* - niepotrzebne skreślić. Strona 1 z 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* - niepotrzebne skreślić. Strona 1 z 6"

Transkrypt

1 Wzór UMOWA Nr../2015 zawarta w dniu r. w Świętej Katarzynie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., mającą siedzibę w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, Święta Katarzyna, zwaną dalej ZGK, w imieniu której działa Prezes Zarządu - Zbigniew Hajłasz a Panią/Panem*. legitymującą/ym* się dowodem osobistym.. wydanym przez... PESEL: zamieszkałą/ym* pod adresem:... zwaną/ym* dalej Beneficjentem, w imieniu której/go działa Pełnomocnik Pani/Pan*. legitymująca/y* się dowodem osobistym.. wydanym przez... PESEL: zamieszkała/y* pod adresem:... pełnomocnictwo stanowi załącznik do umowy* o następującej treści: 1 Określenie przedmiotu umowy oraz podstawowych pojęć i zasad 1. Przedmiotem umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych stron, związanych z realizacją zadania polegającego na podłączeniu do zbiorczego systemu kanalizacyjnego istniejącego budynku stanowiącego własność/współwłasność* Beneficjenta, z udziałem dofinansowania z Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Podłączenie zostanie dofinansowane, z funduszy programu WFOŚiGW we Wrocławiu, w zakresie budowy nowego przyłącza kanalizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) tj. odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej łączącego wylot wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nieruchomości odbiorcy usługi z siecią kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki lub od budynku do granicy posesji w przypadku braku studzienki na terenie posesji. 3. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie podłączenia realizowane: 1) w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej; 2) na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które w dniu podpisania umowy o dofinansowanie zadania posiadają pozwolenie na użytkowanie i są użytkowane; Strona 1 z 6

2 3) na nieruchomościach niezabudowanych, dla których do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i które w terminie do dnia r. posiadać będą pozwolenie na użytkowanie. 4. Przez budynki/obiekty użyteczności publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), rozumie się budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 2 Postanowienia ogólne 1. Beneficjent oświadcza, że posiada: 1) tytuł prawa własności/współwłasności* nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczonej jako działka geodezyjna nr., w miejscowości ul... ; w obrębie geodezyjnym., opisanej w KW, 2) zgodę właściciela/współwłaścicieli* nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczonej jako działka geodezyjna nr w miejscowości..., w obrębie geodezyjnym...., opisanej w KW Beneficjent wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie ZGK lub osobom przez nią wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z realizacją zadania na terenie nieruchomości stanowiącej własność/współwłasność* Beneficjenta oraz zapewni ZGK lub osobom przez nią wskazanym dostęp do nieruchomości, przez cały czas trwania umowy. 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością przez ZGK na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w 1 ust ZGK oświadcza, że będzie korzystała z udostępnionej nieruchomości wyłącznie w celu realizacji umowy. 3 Obowiązki stron umowy 1. Pod warunkiem zawarcia co najmniej 10 umów o treści, jak niniejsza, ZGK zobowiązuje się do: 1) opracowania indywidualnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla podłączeń na realizację których zawarto umowy; 2) aplikowania o dofinansowanie podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego z Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 2. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, ZGK zobowiązuje się do niezwłocznej realizacji zadania, w tym do: 1) wyłonienia wykonawcy robót wynikających z realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) ustalenia harmonogramu realizacji zadania, 3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac, 4) przeprowadzenia odbiorów końcowych, Strona 2 z 6

3 5) rozliczenia finansowego zadania. 3. Do obowiązków Beneficjenta należy realizacja postanowień zawartych w umowie oraz w Regulaminie realizacji zadania polegającego na podłączeniu budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z udziałem dofinansowania Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w tym: 1) dostarczanie wymaganych przez ZGK dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia zadania w terminie określonym przez ZGK, 2) nieodpłatne udostępnienie na czas realizacji zadania nieruchomości, 3) wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji 4) terminowe regulowanie należności określonych w 4, 5) podpisanie umowy na odbiór ścieków z ZGK w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, 6) utrzymanie, w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania, wykonanego podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji w ciągłej sprawności eksploatacyjnej (w zakresie rzeczowym i ekologicznym). 4. W związku z wykonaniem bądź zleceniem wykonania przez ZGK dokumentacji projektowokosztorysowej, o której mowa w ust. 1 pkt.1,: 1) Beneficjent zobowiązany będzie do zapłaty za wykonanie indywidualnie przygotowanej (dotyczącej konkretnej nieruchomości) dokumentacji, 2) zapłata, o której mowa w pkt. 1, winna zostać dokonana na wskazany przez ZGK rachunek bankowy, w terminie określonym przez ZGK w wezwaniu do zapłaty, 3) dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt. 1, warunkuje udział w zadaniu. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest w posiadaniu ważnego projektu budowlano-wykonawczego, spełniającego wymogi prawa budowlanego, dokumenty te mogą zostać uwzględnione w zadaniu, z tym, że nakłady poniesione na ich przygotowanie nie podlegają zwrotowi/refundacji. Przekazanie projektu budowlano-wykonawczego przez Beneficjenta na rzecz ZGK musi nastąpić nieodpłatnie, w terminie wskazanym przez ZGK. 6. Beneficjent wyraża zgodę na podłączenie nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 7. Beneficjent oświadcza, że spełnia następujące warunki: 1) jest osobą fizyczną/wspólnotą mieszkańców/spółdzielnią mieszkaniową/władającym obiektem użyteczności publicznej*, 2) jest właścicielem nieruchomości/ posiada zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie podłączenia*, 3) przedłożył w siedzibie ZGK prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. 8. Szczegółowe określenie lokalizacji podłączenia oraz sposobu jego realizacji, zostały określone w dokumentacji technicznej, po konsultacji z Beneficjentem. 9. Beneficjent upoważnia ZGK do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania, na obszarze nieruchomości wymienionej 2 ust Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem realizacji zadania polegającego na podłączeniu budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z udziałem dofinansowania Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, który dostępny jest na stronie internetowej ZGK pod adresem: w zakładce Aktualności. Strona 3 z 6

4 4 Określenie warunków finansowych 1. Całkowita szacunkowa wartość zadania objętego umową wynosi.. zł netto, podatek VAT w stawce 23 %, tj.. zł. 2. Kwota wskazana w ust. 1 może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót wynikających z realizacji zadania po myśli 3 ust. 2 pkt W przypadku o którym mowa w ust. 2 zostanie sporządzony aneks do umowy określający wartość zadania. 4. Na całkowitą szacunkową wartość zadania składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 5. Koszty kwalifikowane, które mogą być dofinansowanie przez WFOŚiGW we Wrocławiu ramach Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obejmują: 1) zakup materiałów, który ma wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego, 2) roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, 3) nadzory, 4) obsługę geodezyjną. 6. Dofinansowaniem, o którym mowa w 1 ust. 3, objęte zostanie 90% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem ust. 7. Dofinansowanie nastąpi w formie: 1) dotacji i obejmie do 45% kosztów kwalifikowanych netto, 2) pożyczki i obejmie do 45% kosztów kwalifikowanych netto co stanowi jedyny koszt ponoszony przez Beneficjenta, 3) Pozostałe koszty kwalifikowane zadania, podatek VAT oraz oprocentowanie pożyczki pokryte zostaną przez ZGK. 7. Jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczający maksymalną wielkość dofinansowania przypadającego na jednego mieszkańca, nie może przekroczyć kwoty 1700 zł. O ile koszt ten przekroczy kwotę 1700 zł, Beneficjent zobowiązuje się pokryć go z własnych środków. 8. Pożyczka, o której mowa w ust. 6 pkt. 2, zostanie spłacona przez ZGK ze środków przekazanych przez Beneficjenta tj. właściciela nieruchomości na terenie, której wykonywane będzie podłączenie do kanalizacji. 9. Pożyczka, o której mowa w ust. 6 pkt. 2, ma charakter obowiązkowy i nie może być niższa od kwoty dotacji, o której mowa w ust. 6 pkt Warunki udzielania pożyczki o której mowa w ust. 6 pkt 2: 1) pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od dnia spłaty pierwszej raty do dnia spłaty ostatniej raty, i będzie spłacana przez Beneficjenta według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, w którym określone zostaną wysokości rat oraz terminy ich zapłaty.* 2) raty pożyczki będą wpłacane przez Beneficjenta na wydzielone konto bankowe ZGK. 3) pożyczki udzielane w ramach Programu nie podlegają umorzeniu, 4) Beneficjent deklaruje jednorazową spłatę pożyczki w terminie dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia.* 11. Zadanie nie obejmuje budowy sieci głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) do posesji oraz przepompowniami sieciowymi i przydomowymi. 12. Beneficjent pokryje ze środków własnych: 1) koszty niekwalifikowane zdania, 2) koszty, których wartość przewyższy szacunkową wartość przedsięwzięcia określoną w ust. 1, o ile przewyższenie wartości szacunkowej przedsięwzięcia nie będzie wynikało Strona 4 z 6

5 z przeprowadzonego postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót wynikających z realizacji zadania po myśli 3 ust. 2 pkt 1, 3) koszty, które nie zostały przewidziane w dniu podpisania niniejszej umowy. 13. Beneficjent pokryje koszty o których mowa w ust. 7 i 12 na wezwanie ZGK. Spłata nastąpi na wydzielone konto bankowe ZGK, na podstawie wezwania do zapłaty w terminie/terminach wskazanych w tym wezwaniu/wezwaniach. 5 Określenie warunków własnościowych i eksploatacyjnych 1. Po zakończeniu realizacji zadania, w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru prac objętych umową, wykonane podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zostanie protokolarnie przekazane Beneficjentowi i będzie stanowić jego własność. 2. W okresie minimum 5 lat od przekazania podłączenia Beneficjentowi, zobowiązuje się on do zachowania trwałości przedsięwzięcia, w tym do właściwej, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi eksploatacji podłączenia oraz do dokonywania na własny koszt wszelkich napraw wynikłych w trakcie użytkowania podłączenia, w tym również związanych z jego bieżącą eksploatacją. 3. Zabrania się wykorzystywania podłączenia wykonanego w ramach umowy do odprowadzania wód deszczowych. 4. W przypadku nie dotrzymania warunków o których mowa w ust. 2 i 3 Beneficjent będzie podlegał sankcjom określonym w Rozdziale 6 Przepisy karne i kary pieniężne Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 6 Czas trwania umowy Umowę zawiera się na okres do końca trwania Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. do 31 grudnia 2015 roku, ale nie dłużej niż do końca rzeczowego i finansowego rozliczenia zadania objętego umową o dofinansowanie zawartą przez ZGK z WFOŚiGW we Wrocławiu. 7 Rozwiązanie umowy 1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 1) ZGK nie uzyska dofinansowania z Programu priorytetowego Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 2) nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu, 3) Beneficjent nie wykona obowiązków, o których mowa w 3 ust.3, 4) Beneficjant nie dokona wpłaty w terminie i wysokości określonej w 4 ust. 8, 10 i 12 umowy. 2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, w szczególności w okolicznościach opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, także w przypadku, zbycia nieruchomości, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Beneficjenta jako strony umowy, dokona on zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez ZGK w związku z podłączeniem budynku do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie i wysokości określonych w wezwaniu do zwrotu kosztów. Strona 5 z 6

6 8 Zabezpieczenie umowy Zabezpieczeniem realizacji wszelkich obowiązków umownych, o których mowa w umowie, jest podpisany przez Beneficjenta weksel in blanco, wraz z deklaracją wekslową. Weksel oraz deklaracja wekslowa zostaną podpisane wraz z umową. 9 Postanowienia końcowe 1. Termin realizacji zadania oraz dotacja są uzależnione od pozyskania przez ZGK dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu. Z tytułu nie otrzymania dofinansowania i nie realizowania umowy przez ZGK Beneficjent nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do ZGK. 2. Beneficjent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami, w zbiorze materiałów promocyjnych ZGK. 3. Beneficjent oświadcza, że wie, iż wartość dofinansowania może stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od darowizn, a także złożenia stosownych deklaracji do właściwego dla Beneficjenta Urzędu Skarbowego. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZGK. 6. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i ZGK. Załączniki do umowy: 1. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy*. 2. Harmonogram spłaty rat pożyczki*. 3. Oświadczenie dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. ZGK Beneficjent Strona 6 z 6

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo