NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM"

Transkrypt

1 Zespół Szkół w Czarnowąsach Program Opiekuńczy NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM 2009/2010 OPIEKUN PROGRAMU: MGR ROMAN FRANEK

2 NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM DEKLARACJA Wyrażam zgodę przystąpienia do programu pomocy socjalnej tworzonego w Zespole Szkół w Czarnowąsach opartego na załączonych założeniach.. Data Podpis Założenia programu opiekuńczego 1. Kwalifikacji dzieci do objęcia programem dokona komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, pedagog, opiekun programu, przedstawiciel sponsorów. 2. Pomoc sponsorów będzie kierowana do szkoły z przeznaczeniem dla wyznaczonych dzieci. 3. Pomoc może być przekazywana w naturze ( np. paczki żywnościowe) lub w formie pieniężnej. 4. Wpłaty będą przekazywane cztery razy w roku: we wrześniu, w grudniu, w marcu i w czerwcu. Minimalna wartość pomocy to 50 PLN. Bank BS w Dobrzeniu Wielkim Nr rachunku

3 1. Cel i założenia programu. 1.1 Celem niniejszego programu jest objęcie pomocą materialną dzieci będących uczniami naszej szkoły, a pochodzących z rodzin najuboższych. 1.2 Program opiera się na założeniach przyjętych w dniu ; zatwierdzonych przez Dyrektora Zespołu Szkół mgr Ewę Drop. Dostarczono je potencjalnym sponsorom w dniu złożenia przez nich deklaracji woli współpracy. 1.3 Program funkcjonuje pod nazwą: NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM 1.4 Program zachowuje formę otwartą w ramach przyjętych założeń tzn., że mogą do niego przystępować nowi sponsorzy w trakcie jego trwania. Będzie to szansa na objęcie programem kolejnych dzieci. Program może ulegać modyfikacjom na wniosek sponsorów lub członków komisji przy akceptacji większości sponsorów. 1.5 Program powstaje przy założeniu kontynuacji i rozwoju w latach następnych. 1.6 Cykl programu trwa cały rok szkolny. Przystąpienie do programu wiąże się z uczestnictwem w nim do końca trwania cyklu. 1.7 Lista sponsorów stanowi załącznik do programu. 1.8 Koszty administracyjne programu (np. rozmowy telefoniczne, poczta) ponosi Szkoła.

4 2. Zasady kwalifikacji dzieci do objęcia programem. 2.1 Kwalifikacji dzieci do objęcia programem dokonuje komisja w składzie: Opiekun programu, Pedagog szkolny, Dyrektor lub v-ce dyrektor Szkoły, Przedstawiciel sponsorów. 2.2 Przedstawiciel sponsorów wybrany jest większością głosów przy pomocy karty do głosowania zawierającej listę sponsorów ( którzy przystąpili do programu) dostarczonej sponsorom wraz z programem. Kartę należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty doręczenia. Brak karty głosowania traktowany jest jako brak zastrzeżeń do którejkolwiek kandydatury. 2.3 W przypadku odrzucenia przez wybranego kandydata propozycji udziału w pracach komisji lub braku możliwości wyłonienia członka komisji tą drogą do prac komisji powołany zostanie przez pozostałych jej członków losowo wybrany sponsor, który wyrazi chęć pracy w komisji. 2.4 Komisja decyduje o formie pomocy udzielanej danemu dziecku. 2.5 Kryteria kwalifikacji: - stan rodziny ( brak rodzica, opiekuna, liczebność rodziny), - status materialny ( brak pracy, niskie dochody), - zakres udzielanej aktualnie pomocy ( obiady, pomoc społeczna, itp.). 2.6 Komisja zbiera się niezwłocznie po upływie pierwszego terminu przekazania środków. Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostaje sporządzony protokół zawierający listę dzieci objętych programem. Protokół zaopatrzony jest podpisami wszystkich członków i zostaje załączony do programu. Każdy sponsor ma prawo wglądu w treść protokołu na pisemny wniosek lub przy osobistym kontakcie z opiekunem programu.

5 3. Formy udzielania pomocy. 3.1 Pomoc udzielana jest cztery razy w roku szkolnym w miesiącach: wrzesień, grudzień, marzec i czerwiec. 3.2 Pomoc może być przekazana w formie finansowej lub materialnej. 3.3 Środki przekazane przez sponsorów mogą być wykorzystane wyłącznie na poniższe cele: - zakup odzieży lub obuwia, - zakup sprzętu sportowego, - zakup podręczników i pomocy szkolnych, - sporządzenie paczki świątecznej, - dofinansowanie wycieczki szkolnej lub wyjść do kina itp.

6 4. Zasady przekazywania pomocy podopiecznym. 4.1 W przypadkach nie budzących obaw, że przekazana pomoc nie zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, środki finansowe przekazane będą rodzicom ( opiekunom) na ich wniosek za potwierdzeniem odbioru. 4.2 Rodzice ( opiekunowie) będą zobowiązani do dostarczenia w terminie dwóch tygodni rachunku imiennego dokumentującego zakup zgodnie z przeznaczeniem. 4.3 Brak w/w dowodu spowoduje bezpowrotne zawieszenie pomocy w formie finansowej i objęcie dziecka pozostałymi formami pomocy. 4.4 W pozostałych przypadkach pomoc materialna odbierana będzie w szkole przez rodziców ( opiekunów) po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem dziecka lub pod jego nieobecność telefonicznie lub listownie. 4.5 Przekazywania pomocy będzie dokumentowane następująco: - zestawienia pobrania zaliczek, - zestawienia rachunków dokumentujących zakup zgodny z przeznaczeniem, - zestawienia rachunków dokumentujących zakup artykułów z przeznaczeniem na pomoc materialną, - potwierdzenie odbioru pomocy materialnej, - zestawienie dopłat do wyjazdów itp. 4.6 Za realizację programu odpowiada jego opiekun.

7 5. Zasady uczestnictwa sponsorów w programie. 5.1 Sponsorzy przystępują do programu poprzez wyrażenie woli w formie pisemnej deklaracji. 5.2 Sponsorzy przekazują pomoc cztery razy w roku o wartości nie mniejszej niż 50,-PLN każdorazowo. 5.3 Środki finansowe lub materialne przekazywane będą w terminach - do 15 września, - do 15 grudnia, - do 15 marca, - do 15 czerwca. 5.4 Środki finansowe przekazywane będą przelewem lub wpłatą na konto: Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół w Czarnowąsach, ul. J. Kani 1 Nr rachunku Tytuł wpłaty : Program Nasi Przedsiębiorcy- Naszym Dzieciom. 5.5 Pomoc materialna przekazywana będzie do szkoły na ręce opiekuna programu lub pod jego nieobecność pedagoga szkolnego za potwierdzeniem odbioru. 5.6 Ze względu na okoliczności udzielanej pomocy (np. święta) sponsor zobowiązuje się do przekazania pomocy w terminie. Brak środków we wskazanym terminie traktowany będzie jako odstąpienie od uczestnictwa w programie. 5.7 Szkoła zobowiązuje się do reklamy sponsorów stale na tablicy w widocznym miejscu, w korytarzu głównym oraz przy okazji uroczystości szkolnych w wyeksponowanym miejscu.

8 5.8 Bieżący nadzór nad realizacją programu ze strony sponsorów sprawuje przedstawiciel sponsorów będący członkiem komisji kwalifikacyjnej. Sponsorzy mają prawo wglądu w dokumentację z realizacji programu. 5.9 Każdy ze sponsorów składa do 15 czerwca deklarację o kontynuacji uczestnictwa w programie w przyszłym roku szkolnym, bądź o wystąpieniu z programu. 6. Podziękowania W imieniu dzieci objętych programem i ich rodziców, które dzięki hojności Naszych Przedsiębiorców będą miały brakujące im podręczniki, może pierwszą w życiu własną piłkę, albo pojadą na wycieczkę szkolną lub dostaną prezent pod choinkę, pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wierzę, że wrażliwość na potrzeby innych i chęć niesienia pomocy da Państwu dużo satysfakcji. Dyrektor Szkoły Opiekun Programu

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Toruń 2013 1 Rozdział I Ustalenia

Bardziej szczegółowo