Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013"

Transkrypt

1 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności: - Informatyka stosowana w technice - Technika z informatyką Karty ułoŝone są w porządku alfabetycznym 1

2 Spis treści Kursy kierunkowe.. Kursy na specjalności: Informatyka stosowana w technice... Kursy na specjalności: Technika z informatyką

3 Kursy kierunkowe 3

4 KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOŚC ETI FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, Niestacjonarne NIESTACJONARNE) ROK I NAZWA I POZIOM KURSU Język angielski A, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM English A, B2 GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA poszerzające wiedzę ogólną (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS* 2 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wójcik- Kuca OPIS KURSU (cele kształcenia)** 1. Rozumienie dłuŝszych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie najwaŝniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w codziennej komunikacji, a takŝe umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem moŝliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najwaŝniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. 3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na róŝnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym. 4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z wykorzystaniem języka obcego w Ŝyciu zawodowym. WARUNKI WSTĘPNE WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie edukacji gimnazjalnej i licealnej UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności nabyte w trakcie edukacji gimnazjalnej i licealnej KURSY x TREŚCI MERYTORYCZNE*** Poznajmy się tworzenie pytań (ćwiczenia fonetyczne związane z intonacją i akcentem)(2 godz.) Stosunki międzyludzkie ćwiczenia słownikowe w oparciu o pracę z tekstem (2 godz.) Co Twój charakter pisma mówi o Tobie praca z tekstem, czasowniki posiłkowe (2 godz.) Cechy charakteru ćwiczenia słownikowe (słowotwórstwo)(1 godz.) Zagadnienia związane ze zdrowiem słownictwo, czasy Present Simple/Continuous (2 godz.) Zagadnienia związane ze zdrowiem ćwiczenia fonetyczne, czasy Present Perfect Simple/Continuous (3 4

5 godz.) Stres w Ŝyciu codziennym praca z tekstem (2 godz.) Stereotypy narodowe dyskusja, formy przymiotnikowe (2 godz.) Wygląd zewnętrzny, rodzaje ubrań praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (2 godz.) PodróŜe niecodzienne historie, czasy Past Simple/Continuous (2 godz.) PodróŜe opisywanie doświadczeń, czasy Past Perfect Simple/Continuous (2 godz.) Wakacje, sposoby podróŝowania słownictwo, ćwiczenia fonetyczne (1 godz.) Powtórzenie materiału (3 godz.) Elementy języka specjalistycznego (4 godz.) EFEKTY KSZTAŁCENIA**** W1 Student rozpoznaje struktury czasów teraźniejszych Present Simple/Continuous i WIEDZA Present Perfect Simple/Continuous oraz przeszłych Past Simple/Continuous i Past Perfect Simple/Continuous W2 Student zna słownictwo dotyczące stosunków międzyludzkich, cech charakteru, problemów ze zdrowiem, wyglądu zewnętrznego i rodzajów ubrań oraz sposobów podróŝowania W3 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy czasów teraźniejszych i przeszłych U2 Student opisuje stosunki międzyludzkie, cechy charakteru, problemy ze zdrowiem, wygląd zewnętrzny i rodzaje ubrań oraz sposoby podróŝowania U3 Student potrafi posługiwać się podstawowymi sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze, uczestniczy w jej Ŝyciu codziennym, inicjuje kontakty międzynarodowe K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w środowisku międzynarodowym Efekty kształcenia dla kierunku Efekty kształcenia dla kierunku ORGANIZACJA ZAJĘĆ FORMA ZAJĘC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN WYKŁAD A K L S P E OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody podczas zajęć ma na celu stworzenie róŝnorodnych sytuacji zbliŝonych do komunikacji w Ŝyciu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliŝyć uczących się do prawdziwych sytuacji z Ŝycia codziennego. 5

6 FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA E-nauczanie Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat W 1 x x x x W 2 x x x x W 3 x x x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x K 1 K 2 K 3 OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udział w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowiedź na określony temat 25% UWAGI LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, Eales F., Oakes S., Speakout Upper- Intermediate, Pearson, Acklam R., Crace A., Total English Upper- Intermediate, Longman, 2006 UZUPEŁNIAJĄCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki 5. Mann M., Taylore- Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, źródła internetowe, materiały autorskie *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin w kontakcie Konwersatorium 30 z prowadzącymi Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi 5 Ilość godzin pracy studenta Przygotowanie do kolokwium 3 bez kontaktu Przygotowanie do prezentacji 3 z prowadzącymi Przygotowanie ustnej wypowiedzi 2 Przygotowanie prac pisemnych 2 Przygotowanie do pracy w grupach 2 Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych 3 Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych 2 6

7 Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 3 Ogółem bilans czasu pracy 55 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 2 7

8 KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOŚC ETI FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, Niestacjonarne NIESTACJONARNE) ROK II NAZWA I POZIOM KURSU Język angielski B, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM English B, B2 GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA poszerzające wiedzę ogólną (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wójcik- Kuca OPIS KURSU (cele kształcenia)** 1. Rozumienie dłuŝszych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie najwaŝniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w codziennej komunikacji, a takŝe umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem moŝliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najwaŝniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. 3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na róŝnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym. 4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z wykorzystaniem języka obcego w Ŝyciu zawodowym. WARUNKI WSTĘPNE WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie kursu A UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności nabyte w trakcie kursu A KURSY Kurs A TREŚCI MERYTORYCZNE*** Mini sagi pisanie krótkich opowiadań, przymiotniki i przysłówki (3 godz.) Przestępstwa, przestępcy, łamanie prawa dyskusja, sposoby wyraŝania opinii, ćwiczenia słownikowe (2 godz.) Zbrodnia i kara praca z tekstem, strona bierna (2 godz.) Środowisko naturalne pogoda, klęski Ŝywiołowe, ćwiczenia słownikowe i fonetyczne (2 godz.) Środowisko naturalne zagroŝenia wynikające z działalności człowieka, formy wyraŝania przyszłości (2 8

9 godz.) Problemy społeczeństw we współczesnym świecie praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (kolokacje)(3 godz.) Problemy społeczeństw we współczesnym świecie dyskusja, time clauses (2 godz.) Systemy edukacji na świecie, okresy warunkowe 0/1 (2 godz.) Zachowania ludzkie w sytuacjach ekstremalnych praca z tekstem (2 godz.) Uczucia i emocje, 2 okres warunkowy (2 godz.) Sztuka przetrwania praca z tekstem, ćwiczenia fonetyczne (rytm zdania), 3 okres warunkowy (3 godz.) Problemy w komunikacji międzyludzkiej dyskusja, czasowniki modalne aspekt teraźniejszy (2 godz.) Zachowania ludzkie praca z tekstem, czasowniki modalne aspekt przeszły (3 godz.) Czasowniki o podobnej formie i róŝnym znaczeniu ćwiczenia słownikowe (2 godz.) Ciało ludzkie mimika, gesty (2 godz.) Język ciała praca z tekstem, czasowniki zmysłów (2 godz.) Muzyka i jej wpływ na Ŝycie ludzkie ćwiczenia słownikowe, dyskusja (2 godz.) Muzyka i sztuka praca z tekstem, formy gerund / infinitive (2 godz.) Wypoczynek sposoby i preferencje (2 godz.) List formalny podanie o pracę (3 godz.) Powtórzenie materiału (7 godz.) Elementy języka specjalistycznego (8 godz.) EFEKTY KSZTAŁCENIA**** W1 Student rozpoznaje struktury strony biernej, form wyraŝających przyszłość Present WIEDZA Simple/Continuous, Future Perfect/Continuous, Future Simple i be going to, trybów warunkowych, czasowników modalnych, formy gerund / infinitive, formy wyraŝające przyzwyczajenia oraz mowy zaleŝnej W2 Student zna słownictwo dotyczące łamania prawa, środowiska naturalnego, edukacji, uczuć oraz emocji, zachowań ludzkich, budowy ciała, muzyki i sztuki, form wypoczynku, a takŝe środków masowego przekazu W3 Student rozpoznaje zwroty i wyraŝenia charakterystyczne dla listu motywacyjnego i listu z prośbą o informację W4 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku UMIEJĘTNOŚCI U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy wyraŝające przyszłość, formy strony biernej oraz trybów warunkowych, formy czasowników modalnych, formy gerund / infinitive, formy wyraŝające przyzwyczajenia oraz mowy zaleŝnej U2 Student posługuje się słownictwem dotyczącym rodzajów przestępstw, środowiska naturalnego, edukacji, uczuć oraz emocji, zachowań ludzkich, budowy ciała, muzyki i sztuki, form wypoczynku oraz środków masowego przekazu U3 Student potrafi napisać list motywacyjny oraz list z prośbą o informację U4 Student potrafi posługiwać się podstawowymi sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku 9

10 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze, uczestniczy w jej Ŝyciu codziennym, inicjuje kontakty międzynarodowe K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w środowisku międzynarodowym Efekty kształcenia dla kierunku ORGANIZACJA ZAJĘĆ FORMA ZAJĘC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN WYKŁAD A K L S P E OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody podczas zajęć ma na celu stworzenie róŝnorodnych sytuacji zbliŝonych do komunikacji w Ŝyciu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliŝyć uczących się do prawdziwych sytuacji z Ŝycia codziennego. FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA E-nauczanie Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat W 1 x x x x W 2 x x x x W 3 x x x x W 4 x x x x U 1 x x x x U 2 x x x x U 3 x x x x U 4 x x x x K 1 K 2 K 3 OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udział w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowiedź na określony temat 25% UWAGI LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Education, Oxford 2011 Macmillan UZUPEŁNIAJĄCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, 10

11 3. Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, Eales F., Oakes S., Speakout Upper- Intermediate, Pearson, Acklam R., Crace A., Total English Upper- Intermediate, Longman, 2006 OUP, Oxford Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki 5. Mann M., Taylore- Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, źródła internetowe, materiały autorskie *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin w kontakcie Konwersatorium 60 z prowadzącymi Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi 10 Przygotowanie do kolokwium 6 Przygotowanie do prezentacji 4 Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi Przygotowanie ustnej wypowiedzi 4 Przygotowanie prac pisemnych 4 Przygotowanie do pracy w grupach 4 Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych 6 Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych 6 Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 6 Ogółem bilans czasu pracy 110 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 4 11

12 KARTA KURSU WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN JEDNOSTKA INSTYTUT TECHNIKI KIERUNEK I SPECJALNOŚC ETI FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, Niestacjonarne NIESTACJONARNE) ROK III NAZWA I POZIOM KURSU Język angielski C, B2 English C, B2 NAZWA W J. ANGIELSKIM GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA poszerzające wiedzę ogólną (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki) KOD PUNKTACJA ECTS* 4 KOORDYNATOR mgr Anna Fertner ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SPNJO: mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena Wójcik- Kuca OPIS KURSU (cele kształcenia)** 1. Rozumienie dłuŝszych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie najwaŝniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w codziennej komunikacji, a takŝe umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem moŝliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najwaŝniejszych aspektów związanych z korzystaniem z jednojęzycznych słowników. 3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz CV. Wskazanie na róŝnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym. 4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z wykorzystaniem języka obcego w Ŝyciu zawodowym. WARUNKI WSTĘPNE WIEDZA Wiedza nabyta w trakcie kursu B UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności nabyte w trakcie kursu B KURSY Kurs B TREŚCI MERYTORYCZNE*** Sen ćwiczenia słownikowe, formy be/get used to/used to (2 godz.) Środki masowego przekazu i ich wpływ na Ŝycie ludzkie dyskusja, mowa zaleŝna (2 godz.) WaŜne wydarzenia w historii świata, polityka praca z tekstem, dyskusja, rodzajniki (2 godz.) Jak przygotować dobrą prezentację praktyczne rady i uwagi (2 godz.) Wielkie miasta i ich problemy praca z tekstem, dyskusja, konstrukcja have something done (2 godz.) 12

13 Świat nauki praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (słowotwórstwo), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (3 godz.) Irytujące przyzwyczajenia dyskusja, przymiotniki zakończone na ed/-ing (2 godz.) śałuję, Ŝe... praca z tekstem, struktury z wish (2 godz.) Biznes i reklama praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe, zaimki zwrotne & each other (2 godz.) ZapoŜyczenia w języku angielskim ćwiczenia słownikowe, kolokacje, zdania podrzędnie złoŝone (2 godz.) Powtórka materiału (3 godz.) Egzamin próbny (2 godz.) Elementy języka specjalistycznego (4 godz.) EFEKTY KSZTAŁCENIA**** W1 Student rozpoznaje struktury wyraŝające przyzwyczajenia, formy mowy zaleŝnej, konteksty WIEDZA uŝycia rodzajników, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, konstrukcji wish oraz struktury zdań podrzędnie złoŝonych W2 Student zna słownictwo dotyczące środków masowego przekazu, polityki, nauki, przyzwyczajeń, biznesu i reklamy oraz języka potocznego W3 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu języka specjalistycznego Efekty kształcenia dla kierunku UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE U1 Student samodzielnie utworzy i wykorzysta formy wyraŝające przyzwyczajenia, formy mowy zaleŝnej, właściwie uŝyje rodzajników, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, konstrukcji wish oraz struktur zdań podrzędnie złoŝonych U2 Student zna słownictwo dotyczące środków masowego przekazu, polityki, nauki, przyzwyczajeń, biznesu i reklamy oraz języka potocznego U3 Student potrafi posługiwać się podstawowymi sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze, uczestniczy w jej Ŝyciu codziennym, inicjuje kontakty międzynarodowe K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w środowisku międzynarodowym Efekty kształcenia dla kierunku Efekty kształcenia dla kierunku ORGANIZACJA ZAJĘĆ FORMA ZAJĘC CWICZENIA W GRUPACH LICZBA GODZIN WYKŁAD A K L S P E OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Konwersatorium: Metoda komunikacyjna Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody podczas zajęć ma na celu stworzenie róŝnorodnych sytuacji zbliŝonych do komunikacji w Ŝyciu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą 13

14 rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliŝyć uczących się do prawdziwych sytuacji z Ŝycia codziennego. FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA E-nauczanie Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat W 1 x x x x x x W 2 x x x x x x W 3 x x x x x x U 1 x x x x x x U 2 x x x x x x U 3 x x x x x x K 1 x x K 2 x K 3 x OCENA E-nauczanie 5%, Gry dydaktyczne 5%, Projekt indywidualny 10%, Projekt grupowy 5%, Udział w dyskusji 25%, Praca pisemna (esej) 10%, Testy 15%, Rozmowa/ wypowiedź na określony temat 25% UWAGI Zaliczenie z rozbiciem procentowym jak w poprzednich semestrach + Egzamin pisemny i ustny z całości lektoratu LITERATURA***** PODSTAWOWA 1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford Clanfield L., Benne R. R., Global Upper-Intermediate, Macmillan Education, Oxford Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, Eales F., Oakes S., Speakout Upper- Intermediate, Pearson, Acklam R., Crace A., Total English Upper- Intermediate, Longman, 2006 UZUPEŁNIAJĄCA 1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions. 4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki 5. Mann M., Taylore- Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, źródła internetowe, materiały autorskie *Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin w kontakcie Konwersatorium 30 z prowadzącymi Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi 10 Ilość godzin pracy studenta Przygotowanie do kolokwium 4 bez kontaktu Przygotowanie do prezentacji 3 z prowadzącymi Przygotowanie ustnej wypowiedzi 3 Przygotowanie prac pisemnych 3 Przygotowanie do pracy w grupach 3 14

15 Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych 3 Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych 4 Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych 7 Przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego 10 Ogółem bilans czasu pracy 80 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 4 15

16 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Aplikacje sieciowe Network application Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Karol Grondzak, dr inŝ. Krzysztof Pytel Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności projektowania i obsługi aplikacji sieciowych. Kurs prowadzony jest w języku polskim. Warunki wstępne Wiedza Umiejętności Kursy zna podstawy informatyki i zasady programowania, Obecny stan rozwoju sieci komputerowych, podstawowe rodzaje sieci komputerowych, ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe, zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, zasady transmisji bezprzewodowej, aspekty bezpieczeństwa i niezawodności informacji Zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, samodzielne projektowanie sieci komputerowych Podstawy informatyki i systemów informatycznych Sieci komputerowe Efekty kształcenia Wiedza W01, zna rodzaje oprogramowania wspomagającego projektowanie aplikacji sieciowych W02, ma uporządkowaną wiedzę w zakresie aplikacji WWW kierunkowych K_W07, K_W17 K_W07, K_W17 16

17 Umiejętności U01, potrafi wykonać projekt aplikacji sieciowej U02, potrafi zainstalować system e-learning, cms, e- commerse U03, zna metody atakowania aplikacji WWW oraz mechanizmy ochrony przed nimi. U04, zna zagadnienia dotyczące tworzenia i publikowania materiałów U05, zna zasady komunikowanie i współpraca online kierunkowych K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U22 Kompetencje społeczne K01, potrafi pracować w zespole K02, wykonuje swoje zadania w sposób profesjonalny kierunkowych K_K03 K_K05 Organizacja Forma zajęć Wykład (W) Ćwiczenia w grupach A K L S P E Liczba godzin 5 15 Opis metod prowadzenia zajęć 17

18 Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych studenci po wstępnym szkoleniu z zakresu aplikacji sieciowych, samodzielnie wykonują zadane ćwiczenia, a następnie otrzymują zadanie z zakresu projektowania aplikacji i konfigurowania systemu www i wykonują je podczas zajęć. Formy sprawdzania efektów kształcenia E learning Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne W01 x x W02 x x x U01 x x x U02 x x x U03 x x x U04 x x x U05 x x x K01 x x K02 x x Kryteria oceny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonanego projektu, ustnej wypowiedzi, instalacji i konfiguracji wybranego systemu zarządzania treścią Uwagi Treści merytoryczne (wykaz tematów) 1. Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer HTTP, protokół HTTP 2. Rozszerzona architektura WWW - aplikacja, serwer aplikacji, aplikacje komponentowe 3. Język HTML 4. Technologie tworzenia interfejsu uŝytkownika (CSS, XML, XHTML, JavaScript, Java) 5. Protokół HTTP 6. Logika prezentacji (technologie serwletów i szablonów) 7. Systemy e-learning, systemy CMS, systemy e-commerse 8. Tworzenie i publikowanie materiałów, 9. Komunikowanie i współpraca onlinenarzędzia umoŝliwiające tworzenie i przeprowadzanie kompleksowych kursów online - zintegrowane platformy e-learningowe 18

19 Wykaz literatury podstawowej 1. D. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, WNT 2. D. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT 3. Frisch: Unix. Administracja systemu, O Reilly 4. C. Hunt: TCP/IP. Administracja sieci. O Reilly 5. James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z internetem w tle. 6. Mark Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta. 7. J. Scott Haugdahl, Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta 8..M. Deitel, P.J. Deitel, T,R. Nieto, Internet & World Wide Web. How to program, Deitel & Associates Inc 9. D. C. Naik, Internet Standards and Protocols, Microsoft Press, 10. Sławomir Orłowski, C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Wykaz literatury uzupełniającej 1. Satya Komatineni, Dave MacLean, Sayed Hashimi,Android 3. Tworzenie aplikacji 2. Tobias Hauser, Christian Wenz, Mambo. Tworzenie wydajnych serwisów internetowych 3. Jason Beaird, Niezawodne zasady web designu. 4. Hasin Hayder, Programowanie obiektowe w PHP 5 5. Kae Verens, Projektowanie systemów CMS przy uŝyciu PHP i jq William Rice, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle Zbigniew Fryźlewicz, Daniel Nikończuk, Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w... Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) Ilość godzin zajęć w kontakcie z prowadzącymi Wykład 5 Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15 Konsultacje indywidualne 1 Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu 1 Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20 Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie) Przygotowanie do egzaminu Ogółem bilans czasu pracy 77 Ilość punktów ECTS w zaleŝności od przyjętego przelicznika 1 19

20 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Waldemar Tejchman Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem kształcenia w zakresie przedmiotu chemia jest zapoznanie studentów z podstawami współczesnej chemii. Cele nauczania obejmują teŝ uzyskanie przez studenta umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy chemicznej do analizy zjawisk występujących w przyrodzie. Student powinien równieŝ opanować umiejętność praktycznego zastosowania związków chemicznych stosowanych w technice, rolnictwie oraz w gospodarstwie domowym. Język prowadzenia zajęć: polski. Warunki wstępne Wiedza Umiejętności Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki. Posiada umiejętność posługiwania się metodami rachunkowymi w praktyce obliczeniowej. Potrafi interpretować uzyskane wyniki obliczeń matematycznych. Prawidłowo określa jednostki obliczanych wielkości fizycznych i chemicznych. Komunikuje się w stopniu umoŝliwiającym pracę w grupie. Kursy Matematyka, fizyka Efekty kształcenia Wiedza W01 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. W02 Zna metody pozwalające na badanie właściwości chemicznych substancji. W03 Posiada wiedzę dotyczącą interpretacji zjawisk chemicznych w przyrodzie W04 Posiada wiedzę w zakresie wzajemnych powiązań chemii, technologii chemicznej i techniki..w05 Posiada wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych z chemii. kierunkowych K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 K_W01 20

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Administrator stron internetowych (351401)

Administrator stron internetowych (351401) Administrator stron internetowych (351401) Technicy sieci internetowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo