PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BUKOWSKO KWIECIEŃ 2005 BUKOWSKO

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I.AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY BUKOWSKO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W GMINIE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Infrastruktura komunikacyjna Gospodarka wodno ściekowa Infrastruktura energetyczna Gazownictwo Telefonizacja CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI NA TERENIE GMINY EDUKACJA W GMINIE TURYSTYKA I KULTURA W GMINIE...31 II.PLANOWANE DZIAŁANIA SŁUŻĄCYCH POPRAWIE SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W GMINIE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W GMINIE Wpływające na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Wpływające na rozwój infrastruktury technicznej Wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego Inne działania OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA Główne problemy ochrony walorów przyrody i krajobrazu Środowisko abiotyczne, gleby i główne problemy ich ochrony Gospodarka wodno ściekowa i sposoby eliminacji zanieczyszczeń wód Komunikacyjne zagrożenia środowiska LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI W GMINIE...63 III.POWIĄZANIE PLANOWANYCH PROJEKTÓW Z DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI OBECNIE NA OBSZARZE GMINY IV.OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W GMINIE...67 V.PLAN FINANSOWY GMINY NA LATA ORAZ PROGNOZA NA KOLEJNE LATA STRUKTURA BUDŻETÓW GMINY ZA LATA UBIEGŁE ( ) PLAN FINANSOWY GMINY NA LATA WSTĘPNA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO NA OBSZARZE GMINY METODOLOGIA WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

3 WPROWADZENIE Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Bukowsko na lata , a także wskazuje planowane działania w latach Plan Rozwoju Lokalnego to dokument, który łączy w sobie elementy Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Planu Finansowego na najbliższe lata. Głównym jego zadaniem jest zaprogramowanie działań samorządu w dłuższej perspektywie czasowej. PRL przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto szacuje spodziewane efekty planowanych działań i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy. Niniejszy Plan Rozwoju przyczynić ma się do realizacji strategicznych inwestycji w gminie poprzez koncentracje i optymalizacje wykorzystania środków własnych gminy oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z Funduszy Strukturalnych Funduszy Europejskich. Ponieważ Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze strategicznym, jego realizacja będzie poddawana systematycznej kontroli i ocenie. 3

4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 1. Ogólna charakterystyka gminy GMINY BUKOWSKO Gmina Bukowsko położona jest na terenie Karpat Zachodnich, w obrębie Dołów Jasielsko Sanockich i Beskidu Niskiego, na południowy zachód od Sanoka, na terenie powiatu sanockiego w województwie podkarpackim. Rysunek 1. Mapa powiatu sanockiego Obszar gminy wynosi ha. Granice gminy obejmują 17 miejscowości, w których zamieszkuje łącznie mieszkańców, na 1 km 2 przypada 39 osób. Od południa sąsiaduje z gminą Komańcza, od zachodu z gminą Zagórz, od północy z gminą Zarszyn. Doły Jasielsko Sanockie obejmujące północną część gminy to region, który powstał w obrębie mało odpornych warstw krośnieńskich jest to zachodnia część obniżenia tektonicznego, tzw. centralna depresja karpacka. Obniżenie tektoniczne stanowi ciąg większych i mniejszych kotlin, rozdzielonych przez niskie pogórza, drenowane jest przez rzeki płynące z Beskidu Niskiego. Wysokości bezwzględne wahają się tutaj w granicach od m n.p.m. (dna dolin) do m n.p.m. w obrębie pogórzy. Kotlinki są płaskie, 4

5 często o geometrycznym kształcie, wypełniają je osady rzeczne, niekiedy jeziorne i organiczne. W rzeźbie przeważają niskie pogórza o stokach rzadko przekraczających U progu Beskidu Niskiego liczne są płaty starych, plejstoceńskich stożków napływowych. Rysunek 2. Mapa gminy Bukowsko Granica obszaru chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego na terenie gminy Bukowsko ma następujący przebieg: drogą Pielnia Bukowsko w kierunku południowym do miejscowości Bukowsko, dalej w kierunku północno wschodnim wzdłuż drogi Bukowsko Sanoczek do miejscowości Sanoczek. Na terenie gminy Bukowsko znajdują się następujące pomniki przyrody: Sosna wejmutka rosnąca w miejscowości Nowotaniec, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, wymiary drzewa: obwód pnia 280cm, wysokość 26m, wiek około 250 lat, 5

6 Lipa rosnący w miejscowości Bukowsko, na działce stanowiącej własność w. Hnata, wymiary drzewa: obwód pnia 535cm, wysokość 25m, wiek około 500 lat 2 buki rosnące w miejscowości Iwonicz Nowotaniec, na działce stanowiącej własność skarbu państwa, wymiary drzew: obwody pni 420 i 200cm, wysokość: 26 i 24m, wiek około 350 lat (buk o obwodzie pnia 200cm to odmiana czerwonolistna), Dąb szypułkowy rosnący w miejscowości Bukowsko, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, wymiary drzewa: obwód pnia 350cm, wysokość 25m, wiek około 300 lat, 2 lipy (drobnolistna i szerokolistna) rosnące w miejscowości Nowotaniec, na działce stanowiącej własność skarbu państwa, wymiary drzew: obwody: 515 i 370cm, wysokość 21 i 25m, wiek około 400 i 300 lat, 3 sztuki klonów (2 klony zwyczajne i 1 klon jawor) rosnące w miejscowości Nowotaniec, na działce stanowiącej własność Skarbu państwa, wymiary drzew: obwody pni: 280cm, 280cm, 310cm, wysokość 121m, 22m, 19m, wiek około lat, 5 sztuk topól czarnych rosnących w miejscowości Nowotaniec, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, wymiary drzew: obwody pni: 500cm, 375cm, 365cm, 360cm, 310cm, wysokości drzew 19 21m, wiek około lat. Okres wegetacyjny w gminie trwa przeciętnie 200 dni w roku, okres zalegania pokrywy śnieżnej waha się w granicach dni, liczba dni z przymrozkami waha się od w roku, a dni mroźnych jest około 30. Średnia roczna suma opadów waha się w granicach mm. Ilość opadów uzależniona jest od wyniesienia nad poziom morza. Zależność ta przedstawiona została w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Zależność pomiędzy wysokością n.p.m. a ilością opadów Wysokość n.p.m. Opad w mm

7 Większa część opadów przypada na wiosnę i początek lata. Najpogodniejszymi okresami w roku są koniec lata i jesień. Zima jest okresem o największym zachmurzeniu. Średnia roczna temperatura wynosi 8 0, średnia stycznia 3 0, średnia lipca Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego posiadają stoki o nachyleniach powyżej 5% i o ekspozycji dosłonecznej południowej, południowo wschodniej i południowo zachodniej. Są to tereny, które otrzymują największą ilość energii słonecznej i pozostają najdłużej pod wpływem działania promieni słonecznych. Jako tereny dobrze usłonecznione posiadają bardzo korzystne warunki termiczno wilgotnościowe odpowiednie dla osadnictwa, rolnictwa. Zbocza o ekspozycji północnej i nachyleniach powyżej 5% są terenami zacienionymi, zimnymi, posiadają złe warunki termiczno wilgotnościowe niekorzystne dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa. Wyjątkowo niekorzystne warunki klimatu lokalnego panują w wąskich, głęboko wciętych dolinach. Są to tereny spływu i stagnacji zimnych i wilgotnych mas powietrza. W ich obrębie zaznacza się wyraźna inwersja temperatury, dochodzi ona do 3 0 różnicy między dnami dolin i sąsiadujących z nimi stoków. W obrębie dolin występują zastoiska mgieł oraz zimnych mas powietrza (częste przymrozki). Gmina Bukowsko jest gminą rolniczą, o czym świadczy między innymi struktura użytkowania gruntów na jej obszarze zaprezentowana w Tabeli nr 3 oraz na Wykresie nr 1. Użytki rolne stanowią ponad 55% całego obszaru gminy, podczas gdy na obszarze powiatu sanockiego proporcje układają się w nieco odmienny sposób. Lasy i grunty leśne stanowią blisko 41,3 % powierzchni całej gminy, najbardziej zalesione są następujące miejscowości: Przybyszów (73% powierzchni wsi), Ratnawica (72 % powierzchni wsi), Wola Sękowa (72 % powierzchni wsi), Bełchówka (70% powierzchni wsi), Tokarnia (63 % powierzchni wsi), Płonna (53 % powierzchni wsi), Karlików (48 % powierzchni wsi), Wola Piotrowa ( 47 % powierzchni wsi). 7

8 Kompleksy leśne na terenie gminy Bukowsko mają charakter mieszany, dominują zespoły bukowe z domieszką jodły pospolitej. Do gatunków drzew stosunkowo często spotykanych w okolicznych lasach należą również: jawor, osika, lipa drobnolistna i dąb. W rękach osób fizycznych znajduje się 18 % lasów, gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych, co stanowi ha, natomiast w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych Nadleśnictwa Lesko i Rymanów pozostaje 4113 ha. Tabela 2. Struktura własnościowa lasów i gruntów leśnych Sektor prywatny Sektor państwowy /Nadleśnictwa / Zasób mienia gminy ha ha 517 ha Źródło: Dane z ewidencji gruntów Miejscowość Tabela 3. Struktura gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Bukowsko Pow. ogólna Razem Grunty orne Użytki rolne Sady Łąki Pastwiska Lasy i grunty leśne Pozostałe Bełchówka 508,5 136,0 76,0 0,0 0,7 59,3 358,2 14,3 Bukowsko 1959,1 1567,4 1173,6 3,4 87,7 302,7 268,4 123,3 Dudyńce 420,9 314,1 259,9 0,0 8,9 45,3 94,7 12,1 Kamienne 355,3 222,8 164,4 0,0 4,5 53,9 120,8 11,7 Karlików 821,1 413,6 85,8 0,0 27,0 300,8 390,4 17,1 Nadlany 686,0 640,1 552,7 6,4 46,9 34,1 20,6 25,3 Nagórzany 317,6 297,3 228,7 0,0 14,5 54,1 4,2 16,1 Nowotaniec 433,7 391,3 339,8 5,9 13,5 32,1 22,0 20,4 Płonna 1970,4 866,3 412,0 0,0 47,7 406,6 1049,0 55,1 Pobiedno 589,4 504,4 402,7 11,3 20,6 69,8 59,5 25,5 Przybyszów 728,0 186,6 32,8 0,0 4,8 149,0 530,8 10,6 Ratnawica 485,0 122,9 105,6 0,0 4,0 13,3 350,8 11,3 Tokarnia 862,7 316,0 172,3 0,0 12,2 131,5 542,6 4,1 Wola Piotrowa 843,8 421,4 158,3 0,0 14,6 248,5 397,7 24,7 Wola Sękowa 1706,9 439,0 240,9 1,1 34,0 163,0 1230,3 37,6 Wolica 578,0 400,4 277,3 0,0 8,3 114,8 151,6 26,0 Zboiska 412,3 335,2 213,4 2,6 15,0 104,2 52,1 25,0 Razem , ,8 4896,2 30,7 364,9 2283, ,7 460,2 8

9 Wykres 1. Struktura gruntów w gminie Bukowsko 3,4% 35,7% 41,3% 0,2% 16,7% 2,7% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Lasy i grunty leśne Pozostałe Tabela 4. Użytkowanie gruntów w gminie i powiecie Jednostka /gmina, powiat/ Pow. ogólna Razem Grunty orne Użytki rolne Sady Łąki Pastwis ka Lasy i grunty leśne Pozostałe Bukowsko Sanocki Ponad 50% powierzchni powiatu sanockiego zajmują lasy oraz grunty leśne, a użytki rolne stanowią 1/3 całkowitej powierzchni. Struktura gruntów powiatu sanockiego została przedstawiona na Wykresie nr 2. 9

10 Wykres 2. Struktura gruntów w powiecie sanockim 19,8% 30,1% 50,1% Użytki rolne Lasy i grunty leśne P Tabela nr 4 przedstawia powierzchnie gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy Bukowsko, a także gminy Zarszyn i Sanok, będące własnością gminy Bukowsko. Tabela 4. Grunty będące własnością gminy Bukowsko Lp. Miejscowość Stan na koniec 2004 (w ha) 1. Bełchówka 13,05 2. Bukowsko 91,75 3. Dudyńce 47,24 4. Karlików 28,63 5. Nadolany 20,14 6. Nagórzany 11,83 7. Nowotaniec 21,13 8. Pielnia w gminie Zarszyn 0,55 9. Płonna 21, Pobiedno 61, Prusiek w gminie Sanok 3, Przybyszów 162, Ratnawica 10, Tokarnia 16, Wola Piotrowa 20, Wola Sękowa 439, Wolica 90, Zboiska 57,64 10

11 Razem 1.117,88 Gmina Bukowsko jest właścicielem ponad ha gruntów zlokalizowanych na terenie gminy oraz gmin sąsiednich. Najwięcej gruntów będących własnością gminy Bukowsko zlokalizowanych jest w miejscowościach Wola Sękowa, Przybyszów, Bukowsko oraz Wolica. 2. Sytuacja demograficzna w gminie Gmina Bukowsko zamieszkiwana jest przez mieszkańców, analiza struktury wiekowej wykazuje, iż 57 % mieszkańców to osoby w wieku lat, osoby powyżej 65 roku życia stanowią 14% ogółu. Gmina zamieszkiwana jest przez 2663 kobiety i 2671 mężczyzn. Tabela 5. Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 1 stycznia 2005 r. Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem > > Ogółem

12 Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Bukowsko pow yżej Gmina Bukowsko Tabela 6. Struktura wieku ludności w gminie Bukowsko Osoby wg płci Wiek przedprodukcyjny % Wiek Produkcyjny % Wiek poprodukcyjny % Gmina Mężczyźni , , , Kobiety , , , Razem , , , Przeważająca większość mieszkańców gminy Bukowsko to osoby w wieku produkcyjnym (57,34 %), osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 28,78 %, a w wieku poprodukcyjnym 13,88 % ogółu mieszkańców. 12

13 Bezrobocie Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, stopa bezrobocia w powiecie sanockim osiągnęła pod koniec grudnia 2004 r. wartość 22,3%. Wynik ten kształtuje się na sporo wyższym poziomie niż stopa bezrobocia w województwie podkarpackim (19,1%). Dla porównania stopa bezrobocia w powiecie krośnieńsko- przemyskim wyniosła na koniec grudnia 2004 r. - 21,4%. Należy dodać, że statystyka rynku pracy obrazowana przez wskaźnik stopy bezrobocia nie uwzględnia tzw. bezrobocia ukrytego, które na obszarach wiejskich rozwinięte jest w największym stopniu, fałszując niejako prawdziwą sytuację na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie ukryte skumulowane jest w gospodarstwach rolnych, którego członkowie (de facto nieposiadający żadnej pracy) nie rejestrują się z różnych powodów w urzędach pracy. Zasiłek dla bezrobotnych im nie przysługuje, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne zapewniają im składki płacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a praca wykonana na czarno (nierzadko za granicą) pozwala na utrzymanie rodziny. Po uwzględnieniu w rejestrach Urzędu Pracy bezrobocia ukrytego stopa bezrobocia w powiecie byłaby znacznie wyższa. Tabela nr 7 przestawia poziom bezrobocia w powiecie sanockim w latach Rok Tabela 7. Stopa bezrobocia w powiecie sanockim Powiat sanocki Stopa bezrobocia [%] Województwo podkarpackie Polska ,7 16,1 15, ,7 17,3 17, ,4 16,9 18, ,6 16,7 18, ,3 19,1 19,1 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku Według najnowszych danych, z 31 marca 2005 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku zarejestrowanych było 425 osób z terenu gminy Bukowsko. Poniższa tabela przedstawia strukturę bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu sanockiego. Tabela 8. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 13

14 Wyszczególnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku ( r.) Liczba mieszkańców Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Miasto Sanok Miasto Zagórz Gmina Sanok Gmina Zagórz (bez miasta Zagórz) Gmina Besko Gmina Bukowsko Gmina Komańcza Gmina Tyrawa Wołoska Gmina Zarszyn Razem Wykres 4. Liczba bezrobotnych na terenie powiatu sanockiego ( r.) Gmina Tyraw a Wołoska 201 Gmina Besko Miasto Zagórz Gmina Bukow sko Gmina Komańcza Gmina Zagórz Gmina Zarszyn Gmina Sanok Miasto Sanok Z ogólnej liczby bezrobotnych gminy Bukowsko, 55,7 % stanowią kobiety, co jest wskaźnikiem wyższym w porównaniu ze średnią powiatu sanockiego, która wynosi 55 % ogółu bezrobotnych. Z gmin powiatu sanockiego najwyższy wskaźnik bezrobotnych kobiet notuje gmina Zarszyn (56 % ogółu bezrobotnych). W strukturze wieku osób bezrobotnych w gminie Bukowsko największą grupę stanowią mieszkańcy w przedziale wieku lat. 14

15 Spośród bezrobotnych mieszkańców gminy Bukowsko największe problemy ze znalezieniem pracy posiadają osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym, osoby legitymujące się wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym. Co czwarta osoba bez pracy zarejestrowana w sanockim PUP posiada jedynie wykształcenie podstawowe i jest praktycznie bez szans na jakąkolwiek pracę. 3. Zagospodarowanie przestrzenne 3.1. Infrastruktura komunikacyjna Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie gminy Bukowsko wynosi 18,85 km, powiatowych 20,10 km. Stan drogi wojewódzkiej jest zadawalający, natomiast drogi powiatowe są w dużym stopniu ulepszone, jednak ich wartość techniczną i eksploatacyjną należy uznać za niespełniającą aktualnych wymogów transportu i komunikacji; wymagają modernizacji np.: odnowy nawierzchni, odwodnienia, remontów przepustów, mostów itp. Tabela 9. Wykaz dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bukowsko* L.p. Wyszczególnienie Długość dróg w km 1. Drogi wojewódzkie 18,85 2. Drogi powiatowe 20,10 3. Drogi gminne 81,00 Razem: 119,95 km 15

16 Numer i nazwa drogi Tabela 10. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Bukowsko Drogi zamiejskie Pikietaż Długość - km Powierzchnia tys. m 2 w tym dróg o nawierzchni w tym dróg o nawierzchni od do Ogółem gruntowej Ogółem gruntowej twardej twardej ulepszonej nieulepszonej ulepszonej nieulepszonej Pisarowce - Nowotaniec 6,34 7,38 1,0 1, ,0 5, Pobiedno-Dudynce 0,00 2,67 2,7 2, ,5 13, Sanok-Bukowsko 6,00 13,10 7,1 7, ,5 35, Pobiedno-Zboiska 0,00 2,00 2,0 1,6-0,4 9,6 8,0-1, droga przez wieś Wola Sękowa 0,00 1,52 1,6 1, ,8 8, Bukowsko-Tokarnia 0,00 4,20 4,20 4, ,0 21, droga przez wieś Wola Piotrowa 0,00 1,53 1,5 1, ,5 17,5 - - Razem: 20,1 19,7 0,0 0,4 100,9 99,3 0,0 1,6

17 Tabela 11. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Bukowsko* Lp. Nr drogi Nazwa drogi/ klasa / L,D / Długość drogi w km Rodzaj nawierzchni ulepszone ( twarde) nieulepszone 1. 1 Bukowsko Nędze Łazy 5, Bukowsko Górny Koniec 2, Bukowsko Sanoczki 4, Bukowsko - Kalwaryjska 3, Bukowsko - Kamienne 6, Bukowsko - Tokarnia 5, Bukowsko koło Raka 2, Wola Piotrowa - Bełchówka 3, Wola Piotrowa - Bukowsko 5, Wolica - Bełchówka 3, Wolica - Wólka 3, Tokarnia - Tołstwa 3, Pobiedno - Zaolzie 1, Pobiedno nad Sanoczkiem 2,0 0, Pobiedno przez wieś 1, Dudyńce Pielnia 3, Zboiska Modrza 3, Zboiska Bełchówka 6,0 0,3 5, Nowotaniec Wola Sękowa 4, Nowotaniec Nagórzany Wola Jaworowa 4, Wola Sękowa Wola Jaworowa - Nagórzany 7, Nadolany Równie 3, Nadolany Wodnica 2,0 0,7 1, Nadolany Brzeg 1,0 1 0 Razem: 81, * dane Urzędu Gminy Bukowsko

18 Wykres 5. Struktura nawierzchni dróg na terenie gminy Bukowsko Ulepszona Nieulepszona Gruntowa W kompetencji Samorządu Gminy Bukowsko znajduje się 81 km dróg gminnych. Przedstawione dane pokazują, że gmina posiada znaczną ilość dróg gminnych. W tym o nawierzchni twardej ulepszonej 71 km 87,65% ogółu, gruntowej 6 km - 12,35% ogółu. Gmina nie dysponuje wystarczającymi funduszami na drogi oraz nie ma sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót drogowych. W odniesieniu do dróg powiatowych należy stwierdzić, że są w wysokim stopniu zdegradowane. Występują jeszcze odcinki dróg powiatowych o nawierzchni nieutwardzonej. Ścieżki rowerowe Na terenie gminy Bukowsko istnieją trasy rowerowe po drogach gruntowych: - od Zboisk przez Bełchówkę, Kamienne do Karlikowa i Przybyszowa, - od Bukowska przez Wolę Jaworową, Wolę Sękową do Nowotańca. Zaleca się realizację nowoprojektowanych ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu. Komunikacja zbiorowa Teren gminy obsługuje PT. KONTRA, wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. Przystanki PKS są w większości nieurządzone. Stacje benzynowe

19 Na terenie gminy Bukowsko znajdują się trzy stacje paliw w miejscowości Bukowsko, Nadolany oraz Karlików. Jest to ilość wystarczająca do obsługi terenu gminy, jak i ruchu zewnętrznego. Średnio dobowy ruch drogowy na drogach wojewódzkich Główną trasą komunikacyjną przechodzącą przez gminę Bukowsko jest droga wojewódzka nr 889 relacji: Sieniawa Bukowsko - Szczawne. Pomiary ruchu na drodze wojewódzkiej w latach 1985, 1995 oraz 2000 przedstawia Tabela nr 12. Tabela nr 12. Średnio dobowy ruch pojazdów samochodowych na drodze wojewódzkiej Nazwa drogi Odcinek Lata Ruch istniejący Droga wojewódzka nr 889 Odcinek Sieniawa - Szczawne 700p/d 950p/d 1030 p/d Analizując przedstawione dane dotyczące średniodobowego ruchu na drodze wojewódzkiej nr 889 można stwierdzić, że współczynnik wzrostu ruchu wykazuje umiarkowaną dynamikę. Parkingi Na terenie gminy w obecnej chwili jest niewiele miejsc parkingowych. Znajdują się one przeważnie przy drogach oraz obiektach użyteczności publicznej Gospodarka wodno ściekowa Sposoby zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków są bardzo zróżnicowane. W miejscowościach o skoncentrowanej zabudowie zaopatrzenie w wodę oparte jest głównie na wodociągach wiejskich i lokalnych. Na pozostałych terenach dominuje indywidualne zaopatrzenie w wodę z własnych studni. Ścieki z terenów gospodarstw i posesji indywidualnych odprowadzane są głównie do zbiorników bezodpływowych lub 19

20 przepływowych włączanych często do cieków powierzchniowych. Większe obiekty posiadają z reguły urządzenia do podczyszczania ścieków lub własne oczyszczalnie. Na terenie gminy działają wodociągi we wsiach Nagórzany, Nowotaniec, Nadolany, Wola Piotrowa, Wola Sękowa, Tokarnia, Bukowsko. Wsie Wola Sękowa, Nowotaniec, Nadolany, Nagórzany opierają zaopatrzenie w wodę na ujęciu powierzchniowym na potoku Sanoczek. Wieś Wola Piotrowa, Tokarnia posiadają własne wodociągi oparte na źródłach naturalnych. Bukowsko zaopatrywane jest w wodę dwoma wodociągami grawitacyjnymi z ujęciami wód źródlanych w rejonie Bukowicy i przysiółka Brogówka. Zarówno ujęcia wód, jak i też same wodociągi budowane były systemem gospodarczym. Szacuje się, że ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta ok. 74% mieszkańców gminy. Największym źródłem zagrożenia i przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki z miejscowości położonych nad samymi ciekami, jak i w ich dolinach oraz zanieczyszczenia przestrzenne z terenów rolniczych. Ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są głównie w osadnikach bezodpływowych lub odprowadzane do pobliskich cieków. Podstawowym kryterium porządkowania gospodarki wodno ściekowej na obszarach już zainwestowanych powinno być zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków niezależnie od przyjętego systemu ich unieszkodliwiania. Dotyczy to również terenów projektowanych do zainwestowania. Wszystkie ścieki z terenu gminy powinny być poddawane procesowi oczyszczania. Na terenie gminy ścieki z terenów budownictwa mieszkaniowego odprowadzane są do szamb bezodpływowych. Gmina nie posiada centralnego systemu kanalizacji. We wsiach Bukowsko, Nowotaniec i Wola Piotrowa funkcjonują małe oczyszczalnie ścieków dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej. Gmina podjęła już prace związane z realizacją programu kanalizacji. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zadawalająca prowadzona jest zorganizowana zbiórka śmieci do kontenerów. Mimo tej zorganizowanej 20

21 gospodarki odpadami na terenie gminy występują dzikie wysypiska śmieci. Śmietniska zlokalizowane są przy drogach, w dolinach potoków i na obrzeżach terenów leśnych oraz zainwestowanych. Prowadzi to do obniżenia walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy, zagrożenia sanitarnego wód oraz pożarowego lasów, a także prowokuje do dalszego gromadzenia odpadów. Gromadzone na dzikich wysypiskach odpady to głównie śmieci typowe dla gospodarstw domowych, terenów zurbanizowanych. Dzikie wysypiska powinny być fizycznie zlikwidowane ze względu na to, że stanowić mogą potencjalne miejsce dalszego składowania odpadów oraz w sposób bardzo istotny obniżają walory krajobrazowe i turystyczne gminy oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska Infrastruktura energetyczna Gminę w zakresie dostaw energii elektrycznej obsługuje Rejon Energetyczny Sanok Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. Zasilanie gminy odbywa się liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia 15 kv i 30 kv. Tereny gminy Bukowsko zaliczone zostały do obszarów o przeciętnym standardzie sieci średnich i niskich napięć. Nie odpowiadają one w pełni wymogom koniecznym do pewnego i niezawodnego jakościowo zasilania zakładów usługowych i produkcyjnych oraz wyposażenia gospodarstw domowych. Przez teren gminy przebiega obecnie linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kv relacji GPZ Besko GPZ Rzepedź. Dla istniejących na terenie gminy linii elektroenergetycznych średniego napięcia dopuszczalne zbliżenie obiektów jest uzależnione od ich rodzaju i przeznaczenia Gazownictwo Gmina jest zgazyfikowana. Dostawy gazu odbywają się gazociągami średnioprężnymi z Sanoka i Zarszyna. Warunki zaopatrzenia w gaz ocenia się jako dobre. Z gazu sieciowego korzystają następujące miejscowości: Nadolany, Nowotaniec, Nagórzany, Wola Sękowa, Dudyńce, Pobiedno, Zboiska, Wolica, Bukowsko, Wola Piotrowa. Nie przewiduje się w zakresie gazownictwa nowych inwestycji. 21

22 3.5. Telefonizacja Całość gminy jest stelefonizowana, istnieje także dobra łączność bezprzewodowa, sąsiedztwo masztu antenowego trzech operatorów ERA GSM, PLUS GSM, CENTERTEL. 4. Charakterystyka gospodarki na terenie gminy Na terenie gminy Bukowsko jest zarejestrowanych 193 podmiotów gospodarczych, w tym prowadzących działalność usługową 173, działalność produkcyjną 20 podmiotów. W 140 zakładach poziom zatrudnienia wynosi ponad 5 osób, w 10 zakładach prowadzących działalność na terenie gminy ponad 25 osób. Tabela 13. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie gminy Bukowsko Rodzaj prowadzonej działalności Ilość podmiotów Tartaki 9 Stolarnie 7 Gastronomia 4 Usługi mechaniki pojazdowej 5 Budowlane 29 Transportowe 23 Handel sklepy 13 Usługi w zakresie ochrony zdrowia 5 Inne 98 O g ó ł e m 193 Zakłady usługowe prowadzą działalność w szczególności w zakresie: Usług transportowych (transport towarowy i osobowy, przewozy osób wycieczki- krajowe i zagraniczne) Usług weterynaryjnych Instalatorstwa elektrycznego, gazowego, sanitarno- grzewczego Murarstwa, tapicerstwa, kowalstwa, stolarstwa, ślusarstwa, posadzkarstwa 22

23 Budowy dróg i mostów Kuśnierstwa Fryzjerstwa Usług handlowych - wielobranżowych hurt- detal Kursów korepetycyjnych, tłumaczeń na język angielski i niemiecki. Struktura zakładów produkcyjnych: Zakłady tartaczne Przeróbka drewna Zakład produkcyjny - palet Zakład produkcyjny - parkietu, mozaiki Przetwórstwo mięsa. Z prowadzonego rejestru działalności gospodarczej Wójta Gminy Bukowsko wynika, iż 5 % mieszkańców w wieku powyżej 18 roku życia prowadzi działalność gospodarczą. Gmina Bukowsko posiada rolniczy charakter. Głównymi kierunkami produkcji rolnej są: uprawy zbóż, chów bydła rzeźnego i mlecznego oraz hodowla trzody chlewnej. Większość gospodarstw posiada charakter wielokierunkowy, obecnie rolnicy posiadający gospodarstwa o większych areałach przechodzą w gospodarstwa specjalizujące się w produkcji towarowej. Tabela 14. Struktura zasiewów w hektarach w poszczególnych miejscowościach Miejscowość Powierzchnia Zboża Ziemniaki Przemysłowe Pastewne Pozostałe Bełchówka Bukowsko 633,4 483,1 92,7-45,9 11,7 Dudyńce 67,4 58,5 7,1-0,9 0,9 Kamienne Karlików 20,0 14,2 4, ,8 Nadolany 258,7 216,2 37,2-2,9 2,4 Nagórzany 164,9 143,7 14,8-0,8 5,6 Nowotaniec 160,5 118,2 28,1-3,8 10,4 Płonna 4,7 4,5 0,

24 Pobiedno 194,1 153,4 35,4-1,7 3,6 Przybyszów Ratnawica 1,0 0,5 0, ,2 Tokarnia 48,9 36,1 12,0-0,3 0,5 Wola 79,7 32,0 5,2-37,9 4,6 Piotrowa Wola Sękowa 101,5 80,6 19,3-0,3 1,3 Wolica 119,5 96,4 19,5-2,2 1,4 Zboiska 117,2 98,3 15,3-1,6 2,0 Razem 1 971, ,7 291,1-98,3 46,4 Źródło: Spis Rolny, Maj 2002 rok Tabela 15. Struktura zasiewów w gminie, powiecie i województwie w hektarach Obręb Powierzchnia zasiewów Zboża Ziemniaki Przemysłowe Pastewne Pozostałe Gmina Bukowsko 1.971, , ,3 46,4 Powiat Sanocki 11,347, ,0 264,0 696,0 301,0 Województwo podkarpackie ,0 257,384, , , , ,0 Źródło: Spis Rolny, Maj 2002 rok Wykres 6. Procentowa struktura zasiewów w gminie Bukowsko 24

25 Zboiska Wolica Wola Sękow a Wola Piotrow a Tokarnia Ratnaw ica Pobiedno Płonna Now otaniec Nagórzany Nadolany Karlików Dudyńce Bukow sko 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Zboża Ziemniaki Pastewne Pozostałe Na terenie gminy największą powierzchnię zajmuje uprawa pszenicy, następnie owsa jako rośliny fitosanitarnej i odpowiedniej do uprawy w zmianowaniu roślin. W porównaniu do lat poprzednich z uwagi na brak środków finansowych i niskie ceny płodów rolnych obniżony został wskaźnik zużycia nawozów mineralnych. Obecnie kształtuje się na poziomie NPK na 1 ha. Uzupełnieniem nawożenia w gospodarstwach wysokotowarowych jest stosowanie gnojowicy i gnojówki. Mając na uwadze przystosowywanie gospodarstw rolnych głównie nastawionych na hodowlę krów, rolnicy dostosowują swoje gospodarstwa do wymogów unijnych w tym zakresie. Analizy gleby przeprowadzane przez Stację Chemiczno - Rolniczą w Rzeszowie rok rocznie wykazywały duże zakwaszenie gleb i niską zawartość fosforu w glebie. Wysoki jest natomiast poziom magnezu, co świadczy nie o wysokim nawożeniu magnezem, lecz jest to podyktowane podłożem geologicznym w tym rejonie. 25

26 Tabela 16. Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w gminie Bukowsko, powiecie sanockim oraz województwie podkarpackim (w szt.) Obręb Gmina Bukowsko Bydło w tym Ogółem krowy Trzoda chlewna w tym Ogółem lochy Owce Powiat Sanocki Województwo podkarpackie Źródło: Spis rolny,2002 r Tabela 17. Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w poszczególnych miejscowościach gminy Bukowsko (w szt.) Bydło Trzoda chlewna Miejscowość w tym w tym Owce Ogółem Ogółem krowy lochy Bełchówka Bukowsko Dudyńce Kamienne Karlików Nadolany Nagórzany Nowotaniec Płonna Pobiedno Przybyszów Ratnawica Tokarnia Wola Piotrowa Wola Sękowa Wolica Zboiska Razem Źródło: Spis powszechny,2002 r. Wykres 7. Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w poszczególnych miejscowościach gminy Bukowsko (w ujęciu procentowym) 26

27 6,4% 3,3% 4,8% 26,5% 8,1% 7,0% 3,1% 7,4% 1,3% 7,3% 7,7% 15,1% 2,0% Bukowsko Dudyńce Karlików Nadolany Nagórzany Nowotaniec Płonna Pobiedno Tokarnia Wola Piotrowa Wola Sękowa Wolica Zboiska Największa ilość zwierząt gospodarskich jest hodowana w miejscowościach: Bukowsko (26,5 % ogółu zwierząt gospodarskich w gminie), Nadolany (15,1 % ogółu zwierząt gospodarskich w gminie), Wola Piotrowa (8,1 % ogółu zwierząt gospodarskich w gminie). W jedenastu miejscowościach w gminie Bukowsko działalność rolniczą na mniejszą lub większą skalę prowadzi 782 rolników nie wliczając tych, którzy posiadają zakupiony grunt w gminie Bukowsko. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 7 ha. Obsada pogłowia zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy jest zróżnicowana. Ogółem w gminie obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosi 45,3 sztuk, w tym 30 sztuk krów. Obsada pogłowia trzody chlewnej ogółem w gminie wynosi 25 sztuk, w tym macior 4 sztuki. Największa obsada trzody chlewnej występuje w miejscowości Nagórzany sztuki na 100 ha użytków rolnych, najmniejsza w miejscowości Zboiska, Pobiedno. Około 60 % gospodarstw rolnych prowadzi produkcję rolną jedynie na samowyżywienie rodziny. Wysokie ceny środków produkcji rolnej jak: paliwo, nawozy, 27

28 materiał siewny, środki ochrony roślin są główną przyczyną do ograniczania produkcji rolnej, co jednocześnie prowadzi do zubożenia ludności wiejskiej. Z uwagi na ciężkie do uprawy i o słabej kulturze gleby w gminie Bukowsko, niejednokrotnie zmuszają rolników do zmiany kierunku działalności rolniczej. Około 180 rolników po wejściu w życie ustawy o przeznaczeniu gruntów pod zalesienie, złożyło wnioski do starostwa z przeznaczeniem części swoich pól do zalesienia, szczególnie gruntów, które położone w pobliżu lasów ulegają samoistnemu zalesianiu. Na terenie gminy Bukowsko działają dwie Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska prowadząc działalność handlowo-usługową. GS SCH Bukowsko posiada własną piekarnią, hotel z restauracją Zajazd pod Bukowicą. W chwili obecnie w gminie funkcjonuje kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oferujących wysoki standard usług turystycznych, wypoczynek na wsi w gospodarstwach rolnych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, czystym powietrzem i czystą wodą. Gospodarstwo umożliwia zaopatrzenie w zdrową, świeżą żywność, pozwala na bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, uczy ich obrządku i wykorzystania w pracy. 5. Edukacja w gminie Na szczeblu edukacji podstawowej w gminie Bukowsko znajduje się trzy szkoły podstawowe, w których naukę w roku szkolnym 2004/05 pobiera łącznie 545 uczniów, średnio w szkole 181 osób. W 3 gimnazjach działających w gminie w roku szkolnym 2004/2005 kształci się 314 młodych ludzi, średnio na jedną szkołę przypada 105 uczniów. Szkoły podstawowe i gimnazja tworzą Zespoły Szkół. Na terenie gminy Bukowsko jest ich trzy: w miejscowości Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno. Łącznie w Zespołach Szkół zatrudnionych jest 85 nauczycieli, w tym 75 osób z wyższym wykształceniem, 6 z wykształceniem wyższym zawodowym, 3 osoby po S.N. i 1 osoba z wykształceniem średnim. W gminie Bukowsko funkcjonują 2 przedszkola: w miejscowości Bukowsko i Nowotaniec, a liczba pełnych etatów nauczycieli wynosi 6. W roku szkolnym 2004/2005 do wszystkich przedszkoli uczęszcza łącznie 68 dzieci. Średnio do jednego przedszkola uczęszcza 34 dzieci. 28

29 Obwody Szkolne Bukowsko Zespół Szkół w Bukowsku (Bukowsko, Płonna, Karlików, Wola Piotrowa, Tokarnia) Nauka odbywa się w trzech budynkach. Budynek A - główny budynek szkolny wybudowany został w latach 50-tych (9 klaso-pracowni). Budynek B - adoptowany obiekt po Sadzie Grodzkim (2 klaso-pracownie i świetlica z dożywianiem. Budynek Katechetówka - 2 sale nauczania początkowego. W trakcie realizacji jest obiekt Sali gimnastycznej 18 x 36 m przy budynku głównym A, zabezpieczający pomieszczenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym. W celu zakończenia całości inwestycji zaplanowanej należy wykonać termomodernizację całego obiektu docieplenie wraz z elewacją, modernizację kotłowni i zagospodarowanie terenu wokół szkoły z budową boisk sportowych. Nowotaniec Zespół Szkół w Nowotańcu (Nowotaniec, Nagórzany, Nadolany, Wola Sękowa). Nauka odbywa się w jednym budynku posiadającym 13 sal lekcyjnych w pełni zabezpieczającym potrzeby szkoły. W ramach kontynuowania rozbudowy szkoły rozpoczętej w 1998 planowana jest budowa Sali gimnastycznej 12 x 24 m w uzupełnieniu realizowanej Sali 18 x 36 m (pełnowymiarowej) w Bukowsku. W chwili obecnej szkoła nie posiada żadnego pomieszczenia do lekcji wychowania fizycznego. Modernizacja obiektu zakończona zostanie po wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły z wykonaniem elewacji i zagospodarowania terenu wokół szkoły z urządzeniem boisk sportowych. Pobiedno Zespół Szkół w Pobiednie (Pobiedno, Dudyńce, Zboiska, Wolica, Markowce). Nauka odbywa się w trzech budynkach. Budynek A - główny budynek szkolny wybudowany w latach 50-tych. Zabezpieczający 8 klaso-pracowni. Budynek B adoptowany obiekt w Domu Młodego Rolnika w Pobiednie zabezpieczający 3 klaso-pracownie i świetlicę z dożywianiem. Budynek garażowy zaadaptowany na pracownię komputerowa internetową. W chwili obecnej szkoła nie posiada żadnego pomieszczenia do lekcji wychowania fizycznego. Modernizacja obiektu zakończona zostanie po wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły z wykonaniem elewacji i zagospodarowania terenu wokół szkoły z urządzeniem boisk sportowych. Tabela 18. Przedszkola w gminie Bukowsko w roku 2004/05 29

30 Miejscowość Liczba przedszkoli Liczba dzieci Liczba nauczycieli* Bukowsko Nowotaniec Razem *w przeliczeniu na pełne etaty Źródło: Dokumenty znajdujące się w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Bukowsku Tabela 19. Szkoły podstawowe w gminie Bukowsko w roku szkolnym 2004/05 Miejscowość Liczba szkół Liczba uczniów Liczba nauczycieli* Bukowsko ,73 Pobiedno ,94 Nowotaniec ,79 R a z e m ,46 *w przeliczeniu na pełne etaty Źródło: Dokumenty znajdujące się w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Bukowsku Tabela 20.Gimnazja w gminie Bukowsko w roku szkolnym 2004/05 Miejscowość Liczba szkół Liczba uczniów Liczba nauczycieli* Bukowsko ,06 Pobiedno ,95 Nowotaniec ,61 R a z e m ,62 *w przeliczeniu na pełne etaty Źródło: Dokumentacja znajdująca się w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Bukowsku Przy wszystkich Zespołach Szkół znajdują się stołówki szkolne, w których prowadzi się z dożywianie dzieci i młodzieży. Z dożywiania w chwili obecnej korzysta: Bukowsko dzieci Pobiedno dzieci Nowotaniec - 35 dzieci. Tabela 21. Baza oświatowa gminy Bukowsko w roku szkolnym 2004/2005 Lp. Nazwa Szkoły Ilość sal lekcyjnych Ilość oddziałów Liczba oddziałów/ sale lekcyjne Liczba uczniów/sale lekcyjne 1. Zespół Szkół w Bukowsku ,

31 2. Zespół Szkół w Pobiednie , Zespół Szkół w Nowotańcu ,0 11 Tabela 22. Nauczyciele w gminie Bukowsko wg stopni awansu zawodowego Lp. Nazwa placówki Dyplomowani % Mianowani % Kontraktowi % Stażyści % Razem 1. ZS Bukowsko 8 21, , , ZS Nowotaniec 1 4, , ,8 1 4, ZS Pobiedno 5 19, ,07 2 7, PS Bukowsko 1 33, , PS Nowotaniec 1 50, , Razem Turystyka i kultura w gminie Obszar gminy Bukowsko zaliczany jest do jednych z atrakcyjniejszych krajobrazowo regionów województwa. Unikalne zabytki kultury materialnej decydują o dużych walorach historycznych i krajobrazowych. Teren gminy posiada warunki do rozwoju różnorodnych form turystyki ekologicznej, kulturowej, agroturystyki. Bardzo istotnym elementem krajobrazotwórczym gminy są lasy. Mozaika lasów oraz drobnoprzestrzennych użytków rolnych (głównie pastwisk i łąk, lasów i zagajników śródpolnych) podnosi atrakcyjność turystyczno widokową oraz sprzyja zachowaniu bioróżnorodności. W krajobraz wpisały się przede wszystkim kościoły, cmentarze oraz parki. Degradująco na krajobraz wpływają niszczejące, niezagospodarowane obiekty. Tereny porolne w szybkim tempie objęte są sukcesją naturalną. Zabudowa mieszkaniowa z okresu normatywów urbanistycznych i powstająca zabudowa zwłaszcza na terenach eksponowanych widokowo burzą harmonię widoku. Starych, drewnianych budynków zostało już niewiele i znikają jeden po drugim. Właściwie jedyną szansą na ich zachowanie wydaje się wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych przy dopuszczonej modernizacji i unowocześnieniu wnętrz. 31

32 Prawie w każdej miejscowości znajduje się dom ludowy służący mieszkańcom wsi i Gminy do organizacji imprez środowiskowych. Domu ludowe są w różnym stanie technicznym i budowane w różnych okresach, stąd ich stan techniczny jest zróżnicowany i niektóre domy wymagają remontu. Nadzór i opiekę fachową w dziedzinie kultury sprawuje nowo powołane Biuro Promocji i Integracji Europejskiej Gminy Bukowsko, które przejęło zadania Gminnego Ośrodka Kultury poszerzone o zagadnienia dotyczące współpracy zagranicznej. W oparciu o istniejącą bazę kulturalną realizowane są przez gminę Bukowsko następujące zadania: I. Organizacja zadań kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim: Świąteczne kolędowanie obrzędy Bożego Narodzenia Konkurs poezji Poeci i pisarze dzieciom pory roku Wielkanocne pisanki obrzędy świąt Wielkanocnych Bukowski Turniej Żołnierzy Rezerwy dla rezerwistów Regionalny Turniej Sprawności Obronnej dla młodzieży Muzykanty - folklor bez granic spotkania kapel ludowych Młodzież wychowanie dla integracji europejskiej Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych ogólnopolski Festiwal piosenki i muzyki ludowej dla dzieci Festyn rodzinny z okazji Dnia Wojska Polskiego Ziemia Ojców Naszych dla młodzieży szkolnej Zimowa Spartakiada Młodzieży sport i rekreacja II. Działania promujące gminę w zakresie podniesienia ogólnych walorów w tym turystycznych itp. 1. Przygotowanie i edycja gminnej gazety informacyjnej: Utworzenie zespołu redakcyjnego Zebranie i opracowanie materiałów Redagowanie, korekta i skład pierwszego egzemplarza Utrzymywanie gazety jako gminnego kwartalnika. 2. Przygotowanie różnych tras i szlaków turystycznych: 32

33 Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystyki pieszej Wyznaczenie, opisanie i oznakowanie krajobrazowych ścieżek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (ekosystemy leśne i górskie) Wyznaczenie i oznakowanie tras do górskiej turystyki rowerowej Wyznaczenie i oznakowanie tras do jazdy konnej Poprawa estetyki gminy przez urządzanie pól biwakowych oraz tarasów widokowych wyposażonych w podstawową infrastrukturę. 3. Otwarcie gminnego biura informacji turystycznej, połączonego ze stałą galerią wyrobów rękodzieła artystycznego, wytwarzanych przez miejscowych twórców ludowych: Wyszukanie i adaptacja lokalu w centrum Bukowska Wyposażenie lokalu w niezbędne sprzęt audiowizualny Zakup akcesoriów do przygotowania galerii wystawienniczej Zatrudnienie pracownika do obsługi biura. 4. Utworzenie Izby pamięci ze zbiorami zabytkowych, regionalnych eksponatów: Adaptacja lokalu obok biblioteki w Bukowsku (Dom Ludowy) Nieodpłatne zebranie eksponatów od mieszkańców gminy (naprawa i konserwacja eksponatów) Otwarcie Izby nadzorowanej w godzinach pracy przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku. 5. Kultywowanie żywego przekazu tradycji ludowej przez muzykę, śpiew i widowiska obrzędowe: Wymiana strojów ludowych dla kapel gminy Bukowsko Zakup nowych instrumentów muzycznych dla tych zespołów Zabezpieczenie transportu i niezależnego lokalu na próby Zapewnienie kadry instruktorskiej do kontynuacji pracy. III. Działania promujące gminę za granicą, realizowane na podstawie międzynarodowych umów o współpracy. 1. Kontynuacja 5 letniej współpracy ze Słowacką gminą Topolovka, leżącą w regionie przygranicznym: 33

34 Wymiana drużyn sportowych, reprezentujących tenis stołowy oraz piłkę nożną. Mecze i turnieje rozgrywane są na podstawie wspólnych ustaleń, od miesiącach kwietnia do października Wymiana oraz wspólne koncerty zespołów ludowych i chórów w terminach i miejscach uzgodnionych przez odpowiedzialnych za realizację tych projektów. 2. Kontynuacja 10 letniej współpracy z Francuskim miastem Maizieres-les-Metz, położonym w regionie Lotaryngii: Wymiana drużyn tenisa stołowego i udział w turniejach organizowanych przez kraje partnerskie Wymiana zespołów artystycznych, realizacja programów edukacyjnych i inne inicjatywy rekomendowane przez Komisję Europejską w Brukseli. Współpraca ta z uwagi na duże odległości (ok.1500 km) jest możliwa pod warunkiem wsparcia przez fundusze Komisji Europejskiej. Projekty otrzymują dofinansowanie Komisji i są realizowane średnio jeden raz w roku (wyjazd i przyjęcie). Pod patronem biura promocji działają aktualnie dwie kapele ludowe: "Mali Bukowianie" i "Bukowianie" z Bukowska. "Mali Bukowianie" to kapela dziecięca, kultywująca tradycje muzyki ludowej, bazująca na uczniach Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku. Kapela została zawiązana w 2001 r. i pomimo krótkiego okresu działalności na swoim koncie odnotowała już znaczne sukcesy, np. II miejsce w 2001r. i I miejsce w 2002 r. na Festiwalu "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych", III miejsce na" Jasielskich Okółkach" w Jaśle. Kapela "Bukowianie" swoją bogatą działalność zapoczątkowała jeszcze w 1969 roku wchodząc w skład Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowianie". Od 1986 roku kapela działa już samodzielnie, koncertując na terenie kraju i za granicą (Słowacja, Francja). W swoim dorobku posiada kilka studyjnych nagrań radiowych i plenerowych nagrań telewizyjnych. W 1996 roku kapela nagrała własną kasetę i płytę CD. Do najwyżej cenionych osiągnięć kapeli należy zaliczyć dwukrotne zdobycie III nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (1995 i 2000 r.) Ostatnio "Bukowianie, co roku wpisują 34

35 się na listę laureatów w organizowanych przeglądach kapel w Iwoniczu Zdroju, Jaśle, Polanicy Zdroju, prezentując wysoki poziom artystyczny. Na terenie gminy istnieją pełnowymiarowe, boiska sportowe do piłki nożnej wraz z zapleczem socjalnym, korty tenisowe, boiska do gry w siatkówkę, wyciąg narciarski, ścieżki spacerowe i szlaki turystyczne. W gminie Bukowsko działają takie kluby sportowe jak: LKS Bukowianka - Bukowsko, LKS Cosmos - Nowotaniec, LKS Sokół - Pobiedno, dzieci i młodzież zrzeszone są w uczniowskich klubach sportowych, w których odnoszą swoje pierwsze sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Popularnym sportem uprawianym na terenie gminy jest tenis stołowy. Na terenie gminy odbywają się cykliczne imprezy sportowe jak zawody sprawnościowe strażaków, zawody piłki nożnej. Prawdziwą zimową wizytówką Bukowska jest jeden z najdłuższych w Bieszczadach wyciąg narciarski w Karlikowie, do którego ściągają amatorzy sportów zimowych nie tylko z naszego regionu, ale i całej Polski. Wyciąg wyposażony jest w oświetlenie oraz dośnieżanie sztuczne stoku, posiada wypożyczalnię sprzętu oraz szkółkę jazdy. Oprócz wyciągu atrakcją sportowo-rekreacyjną gminy są stadniny koni w Woli Sękowej i Boiskach, które oferują: naukę jazdy konnej, przejażdżki, kilkudniowe rajdy konne, kuligi. Dopełnieniem lokalnej bazy rekreacyjnej jest zalew w Sieniawie z wypożyczalnią sprzętu pływającego, a w Sanoku zespół basenów kąpielowych i lodowiska. Gmina Bukowsko nie ma opracowanego Studium wartości kulturowych. Niniejsze opracowanie oparte jest głównie na materiałach udostępnionych przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Podkarpackiego, Delegaturę w Krośnie. Materiały te to: aktualny wykaz stanowisk archeologicznych z wytycznymi i zaleceniami konserwatorskimi, od wielu lat nie weryfikowany wykaz zabytków architektury bez wytycznych i zaleceń konserwatorskich. Poza tym otrzymano wykazy parków zabytkowych oraz cmentarzy także bez wytycznych i zaleceń konserwatorskich. Ważniejsze zasoby kultury materialnej 35

36 Na terenie gminy Bukowsko znajduje się 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, są to: 4 kościoły, 4 dzwonnice, 2 cerkwie, 1 ogrodzenie kościelne, 1 mur kościelny, 1 cmentarz, 1 park (z obiektami). Trzy z obiektów wpisanych do rejestru zabytków już nie istnieją kościół i dzwonnica w Dudyńcach oraz ogrodzenie kościelne w Bukowsku. Bukowsko kościół parafialny, dzwonnica kościelna oraz ogrodzenie kościelne: A 367/96 (do rejestru zabytków jest wpisane także ogrodzenie kościelne obecnie ogrodzenie jest rozebrane, a na jego miejscu powstaje nowe), Dudyńce kościół i dzwonnica kościelna: A 189/90 obiekty te już nie istnieją, Nagórzany cerkiew: A 56/85, Nowotaniec kościół, dzwonnica oraz mur kościelny: A 94/35, Wolica cerkiew oraz dzwonnica cerkiewna: A 183/89, Wolica cmentarz greko katolicki wokół cerkwi: A 183, Wola sękowa park zabytkowy z początku xixw.: A 155/89. Kapliczki i krzyże przydrożne Kapliczki i krzyże przydrożne znajdują się w każdej zamieszkałej miejscowości. Świadczy to o bogatej historii, przeszłości i kulturze mieszkających tu ludzi. 36

37 Zabytkowe założenia zieleni, parki zabytkowe Na terenie gminy Bukowsko znajdują się parki zabytkowe bądź pozostałości po założeniach parkowych w następujących miejscowościach: Bukowsko przy dawnej drodze węgierskiej zachowany jest starodrzew lipowo dębowy. Jest to pozostałość po osiemnastowiecznym założeniu ogrodowym. Ocalały częściowo granice założenia. Układ przestrzenny kompozycji roślinnych został zniszczony bądź jest mało czytelny. W części należącej do lecznicy zwierząt występuje wiele młodych drzew. Najcenniejsze stare drzewostany to rzędowe skupienie dębu szypułkowego i lipy drobnolistnej w otoczeniu dawnego folwarku. Najokazalsze drzewa lipowe rosną na kopcu ziemnym przy kaplicy Jana Nepomucena. Na skraju dawnego założenia parkowego, przy drodze, rosną dęby szypułkowe, lipy drobno i szerokolistne. Po 1945 roku układ przestrzenny parku został zniszczony poprzez lokalizowanie nowej zabudowy. Są to budynki gospodarcze i mieszkalne, hale produkcyjne, place składowe oraz obiekty lecznicy dla zwierząt. Dawne historyczne ogrody podzielona na kilka odrębnych działek. Dwór został spalony w 1947 roku. Nadolany niewielkie ogrody rozplanowano w zakolach potoku lub na osi potoku. Pozostałości ziemnych fortyfikacji obronnych, jak również sieć dróg wewnętrznych i dojazdowych wraz z podjazdem uległy całkowitemu zniszczeniu. Na ich miejscu wzniesiono budynek straży pożarnej oraz budynki mieszkalne. Centralna część ogrodu 37

38 zamieniona została na pola uprawne. Z dawniejszego układu kompozycji roślinnych zachowany jest naturalny starodrzew dębowy oraz kilka dębów szypułkowych, jesionów wyniosłych oraz modrzewi europejskich. Niektóre z tych drzew mają rozmiary drzew pomnikowych. Płonna - w górskim krajobrazie leśno rolniczym. W górnej partii wzniesienia, przy źródłach, zachowane są elementy założeń ziemnych o charakterze obronnym, pozostałości dworu obronnego zamku (piwnice i fragmenty parteru). Z układu historycznego założenia ogrodowego pozostały pojedyncze skupienia drzew takich jak: lipa szerokolistna, klon jawor, lipa drobnolistna, sosna pospolita, grab pospolity, klon polny, jesion wyniosły, stare wysokopienne jabłonie, orzech włoski. W krajobrazie obwiedzionym na horyzoncie naturalnymi zwartymi liniami lasu, otwarte są znaczne przestrzenie łąk i pastwisk. Pobiedno park założony na przełomie XVII i XVIII wieku został gruntownie przebudowany w drugiej połowie XIX wieku. Zachował się czytelny układ kompozycji roślinnych z XIX wieku oraz fragmenty znacznie starszego starodrzewu lipowo dębowego zapewne z XVIII wieku. Wzdłuż osi głównej parku pozostały fragmenty dawniejszych układów ziemnych z rzędowymi nasadzeniami lipy, grabu pospolitego, kasztanowca zwyczajnego i jesionu wyniosłego. Zachowane są również fragmenty dawniejszych łąk kwietnych, warzywniki,, sad owocowy ze starymi odmianami jabłoni. Dominującym gatunkiem jest tu dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna i szerokolistna. Rośnie tu także sosna wejmutka, brzoza brodawkowata, topola osika, topola czarna i balsamiczna, świerk pospolity, sosna pospolita, czereśnia ptasia, jabłoń domowa, grusza domowa, modrzew europejski, olcha czarna, dąb czerwony, robinia akacjowa, kasztanowiec biały, klon zwyczajny, klon jawor. Na przełomie XVIII/XIX wieku była to własność Bilińskich, od 1930 roku, tj. od parcelacji został własnością Tomkiewiczów, Po 1980 roku ogród został podzielony na trzy parcele budowlane. Tereny te są już częściowo zabudowane. Wola Sękowa na naturalnym tarasie w otoczeniu głębokiego jaru potoku oraz na niewielkim wzniesieniu zachowane są ogrody krajobrazowe pochodzące zapewne z końca XVIII wieku. Gruntownie przebudowano je w drugiej połowie XIX wieku. Pozostała jedna droga dojazdowa prowadząca przez mostek do podjazdu pod dwór. Pałac nie przetrwał do naszych czasów. Istnieje oficyna i stajnia. Są to obiekty po 38

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Bukowsko? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Bukowsko Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Bukowsko

Urząd Gminy Bukowsko Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Bukowsko Urząd Gminy Bukowsko Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Bukowsko Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż Izbica ul. Lubelska 131 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Izbica Ulica, nr budynku ul. Lubelska 131 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami: usługowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWOTANIEC

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWOTANIEC Plan Odnowy Miejscowości Nowotaniec Załącznik Do Uchwały Nr XVI/95/16 Rady Gminy Bukowsko z dnia 25 stycznia 2016 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWOTANIEC Powiat sanocki Styczeń 2016 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Gmina Bukowsko. Powiat sanocki

Gmina Bukowsko. Powiat sanocki Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy Bukowsko Nr XXXVI/249/10 z dnia 26 lipca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWOTANIEC Powiat sanocki Lipiec 2010r. 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Suchodół VII ul. Polna Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo