Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

2 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania. Możesz złożyć wniosek: elektronicznie w tym celu powinieneś zarejestrować się (zalogować) na stronie wypełnić wniosek on-line i podpisać go elektronicznie (musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany epuap), bez logowania się do CEIDG w tej sytuacji powinieneś przygotować anonimowy wniosek on-line na stronie i wysłać go; wnioskowi zostanie nadany kod weryfikacyjny zapisz go i w ciągu 7 dni udaj się go urzędu gminy, gdzie odręcznie podpiszesz wniosek, papierowo pobierz, wypełnij, podpisz odręcznie i złóż wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy - gmina przekształci go na wniosek elektroniczny (wniosek możesz też przesłać listem poleconym, jednakże wówczas podpis musi być notarialnie potwierdzony). Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Pamiętaj! Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. IDENTYFIKATOR PODATKOWY Twoim identyfikatorem podatkowym, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jest numer NIP. 2

3 Jeżeli nie posiadasz swojego NIPu we wniosku o wpis do CEIDG powinieneś zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. W związku z zarejestrowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie składasz dokumentów dotyczących rejestracji bezpośrednio do urzędu skarbowego. Zmiany danych, wszelkiej aktualizacji danych dokonujesz na wniosku CEIDG-1 (dotyczy to m.in. zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, rachunku bankowego: osobistego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczego, itp.) Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jako przedsiębiorca rejestrujesz się także za pośrednictwem formularza CEIDG-1, natomiast bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego składasz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i NIP-D w celu nadania identyfikatora podatkowego dla spółki. Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki: jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, składasz bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 (chyba, że masz już nadany numer NIP na własne nazwisko z innego tytułu), natomiast w celu nadania identyfikatora podatkowego dla spółki, składasz NIP-2 z dołączonym NIP-D wraz z wnioskiem o wpis do KRS, bezpośrednio do sądu rejestrowego. Pośrednictwo sądu rejestrowego w złożeniu zgłoszenia NIP-2 nie ma zastosowania, gdy podmiot składa wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej. ZGŁOSZENIE DO ZUS W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, składasz formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli posiadasz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, musisz ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonujesz zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. 3

4 Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, musisz dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. ZGŁOSZENIE DO GUS - REGON Jako przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dokonujesz wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) wyłącznie na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1). Pamiętaj! Korzystając z wniosku CEIDG-1 możesz również dokonać wyboru formy opodatkowania, formy wpłacania zaliczek/podatku, rodzaju prowadzonej ewidencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazać adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U r., poz. 672); Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz ze zm.); Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz ze zm.). 4

5 OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą bądź działalność w postaci spółki cywilnej lub w formie osobowej spółki prawa handlowego (tzn. w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pamiętaj! W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą należy uznać działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów. Dochody spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), lecz podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT). W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych masz prawo wybrać jeden z kilku sposobów opodatkowania. To, który sposób wybierzesz zależy od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej masz zamiar prowadzić i z jakich preferencji chcesz korzystać przy rozliczeniu rocznym. Wpływ na wybór formy opodatkowania będzie mieć również przewidywana wysokość przychodów, jakie możesz uzyskać i kosztów, jakie możesz w związku z tym ponieść. Masz do wyboru następujące formy opodatkowania: na zasadach ogólnych: według skali podatkowej; 5

6 podatek liniowy; formy zryczałtowane: zryczałtowany podatek dochodowy; karta podatkowa. UWAGA! Jeśli nie zadeklarujesz żadnej z ww. form, będziesz automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W dalszej części broszury znajdziesz szczegółowe omówienie każdego z powyższych sposobów opodatkowania. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Skala podatkowa Warunki opodatkowania Skala podatkowa (zwana też progresywną) jest podstawową formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i nie została objęta żadnymi ograniczeniami. A zatem, nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków, aby ją wybrać w tym wypadku nie ma znaczenia to, jakim rodzajem działalności masz zamiar się zajmować ani to, czy będziesz prowadził indywidualną działalność, czy też działalność w formie spółki cywilnej czy spółki osobowej. Wybór opodatkowania Z uwagi na to, że jesteś opodatkowany według skali podatkowej z mocy prawa (o ile nie zadeklarujesz innej formy opodatkowania) nie masz obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania. Podstawa opodatkowania 6

7 Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj! Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu Dochód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz odliczyć ich od dochodu. Wysokość podatku Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad Do % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Podatek obliczony według powyższej skali progresywnej może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki 7

8 Ewidencjonowanie Wybierając opodatkowanie w formie skali podatkowej masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną metodą ewidencjonowania. PKPiR zakładasz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu musisz zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzy się sytuacja, w której Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty euro będziesz obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym. UWAGA! Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej - wówczas przychody i koszty tej spółki muszą być ewidencjonowane w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz tego możesz być zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów, itd. Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). 8

9 Zaliczki W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Pierwszą zaliczkę zapłacisz za miesiąc, w którym Twoje dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku (po uwzględnieniu składek społecznych i zdrowotnych). Zaliczki za kolejne miesiące roku ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (także z uwzględnieniem składek społecznych i zdrowotnych). Co do zasady zaliczki wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą możesz też zadeklarować wpłatę zaliczek kwartalnych w takim przypadku zaliczkę wpłacasz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Pamiętaj, że o wyborze zaliczek kwartalnych musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli jednak zadeklarowałeś wybór zaliczek kwartalnych we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. UWAGA! Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku 9

10 opodatkowania według skali podatkowej właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT- 36 wraz z załącznikiem PIT-B. Deklarację możesz złożyć poprzez system e- deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania zaliczek i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Opodatkowanie na zasadach ogólnych w formie skali progresywnej nie pozbawia Cię żadnych przywilejów nadal możesz korzystać z preferencyjnego rozliczenia ze współmałżonkiem bądź dzieckiem (jeśli spełniasz ustawowe wymagania). Zachowujesz także prawo do rozliczania wszelkich ulg (np. ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, prorodzinnej). Przykłady wyliczenia zaliczek według skali podatkowej Uwaga! Dla uproszczenia przykładów przyjęto takie same kwoty przychodów i kosztów w każdym miesiącu roku. Przykłady nie uwzględniają odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj! Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 10

11 Przykład 1 Miesięczny przychód = zł Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł M-c Dochód Przychód Koszty narastająco (w zł) (w zł) (w zł) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obliczenie podatku wg skali podatkowej (w zł) (2 000 x 18%) 556,02 = -196,02 (4 000 x 18%) 556,02 = 163,98 (6 000 x 18%) 556,02 = 523,98 (8 000 x 18%) 556,02 = 883,98 ( x 18%) 556,02 = 1 243,98 ( x 18%) 556,02 = 1 603,98 ( x 18%) 556,02 = 1 963,98 ( x 18%) 556,02 = 2 323,98 ( x 18%) 556,02 = 2 683,98 ( x 18%) 556,02 = 3 043,98 ( x 18%) 556,02 = 3 403,98 ( x 18%) 556,02 = 3 763,98 Suma zaliczek narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej (w zł) miesiące (w zł) = = = = = = = = = =

12 Przykład 2 Miesięczny przychód = zł Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł M-c Dochód Przychód Koszty narastająco (w zł) (w zł) (w zł) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obliczenie podatku wg skali podatkowej (w zł) ( x 18%) 556,02 = 1 243,98 ( x 18%) 556,02 = 3 043,98 ( x 18%) 556,02 = 4 843,98 ( x 18%) 556,02 = 6 643,98 ( x 18%) 556,02 = 8 443,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 Suma zaliczek narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej (w zł) miesiące (w zł) = = = = = = = = = = =

13 Podatek liniowy Warunki opodatkowania Co do zasady niezależnie od tego, co będzie przedmiotem twojej działalności możesz ją opodatkować podatkiem liniowym 19% pod warunkiem, że dokonasz stosownego zgłoszenia w urzędzie skarbowym. UWAGA! Jeśli wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym i uzyskasz z tej działalności przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, jakie wykonywałeś lub wykonujesz w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) tracisz w tym roku prawo do opodatkowania stawką 19% i w konsekwencji jesteś zobligowany do opodatkowania się według skali podatkowej od początku roku podatkowego. Innymi słowy nie możesz być opodatkowany podatkiem liniowym, gdy w tym samym roku podatkowym będziesz uzyskiwać dochody i z pracy i z działalności gospodarczej wykonywanej na rzecz pracodawcy, jeśli są to tożsame czynności. Wybór opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (zaznaczając taką opcję w druku CEIDG-1). Jeśli nie złożysz oświadczenia na podstawie tych przepisów możesz także złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje również w latach następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. 13

14 Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj! Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu Dochód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz odliczyć ich od dochodu. Wysokość podatku Stawka podatku liniowego jest stała i wynosi 19% - niezależnie od tego, jak wysokie dochody uzyskasz. Miej na uwadze, że przy tej formie opodatkowania nie stosujemy kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł). A zatem podatek naliczasz od każdej złotówki podstawy opodatkowania. Podatek obliczony według powyższej stawki może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych (podobnie jak w przypadku opodatkowania według skali progresywnej). 14

15 Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną metodą ewidencjonowania. PKPiR zakładasz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu musisz zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzy się sytuacja, w której Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty euro będziesz obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym. UWAGA! Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej bądź komandytowo akcyjnej - wówczas przychody i koszty tej spółki muszą być ewidencjonowane w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz tego możesz być zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów, itd. Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). Zaliczki W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Pierwszą zaliczka wystąpi za miesiąc, w którym uzyskasz dochód (czyli 15

16 zysk), po uwzględnieniu składek społecznych i zdrowotnych. Zaliczki za kolejne miesiące roku ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (z uwzględnieniem składek społecznych i zdrowotnych). Co do zasady zaliczki wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą możesz też zadeklarować wpłatę zaliczek kwartalnych w takim przypadku zaliczkę wpłacasz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Pamiętaj, że o wyborze zaliczek kwartalnych musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli jednak zadeklarowałeś wybór zaliczek kwartalnych we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. UWAGA! Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-B. Deklarację możesz złożyć poprzez system e-deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 16

17 Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania zaliczek i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Wybierając podatek liniowy definitywnie utracisz prawo do preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (niezależnie od tego, czy masz jakiekolwiek inne dochody). W PIT-36L nie możesz też korzystać z odliczeń i ulg, w tym m. in. z ulgi prorodzinnej, internetowej czy rehabilitacyjnej. Jednakże nie tracisz do nich prawa. Jeśli uzyskujesz dochody także z innych źródeł (np. ze stosunku pracy, z umów zlecenia i o dzieło) możesz dokonać takich odliczeń składając stosowny formularz rozliczeniowy, np. PIT

18 Przykłady wyliczenia zaliczek na podatku liniowym Uwaga! Dla uproszczenia przykładów przyjęto takie same kwoty przychodów i kosztów w każdym miesiącu roku. Przykłady nie uwzględniają odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Miesięczny przychód = Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł Suma zaliczek M-c Przychód (w zł) Koszty (w zł) Dochód narastająco (w zł) Obliczenie podatku wg stawki 19% (w zł) narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej ( w zł) miesiące (w zł) I x 19% = II x 19% = = III x 19% = = IV x 19% = = V x 19% = = VI x 19% = = VII x 19% = = VIII x 19% = = IX x 19% = = X x 19% = = XI x 19% = = XII x 19% = =

19 Zryczałtowany podatek dochodowy Warunki opodatkowania Zryczałtowany podatek dochodowy możesz opłacać tylko wtedy, gdy spełniasz ustawowe warunki. Pamiętaj! Zryczałtowanym podatkiem dochodowym możesz objąć jedynie przychody uzyskiwane w ramach: - indywidualnej działalności gospodarczej; - spółki cywilnej; - spółki jawnej. Musisz zwrócić uwagę na to, co jest przedmiotem Twojej działalności. Istnieje bowiem katalog usług, których świadczenie wyłącza Cię spod możliwości zastosowania ryczałtu. Aby jednoznacznie określić, czy możesz opodatkować się ryczałtem, powinieneś ustalić symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla swojej działalności, a następnie sprawdzić te symbole w ustawie. UWAGA! Jeśli rozpoczynasz działalność indywidualną lub w formie spółki i Ty albo twój wspólnik będziecie wykonywać w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres tej działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok i będą to usługi wykonywane na rzecz tego pracodawcy nie możesz opodatkować się w formie ryczałtu. Jeśli wybierzesz opodatkowanie w formie ryczałtu, a następnie w trakcie roku dokonasz sprzedaży towarów lub usług na rzecz tego pracodawcy tracisz prawo do opodatkowania w formie ryczałtu poczynając od dnia uzyskania przychodu i w konsekwencji do końca roku opłacasz podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Nie wyklucza Cię natomiast z ryczałtu sytuacja, w której co prawda świadczysz usługi tożsame i w działalności i w ramach stosunku pracy (spółdzielczego stosunku pracy), ale w ramach działalności gospodarczej nie świadczysz usług na rzecz pracodawcy. 19

20 Wybór opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zaznaczając taką opcję w druku CEIDG-1 (możesz tego dokonać również w ramach spółki cywilnej). Jeśli nie składasz oświadczenia na podstawie tych przepisów możesz także złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje również w latach następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Pamiętaj o tym, że w kolejnych latach podatkowych możesz być nadal opodatkowany ryczałtem, jeśli Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) nie przekroczą równowartości w złotych euro. Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Przychód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz ich odliczyć. Pamiętaj! W przypadku tej formy opodatkowania przychodu nie pomniejszasz o koszty uzyskania przychody, niezależnie od tego, w jakiej wysokości je ponosisz. 20

21 Wysokość podatku Stawka podatku może wynieść 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% - w zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej będziesz prowadzić. Obliczenie podatku: (Przychód odliczenia od przychodu) x stawka podatku % = podatek do zapłaty Podatek obliczony według powyższych stawek może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Na ryczałcie masz obowiązek prowadzenia odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów, w której zapisywać będziesz swoje przychody w rozbiciu na poszczególne stawki podatku. Jesteś też zobligowany do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Oprócz tego jesteś zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów. Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). 21

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo