Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

2 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania. Możesz złożyć wniosek: elektronicznie w tym celu powinieneś zarejestrować się (zalogować) na stronie wypełnić wniosek on-line i podpisać go elektronicznie (musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany epuap), bez logowania się do CEIDG w tej sytuacji powinieneś przygotować anonimowy wniosek on-line na stronie i wysłać go; wnioskowi zostanie nadany kod weryfikacyjny zapisz go i w ciągu 7 dni udaj się go urzędu gminy, gdzie odręcznie podpiszesz wniosek, papierowo pobierz, wypełnij, podpisz odręcznie i złóż wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy - gmina przekształci go na wniosek elektroniczny (wniosek możesz też przesłać listem poleconym, jednakże wówczas podpis musi być notarialnie potwierdzony). Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Pamiętaj! Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. IDENTYFIKATOR PODATKOWY Twoim identyfikatorem podatkowym, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jest numer NIP. 2

3 Jeżeli nie posiadasz swojego NIPu we wniosku o wpis do CEIDG powinieneś zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. W związku z zarejestrowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie składasz dokumentów dotyczących rejestracji bezpośrednio do urzędu skarbowego. Zmiany danych, wszelkiej aktualizacji danych dokonujesz na wniosku CEIDG-1 (dotyczy to m.in. zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, rachunku bankowego: osobistego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczego, itp.) Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jako przedsiębiorca rejestrujesz się także za pośrednictwem formularza CEIDG-1, natomiast bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego składasz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i NIP-D w celu nadania identyfikatora podatkowego dla spółki. Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki: jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, składasz bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 (chyba, że masz już nadany numer NIP na własne nazwisko z innego tytułu), natomiast w celu nadania identyfikatora podatkowego dla spółki, składasz NIP-2 z dołączonym NIP-D wraz z wnioskiem o wpis do KRS, bezpośrednio do sądu rejestrowego. Pośrednictwo sądu rejestrowego w złożeniu zgłoszenia NIP-2 nie ma zastosowania, gdy podmiot składa wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej. ZGŁOSZENIE DO ZUS W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, składasz formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli posiadasz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, musisz ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonujesz zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. 3

4 Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, musisz dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. ZGŁOSZENIE DO GUS - REGON Jako przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dokonujesz wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) wyłącznie na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1). Pamiętaj! Korzystając z wniosku CEIDG-1 możesz również dokonać wyboru formy opodatkowania, formy wpłacania zaliczek/podatku, rodzaju prowadzonej ewidencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazać adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U r., poz. 672); Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz ze zm.); Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz ze zm.). 4

5 OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą bądź działalność w postaci spółki cywilnej lub w formie osobowej spółki prawa handlowego (tzn. w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pamiętaj! W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą należy uznać działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów. Dochody spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), lecz podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT). W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych masz prawo wybrać jeden z kilku sposobów opodatkowania. To, który sposób wybierzesz zależy od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej masz zamiar prowadzić i z jakich preferencji chcesz korzystać przy rozliczeniu rocznym. Wpływ na wybór formy opodatkowania będzie mieć również przewidywana wysokość przychodów, jakie możesz uzyskać i kosztów, jakie możesz w związku z tym ponieść. Masz do wyboru następujące formy opodatkowania: na zasadach ogólnych: według skali podatkowej; 5

6 podatek liniowy; formy zryczałtowane: zryczałtowany podatek dochodowy; karta podatkowa. UWAGA! Jeśli nie zadeklarujesz żadnej z ww. form, będziesz automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W dalszej części broszury znajdziesz szczegółowe omówienie każdego z powyższych sposobów opodatkowania. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Skala podatkowa Warunki opodatkowania Skala podatkowa (zwana też progresywną) jest podstawową formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i nie została objęta żadnymi ograniczeniami. A zatem, nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków, aby ją wybrać w tym wypadku nie ma znaczenia to, jakim rodzajem działalności masz zamiar się zajmować ani to, czy będziesz prowadził indywidualną działalność, czy też działalność w formie spółki cywilnej czy spółki osobowej. Wybór opodatkowania Z uwagi na to, że jesteś opodatkowany według skali podatkowej z mocy prawa (o ile nie zadeklarujesz innej formy opodatkowania) nie masz obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania. Podstawa opodatkowania 6

7 Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj! Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu Dochód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz odliczyć ich od dochodu. Wysokość podatku Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad Do % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Podatek obliczony według powyższej skali progresywnej może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki 7

8 Ewidencjonowanie Wybierając opodatkowanie w formie skali podatkowej masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną metodą ewidencjonowania. PKPiR zakładasz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu musisz zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzy się sytuacja, w której Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty euro będziesz obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym. UWAGA! Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej - wówczas przychody i koszty tej spółki muszą być ewidencjonowane w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz tego możesz być zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów, itd. Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). 8

9 Zaliczki W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Pierwszą zaliczkę zapłacisz za miesiąc, w którym Twoje dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku (po uwzględnieniu składek społecznych i zdrowotnych). Zaliczki za kolejne miesiące roku ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (także z uwzględnieniem składek społecznych i zdrowotnych). Co do zasady zaliczki wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą możesz też zadeklarować wpłatę zaliczek kwartalnych w takim przypadku zaliczkę wpłacasz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Pamiętaj, że o wyborze zaliczek kwartalnych musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli jednak zadeklarowałeś wybór zaliczek kwartalnych we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. UWAGA! Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku 9

10 opodatkowania według skali podatkowej właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT- 36 wraz z załącznikiem PIT-B. Deklarację możesz złożyć poprzez system e- deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania zaliczek i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Opodatkowanie na zasadach ogólnych w formie skali progresywnej nie pozbawia Cię żadnych przywilejów nadal możesz korzystać z preferencyjnego rozliczenia ze współmałżonkiem bądź dzieckiem (jeśli spełniasz ustawowe wymagania). Zachowujesz także prawo do rozliczania wszelkich ulg (np. ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, prorodzinnej). Przykłady wyliczenia zaliczek według skali podatkowej Uwaga! Dla uproszczenia przykładów przyjęto takie same kwoty przychodów i kosztów w każdym miesiącu roku. Przykłady nie uwzględniają odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj! Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 10

11 Przykład 1 Miesięczny przychód = zł Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł M-c Dochód Przychód Koszty narastająco (w zł) (w zł) (w zł) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obliczenie podatku wg skali podatkowej (w zł) (2 000 x 18%) 556,02 = -196,02 (4 000 x 18%) 556,02 = 163,98 (6 000 x 18%) 556,02 = 523,98 (8 000 x 18%) 556,02 = 883,98 ( x 18%) 556,02 = 1 243,98 ( x 18%) 556,02 = 1 603,98 ( x 18%) 556,02 = 1 963,98 ( x 18%) 556,02 = 2 323,98 ( x 18%) 556,02 = 2 683,98 ( x 18%) 556,02 = 3 043,98 ( x 18%) 556,02 = 3 403,98 ( x 18%) 556,02 = 3 763,98 Suma zaliczek narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej (w zł) miesiące (w zł) = = = = = = = = = =

12 Przykład 2 Miesięczny przychód = zł Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł M-c Dochód Przychód Koszty narastająco (w zł) (w zł) (w zł) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obliczenie podatku wg skali podatkowej (w zł) ( x 18%) 556,02 = 1 243,98 ( x 18%) 556,02 = 3 043,98 ( x 18%) 556,02 = 4 843,98 ( x 18%) 556,02 = 6 643,98 ( x 18%) 556,02 = 8 443,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 Suma zaliczek narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej (w zł) miesiące (w zł) = = = = = = = = = = =

13 Podatek liniowy Warunki opodatkowania Co do zasady niezależnie od tego, co będzie przedmiotem twojej działalności możesz ją opodatkować podatkiem liniowym 19% pod warunkiem, że dokonasz stosownego zgłoszenia w urzędzie skarbowym. UWAGA! Jeśli wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym i uzyskasz z tej działalności przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, jakie wykonywałeś lub wykonujesz w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) tracisz w tym roku prawo do opodatkowania stawką 19% i w konsekwencji jesteś zobligowany do opodatkowania się według skali podatkowej od początku roku podatkowego. Innymi słowy nie możesz być opodatkowany podatkiem liniowym, gdy w tym samym roku podatkowym będziesz uzyskiwać dochody i z pracy i z działalności gospodarczej wykonywanej na rzecz pracodawcy, jeśli są to tożsame czynności. Wybór opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (zaznaczając taką opcję w druku CEIDG-1). Jeśli nie złożysz oświadczenia na podstawie tych przepisów możesz także złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje również w latach następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. 13

14 Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj! Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu Dochód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz odliczyć ich od dochodu. Wysokość podatku Stawka podatku liniowego jest stała i wynosi 19% - niezależnie od tego, jak wysokie dochody uzyskasz. Miej na uwadze, że przy tej formie opodatkowania nie stosujemy kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł). A zatem podatek naliczasz od każdej złotówki podstawy opodatkowania. Podatek obliczony według powyższej stawki może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych (podobnie jak w przypadku opodatkowania według skali progresywnej). 14

15 Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną metodą ewidencjonowania. PKPiR zakładasz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu musisz zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzy się sytuacja, w której Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty euro będziesz obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym. UWAGA! Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej bądź komandytowo akcyjnej - wówczas przychody i koszty tej spółki muszą być ewidencjonowane w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz tego możesz być zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów, itd. Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). Zaliczki W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Pierwszą zaliczka wystąpi za miesiąc, w którym uzyskasz dochód (czyli 15

16 zysk), po uwzględnieniu składek społecznych i zdrowotnych. Zaliczki za kolejne miesiące roku ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (z uwzględnieniem składek społecznych i zdrowotnych). Co do zasady zaliczki wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą możesz też zadeklarować wpłatę zaliczek kwartalnych w takim przypadku zaliczkę wpłacasz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Pamiętaj, że o wyborze zaliczek kwartalnych musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli jednak zadeklarowałeś wybór zaliczek kwartalnych we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. UWAGA! Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-B. Deklarację możesz złożyć poprzez system e-deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 16

17 Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania zaliczek i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Wybierając podatek liniowy definitywnie utracisz prawo do preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (niezależnie od tego, czy masz jakiekolwiek inne dochody). W PIT-36L nie możesz też korzystać z odliczeń i ulg, w tym m. in. z ulgi prorodzinnej, internetowej czy rehabilitacyjnej. Jednakże nie tracisz do nich prawa. Jeśli uzyskujesz dochody także z innych źródeł (np. ze stosunku pracy, z umów zlecenia i o dzieło) możesz dokonać takich odliczeń składając stosowny formularz rozliczeniowy, np. PIT

18 Przykłady wyliczenia zaliczek na podatku liniowym Uwaga! Dla uproszczenia przykładów przyjęto takie same kwoty przychodów i kosztów w każdym miesiącu roku. Przykłady nie uwzględniają odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Miesięczny przychód = Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł Suma zaliczek M-c Przychód (w zł) Koszty (w zł) Dochód narastająco (w zł) Obliczenie podatku wg stawki 19% (w zł) narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej ( w zł) miesiące (w zł) I x 19% = II x 19% = = III x 19% = = IV x 19% = = V x 19% = = VI x 19% = = VII x 19% = = VIII x 19% = = IX x 19% = = X x 19% = = XI x 19% = = XII x 19% = =

19 Zryczałtowany podatek dochodowy Warunki opodatkowania Zryczałtowany podatek dochodowy możesz opłacać tylko wtedy, gdy spełniasz ustawowe warunki. Pamiętaj! Zryczałtowanym podatkiem dochodowym możesz objąć jedynie przychody uzyskiwane w ramach: - indywidualnej działalności gospodarczej; - spółki cywilnej; - spółki jawnej. Musisz zwrócić uwagę na to, co jest przedmiotem Twojej działalności. Istnieje bowiem katalog usług, których świadczenie wyłącza Cię spod możliwości zastosowania ryczałtu. Aby jednoznacznie określić, czy możesz opodatkować się ryczałtem, powinieneś ustalić symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla swojej działalności, a następnie sprawdzić te symbole w ustawie. UWAGA! Jeśli rozpoczynasz działalność indywidualną lub w formie spółki i Ty albo twój wspólnik będziecie wykonywać w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres tej działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok i będą to usługi wykonywane na rzecz tego pracodawcy nie możesz opodatkować się w formie ryczałtu. Jeśli wybierzesz opodatkowanie w formie ryczałtu, a następnie w trakcie roku dokonasz sprzedaży towarów lub usług na rzecz tego pracodawcy tracisz prawo do opodatkowania w formie ryczałtu poczynając od dnia uzyskania przychodu i w konsekwencji do końca roku opłacasz podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Nie wyklucza Cię natomiast z ryczałtu sytuacja, w której co prawda świadczysz usługi tożsame i w działalności i w ramach stosunku pracy (spółdzielczego stosunku pracy), ale w ramach działalności gospodarczej nie świadczysz usług na rzecz pracodawcy. 19

20 Wybór opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zaznaczając taką opcję w druku CEIDG-1 (możesz tego dokonać również w ramach spółki cywilnej). Jeśli nie składasz oświadczenia na podstawie tych przepisów możesz także złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje również w latach następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Pamiętaj o tym, że w kolejnych latach podatkowych możesz być nadal opodatkowany ryczałtem, jeśli Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) nie przekroczą równowartości w złotych euro. Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Przychód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz ich odliczyć. Pamiętaj! W przypadku tej formy opodatkowania przychodu nie pomniejszasz o koszty uzyskania przychody, niezależnie od tego, w jakiej wysokości je ponosisz. 20

21 Wysokość podatku Stawka podatku może wynieść 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% - w zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej będziesz prowadzić. Obliczenie podatku: (Przychód odliczenia od przychodu) x stawka podatku % = podatek do zapłaty Podatek obliczony według powyższych stawek może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Na ryczałcie masz obowiązek prowadzenia odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów, w której zapisywać będziesz swoje przychody w rozbiciu na poszczególne stawki podatku. Jesteś też zobligowany do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Oprócz tego jesteś zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów. Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). 21

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa wychodząc naprzeciw potrzebom podatników wprowadziła nowe usługi, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi Akty prawne związane z kasami rejestrującymi ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy

Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy Obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 20000zł obrotu. Nowe rozporządzenie fiskalne. Kto ma obowiązek zakupić kasę fiskalną? Firmy świadczące usługi dla

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dz.U.2016.2177 z dnia 2016.12.28 Status: Akt oczekujący Wersja od: 28 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

z dnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Projekt z dnia 27.11.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Na podstawie art. 111

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna - kto ma obowiązek jej zainstalowania? Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

Kasa fiskalna - kto ma obowiązek jej zainstalowania? Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję takiej sprzedaży przy użyciu

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

z dnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 31.10.2016 r. M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1 z dnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny październik 2011 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny październik 2011 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Stan prawny październik 2011 r. 2 è SPIS TREŚCI I. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)... 3 II. Wybór formy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do rejestracji działalności musisz zastanowić się nad niniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej Formy opodatkowania działalności gospodarczej Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2014 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900 Zgorzelec

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Drobni przedsiębiorcy Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r.

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r. URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Stan prawny- kwiecień 2012 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.. 3 II. PKD DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY...4

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I stan prawny na styczeń 2014 roku Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator podatkowy dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator podatkowy dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator podatkowy dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2016 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator podatkowy dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2017 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY

ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY Izba Skarbowa w Poznaniu ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY Podatniku-przedsiębiorco, czy chcesz pracować na własny rachunek? Jeśli tak, to przedstawiamy Ci drogę, jaką

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy LISTA KONTROLNA Imię Nazwisko Nazwa firmy NIP PESEL REGON KRS Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy Z zastrzeżeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Umowy, Zleceń oraz regulaminów, pierwszym Okresem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Izba Skarbowa w Bydgoszczy I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI

Bardziej szczegółowo