REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU 1. Postanowienia ogólne 1.1. Tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie Fundusz Stypendialny Fundusz funkcjonuje w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 1.3. Fundusz funkcjonuje przy Radzie Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika Fundusz finansowany jest ze środków własnych Rady Rodziców i pozyskanych od sponsorów Fundusz administrowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu zwaną dalej Komisją zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu W ramach funduszu zostały wyróżnione trzy typy stypendiów : socjalne, naukowe, specjalne Komisję powołuje Dyrektor Szkoły W skład Komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub jego przedstawiciel jako przewodniczący, przedstawiciel Grona Pedagogicznego, pracownik komórki finansowej szkoły, Pedagog szkolny, przewodniczący bądź przedstawiciel Rady Rodziców Członkiem Komisji nie może być osoba, której dziecko ubiega się o Stypendium Ocena wniosków o pomoc finansową z Funduszu jest dokonywana przez Komisję działającą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Lista Stypendystów podlega zatwierdzeniu przez głosowanie Komisji Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego - do dnia 30 września (za semestr II poprzedniego roku szkolnego), 1

2 - w ciągu trzech tygodni po feriach zimowych (za I semestr bieżącego roku szkolnego) Komisja dokonuje oceny wniosków o pomoc, posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucenia Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nagłym, przez przewodniczącego Posiedzenia Komisji są protokołowane Komisja sporządza roczne, jawne sprawozdania z efektywności działania programu, które później dostępne będą dla zainteresowanych osób w sekretariacie szkoły Przyznanie Stypendium, nie ogranicza stypendystom możliwości ubiegania się o pomoc w innych źródłach Wysokość Stypendium ustala Dyrektor Szkoły wraz z Komisją Stypendialną. 2. Kryteria przyznania stypendium 2.1.Uczniowie ubiegający się o pomoc z Funduszu w zakresie Stypendiów socjalnych muszą spełniać poniższe kryteria: uczęszczać do ZSŁ przez okres minimum jednego semestru, mają trudną sytuację materialną, podlegającą weryfikacji na podstawie zaświadczenia z US, otrzymać minimum ocenę bardzo dobrą z zachowania, mają usprawiedliwione wszystkie nieobecności w Szkole, wykazać zaangażowanie w aktywność społeczną (wolontariat, działalność na rzecz szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi. W przypadku, kiedy np. choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia działalność społeczną, Komisja może nie brać tego punktu pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.), mają średnią ocen za ostatni semestr minimum: - w gimnazjum średnia minimum 5.0, - w szkole ponadgimnazjalnej średnia minimum Uczniowie ubiegający się o pomoc z Funduszu w zakresie Stypendiów naukowych muszą spełniać poniższe kryteria: uczęszczać do ZSŁ przez okres minimum jednego semestru, otrzymać minimum ocenę bardzo dobrą z zachowania, 2

3 mają usprawiedliwione wszystkie nieobecności w Szkole, wykazać zaangażowanie w aktywność społeczną (wolontariat, działalność na rzecz szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi. W przypadku, kiedy np. choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia działalność społeczną, Komisja może nie brać tego punktu pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.), być na jednym z pierwszych pięciu miejsc listy rankingowej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. 2.3.Uczniowie ubiegający się o pomoc z Funduszu w zakresie stypendiów specjalnych muszą spełniać poniższe kryteria: uczęszczać do ZSŁ przez okres minimum jednego semestru, mają usprawiedliwione wszystkie nieobecności w Szkole, wykazać zaangażowanie w aktywność społeczną (wolontariat, działalność na rzecz szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi. W przypadku, kiedy np. choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia działalność społeczną, Komisja może nie brać tego punktu pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.), wyróżniać się w zakresie uprawianej dyscypliny sportowej Stypendium przyznawane jest przez Komisję na wniosek Dyrektora Szkoły, bądź Wychowawcy klasy, rodziców lub opiekunów prawnych Stypendium przyznawane jest raz (stypendium specjalne) lub w comiesięcznych ratach (stypendium naukowe lub socjalne) w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w Regulaminie. Ze względu na ruchomy termin ferii zimowych przyjmuje się, że ostatnim dniem I semestru jest dzień klasyfikacji za I semestr Na wniosek Dyrektora Szkoły lub z własnej inicjatywy Komisja ma prawo przyznać Stypendium socjalne z pominięciem procedury określonej w pkt. 2. i/lub warunków określonych w pkt. 2.1., jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności w przypadku stypendium specjalnego. 3. Warunki udzielania pomocy z Funduszu 3.1. Uczniowie ubiegający się o pomoc z Funduszu muszą złożyć w wyznaczonym przez 3

4 Komisję terminie następujące dokumenty wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 4), zaświadczenie o dochodach członków najbliższej rodziny w przypadku stypendium socjalnego (załącznik nr 5) w sekretariacie ogólnym Szkoły Dochód na członka rodziny w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 682 zł w okresie 3 miesięcy poprzedzającym miesiąc posiedzenia Komisji Dochód na osobę w rodzinie ustala się dzieląc dochód rodziny przez 3 miesiące oraz przez liczbę członków rodziny Kryterium dochodowe dotyczy wartości netto. 4. Formy pomocy udzielanej w ramach Funduszu Stypendialnego 4.1. Do form pomocy udzielanej w ramach Funduszu Stypendialnego zalicza się: pomoc finansową doraźną, przekazaną w formie gotówkowej bezpośrednio uczniowi, bądź jego prawnym opiekunom, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internacie lub instytucji prowadzonej przez inny podmiot, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę: - zakup odzieży ochronnej na warsztaty szkolne, - zakup stroju i obuwia sportowego, - zakup tzw. wyprawki szkolnej (podręczniki, zeszyty, długopisy, okładki na książki i zeszyty, nośniki pamięci na zajęcia z informatyki, linijki, farby, pędzle, ołówki, kalka techniczna, bloki rysunkowe, bloki techniczne, materiały niezbędne do zajęć artystycznych, nożyczki, klej, plecaki szkolne), - opłata za ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków Wsparcie socjalne może zostać zrealizowane w formie pomocy rzeczowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem 4

5 nauki Wydatki w ramach przyznanego stypendium specjalnego lub naukowego, mogą zostać spożytkowane w dowolny sposób. 4.4 Pomoc przekazana przez fundatorów w formie materialnej jest przekazana do dyspozycji pedagoga szkolnego. 5. Wysokość Stypendium 5.1. Maksymalna kwota Stypendium zostaje ustalona każdorazowo na pierwszym zebraniu Komisji w danym roku szkolnym Stypendium zostaje przyznane na okres trwania jednego semestru Stypendium może być przyznane temu samemu stypendyście na kolejne semestry Stypendium socjalne jest wypłacane w comiesięcznych ratach, natomiast stypendium naukowe i specjalne jednorazowo. 6. Obowiązki Stypendysty 6.1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Szkołę w swoim środowisku, dba o swój rozwój intelektualny i duchowy Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Funduszu Stypendysta podejmuje pracę jako wolontariusz na rzecz swojego lokalnego środowiska, w tym szczególnie osób potrzebujących lub na rzecz szkoły czy innych podmiotów Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium socjalnego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w Regulaminie oraz do złożenia Komisji sprawozdania z jego wydatkowania wraz z kserokopiami faktur/rachunków/dowodów wpłat do dnia 10 każdego miesiąca załącznik nr W przypadku niedostarczenia rozliczenia, Stypendium socjalne zostaje zawieszone do czasu złożenia wymaganych dokumentów W przypadku nieprawidłowego wykorzystania Stypendium socjalnego, Stypendysta jest zobowiązany zwrócić odpowiednio część lub całość przyznanej dotacji na konto bankowe Szkoły Stypendysta traci prawo do Stypendium, w przypadku nagany Dyrektora Szkoły Usprawiedliwienie godzin nieobecności zgodnie z procedurą zawartą w Statucie Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika. W przypadku nieusprawiedliwienia 5

6 godzin nieobecności, Stypendium socjalne zostanie cofnięte. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Stypendium przyznawane jest imiennie przez Komisję Stypendysta, rodzice lub prawni opiekunowie otrzymają od Komisji zawiadomienie o przyznaniu Stypendium załącznik nr Stypendysta, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania umowy o przekazywaniu Stypendium- załącznik nr Stypendysta traci prawo do przyznanego Stypendium z dniem skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Stypendysta może otrzymywać Stypendium niezależnie od pomocy materialnej otrzymywanej z innych źródeł Stypendium może być wstrzymane lub cofnięte na wniosek Komisji, jeśli zostanie stwierdzone, że Stypendysta: nie spełnia kryteriów przyznania Stypendium, prezentuje postawę niegodną Stypendysty, nieprawidłowo wykorzystuje Stypendium, nie złoży w przewidzianym terminie (bez wyjaśnienia przyczyny) sprawozdania z wykorzystania Stypendium oraz woli naprawienia sytuacji po wezwaniu ze strony Komisji Stypendysta może sam zrezygnować ze Stypendium w chwili poprawy sytuacji materialnej Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie są regulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego. Załączniki do Regulaminu: 1. Zawiadomienie o przyznaniu stypendium załącznik nr 1, 2. Umowa przekazywania stypendium załącznik nr 2, 3. Sprawozdania z wykorzystania środków - załącznik nr 3, 4. Wniosek o przyznanie stypendium załącznik nr 4, 5. Zaświadczenie (oświadczenie) o dochodach załącznik nr 5. 6

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLSKO JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLSKO JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNIK KOMPUTEROWYCH REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLSKO JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNIK KOMPUTEROWYCH po uwzględnieniu zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wchodzących w życie 1 października 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela Rozdział I Zagadnienia wstępne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2013/14

REGULAMIN pomocy materialnej studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2013/14 REGULAMIN pomocy materialnej studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2013/14 Regulamin dotyczący określania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu obowiązujący od 01.07.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu obowiązujący od 01.07. I. Zasady ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu obowiązujący od 01.07.2014 1 1) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cele i zadania Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: - pobudzanie aktywności społeczności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/726 /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku

Uchwała Nr XLIX/726 /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku Uchwała Nr XLIX/726 /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku w sprawie realizacji projektu pod nazwą Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza i ustalenia zasad udzielania stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity)

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo