Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa?"

Transkrypt

1 31324 Schoolcraft Rd., Livonia, MI Tel. (248) phelpsszlagalaw.com PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU NA OBYWATELSTWO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 1. What is the supreme law of the land? the Constitution Co jest nawyższym źródłem prawa w Stanach Zjednoczonych? Konstytucja 2. What does the Constitution do? sets up the government defines the government protects basic rights of Americans Do czego służy Konstytucja? Tworzy rząd Określa rząd Chroni podstawowe prawa Amerykanów 3. The idea of self government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We the People Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa? My ludzie 4. What is an amendment? a change (to the Constitution) an addition (to the Constitution)

2 Czym jest poprawka konstytucyjna? zmianą w Konstytucji dodatkiem do Konstytucji 5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? the Bill of Rights Jak nazywa się pierwszych 10 poprawek do Konstytucji? Karta praw 6. What is one right or freedom from the First Amendment speech religion assembly press petition the government Wymień jedno z praw obywatelskich zagwarantowanych w pierwszej poprawce do Konstytucji?) Wolność słowa religii zgromadzeń publicznych prasy prawo do żądania zmian w rządzie 7. How many amendments does the Constitution have? twenty-seven (27) Ile poprawek zawiera konstytucja Stanów Zjednoczonych? dwadzieścia siedem (27) 8. What did the Declaration of Independence do? announced our independence (from Great Britain) declared our independence (from Great Britain) said that the United States is free (from Great Britain) Do czego przeczyniła się Deklaracja Niepodległości? zapowiedziała niepodległość od Wielkiej Brytanii Zadeklarowała niepodległość od Wielkiej Brytanii stwierdziła, że Stany Zjednoczone są wolne od Wielkiej Brytanii

3 9. What are two rights in the Declaration of Independence? life liberty pursuit of happiness Wymień dwa prawa gwarantowane przez Deklarację Niepodległości? prawo do życia prawo do wolności prawo do poszukiwania szczęścia 10. What is freedom of religion? You can practice any religion, or not practice a religion. Na czym polega wolność wyznania? You can practice any religion, or not practice a religion Osoba posiada wolność praktykowania jakiekolwiek religii, lub nie praktykowania żadnej religii. 11. What is the economic system in the United States? capitalist economy market economy Jaki ustrój gospodarczy posiadają Stany Zjednoczone? gospodarka kapitalistyczna gospodarka rynkowa 12. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. Na czym polega praworządność? Każdy musi przestrzegać prawa. Przywódcy polityczni muszą przestrzegać prawa. Rząd musi przestrzegać prawa. Nikt nie stoi ponad prawem. 13. Name one branch or part of the government.

4 Congress legislative President executive the courts judicial Wymień jedną z władz lub części wchodzących w skład rządu? Kongress Władza ustawodawcza Prezydent Władza wykonawcza Władza sądownicza Sądy 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? checks and balances separation of powers Co powstrzymuje jedną z władz rządowych przed sprawowaniem zbyt dużej kontroli? kontrola i równowaga władz podział władzy 15. Who is in charge of the executive branch? the President Kto stoi na czele władzy wykonawczej rządu państwa Stanów Zjednoczonych? Prezydent 16. Who makes federal laws? Congress Senate and House Represeantives Executive Branch Kto odpowiada za tworzenie prawa federalnego? Kongress Senat i Izba (Reprezentantów) Władza wykonawcza 17. What are the two parts of the U.S. Congress? the Senate and House (of Representatives)

5 Wymień dwa organy wchodzące w skład Kongresu? Senat i Izba (Reprezentantów) 18. How many U.S. Senators are there? one hundred (100) Ilu senatorów zasiada w Kongresie? Stu (100) 19. We elect a U.S. Senator for how many years? six (6) Na ile lat wybierani są senatorowie Stanów Zjednoczonych? sześć (6) 20. Who is one of your state s U.S. Senators now (State of Michigan?) Gary Peters Debbie Stabenow Wymień jednego z senatorów na Stan Michigan? Gary Peters Debbie Stabenow 21. The House of Representatives has how many voting members? four hundred thirty-five (435) Ilu członków wchodzi w skład Izby Reprezentantów? czterysta trzydzieści pieć (435) 22. We elect a U.S. Representative for how many years? two (2) Ile trwa jedna kadencja członka Izby Reprezentantów? Sander Levin, Debbie Dingell, Mike Bishop, Bill Huizenga 23. Name your U.S. Representative.

6 Sander Levin, Debbie Dingell, Mike Bishop, Bill Huizenga Jak nazywają się reprezentanci na Stan Michigan? Sander Levin, Debbie Dingell, Mike Bishop, Bill Huizenga 24. Who does a U.S. Senator represent? all people of the state Kogo reprezentuje senator Stanów Zjednoczonych? Wszystkich mieszkańców danego stanu 25. Why do some states have more Representatives than other states? (because of) the state s population Dlaczego niektóre ze stanów posiadają wiekszą ilość reprezentantów? ze względu na ilość mieszkańców danego stanu 26. We elect a President for how many years? four (4) Ile lat trwa jedna kadencja Prezydenta Stanów Zjednoczonych? cztery (4) lata 27. In what month do we vote for President? November W jakim miesiącu odbywają się wybory prezydenckie? w listopadzie 28. What is the name of the President of the United States now? Barack Obama Jak nazywa się Prezydent Stanów Zjednoczonych? 29. What is the name of the Vice President of the United States now? Joe Biden

7 Jak nazywa się Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych? Joe Biden 30. If the President can no longer serve, who becomes President? the Vice President Kto zastępuje Prezydenta, gdy ten nie jest w stanie pełnić swojej funkcji? Wiceprezydent 31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? the Speaker of the House Kto zastępuje Prezydenta lub Wiceprezydenta, gdy ci nie są w stanie pełnić swoich funkcji? Spiker Izy Reprezentantów 32. Who is the Commander in Chief of the military? the President Kto jest Wodzem Naczelnym armii Stanów Zjednoczonych Prezydent 33. Who signs bills to become laws? the President Czyj podpis nadaje moc prawna ustawom federalnym? Prezydent 34. Who vetoes bills? the President Kto ma prawo zgłoszenia weta przeciwko ustawie? Prezydent 35. What does the President s Cabinet do? advises the President Czym zajmuje się Gabinet Pezydencki?

8 doradzaniem Prezydentowi 36. What are two Cabinet level positions? Secretary of Agriculture Secretary of Commerce Secretary of Defense Secretary of Education Secretary of Energy Secretary of Health and Human Services Secretary of Homeland Security Secretary of Housing and Urban Development Secretary of the Interior Secretary of Labor Secretary of State Secretary of Transportation Secretary of the Treasury Secretary of Veterans Affairs Attorney General Vice President Wymień dwa działy Gabinetu Prezydenckiego? Sekretarz Rolnictwa Sekretarz Handlu Sekretarz Obrony Sekretarz Edukacji Sekretarz Energii Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sekretarz Wewnętrznych Sekretarz Pracy Sekretarz Stanu Sekretarz Transportu Sekretarz Skarbu Sekretarz Spraw Weteranów Prokurator Naczelny Wiceprezydent 37. What does the judicial branch do? reviews laws explains laws resolves disputes (disagreements) decides if a law goes against the Constitution

9 Czym zajmuje się Władza Sądownicza? rozpatrywaniem praw tłumaczeniem praw rozstrzyganiem sporów decydowaniem na temat sprzeczności danego prawa z Konstytucją 38. What is the highest court in the United States? the Supreme Court Jak nazywa się najwyższy sąd w Stanach Zjednoczonych? Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 39. How many justices are on the Supreme Court? nine (9) Ilu sędziów zasiada w Sądzie Najwyższym? dziewięciu 40. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts (John G. Roberts, Jr.) Kto jest przewodniczącym Sądu Najwyższego? John Roberts (John G. Roberts, Jr.) 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? to print money to declare war to create an army to make treaties Konstytucja gwarantuje pewne prawa Rządowi Federalnemu Stanów Zjednoczonych. Jakie to prawa? do drukowania pieniędzy do wypowiadania wojny do powoływania armii 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

10 provide schooling and education provide protection (police) provide safety (fire departments) give a driver s license approve zoning and land use Konstytucja gwarantuje pewne prawa poszczególnym stanom. Wymień jedno z praw? zapewnienie nauki i edukacji zapewnienie ochrony (policja) zapewnienie bezpieczeństwa (straż pożarna) wydawanie dokumentu prawa jazdy zatwierdzanie planów zagospodarowania przestrzennego i użytkowania gruntów 43. Who is the Governor of your state now? Rick Snyder Jak nazywa się gubernator twojego stanu (Michigan)? Rick Snyder 44. What is the capital of your state? Lansing Jak nazywa się stolica twojego stanu (Michigan) Lansing 45. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican Wymień główne ugrupowania polityczne w Stanach Zjednoczonych? Partia Republikańska i Demokratyczna 46. What is the political party of the President now? Democratic (Party) Z jakiej partii politycznej wywodzi się obecny Prezydent? Demokratów 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

11 (John) Boehner Jak nazywa się Spiker Izby Reprezentantów? (John) Boehner 48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens eighteen (18) and older (can vote). You don t have to pay (a poll tax) to vote. Any citizen can vote. (Women and men can vote.) A male citizen of any race (can vote). Istnieją cztery poprawki do Konstytucji dotyczące głosowanie. Opisz jedną z nich. Obywatel w wieku 18 lat lub starszy może głosować. Nie musisz płacić podatku od głosowania. Każdy obywatel może głosować. (Kobiety i mężczyźni mogą głosować.) Mężczyzna każdej razy może głosować. 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? serve on a jury vote in a federal election Wymień jedną z odpowiedzialności zarezerwowanych jedynie dla obywateli Stanów Zjednoczonych? bycie ławnikiem głosowanie w wyborach federalnych 50. Name one right only for United States citizens. vote in a federal election run for federal office Wymień jedno z praw zarezerwowanych wyłącznie dla obywateli. Głosowanie w wyborach federalnych startowanie w wyborach o urząd federalny 51. What are two rights of everyone living in the United States? freedom of expression freedom of speech freedom of assembly freedom to petition the government freedom of worship

12 the right to bear arms Wymień dwa prawa przysługujące każdej osobie mieszkającej na terenie Stanów Zjednoczonych? wolność ekspresji wolność słowa wolność zgromadzeń wolność petycji do rządu wolność wyznania prawo do posiadania broni 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? the United States the flag Komu lub czemu ślubujemy oddanie składając przesięgę? Stanom Zjednoczonym fladze 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? give up loyalty to other countries defend the Constitution and laws of the United States obey the laws of the United States serve in the U.S. military (if needed) serve (do important work for) the nation (if needed) be loyal to the United States Wymień jedno z przyżeczeń, które składa przyszły obywatel? rezygnacja z lojalności wobec innych krajów obrona Konstytucji i prawa Stanów Zjednoczonych przestrzeganie prawa Stanów Zjednoczonych służba w wojsku amerykańskim (w razie potrzeby) służba krajowi lojalność wobec Stanów Zjednoczonych 54. How old do citizens have to be to vote for President? eighteen (18) and older W jakim wieku musi być dana osoba by móc głosować w wyborach prezydenckich? osiemnaście (18) lub starsza 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

13 vote join a political party help with a campaign join a civic group join a community group give an elected official your opinion on an issue call Senators and Representatives publicly support or oppose an issue or policy run for office write to a newspaper Wymień dwa sposoby w jakich Amerykanin może uczestniczyć w życiu demokratycznym swojego kraju? głosowania przynależność do partii politycznej pomoc w kampanii wyborczej przynależność do grupy obywatelskie przynależność do grupy społeczności wyrażanie swojej opinii na temat danej sprawy urzędnikowi kontaktowanie się z senatorami lub reprezentantami publiczne wyrażanie aprobaty lub sprzeciwu na temat danego problemu kandydowanie na stanowisko pisanie do gazety 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15 Na który dzień roku przypada ostateczny termin rozliczania się z podaktów? 15 kwietnia 57. When must all men register for the Selective Service? at age eighteen (18) between eighteen (18) and twenty-six (26) W jakim wieku wymagana jest rejestracja mężczyzn w komisji wojskowej? osiemnanstym roku życia (18) między osiemnastym (18) i dwudziestym szustym rokiem życia (26) 58. What is one reason colonists came to America? freedom political liberty religious freedom economic opportunity

14 practice their religion escape persecution Wymień jeden z powodów dla których pierwsi osadnicy przybyli do Ameryki? wolność wolność polityczna wolność religijna poszukiwanie nowych szans na polepszenie sytuacji finansowej praktykowanie swojej religii uczieczka od prześladowań 59. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians Native Americans Kto zajmował teren Ameryki przed pojawieniem się pierwszych Europejczyków? Americańscy Indianie Rdzenni Amerykanie 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans people from Africa Jaka grupa społeczna była chwytana i sprzedawana w niewolę? Afrykanie Ludzie z Afryki 61. Why did the colonists fight the British? because of high taxes (taxation without representation) because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) because they didn t have self-government Dlaczego koloniści walczyli przeciwko Brytyjczykom? z powodu wysokich podatków (opodatkowanie bez reprezentacji) ponieważ brytyjska armia zajmowała ich w domy (kwaterowanie wojska) z powodu braku samorządu 62. Who wrote the Declaration of Independence? (Thomas) Jefferson

15 Kto napisał Deklarację Niepodległości? (Thomas) Jefferson 63. When was the Declaration of Independence adopted? July 4, 1776 Kiedy doszło do przyjęcia Deklaracji Niepodległości? Czwartego (4) lipca 1776 roku 64. There were 13 original states. Name three. New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia North Carolina South Carolina Georgia Wymień trzy z trzynastu pierwszych stanów? New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nowy Jork New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Karolina Północna Karolina Południowa Georgia 65. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution.

16 Do czego doszło podczas Zjazdu Konstytucyjnego? napisana została Konstytucja Ojcowie Założyciele napisali Konstytucję. 66. When was the Constitution written? 1787 Kiedy została napisana Konstytucja Stanów Zjednoczonych? The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. (James) Madison (Alexander) Hamilton (John) Jay Publius Dokumenty Federalistów przyczyniły się do przyjęcia Konstytucji. Wymień jednego z autorów tych dokumentów. (James) Madison (Alexander) Hamilton (John) Jay Publius 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat oldest member of the Constitutional Convention first Postmaster General of the United States writer of Poor Richard s Almanac started the first free libraries Wymień jedną rzecz z której znany był Benjamin Franklin? dyplomata USA Najstarszy członek Zjazdu Konstytucyjnego Pierwszy Poczmistrz Generalny Stanów Zjednoczonych autor " Almanachu Biednego Ryszarda" założył pierwsze darmowe biblioteki 69. Who is the Father of Our Country?

17 (George) Washington Kogo nazywa się Ojcem naszego kraju? Jerzy Waszyngton 70. Who was the first President? (George) Washington Jak nazywa się pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych? Jerzy Waszyngton 71. What territory did the United States buy from France in 1803? the Louisiana Territory Louisiana Jakie ziemie odkupiły Stany Zjednoczone od Francji w 1803 r.? terytorium Luizjany Luizjana 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812 Mexican-American War Civil War Spanish-American War Wymień jedną z wojen prowadzonych przez Stany Zjedonczone w XIX wieku. Wojna z 1812 roku Wojna amerykańsko-meksykańska Wojna domowa Wojny hiszpańsko-amerykańskia 73. Name the U.S. war between the North and the South. the Civil War the War between the States Jak inaczej nazywamy wojnę między Północą i Południem? Wojna secesyjna Wojna między stanami

18 74. Name one problem that led to the Civil War. slavery economic reasons states rights Wymień jedną z przyczyn Wojny Secesyjnej? niewolnictwo przyczyny ekonomiczne prawa i wolności stanów 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? freed the slaves (Emancipation Proclamation) saved (or preserved) the Union led the United States during the Civil War Wymień jedną rzecz, której dokonał Abraham Lincoln. uwolnionie niewolników (Proklamacja emancypacji) ocalił (lub zakonserwowane) Unię Stanów dowodził Stanami Zjednoczonymi w czasie wojny secesyjnej 76. What did the Emancipation Proclamation do? freed the slaves freed slaves in the Confederacy freed slaves in the Confederate states freed slaves in most Southern states Za co odpowiedzialna była Proklamacja Emancypacji? uwolnienie niewolników uwolnioniie niewolników w Konfederacji uwolnionie niewolników w stanach Konfederacji uwolnionie niewolników w większości stanów Południa 77. What did Susan B. Anthony do? fought for women s rights fought for civil rights Czym zasłużyła się Susan B. Anthony? walczyła o prawa dla kobiet walczyli o prawa obywatelskie

19 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I World War II Korean War Vietnam War (Persian) Gulf War Wymień jedną z wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone w XX wieku. I Wojna Światowa II Wojna Światowa Wojna w Koreii Wojna w Wietnamie Wojna w Zatoce Perskiej 79. Who was President during World War I? (Woodrow) Wilson Kto był prezydentem Stanów Zjednoczonych podczas I Wojny Światowej? (Woodrow) Wilson 80. Who was President during the Great Depression and World War II? (Franklin) Roosevelt Kto był prezydentem podczas Wielkiego Kryzysu oraz II Wojny Światowej? (Franklin) Roosevelt 81. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy Wymień państwa przeciwko którym walczyły Stany Zjednoczone podczas II Wojny Światowej. Japonia, Niemcy oraz Włochy 82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II Zanim został Prezydentem, Eisenhower służył jako general. Podczas której wojny? II Wojna Światowa

20 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism Czego dotyczyła Zimna Wojna? Komunizm 84. What movement tried to end racial discrimination? civil rights (movement) Jak nazywał się ruch publiczny mający na celu walkę z diskriminacją? ruch praw obywatelskich 85. What did Martin Luther King, Jr. do? fought for civil rights worked for equality for all Americans Czego dokonał Martin Luther King, Jr.? walczył o prawa obywatelskie walczył o równość dla wszystkich Amerykanów 86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. Do jakich ważnych wydarzeń doszło 11-go września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych? Terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone. 87. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee Navajo Sioux Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne

21 Arawak Shawnee Mohegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit Wymień jedno z plemion do których należą Rdzenni Amerykanie. Cherokee Navajo Sioux Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne Arawak Shawnee Mohegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit 88. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri (River) Mississippi (River) Wymień jedną z dwóch największych rzek Stanów Zjednoczonych? Missouri Mississippi 89. What ocean is on the West Coast of the United States?

22 Pacific (Ocean) Który Ocean położony jest na zachodniej stronie Stanów Zjednoczonych? Pacyfik Ocean Spokojny 90. What ocean is on the East Coast of the United States? Atlantic (Ocean) Który Ocean położony jest na wschodniej stronie Stanów Zjednoczonych? Atlantyk Ocean Atlantycki 91. Name one U.S. territory. Puerto Rico U.S. Virgin Islands American Samoa Northern Mariana Islands Guam Wymień jedno z terytoriów zorganizowanych Stanów Zjednoczonych? Portoryko Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Samoa Amerykańska Mariany Północne Guam 92. Name one state that borders Canada. Maine New Hampshire Vermont New York Pennsylvania Ohio Michigan Minnesota North Dakota Montana Idaho Washington Alaska

23 Wymień jeden ze stanów graniczących z Kanadą? Maine New Hampshire Vermont Nowy Jork Pensylwania Ohio Michigan Minnesota Dakota Północna Montana Idaho Waszyngton Alaska 93. Name one state that borders Mexico. California Arizona New Mexico Texas Wymień jeden ze stanów graniczących z Meksykiem? Kalifornia Arizona Nowy Meksyk Teksas 94. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Jak nazywa się stolica Stanów Zjednoczonych? Waszyngton 95. Where is the Statue of Liberty? New York (Harbor) Liberty Island Gdzie znajduje się Statua Wolności? Nowy Jork (Port) Wyspa Liberty

24 96. Why does the flag have 13 stripes? because there were 13 original colonies because the stripes represent the original colonies Co symbolizują lub dlaczego flaga Stanów Zjednoczonych ma 13 pasów? ponieważ na początku istniało 13 kolonii ponieważ paski reprezentują pierwsze kolonie 97. Why does the flag have 50 stars? because there is one star for each state because each star represents a state because there are 50 states Dlaczego fladze Stanów Zjednoczonych znajduje się 50 gwiazd? jedna gwiazdka przypada na każdy stan ponieważ każda gwiazdka reprezentuje stan ponieważ istnieje 50 stanów 98. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner Jak nazywa się hymn Stanów Zjednoczonych? Gwieździsty Sztandar 99. When do we celebrate Independence Day? July 4 Kiedy obchodzi się Dzień Niepodległości? czwartego lipca 100. Name two national U.S. holidays. New Year s Day Martin Luther King, Jr. Day Presidents Day Memorial Day Independence Day Labor Day Columbus Day Veterans Day

25 Thanksgiving Christmas Wymień dwa święta narodowe. Nowy Rok Dzień Martin Luther King a Dzień Prezydenta Dzień pamięci Dzień Niepodległości Święto Pracy Dzień Krzysztofa Kolumba Dzień Weteranów Dziękczynienie Boże Narodzenie

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29 1 2 SPISTREŚCI Spis treści Od redakcji AKTUALNOŚCI Central Banks on the Offensive? Monetary mistification ZARZĄDZANIE Czy zysk musi być celem firmy? POLITYKA Słonie i osły czyli o różnicach i podobieństwach

Bardziej szczegółowo

Ambassador Mull s Remarks at the American Independence Day Reception. July 2, 2015

Ambassador Mull s Remarks at the American Independence Day Reception. July 2, 2015 Ambassador Mull s Remarks at the American Independence Day Reception July 2, 2015 Mr. Prime Minister, Ministers, Members of the Sejm & Senate, members of the diplomatic corps, Generals, Admirals, Professors,

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Prawo do prywatno ci* The right to privacy

Prawo do prywatno ci* The right to privacy Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Krzysztof Motyka Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Paw a II Prawo do prywatno ci* The right

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Dariusz Stola Kraj bez wyjścia?

Dariusz Stola Kraj bez wyjścia? I N S T Y T U T P A M I Ę C I N A R O D O W E J KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU I N S T Y T U T S T U D I Ó W P O L I T Y C Z N Y C H P A N Dariusz Stola Kraj bez wyjścia? Migracje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo