WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE 1. Wymogi podstawowe Praca dyplomowa: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora (opiekuna), którym moe by samodzielny pracownik naukowy (profesor lub doktor habilitowany) a take po akceptacji przez Rad Wydziału pracownik ze stopniem doktora, - ma temat zwizany ze specjalnoci i kierunkiem kształcenia studenta (jego zainteresowaniami) oraz specjalnoci promotora; temat ten jest zatwierdzany przez promotora a nastpnie przez Komisj ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych i wyznaczania recenzentów, - propozycj tematu pracy wraz z krótk informacj (kilka zda) czego dotyczy naley zgłosi na formularzu według załcznika 1 do Dziekanatu WTD w terminie uzalenionym od rodzaju studiów (terminowe złoenie tematu pracy naley do obowizków studenta jak równie uzyskanie informacji czy temat ten został zatwierdzony): a) w cigu miesica od daty rozpoczcia 6 semestru na studiach stacjonarnych I stopnia i studiach zaocznych I stopnia (inynierskich), b) w cigu miesica od daty rozpoczcia studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich), c) do koca 7 semestru na jednolitych magisterskich studiach wieczorowych, - podlega recenzji przez recenzenta (najlepiej samodzielnego pracownika naukowego) wyznaczonego przez Komisj ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych i wyznaczania recenzentów, - w zakresie poprawnoci i postpów jest na bieco sprawdzana i omawiana podczas seminariów i konwersatoriów; W ramach prowadzonego przez dowiadczonego nauczyciela akademickiego seminarium dyplomant powinien uzyska wiedz na temat: zasad pisania pracy i dokumentowania wyników eksperymentów oraz odwoływania si do literatury itp., a przede wszystkim nauczy si prezentowa wyniki swojej pracy i poddawa je publicznej dyskusji, - stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. 2. Wymogi merytoryczne (na co zawraca uwag recenzent): - zgodno treci pracy z tytułem (w szczególnoci zgodno celu i zakresu pracy), - prawidłowo konstrukcji (logika treci - właciwa kolejno i kompletno rozdziałów i podrozdziałów), - poprawno wniosków lub stwierdze kocowych (czy wynikaj one z przeprowadzonych bada lub analizy i czy koresponduj z tytułem pracy), - własny wkład autora, nowo podejcia do problemu, inne cechy nowoci w pracy, - ródła i ich wykorzystanie (liczba, wano - znaczce nazwiska autorów, literatura w jzyku polskim i w jzykach obcych, aktualno ródeł - data wydania), - estetyka i formy graficzne oraz edycyjne (tablice, rysunki, fotografie, diagramy itp.), - poprawno jzykowa - gramatyka, ortografia, interpunkcja, stylistyka oraz styl jzyka naukowy, - właciwy spis rzeczy i odsyłacze do tabel, rysunków oraz literatury (numeracja i podpisy tabel oraz rysunków), - moliwe sposoby wykorzystania pracy (jako materiał ródłowy, publikacja, moliwo udostpnienia firmie lub instytucji). 1

2 W stosunku do inynierskich prac dyplomowych realizowanych na studiach dziennych i zaocznych stawia si takie same wymagania, przede wszystkim wykazania umiejtnoci rozwizywania zada inynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. W stosunku do magisterskich prac dyplomowych wymagania s wysze i zgodnie z definicj warunków o przyznawania tytułu magistra, powinny si one charakteryzowa: - wykazaniem umiejtnoci rozwizywania złoonych i trudniejszych zada inynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz metod badawczych i eksperymentalnych, a take umiejtnoci wykorzystania metod matematycznych statystycznego opracowania wyników, - wykazaniem wiedzy i umiejtnoci w zakresie zastosowa rozwiza technicznych oraz umiejtnoci wykorzystania współczesnych narzdzi pracy inyniera, - wykazaniem umiejtnoci rozwizywania postawionych, prostszych problemów naukowych. 3. Wymogi edytorskie Wydruk pracy dyplomowej powinien spełnia nastpujce wymagania: - format arkusza papieru A4 drukowany dwustronnie, - pierwsza strona to strona tytułowa pracy dyplomowej (według załcznika 2), druga strona pozostaje wolna, trzecia strona pracy zwiera deklaracje o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy (według załcznika 3), czwarta strona pozostaje wolna, pita strona zwiera streszczenie i słowa kluczowe w jzyku polskim i angielskim (według załcznika 4), - cały tekst pracy napisany jest czcionk: Times New Roman o wielkoci 12 pkt; odstp midzy wierszami: 1, interlinii; marginesy górny i dolny maj wielko ma wielko 2, cm, a marginesy boczne 2, i 3, cm (w lustrzanym obiciu szerszy margines od strony grzbietu pracy); naley stosowa akapity i justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów), - tytuły rozdziałów powinny by napisane pogrubion czcionk o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny by napisane pogrubion czcionk 12 pkt.; poniej kadego tytułu naley zostawi przestrze o szerokoci 12 pkt.; nie naley stawia kropek na kocu tytułów rozdziałów i podrozdziałów; - wszystkie strony pracy s numerowane (numeracja stron w stopce tj. na dole strony w rogu zewntrznym, czcionka o rozmiarze 12 pkt.); - napisy w tabelach na schematach i wykresach s wykonane czcionk 10 pkt. lub 12 pkt., - wszystkie tabele s numerowane w sposób cigły w całej pracy i maj tytuły umieszczone na górze (czcionka 10 pkt. lub 12 pkt.); w tekcie s powołania do wszystkich tabel zamieszczonych w pracy; - wszystkie rysunki i fotografie s numerowane w sposób cigły w całej pracy i maj tytuły umieszczone pod spodem (czcionka 10 pkt. lub 12 pkt.), w tekcie s powołania do wszystkich rysunków i fotografii zamieszczonych w pracy; w przypadku znacznej liczby rysunków i fotografii dopuszcza si ich numerowanie rozdziałami lub nawet podrozdziałami, gdzie w oznaczeniu najpierw podany jest numer rozdziału i podrozdziału a po mylniku kolejny numer rysunku w danym rozdziale lub podrozdziale; - spis literatury obejmuje tylko te pozycje które cytowane s w pracy, a w pracy s cytowane tylko te pozycje literatury które znajduj si w spisie; w tekcie zapisujemy w nawiasie nazwisko autora/autorów i rok wydania cytowanej pozycji literaturowej, - owiadczenie o zgodzie lub braku zgody na udostpnienie pracy w Bibliotece SGGW (według załcznika ) powinno znajdowa si na ostatniej stronie pracy; - do wydruku pracy naley dołczy jej form elektroniczn w postaci zapisu np. na płycie CD-R; za zgodno wersji elektronicznej pracy z jej wydrukiem odpowiedzialny jest autor pracy; płyta ta jest w sposób trwały podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz 2

3 numerem albumu studenta; naley j umieci w kopercie (opakowaniu), które bdzie w sposób trwały przymocowane do 3 strony okładki pracy. Typowa objto pracy dyplomowej inynierskiej to 2 0 stron a dyplomowej magisterskiej to 0 80 stron. 4. Typy prac dyplomowych (charakter pracy) Praca dyplomowa moe by opracowaniem o charakterze: - dowiadczalnym (np. analiza wpływu ronych czynników na właciwoci drewna i tworzyw drzewnych, odnajdywanie zwizków korelacyjnych i zalenoci), - projektowym (np. projekt organizacji lub systemu zarzdzania, projekt aranacji wntrz lub rozwiza konstrukcyjnych mebli, projekt konserwacji obiektów zabytkowych), - opisowym (np. analiza i synteza danych literaturowych lub przepisów normalizacyjnych, opracowania historyczne o dawnych technologiach przerobu drewna) Zaleca si aby prace dyplomowe magisterskie miały przede wszystkim charakter dowiadczalny lub projektowy. Wród prac dyplomowych inynierskich mog dominowa prace o charakterze opisowym.. Układ pracy Układ pracy jest uzaleniony od jej charakteru (dowiadczalna, projektowa, opisowa). Typowy układ prac przedstawiony jest poniej: Praca dowiadczalna Praca projektowa Praca opisowa Strona tytułowa, strona 3 i 2. Przegld literatury 3. Cel i zakres pracy 4. Materiał badawczy - ew. kolejne podrozdziały. Metodyka - ewentualne podrozdziały 6. Wyniki i ich analiza 7. Wnioski Spis Literatury Strona tytułowa, strona 3 i 2. Przegld literatury (ogólna charakterystyka obiektu, analiza dotychczasowych rozwiza lub metod oraz wymaga prawnych i normalizacyjnych) 3. Cel i zakres pracy 4. Projekt (załoenia projektowe, dokumentacja projektu). Podsumowanie Strona tytułowa, strona 3 i 2. Cel i zakres pracy 3. Przegld literatury (zawierajcy wyrane elementy syntezy i analizy tematu oraz elementy aplikacyjne) 4. Podsumowanie Spis literatury Ostatnia strona według załcznika Ostatnia strona według załcznika Spis Literatury Ostatnia strona według załcznika 6. Zasady pisania prac dyplomowych na przykładzie pracy dowiadczalnej (zawarto poszczególnych czci pracy) - Streszczenie Krótkie streszczenie pracy mimo e umieszczone na jej pocztku, pisane jest na samym kocu (po napisaniu całej pracy). Naley w nim stosowa ogólnie znane terminy, unikajc okrele specjalistycznych, tak aby było zrozumiałe dla czytelnika spoza brany drzewnej. Streszczenie powinno opisywa w najkrótszy sposób przedmiot bada oraz fakty i wnioski zwarte w pracy dyplomowej. Ma ono na celu zorientowanie czytelnika o czym jest praca i co z niej wynika. 3

4 - Wstp Wstp stanowi wprowadzenie w badane zagadnienie bdce przedmiotem pracy dyplomowej. We wstpie naley uzasadni dlaczego podjto dany temat oraz poda czy jest on wany od strony naukowej oraz czy istnieje potrzeba takiego opracowania od strony praktycznych zastosowa. - Przegld literatury Przegld literatury zwykle podzielony jest na podrozdziały tematyczne. Przegld ten powinien by napisany suchym jzykiem naukowym bez odcieni emocjonalnych, w sposób zwizły i rzeczowy bez niepotrzebnego rozwlekania. Powica si go na syntetyczne przedstawienie problemów nawietlajcych przedmiot pracy. Dane i informacje zebrane z pojedynczego ródła literaturowego powinny zosta podzielone według omawianych zagadnie i w przegldzie literatury referowane według przyjtej kolejnoci w zestawieniu z podobnymi tematycznie danymi z innych ródeł literaturowych. Inaczej mówic przegld literatury nie powinien stanowi zestawienia streszcze prac cytowanych autorów, lecz by podzielony na omawiane zagadnienia. W przegldzie literatury pokazuje si co do tej pory wiadomo i jakie s pogldy na dany temat (temat bdcy przedmiotem pracy dyplomowej). - Cel i zakres pracy Cel i zakres pracy powinny by tak sformułowane aby korespondowały z jej tytułem. W tym krótkim rozdziale przedstawia si główny cel pracy, czyli to co chcemy osign oraz jej zakres (czym si bdziemy zajmowa i co zbadamy, zaprojektujemy, opiszemy...). - Materiał W rozdziale tym naley poda moliwie pełn charakterystyk jakociow i ilociow materiału, na którym bd przeprowadzane badania. Podaje si tu pochodzenie materiału, jego rodzaje, oznaczenia itd. cz informacji moe by ujta w postaci tabel. W rozdziale tym zwykle opisuje si te wstpne przygotowanie materiału do bada (np. sezonowanie, sposób wycinania próbek itd..). - Metodyka Rozdział ten moe by podzielony na podrozdziały. Zawiera on opisy zastosowanych metod badawczych z podaniem wzorów, oznacze, rysunków próbek i ich wymiarów. Naley to zrobi szczególnie dokładnie gdy metodyka bada odbiega od zapisów normalizacyjnych. Istotne jest tu równie podanie warunków prowadzenia dowiadcze, np. w laboratorium lub w terenie (pora roku, warunki klimatyczne, itd.). - Wyniki i ich analiza Rozdział ten w wikszoci prac podzielony jest na podrozdziały. Kady z podrozdziałów powinien rozpoczyna tytuł, dotyczcy omawianego w nim zagadnienia oraz krótkie wprowadzenie. Podstaw prezentacji wyników stanowi zamieszczone w pracy tabele, wykresy i rysunki. Naley przeprowadzi analiz zawartych tam danych w oparciu o obliczenia statystyczne, wzajemne porównanie oraz odniesienie do danych literaturowych. Omówienie danej tabeli czy wykresu nie powinno by powtórzeniem wszystkich liczb lub informacji z danej tabeli lub z danego wykresu lecz przedstawieniem najbardziej charakterystycznych danych: danych obrazujcych wartoci maksymalne lub minimalne, najczciej powtarzajce si wartoci rednie, danych przedstawiajcych wykryte tendencje oraz istotne zalenoci lub ich brak. Po omówieniu poszczególnych tabel, wykresów i rysunków w danym podrozdziale, na jego kocu grupuje si stwierdzenia podsumowujce, bdce wnioskami wycignitymi z zawartego w nim materiału. Nierzadko istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych podrozdziałów do analizy wyników, stanowicych ich zbiorcze (całociowe) porównanie i dyskusj. 4

5 - Wnioski Wnioski wypływajce z wyników przeprowadzonych bada zestawia si w odrbnym rozdziale na kocu pracy. Mona rozpocz go nastpujcym zdaniem: Wyniki przeprowadzonych bada pozwalaj na sformułowanie nastpujcych wniosków: po czym wypisujemy je w kolejnych podpunktach. Same wnioski powinny by sformułowane krótko, zwile i logicznie, ale tak aby były w pełni zrozumiałe same w sobie bez odnoszenia si do innych czci pracy. We wnioskach mog by podane dane liczbowe ale tylko te najbardziej charakterystyczne (dane syntetyczne w jak najmniejszej liczbie). Kolejno wniosków powinna by taka sama, w jakiej były one wycigane przy analizie wyników (zgodna z kolejnoci podrozdziałów w rozdziale dotyczcym wyników i ich analizy). - Spis literatury Spis literatury zestawia si w porzdku alfabetycznym według pierwszej a nastpnie dalszej litery nazwisk cytowanych autorów. Zaleca si aby razem zestawia ksiki i artykuły, a w oddzielnych blokach normy oraz adresy stron internetowych. 7. Złoenie pracy dyplomowej Prac dyplomow, zatwierdzon przez Promotora naley złoy w Dziekanacie najpóniej do 30 czerwca na studiach koczcych si semestrem letnim. Do Dziekanatu składa si nastpujcy komplet dokumentów: - podanie o wyznaczenie terminu obrony (według załcznika 6), - kart egzaminacyjn i indeks z wpisem na 94 stronie od promotora (opiekuna) pracy, - 4 zdjcia w formacie 4, x 6, cm - 4 egzemplarze pracy dyplomowej (1 egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie i 3 egzemplarze pracy dyplomowej zbindowane lub równie w twardej oprawie) z dołczon wersj elektroniczna na płycie CD do kadego egzemplarza, - kart obiegow (według załcznika 7), - ksero dowodu osobistego oraz wypis z dowodu osobistego (według załcznika 8), - kart osigni indywidualnych Studenta (według załcznika 9), - potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu ukoczenia studiów (np. w kasie SGGW); wysoko opłaty bdzie podawana w Dziekanacie WTD. 8. Obrona pracy dyplomowej Zgodnie z Regulaminem Studiów egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zdawanym przed Komisj egzaminu dyplomowego. W skład Komisji wchodz: prodziekan ds. dydaktyki jako przewodniczcy (wymiennie dziekan lub kolejny prodziekan) oraz promotor (opiekun) i recenzent. Na egzamin dyplomowy składa si: - prezentacja pracy (ok. 10 min.) jasne, zwizłe i komunikatywne zaprezentowanie problemu, jego rozwizania i uzyskanych wyników; zalecane jest uycie do prezentacji nowoczesnych technik multimedialnych, - dyskusja merytoryczna pracy (głównie odpowiedzi na uwagi recenzenta), - odpowiedzi na trzy pytania (zagadnienia) z zakresu obranej specjalnoci ustalone przez Komisj egzaminu dyplomowego. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i sposób oceniania oraz pozostałe przepisy podane s w Regulaminie Studiów SGGW w Warszawie. Zatwierdzone przez Rad Wydziału Technologii Drewna w dniu 11 marca 2008 r Prodziekan ds dydaktyki na studiach stacjonarnych dr in Paweł Kozakiewicz

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo