows, Oparte na systemie Microsoft Windows CE. Przykłady: panel graficzny MP270, MP370, Simatic Multi Panels (WinAC). Panele LCD Dostępne jako urządzenia typu desktop, Cechują się małym poborem prądu, długą żywotnością, Zajmują małą przestrzeń, Zapewniają dobrą jakość obrazu. Panele PC Budowane na bazie komputerów przemysłowych PC, Wyposażone w standardowe interfejsy PC (USB, LPT, PCI) oraz PROFIBUS, MPI, ETHERNET, Przeznaczone do realizacji kompleksowych systemów wizualizacji (WinCC, WinAC). Przykłady: panele PC670/870, Lite 70, FI25, FI Zadania stawiane panelom operatorskim W procesie wizualizacji procesów produkcyjnych podstawowym zadaniem paneli operatorskich jest przedstawienie ich w sposób jak najbardziej czytelny i zrozumiały dla operatora. W celu pełnego obrazu zagadnień procesowych potrzebne są nam dane nie tylko aktualne ale także historyczne, logi, błędy czy ostrzeżenia. Przy projektowaniu funkcjonalności paneli operatorskich powinny zostać z definiowane następujące zadania: definiowanie interfejsu użytkownika, projektowanie ekranów wizualizacji, definiowanie pól wyświetlaczy, pól danych, tekstów, definiowanie i transfer danych procesowych, definiowanie statusu, stanu maszyny, trybów pracy. 677

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne 1 Sieci LAN (Local Area Network) Podstawowe urządzenia sieci LAN. Ewolucja urządzeń sieciowych. Podstawy przepływu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

PI-12 01/12. podłączonych do innych komputerów, komputerach. wspólnej bazie. ! Współużytkowanie drukarek, ploterów czy modemów

PI-12 01/12. podłączonych do innych komputerów, komputerach. wspólnej bazie. ! Współużytkowanie drukarek, ploterów czy modemów PI-12 01/12 Dostęp do jak największej ilości danych przez jak największa liczbę użytkowników. Połączenie komputerów zwiększenie zasobów i możliwość korzystania z nich przez wielu użytkowników jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2 Piramidalna struktura sterowania i zarządzania procesem produkcyjnym: IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1 III Zarządzanie produkcją MES 2 II I Wizualizacja i nadzór nad procesami produkcyjnymi Sterowanie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci

ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci PROCENTEC ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci ComBricks ComBricks jest pierwszym systemem automatyki przeznaczonym dla sieci PROFIBUS i PROFINET, który łączy w sobie funkcjonalność elementu

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski W ciągu ostatnich lat postęp w elektronice i automatyce wymusił zmiany w konstrukcji kabli sterowniczych i zasilających.

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE

1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE 1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE PANEL INTOUCH CE panele bazujące na systemie operacyjnym Windows CE i wykorzystujące prostą wizualizację InTouch CE. Poza graficzną reprezentacją informacji z podłączonych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP OR.272.11.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Na terenie ZPW MIEDWIE pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone tworząc wzajemnie spójny proces produkcji, filtracji, uzdatniania

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. 1. W miejsce nieaktualnych narzędzi konfiguracyjnych z pozycji specyfikacji nr 42. 6ES7810-5CC10 i 43. 6AV6612-0AA01 należy wyspecyfikować aktualnie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet.

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet. Wykonanie przemysłowe Programowanie całej instalacji Integracja istniejących instalacji Niezawodność i redundancja Automatyka przemysłowa Krótki czas reakcji Zabezpieczenie dostępu Diagnostyka sieci i

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko Współautorzy Kierownik projektu mgr inż. Maciej Andrzejewski mgr Bożena Dobrowiecka mgr inż. Krzysztof Broda mgr inż. Andrzej Jaworski mgr inż. Zdzisław Kołodziejczyk mgr inż. Tadeusz Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania Sterowanie ze sterownikami serii X Bezkonkurencyjna jakość i cena Sartorius Hamburg jest jednym z liderów wśród światowych

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo