Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie"

Transkrypt

1 Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie 1. Bo, Jan Jak pisa prac magistersk / Jan Bo ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. Wyd. 4 popr. [Wrocław] : Kolonia Limited, s. : il. ; 24 cm. 2. Dudziak, Arkadiusz Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka ejmo. Warszawa : Difin, s. : tab. ; 23 cm. 3. Drozdowski, Zbigniew Wybrane wykłady z metodologii pracy naukowej w zakresie kultury fizycznej / Zbigniew Drozdowski. - Pozna : AWF, s. ; 24 cm. 4. Dutkiewicz, Waldemar Praca magisterska z pedagogiki : przewodnik metodyczny / Waldemar Dutkiewicz. Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, s. : il. ; 21 cm. 5. Gambarelli, Gianfranco Jak przygotowa prac dyplomow lub doktorsk : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Wyd Kraków : Universitas, , [2] s. : tab. ; 21 cm. 6. Gierz, Wiesława Jak pisa prac licencjack? : poradnik metodyczny / Wiesława Gierz. Gdask : Wysza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, , [2] s. : tab., wykr. : 21 cm. 7. Kolman, Romuald Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdask : Oficyna Wydawnicza Branta, s. : il. ; 24cm. 8. Lachowicz, Lesław Poradnik magistranta : jak pisa prac magistersk w zakresie wychowania fizycznego / Lesław Lachowicz, przy współudz. Józefa Drabika. Wyd. 2 uzup. i popr. - Gdask : AWF, s. : il. ; 21 cm. 9. Majchrzak, Jadwiga Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowa naukowych wraz z przygotowaniem ich obrony / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Pozna : Wyd. AE, s. ; 24 cm. 10. Majchrzak, Jadwiga Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowa naukowych wraz z przygotowaniem ich obrony / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Wyd Pozna : Wyd. AE, s. ; 24 cm. 11. Mysiski, Aleksander Proces badania zjawisk społecznych i gospodarczych w pracy magisterskiej / Aleksander Mysiski. Kraków : Aleksander Mysiski, , [1] s. ; 16 cm. 12. Oliver, Paul Jak pisa prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. i posł. Jadwiga Pitkowska ; [rozdz. Sztuka sporzdzania przypisów (z polskiej perspektywy) oraz Bibliografia w j. polskim Janusz S. Gruchała]. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. ; 20 cm.

2 13. Orczyk, Józef Zarys metodyki pracy umysłowej / Józef Orczyk. - Wyd. 3 zm. - Warszawa ; Pozna : Past. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : il. ; 24 cm. 14. Pioterek, Paweł Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. Wyd. 2 zm. i uzup. - Pozna : Wydaw. Wyszej Szkoły Bankowej, , [1] s. : il. ; 21 cm. 15. Praca Praca magisterska od irytacji do satysfakcji / oprac. przygotowane pod kier. Bogdana Wierzbickiego. - Białystok : Temida 2, s. ; 21 cm. 16. Pułło, Andrzej Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. Wyd. 3 (dodruk). Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, s. ; 21 cm. 17. Pulecki, Władysław Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Pulecki. Kraków : Impuls, s. : tab. ; 21 cm. 18. wicicki, Maciej Jak studiowa? Jak pisa prac magistersk? / Maciej wicicki. Wyd. 2. Warszawa : Pastwowe Wydaw. Naukowe, , [1] s. : 20 cm. 19. Szkutnik, Zdzisław Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Zdzisław Szkutnik. Pozna : Wydawnictwo Poznaskie, [1] s. : il. ; 30 cm. 20. Szubert Zarzeczny, Urszula Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert Zarzeczny. Wrocław : Wydaw. WSZ, s. : tab. ; 24 cm. 21. Urban, Stanisław Jak napisa dobr prac magistersk / Stanisław Urban, Wiesław Ładoski. Wyd. 5, uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, s. : il. ; 24 cm. 22. Weiner, January Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster / January Weiner. - Kraków : nakł. UJ, s. : il. ; 24 cm. 23. Wgliska, Maria Jak pisa prac magistersk : poradnik dla studentów / Maria Wgliska. Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. ; 21 cm. 24. Wgliska, Maria Jak pisa prac magistersk : poradnik dla studentów / Maria Wgliska. Wyd. 5. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. ; 21 cm. 25. Wojcik, Krystyna Pisz akademick prac promocyjn : licencjack, magistersk, doktorsk / Krystyna Wojcik. Wyd. 7 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, s. ; 24 cm. 26. Zaczyski, Władysław Piotr Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyski. Warszawa : Wydaw. ak, s. : il. ; 21 cm.

3 27. Zenderowski, Radosław Praca magisterska : jak pisa i obroni? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. Wyd. 2 uzup. i zm. Warszawa : CeDeWu, [2004]. 110, XIX, s. : il. ; 21 cm. Zasady sporzdzania bibliografii załcznikowej wraz z przykładowymi opisami Niezwykle wanym elementem kadej pracy naukowej, take licencjackiej i magisterskiej jest wykaz wykorzystanej literatury umieszczony na kocu rozprawy i uwzgldniajcy wszystkie materiały ródłowe. Jest to bibliografia załcznikowa, chocia najczciej wystpuje jako bibliografia czy te literatura. Sporzdza si j w oparciu o norm PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawarto, forma i struktura. Jest to norma okrelajca zasady opracowania przypisów w tekcie rozprawy oraz włczenia do bibliografii cytowanych i wykorzystanych dokumentów. Bibliografi załcznikow mona równie przygotowa kierujc si norm PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza ksiki. Bibliografia załcznikowa. Opisy przygotowane na podstawie tych norm nieznacznie si róni, ale s jak najbardziej poprawne. W praktyce spotyka si róne formy opisu bibliograficznego, generalnie mona uywa opisu skróconego z pominiciem pewnych elementów, natomiast interpunkcja musi by stosowana z elazn konsekwencj we wszystkich wymienionych w bibliografii załcznikowej opisach. W wykazie literatury najczciej pojawiaj si nastpujce typy dokumentów: wydawnictwo zwarte, czyli ksika fragment wydawnictwa zwartego (np. rozdział z ksiki, referat z konferencji) wydawnictwo cigłe, czyli czasopismo opisywane w całoci artykuł w wydawnictwie cigłym Mog take pojawi si normy i patenty, chocia te dokumenty dominuj raczej w literaturze technicznej. Coraz czciej autorzy prac sigaj po dokumenty elektroniczne, których opis sporzdza si na podstawie normy PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne Arkusz 2 : Dokumenty elektroniczne i ich czci. Poniej przedstawiono przykłady opisów rónych rodzajów dokumentów wystpujcych w bibliografii załcznikowej. Warto wspomnie, e elementy podane kursyw nie s obowizkowe, w odrónieniu od tych, które wytłuszczono. Wydawnictwo zwarte (ksika) według normy PN-ISO 690:2002 Autor/Autorzy Tytuł Odpowiedzialno drugorzdna (np. redaktor, tłumacz, autor ilustracji itp.) Oznaczenie wydania Numer tomu i jego tytuł (w opisie wydawnictwa jednotomowego) i wydawca Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego) Objto Nazwa serii i numer tomu w serii Uwagi ISBN

4 Kostera-Kostrzewski, Marek. Ilustrator 9. wiczenia praktyczne. Gliwice, ISBN Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Praca zbior. pod kier. nauk. Marka Belki i Witolda Trzeciakowskiego. Warszawa, ISBN Artykuł w wydawnictwie zwartym (ksika) według normy PN-ISO 690:2002 Autor/Autorzy Tytuł artykułu Autor/Autorzy ksiki Tytuł ksiki Oznaczenie wydania i wydawca Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego (ksiki) oznaczenie woluminu, stron Braun, Peter. Zmierzch staroytnoci. W : Historia ycia prywatnego od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysicznego. Pod red. Paula Veyne`a. Wrocław : Ossolineum, 1998, s Wydawnictwo cigłe (np. czasopismo) opisywane w całoci według normy PN-ISO 690:2002 Tytuł Odpowiedzialno Wydanie Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) i wydawca Rok Seria Uwagi ISSN PC World Komputer. Lech Zdanowicz redaktor naczelny. Stycze 2004 nr 1 Warszawa : International Data Group Poland S.A., ISSN Zagadnienia Informacji Naukowej. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nr 2 (76). Warszawa : SBP, ISSN

5 Artykuł w wydawnictwie cigłym (czasopimie) według normy PN-ISO 690:2002 Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa cigłego Odpowiedzialno drugorzdna (redaktor, tłumacz, autor ilustracji) Wydanie Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego (rok, oznaczenie zeszytu, strony) Drod, Piotr. Cie wielkiej góry : górska kariera Wojciecha Wróa. Góry. Kwiecie 2003, nr 4, s , Duda, Henryk. Kształtowanie specjalnych zdolnoci taktycznych w procesie treningu piłkarskiego. Sport Wyczynowy. 1999, nr 9 10, s Numer normy Rok Tytuł normy Norma według normy PN-ISO 690:2002 PN-ISO 690-2:1999 Przypisy bibliograficzne Dokumenty elektroniczne i ich czci Opis patentowy według normy PN-ISO 690:2002 Odpowiedzialno główna (zgłaszajcy lub właciciel) Tytuł wynalazku Odpowiedzialno drugorzdna Uwagi Identyfikator dokumentu Kraj lub urzd udzielajcy Rodzaj dokumentu Numer Data wydania dokumentu Janusz Reda. Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cicia pod wod i plazmotron łukowy do cicia pod wod. Instytut Energii Atomowej, Otwock-wierk. Polska. Opis patentowy, , Zgłosz. P z Opubl

6 Dokument elektroniczny (ksika, baza danych, program) według normy PN-ISO 690-2:1999 Autor/Autorzy Tytuł Nonik Wydanie Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostpu tylko dla dokumentów on-line Warunki dostpu tylko dla dokumentów on-line ISBN/ISSN Encyklopedia samolotów myliwskich [CD-ROM]. Wersja Bielsko-Biała : Pascal multimedia, Aktualizowane w dniu ISBN WIEM 2002 [on-line]. Edycja [Bielsko-Biała] : Onet.pl S.A. [dostp 16 lipca 2003]. Dostpny w Internecie: Fragment dokumentu elektronicznego (ksika, baza danych, program) według normy PN-ISO 690-2:1999 Autor/Autorzy dokumentu macierzystego Tytuł dokumentu macierzystego Nonik Wydanie Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostpu tylko dla dokumentów on-line Oznaczenie rozdziału Tytuł fragmentu Lokalizacja w obrbie dokumentu Warunki dostpu tylko dla dokumentów on-line ISBN/ISSN Kopaliski, Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopaliskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN

7 Artykuł w czasopimie elektronicznym według normy PN-ISO 690-2:1999 Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa cigłego Nonik Wydanie Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji Data dostpu tylko dla dokumentów on-line Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego Warunki dostpu tylko dla dokumentów on-line ISSN Pacholska, Anna. Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach bibliometrycznych. W: Biuletyn EBIB [on-line]. Nr1/2001 (29). [dostp 15 czerwca 2003]. Dostpny w Internecie ISSN Bobiska, Maria. Ryzykowny kurs. W : Gazeta Prawna [on-line] , nr 105/2002. [dostp 29 marca 2003]. s. 2. Dostpny w Internecie: ISSN Nieco inaczej wyglda opis wydawnictw zwartych (ksiek) i cigłych (czasopism) sporzdzony w oparciu o norm PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza ksiki. Bibliografia załcznikowa. Elementy obowizkowe opisu wytłuszczono, podane kursyw nie s obowizkowe. W tym przypadku równie obowizuje konsekwencja w stosowaniu znaków interpunkcyjnych w opisach. Poniewa norma dopuszcza pewn dowolno, w celu uniknicia bałaganu i chaosu w bibliografii naley wybra jeden model i konsekwentnie go stosowa. Podobnie rzecz ma si z imionami autorów, mona pisa całe, mona stosowa tylko inicjały, ale z równ starannoci co interpunkcj. Wydawnictwo zwarte ( ksika) według normy PN-79/N-01222/07 Nazwa autora / autorów Tytuł i dodatki do tytułu Nazwa edytora naukowego / redaktora naukowego Oznaczenie wydania Numer tomu Nazwa wydawcy Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego) Liczba stronic, numery stron w przypadku opisywania fragmentu wydawnictwa

8 Nazwa serii i numer tomu w ramach serii ISBN Arlet Tomasz : Koszykówka. Kraków : Wydaw. Extrema, Kruczek Zygmunt, Kurek Artur, Nowacki Marek : Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Kraków : Proksenia, Trzsicki K.: Streszczenie jako operacja nad tematyczno-rematyczn struktur tekstu. W: Teoria tekstu. Red. T. Dobrzyska. Wrocław 1992, s Typy tekstów. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyska. Warszawa : IBL, Tytuł i dodatki do tytułu Nazwa instytucji sprawczej Oznaczenie czstotliwoci Nazwa redaktora Nazwa wydawcy Data i oznaczenie czci ISSN Wydawnictwa cigłe (cało) według normy PN-79/N-01222/07 Wychowanie Fizyczne i Sport. Akademia Wychowania Fizycznego. Warszawa, 2004 nr 1 Artykuły w wydawnictwach zwartych i cigłych według normy PN-79/N-01222/07 Nazwa autora artykułu Tytuł artykułu Opis wydawnictwa w którym zamieszczony jest artykuł ( w przypadku wyd. zwartego opis naley poprzedzi przyimkiem W, In bd wyraeniem W ksice ) Numery stronicy lub stronic Skarpaska-Stejnborn A.: Moliwoci regulacji statusu antyoksydacyjnego we krwi wiolarzy. Wychowanie Fizyczne i Sport T. 48: 2004, nr 1, s

9 Warto zauway, e mimo istnienia norm porzdkujcych zasady tworzenia bibliografii załcznikowej czsto spotyka si równie inne formy opisu i s one take poprawne. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nie ma jednej instrukcji dla magistrantów, która narzuca okrelony kształt bibliografii załcznikowej, jest to kwestia umowna. Na podstawie informacji uzyskanych od promotorów mona jednak stwierdzi, e najczciej stosuje si (zwłaszcza w naukach biologicznych, medycznych, ale take w geografii) opis podajcy po nazwisku autora rok publikacji. Ta forma jest o tyle wygodna, e pozwala na szybk orientacj w wieoci i aktualnoci literatury z jakiej korzystał magistrant. Jest to tak zwany system harwardzki, który szybko znalazł zastosowanie w polskich realiach. Drug nowoci stosowan w bibliografii załcznikowej jest zaczerpnity ze wzorców anglosaskich sposób opisywania prac zbiorowych. W Polsce (zgodnie z obowizujcymi normami opisu) nie praktykuje si podawania na pierwszym miejscu redaktora naukowego z okreleniem odpowiedzialnoci (ed.) lub (wyd.). Praca zbiorowa wystpuje pod tytułem, a w przypadku szeregowania w układzie alfabetycznym jak w bibliografii załcznikowej decyduje pierwsze słowo tytułu, natomiast według wzorów anglosaskich zawsze opisywana jest pod nazwiskiem redaktora, bd innej osoby odpowiedzialnej za kształt dzieła. Dla ułatwienia sporzdzania bibliografii załcznikowej według systemu harwardzkiego warto zamieci schemat opisów najczciej wykorzystywanych publikacji. Opis wydawnictwa zwartego (ksiki) według systemu harwardzkiego Nazwisko autora Pierwsza litera imienia lub całe imi Tytuł ksiki Wydawca Arlet, T. (2001) Koszykówka, Kraków, Wydaw. Extrema Bober, Tadeusz ; Jerzy Zawadzki (2001) Biomechanika układu ruchu człowieka, Wrocław, Katedra Biomechaniki AWF Zieliski, Jan (red.) (1998) wiat komputerów, Wrocław, Globus Zieliski, Józef et al. (red.) (1995) Podrcznik fizyki, Kraków, Wydaw. AGH Rozdział w pracy zbiorowej według systemu harwardzkiego Nazwisko autora Pierwsza litera imienia lub całe imi Tytuł rozdziału Pierwsza litera imienia lub całe imi redaktora ksiki Nazwisko redaktora ksiki

10 (red.) Tytuł ksiki (kursyw) Wydawca Hołyst, Brunon (1994) Rola higieny psychicznej w promowaniu zdrowia, w Jerzy B. Karski (red.) Promocja zdrowia, Warszawa, Sanmedia Nazwisko autora Pierwsza litera imienia lub całe imi Tytuł artykułu Tytuł czasopisma Numer tomu czasopisma Numery stron Artykuł w czasopimie według systemu harwardzkiego Pawłowski, Marian (1989) Przepisy prawne, Przegld Historyczny, nr 10, s

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ Na podstawie: E. Opoka: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Politechnika Śląska, 2001. LITERATURA NA TEMAT 1. Jak napisać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

WZORY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

WZORY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH PRZYKŁADY SPORZĄDZENIA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO DO PREZENTACJI MATURALNEJ Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Szczecin 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Wykaz wymaganych dokumentów przy złożeniu pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) w dziekanacie...

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŝynierską/magisterską)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo