UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ POZNA 2012

2 STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ Praca licencjacka jest prac ko cz pierwszy stopie studiów (zawodowych). Jej tre powinna by zgodna z standardami oraz programami nauczania realizowanymi na kierunkach: Ekonomia, Finanse i rachunkowo oraz Polityka spo eczna. I STANDARDY MERYTORYCZNE 1. Temat i tre pracy licencjackiej powinny by zgodne z kierunkiem studiów, katedr, w której powsta a praca oraz wiod cym tematem seminarium licencjackiego. 2. Praca licencjacka mo e mie charakter: Przegl du, czyli omówienia opisywanego problemu w oparciu o najnowsz literatur krajow i zagraniczn, studium przypadku, analizy wybranego problemu, raportu z bada sonda owych, projektu. 3. Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukszta towa u studenta umiej tno ci: identyfikowania problemów badawczych, ich prezentacji i sposobów ich rozwi zywania, wyszukania i samodzielnej analizy literatury przedmiotu, wyszukiwania informacji w ró nych ród ach, stosowania naukowego warsztatu badawczego, wykorzystania przy rozwi zywaniu problemu wiedzy zdobytej na studiach licencjackich, formu owania i uzasadniania w asnych tez oraz opinii, poprawnego pos ugiwania si j zykiem polskim.

3 II STANDARDY FORMALNE 1. Strona tytu owa pracy licencjackiej powinna by zgodna z do czonym wzorem (zob. za cznik). Tytu pracy powinien by tak e podany w j zyku angielskim. 2. Spis tre ci nale y stosowa nast puj cy podzia : Rozdzia I tytu rozdzia u: 1. Tytu podrozdzia u 1.1. tytu podrozdzia u 1.2. tytu podrozdzia u Spis tre ci powinien by podany tak e w j zyku angielskim. 3. Wst p pracy powinien zawiera : - zarys ogólnego t a badanej problematyki, - przes anki wyboru tematu pracy, - okre lenie celu i zakresu pracy, - wskazanie metod badawczych, - ogóln informacj o zawarto ci poszczególnych rozdzia ów pracy, - zwi charakterystyk wykorzystanej literatury przedmiotu i materia ów ród owych. 4. Praca licencjacka powinna sk ada si z trzech rozdzia ów; Liczby: dwu-, trzy- i czterocyfrowe piszemy w tek cie cznie (np. 4356), natomiast pocz wszy od liczb pi ciocyfrowych stosujemy odst p co trzy cyfry, licz c od prawej strony (np , ). W zapisie u amków dziesi tnych stosujemy przecinek, a nie kropk (np. 12,23). Tabele: zamieszczamy w tek cie b na ko cu pracy jako aneks. Tytu tabeli umieszczamy nad ni, za ród o pod tabel (zob. za cznik). Wszystkie tabele musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy. Rysunki, wykresy i schematy: zamieszczamy w tek cie, za tytu i ród o umieszczamy pod rysunkiem/wykresem/schematem (zob. za cznik). Wszystkie rysunki/wykresy /schematy musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy.

4 Kwestionariusz ankiety: zamieszczamy w aneksie. Przypisy: numeracja przypisów w ka dym rozdziale rozpoczynaj si od 1. Nie ma jednej numeracji w obr bie ca ej pracy. 5. W zako czeniu pracy licencjackiej powinny by zawarte wnioski dotycz ce ca ej pracy. 6. Spis cytowanych publikacji (bibliografia) w kolejno ci alfabetycznej, musi by zgodny z wymogami opisu bibliograficznego przedstawionego w za czniku do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia roku dotycz cego Zasad tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii za cznikowej na UEP (zob. za cznik). 7. Bibliografia pracy zawiera: - spis publikacji zwartych i artyku ów; - wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych róde pierwotnych (np. raporty); - wykaz artyku ów prasowych; - wykaz róde internetowych (z dat publikacji oraz dat dost pu) 8. Praca zawiera tak e: - wykaz tabel; - wykaz rysunków i wykresów (schematów, map, zdj, itp.); - wykaz za czników (aneks). 9. Zalecana obj to pracy stron. III STANDARDY EDYTORSKIE 1. Praca licencjacka powinna by wydrukowana na arkuszu formatu A4 (dwustronnie, za wyj tkiem strony tytu owej i o wiadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy). 2. Czcionka: Times New Roman. 3. Wielko czcionki podstawowej: 12 pkt. Przypisy, tabele, rysunki, schematy: 10 pkt. 4. Odst p mi dzy wierszami: 1,5 wiersza 5. Marginesy: górny 2,5 cm dolny 2,5 cm

5 lewy 3,5 cm, prawy 1,6 cm 6. Nale y stosowa wyjustowanie tekstu (do obu marginesów). 7. Ka dy akapit nale y rozpocz wci ciem 0,5 cm. 8. Wszystkie strony pracy s ponumerowane, a numer znajduje si u do u w rodku strony. 9. Przypisy bibliograficzne nale y zapisywa w systemie harwardzkim zgodnie z za cznikiem do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia r. (patrz za cznik). 10. Do pracy powinna by do czona (przyklejona na odwrocie strony tytu owej) p yta CD (w papierowej kopercie) z elektronicznym zapisem tre ci pracy wed ug nast puj cej zasady: a) tekst pracy zapisany w jednym pliku w formacie PDF i nazwie rozpoczynaj cej si od nazwiska autora, nast pnie bez spacji cyfry identyfikuj cej numer albumu autora i dalej bez spacji skrótowe okre lenie rodzaju pracy - lic. (np. kowalski18865lic.) b) na p ycie CD wraz z wy ej opisanym plikiem powinien zosta zapisany katalog o nazwie zapas a w nim powinien by raz jeszcze zapisany ten e plik; c) yta powinna by do czona do jednego egzemplarza pracy, trafiaj cego do archiwum; d) na kopercie powinny znale si nast puj ce informacje: imi i nazwisko autora, tytu pracy licencjackiej, wydzia, kierunek i specjalno studiów, rok uko czenia studiów oraz nazwisko promotora. 11. wiadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej umieszczone bezpo rednio po stronie tytu owej (do czona jako strona pracy). 12. Do pracy powinien by do czony wydruk z Systemu Plagiat, podpisany przez promotora oraz osob wprowadzaj prac do systemu. 13. Praca powinna by z ona w dziekanacie w trzech egzemplarzach, a na jednym powinna znajdowa si adnotacja promotora: Przyjmuj prac licencjack i potwierdzam, e jej tre jest zgodna z zapisem elektronicznym na za czonej p ycie CD oraz data i podpis promotora.

6 STANDARDY PRACY MAGISTERSKIEJ Praca magisterska jest prac ko cz drugi stopie studiów. Jej tre powinna by zgodna z standardami oraz programami nauczania realizowanymi na kierunkach: Ekonomia, Finanse i rachunkowo oraz Polityka spo eczna. I STANDARDY MERYTORYCZNE 1. Temat i tre pracy magisterskiej powinny by zgodne z kierunkiem studiów, katedr, w której powsta a praca oraz wiod cym tematem seminarium magisterskiego. 2. Praca magisterska mo e mie charakter: systematyzuj cy przedstawienie i omówienie pogl dów ekonomicznych, e szczególnym zaakcentowaniem ró nic w podej ciu do analizowanej problematyki w literaturze polskiej i zagranicznej; badawczy przeprowadzenie w asnych bada empirycznych, ich opis oraz prezentacja wykrytych zale no ci oraz nowych zjawisk i procesów; projektowy analiza dotychczasowych rozwi za ; zaproponowanie nowych lub modyfikacja istniej cych metod post powania; 3. Praca magisterska powinna koncentrowa si na opisie badanych zjawisk i procesów ekonomicznych oraz szczegó owym opisie uzyskanych wyników bada. 4. Przygotowanie pracy magisterskiej powinno ukszta towa u studenta umiej tno ci: oceny przydatno ci oraz wykorzystanie dorobku teoretycznego i bada naukowych do rozwi zania problemu badawczego, wykorzystania literatury z dziedzin koresponduj cych z tematyk pracy magisterskiej, wykorzystania naukowych metod badawczych, oceny wiarygodno ci róde ró norodnych informacji wykorzystywanych w pracy, prawid owego diagnozowania zjawisk gospodarczych (regionalnych, krajowych, globalnych), zaproponowania nowych (lub modyfikacja istniej cych) rozwi za, przeprowadzenia wywodu naukowego,

7 precyzyjnego i zrozumia ego formu owania wniosków z przeprowadzonych bada. II STANDARDY FORMALNE 1. Strona tytu owa pracy magisterskiej powinna by zgodna z do czonym wzorem (zob. za cznik). Tytu pracy powinien by tak e podany w j zyku angielskim. 2. Spis tre ci nale y stosowa nast puj ce : Rozdzia I tytu rozdzia u: 1.Tytu podrozdzia u 1.1. Tytu podrozdzia u 1.2. Tytu podrozdzia u Spis tre ci powinien by podany tak e w j zyku angielskim. 3. Wst p pracy powinien zawiera : - zarys ogólnego t a badanej problematyki, - przes anki wyboru tematu pracy, - okre lenie celu i zakresu pracy, - wskazanie metod badawczych, - ogóln informacj o zawarto ci poszczególnych rozdzia ów pracy, - zwi charakterystyk wykorzystanej literatury oraz materia ów ród owych. 4. Praca magisterska powinna sk ada si z czterech rozdzia ów. Cze literaturowa powinna stanowi nie wi cej ni po ow pracy. Liczby: dwu-, trzy- i czterocyfrowe piszemy w tek cie cznie (np. 1234), natomiast pocz wszy od liczb pi ciocyfrowych stosujemy odst p co trzy cyfry, licz c od prawej strony (np , ). W zapisie u amków dziesi tnych w j. polskim stosujemy przecinek, nie kropk (np. 2,53). Tabele: zamieszczamy w tek cie b na ko cu pracy jako aneks. Tytu tabeli umieszczamy nad ni, za ród o pod tabel (zob. za cznik). Wszystkie tabele musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy.

8 Rysunki, wykresy i schematy: zamieszczamy w tek cie, za tytu i ród o umieszczamy pod rysunkiem/wykresem/schematem (zob. za cznik). Wszystkie rysunki/wykresy/ schematy musz by ponumerowane. Nale y stosowa numeracj ci w ramach ca ej pracy. Kwestionariusz ankiety: zamieszczamy w aneksie. Przypisy: numeracja przypisów w ka dym rozdziale rozpoczynaj si o 1. Nie ma jednej numeracji w obr bie ca ej pracy. 5. W zako czeniu pracy powinny by zawarte wnioski dotycz ce ca ej pracy magisterskiej (tak e cz ci literaturowej). 6. Spis cytowanych publikacji w kolejno ci alfabetycznej, (bibliografia) musi by zgodny z wymogami opisu bibliograficznego przedstawionego w za czniku do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia roku dotycz cego Zasad tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii za cznikowej na UEP (zob. za cznik). 7. Bibliografia zawiera: - spis publikacji zwartych i artyku ów; - wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych róde pierwotnych (np. raporty); - wykaz artyku ów prasowych; - wykaz róde internetowych (z dat publikacji oraz dat dost pu). 8. Praca magisterska zawiera tak e: - wykaz tabel; - wykaz rysunków (schematów, map, zdj, itp.); - wykaz za czników (aneks). 9. Zalecana obj to pracy magisterskiej: stron. III STANDARDY EDYTORSKIE 1. Praca magisterska powinna by wydrukowana na arkuszu formatu A4 (dwustronnie, za wyj tkiem strony tytu owej i o wiadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy). 2. Czcionka: Times New Roman.

9 3. Wielko czcionki podstawowej: 12 pkt. Przypisy, tabele, rysunki, schematy: 10 pkt. 4. Odst p mi dzy wierszami: 1,5 wiersza 5. Marginesy: górny 2,5 cm dolny 2,5 cm lewy 3,5 cm, prawy 1,6 cm 6. Nale y stosowa wyjustowanie tekstu (do obu marginesów). 7. Ka dy akapit nale y rozpocz wci ciem 0,5 cm. 8. Wszystkie strony pracy s ponumerowane, a numer znajduje si u do u w rodku strony. 9. Przypisy bibliograficzne nale y zapisywa w systemie harwardzkim zgodnie z za cznikiem do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora UEP z dnia r. (patrz za cznik). 10. Do pracy magisterskiej powinna by do czona (przyklejona na odwrocie strony tytu owej) p yta CD (w papierowej kopercie) z elektronicznym zapisem tre ci pracy wed ug nast puj cej zasady: a. tekst pracy zapisany w jednym pliku w formacie PDF i nazwie rozpoczynaj cej si od nazwiska autora, nast pnie bez spacji cyfry identyfikuj cej numer albumu autora i dalej bez spacji skrótowe okre lenie rodzaju pracy (mgr), np. kowalski18865mgr. b. na p ycie CD wraz z wy ej opisanym plikiem powinien zosta zapisany katalog o nazwie zapas a w nim powinien by raz jeszcze zapisany ten e plik; c. yta powinna by do czona do jednego egzemplarza pracy, trafiaj cego do archiwum; d. na kopercie powinny znale si nast puj ce informacje: imi i nazwisko autora, tytu pracy magisterskiej, wydzia, kierunek i specjalno studiów, rok uko czenia studiów oraz nazwisko promotora. 11. wiadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej umieszczone bezpo rednio po stronie tytu owej (do czona jako strona pracy).

10 12. Do pracy powinien by do czony wydruk z Systemu Plagiat, podpisany przez promotora oraz osob wprowadzaj prac do systemu. 13. Praca powinna by z ona w dziekanacie w trzech egzemplarzach, a na jednym powinna znajdowa si adnotacja promotora o przyj ciu pracy: Przyjmuj prac magistersk i potwierdzam, e jej tre jest zgodna z zapisem elektronicznym na za czonej p ycie CD oraz data i podpis promotora.

11 Przyk adowa tabela: Tabela nr 1. Konsumpcja wybranych artyku ów spo ywczych w Polsce w latach Chleb Mi so Mleko Cukier ka Mas o ród o: Rocznik Statystyczny GUS 2011 Przyk adowy wykres: Wykres nr 1. Tytu wykresu ród o: opracowanie w asne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2011

12 Przyk adowy rysunek Rysunek nr 1. Tytu rysunku ród o: opracowanie w asne na podstawie.

13 Imi i nazwisko Tytu pracy Tytu pracy w j zyku angielskim Praca licencjacka/praca magisterska Promotor: Kierunek: Specjalno : Katedra:

14 Pozna 2012 Za cznik Pozna, dnia Imi i nazwisko Wydzia Kierunek WIADCZENIE wiadczam, e z ona praca dyplomowa magisterska / licencjacka/in ynierska 1 pt... zosta a napisana przeze mnie samodzielnie. Równocze nie informuj, ze praca dyplomowa nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83). Praca dyplomowa nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie by a wcze niej przedmiotem innych procedur zwi zanych z uzyskaniem dyplomów lub tytu ów zawodowych wy szych uczelni. Tre ci zawarte w 3 egzemplarzach pracy dyplomowej w formie papierowej oraz w egzemplarzu w formie elektronicznej s jednobrzmi ce. Podpis 1 Niew a ciwe skre li

15 Za cznik do Zarz dzenia nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2011 roku ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZA CZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Znaczenie podstawowych terminów Przypisy - to krótkie notki i obja nienia autora odnosz ce si do wskazanych wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu. Wskazuj ród o pochodzenia okre lonych danych, pogl dów, cytatów. Mog tak e spe nia funkcj polemiczn, obja niaj, ilustruj lub uzasadniaj szczegó owo (poza tekstem w ciwym) postawion w pracy tez. Przywo ywanie cudzych my li w oryginalnym brzmieniu lub parafrazowanie ich bez udokumentowania tego w formie przypisu stanowi naruszenie prawa i traktuje si jako plagiat. Przypisy bibliograficzne - to notki wskazuj ce wykorzystane ród a i opracowania; zawieraj opisy bibliograficzne dokumentów, z których pochodz informacje lub cytaty zawarte w tek cie. Opis bibliograficzny - to uporz dkowany zespó danych o dokumencie (ksi ce, artykule itp.), s cy do jego identyfikacji. Bibliografia - uporz dkowany spis dokumentów (ksi ek, artyku ów z czasopism itp.) wybranych wed ug pewnych kryteriów, sporz dzony wed ug okre lonych zasad oraz spe niaj cy okre lone zadania informacyjne. Bibliografia za cznikowa - to wykaz dokumentów (drukowanych i elektronicznych) wykorzystanych przez autora przy pisaniu pracy. Zawiera opisy bibliograficzne cytowanych lub zwi zanych z tematem publikacji uszeregowane w okre lonej kolejno ci. II. Przypisy bibliograficzne w systemie harvardzkim 1. Przypisy bibliograficzne w systemie harvardzkim polegaj na powo ywaniu si na dane ród o bezpo rednio w tek cie pracy, bez podawania jego pe nego opisu

16 bibliograficznego w dolnej cz ci stron (dok adne i pe ne opisy bibliograficzne wykorzystanych róde umieszcza si tylko w bibliografii za cznikowej na ko cu pracy). Uwaga! Inne przypisy, np. polemiczne, umieszcza si tradycyjnie u do u strony. 2. Przypisy bibliograficzne w systemie harvardzkim umieszcza si bezpo rednio po cytacie lub w innym miejscu wymagaj cym wskazania róde w formie skróconej informacji bibliograficznej - podaj c w nawiasach kwadratowych: nazwisko autora, ewentualnie: wspó autorów, redaktora lub pierwsze s owa tytu u ród a (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), rok wydania publikacji, oraz ewentualnie numer strony lub numery stron (w zale no ci od kontekstu), na które powo uje si autor pracy. Mimo optymizmu rz du wydaje si, e poparcie dla reformy rz du systematycznie maleje [Kowalski 1999]. Grupa strategiczna sk ada si z rywalizuj cych ze sob firm, które maj podobne podej cie do prowadzenia walki konkurencyjnej na danym rynku [Porter 2006, s. 197]. Na wspó czesnym rynku, przede wszystkim z racji jego dynamiki, coraz wi ksze znaczenie przypisuje si antycypowaniu zmian i wyprzedzaniu pod tym wzgl dem konkurencji [Albarran 2004, s ]. Poni ej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka najciekawszych rozwi za [Europa 2010]. Rekonstruuj c i podsumowuj c obszerne rozwa ania na ten temat, prowadzone w literaturze [Luka konkurencyjna 2002, s ], mo na stwierdzi, e schemat analityczny to narz dzie badawcze polegaj ce - w prostszym uj ciu - na okre leniu istotnych cech lub zmiennych opisuj cych dane zjawisko, proces lub okre lon kategori teoretyczn, albo - w bardziej skomplikowanym uj ciu - oznaczaj ce dodatkowo, oprócz identyfikacji zmiennych, okre lenie obszaru. Wed ug S ownika ekonomii PWN [Black 2008, s. 32] biznes jest terminem zbiorczym, okre laj cym wszystkie formy dzia alno ci gospodarczej (produkcyjnej, us ugowej, handlowej) i ukierunkowanej na osi gni cie zysku. 3. Dane bibliograficzne kilku omawianych jednocze nie publikacji nale y oddziela rednikami. Przyk ad: Jedn z liczniejszych jest dynamicznie rozwijaj ca si grupa opracowa dotycz cych nadmorskiej przestrzeni turystycznej [Wall 1971; Gormsen 1981; Pearce 1985; Smith 1992]. 4. Sposób podawania danych bibliograficznych w przypisie zale y od kontekstu: je eli ze zdania lub akapitu, po którym nale oby umie ci przypis, jasno wynika, na czyje dzie o nast puje powo anie (w tek cie pojawia si nazwisko autora), wystarczy ograniczy zawarto odsy acza do roku publikacji oraz ewentualnie numeru strony. Wed ug Beckera [1990] w teorii ekonomicznej wa na jest racjonalno odnosz ca si do ca ego rynku, a nie do poszczególnych gospodarstw domowych.

17 M. Obr balski [1998, s. 25] stoi na stanowisku, e kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, powiatu czy gminy wymaga podj cia kompleksowych dzia w kierunku zwi kszenia identyfikacji danej jednostki terytorialnej w otoczeniu". 5. Je eli dana publikacja ma dwóch autorów, podaje si oba nazwiska, cz c je spójnikiem i". Przyk ad: Te dane równie powinny by uwzgl dniane w ocenie innowacyjno ci przedsi biorstwa [Kwiatkowski i Wasilewski 1998, s ]. Podobnie nale y post pi w przypadku trzech autorów, przy czym spójnik i" stawia si przed ostatnim nazwiskiem. Przyk ad: Innowacje wcale nie musz by kopiowane i wch aniane [Lachowski, Szambela czyk i Wo niak 2009, s ]. 6. Je eli autorów jest wi cej ni trzech, podaje si tylko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu i in.". Jednocze nie podkre lano, e wnioski uzyskane na podstawie tych modeli powinny mie prze enie na decyzje na poziomie mikroekonomicznym [Fujita i in. 1999]. W zwi zku z tym, sieci traktowane s przez niektórych jako trzecia mo liwa forma koordynacji ycia gospodarczego, obok rynku i hierarchii [Thompson i in. 1993, s. 1-19], w szczególno ci jako forma po rednia mi dzy rynkiem a hierarchi Williamsona [Thorelli 1986; Jarillo 1998]. 7. Je eli kilka wykorzystywanych w pracy dokumentów ma autorów o tym samym nazwisku i ten sam rok wydania, rozró nia si je za pomoc pierwszych liter imion autorów. Przyk ad: [Nowak A. 2003; Nowak W. 2003] 8. Je eli powo ujemy si na kilka publikacji jednego autora opublikowanych w tym samym roku, po roku wydania nale y doda (bez spacji) kolejne ma e litery, np. 1991a, 1991b; oznaczenia te powtarza si wówczas w bibliografii zamieszczonej po tek cie g ównym. Maki [2007a] przekonuj co pokazuje, e imperializm ekonomii, podobnie jak opisany wcze niej proces unifikacji teorii wewn trz ekonomii, mo e by uzasadniony metodologicznie jako realizacja znanego z filozofii nauk przyrodniczych idea u unifikacji nauki (jedno ci nauki) [Strawi ski 1997; Maki 2001]. W sytuacji, kiedy wydaje si, e na temat uwarunkowa i perspektyw wzrostu gospodarczego zosta o powiedziane je li nie wszystko, to nadzwyczaj du o - tak e odno nie do Polski [P owiec i in. 2001; Ko odko 2002a, 2002b; Owsiak i in. 2002; Noga 2004] - warto raz jeszcze zastanowi si nad pewnymi aspektami tego fundamentalnego dla funkcjonowania i rozwoju spo ecze stwa fenomenu.

18 9. Je li dokonujemy bezpo redniego cytatu z cudzej pracy, powinien on by dok adnie oznaczony za pomoc cudzys owu; w takim wypadku nale y tak e wskaza numer strony, z której pochodzi cytowany tekst. Nawet bardzo impulsywni kupuj cy nie kupuj na ka de zawo anie swoich impulsów" [Rook i Fisher 1995, s. 306]. Numer strony mo na wskazywa tak e wtedy, gdy nie dokonujemy bezpo redniego cytatu, a jedynie w asnymi s owami opisujemy my l autora, jednak nie jest to konieczne. 10. Je li powo ujemy si na pozycj, której co prawda nie czytali my, ale która by a zacytowana w innej, czytanej przez nas publikacji, nie mo na powo ywa si na tego pierwszego autora, lecz jedynie na autora publikacji, któr mamy. Przyk ad: Wed ug Shapiro [za: Bellenger, Robertson i Hirschman 1978, s. 15] nie ma czego takiego jak grupa produktów impulsywnych, bo praktycznie ka da rzecz mo e by kiedy przedmiotem impulsywnego zakupu dla okre lonego konsumenta". 11. Kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje si najcz ciej w kolejno ci chronologicznej lub w innej kolejno ci, w zale no ci od kontekstu. Powsta o co prawda sporo analiz opisuj cych przebieg oraz g ówne rezultaty imperializmu ekonomii [Tullock i McKenzie 1975; Stigler 1984; Hirschleifer 1985; Lazear 2000; Bowmaker 2005], jednak, z wyj tkiem dwóch odosobnionych prac [Fine 1999; Amadae 2003], nie ma takich, które próbowa yby wyja nia historyczne przyczyny tego zjawiska [Maki 2007a, s. 4]. Maki [2007a] przekonuj co pokazuje, e imperializm ekonomii, podobnie jak opisany wcze niej proces unifikacji teorii wewn trz ekonomii, mo e by uzasadniony metodologicznie jako realizacja znanego z filozofii nauk przyrodniczych idea u unifikacji nauki (jedno ci nauki) [Maki 2001; Strawi ski 1997]. Gdy zachodzi potrzeba powo ania si na prace kilku autorów pochodz ce z ró nych lat, aby unikn konieczno ci powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska z kolejnymi datami, szereguje si prace chronologicznie w obr bie poszczególnych autorów. Przyk ad: Przez wi ksz cz tego okresu, mniej wi cej do lat 80. XX w., wp yw ten by jednostronny - ekonomia na ladowa a, parafrazowa a lub absorbowa a ró ne elementy nauk twardych": ich metody i standardy badawcze, rezultaty naukowe, zwi zane z nimi pogl dy filozoficzne itp. [Mirowski 1989, 2002; Weintraub 2002; Hands 2006]. 12. Je li powo ujemy si na opracowania, raporty, dane statystyczne przygotowane przez organizacje, instytucje itp., które nie maj podanych autorów (lub redaktorów), zamiast autora podaje si nazw tych organizacji. Zauwa alna jest tak e wysoka dynamika w zakresie ochrony zdrowia oraz higieny osobistej - podane przez G ówny Urz d Statystyczny (GUS) warto ci cenowe dla tych towarów i us ug w 2009 r. by y wy sze ni rok wcze niej [GUS 2010].

19 W ten sposób, w ocenie wi kszo ci obserwatorów i opiniotwórczych instytucji zako czy a si faza nadzwyczajnie niskich realnych stóp procentowych [International Financial Statistics 2006]. III. Bibliografia za cznikowa w systemie harvardzkim 1. Bibliografia za cznikowa w systemie harvardzkim zawiera wykaz wy cznie tych publikacji, na które autor powo uje si w tek cie pracy. 2. Podstawowym ród em danych zawartych w opisie bibliograficznym jest powo ywany dokument. Preferowanym ród em danych w dokumencie jest karta (strona) tytu owa lub jej odpowiednik (np. etykieta na dokumencie d wi kowym itp.). Je eli w dokumencie brak karty tytu owej i jej odpowiednika, dopuszcza si przyjmowanie niezb dnych danych z innego ród a, takiego jak ok adka lub opakowanie itp. Dla dokumentów elektronicznych ród em danych jest ekran, na którym wy wietlony jest tytu ; je li brak takiego ekranu, mo na przejmowa dane z dokumentacji towarzysz cej lub opakowania. 3. Opisy bibliograficzne szereguje si w uk adzie alfabetycznym wed ug nazwisk autorów lub wed ug tytu ów publikacji (gdy nie ma podanego autora/redaktora/instytucji sprawczej); nie nale y numerowa poszczególnych pozycji bibliograficznych. 4. Pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego powinno by nazwisko i inicja imienia autora, bezpo rednio po nim nale y poda rok wydania publikacji, a nast pnie dalsze elementy opisu. 5. Prace jednego autora podaje si wed ug daty wydania, od najstarszych do najnowszych. Przyk ad: Dobrzy ska, T., 1991,... Dobrzy ska, T., 1996a,... Dobrzy ska, T., 1996b,... Dobrzy ska, T., 2003,. W przypadku powtarzania si roku wydania, tytu y poszczególnych publikacji szereguje si alfabetycznie. Przyk ad: Dobrzy ska, T., 1996a, Granice... Dobrzy ska, T., 1996b, Wska niki Je eli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym wspó autorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna si od tego samego nazwiska), wówczas: najpierw podaje si prace napisane samodzielnie przez tego autora, a nast pnie prace jego wspó autorstwa. Przyk ad: Nowak, T., 2001,... Nowak, T., Kowalski, T., 1998, W pracach zbiorowych - nale y podawa jako pierwszy element opisu nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red.".

20 Gawron, I. (red.), 1996, Kodeks post powania cywilnego, Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowej, Pozna. Dowgia o, Z. (red.), 1998, S ownik ekonomiczny przedsi biorcy, Poltext, Warszawa. 8. W opisach publikacji wydanych za granic obowi zuje pisownia skrótów okre le typu redaktor, wydanie, numer, wolumin itp. w j zyku tekstu. Opis Opis publikacji Opis Opis publikacji napisanej po publikacji publikacji napisanej po angielsku napisanej po napisanej po polsku niemiecku francusku Redaktor red. ed. lub eds. (gdy Red. red. jest dwóch lub wi cej redaktorów) Wydanie wyd. 2 wyd. 2nd ed. 3rd ed. 2 Aufl. 2e ed. 3e ed. 3 4th ed. itd. 3 Aufl. Wolumin vol. vol. Vol. vol. Numer Nr no. Nr. no 9. Opis bibliograficzny ksi ki - wymagane elementy opisu:

21 nazwisko autora, inicja imienia, rok wydania, tytu dzie a. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w j zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), nazwisko t umacza, numer wydania (podaje si, je li jest inne ni pierwsze, do oznaczenia numeru wydania stosuje si liczby arabskie), wydawnictwo, miejsce wydania. Przypis Bibliografia Jeden autor [Fedorowicz 1994] Fedorowicz, Z., 1994, Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa. Dwóch [Bie i Sokó 1998] Bie, W., Sokó, H., 1998, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa. autorów Trzech [Ostasiewicz, Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, Z., 2006, Statystyka. autorów Rusnak i Siedlecka Elementy teorii i zadania, wyd. 6 popr., Wydawnictwo 2006] Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc aw. Powy ej [Cooper i in. 1993] Copper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Wanhill, S., 1993, trzech Tourism Principles and Practice Pitman Publishing, Springer, autorów Berlin. umaczenie [Stiglitz i Charlton Stiglitz, J.E., Charlton, A., 2006, Fair Trade. Szansa dla 2006] wszystkich, t um. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Brak autora [Networking Networking Essentials Plus, 2009, Microsoft Press, Redmond, (lub Essentials PlusWashington. redaktora) 2009] Je eli roku wydania nie mo na okre li na podstawie ród a, zaleca si w jego miejsce podanie daty copyright", daty druku lub przypuszczalnej daty wydania. Przypis Bibliografia Copyright [Wróblewski Wróblewski, P., cop. 2005, Zarz dzanie projektami informatycznymi, Helion, Gliwice. 2005] Przypuszczaln [Banachowicz, Banachowicz, E., Nowak, J., Starkowski, M.T., ca 1994, y rok wydania Nowak i Franchising, czyli Klucz do przysz ci, Business Press, Starkowski 1994] Warszawa. Druk [Wodarski 2010] Wodarski, K., druk 2010, Zarz dzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie w gla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki skiej, Gliwice. 10. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (ksi ki pod redakcj ) - wymagane elementy opisu: nazwisko redaktora, inicja imienia redaktora (red.), rok wydania, tytu dzie a. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w j zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), nazwisko t umacza, numer wydania (podaje si, je li jest inne ni pierwsze, do oznaczenia numeru wydania stosuje si liczby arabskie), wydawnictwo, miejsce wydania.

22 Przypis Bibliografia Jeden redaktor [Somer 1995] Trzech redaktorów Somer, J. (red.), 1995, Ustawa o ochronie i kszta towaniu rodowiska. Komentarz, Wydawnictwo Prawo Ochrony rodowiska, Wroc aw. [Maki 2002] Maki, U. (ed.), 2002, Fact and Fiction in Economics. Realism, Models and Social Construction, Cambridge University Press, Cambridge. [Kay-Enders 1996] Kay-Enders, B. (Red.), 1996, Marketing und Ethik. Grundlagen, Determinanten, Handlungsempfehlungen, Deutsche Marketing- Vereinigung, Wiesbaden. [Plan on 2002] Plan on, B. (red.), 2002, L'interculturel, marketing et management, 3e ed., l'hermes, Lyon. [Davis, Marciano i Davis, J., Marciano, A., Runde, J. (eds.), 2005, Elgar Runde 2005] Companion to Economics and Philosophy, Edward Elgar, Cheltenham. 11. Opis bibliograficzny rozdzia u/artyku u w pracy zbiorowej (ksi ce pod redakcj ) - wymagane elementy opisu: nazwisko autora, inicja imienia, rok wydania, tytu rozdzia u/artyku u. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), w: nazwisko redaktora, inicja imienia (red.), tytu pracy zbiorowej. podtytu (napisane kursyw, wyrazy tytu u i podtytu u w j zyku angielskim, z wyj tkiem spójników i przyimków, zaczynamy wielkimi literami), wydawnictwo, miejsce wydania, strony. Przypis Bibliografia Jeden autor [Stefa ska 2001] Stefa ska, M., 2001, Wizerunek przedsi biorstwa, w: Mruk, H. (red.), Marketing. Nowo ci i trendy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna, s Dwóch autorów Trzech autorów Artyku zeszycie naukowym Materia y konferencji w z [Stryjakiewicz Wajda 2006] i Stryjakiewicz, T., Wajda, J., 2006, Funkcjonowanie jednostek sektora badawczo-rozwojowego w wietle za RIS "Innowacyjna Wielkopolska", w: Gaczek, M., Stryjakiewicz, T. (red.), System Innowacji w Wielkopolsce - podsumowanie 2-letniego okresu wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji, TotalDruk, Pozna, s [Fadaeva, Nikulin Fadaeva, O., Nikulin, A., Vinogradsky, V., 2002, Informal i Vinogradsky Economy of Rural Households. Restructuring of Family 2002] Networks and Strategies, w: Neef, R. (ed.), The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe, Ashgate, Alderhot, s [Gaczek 2006] [Walczak i Wiza 2007] Gaczek, W.M., 2006, Polaryzacja czy wyrównanie szans rozwoju gospodarczego w regionach Polski, w: Korenik, S., Wilk, K. (red.), Gospodarka - przestrze - rozwój, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu nr 1143, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wroc aw, s Walczak, K., Wiza, W.R., 2007, Designing Behaviour-rich Interactive Virtual Museum Exhibitions, w: Arnold, D., Niccolucci, F., Chalmers, A. (eds.), VAST The 8th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage. The 5th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage. Brighton, UK 2007, November 26-30, Eurographics Association, Aire-la- Villes, s

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo