REGULAMIN KONKURSU Para na parę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Para na parę"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 2. Konkurs organizowany jest przez TIME S.A. z siedzibą przy ul. Jubilerskiej 10, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającą kapitał zakładowy, w całości wpłacony, w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysiecy złotych) zwaną dalej "Organizatorem". 3. Dostawcą usług telekomunikacyjnych w zakresie serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do Konkursu jest Supermedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Jubilerska 10, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości: ,00 zł. 4. Adres Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu, w tym funkcjonowania serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do Konkursu: lub 5. Konkurs odbywa się na antenie Radia WAWA w ramach i w czasie trwania programu Z parą od Rana (dalej Program ) w dziennych edycjach rozgrywanych w wybrane przez Organizatora dni robocze. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego. 6. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie do niego SMS-em informacji związanych z Konkursem oraz na emisję i reemisje wejścia konkursowego lub dogrywki z jego udziałem na antenie Radia WAWA w dowolnym czasie (podczas trwania Konkursu), publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas Konkursu oraz w ramach jego promocji i ogłaszania jego wyników. 7. Przez przystąpienie do Konkursu każdy z uczestników potwierdza, że akceptuje w całości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków Konkursu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad przez uczestnika traci on prawo dalszego udziału w Konkursie oraz prawo do uzyskania nagrody. 2 Nagrody 1. Nagrodą główną oraz nagrodą pocieszenie w każdej edycji Konkursu są nagrody rzeczowe, z zastrzeżeniem 3 pkt Fundatorem nagród jest Organizator albo podmiot trzeci ( Sponsor ) zgodnie z informacją ogłoszoną w sposób określony 3 pkt Nagrody sponsorowane przez Sponsora pozostają własnością Sponsora do momentu przekazania ich słuchaczom na antenie Radia WAWA, a Organizator zobowiązuje się przekazać je słuchaczom w imieniu Sponsora. 4. Nagrody przyznawane są wyłącznie uczestnikom wyłonionym zgodnie z paragrafem 3 regulaminu oraz spełniającym wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

2 5. W przypadku gdy uczestnik wygrał jedną z nagród o wartości przekraczającej kwotę 760 zł, zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi Konkursu (jako płatnikowi) zryczałtowany 10% podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed wydaniem nagrody. Podstawą do odbioru nagrody jest wpłacenie Organizatorowi, będącego płatnikiem, należnego podatku. 6. W przypadku, kiedy nagrody są własnością Sponsora a wartość pojedynczej nagrody przekracza 760 zł, Sponsor przekazuje laureatowi danej edycji Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody rzeczowej. W takim przypadku laureat przed wydaniem mu nagrody rzeczowej wpłaca Organizatorowi odebraną dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie tego podatku. 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych spoczywa na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez Organizatora lub podmiocie, który udostępnił Organizatorowi nagrody (w tym Sponsorze), lub innym podmiocie przez niego wskazanym, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji (gwarant). Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od sprzedawcy nagród (lub od podmiotu wskazanego przez Organizatora)i od gwaranta. 8. Jednej osobie przez cały czas odbywania Konkursu, niezależnie od ilości zgłoszeń, może być przyznana tylko jedna nagroda. 9. Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. 10. Nagrody będą odbierane w siedzibie Organizatora w terminie do 7 dni od daty ich wygrania po spełnieniu przez laureata wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie. 11. Laureat, który nie odbierze uzyskanej nagrody w terminie (wskazanym w pkt. 10 powyżej), traci prawo do tej nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością odpowiednio Organizatora lub Sponsora. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanych przez uczestnika Konkursu danych uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem, jak również za niemożność odbioru nagrody oraz za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji odpowiednio Organizatora lub sponsora 13. Zwycięzcom/laureatom nie przysługuje prawo żądania zamiany uzyskanych przez nich nagród w Konkursie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę rzeczową. 3 Zasady udziału w Konkursie 1. Ogólne zasady Konkursu, nagroda dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla przegranych danej edycji Konkursu oraz jej Sponsor (jeśli nagrody tej nie funduje Organizator) podawane są w Programie Radia WAWA i/lub w zwiastunach promocyjnych dotyczących Programu i/lub danej edycji Konkursu emitowanych na antenie Radia WAWA. 2. Podczas każdej edycji Konkursu wyłaniana jest zwycięska para. W każdej edycji odbywa się wejście konkursowe z uczestnikami Konkursu emitowane na antenie Radia WAWA w czasie trwania Programu w terminie rozgrywania Konkursu. 3. Prowadzący Program, w którym odbywa się dana edycja Konkursu, rozpoczynają tą edycję Konkursu, podając na antenie Radia WAWA hasło wawa, które od momentu podania na antenie hasła uczestnicy muszą jak najszybciej nadesłać SMSem na podany przez Prowadzących numer. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy niezwłocznie po podaniu w danej edycji przez prowadzących Program hasła wawa nadesłać do Organizatora SMS z hasłem - wawa, pod numer Koszt jednego SMS wynosi 1,23 zł brutto. Nadesłanie do

3 Organizatora SMS w ramach danej edycji jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do tej edycji Konkursu i wyrażeniem zgody na udział w tej edycji Konkursu. Jedno zgłoszenie bierze udział tylko w jednej edycji Konkursu, od momentu otrzymania danego zgłoszenia przez Organizatora. 4. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń do Konkursu nadesłanych do Organizatora w ciągu trwania danej edycji Konkursu (z wyłączeniem zgłoszeń uczestników, którzy wygrali już nagrodę w Konkursie) powołane przez Organizatora Jury wybiera dwa zgłoszenia, które najszybciej dotarły do Organizatora. Tak wybrane osoby mają szansę na udział w wejściu konkursowym danej edycji. 5. Z osobami wybranymi przez Jury kontaktuje się telefonicznie w imieniu Organizatora przedstawiciel Organizatora tj. prowadzący Konkurs na antenie Radia WAWA. Aby wziąć udział w danej edycji Konkursu osoby te są obowiązane odebrać telefon od Organizatora (w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Organizatora może zostać poproszona o potwierdzenie wcześniejszego już wyrażenia zgody na udział w tej edycji Konkursu oraz na emisję wejścia konkursowego z jej udziałem na antenie Radia WAWA). Z chwilą odebrania połączenia i wyrażenia takiej zgody osoba ta staje się uczestnikiem danej edycji i bierze udział w jej wejściu konkursowym. Brak zgody na udział w Konkursie i na emisję wejścia konkursowego z udziałem uczestnika, nieodebranie połączenia telefonicznego po upływie 3 sygnałów (w tym także włączenie się poczty głosowej) od przedstawiciela Organizatora lub ponownego połączenia telefonicznego od Organizatora (w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy) powoduje utratę przez tą osobę prawa udziału w tej edycji Konkursu oraz utratę prawa do nagrody (nagród) przewidzianej w tej edycji. W takim przypadku Jury wybiera odpowiednio kolejnego uczestnika (który jako następny przesłał najszybciej prawidłowe zgłoszenie) zgodnie z pkt. 4 powyżej i następnie powtarzana jest procedura określona w pkt 4 i niniejszym punkcie. Procedura ta powtarzana jest do momentu wyłonienia w sposób określony powyżej dwóch uczestników danej edycji. 6. W wejściu konkursowym danej edycji prowadzący daną edycję Konkursu rozpoczynają zadanie polegające na dopasowaniu przez konkurencyjne drużyny biorące udział w tej edycji Konkursu, w tym przez uczestników Konkursu biorących udział w danej edycji (tj. dwaj wyłonieni w sposób określony w pkt. 3-5 powyżej) do słowa, przedmiotu lub osoby powszechnie uznanej pary, np. Bolek Lolek, koń klacz. Prowadzący daną edycję Konkursu na antenie Radia tworzą jedną drużynę, a uczestnicy tego wejścia konkursowego - drugą. Jeśli uczestnicy tworzący jedną drużynę podają dwa różne słowa do pary, prowadzący działają w takiej sytuacji na korzyść uczestników i biorą pod uwagę to, które jest poprawne. W momencie odnalezienia przez uczestników prawidłowej pary otrzymują oni jeden punkt, w przypadku nie odnalezienia przez uczestników prawidłowej pary, punkt otrzymują prowadzący daną edycję Konkursu, czyli konkurencyjna drużyna. Czas dla uczestników na odpowiedź nie może przekroczyć 3 sekund. W każdej edycji Konkursu, w wejściu antenowym prowadzący Konkurs w danej edycji podają trzy słowa bez pary. Zadaniem dwóch uczestników tej edycji Konkursu tworzących drużynę jest wspólne znalezienie pary do co najmniej dwóch z nich, wówczas obaj zostają laureatami danej edycji Konkursu i każdy z nich otrzymuje nagrodę przewidzianą w danej edycji Konkursu. W przypadku, gdy uczestnicy nie zdobędą łącznie 2 punktów (tj. nie dobiorą prawidłowo dwóch par) żaden z nich nie wygrywa danej edycji i otrzymuje jedynie nagrodę pocieszenia, o której mowa w par Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze emisji na antenie Radia WAWA wejścia konkursowego odbytego w ramach każdej z edycji, jednak emisja taka powinna nastąpić w czasie trwania Konkursu, podczas Programu, w dzień roboczy.

4 8. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o rodzaju przyznawanej nagrody pocieszenia w danej edycji konkursu, o czym każdy uczestnik przystępujący do Konkursu jest poinformowany w sposób określony w par 3. pkt 1 i na co wyraża zgodę akceptując regulamin konkursu. 9. Dane laureatów każdej edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Laureaci zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów odebrania nagrody. 4 Reklamacje 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie listem poleconym w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji i jej uzasadnienie. 2. Złożone przez uczestników reklamacje zgodnie z pkt. 1 powyżej będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie albo nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie Organizator ma prawo pozostawić bez rozpoznania. 3. Uczestnik Konkursu, który prawidłowo złożył reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie albo telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 5 Jury 1. W skład Jury wchodzą: Przewodniczący - Robert Kilen Wiceprzewodniczący - Monika Tarka Członkowie Jury - Bartosz Tyrawski 2. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników poszczególnych edycji Konkursu. 3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Jury czuwają władze statutowe Organizatora. 4. Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z regulaminem. 6 Ograniczenie uczestnictwa w Konkursie 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i spółek holdingu ZPR S.A. oraz sponsorów Konkursu. 2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt. 1 powyżej. 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające obywatelstwo polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem. 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 7 Postanowienia końcowe

5 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu oraz w dowolnym czasie zakończenia Konkursu, o czym zobowiązuje się powiadomić w sposób w jaki informował o Konkursie. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej Organizator zaprzestanie emisji zwiastunów promocyjnych i Konkursu na antenie RADIA WAWA. 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których będą korzystać uczestnicy w związku z Konkursem. 5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 6. Niedostosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia uczestnictwa i możliwości wygrania w Konkursie powoduje unieważnienie osiągniętych wyników. 7. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników akcji dla celów wyłącznie konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych.dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego oraz firmy z nimi współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (i) przeprowadzenia Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy, (iii) doręczenia nagród, (iv) wysyłania em lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883 z późn. zm.). Warszawa, 2013 r. W imieniu Organizatora: Time S.A

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo