UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ POZNA 2012

2 STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ Praca licencjacka jest prac ko cz pierwszy stopie studiów (zawodowych). Jej tre powinna by zgodna z standardami oraz programami nauczania realizowanymi na kierunkach: Ekonomia, Finanse i rachunkowo oraz Polityka spo eczna. I STANDARDY MERYTORYCZNE 1. Temat i tre pracy licencjackiej powinny by zgodne z kierunkiem studiów, katedr, w której powsta a praca oraz wiod cym tematem seminarium licencjackiego. 2. Praca licencjacka mo e mie charakter: Przegl du, czyli omówienia opisywanego problemu w oparciu o najnowsz literatur krajow i zagraniczn, studium przypadku, analizy wybranego problemu, raportu z bada sonda owych, projektu. 3. Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukszta towa u studenta umiej tno ci: identyfikowania problemów badawczych, ich prezentacji i sposobów ich rozwi zywania, wyszukania i samodzielnej analizy literatury przedmiotu, wyszukiwania informacji w ró nych ród ach, stosowania naukowego warsztatu badawczego, wykorzystania przy rozwi zywaniu problemu wiedzy zdobytej na studiach licencjackich, formu owania i uzasadniania w asnych tez oraz opinii, poprawnego pos ugiwania si j zykiem polskim.

3 II STANDARDY FORMALNE 1. Strona tytu owa pracy licencjackiej powinna by zgodna z do czonym wzorem (zob. za cznik). Tytu pracy powinien by tak e podany w j zyku angielskim. 2. Spis tre ci nale y stosowa nast puj cy podzia : Rozdzia I tytu rozdzia u: 1. Tytu podrozdzia u 1.1. tytu podrozdzia u 1.2. tytu podrozdzia u Spis tre ci powinien by podany tak e w j zyku angielskim. 3. Wst p pracy powinien zawiera : - zarys ogólnego t a badanej problematyki, - przes anki wyboru tematu pracy, - okre lenie celu i zakresu pracy, - wskazanie metod badawczych, - ogóln informacj o zawarto ci poszczególnych rozdzia ów pracy, - zwi charakterystyk wykorzystanej literatury przedmiotu i materia ów ród owych. 4. Praca licencjacka powinna sk ada si z trzech rozdzia ów; Liczby: dwu-, trzy- i czterocyfrowe piszemy w tek cie cznie (np. 4356), natomiast pocz wszy od liczb pi ciocyfrowych stosujemy odst p co trzy cyfry, licz c od prawej strony (np , ). W zapisie u amków dziesi tnych stosujemy przecinek, a nie kropk (np. 12,23). Tabele: zamieszczamy w tek cie b na ko cu pracy jako aneks. Tytu tabeli umieszczamy nad ni, za ród o pod tabel (zob. za cznik). Wszystkie tabele musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy. Rysunki, wykresy i schematy: zamieszczamy w tek cie, za tytu i ród o umieszczamy pod rysunkiem/wykresem/schematem (zob. za cznik). Wszystkie rysunki/wykresy /schematy musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy.

4 Kwestionariusz ankiety: zamieszczamy w aneksie. Przypisy: numeracja przypisów w ka dym rozdziale rozpoczynaj si od 1. Nie ma jednej numeracji w obr bie ca ej pracy. 5. W zako czeniu pracy licencjackiej powinny by zawarte wnioski dotycz ce ca ej pracy. 6. Spis cytowanych publikacji (bibliografia) w kolejno ci alfabetycznej, musi by zgodny z wymogami opisu bibliograficznego przedstawionego w za czniku do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia roku dotycz cego Zasad tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii za cznikowej na UEP (zob. za cznik). 7. Bibliografia pracy zawiera: - spis publikacji zwartych i artyku ów; - wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych róde pierwotnych (np. raporty); - wykaz artyku ów prasowych; - wykaz róde internetowych (z dat publikacji oraz dat dost pu) 8. Praca zawiera tak e: - wykaz tabel; - wykaz rysunków i wykresów (schematów, map, zdj, itp.); - wykaz za czników (aneks). 9. Zalecana obj to pracy stron. III STANDARDY EDYTORSKIE 1. Praca licencjacka powinna by wydrukowana na arkuszu formatu A4 (dwustronnie, za wyj tkiem strony tytu owej i o wiadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy). 2. Czcionka: Times New Roman. 3. Wielko czcionki podstawowej: 12 pkt. Przypisy, tabele, rysunki, schematy: 10 pkt. 4. Odst p mi dzy wierszami: 1,5 wiersza 5. Marginesy: górny 2,5 cm dolny 2,5 cm

5 lewy 3,5 cm, prawy 1,6 cm 6. Nale y stosowa wyjustowanie tekstu (do obu marginesów). 7. Ka dy akapit nale y rozpocz wci ciem 0,5 cm. 8. Wszystkie strony pracy s ponumerowane, a numer znajduje si u do u w rodku strony. 9. Przypisy bibliograficzne nale y zapisywa w systemie harwardzkim zgodnie z za cznikiem do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia r. (patrz za cznik). 10. Do pracy powinna by do czona (przyklejona na odwrocie strony tytu owej) p yta CD (w papierowej kopercie) z elektronicznym zapisem tre ci pracy wed ug nast puj cej zasady: a) tekst pracy zapisany w jednym pliku w formacie PDF i nazwie rozpoczynaj cej si od nazwiska autora, nast pnie bez spacji cyfry identyfikuj cej numer albumu autora i dalej bez spacji skrótowe okre lenie rodzaju pracy - lic. (np. kowalski18865lic.) b) na p ycie CD wraz z wy ej opisanym plikiem powinien zosta zapisany katalog o nazwie zapas a w nim powinien by raz jeszcze zapisany ten e plik; c) yta powinna by do czona do jednego egzemplarza pracy, trafiaj cego do archiwum; d) na kopercie powinny znale si nast puj ce informacje: imi i nazwisko autora, tytu pracy licencjackiej, wydzia, kierunek i specjalno studiów, rok uko czenia studiów oraz nazwisko promotora. 11. wiadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej umieszczone bezpo rednio po stronie tytu owej (do czona jako strona pracy). 12. Do pracy powinien by do czony wydruk z Systemu Plagiat, podpisany przez promotora oraz osob wprowadzaj prac do systemu. 13. Praca powinna by z ona w dziekanacie w trzech egzemplarzach, a na jednym powinna znajdowa si adnotacja promotora: Przyjmuj prac licencjack i potwierdzam, e jej tre jest zgodna z zapisem elektronicznym na za czonej p ycie CD oraz data i podpis promotora.

6 STANDARDY PRACY MAGISTERSKIEJ Praca magisterska jest prac ko cz drugi stopie studiów. Jej tre powinna by zgodna z standardami oraz programami nauczania realizowanymi na kierunkach: Ekonomia, Finanse i rachunkowo oraz Polityka spo eczna. I STANDARDY MERYTORYCZNE 1. Temat i tre pracy magisterskiej powinny by zgodne z kierunkiem studiów, katedr, w której powsta a praca oraz wiod cym tematem seminarium magisterskiego. 2. Praca magisterska mo e mie charakter: systematyzuj cy przedstawienie i omówienie pogl dów ekonomicznych, e szczególnym zaakcentowaniem ró nic w podej ciu do analizowanej problematyki w literaturze polskiej i zagranicznej; badawczy przeprowadzenie w asnych bada empirycznych, ich opis oraz prezentacja wykrytych zale no ci oraz nowych zjawisk i procesów; projektowy analiza dotychczasowych rozwi za ; zaproponowanie nowych lub modyfikacja istniej cych metod post powania; 3. Praca magisterska powinna koncentrowa si na opisie badanych zjawisk i procesów ekonomicznych oraz szczegó owym opisie uzyskanych wyników bada. 4. Przygotowanie pracy magisterskiej powinno ukszta towa u studenta umiej tno ci: oceny przydatno ci oraz wykorzystanie dorobku teoretycznego i bada naukowych do rozwi zania problemu badawczego, wykorzystania literatury z dziedzin koresponduj cych z tematyk pracy magisterskiej, wykorzystania naukowych metod badawczych, oceny wiarygodno ci róde ró norodnych informacji wykorzystywanych w pracy, prawid owego diagnozowania zjawisk gospodarczych (regionalnych, krajowych, globalnych), zaproponowania nowych (lub modyfikacja istniej cych) rozwi za, przeprowadzenia wywodu naukowego,

7 precyzyjnego i zrozumia ego formu owania wniosków z przeprowadzonych bada. II STANDARDY FORMALNE 1. Strona tytu owa pracy magisterskiej powinna by zgodna z do czonym wzorem (zob. za cznik). Tytu pracy powinien by tak e podany w j zyku angielskim. 2. Spis tre ci nale y stosowa nast puj ce : Rozdzia I tytu rozdzia u: 1.Tytu podrozdzia u 1.1. Tytu podrozdzia u 1.2. Tytu podrozdzia u Spis tre ci powinien by podany tak e w j zyku angielskim. 3. Wst p pracy powinien zawiera : - zarys ogólnego t a badanej problematyki, - przes anki wyboru tematu pracy, - okre lenie celu i zakresu pracy, - wskazanie metod badawczych, - ogóln informacj o zawarto ci poszczególnych rozdzia ów pracy, - zwi charakterystyk wykorzystanej literatury oraz materia ów ród owych. 4. Praca magisterska powinna sk ada si z czterech rozdzia ów. Cze literaturowa powinna stanowi nie wi cej ni po ow pracy. Liczby: dwu-, trzy- i czterocyfrowe piszemy w tek cie cznie (np. 1234), natomiast pocz wszy od liczb pi ciocyfrowych stosujemy odst p co trzy cyfry, licz c od prawej strony (np , ). W zapisie u amków dziesi tnych w j. polskim stosujemy przecinek, nie kropk (np. 2,53). Tabele: zamieszczamy w tek cie b na ko cu pracy jako aneks. Tytu tabeli umieszczamy nad ni, za ród o pod tabel (zob. za cznik). Wszystkie tabele musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy.

8 Rysunki, wykresy i schematy: zamieszczamy w tek cie, za tytu i ród o umieszczamy pod rysunkiem/wykresem/schematem (zob. za cznik). Wszystkie rysunki/wykresy/ schematy musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy. Kwestionariusz ankiety: zamieszczamy w aneksie. Przypisy: numeracja przypisów w ka dym rozdziale rozpoczynaj si o 1. Nie ma jednej numeracji w obr bie ca ej pracy. 5. W zako czeniu pracy powinny by zawarte wnioski dotycz ce ca ej pracy magisterskiej (tak e cz ci literaturowej). 6. Spis cytowanych publikacji w kolejno ci alfabetycznej, (bibliografia) musi by zgodny z wymogami opisu bibliograficznego przedstawionego w za czniku do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia roku dotycz cego Zasad tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii za cznikowej na UEP (zob. za cznik). 7. Bibliografia zawiera: - spis publikacji zwartych i artyku ów; - wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych róde pierwotnych (np. raporty); - wykaz artyku ów prasowych; - wykaz róde internetowych (z dat publikacji oraz dat dost pu). 8. Praca magisterska zawiera tak e: - wykaz tabel; - wykaz rysunków (schematów, map, zdj, itp.); - wykaz za czników (aneks). 9. Zalecana obj to pracy magisterskiej: stron. III STANDARDY EDYTORSKIE 1. Praca magisterska powinna by wydrukowana na arkuszu formatu A4 (dwustronnie, za wyj tkiem strony tytu owej i o wiadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy). 2. Czcionka: Times New Roman.

9 3. Wielko czcionki podstawowej: 12 pkt. Przypisy, tabele, rysunki, schematy: 10 pkt. 4. Odst p mi dzy wierszami: 1,5 wiersza 5. Marginesy: górny 2,5 cm dolny 2,5 cm lewy 3,5 cm, prawy 1,6 cm 6. Nale y stosowa wyjustowanie tekstu (do obu marginesów). 7. Ka dy akapit nale y rozpocz wci ciem 0,5 cm. 8. Wszystkie strony pracy s ponumerowane, a numer znajduje si u do u w rodku strony. 9. Przypisy bibliograficzne nale y zapisywa w systemie harwardzkim zgodnie z za cznikiem do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia r. (patrz za cznik). 10. Do pracy magisterskiej powinna by do czona (przyklejona na odwrocie strony tytu owej) p yta CD (w papierowej kopercie) z elektronicznym zapisem tre ci pracy wed ug nast puj cej zasady: a. tekst pracy zapisany w jednym pliku w formacie PDF i nazwie rozpoczynaj cej si od nazwiska autora, nast pnie bez spacji cyfry identyfikuj cej numer albumu autora i dalej bez spacji skrótowe okre lenie rodzaju pracy (mgr), np. kowalski18865mgr. b. na p ycie CD wraz z wy ej opisanym plikiem powinien zosta zapisany katalog o nazwie zapas a w nim powinien by raz jeszcze zapisany ten e plik; c. yta powinna by do czona do jednego egzemplarza pracy, trafiaj cego do archiwum; d. na kopercie powinny znale si nast puj ce informacje: imi i nazwisko autora, tytu pracy magisterskiej, wydzia, kierunek i specjalno studiów, rok uko czenia studiów oraz nazwisko promotora. 11. wiadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej umieszczone bezpo rednio po stronie tytu owej (do czona jako strona pracy).

10 12. Do pracy powinien by do czony wydruk z Systemu Plagiat, podpisany przez promotora oraz osob wprowadzaj prac do systemu. 13. Praca powinna by z ona w dziekanacie w trzech egzemplarzach, a na jednym powinna znajdowa si adnotacja promotora o przyj ciu pracy: Przyjmuj prac magistersk i potwierdzam, e jej tre jest zgodna z zapisem elektronicznym na za czonej p ycie CD oraz data i podpis promotora.

11 Przyk adowa tabela: Tabela nr 1. Konsumpcja wybranych artyku ów spo ywczych w Polsce w latach Chleb Mi so Mleko Cukier ka Mas o ród o: Rocznik Statystyczny GUS 2011 Przyk adowy wykres: Wykres nr 1. Tytu wykresu ród o: opracowanie w asne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2011

12 Przyk adowy rysunek Rysunek nr 1. Tytu rysunku ród o: opracowanie w asne na podstawie.

13 Imi i nazwisko Tytu pracy Tytu pracy w j zyku angielskim Praca licencjacka/praca magisterska Promotor: Kierunek: Specjalno : Katedra:

14 Pozna 2012 Za cznik Pozna, dnia Imi i nazwisko Wydzia Kierunek WIADCZENIE wiadczam, e z ona praca dyplomowa magisterska / licencjacka/in ynierska 1 pt... zosta a napisana przeze mnie samodzielnie. Równocze nie informuj, ze praca dyplomowa nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83). Praca dyplomowa nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie by a wcze niej przedmiotem innych procedur zwi zanych z uzyskaniem dyplomów lub tytu ów zawodowych wy szych uczelni. Tre ci zawarte w 3 egzemplarzach pracy dyplomowej w formie papierowej oraz w egzemplarzu w formie elektronicznej s jednobrzmi ce. Podpis 1 Niew a ciwe skre li

15 Za cznik do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2011 roku ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZA CZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Znaczenie podstawowych terminów Przypisy - to krótkie notki i obja nienia autora odnosz ce si do wskazanych wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu. Wskazuj ród o pochodzenia okre lonych danych, pogl dów, cytatów. Mog tak e spe nia funkcj polemiczn, obja niaj, ilustruj lub uzasadniaj szczegó owo (poza tekstem w ciwym) postawion w pracy tez. Przywo ywanie cudzych my li w oryginalnym brzmieniu lub parafrazowanie ich bez udokumentowania tego w formie przypisu stanowi naruszenie prawa i traktuje si jako plagiat. Przypisy bibliograficzne - to notki wskazuj ce wykorzystane ród a i opracowania; zawieraj opisy bibliograficzne dokumentów, z których pochodz informacje lub cytaty zawarte w tek cie. Opis bibliograficzny - to uporz dkowany zespó danych o dokumencie (ksi ce, artykule itp.), s cy do jego identyfikacji. Bibliografia - uporz dkowany spis dokumentów (ksi ek, artyku ów z czasopism itp.) wybranych wed ug pewnych kryteriów, sporz dzony wed ug okre lonych zasad oraz spe niaj cy okre lone zadania informacyjne. Bibliografia za cznikowa - to wykaz dokumentów (drukowanych i elektronicznych) wykorzystanych przez autora przy pisaniu pracy. Zawiera opisy bibliograficzne cytowanych lub zwi zanych z tematem publikacji uszeregowane w okre lonej kolejno ci. II. Przypisy bibliograficzne w systemie harvardzkim 1. Przypisy bibliograficzne w systemie harvardzkim polegaj na powo ywaniu si na dane ród o bezpo rednio w tek cie pracy, bez podawania jego pe nego opisu

16 bibliograficznego w dolnej cz ci stron (dok adne i pe ne opisy bibliograficzne wykorzystanych róde umieszcza si tylko w bibliografii za cznikowej na ko cu pracy). Uwaga! Inne przypisy, np. polemiczne, umieszcza si tradycyjnie u do u strony. 2. Przypisy bibliograficzne w systemie harvardzkim umieszcza si bezpo rednio po cytacie lub w innym miejscu wymagaj cym wskazania róde w formie skróconej informacji bibliograficznej - podaj c w nawiasach kwadratowych: nazwisko autora, ewentualnie: wspó autorów, redaktora lub pierwsze s owa tytu u ród a (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), rok wydania publikacji, oraz ewentualnie numer strony lub numery stron (w zale no ci od kontekstu), na które powo uje si autor pracy. Mimo optymizmu rz du wydaje si, e poparcie dla reformy rz du systematycznie maleje [Kowalski 1999]. Grupa strategiczna sk ada si z rywalizuj cych ze sob firm, które maj podobne podej cie do prowadzenia walki konkurencyjnej na danym rynku [Porter 2006, s. 197]. Na wspó czesnym rynku, przede wszystkim z racji jego dynamiki, coraz wi ksze znaczenie przypisuje si antycypowaniu zmian i wyprzedzaniu pod tym wzgl dem konkurencji [Albarran 2004, s ]. Poni ej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka najciekawszych rozwi za [Europa 2010]. Rekonstruuj c i podsumowuj c obszerne rozwa ania na ten temat, prowadzone w literaturze [Luka konkurencyjna 2002, s ], mo na stwierdzi, e schemat analityczny to narz dzie badawcze polegaj ce - w prostszym uj ciu - na okre leniu istotnych cech lub zmiennych opisuj cych dane zjawisko, proces lub okre lon kategori teoretyczn, albo - w bardziej skomplikowanym uj ciu - oznaczaj ce dodatkowo, oprócz identyfikacji zmiennych, okre lenie obszaru. Wed ug S ownika ekonomii PWN [Black 2008, s. 32] biznes jest terminem zbiorczym, okre laj cym wszystkie formy dzia alno ci gospodarczej (produkcyjnej, us ugowej, handlowej) i ukierunkowanej na osi gni cie zysku. 3. Dane bibliograficzne kilku omawianych jednocze nie publikacji nale y oddziela rednikami. Przyk ad: Jedn z liczniejszych jest dynamicznie rozwijaj ca si grupa opracowa dotycz cych nadmorskiej przestrzeni turystycznej [Wall 1971; Gormsen 1981; Pearce 1985; Smith 1992]. 4. Sposób podawania danych bibliograficznych w przypisie zale y od kontekstu: je eli ze zdania lub akapitu, po którym nale oby umie ci przypis, jasno wynika, na czyje dzie o nast puje powo anie (w tek cie pojawia si nazwisko autora), wystarczy ograniczy zawarto odsy acza do roku publikacji oraz ewentualnie numeru strony. Wed ug Beckera [1990] w teorii ekonomicznej wa na jest racjonalno odnosz ca si do ca ego rynku, a nie do poszczególnych gospodarstw domowych.

17 M. Obr balski [1998, s. 25] stoi na stanowisku, e kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, powiatu czy gminy wymaga podj cia kompleksowych dzia w kierunku zwi kszenia identyfikacji danej jednostki terytorialnej w otoczeniu". 5. Je eli dana publikacja ma dwóch autorów, podaje si oba nazwiska, cz c je spójnikiem i". Przyk ad: Te dane równie powinny by uwzgl dniane w ocenie innowacyjno ci przedsi biorstwa [Kwiatkowski i Wasilewski 1998, s ]. Podobnie nale y post pi w przypadku trzech autorów, przy czym spójnik i" stawia si przed ostatnim nazwiskiem. Przyk ad: Innowacje wcale nie musz by kopiowane i wch aniane [Lachowski, Szambela czyk i Wo niak 2009, s ]. 6. Je eli autorów jest wi cej ni trzech, podaje si tylko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu i in.". Jednocze nie podkre lano, e wnioski uzyskane na podstawie tych modeli powinny mie prze enie na decyzje na poziomie mikroekonomicznym [Fujita i in. 1999]. W zwi zku z tym, sieci traktowane s przez niektórych jako trzecia mo liwa forma koordynacji ycia gospodarczego, obok rynku i hierarchii [Thompson i in. 1993, s. 1-19], w szczególno ci jako forma po rednia mi dzy rynkiem a hierarchi Williamsona [Thorelli 1986; Jarillo 1998]. 7. Je eli kilka wykorzystywanych w pracy dokumentów ma autorów o tym samym nazwisku i ten sam rok wydania, rozró nia si je za pomoc pierwszych liter imion autorów. Przyk ad: [Nowak A. 2003; Nowak W. 2003] 8. Je eli powo ujemy si na kilka publikacji jednego autora opublikowanych w tym samym roku, po roku wydania nale y doda (bez spacji) kolejne ma e litery, np. 1991a, 1991b; oznaczenia te powtarza si wówczas w bibliografii zamieszczonej po tek cie g ównym. Maki [2007a] przekonuj co pokazuje, e imperializm ekonomii, podobnie jak opisany wcze niej proces unifikacji teorii wewn trz ekonomii, mo e by uzasadniony metodologicznie jako realizacja znanego z filozofii nauk przyrodniczych idea u unifikacji nauki (jedno ci nauki) [Strawi ski 1997; Maki 2001]. W sytuacji, kiedy wydaje si, e na temat uwarunkowa i perspektyw wzrostu gospodarczego zosta o powiedziane je li nie wszystko, to nadzwyczaj du o - tak e odno nie do Polski [P owiec i in. 2001; Ko odko 2002a, 2002b; Owsiak i in. 2002; Noga 2004] - warto raz jeszcze zastanowi si nad pewnymi aspektami tego fundamentalnego dla funkcjonowania i rozwoju spo ecze stwa fenomenu.

18 9. Je li dokonujemy bezpo redniego cytatu z cudzej pracy, powinien on by dok adnie oznaczony za pomoc cudzys owu; w takim wypadku nale y tak e wskaza numer strony, z której pochodzi cytowany tekst. Nawet bardzo impulsywni kupuj cy nie kupuj na ka de zawo anie swoich impulsów" [Rook i Fisher 1995, s. 306]. Numer strony mo na wskazywa tak e wtedy, gdy nie dokonujemy bezpo redniego cytatu, a jedynie w asnymi s owami opisujemy my l autora, jednak nie jest to konieczne. 10. Je li powo ujemy si na pozycj, której co prawda nie czytali my, ale która by a zacytowana w innej, czytanej przez nas publikacji, nie mo na powo ywa si na tego pierwszego autora, lecz jedynie na autora publikacji, któr mamy. Przyk ad: Wed ug Shapiro [za: Bellenger, Robertson i Hirschman 1978, s. 15] nie ma czego takiego jak grupa produktów impulsywnych, bo praktycznie ka da rzecz mo e by kiedy przedmiotem impulsywnego zakupu dla okre lonego konsumenta". 11. Kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje si najcz ciej w kolejno ci chronologicznej lub w innej kolejno ci, w zale no ci od kontekstu. Powsta o co prawda sporo analiz opisuj cych przebieg oraz g ówne rezultaty imperializmu ekonomii [Tullock i McKenzie 1975; Stigler 1984; Hirschleifer 1985; Lazear 2000; Bowmaker 2005], jednak, z wyj tkiem dwóch odosobnionych prac [Fine 1999; Amadae 2003], nie ma takich, które próbowa yby wyja nia historyczne przyczyny tego zjawiska [Maki 2007a, s. 4]. Maki [2007a] przekonuj co pokazuje, e imperializm ekonomii, podobnie jak opisany wcze niej proces unifikacji teorii wewn trz ekonomii, mo e by uzasadniony metodologicznie jako realizacja znanego z filozofii nauk przyrodniczych idea u unifikacji nauki (jedno ci nauki) [Maki 2001; Strawi ski 1997]. Gdy zachodzi potrzeba powo ania si na prace kilku autorów pochodz ce z ró nych lat, aby unikn konieczno ci powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska z kolejnymi datami, szereguje si prace chronologicznie w obr bie poszczególnych autorów. Przyk ad: Przez wi ksz cz tego okresu, mniej wi cej do lat 80. XX w., wp yw ten by jednostronny - ekonomia na ladowa a, parafrazowa a lub absorbowa a ró ne elementy nauk twardych": ich metody i standardy badawcze, rezultaty naukowe, zwi zane z nimi pogl dy filozoficzne itp. [Mirowski 1989, 2002; Weintraub 2002; Hands 2006]. 12. Je li powo ujemy si na opracowania, raporty, dane statystyczne przygotowane przez organizacje, instytucje itp., które nie maj podanych autorów (lub redaktorów), zamiast autora podaje si nazw tych organizacji. Zauwa alna jest tak e wysoka dynamika w zakresie ochrony zdrowia oraz higieny osobistej - podane przez G ówny Urz d Statystyczny (GUS) warto ci cenowe dla tych towarów i us ug w 2009 r. by y wy sze ni rok wcze niej [GUS 2010].

19 W ten sposób, w ocenie wi kszo ci obserwatorów i opiniotwórczych instytucji zako czy a si faza nadzwyczajnie niskich realnych stóp procentowych [International Financial Statistics 2006]. III. Bibliografia za cznikowa w systemie harvardzkim 1. Bibliografia za cznikowa w systemie harvardzkim zawiera wykaz wy cznie tych publikacji, na które autor powo uje si w tek cie pracy. 2. Podstawowym ród em danych zawartych w opisie bibliograficznym jest powo ywany dokument. Preferowanym ród em danych w dokumencie jest karta (strona) tytu owa lub jej odpowiednik (np. etykieta na dokumencie d wi kowym itp.). Je eli w dokumencie brak karty tytu owej i jej odpowiednika, dopuszcza si przyjmowanie niezb dnych danych z innego ród a, takiego jak ok adka lub opakowanie itp. Dla dokumentów elektronicznych ród em danych jest ekran, na którym wy wietlony jest tytu ; je li brak takiego ekranu, mo na przejmowa dane z dokumentacji towarzysz cej lub opakowania. 3. Opisy bibliograficzne szereguje si w uk adzie alfabetycznym wed ug nazwisk autorów lub wed ug tytu ów publikacji (gdy nie ma podanego autora/redaktora/instytucji sprawczej); nie nale y numerowa poszczególnych pozycji bibliograficznych. 4. Pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego powinno by nazwisko i inicja imienia autora, bezpo rednio po nim nale y poda rok wydania publikacji, a nast pnie dalsze elementy opisu. 5. Prace jednego autora podaje si wed ug daty wydania, od najstarszych do najnowszych. Przyk ad: Dobrzy ska, T., 1991,... Dobrzy ska, T., 1996a,... Dobrzy ska, T., 1996b,... Dobrzy ska, T., 2003,. W przypadku powtarzania si roku wydania, tytu y poszczególnych publikacji szereguje si alfabetycznie. Przyk ad: Dobrzy ska, T., 1996a, Granice... Dobrzy ska, T., 1996b, Wska niki Je eli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym wspó autorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna si od tego samego nazwiska), wówczas: najpierw podaje si prace napisane samodzielnie przez tego autora, a nast pnie prace jego wspó autorstwa. Przyk ad: Nowak, T., 2001,... Nowak, T., Kowalski, T., 1998, W pracach zbiorowych - nale y podawa jako pierwszy element opisu nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red.".

20 Gawron, I. (red.), 1996, Kodeks post powania cywilnego, Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowej, Pozna. Dowgia o, Z. (red.), 1998, S ownik ekonomiczny przedsi biorcy, Poltext, Warszawa. 8. W opisach publikacji wydanych za granic obowi zuje pisownia skrótów okre le typu redaktor, wydanie, numer, wolumin itp. w j zyku tekstu. Opis Opis publikacji Opis Opis publikacji napisanej po publikacji publikacji napisanej po angielsku napisanej po napisanej po polsku niemiecku francusku Redaktor red. ed. lub eds. (gdy Red. red. jest dwóch lub wi cej redaktorów) Wydanie wyd. 2 wyd. 2nd ed. 3rd ed. 2 Aufl. 2e ed. 3e ed. 3 4th ed. itd. 3 Aufl. Wolumin vol. vol. Vol. vol. Numer Nr no. Nr. no 9. Opis bibliograficzny ksi ki - wymagane elementy opisu:

21 nazwisko autora, inicja imienia, rok wydania, tytu dzie a. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w j zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), nazwisko t umacza, numer wydania (podaje si, je li jest inne ni pierwsze, do oznaczenia numeru wydania stosuje si liczby arabskie), wydawnictwo, miejsce wydania. Przypis Bibliografia Jeden autor [Fedorowicz 1994] Fedorowicz, Z., 1994, Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa. Dwóch [Bie i Sokó 1998] Bie, W., Sokó, H., 1998, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa. autorów Trzech [Ostasiewicz, Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, Z., 2006, Statystyka. autorów Rusnak i Siedlecka Elementy teorii i zadania, wyd. 6 popr., Wydawnictwo 2006] Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc aw. Powy ej [Cooper i in. 1993] Copper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Wanhill, S., 1993, trzech Tourism Principles and Practice Pitman Publishing, Springer, autorów Berlin. umaczenie [Stiglitz i Charlton Stiglitz, J.E., Charlton, A., 2006, Fair Trade. Szansa dla 2006] wszystkich, t um. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Brak autora [Networking Networking Essentials Plus, 2009, Microsoft Press, Redmond, (lub Essentials PlusWashington. redaktora) 2009] Je eli roku wydania nie mo na okre li na podstawie ród a, zaleca si w jego miejsce podanie daty copyright", daty druku lub przypuszczalnej daty wydania. Przypis Bibliografia Copyright [Wróblewski Wróblewski, P., cop. 2005, Zarz dzanie projektami informatycznymi, Helion, Gliwice. 2005] Przypuszczaln [Banachowicz, Banachowicz, E., Nowak, J., Starkowski, M.T., ca 1994, y rok wydania Nowak i Franchising, czyli Klucz do przysz ci, Business Press, Starkowski 1994] Warszawa. Druk [Wodarski 2010] Wodarski, K., druk 2010, Zarz dzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie w gla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki skiej, Gliwice. 10. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (ksi ki pod redakcj ) - wymagane elementy opisu: nazwisko redaktora, inicja imienia redaktora (red.), rok wydania, tytu dzie a. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w j zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), nazwisko t umacza, numer wydania (podaje si, je li jest inne ni pierwsze, do oznaczenia numeru wydania stosuje si liczby arabskie), wydawnictwo, miejsce wydania.

22 Przypis Bibliografia Jeden redaktor [Somer 1995] Trzech redaktorów Somer, J. (red.), 1995, Ustawa o ochronie i kszta towaniu rodowiska. Komentarz, Wydawnictwo Prawo Ochrony rodowiska, Wroc aw. [Maki 2002] Maki, U. (ed.), 2002, Fact and Fiction in Economics. Realism, Models and Social Construction, Cambridge University Press, Cambridge. [Kay-Enders 1996] Kay-Enders, B. (Red.), 1996, Marketing und Ethik. Grundlagen, Determinanten, Handlungsempfehlungen, Deutsche Marketing- Vereinigung, Wiesbaden. [Plan on 2002] Plan on, B. (red.), 2002, L'interculturel, marketing et management, 3e ed., l'hermes, Lyon. [Davis, Marciano i Davis, J., Marciano, A., Runde, J. (eds.), 2005, Elgar Runde 2005] Companion to Economics and Philosophy, Edward Elgar, Cheltenham. 11. Opis bibliograficzny rozdzia u/artyku u w pracy zbiorowej (ksi ce pod redakcj ) - wymagane elementy opisu: nazwisko autora, inicja imienia, rok wydania, tytu rozdzia u/artyku u. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), w: nazwisko redaktora, inicja imienia (red.), tytu pracy zbiorowej. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w j zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), wydawnictwo, miejsce wydania, strony. Przypis Bibliografia Jeden autor [Stefa ska 2001] Stefa ska, M., 2001, Wizerunek przedsi biorstwa, w: Mruk, H. (red.), Marketing. Nowo ci i trendy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna, s Dwóch autorów Trzech autorów Artyku zeszycie naukowym Materia y konferencji w z [Stryjakiewicz Wajda 2006] i Stryjakiewicz, T., Wajda, J., 2006, Funkcjonowanie jednostek sektora badawczo-rozwojowego w wietle za RIS "Innowacyjna Wielkopolska", w: Gaczek, M., Stryjakiewicz, T. (red.), System Innowacji w Wielkopolsce - podsumowanie 2-letniego okresu wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji, TotalDruk, Pozna, s [Fadaeva, Nikulin Fadaeva, O., Nikulin, A., Vinogradsky, V., 2002, Informal i Vinogradsky Economy of Rural Households. Restructuring of Family 2002] Networks and Strategies, w: Neef, R. (ed.), The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe, Ashgate, Alderhot, s [Gaczek 2006] [Walczak i Wiza 2007] Gaczek, W.M., 2006, Polaryzacja czy wyrównanie szans rozwoju gospodarczego w regionach Polski, w: Korenik, S., Wilk, K. (red.), Gospodarka - przestrze - rozwój, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu nr 1143, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wroc aw, s Walczak, K., Wiza, W.R., 2007, Designing Behaviour-rich Interactive Virtual Museum Exhibitions, w: Arnold, D., Niccolucci, F., Chalmers, A. (eds.), VAST The 8th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage. The 5th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage. Brighton, UK 2007, November 26-30, Eurographics Association, Aire-la- Villes, s

Zasady tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w systemie harwardzkim.

Zasady tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w systemie harwardzkim. Zasady tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w systemie harwardzkim. Zasady tworzenia przypisów bibliograficznych w systemie harwardzkim. - Pełne i dokładne opisy bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Kierunek:...... Specjalność:... PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY Wykonał: Promotor:...

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2011 roku ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (LICENCJACKIM/MAGISTERSKIM) NA WYDZIALE INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (LICENCJACKIM/MAGISTERSKIM) NA WYDZIALE INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ WYMAGANIA STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (LICENCJACKIM/MAGISTERSKIM) NA WYDZIALE INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1. WYMAGANIA REGULAMINOWE (na podstawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 83/2014. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim, licencjackim i magisterskim

UCHWAŁA nr 83/2014. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim, licencjackim i magisterskim UCHWAŁA nr 83/2014 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIAŁ EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIAŁ EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIAŁ EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ POZNAŃ 2012 STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ Praca licencjacka jest pracą kończącą pierwszy stopień

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYTYCZNE DLA STUDENTÓW

METODOLOGIA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYTYCZNE DLA STUDENTÓW METODOLOGIA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYTYCZNE DLA STUDENTÓW 1. PRACA JEST ORYGINALNYM I SAMODZIELNYM DZIEŁEM AUTORA. Student kończąc pracę podpisuje oświadczenie, iż pracę napisał samodzielnie i nie popełnił

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Strona:1/5 P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Strona:2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r. Regulamin dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli. 1. O dopłaty do czesnego mogą ubiegać się nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

PCPM Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PCPM Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej INFORMACJE TECHNICZNE I EDYTORSKIE DLA AUTORÓW Artykuły nadsyłane do czasopisma Pomoc Rozwojowa nie mogą być wcześniej publikowane, jak również uczestniczyć w postępowaniu kwalifikującym je do publikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH W KATEDRZE KULTURY FIZYCZNEJ I FIZJOTERAPII

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH W KATEDRZE KULTURY FIZYCZNEJ I FIZJOTERAPII PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH W KATEDRZE KULTURY FIZYCZNEJ I FIZJOTERAPII Biała Podlaska, 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Zasady redakcji

Bardziej szczegółowo

KONKURS SYMPOZJALNY NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKU GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA REGULAMIN

KONKURS SYMPOZJALNY NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKU GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA REGULAMIN KONKURS SYMPOZJALNY NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKU GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA organizowany przy okazji XXXII Sympozjum GAP I Edycja: Przedsiębiorczośd i rozwój regionalny REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia dotyczące realizacji i redakcji inżynierskiej pracy dyplomowej

Uwagi i zalecenia dotyczące realizacji i redakcji inżynierskiej pracy dyplomowej Uwagi i zalecenia dotyczące realizacji i redakcji inżynierskiej pracy dyplomowej Uwagi ogólne 1. Cel realizacji inżynierskiej pracy dyplomowej Praca dyplomowa jest zakończeniem studiów i ma dowieść, że

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE KONKURS SYMPOZJALNY DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE organizowany w ramach XLI Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna X Edycja Konkursu: Polska praca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przygotowania tekstu przez Autora

Szczegółowe zasady przygotowania tekstu przez Autora Szczegółowe zasady przygotowania tekstu przez Autora Artykuł powinien posiadać a) streszczenie w języku polskim (maks. 0,5 stronicy) b) słowa kluczowe (3-5) w języku polskim c) wstęp z wyraźnie określonym

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE TYLKO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW!!!!!!!!!!!!

PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE TYLKO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW!!!!!!!!!!!! PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE TYLKO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW!!!!!!!!!!!! Studenci zobowiązani są dostarczyć przed egzaminem dyplomowym następujące dokumenty: - 3 egzemplarze pracy dyplomowej (drukowane

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. 1 Celem ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo