o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę powyższego warunku, wykonawca musi legitymować się wykonaniem co najmniej dwóch głównych dostaw macierzy dyskowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby każda z dostaw miała wartość nie mniejszą niż ,- zł brutto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie podpisanie oraz wypełnienie formularza oferty oraz dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników, dokumentów i oświadczeń, zgodnie z siwz z dnia 24 czerwca 2015 r. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej, jej zainstalowanie i skonfigurowanie funkcjonalności oprogramowania macierzy, dostarczonych wraz z macierzą, migracja 40 maszyn wirtualnych VMware (około 20 TB danych) i 12 hostów ESXi, a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz zorganizowanie stacjonarnych warsztatów szkoleniowych dla wyznaczonych dwóch pracowników Zamawiającego. Poniżej szczegółowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia: Wymagane minimalne parametry techniczne: 1. Macierz dyskowa Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN lub macierzy dyskowych. 1

2 Wymagana przestrzeń Pojemność fizyczna raw zbudowana z trzech warstw: - warstwa dysków SSD: min. 3,2 TB zbudowana z co najmniej 8 identycznych dysków, - warstwa dysków SAS: min. 9,5 TB zbudowana z co najmniej 16 identycznych dysków, o prędkości min 10k rpm. - warstwa dysków Nearline SAS: min. 32 TB zbudowana z co najmniej z 12 identycznych dysków. Dostarczone dyski muszą być zalecane przez producenta macierzy do instalowania w dostarczonej macierzy. Pamięć podręczna cache Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 16 GB pamięci cache łącznie minimum 32 GB. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o pamięć RAM. Możliwość rozbudowy pamięci cache. Odporność na awarię pamięci cache poprzez lustrzany zapis danych pomiędzy obydwoma kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone na wypadek awarii zasilania za pomocą podtrzymywania bateryjnego przez okres minimum 48h lub poprzez zrzut zawartości na dyski nieulotne. Interfejsy zewnętrzne Każdy kontroler musi mieć co najmniej dwa porty Fibre Channel 8Gb/s służące do podłączenia hostów lub do zdalnej replikacji danych oraz co najmniej dwa porty Ethernet. Możliwość rozbudowy konfiguracji podstawowej o: - nie mniej niż 8 portów FC 8Gb/s - nie mniej niż 4 porty 10GbE iscsi/fcoe/ethernet, Rozbudowa bez stosowania urządzeń typu przełącznik lub hub. Rozbudowa nie uwzględnia interfejsów, w które macierz jest już wyposażona. Wspierane systemy operacyjne Wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2008/2012, Linux, VMware vsphere, Microsoft Hyper-V. Macierz musi wspierać obsługę minimum 50 hostów podłączonych poprzez sieć SAN. Należy dostarczyć odpowiednie licencje, jeżeli są wymagane, na maksymalną liczbę hostów. Dla wspieranych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2008/2012, Linux, VMware vsphere. Skalowalność Możliwość wykonania rozbudowy sprzętowej, w trybie online, do min. 200 dysków, w tym minimum 50 dysków SSD. Rozbudowa bez konieczności wymiany kontrolerów. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą dysków: SSD, SAS 10k rpm, SAS 15k rpm, Nearline SAS 7200 rpm. Macierz musi posiadać funkcjonalność rozłożenia pojedynczego dysku/woluminu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. 2

3 Dostępność Wszystkie elementy macierzy muszą być redundantne, a jej architektura musi zapewniać odporność na wystąpienie pojedynczego punktu awarii w obrębie poszczególnych grup elementów: dysków, interfejsów dostępowych, kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów. Odporność na awarię oznacza, że dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, zapewniając możliwość odczytów wszystkich składowanych danych oraz wykonywania zapisów na urządzenie nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń. Macierz dyskowa musi pracować w reżimie wysokiej dostępności (high availability HA), tj. posiadać dwa kontrolery dyskowe pracujące w trybie active-active każdy z kontrolerów musi mieć możliwość przejęcia całości obciążenia w przypadku awarii partnera. Każdy kontroler musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego sytemu dyskowego. Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID na tych samych dyskach fizycznych: RAID 0,1,5,6,10. Dwa podwójne niezależne przyłącza SAS wewnętrznych półek dyskowych. Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji i rozbudowy (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy środowiska). Minimum 4 dyski fizyczne jako zapasowa przestrzeń dyskowa. Zaproponowana przestrzeń zapasowa musi spełniać rekomendacje producenta macierzy dla zaproponowanej konfiguracji dyskowej. Dyski zapasowe/przestrzeń zapasowa zostały już uwzględnione w wymaganiach wyspecyfikowanych w punkcie 2. Możliwość definiowania priorytetów dla grupy wolumenów logicznych (Quality of Service) możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej wartości IO/s i MB/s. Zarządzanie Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego (SSH). Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy, diagnostykę oraz umożliwiać konfigurowania jej zasobów dyskowych. Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać reakcje na zdarzenia, np. wysłanie powiadomienia do administratora lub uruchomienie skryptu. Zarządzanie macierzą poprzez fizyczny procesor serwisowy. Nie dopuszcza się formy wirtualnej. Wymagane jest monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Wymagana jest możliwość analizowania wymienionych parametrów z wykorzystaniem danych historycznych. Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych w trybie thin provisioning umożliwiającym alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. Mechanizm thin provisioningu musi umożliwiać reklamację (odzyskiwanie) przestrzeni dyskowej na dyskach typu Thin. Wsparcie dla deduplikacji danych, wykonywanej na bieżąco (ang. inline) dla SSD. Możliwość migracji danych w obrębie macierzy Macierz musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, Nearline SAS na poziomie całych woluminów logicznych, jak i części woluminów logicznych (ang. Sub LUN). 3

4 Zdalna replikacja danych Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Możliwość wykorzystania do replikacji różnych protokołów (Fibre Channel, IP). Możliwość integracji zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym, co najmniej Microsoft Cluster Server, VMware Site Recovery Manager. Aktualnie nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności (zdalna replikacja). Możliwość aktywowania za pomocą licencji w przyszłości. Lokalne kopie danych Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID. Musi być możliwość wykonania kopii w innej grupie dyskowej niż dane oryginalne. Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-intime) w ramach macierzy, za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 60 kopii migawkowych. Mechanizm zapewniający spójność danych w kopii wykonywanej w określonym momencie czasu na dowolnym obszarze dyskowym macierzy. Możliwość dynamicznej rekonfiguracji zasobów przeznaczonych na kopię (w tym podłączenia tych zasobów do innego oryginału) z poziomu interfejsu administratora klienta. Integracja z oprogramowaniem VMware vsphere Macierz musi obsługiwać następujące funkcjonalności oprogramowania VMware vsphere: - obsługa vstorage VAAI, - obsługa VASA, - integracja z modułem vcenter, - wspieracie dla mechanizmu VMware vsphere 6 VVol, - integracja funkcjonalności wykonywania lokalnych kopii danych typu snapshot zaimplementowanych na macierzy z oprogramowaniem VMware vsphere, - certyfikowane przez VMware wsparcie dla architektury vsphere Metro Storage Cluster. Obudowa Możliwość instalacji macierzy w standardowej szafie przemysłowej 19. Zasilanie Wszystkie elementy systemu muszą być wyposażone w redundantne zasilacze oraz kable zasilające. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą zawierającą opis wdrożonego rozwiązania, procedury administracyjne oraz zastosowane połączenia i adresacje. 4

5 Gwarancja i wsparcie producenta Minimum 5-letnie wsparcie serwisowe producenta macierzy, w miejscu instalacji. Maksymalny czas naprawy 24 godziny od czasu zgłoszenia awarii. Serwis dostępny 24/7. Serwis obejmujący zarówno dostarczony sprzęt, jak i oprogramowanie. Wszystkie dyski uszkodzone w okresie trwania wsparcia serwisowego nie wymagają przez Zamawiającego zwrotu, po wymianie na sprawne. Serwis proaktywny zawierający m.in. stały zdalny monitoring przez serwis producenta, coroczną weryfikację stanu technicznego, konsultacje techniczne. Dostarczone urządzenie musi być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej. Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii, określone w obowiązującym w Polsce prawie. Warsztaty Należy zorganizować stacjonarne warsztaty szkoleniowe z instruktorem z administrowania macierzą, przeprowadzone w języku polskim przez autoryzowany ośrodek szkoleniowy producenta sprzętu dla min. 2 osób (minimum 5 dni szkoleniowych dla każdej osoby). Usługi Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez firmę posiadającą autoryzację producenta sprzętu. Instalacja obejmująca konfigurację zdalnego raportowania uszkodzeń, do producenta sprzętu. Usługi instalacji i konfiguracji funkcjonalności oprogramowania macierzy, dostarczonych wraz z macierzą. Migracja 40 maszyn wirtualnych VMware (około 20 TB danych) i 12 hostów ESXi z macierzy IBM DS3400 na dostarczoną macierz. Wymagane minimalne parametry techniczne: Switch Fibre Channel - 2 sztuki Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego szafy BladeCenter H. Wymiana posiadanych przez Zamawiającego switchy FC 4Gbps na urządzenia 8 gbps. Zachowanie dotychczasowej konfiguracji wejść-wyjść: 6 zewnętrznych połączeń FC dla każdego switcha, obsadzone modułami 8 Gbps. 14 aktywnych wewnętrznych połączeń FC, dla każdego switcha Aktywna funkcja zoningu dla przyłączonych do switcha urządzeń FC. Jeżeli uruchomienie tych funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, wymagane jest jej dostarczenie dla wszystkich portów. Zgodność sprzętowa i programowa Dostarczone urządzenia muszą znajdować się na liście kompatybilności szafy BladeCenter H. Dostarczone urządzenia muszą zapewniać bezproblemową pracę serwerów produkcyjnych w następującej konfiguracji: 5 serwerów IBM 7995 wyposażonych w karty Q-Logic 4Gb Fibre Channel network adapter expansion card (SFF) - Part Number 26R serwery IBM 8853 wyposażone w karty Qlogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card, CFFx - Part Number 41Y serwery IBM 7875 wyposażone w karty QLogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) - Part Number 44X1947 Usługi Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez firmę posiadającą autoryzację producenta sprzętu, w tym: Usługi instalacji i konfiguracji sprzętu oraz funkcjonalności oprogramowania dostarczonego wraz ze switchami. Odtworzenie istniejących połączeń FC z serwerów Blade. Gwarancja i wsparcie producenta Minimum roczne wsparcie serwisowe producenta switchy, w miejscu instalacji. Maksymalny czas naprawy 24 godziny od czasu zgłoszenia awarii. Serwis dostępny 24/7. Serwis obejmujący zarówno dostarczony sprzęt jak i oprogramowanie. 5

6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jako kryteria oceny ofert Zamawiający przyjmuje kryteria: 1) Cena oferty 90% 2) Całkowita pojemność dyskowa macierzy 10% Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najwyższą łączną ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone ww. kryteria oceny ofert. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości ,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz w dniu 6 lipca 2015 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42 z 2007 r, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi gwarantować wypłatę pieniędzy, stąd przedstawiona gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne i bezwarunkowe. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGK O/Szczecin nr rachunku: i przelew musi zostać zaksięgowany na koncie Zamawiającego przed godz dnia 6 lipca 2015 r. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego, na konto bankowe) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej WADIUM. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) umowy. Od dnia ukazania się ogłoszenia można pobrać siwz ze strony internetowej Zamawiającego otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie w godzinach (pok. 219, II piętro) lub na pisemny wniosek wykonawcy (nr faks ). 6

7 Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych według wymagań wskazanych w SIWZ składać należy w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 pok. 219 (II piętro) w terminie do dnia 6 lipca 2015 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godz w pokoju 006. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w zakresie dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej i umowy ramowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2015 r. pod numerem ogłoszenia Przewodniczący komisji przetargowej Elżbieta Stypuła-Krotecka Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. 7

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo