I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO)"

Transkrypt

1 I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne Obszar kształcenia: W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Poziom kształcenia (studiów): I stopień Profil kształcenia: praktyczny SYMBOL EKK K1P_W01 K1P_W02 K1P_W03 K1P_W04 K1P_W05 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) WIEDZA Zna prawidłową budowę organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów. Opisze układy: krążenia, oddechowy,pokarmowy, moczowo-płciowy, nerwowy, dokrewny, ruchu i mięśniowy. Objaśni budowę narządu zmysłu. Zna i rozumie podstawowe przemiany metaboliczne:homeostazę, regulację zarówno wodnoelektrolitową jak i kwasowo- zasadową na poziomie komórkowym, narządowym i ogólnoustrojowym Zna fizjologiczne funkcje organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów Wykazuje znajomość zaburzeń w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem Zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* M1_W01, M1_W02 M1_W01, M1_W02 M1_W01, M1_W02 M1_W04, M1_W05 K1P_W06 Rozumie problemy wynikające z niepełnosprawności, kalectwa i choroby przewlekłej M1_W04

2 K1P_W07 Rozumie uwarunkowania psycho-społeczne zdrowia i choroby M1_W04 K1P_W08 Zna aspekty prawne związane z postępowaniem z chorymi psychiatrycznie M1_W05, M1_W08 K1P_W09 Zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia K1P_W10 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, M1_W05 K1P_W11 Zna i rozumie mechanizmy działania określonych grup leków, wytłumaczy ich wzajemne interakcje M1_W05 K1P_W12 Zna metody ograniczania i leczenia bólu, M1_W05 K1P_W13 Zna zasady dekontaminacji M1_W07 K1P_W14 Posiada wiedzę na temat czynników masowego rażenia (promieniowania, skażenia chemicznego, biologicznego) i ich skutków, M1_W05 K1P_W15 Zna zasady promocji i edukacji zdrowotnej, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia M1_W06, M1_W010, K1P_W16 Zna czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia M1_W04, M1_W06 K1P_W17 Posiada wiedzę na temat mechanizmów wywołujących stres i znajomość jego objawów oraz sposobów wsparcia psychologicznego pacjenta M1_W04 K1P_W18 Zna metody oceny podstawowych funkcji życiowych człowieka M1_W02, K1P_W19 Zna postawy immunologii, epidemiologii i zapobiegania chorobom M1_W06 K1P_W20 K1P_W21 Rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych Wymieni wskazania do leczenia w oddziale torakochirurgicznym oraz zna specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w torakochirurgii M1_W09

3 K1P_W22 K1P_W23 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach klatki piersiowej, kręgosłupa, brzucha oraz kończyn górnych i dolnych Wymieni wskazania do leczenia w oddziale kardiologii i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w kardiologii K1P_W24 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach szczękowo-twarzowych K1P_W25 Zna zasady i wskazania do leczenia hiperbarycznego, M1_W05 K1P_W26 K1P_W27 K1P_W28 Zna objawy zespołu dziecka maltretowanego, mobbingu oraz przemocy a także sposób postępowania, w różnych etapach życia człowieka Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych urazach głowy ze szczególnym uwzględnieniem urazów czaszkowo-mózgowych Zna objawy i postępowanie w najczęściej występujących stanach zagrożenia życia i zdrowia w neurologii K1P_W29 Wymieni objawy zagrożenia życia u pacjenta z uwzględnieniem swoistości wieku K1P_W30 Scharakteryzuje patofizjologię i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych K1P_W31 K1P_W32 Zna prawa pacjenta i formułuje zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego Zna podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby oraz zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata M1_W05 M1_W04, M1_W09 K1P_W33 Zna zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE M1_W09 K1P_W34 Zna podstawy organizacji narodowego systemu zdrowia w Polsce M1_W09 K1P_W35 Zna podstawowe źródła finansowania opieki zdrowotnej M1_W09

4 K1P_W36 Opisuje istotę, strategię i mechanizmy negocjowania w organizacji M1_W05 K1P_W37 Definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje na ich podstawy teoretyczne M1_W06, K1P_W38 Objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym szerszym M1_W06 K1P_W39 Wykazuje znajomość prawidłowej oceny stanu chorego za pomocą metod: obserwacji, wywiadu oraz poprzez dokonywanie pomiarów temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, kapnografii, pomiaru glikemii, oddechów oraz ich dokumentowanie niezbędnej do prawidłowego formułowania diagnozy ratowniczej i podejmowania adekwatnie do stanu osoby poszkodowanej medycznych czynności ratunkowych., M1_W05 K1P_W40 Zna zasady wykonywania wybranych zabiegów inwazyjnych. M1_W02, M1_W07 K1P_W41 Posiada wiedzę o aseptyce i antyseptyce. M1_W01 K1P_W42 K1P_W43 Zna podstawy języka migowego i obcego w zakresie terminologii medycznej umożliwiające porozumiewanie się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą oraz mówiącą w języku obcym Zna i rozumie standardy udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w różnych grupach wiekowych zgodnie z obowiązującymi standardami M1_W05, M1_W05 M1_WO8 K1P_W44 Zna zasady postępowania z pacjentem po urazie w opiece przedszpitalnej i wczesnoszpitalnej K1P_W45 K1P_W46 Zna podstawowe mechanizmy farmakoterapii i płynoterapii w resuscytacji i pozostałych stanach zagrożenia życia Dokonuje analizy przyczyn, mechanizmów powstawania oraz zna zasady postępowania w wypadku jednostkowym, mnogim, masowym i katastrofie M1_W05, M1_W05

5 K1P_W47 Zna i rozumie zasady BHP i ergonomii pracy ratownika medycznego M1_W07, M1_W08 K1P_W48 Zna etyczne zasady postępowania z ciałem osoby zmarłej K1P_W49 Wyjaśni historyczny rozwój oraz funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie. M1_W09, M1_K01 K1P_W50 Omówi organizację i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego M1_W08, M1_W09 K1P_W51 K1P_W52 Wyjaśni role ratownictwa medycznego w systemie ochrony zdrowia, krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Objaśni zasady bezpiecznego i prawidłowego wykorzystywania sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej w miejscu pracy ratownika medycznego zgodnie z aktualną i obowiązującą ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym K1P_W53 Zna problematykę prawa autorskiego i patentowego M1_W11 K1P_W54 Omówi jak należy założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą M1_W12, K1P_W55 Omówi prawa regulujące rynek pracy M1_W12 K1P_W56 K1P_W57 K1P_W58 Zna teorię podstaw podejmowanych interwencji przez członków zespołu ratownictwa medycznego, mających na celu: zabezpieczenie, ewakuację, transport, medyczne czynności ratunkowe oraz wszystkie inne działania ratownicze zapisane w aktualnej i obowiązującej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Formułuje cele, wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne stosowania poszczególnych medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratownika medycznego zgodnie z obowiązkami wynikającymi z aktualnej i obowiązującej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zna przyczyny oraz sposób postępowania i wsparcia osób z syndromem PTSD - stresu pourazowego. M1_W08, M1_W09, M1_W05, M1_W07 M1_W05, M1_W07 M1_W05, M1_W07 M1_W04, M1_W05

6 K1P_W59 K1P_W60 K1P_W61 K1P_W62 K1P_W63 K1P_W64 K1P_W65 K1P_W66 K1P_W67 K1P_W68 K1P_W69 Definiuje pojęcie wypalenia zawodowego oraz zna sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ratownika medycznego Określi przyczyny i objawy najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych i społecznych oraz zaburzeń funkcjonowania organizmu w różnych etapach życia Zna zasady i sposoby podejmowania interwencji ratowniczych w różnych kategoriach wiekowych Wymieni i scharakteryzuje działania leków samodzielnie podawanych przez ratownika medycznego. Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w kardiologii Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w laryngologii Wymieni wskazania do leczenia w oddziale neurologii i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w neurologii Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w okulistyce Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w chorobach pochodzenia wewnętrznego Posiada podstawową wiedzę na temat technik stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii na etapie opieki przedszpitalnej i wewnątrzszpitalnej Wymieni wskazania do leczenia w oddziale okulistycznym i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w okulistyce M1_W04, M1_W05 M1_W010 M1_W05, M1_W07 M1_W01, M1_W07

7 K1P_W70 Wymieni wskazania do leczenia w oddziale chorób wewnętrznych i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w internie K1P_W71 Zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego K1P_W72 K1P_W73 Zna problematykę metodyki nauczania pierwszej pomocy w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych Wyjaśni podstawy fizykochemicznego działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji K1P_W74 Posiada wiedzę na temat podstaw nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania K1P_W75 K1P_W76 K1P_W77 Posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki, mikrobiologii, parazytologii oraz biologii medycznej niezbędnej w zakresie potrzebnym do prawidłowego rozpoznania, identyfikacji oraz podjęcia właściwych czynności wobec pacjenta Posiada wiedzę na temat chorób tropikalnych oraz dokonuje analizy zakażeń: pasożytami, wirusami, bakteriami i grzybami z uwzględnieniem geograficznego ich występowania. Określa podstawowe pojęcia z zakresu patofizjologii: zmian wstecznych, zmian postępowych, stanów zapalnych i nowotworów. K1P_W78 Charakteryzuje podstawowe obszary odrębności religijnych i kulturowych M1_W04, M1_W05 K1P_W79 Charakteryzuje zakres interakcji społecznej i procesu socjalizacji społeczności lokalnej M1_W04, M1_W05 K1P_W80 Wykazuje się znajomością procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej M1_W06 K1P_W81 Scharakteryzuje kartę praw człowieka i praw dziecka M1_W06 K1P_W82 Omówi istotę podejmowanych decyzji etycznych i oceni rozwiązania dylematów moralnych w pracy ratownika medycznego M1_W08, M1_K01 M1_W08

8 K1P_W83 Scharakteryzuje kartę praw człowieka i praw dziecka M1_W06 K1P_W84 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych chorobach zakaźnych K1P_W85 K1P_W86 K1P_W87 K1P_W88 K1P_W89 Wymieni wskazania do leczenia w oddziale chorób zakaźnych i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w chorobach zakaźnych z zastosowaniem środków ochrony osobistej ratownika medycznego Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych, wysiłkowych oraz badań z zakresu medycyny nuklearnej dla potrzeb oceny stanu zdrowia pacjenta Opisuje etapy postępowania badawczego, dostarcza metody i techniki badań, interpretuje wyniki i wyciąga wnioski Zna pojęcie ekspozycji zawodowej i postępowanie w wyniku bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznym osoby poszkodowanej Omawia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg i postępowanie ratownicze w stanach zagrożenia życia i zdrowia pochodzenia chirurgicznego M1_W07, M1_W08 K1P_W90 Opisuje proces starzenia się w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym M1_W05 K1P_W91 K1P_W92 Rozróżnia etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: chorób metabolicznych, miażdżycy, chorób układu krążenia, zespołów otępiennych i innych chorób ośrodkowego układu nerwowego Zna objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia wcześniaka, świeżorodka, noworodka i niemowlęcia K1P_W93 Opisuje mechanizmy i okresy porodu fizjologicznego w warunkach przedszpitalnych K1P_W94 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w ginekologii i położnictwie

9 K1P_W95 K1P_W96 K1P_W97 K1P_W98 Wymieni wskazania do leczenia w oddziale ginekologiczno - położniczym i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w ginekologii i położnictwie Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w pediatrii Wymieni wskazania do leczenia w oddziale pediatrycznym i posiada wiedzę na temat specjalistycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w pediatrii Zna przebieg procesu analgezji i sedacji oraz metody i zasady opieki nad pacjentem podczas analgosedacji. K1P_W99 Wymieni objawy kliniczne i powikłania najczęstszych chorób nowotworowych K1P_W100 Zna zasady ewakuacji medycznej, postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o międzynarodowe standardy podczas działań zbrojnych i wojennych a także wymieniu etapy działań ratowniczych na polu walki przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego. UMIEJĘTNOŚCI K1P_U01 Umie wykonać podstawowe zabiegi medyczne K1P_U02 Prawidłowo stosuje podstawowy sprzęt ratowniczy M1_U02 K1P_U03 Potrafi obsłużyć podstawową aparaturę medyczną M1_U02 K1P_U04 Skutecznie komunikuje się z osobami głuchymi M1_U03 K1P_U05 Potrafi opanować reakcję trudnego pacjenta, reakcje tłumu M1_U03, M1_U04 K1P_U06 Potrafi ocenić stan kliniczny pacjenta wg algorytmu ABCD M1_U04, K1P_U07 Potrafi zdiagnozować obrażenia ciała poszkodowanego dorosłego oraz dziecka

10 K1P_U08 Potrafi wdrożyć działania profilaktyczne K1P_U09 Umie rozpoznać i przeciwdziałać objawom ostrego i przewlekłego stresu K1P_U10 Potrafi wdrożyć działania pielęgnacyjne K1P_U11 Umie nauczać kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy, M1_U10 K1P_U12 Wdroży właściwą farmakoterapię, płynoterapię i elektroterapię zalecaną w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r K1P_U13 Przeprowadzi segregację medyczną poszkodowanych w zdarzeniu masowym M1_U04 K1P_U14 Przeprowadzi medyczną dekontaminację masową M1_U04, K1P_U15 Ewakuuje i przygotuje pacjenta do transportu medycznego i przetransportuje do miejsca docelowego M1_U04,, M1_U01 K1P_U16 Potrafi pełnić funkcję kierującego medycznymi działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia M1_U04, K1P_U17 Potrafi pełnić funkcję kierownika zespołu podstawowego ratownictwa medycznego M1_U04, K1P_U18 Rozpozna pewne znamiona śmierci i odstąpi od medycznych czynności ratunkowych, M1_U08 K1P_U19 Umie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zabezpieczyć osobę poszkodowaną, zabezpieczyć siebie oraz zespół M1_U10 K1P_U20 Umie postąpić po ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał, M1_U10 K1P_U21 Potrafi przesłać dane telemetryczne. W prawidłowy sposób wykonuje teletransmisję do oddziału hemodynamicznego M1_U06 K1P_U22 Korzysta z systemu wspomagania dowodzenia ratownictwa medycznego M1_U06 K1P_U23 Umie korzystać z zasobów internetowych baz danych M1_U06 K1P_U24 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w działaniach ratowniczych M1_U07

11 K1P_U25 Potrafi udokumentować wykonane działania na karcie medycznych czynności ratunkowych M1_U09, M1_U12 K1P_U26 Potrafi prowadzić dokumentację urzędową związaną z zawodem ratownika medycznego M1_U09, M1_U12 K1P_U27 Potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia. M1_U03, M1_U04 K1P_U28 Potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną, świadkiem zdarzenia M1_U03, M1_U04 K1P_U29 K1P_U30 K1P_U31 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dziedzin medycyny i ratownictwa zintegrowanego, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne Posiada umiejętność współpracy z innymi służbami i organizacjami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy M1_U03, M1_U04 M1_U06, M1_U03, M1_U14 M1_U06, M1_U03 K1P_U32 Potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia osób w różnym wieku M1_U04, K1P_U33 K1P_U34 K1P_U35 Zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia osób w różnym wieku Potrafi wykorzystać podstawy wiedzy anatomicznej oraz anatomii topograficznej w badaniu przedmiotowym Potrafi wykorzystać znajomość praw biofizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące,, M1_U13

12 K1P_U36 Potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia dalszego postępowania ratowniczego M1_U01, K1P_U37 Potrafi ocenić stan świadomości pacjenta wykorzystując skale AVPU oraz GCS M1_U01, K1P_U38 K1P_U39 K1P_U40 Posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała Potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych, dzieci, niemowląt, noworodków oraz w sytuacjach szczególnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych, dzieci, niemowląt, noworodków oraz w sytuacjach szczególnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi M1_U01,M1_U02,, M1_U010,, M1_U010, M1-U11, M1_U12, M1_U13,, M1_U010, M1-U11, M1_U12, M1_U13 K1P_U41 Potrafi przywracać drożność dróg oddechowych metodami bez przyrządowymi M1_U0, M1_U02,, M1_U010 K1P_U42 K1P_U43 Posiada umiejętność przyrządowego udrażniania dróg oddechowych metodami nadgłośniowymi i prostymi Posiada umiejętność wykonania intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w NZK bez użycia środków zwiotczających,, M1_U010, K1P_U44 Potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię K1P_U45 Potrafi wdrożyć odpowiedni rodzaj tlenoterapii w odniesieniu do stanu osoby poszkodowanej K1P_U46 Posiada umiejętność wspomagania oddechu K1P_U47 K1P_U48 Potrafi prowadzić wentylację zastępczą zarówno z użyciem worka samorozprężalnego jak i respiratora transportowego Potrafi monitorować czynność układu oddechowego z uwzględnieniem pulsoksymetrii i kapnometrii/kapnografii,

13 K1P_U49 Potrafi wykonać elektrokardiogram i zinterpretować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, K1P_U50 Potrafi wykonać defibrylację z użyciem defibrylatora manualnego i zautomatyzowanego K1P_U51 Potrafi wykonać kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca, K1P_U52 Potrafi monitorować czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi, K1P_U53 Potrafi ocenić stan neurologiczny pacjenta K1P_U54 Posiada umiejętność wykonania wkłucia podskórnego, domięśniowego, kaniulującego żyłę obwodową kończyn górnych i dolnych a także żyły szyjnej zewnętrznej. K1P_U55 Potrafi wykonać dojście doszpikowe K1P_U56 Posiada umiejętność podawania leków i płynów różnymi drogami dostępu w opiece przedszpitalnej i wewnątrzszpitalnej, K1P_U57 Potrafi pobierać krew żylną i włośniczkową do badań laboratoryjnych K1P_U58 Potrafi zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych K1P_U59 Potrafi oznaczać poziom glukozy z użyciem gleukometru K1P_U60 Potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy i wykonać płukanie żołądka K1P_U61 Potrafi założyć cewnik do pęcherza moczowego, prowadzić bilans płynów K1P_U62 Posiada umiejętność opatrywania ran K1P_U63 Posiada umiejętność tamowania krwotoków zewnętrznych za pomocą metod tradycyjnych i specjalistycznych

14 K1P_U64 Posiada umiejętność unieruchamiania kończyn po urazie K1P_U65 Posiada umiejętność stabilizacji i unieruchamiania kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu K1P_U66 Potrafi zidentyfikować objawy i wdrożyć odpowiednie postępowanie w odmie prężnej i otwartej, K1P_U67 K1P_U68 K1P_U69 Posiada umiejętność stosowania skal ciężkości obrażeń RTS, skali śpiączki GLASGOW oraz skali oceny świadomości AVPU Potrafi przyjąć poród nagły w warunkach pozaszpitalnych, ocenić noworodka wg skali APGAR zabezpieczyć i przygotować do transportu. Rozpoznaje niestabilną miednicę oraz posiada umiejętność stabilizacji i unieruchamiania jej wykorzystując dostępny sprzęt, K1P_U70 Potrafi rozpoznać pewne znamiona śmierci K1P_U71 Potrafi zidentyfikować na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki szkodliwe, zapobiega występowaniu błędów jatrogennych M1_U08, M1_U07 M1_U10 K1P_U72 Potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu medycznych czynności ratunkowych, M1_U08 K1P_U73 K1P_U74 Potrafi pracować w zespole terapeutycznym, zespole ratownictwa medycznego i potrafi przejąć rolę lidera w zespole Potrafi działać zespołowo udzielając pomocy w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego, M1_U08, M1_U09, M1_U010 M1_U07, M1_U02, M1_U10 K1P_U75 Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia M1_U06, M1_U03

15 K1P_U76 K1P_U77 Potrafi identyfikować problemy poszkodowanego prowadzić dokumentację medyczną, przygotować pisemne sprawozdanie Potrafi porozumieć się z pacjentem mówiącym w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 M1_U09, M1_U10, M1_U04 M1_U14 K1P_U78 Posiada umiejętność obsługi komputera i innych środków łączności M1_U06 M1_U09 K1P_U79 Pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i stale dba o nią M1_U11 K1P_U80 Potrafi pływać, potrafi wykorzystać różnego typu sprzęt pływający służący do ratownictwa wodnego M1_U01, M1_U11, M1_U02 K1P_U81 Zna podstawy asekuracji wysokościowej, M1_U11 K1P_U82 Rozpoznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w okulistyce K1P_U83 Posiada umiejętność płukania worka spojówkowego, K1P_U84 Umie przewidzieć skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi, M1_U01 K1P_U85 Posiada umiejętność rozpoznawania oznak i rodzaju zachowań agresywnych oraz radzenia sobie z agresją pacjentów M1_U04, K1P_U86 Potrafi kontaktować się i porozumiewać się z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą, M1_U03 K1P_U87 Potrafi napisać plan działania instytucji publicznej (w tym szpitala) w warunkach kryzysowych M1_U10 K1P_U88 Zastosuje metody statystyki medycznej M1_U08 K1P_U89 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych, wysiłkowych oraz badań z zakresu medycyny nuklearnej dla potrzeb oceny stanu zdrowia pacjenta

16 K1P_U90 Potrafi napisać plan kursu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i konspekt lekcji K1P_U91 Potrafi napisać scenariusz ćwiczeń symulowanych wypadku masowego i katastrofy K1P_U92 Potrafi prowadzić dokumentację własnej działalności gospodarczej M1_U09, K1P_U93 Potrafi zanalizować dane literaturowe lub studium przypadku i napisać raport M1_U12 K1P_U94 Przeprowadzi szkolenie z pierwszej pomocy medycznej i kwalifikowanej pomocy medycznej K1P_U95 Potrafi przygotować i przedstawić dyplomową prezentację multimedialną M1_U13 K1P_U96 Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego K1P_U97 Potrafi wykazać różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe człowieka dorosłego dziecka i osoby starszej K1P_U98 Potrafi prognozować kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych K1P_U99 K1P_U100 Przeprowadzi ewakuację medyczną, realizuje międzynarodowe standardy podczas działań zbrojnych i wojennych. Do poszczególnych etapów działań ratowniczych na polu walki wykorzystuje specjalistyczny sprzęt medyczny Potrafi wyjaśnić pacjentowi i/lub jego rodzinie sytuację zdrowotną i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania w ramach swoich kompetencji M1_U02 M1_U03, M1_U10 K1P_U101 Potrafi pomóc poszkodowanemu z syndromem PTSD - stresu pourazowego. K1P_U102 K1P_U103 Przeciwdziała czynnikom stresogennym związanym z wykonywanym zawodem oraz podejmuje działania zapobiegające powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego Zapobiega powstawaniu objawów i przyczyn najczęstszych chorób cywilizacyjnych i społecznych oraz zaburzeń funkcjonowania organizmu w różnych etapach życia M1_U10, M1_U02, M1_U07

17 K1P_U104 K1P_U105 K1P_U106 K1P_U107 K1P_U108 K1P_U109 K1P_U110 K1P_U111 Posiada umiejętność planowania, projektowania i realizowania medycznych czynności ratunkowych, adekwatnych do diagnozy ratowniczej. Rozpoznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w kardiologii Rozpoznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w laryngologii Po rozpoznaniu stanu poszkodowanego wymieni wskazania do leczenia w oddziale neurologii i wskaże specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w neurologii Rozpoznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia i życia w chorobach pochodzenia wewnętrznego Wykorzystuje podstawowe techniki stosowane w anestezjologii i intensywnej terapii na etapie opieki przedszpitalnej i wewnątrzszpitalnej Po rozpoznaniu stanu poszkodowanego wymieni wskazania do leczenia w oddziale okulistycznym i wskaże specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w okulistyce Po rozpoznaniu stanu poszkodowanego wewnętrznych i wskaże specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w internie, M1_U10, M1_U03, M1_U04, M1_U04, M1_U04 K1P_U112 Rozpoznaje choroby tropikalne oraz umie wskazać ich podłoże K1P_U113 Rozpoznaje zmiany wsteczne, zmiany postępowe, stany zapalne i zmiany nowotworowe K1P_U114 Rozpoznaje zakres interakcji społecznej i procesu socjalizacji społeczności lokalnej M1_U04, K1P_U115 Wykazuje się znajomością procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej, M1_U10

18 K1P_U116 K1P_U117 W praktyce ratowniczej stosuje założenia zawarte w karcie praw człowieka karcie praw dziecka i karcie praw pacjenta Umie dokonać analizy decyzji etycznych i oceni rozwiązania dylematów moralnych w pracy ratownika medycznego M1_U10, K1P_U118 Rozpoznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych chorobach zakaźnych, K1P_U119 Wymieni wskazania do leczenia w oddziale chorób zakaźnych i wskaże specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne. K1P_U120 Wdraża procedurę poekspozycjną. K1P_U121 Przeprowadza badanie rozpoznaje objawy kliniczne i potrafi zaproponować postępowanie ratownicze adekwatne do stanu zagrożenia życia i zdrowia pochodzenia chirurgicznego K1P_U122 Rozpoznaje proces starzenia się w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym M1_U04, K1P_U123 K1P_U24 K1P_U125 K1P_U126 Przeprowadza badanie i rozpoznaje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: chorób metabolicznych, miażdżycy, chorób układu krążenia, zespołów otępiennych i innych chorób ośrodkowego układu nerwowego Potrafi zbadać: wcześniaka, świeżorodka, noworodka i niemowlę celem rozpoznania stanów zagrożenia i życia Posiada umiejętność badania kobiety ciężarnej, rozpoznaje okresy porodu fizjologicznego w warunkach przedszpitalnych Potrafi przeprowadzić badanie kobiety ciężarnej, rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie

19 K1P_U127 K1P_U128 K1P_U129 K1P_U130 Przeprowadza badanie rozpoznaje objawy kliniczne i potrafi zaproponować postępowanie ratownicze adekwatne do stanu zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie Rozpoznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach zagrożenia zdrowia i życia w pediatrii Po rozpoznaniu stanu poszkodowanego dziecka wymienia wskazania do leczenia w oddziale pediatrycznym i wskaże specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w pediatrii Potrafi wprowadzić pacjenta w proces analgezji i sedacji oraz stosuje metody i zasady opieki nad pacjentem podczas analgosedacji.,,,, K1P_U131 Rozpoznaje objawy kliniczne i powikłania najczęstszych chorób nowotworowych, K1P_U132 K1P_U133 Wdraża z życie procedurę ewakuacji medycznej, prawidłowo postępuje z pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o międzynarodowe standardy podczas działań zbrojnych i wojennych a także wymieni etapy działań ratowniczych na polu walki przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego. Rozpoznaje objawy zespołu dziecka maltretowanego, mobbingu oraz przemocy a także sposób postępowania, w różnych etapach życia człowieka,, K1P_U135 W pracy z pacjentem z podejrzeniem choroby zakaźnej stosuje specjalistyczne środki ochrony osobistej ratownika medycznego KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń M1_K02

20 K_K02 Posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności M1_K04 K_K03 Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników M1_K07 K_K04 Potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników M1_K06 K_K05 Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się M1_K01 K_K06 K_K07 Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związaną z pracą zespołową M1_K03, M1_K08 M1_K05, M1_K09 K_K08 Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu M1_K05, M1_K03 K_K09 Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych M1_K03 K_K10 Przestrzega wszelkich praw pacjenta M1_K03

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Załącznik do uchwały RGNiSW nr 461/2013 z dnia14 marca 2013 r. WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO)

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne I stopnia 2016-2019

Bardziej szczegółowo

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4pz4-2012-S Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych 1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tab. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo medyczne Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychiatria Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k2-2012-S Pozycja planu: B2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/II/2015 Senatu UJ z 25 lutego 2015 roku Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: ratownictwo medyczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II , ,5 432

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II , ,5 432 Przykładowy szkolny plan nauczania /szablon modułowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-6k11-2012-S Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/III/2014 Senatu UJ z 26 marca 2014 r. Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: ratownictwo medyczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program kształcenia Załącznik do Uchwały Nr I/50 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dnia 23 czerwca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1 do uchwały 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ Nazwa Kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kierunkowe WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunek fizjoterapia Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

I ROK K_W01 K_W02 K_W03

I ROK K_W01 K_W02 K_W03 Anatomia człowieka Biochemia ogólna i żywności Chemia analityczna Chemia żywnosci Filozofia i podstawy etyki Fizjologia człowieka Genetyka Język obcy Komunikacja z pacjentem Mikrobiologis ogólns i żywności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1_W01

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1_W01 I. EFEKTY KSZTAŁCENIA DIETETYKA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Dietetyka Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2016-2019 PROFIL: praktyczny Załącznik Nr 2 Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015N Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pogotowie Ratunkowe 2 Kierunek studiów Ratownictwo Medyczne 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka WIEDZA K_W01 Zna budowę, sposób biosyntezy i funkcje fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE O SPECJALNOŚCI RATOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I WYSOKOŚCIOWE W OBSZARZE MEDYCZNYM

UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE O SPECJALNOŚCI RATOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I WYSOKOŚCIOWE W OBSZARZE MEDYCZNYM Załącznik nr 1 do uchwały nr AR001 6 - XI/2014 z dn. 25.11.2014r OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ DLA KIERUNKU RATOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA Nazwa studiów: ŻYWIENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent: Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dietetyka (1 st.) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA (K) K_W01 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku (K) K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów DIETETYKA Załącznik do Uchwały Nr 59/II/IV/2013 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ Koninie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów dietetyka, poziomu i

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Zał. nr 11 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 WZÓR NR 1/3 KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA STAŻYSTY Nr urodzenia - - Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu Członek Okręgowej Izby Lekarskiej/

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2015-2018 Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 120 2

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 120 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3-6k5-2012-S Pozycja planu: B5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowych. K_W03 Posiada usystematyzowaną

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi w działaniu UNIA EUROPEJSKA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny: ZP1/PL12/2014/PNTPW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sąsiedzi w działaniu UNIA EUROPEJSKA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny: ZP1/PL12/2014/PNTPW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny: ZP1/PL12/2014/PNTPW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w formie kursów dokształcających oraz warsztatów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIELCE 2016 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_34 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.7-WL-LEK-Pp-Ć2_pNadGen541ZV

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu

Program szkolenia z zakresu KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Program szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego (dla strażaków z Ukrainy) Warszawa 2014 Warszawa, dnia listopada 2014 r. I. REALIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo