Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa?"

Transkrypt

1 31324 Schoolcraft Rd., Livonia, MI Tel. (248) phelpsszlagalaw.com PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU NA OBYWATELSTWO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 1. What is the supreme law of the land? the Constitution Co jest nawyższym źródłem prawa w Stanach Zjednoczonych? Konstytucja 2. What does the Constitution do? sets up the government defines the government protects basic rights of Americans Do czego służy Konstytucja? Tworzy rząd Określa rząd Chroni podstawowe prawa Amerykanów 3. The idea of self government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We the People Idea samorządności jest zawarta w pierwszych trzech (dwóch) słowach Konstytucji. Jakie to słowa? My ludzie 4. What is an amendment? a change (to the Constitution) an addition (to the Constitution)

2 Czym jest poprawka konstytucyjna? zmianą w Konstytucji dodatkiem do Konstytucji 5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? the Bill of Rights Jak nazywa się pierwszych 10 poprawek do Konstytucji? Karta praw 6. What is one right or freedom from the First Amendment speech religion assembly press petition the government Wymień jedno z praw obywatelskich zagwarantowanych w pierwszej poprawce do Konstytucji?) Wolność słowa religii zgromadzeń publicznych prasy prawo do żądania zmian w rządzie 7. How many amendments does the Constitution have? twenty-seven (27) Ile poprawek zawiera konstytucja Stanów Zjednoczonych? dwadzieścia siedem (27) 8. What did the Declaration of Independence do? announced our independence (from Great Britain) declared our independence (from Great Britain) said that the United States is free (from Great Britain) Do czego przeczyniła się Deklaracja Niepodległości? zapowiedziała niepodległość od Wielkiej Brytanii Zadeklarowała niepodległość od Wielkiej Brytanii stwierdziła, że Stany Zjednoczone są wolne od Wielkiej Brytanii

3 9. What are two rights in the Declaration of Independence? life liberty pursuit of happiness Wymień dwa prawa gwarantowane przez Deklarację Niepodległości? prawo do życia prawo do wolności prawo do poszukiwania szczęścia 10. What is freedom of religion? You can practice any religion, or not practice a religion. Na czym polega wolność wyznania? You can practice any religion, or not practice a religion Osoba posiada wolność praktykowania jakiekolwiek religii, lub nie praktykowania żadnej religii. 11. What is the economic system in the United States? capitalist economy market economy Jaki ustrój gospodarczy posiadają Stany Zjednoczone? gospodarka kapitalistyczna gospodarka rynkowa 12. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. Na czym polega praworządność? Każdy musi przestrzegać prawa. Przywódcy polityczni muszą przestrzegać prawa. Rząd musi przestrzegać prawa. Nikt nie stoi ponad prawem. 13. Name one branch or part of the government.

4 Congress legislative President executive the courts judicial Wymień jedną z władz lub części wchodzących w skład rządu? Kongress Władza ustawodawcza Prezydent Władza wykonawcza Władza sądownicza Sądy 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? checks and balances separation of powers Co powstrzymuje jedną z władz rządowych przed sprawowaniem zbyt dużej kontroli? kontrola i równowaga władz podział władzy 15. Who is in charge of the executive branch? the President Kto stoi na czele władzy wykonawczej rządu państwa Stanów Zjednoczonych? Prezydent 16. Who makes federal laws? Congress Senate and House Represeantives Executive Branch Kto odpowiada za tworzenie prawa federalnego? Kongress Senat i Izba (Reprezentantów) Władza wykonawcza 17. What are the two parts of the U.S. Congress? the Senate and House (of Representatives)

5 Wymień dwa organy wchodzące w skład Kongresu? Senat i Izba (Reprezentantów) 18. How many U.S. Senators are there? one hundred (100) Ilu senatorów zasiada w Kongresie? Stu (100) 19. We elect a U.S. Senator for how many years? six (6) Na ile lat wybierani są senatorowie Stanów Zjednoczonych? sześć (6) 20. Who is one of your state s U.S. Senators now (State of Michigan?) Gary Peters Debbie Stabenow Wymień jednego z senatorów na Stan Michigan? Gary Peters Debbie Stabenow 21. The House of Representatives has how many voting members? four hundred thirty-five (435) Ilu członków wchodzi w skład Izby Reprezentantów? czterysta trzydzieści pieć (435) 22. We elect a U.S. Representative for how many years? two (2) Ile trwa jedna kadencja członka Izby Reprezentantów? Sander Levin, Debbie Dingell, Mike Bishop, Bill Huizenga 23. Name your U.S. Representative.

6 Sander Levin, Debbie Dingell, Mike Bishop, Bill Huizenga Jak nazywają się reprezentanci na Stan Michigan? Sander Levin, Debbie Dingell, Mike Bishop, Bill Huizenga 24. Who does a U.S. Senator represent? all people of the state Kogo reprezentuje senator Stanów Zjednoczonych? Wszystkich mieszkańców danego stanu 25. Why do some states have more Representatives than other states? (because of) the state s population Dlaczego niektóre ze stanów posiadają wiekszą ilość reprezentantów? ze względu na ilość mieszkańców danego stanu 26. We elect a President for how many years? four (4) Ile lat trwa jedna kadencja Prezydenta Stanów Zjednoczonych? cztery (4) lata 27. In what month do we vote for President? November W jakim miesiącu odbywają się wybory prezydenckie? w listopadzie 28. What is the name of the President of the United States now? Barack Obama Jak nazywa się Prezydent Stanów Zjednoczonych? 29. What is the name of the Vice President of the United States now? Joe Biden

7 Jak nazywa się Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych? Joe Biden 30. If the President can no longer serve, who becomes President? the Vice President Kto zastępuje Prezydenta, gdy ten nie jest w stanie pełnić swojej funkcji? Wiceprezydent 31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? the Speaker of the House Kto zastępuje Prezydenta lub Wiceprezydenta, gdy ci nie są w stanie pełnić swoich funkcji? Spiker Izy Reprezentantów 32. Who is the Commander in Chief of the military? the President Kto jest Wodzem Naczelnym armii Stanów Zjednoczonych Prezydent 33. Who signs bills to become laws? the President Czyj podpis nadaje moc prawna ustawom federalnym? Prezydent 34. Who vetoes bills? the President Kto ma prawo zgłoszenia weta przeciwko ustawie? Prezydent 35. What does the President s Cabinet do? advises the President Czym zajmuje się Gabinet Pezydencki?

8 doradzaniem Prezydentowi 36. What are two Cabinet level positions? Secretary of Agriculture Secretary of Commerce Secretary of Defense Secretary of Education Secretary of Energy Secretary of Health and Human Services Secretary of Homeland Security Secretary of Housing and Urban Development Secretary of the Interior Secretary of Labor Secretary of State Secretary of Transportation Secretary of the Treasury Secretary of Veterans Affairs Attorney General Vice President Wymień dwa działy Gabinetu Prezydenckiego? Sekretarz Rolnictwa Sekretarz Handlu Sekretarz Obrony Sekretarz Edukacji Sekretarz Energii Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sekretarz Wewnętrznych Sekretarz Pracy Sekretarz Stanu Sekretarz Transportu Sekretarz Skarbu Sekretarz Spraw Weteranów Prokurator Naczelny Wiceprezydent 37. What does the judicial branch do? reviews laws explains laws resolves disputes (disagreements) decides if a law goes against the Constitution

9 Czym zajmuje się Władza Sądownicza? rozpatrywaniem praw tłumaczeniem praw rozstrzyganiem sporów decydowaniem na temat sprzeczności danego prawa z Konstytucją 38. What is the highest court in the United States? the Supreme Court Jak nazywa się najwyższy sąd w Stanach Zjednoczonych? Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 39. How many justices are on the Supreme Court? nine (9) Ilu sędziów zasiada w Sądzie Najwyższym? dziewięciu 40. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts (John G. Roberts, Jr.) Kto jest przewodniczącym Sądu Najwyższego? John Roberts (John G. Roberts, Jr.) 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? to print money to declare war to create an army to make treaties Konstytucja gwarantuje pewne prawa Rządowi Federalnemu Stanów Zjednoczonych. Jakie to prawa? do drukowania pieniędzy do wypowiadania wojny do powoływania armii 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

10 provide schooling and education provide protection (police) provide safety (fire departments) give a driver s license approve zoning and land use Konstytucja gwarantuje pewne prawa poszczególnym stanom. Wymień jedno z praw? zapewnienie nauki i edukacji zapewnienie ochrony (policja) zapewnienie bezpieczeństwa (straż pożarna) wydawanie dokumentu prawa jazdy zatwierdzanie planów zagospodarowania przestrzennego i użytkowania gruntów 43. Who is the Governor of your state now? Rick Snyder Jak nazywa się gubernator twojego stanu (Michigan)? Rick Snyder 44. What is the capital of your state? Lansing Jak nazywa się stolica twojego stanu (Michigan) Lansing 45. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican Wymień główne ugrupowania polityczne w Stanach Zjednoczonych? Partia Republikańska i Demokratyczna 46. What is the political party of the President now? Democratic (Party) Z jakiej partii politycznej wywodzi się obecny Prezydent? Demokratów 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

11 (John) Boehner Jak nazywa się Spiker Izby Reprezentantów? (John) Boehner 48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens eighteen (18) and older (can vote). You don t have to pay (a poll tax) to vote. Any citizen can vote. (Women and men can vote.) A male citizen of any race (can vote). Istnieją cztery poprawki do Konstytucji dotyczące głosowanie. Opisz jedną z nich. Obywatel w wieku 18 lat lub starszy może głosować. Nie musisz płacić podatku od głosowania. Każdy obywatel może głosować. (Kobiety i mężczyźni mogą głosować.) Mężczyzna każdej razy może głosować. 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? serve on a jury vote in a federal election Wymień jedną z odpowiedzialności zarezerwowanych jedynie dla obywateli Stanów Zjednoczonych? bycie ławnikiem głosowanie w wyborach federalnych 50. Name one right only for United States citizens. vote in a federal election run for federal office Wymień jedno z praw zarezerwowanych wyłącznie dla obywateli. Głosowanie w wyborach federalnych startowanie w wyborach o urząd federalny 51. What are two rights of everyone living in the United States? freedom of expression freedom of speech freedom of assembly freedom to petition the government freedom of worship

12 the right to bear arms Wymień dwa prawa przysługujące każdej osobie mieszkającej na terenie Stanów Zjednoczonych? wolność ekspresji wolność słowa wolność zgromadzeń wolność petycji do rządu wolność wyznania prawo do posiadania broni 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? the United States the flag Komu lub czemu ślubujemy oddanie składając przesięgę? Stanom Zjednoczonym fladze 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? give up loyalty to other countries defend the Constitution and laws of the United States obey the laws of the United States serve in the U.S. military (if needed) serve (do important work for) the nation (if needed) be loyal to the United States Wymień jedno z przyżeczeń, które składa przyszły obywatel? rezygnacja z lojalności wobec innych krajów obrona Konstytucji i prawa Stanów Zjednoczonych przestrzeganie prawa Stanów Zjednoczonych służba w wojsku amerykańskim (w razie potrzeby) służba krajowi lojalność wobec Stanów Zjednoczonych 54. How old do citizens have to be to vote for President? eighteen (18) and older W jakim wieku musi być dana osoba by móc głosować w wyborach prezydenckich? osiemnaście (18) lub starsza 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

13 vote join a political party help with a campaign join a civic group join a community group give an elected official your opinion on an issue call Senators and Representatives publicly support or oppose an issue or policy run for office write to a newspaper Wymień dwa sposoby w jakich Amerykanin może uczestniczyć w życiu demokratycznym swojego kraju? głosowania przynależność do partii politycznej pomoc w kampanii wyborczej przynależność do grupy obywatelskie przynależność do grupy społeczności wyrażanie swojej opinii na temat danej sprawy urzędnikowi kontaktowanie się z senatorami lub reprezentantami publiczne wyrażanie aprobaty lub sprzeciwu na temat danego problemu kandydowanie na stanowisko pisanie do gazety 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15 Na który dzień roku przypada ostateczny termin rozliczania się z podaktów? 15 kwietnia 57. When must all men register for the Selective Service? at age eighteen (18) between eighteen (18) and twenty-six (26) W jakim wieku wymagana jest rejestracja mężczyzn w komisji wojskowej? osiemnanstym roku życia (18) między osiemnastym (18) i dwudziestym szustym rokiem życia (26) 58. What is one reason colonists came to America? freedom political liberty religious freedom economic opportunity

14 practice their religion escape persecution Wymień jeden z powodów dla których pierwsi osadnicy przybyli do Ameryki? wolność wolność polityczna wolność religijna poszukiwanie nowych szans na polepszenie sytuacji finansowej praktykowanie swojej religii uczieczka od prześladowań 59. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians Native Americans Kto zajmował teren Ameryki przed pojawieniem się pierwszych Europejczyków? Americańscy Indianie Rdzenni Amerykanie 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans people from Africa Jaka grupa społeczna była chwytana i sprzedawana w niewolę? Afrykanie Ludzie z Afryki 61. Why did the colonists fight the British? because of high taxes (taxation without representation) because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) because they didn t have self-government Dlaczego koloniści walczyli przeciwko Brytyjczykom? z powodu wysokich podatków (opodatkowanie bez reprezentacji) ponieważ brytyjska armia zajmowała ich w domy (kwaterowanie wojska) z powodu braku samorządu 62. Who wrote the Declaration of Independence? (Thomas) Jefferson

15 Kto napisał Deklarację Niepodległości? (Thomas) Jefferson 63. When was the Declaration of Independence adopted? July 4, 1776 Kiedy doszło do przyjęcia Deklaracji Niepodległości? Czwartego (4) lipca 1776 roku 64. There were 13 original states. Name three. New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia North Carolina South Carolina Georgia Wymień trzy z trzynastu pierwszych stanów? New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nowy Jork New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Karolina Północna Karolina Południowa Georgia 65. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution.

16 Do czego doszło podczas Zjazdu Konstytucyjnego? napisana została Konstytucja Ojcowie Założyciele napisali Konstytucję. 66. When was the Constitution written? 1787 Kiedy została napisana Konstytucja Stanów Zjednoczonych? The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. (James) Madison (Alexander) Hamilton (John) Jay Publius Dokumenty Federalistów przyczyniły się do przyjęcia Konstytucji. Wymień jednego z autorów tych dokumentów. (James) Madison (Alexander) Hamilton (John) Jay Publius 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat oldest member of the Constitutional Convention first Postmaster General of the United States writer of Poor Richard s Almanac started the first free libraries Wymień jedną rzecz z której znany był Benjamin Franklin? dyplomata USA Najstarszy członek Zjazdu Konstytucyjnego Pierwszy Poczmistrz Generalny Stanów Zjednoczonych autor " Almanachu Biednego Ryszarda" założył pierwsze darmowe biblioteki 69. Who is the Father of Our Country?

17 (George) Washington Kogo nazywa się Ojcem naszego kraju? Jerzy Waszyngton 70. Who was the first President? (George) Washington Jak nazywa się pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych? Jerzy Waszyngton 71. What territory did the United States buy from France in 1803? the Louisiana Territory Louisiana Jakie ziemie odkupiły Stany Zjednoczone od Francji w 1803 r.? terytorium Luizjany Luizjana 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812 Mexican-American War Civil War Spanish-American War Wymień jedną z wojen prowadzonych przez Stany Zjedonczone w XIX wieku. Wojna z 1812 roku Wojna amerykańsko-meksykańska Wojna domowa Wojny hiszpańsko-amerykańskia 73. Name the U.S. war between the North and the South. the Civil War the War between the States Jak inaczej nazywamy wojnę między Północą i Południem? Wojna secesyjna Wojna między stanami

18 74. Name one problem that led to the Civil War. slavery economic reasons states rights Wymień jedną z przyczyn Wojny Secesyjnej? niewolnictwo przyczyny ekonomiczne prawa i wolności stanów 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? freed the slaves (Emancipation Proclamation) saved (or preserved) the Union led the United States during the Civil War Wymień jedną rzecz, której dokonał Abraham Lincoln. uwolnionie niewolników (Proklamacja emancypacji) ocalił (lub zakonserwowane) Unię Stanów dowodził Stanami Zjednoczonymi w czasie wojny secesyjnej 76. What did the Emancipation Proclamation do? freed the slaves freed slaves in the Confederacy freed slaves in the Confederate states freed slaves in most Southern states Za co odpowiedzialna była Proklamacja Emancypacji? uwolnienie niewolników uwolnioniie niewolników w Konfederacji uwolnionie niewolników w stanach Konfederacji uwolnionie niewolników w większości stanów Południa 77. What did Susan B. Anthony do? fought for women s rights fought for civil rights Czym zasłużyła się Susan B. Anthony? walczyła o prawa dla kobiet walczyli o prawa obywatelskie

19 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I World War II Korean War Vietnam War (Persian) Gulf War Wymień jedną z wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone w XX wieku. I Wojna Światowa II Wojna Światowa Wojna w Koreii Wojna w Wietnamie Wojna w Zatoce Perskiej 79. Who was President during World War I? (Woodrow) Wilson Kto był prezydentem Stanów Zjednoczonych podczas I Wojny Światowej? (Woodrow) Wilson 80. Who was President during the Great Depression and World War II? (Franklin) Roosevelt Kto był prezydentem podczas Wielkiego Kryzysu oraz II Wojny Światowej? (Franklin) Roosevelt 81. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy Wymień państwa przeciwko którym walczyły Stany Zjednoczone podczas II Wojny Światowej. Japonia, Niemcy oraz Włochy 82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II Zanim został Prezydentem, Eisenhower służył jako general. Podczas której wojny? II Wojna Światowa

20 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism Czego dotyczyła Zimna Wojna? Komunizm 84. What movement tried to end racial discrimination? civil rights (movement) Jak nazywał się ruch publiczny mający na celu walkę z diskriminacją? ruch praw obywatelskich 85. What did Martin Luther King, Jr. do? fought for civil rights worked for equality for all Americans Czego dokonał Martin Luther King, Jr.? walczył o prawa obywatelskie walczył o równość dla wszystkich Amerykanów 86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. Do jakich ważnych wydarzeń doszło 11-go września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych? Terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone. 87. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee Navajo Sioux Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne

21 Arawak Shawnee Mohegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit Wymień jedno z plemion do których należą Rdzenni Amerykanie. Cherokee Navajo Sioux Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne Arawak Shawnee Mohegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit 88. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri (River) Mississippi (River) Wymień jedną z dwóch największych rzek Stanów Zjednoczonych? Missouri Mississippi 89. What ocean is on the West Coast of the United States?

22 Pacific (Ocean) Który Ocean położony jest na zachodniej stronie Stanów Zjednoczonych? Pacyfik Ocean Spokojny 90. What ocean is on the East Coast of the United States? Atlantic (Ocean) Który Ocean położony jest na wschodniej stronie Stanów Zjednoczonych? Atlantyk Ocean Atlantycki 91. Name one U.S. territory. Puerto Rico U.S. Virgin Islands American Samoa Northern Mariana Islands Guam Wymień jedno z terytoriów zorganizowanych Stanów Zjednoczonych? Portoryko Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Samoa Amerykańska Mariany Północne Guam 92. Name one state that borders Canada. Maine New Hampshire Vermont New York Pennsylvania Ohio Michigan Minnesota North Dakota Montana Idaho Washington Alaska

23 Wymień jeden ze stanów graniczących z Kanadą? Maine New Hampshire Vermont Nowy Jork Pensylwania Ohio Michigan Minnesota Dakota Północna Montana Idaho Waszyngton Alaska 93. Name one state that borders Mexico. California Arizona New Mexico Texas Wymień jeden ze stanów graniczących z Meksykiem? Kalifornia Arizona Nowy Meksyk Teksas 94. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Jak nazywa się stolica Stanów Zjednoczonych? Waszyngton 95. Where is the Statue of Liberty? New York (Harbor) Liberty Island Gdzie znajduje się Statua Wolności? Nowy Jork (Port) Wyspa Liberty

24 96. Why does the flag have 13 stripes? because there were 13 original colonies because the stripes represent the original colonies Co symbolizują lub dlaczego flaga Stanów Zjednoczonych ma 13 pasów? ponieważ na początku istniało 13 kolonii ponieważ paski reprezentują pierwsze kolonie 97. Why does the flag have 50 stars? because there is one star for each state because each star represents a state because there are 50 states Dlaczego fladze Stanów Zjednoczonych znajduje się 50 gwiazd? jedna gwiazdka przypada na każdy stan ponieważ każda gwiazdka reprezentuje stan ponieważ istnieje 50 stanów 98. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner Jak nazywa się hymn Stanów Zjednoczonych? Gwieździsty Sztandar 99. When do we celebrate Independence Day? July 4 Kiedy obchodzi się Dzień Niepodległości? czwartego lipca 100. Name two national U.S. holidays. New Year s Day Martin Luther King, Jr. Day Presidents Day Memorial Day Independence Day Labor Day Columbus Day Veterans Day

25 Thanksgiving Christmas Wymień dwa święta narodowe. Nowy Rok Dzień Martin Luther King a Dzień Prezydenta Dzień pamięci Dzień Niepodległości Święto Pracy Dzień Krzysztofa Kolumba Dzień Weteranów Dziękczynienie Boże Narodzenie

GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN

GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN (Przewodnik dla ubiegających się o obywatelstwo amerykańskie) by Patrycja Rynduch & Brad E. Karlin Attorneys at Law COPYRIGHT THE KARLIN LAW FIRM, LLP (773) 661-9106

Bardziej szczegółowo

Abonament 10 + 5 x 4 pln monety = 30 pln wysyłka 2-3 tygodnie po emisji w USA! c) sposobu wysyłki (polecony priorytet 6 pln, wartościowy 15 pln)

Abonament 10 + 5 x 4 pln monety = 30 pln wysyłka 2-3 tygodnie po emisji w USA! c) sposobu wysyłki (polecony priorytet 6 pln, wartościowy 15 pln) Twoje korzyści: - otrzymasz tyle monet każdej emisji, ile wykupisz abonamentów bez ograniczeń! - nie musisz poświęcać czasu wielogodzinnemu śledzeniu aukcji, my zrobimy to za ciebie!! - wybierasz sposób

Bardziej szczegółowo

Abonament na okolicznościowe monety USA 25c Parki narodowe 2014 + 5 monet

Abonament na okolicznościowe monety USA 25c Parki narodowe 2014 + 5 monet Abonament na okolicznościowe monety USA 5c Parki narodowe 014 + 5 monet Twoje korzyści: - otrzymasz tyle monet każdej emisji, ile wykupisz abonamentów bez ograniczeń! - nie musisz poświęcać czasu wielogodzinnemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O KULTURZE I HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH

KONKURS WIEDZY O KULTURZE I HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH KONKURS WIEDZY O KULTURZE I HISTORII WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH W ramach wprowadzania do programu nauczania języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym wiadomości o historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Stany Zjednoczone Ameryki

Stany Zjednoczone Ameryki Stany Zjednoczone Ameryki Podstawowe informacje Stolica Waszyngton Forma rządów republika Ustrój terytorialnoadministracyjny federacja System polityczny - prezydencki Podział władzy Konstytucja Stanów

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI KOLONIZACJA KONTYNENTU Po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego. Pierwszymi byli konkwistadorzy hiszpańscy.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Dzieje USA w perspektywie porównawczej konwersatorium (2012/2013)

Dzieje USA w perspektywie porównawczej konwersatorium (2012/2013) dr Marcin Fatalski Dzieje USA w perspektywie porównawczej konwersatorium (2012/2013) 1. Okres kolonialny a. Powstanie kolonii w Ameryce Północnej b. Purytanie geneza i główne założenia doktryny c. Wpływ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zostały przeprowadzone 2 debaty. W debatach uczestniczyło około 300 dzieci. Liczba klas 15 Przesłano do jury 3 x15 testów.

Zostały przeprowadzone 2 debaty. W debatach uczestniczyło około 300 dzieci. Liczba klas 15 Przesłano do jury 3 x15 testów. Zadanie numer 1 Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Zostały

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Stanach Zj Z ednocz c o z ny n c y h c

Edukacja w Stanach Zj Z ednocz c o z ny n c y h c Edukacja w Stanach Zjednoczonych Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/ Stany_Zjednoczone[27.05.2010] Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=plik:stany_zjednoczone-mapa_ administracyjna.png&filetimestamp=20070403194214[27.05.2010]

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Unia Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego realizowany w ramach programu własnego Jestem Polakiem

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2012 Wydanie I ISBN: 978-83-932535-8-6 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: EPROFESS, Żory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Historia medycyny. Medyczne rozmaitości literackie

Historia medycyny. Medyczne rozmaitości literackie WZ Historia medycyny. Medyczne rozmaitości literackie Klasyfikuj historię poszczególnych tematów według tematu np. Historia chirurgii w WO 11. WZ 1-40 Wydawnictwa ogólne i informacyjne WZ 51-80 Historia

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Stany Zjednoczone w XIX wieku. Dobry Indianin to martwy Indianin Gen. Philip Sheridan

Stany Zjednoczone w XIX wieku. Dobry Indianin to martwy Indianin Gen. Philip Sheridan Stany Zjednoczone w XIX wieku Dobry Indianin to martwy Indianin Gen. Philip Sheridan 1. Stany Zjednoczone na początku wieku (s.58-62) W początkach XIX w. ukształtował się system dwu-partyjny Amerykanie

Bardziej szczegółowo

Nr 278. Ekspertyza. System podatkowy Stanów Zjednoczonych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 278. Ekspertyza. System podatkowy Stanów Zjednoczonych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ EKSPERTYZA WYKONANA NA ZLECENIE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ System podatkowy Stanów Zjednoczonych Październik 2002 Dr Ireneusz Mirek Uniwersytet Łódzki Katedra

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy EE 2014 WYBORY EUROPEJSKIE W 2014 R.

Sondaż powyborczy EE 2014 WYBORY EUROPEJSKIE W 2014 R. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy EE 2014 WYBORY EUROPEJSKIE W 2014 R. ZAŁĄCZNIK SOCJODEMOGRAFICZNY Zasięg: Populacja: Metoda:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODELE USTROJOWE WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

WYBRANE MODELE USTROJOWE WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH WYBRANE MODELE USTROJOWE WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH USTRÓJ POLITYCZNY Ogół regulacji prawnych, które dotyczą organizacji, kompetencji a także wzajemnych powiązań organów władzy państwowej. Ustrój

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych

Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa Wyzwania współczesności Independence of the Judiciary and Legal Profession as Foundations of the Rule of Law Contemporary Challenges

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Stany Zjednoczone. (Z Wikipedii) The United States of America Stany Zjednoczone Ameryki. Dewiza: (angielski) In God We Trust 1 (Bogu ufamy)

Stany Zjednoczone. (Z Wikipedii) The United States of America Stany Zjednoczone Ameryki. Dewiza: (angielski) In God We Trust 1 (Bogu ufamy) Stany Zjednoczone (Z Wikipedii) The United States of America Stany Zjednoczone Ameryki Flaga Stanów Zjednoczonych Dewiza: (angielski) In God We Trust 1 (Bogu ufamy) Hymn: The Star-Spangled Banner (Gwiaździsty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Twój oficjalny przewodnik do wyborów federalnych 2016

Twój oficjalny przewodnik do wyborów federalnych 2016 Polish / Język polski Twój oficjalny przewodnik do wyborów federalnych 2016 SOBOTA 2 LIPCA 2016 Czy wiesz, że w tegorocznych wyborach federalnych głosujemy inaczej? GŁOSOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE Kiedy? Wybory

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Thanksgiving, or Thanksgiving Day, is a holiday celebrated in the United States on the fourth Thursday in November. It has been an annual tradition

Thanksgiving, or Thanksgiving Day, is a holiday celebrated in the United States on the fourth Thursday in November. It has been an annual tradition Thanksgiving, or Thanksgiving Day, is a holiday celebrated in the United States on the fourth Thursday in November. It has been an annual tradition since 1863, when, during the Civil War, President Abraham

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

raca Polaków w Niemczech

raca Polaków w Niemczech Edward Marek raca Polaków w Niemczech P ółtora wieku emigracji zarobkowej Warszawa 2008 3 Spis treści WPROWADZENIE... 9 Rozdział pierwszy WYCHODŹSTWO ZAROBKOWE POLAKÓW DO NIEMIEC DO ZAKOŃCZENIA I WOJNY

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities.

Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities. Money market by definition is shorten market. Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities. What about primary market? What is it? It s the market, where

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

RYNKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYNKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH dr inż. Tomasz Siewierski Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka Konferencja ZET 2012 Nałęczów 15-17 luty 2012 1 Rozwój rynku energii w Polsce

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo