Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013"

Transkrypt

1 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności: - Informatyka stosowana w technice - Technika z informatyką Karty ułoŝone są w porządku alfabetycznym 1

2 Spis treści Kursy kierunkowe.. Kursy na specjalności: Informatyka stosowana w technice... Kursy na specjalności: Technika z informatyką

3 Kursy kierunkowe 3

4 KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOŚC ETI FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, Niestacjonarne NIESTACJONARNE) ROK I NAZWA I POZIOM KURSU Język angielski A, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM English A, B2 GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA poszerzające wiedzę ogólną (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS* 2 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wójcik- Kuca OPIS KURSU (cele kształcenia)** 1. Rozumienie dłuŝszych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie najwaŝniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w codziennej komunikacji, a takŝe umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem moŝliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najwaŝniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. 3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na róŝnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym. 4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z wykorzystaniem języka obcego w Ŝyciu zawodowym. WARUNKI WSTĘPNE WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie edukacji gimnazjalnej i licealnej UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności nabyte w trakcie edukacji gimnazjalnej i licealnej KURSY x TREŚCI MERYTORYCZNE*** Poznajmy się tworzenie pytań (ćwiczenia fonetyczne związane z intonacją i akcentem)(2 godz.) Stosunki międzyludzkie ćwiczenia słownikowe w oparciu o pracę z tekstem (2 godz.) Co Twój charakter pisma mówi o Tobie praca z tekstem, czasowniki posiłkowe (2 godz.) Cechy charakteru ćwiczenia słownikowe (słowotwórstwo)(1 godz.) Zagadnienia związane ze zdrowiem słownictwo, czasy Present Simple/Continuous (2 godz.) Zagadnienia związane ze zdrowiem ćwiczenia fonetyczne, czasy Present Perfect Simple/Continuous (3 4

5 godz.) Stres w Ŝyciu codziennym praca z tekstem (2 godz.) Stereotypy narodowe dyskusja, formy przymiotnikowe (2 godz.) Wygląd zewnętrzny, rodzaje ubrań praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (2 godz.) PodróŜe niecodzienne historie, czasy Past Simple/Continuous (2 godz.) PodróŜe opisywanie doświadczeń, czasy Past Perfect Simple/Continuous (2 godz.) Wakacje, sposoby podróŝowania słownictwo, ćwiczenia fonetyczne (1 godz.) Powtórzenie materiału (3 godz.) Elementy języka specjalistycznego (4 godz.) EFEKTY KSZTAŁCENIA**** W1 Student rozpoznaje struktury czasów teraźniejszych Present Simple/Continuous i WIEDZA Present Perfect Simple/Continuous oraz przeszłych Past Simple/Continuous i Past Perfect Simple/Continuous W2 Student zna słownictwo dotyczące stosunków międzyludzkich, cech charakteru, problemów ze zdrowiem, wyglądu zewnętrznego i rodzajów ubrań oraz sposobów podróŝowania W3 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy czasów teraźniejszych i przeszłych U2 Student opisuje stosunki międzyludzkie, cechy charakteru, problemy ze zdrowiem, wygląd zewnętrzny i rodzaje ubrań oraz sposoby podróŝowania U3 Student potrafi posługiwać się podstawowymi sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze, uczestniczy w jej Ŝyciu codziennym, inicjuje kontakty międzynarodowe K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w środowisku międzynarodowym Efekty kształcenia dla kierunku Efekty kształcenia dla kierunku ORGANIZACJA ZAJĘĆ FORMA ZAJĘC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN WYKŁAD A K L S P E OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody podczas zajęć ma na celu stworzenie róŝnorodnych sytuacji zbliŝonych do komunikacji w Ŝyciu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliŝyć uczących się do prawdziwych sytuacji z Ŝycia codziennego. 5

6 FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA E-nauczanie Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat W 1 x x x x W 2 x x x x W 3 x x x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x K 1 K 2 K 3 OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udział w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowiedź na określony temat 25% UWAGI LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, Eales F., Oakes S., Speakout Upper- Intermediate, Pearson, Acklam R., Crace A., Total English Upper- Intermediate, Longman, 2006 UZUPEŁNIAJĄCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki 5. Mann M., Taylore- Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, źródła internetowe, materiały autorskie *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin w kontakcie Konwersatorium 30 z prowadzącymi Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi 5 Ilość godzin pracy studenta Przygotowanie do kolokwium 3 bez kontaktu Przygotowanie do prezentacji 3 z prowadzącymi Przygotowanie ustnej wypowiedzi 2 Przygotowanie prac pisemnych 2 Przygotowanie do pracy w grupach 2 Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych 3 Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych 2 6

7 Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 3 Ogółem bilans czasu pracy 55 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 2 7

8 KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOŚC ETI FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, Niestacjonarne NIESTACJONARNE) ROK II NAZWA I POZIOM KURSU Język angielski B, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM English B, B2 GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA poszerzające wiedzę ogólną (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wójcik- Kuca OPIS KURSU (cele kształcenia)** 1. Rozumienie dłuŝszych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie najwaŝniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w codziennej komunikacji, a takŝe umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem moŝliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najwaŝniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. 3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na róŝnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym. 4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z wykorzystaniem języka obcego w Ŝyciu zawodowym. WARUNKI WSTĘPNE WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie kursu A UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności nabyte w trakcie kursu A KURSY Kurs A TREŚCI MERYTORYCZNE*** Mini sagi pisanie krótkich opowiadań, przymiotniki i przysłówki (3 godz.) Przestępstwa, przestępcy, łamanie prawa dyskusja, sposoby wyraŝania opinii, ćwiczenia słownikowe (2 godz.) Zbrodnia i kara praca z tekstem, strona bierna (2 godz.) Środowisko naturalne pogoda, klęski Ŝywiołowe, ćwiczenia słownikowe i fonetyczne (2 godz.) Środowisko naturalne zagroŝenia wynikające z działalności człowieka, formy wyraŝania przyszłości (2 8

9 godz.) Problemy społeczeństw we współczesnym świecie praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (kolokacje)(3 godz.) Problemy społeczeństw we współczesnym świecie dyskusja, time clauses (2 godz.) Systemy edukacji na świecie, okresy warunkowe 0/1 (2 godz.) Zachowania ludzkie w sytuacjach ekstremalnych praca z tekstem (2 godz.) Uczucia i emocje, 2 okres warunkowy (2 godz.) Sztuka przetrwania praca z tekstem, ćwiczenia fonetyczne (rytm zdania), 3 okres warunkowy (3 godz.) Problemy w komunikacji międzyludzkiej dyskusja, czasowniki modalne aspekt teraźniejszy (2 godz.) Zachowania ludzkie praca z tekstem, czasowniki modalne aspekt przeszły (3 godz.) Czasowniki o podobnej formie i róŝnym znaczeniu ćwiczenia słownikowe (2 godz.) Ciało ludzkie mimika, gesty (2 godz.) Język ciała praca z tekstem, czasowniki zmysłów (2 godz.) Muzyka i jej wpływ na Ŝycie ludzkie ćwiczenia słownikowe, dyskusja (2 godz.) Muzyka i sztuka praca z tekstem, formy gerund / infinitive (2 godz.) Wypoczynek sposoby i preferencje (2 godz.) List formalny podanie o pracę (3 godz.) Powtórzenie materiału (7 godz.) Elementy języka specjalistycznego (8 godz.) EFEKTY KSZTAŁCENIA**** W1 Student rozpoznaje struktury strony biernej, form wyraŝających przyszłość Present WIEDZA Simple/Continuous, Future Perfect/Continuous, Future Simple i be going to, trybów warunkowych, czasowników modalnych, formy gerund / infinitive, formy wyraŝające przyzwyczajenia oraz mowy zaleŝnej W2 Student zna słownictwo dotyczące łamania prawa, środowiska naturalnego, edukacji, uczuć oraz emocji, zachowań ludzkich, budowy ciała, muzyki i sztuki, form wypoczynku, a takŝe środków masowego przekazu W3 Student rozpoznaje zwroty i wyraŝenia charakterystyczne dla listu motywacyjnego i listu z prośbą o informację W4 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku UMIEJĘTNOŚCI U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy wyraŝające przyszłość, formy strony biernej oraz trybów warunkowych, formy czasowników modalnych, formy gerund / infinitive, formy wyraŝające przyzwyczajenia oraz mowy zaleŝnej U2 Student posługuje się słownictwem dotyczącym rodzajów przestępstw, środowiska naturalnego, edukacji, uczuć oraz emocji, zachowań ludzkich, budowy ciała, muzyki i sztuki, form wypoczynku oraz środków masowego przekazu U3 Student potrafi napisać list motywacyjny oraz list z prośbą o informację U4 Student potrafi posługiwać się podstawowymi sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku 9

10 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze, uczestniczy w jej Ŝyciu codziennym, inicjuje kontakty międzynarodowe K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w środowisku międzynarodowym Efekty kształcenia dla kierunku ORGANIZACJA ZAJĘĆ FORMA ZAJĘC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN WYKŁAD A K L S P E OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody podczas zajęć ma na celu stworzenie róŝnorodnych sytuacji zbliŝonych do komunikacji w Ŝyciu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliŝyć uczących się do prawdziwych sytuacji z Ŝycia codziennego. FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA E-nauczanie Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat W 1 x x x x W 2 x x x x W 3 x x x x W 4 x x x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x U 4 x x x x K 1 K 2 K 3 OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udział w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowiedź na określony temat 25% UWAGI LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Education, Oxford 2011 Macmillan UZUPEŁNIAJĄCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, 10

11 3. Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, Eales F., Oakes S., Speakout Upper- Intermediate, Pearson, Acklam R., Crace A., Total English Upper- Intermediate, Longman, 2006 OUP, Oxford Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki 5. Mann M., Taylore- Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, źródła internetowe, materiały autorskie *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin w kontakcie Konwersatorium 60 z prowadzącymi Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi 10 Przygotowanie do kolokwium 6 Przygotowanie do prezentacji 4 Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi Przygotowanie ustnej wypowiedzi 4 Przygotowanie prac pisemnych 4 Przygotowanie do pracy w grupach 4 Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych 6 Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych 6 Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 6 Ogółem bilans czasu pracy 110 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 4 11

12 KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOŚC ETI FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, Niestacjonarne NIESTACJONARNE) ROK III NAZWA I POZIOM KURSU Język angielski C, B2 English C, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA poszerzające wiedzę ogólną (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wójcik- Kuca OPIS KURSU (cele kształcenia)** 1. Rozumienie dłuŝszych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie najwaŝniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w codziennej komunikacji, a takŝe umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem moŝliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najwaŝniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. 3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na róŝnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym. 4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z wykorzystaniem języka obcego w Ŝyciu zawodowym. WARUNKI WSTĘPNE WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie kursu B UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności nabyte w trakcie kursu B KURSY Kurs B TREŚCI MERYTORYCZNE*** Sen ćwiczenia słownikowe, formy be/get used to/used to (2 godz.) Środki masowego przekazu i ich wpływ na Ŝycie ludzkie dyskusja, mowa zaleŝna (2 godz.) WaŜne wydarzenia w historii świata, polityka praca z tekstem, dyskusja, rodzajniki (2 godz.) Jak przygotować dobrą prezentację praktyczne rady i uwagi (2 godz.) Wielkie miasta i ich problemy praca z tekstem, dyskusja, konstrukcja have something done (2 godz.) 12

13 Świat nauki praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (słowotwórstwo), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (3 godz.) Irytujące przyzwyczajenia dyskusja, przymiotniki zakończone na ed/-ing (2 godz.) śałuję, Ŝe... praca z tekstem, struktury z wish (2 godz.) Biznes i reklama praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe, zaimki zwrotne & each other (2 godz.) ZapoŜyczenia w języku angielskim ćwiczenia słownikowe, kolokacje, zdania podrzędnie złoŝone (2 godz.) Powtórka materiału (3 godz.) Egzamin próbny (2 godz.) Elementy języka specjalistycznego (4 godz.) EFEKTY KSZTAŁCENIA**** W1 Student rozpoznaje struktury wyraŝające przyzwyczajenia, formy mowy zaleŝnej, konteksty WIEDZA uŝycia rodzajników, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, konstrukcji wish oraz struktury zdań podrzędnie złoŝonych W2 Student zna słownictwo dotyczące środków masowego przekazu, polityki, nauki, przyzwyczajeń, biznesu i reklamy oraz języka potocznego W3 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy wyraŝające przyzwyczajenia, formy mowy zaleŝnej, właściwie uŝyje rodzajników, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, konstrukcji wish oraz struktur zdań podrzędnie złoŝonych U2 Student zna słownictwo dotyczące środków masowego przekazu, polityki, nauki, przyzwyczajeń, biznesu i reklamy oraz języka potocznego U3 Student potrafi posługiwać się podstawowymi sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze, uczestniczy w jej Ŝyciu codziennym, inicjuje kontakty międzynarodowe K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w środowisku międzynarodowym Efekty kształcenia dla kierunku Efekty kształcenia dla kierunku ORGANIZACJA ZAJĘĆ FORMA ZAJĘC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN WYKŁAD A K L S P E OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody podczas zajęć ma na celu stworzenie róŝnorodnych sytuacji zbliŝonych do komunikacji w Ŝyciu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą 13

14 rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliŝyć uczących się do prawdziwych sytuacji z Ŝycia codziennego. FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA E-nauczanie Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat W 1 x x x x x x W 2 x x x x x x W 3 x x x x x x U 1 x x x x x x U 2 x x x x x x U 3 x x x x x x K 1 x x K 2 x K 3 x OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udział w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowiedź na określony temat 25% UWAGI Zaliczenie z rozbiciem procentowym jak w poprzednich semestrach + Egzamin pisemny i ustny z całości lektoratu LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, Eales F., Oakes S., Speakout Upper- Intermediate, Pearson, Acklam R., Crace A., Total English Upper- Intermediate, Longman, 2006 UZUPEŁNIAJĄCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki 5. Mann M., Taylore- Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, źródła internetowe, materiały autorskie *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin w kontakcie Konwersatorium 30 z prowadzącymi Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi 10 Ilość godzin pracy studenta Przygotowanie do kolokwium 4 bez kontaktu Przygotowanie do prezentacji 3 z prowadzącymi Przygotowanie ustnej wypowiedzi 3 Przygotowanie prac pisemnych 3 Przygotowanie do pracy w grupach 3 14

15 Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych 3 Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych 4 Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 7 Przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego 10 Ogółem bilans czasu pracy 80 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 4 15

16 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Aplikacje sieciowe Network application Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Karol Grondzak, dr inŝ. Krzysztof Pytel Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności projektowania i obsługi aplikacji sieciowych. Kurs prowadzony jest w języku polskim. Warunki wstępne Wiedza Umiejętności Kursy zna podstawy informatyki i zasady programowania, Obecny stan rozwoju sieci komputerowych, podstawowe rodzaje sieci komputerowych, ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe, zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, zasady transmisji bezprzewodowej, aspekty bezpieczeństwa i niezawodności informacji Zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, samodzielne projektowanie sieci komputerowych Podstawy informatyki i systemów informatycznych Sieci komputerowe Efekty kształcenia Wiedza W01, zna rodzaje oprogramowania wspomagającego projektowanie aplikacji sieciowych W02, ma uporządkowaną wiedzę w zakresie aplikacji WWW kierunkowych K_W07, K_W17 K_W07, K_W17 16

17 Umiejętności U01, potrafi wykonać projekt aplikacji sieciowej U02, potrafi zainstalować system e-learning, cms, e- commerse U03, zna metody atakowania aplikacji WWW oraz mechanizmy ochrony przed nimi. U04, zna zagadnienia dotyczące tworzenia i publikowania materiałów U05, zna zasady komunikowanie i współpraca online kierunkowych K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 Kompetencje społeczne K01, potrafi pracować w zespole K02, wykonuje swoje zadania w sposób profesjonalny kierunkowych K_K03 K_K05 Organizacja Forma zajęć Wykład (W) Ćwiczenia w grupach A K L S P E Liczba godzin 5 15 Opis metod prowadzenia zajęć 17

18 Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych studenci po wstępnym szkoleniu z zakresu aplikacji sieciowych, samodzielnie wykonują zadane ćwiczenia, a następnie otrzymują zadanie z zakresu projektowania aplikacji i konfigurowania systemu www i wykonują je podczas zajęć. Formy sprawdzania efektów kształcenia E learning Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne W01 x x W02 x x x U01 x x x U02 x x x U03 x x x U04 x x x U05 x x x K01 x x K02 x x Kryteria oceny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonanego projektu, ustnej wypowiedzi, instalacji i konfiguracji wybranego systemu zarządzania treścią Uwagi Treści merytoryczne (wykaz tematów) 1. Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer HTTP, protokół HTTP 2. Rozszerzona architektura WWW - aplikacja, serwer aplikacji, aplikacje komponentowe 3. Język HTML 4. Technologie tworzenia interfejsu uŝytkownika (CSS, XML, XHTML, JavaScript, Java) 5. Protokół HTTP 6. Logika prezentacji (technologie serwletów i szablonów) 7. Systemy e-learning, systemy CMS, systemy e-commerse 8. Tworzenie i publikowanie materiałów, 9. Komunikowanie i współpraca onlinenarzędzia umoŝliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe 18

19 Wykaz literatury podstawowej 1. D. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, WNT 2. D. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT 3. Frisch: Unix. Administracja systemu, O Reilly 4. C. Hunt: TCP/IP. Administracja sieci. O Reilly 5. James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z internetem w tle. 6. Mark Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta. 7. J. Scott Haugdahl, Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta 8..M. Deitel, P.J. Deitel, T,R. Nieto, Internet & World Wide Web. How to program, Deitel & Associates Inc 9. D. C. Naik, Internet Standards and Protocols, Microsoft Press, 10. Sławomir Orłowski, C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Wykaz literatury uzupełniającej 1. Satya Komatineni, Dave MacLean, Sayed Hashimi,Android 3. Tworzenie aplikacji 2. Tobias Hauser, Christian Wenz, Mambo. Tworzenie wydajnych serwisów internetowych 3. Jason Beaird, Niezawodne zasady web designu. 4. Hasin Hayder, Programowanie obiektowe w PHP 5 5. Kae Verens, Projektowanie systemów CMS przy uŝyciu PHP i jq William Rice, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle Zbigniew Fryźlewicz, Daniel Nikończuk, Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w... Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin zajęć w kontakcie z prowadzącymi Wykład 5 Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15 Konsultacje indywidualne 1 Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 1 Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20 Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie) Przygotowanie do egzaminu Ogółem bilans czasu pracy 77 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 1 19

20 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Waldemar Tejchman Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem kształcenia w zakresie przedmiotu chemia jest zapoznanie studentów z podstawami współczesnej chemii. Cele nauczania obejmują teŝ uzyskanie przez studenta umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy chemicznej do analizy zjawisk występujących w przyrodzie. Student powinien równieŝ opanować umiejętność praktycznego zastosowania związków chemicznych stosowanych w technice, rolnictwie oraz w gospodarstwie domowym. Język prowadzenia zajęć: polski. Warunki wstępne Wiedza Umiejętności Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki. Posiada umiejętność posługiwania się metodami rachunkowymi w praktyce obliczeniowej. Potrafi interpretować uzyskane wyniki obliczeń matematycznych. Prawidłowo określa jednostki obliczanych wielkości fizycznych i chemicznych. Komunikuje się w stopniu umoŝliwiającym pracę w grupie. Kursy Matematyka, fizyka Efekty kształcenia Wiedza W01 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. W02 Zna metody pozwalające na badanie właściwości chemicznych substancji. W03 Posiada wiedzę dotyczącą interpretacji zjawisk chemicznych w przyrodzie W04 Posiada wiedzę w zakresie wzajemnych powiązań chemii, technologii chemicznej i techniki..w05 Posiada wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych z chemii. kierunkowych K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 20

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RD/Z /2017 KARTA KURSU. JĘZYK ANGIELSKI B2-3s

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RD/Z /2017 KARTA KURSU. JĘZYK ANGIELSKI B2-3s Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RD/Z.021-2-3/2017 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. JĘZYK ANGIELSKI B2-3s English B2-3s Koordynator dr Agnieszka Legut-Zemla Zespół dydaktyczny Zespół Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Iwona Stawoska Zespół dydaktyczny dr Agnieszka Kania dr Iwona Stawoska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 2 Nazwa w j. ang. Process Engineering 2. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język rosyjski B2-2s Russian B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Małgorzata Bachan- Kołodziejska,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Podstawy Fizyki Nazwa w j. ang. Introduction to Physics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język rosyjski B2-3s Russian B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Małgorzata Bachan- Kołodziejska,

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język rosyjski B2-2n Russian B2-2n Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Małgorzata Bachan- Kołodziejska,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elektrochemia Electrochemistry Kod Punktacja ECTS* 1 Zespół dydaktyczny Koordynator dr inż. Piotr Bieniek dr hab. Krzysztof Kruczała,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Projektowanie aplikacji mobilnych Mobile application development Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: mgr Roman Czapla mgr Wojciech Nawalaniec

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Student zna podstawy analizy, projektowania i programowani obiektowego oraz podstawy języka C++.

KARTA KURSU. Student zna podstawy analizy, projektowania i programowani obiektowego oraz podstawy języka C++. KARTA KURSU Nazwa Programowanie obiektowe 2 Nazwa w j. ang. Object Oriented Programming 2 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: dr Dariusz Pałka dr Leszek Głowacki dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy Poziom przedmiotu Symbole efektów kształcenia Symbole efektów dla obszaru kształcenia Symbole efektów kierunkowych 8.1

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności. Biologia z przyrodą, Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności. Biologia z przyrodą, Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności Biologia z przyrodą, Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy geologii i elementy gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ SPECJALNOŚCI Administracja systemami informatycznymi Nazwa Programowanie obiektowe 2 Nazwa w j. ang. Object Oriented Programming 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Programowanie obiektowe

KARTA KURSU. Programowanie obiektowe KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Programowanie obiektowe Object oriented programming Kod Punktacja ECTS* Stacjonarne 6 Niestacjonarne 4 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: dr Dariusz Pałka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia) Aktualizacja 2015/2016 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna w turystyce Information technology in tourism Kod Punktacja ECTS* 2

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą KARTA KURSU Biologia z przyrodą (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Emisja głosu Voice emission Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator mgr Katarzyna Lange Zespół dydaktyczny mgr Katarzyna Lange Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawo gospodarcze w Polsce i UE Economic Law in Poland and in the UE Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny Ochrona Środowiska, stopień I studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekologia ogólna General ecology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. inż. Tomasz Zielonka Zespół dydaktyczny dr.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Układy elektroniczne w miernictwie 2 Nazwa w języku angielskim Electronic circuits in measurements 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki B, B2. (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS 4

Język niemiecki B, B2. (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS 4 KARTA KURSU Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA Katedra Informatyki i Metod Komputerowych KIERUNEK I SPECJALNOŚC Informatyka FORMA STUDIÓW (STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Radiochemia. Radiochemistry. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Radiochemia. Radiochemistry. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Radiochemia Radiochemistry Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. inż. Artur Błachowski Zespół dydaktyczny dr hab. inż. Artur Błachowski Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Elektrotechnika 1 Nazwa modułu w języku angielskim Electrical engineering

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy elektrotechniki i elektroniki I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Nazwa Ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców 1, 2. Field classes in systematics of invertebrates. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Nazwa Ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców 1, 2. Field classes in systematics of invertebrates. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Ćwiczenia terenowe z systematyki 1, 2 Nazwa w j. ang. Field classes in systematics of invertebrates Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. Mieczysław Mazur Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 5

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 5 Geografia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia i topografia Cartography and topography Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr Joanna Fidelus Zespół dydaktyczny dr Joanna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Matematyka (specjalność nauczycielska) studia niestacjonarne 1 stopnia

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Matematyka (specjalność nauczycielska) studia niestacjonarne 1 stopnia Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr. KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Matematyka (specjalność nauczycielska) studia niestacjonarne 1 stopnia Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza tekstu matematycznego:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : ELEKTROTECHNIKA I UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Fizyka dla Oceanografów #

Fizyka dla Oceanografów # Nazwa przedmiotu Fizyka dla Oceanografów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.0.0058 Zakład Oceanografii Fizycznej Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Natalia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język francuski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język francuski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język francuski B2-3s French B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny dr Małgorzata Niziołek, dr

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 2013/2014

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 2013/2014 Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 201/201 Przedmiot: Elektronika i energoelektronika Kod przedmiotu: E18_2_D Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Administracja serwerami WWW Web server administration Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Układy elektroniczne w miernictwie 1 Nazwa modułu w języku angielskim Electronic

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Organizacja czasu wolnego

KARTA KURSU. Organizacja czasu wolnego Turystyka i Rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/18, sem. 5 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Organizacja czasu wolnego Organization of leisure time Koordynator dr Anna Kolasińska Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. HODOWLE KOMÓREK I TKANEK CELL AND TISSUE CULTURE Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Anna Barbasz Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych KIERUNEK I SPECJALNOŚC INFORMATYKA FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, stacjonarne

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych KIERUNEK I SPECJALNOŚC INFORMATYKA FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, stacjonarne KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA Katedra Informatyki i Metod Komputerowych KIERUNEK I SPECJALNOŚC INFORMATYKA FORMA STUDIÓW (STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. mgr Elżbieta Sionko

KARTA KURSU. mgr Elżbieta Sionko KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Masaż relaksacyjny i klasyczny Relaation and classical massage Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Elżbieta Sionko Zespół dydaktyczny mgr Elżbieta Sionko Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Metrologia elektryczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E19 D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: drugi Semestr: czwarty

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Logistyka 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr 1, 2, 3

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona przyrody Protection of nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator IB: dr Małgorzata Kłyś IG: dr Piotr Lewik

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Analiza matematyczna 3 Nazwa w j. ang. Mathematical Analysis 3 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. M. C. Zdun Zespół dydaktyczny dr Z. Powązka,

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, I stopień studia stacjonarne

Ochrona środowiska, I stopień studia stacjonarne Ochrona środowiska, I stopień studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Zasoby i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Wanda Michalik, prof. UP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elementy statystyki matematycznej Mathematical statistics Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator Dr Ireneusz Krech Zespół dydaktyczny: Dr Ireneusz Krech Dr Grażyna Krech Opis

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo